11.04.2015 Views

Sikkerhedslederen - Arbejdsmiljønet

Sikkerhedslederen - Arbejdsmiljønet

Sikkerhedslederen - Arbejdsmiljønet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 3 • Juni 2010<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong><br />

– Magasinet om arbejdsmiljø i praksis<br />

Guldborgsund Kommune yder borgerservice via videoskærm:<br />

Smil, du er på<br />

TEMA:<br />

Min maskine forstår<br />

mig ikke<br />

SSID bliver til:<br />

Arbejdsmiljønet<br />

Nyt fra Europa:<br />

Certifikat for<br />

arbejdsmiljøledere


Indhold<br />

Ny arbejdsmiljølov vedtaget 4<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong><br />

udgives af Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

TEMA<br />

Min maskine forstår mig ikke<br />

Introduktionsdigt:<br />

Mennesket og maskinen 6<br />

Lars Løkke med superkræfter 7<br />

Teknologi skal give mening 8<br />

Plejecenter beholder de fleste<br />

hjælpemidler 11<br />

Kend din ABT 12<br />

ABT og Forebyggelsesfonden 13<br />

Ro på autister med El-kalender 14<br />

Nu er medarbejderne skærmbilleder 16<br />

SSID’s årskonference<br />

Jens Jensen vil drøfte<br />

virkemidlerne 18<br />

Den historiske aftale 20<br />

Virksomhederne tager styringen 22<br />

ArbejdsmiljøNET<br />

– SSID har fået nyt navn 25<br />

Ensartede europæiske<br />

arbejdsmiljøledere 27<br />

Rejsemål med rejselegatet 28<br />

Næste nummer august 2010<br />

Deadline for materiale der ønskes optaget i bladet mandag 16. juli<br />

Redaktør Søren Dam Nielsen, Larsen & Partnere, Energiens Hus, Energivej 3,<br />

4180 Sorø, telefon 57 82 02 03, dam@0203.dk, www.0203.dk<br />

Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame, www.fingerprint.dk<br />

Tryk Rosendahls Mediaservice, Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N<br />

Annoncer Rosendahls Mediaservice, www.rosendahls-mediaservice.dk<br />

Mediakonsulent Heidi Benn Laurberg, telefon 76 10 11 64, hbl@rosendahls.dk<br />

Forsidefoto Asmus Nickolei Andersen (Guldborgsund Kommune)<br />

Oplag 800 stk.<br />

Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret indsendes<br />

og eventuelt optages under indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på,<br />

at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s holdning.<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong> er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 550 medlemmer<br />

blandt sikkerhedsledere, miljøchefer og bst-ledere samt til arbejdsmiljømyndighederne,<br />

hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører i Danmark.<br />

Om SSID<br />

SSID Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

Formand Eva Tauby, telefon 56 67 75 88<br />

Sekretær Pernille Bruun, telefon 86 11 04 11,<br />

sekretariatet@ssid.dk<br />

www.ssid.dk<br />

Navne ...<br />

– <strong>Sikkerhedslederen</strong>s navnestof<br />

Forsvarets Depot og Distribution er nyt medlem<br />

af ArbejdsmiljøNET ved arbejdsmiljøkoordinator<br />

Bruno Junker.<br />

Junker har 34 års erfaring i forsvaret – de fleste<br />

som soldat og befalingsmand, men har siden<br />

2001 haft med arbejdsmiljø at gøre. Fra 2006 i<br />

Forsvarets Depot og Distribution, hvor han styrer<br />

arbejdsmiljøet for 500 personer på 38 adresser.<br />

Stephi W. S. Fredsted, sikkerhedsleder<br />

og ingeniør, er nyt medlem for Teknik & Miljø<br />

ved Esbjerg Kommune.<br />

– Jeg er blevet anbefalet af en anden sikkerhedsleder,<br />

der er ansat ved Esbjerg Kommune, at<br />

hun syntes jeg skulle blive medlem, da det var<br />

et godt netværk og nogle rigtig gode arrangementer,<br />

der blev afholdt.<br />

COWI har tegnet endnu et medlemskab<br />

i ArbejdsmiljøNET, denne gang tegnet ved<br />

Torben Bruun Hansen, der er chef for<br />

arbejdsmiljøafdeling. Det er behovet for at deltage<br />

i faglige netværk, der har fået Torben Bruun<br />

Hansen til at melde sig ind.<br />

Torben Bruun Hansen er uddannet kemiingeniør,<br />

og har arbejdet med arbejdsmiljø i 30 år –<br />

25 år i COWI.<br />

2<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


Bestil vores nye katalog på<br />

www.icm-as.dk<br />

Eller udfyld nedenstående og fax den til os på 45 76 57 27<br />

Navn ...................................................................................................<br />

Firma ..................................................................................................<br />

Adresse ..............................................................................................<br />

Postnr/by ............................................................................................


aktuelt<br />

Ny arbejdsmiljølov<br />

vedtaget<br />

En styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljøet på virksomhederne er<br />

et af hovedpunkterne i den nye arbejdsmiljølov, der blev vedtaget med solidt<br />

flertal den 11. maj<br />

Med 92 stemmer for og 19<br />

imod blev den nye arbejdsmiljølov<br />

vedtaget i Folketinget<br />

den 11. maj. Loven<br />

lemper først og fremmest<br />

reglerne for, hvordan man<br />

på arbejdspladserne skal<br />

indrette sikkerhedsorganisationen.<br />

Derudover har<br />

arbejdsmiljøuddannelsen<br />

fået et lille twist: Fremover<br />

består uddannelsen af tre<br />

dage det første år og en<br />

supplerende dag hvert af de<br />

følgende år.<br />

Reaktioner<br />

Reaktionerne på vedtagelsen<br />

har ikke været mange, men<br />

”Med den nye lov kommer<br />

virksomhedernes arbejdsmiljøindsats<br />

ikke alene til at handle om<br />

fejlfinding men i højere grad også<br />

om forebyggelse”<br />

Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri<br />

de få, der har udtalt sig, har<br />

været positive:<br />

– Med den nye lov kommer<br />

virksomhedernes arbejdsmiljøindsats<br />

ikke alene<br />

til at handle om fejlfinding<br />

men i højere grad også om<br />

forebyggelse, siger Mette<br />

Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef<br />

i Dansk Byggeri.<br />

Fagbladet 3F kalder den<br />

nye lov et stort løft til arbejdsmiljøet:<br />

– Vi glæder os til fornyelsen.<br />

Både i forhold til<br />

uddannelse og planlægning.<br />

Det vil give hele arbejdet<br />

med arbejdsmiljøet et løft.<br />

Især på de små virksomheder,<br />

hvor vi ofte har set<br />

de største problemer, siger<br />

næstformand i 3F Steen<br />

Andersen til Fagbladet.<br />

Kenneth Ajslev fra Alectia<br />

glæder sig over, at loven sætter<br />

lederne i centrum:<br />

– Reglerne giver ledere et<br />

nyt fleksibelt værktøj, der kan<br />

skabe bedre rammer for det<br />

strategiske arbejdsmiljøarbejde,<br />

der dermed i højere grad<br />

vil blive prioriteret og oplevet<br />

som en del af ledelsesopgaven<br />

på linje med de øvrige ledelsesopgaver,<br />

vurderer Ajslev. n<br />

Bøvl med<br />

at få<br />

bøvlet væk<br />

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg skulle på et samråd<br />

i slutningen af maj redegøre for, hvordan de 72 nye regler<br />

og cirkulærer, der er indført i løbet af det år, hun har været<br />

minister, harmonerer med ministerens afbureaukratiseringskampagne<br />

”væk med bøvlet”. n<br />

4<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


Et afgørende øjeblik!<br />

Ergonomisk<br />

øjenkop med<br />

bløde kanter.<br />

Let håndterlig<br />

fl aske med<br />

gribevenlig<br />

størrelse.<br />

Rigeligt fl ow for<br />

hurtigt at skylle<br />

det farlige stof væk.<br />

Væsken styres<br />

mod øjet – intet<br />

unødigt spild.<br />

Hurtig og nem<br />

at åbne.<br />

Støvbeskyttelse<br />

sikrer en ren,<br />

frisk øjenkop.<br />

Findes nu også<br />

i lommemodel!<br />

www.firstaid.cederroth.com


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

Introduktionsdigt:<br />

Mennesket og<br />

maskinen<br />

Links til etikken<br />

i teknologien<br />

www.homoartefakt.dk<br />

Til at<br />

Redskaber<br />

Dåseåbner åbner dåse<br />

Skruetrækker skruer skruer<br />

Briller giver syn<br />

Eleverbart bækken løfter ender<br />

Videoskærm formidler kontakt mellem borger og kommune<br />

Elektronisk patientjournal er lige ved hånden alle vegne<br />

Styrkedragt giver den svækkede kraft<br />

Robotsæl giver ældre demente nærvær og glæde<br />

En biosensor indopereret i kroppen kan overvåge kroppens tilstand<br />

Nogen problemer i det??<br />

Træn din etik<br />

www.denetiskeudfordring.dk<br />

www.sikkerhedsspejle.dk<br />

www.industrispejle.dk<br />

www.trafi kspejle.dk<br />

Telefon 6611 5462<br />

DK 5260 Odense S<br />

www.daresco.dk<br />

6<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

Lars Løkke med superkræfter<br />

Det øgede fokus på anvendelsen<br />

af teknologi i det offentlige<br />

kom til udtryk, da statsminister<br />

Lars Løkke Rasmussen<br />

i marts besøgte Japan, hvor<br />

han så på robotter inden for<br />

sundheds- og plejesektoren.<br />

Han afprøvede bl.a. en<br />

styrkedragt – et robotskelet,<br />

som bruges til genoptræning<br />

af mennesker. Med elektroder<br />

på armene skulle ministeren<br />

ved tankens kraft kunne få<br />

mekaniske og meget stærke<br />

arme til at bevæge sig.<br />

Odense afprøver<br />

I Odense Kommune afprøver<br />

de styrkedragten på et<br />

genoptræningscenter under<br />

Ældre- og Handicapforvaltningen<br />

i et samarbejde<br />

med Teknologisk Institut og<br />

producenten Cyberdyne:<br />

– Styrkedragterne ser ud til<br />

at være en fantastisk løsning.<br />

Odense Kommune, Teknologisk<br />

Institut og Cyberdyne tester<br />

i fællesskab denne styrkedragt,<br />

der i november demonstreredes<br />

i Odense som første<br />

sted uden for Japan.<br />

Foto: ekai/flickr.com<br />

Dragterne kan forbedre<br />

livskvaliteten for borgere med<br />

funktionsnedsættelser markant.<br />

Samtidig er dragterne et<br />

godt eksempel på, hvad vi mener<br />

med ”velfærdsteknologi”,<br />

og hvilket enormt erhvervspotentiale<br />

vi forsøger at realisere<br />

for at gøre hele regionen til<br />

velfærdsteknologisk vækstområde,<br />

siger projektleder<br />

Se udsendelsen Robotter<br />

på Plejehjemmet<br />

om japansk robotteknologi<br />

på DR Horisont:<br />

www.dr.dk/DR1/<br />

horisont<br />

for demonstrationsprojektet,<br />

Morten Bierbaum fra Udviklingsforum<br />

Odense. n<br />

Det komplekse møde med maskinen<br />

Det europæiske arbejdsmiljøagentur har udpeget<br />

samarbejdet mellem mennesker og maskiner som et af<br />

fremtidens hotte arbejdsmiljø-temaer:<br />

– Stadig mere intelligente men komplekse interfaces<br />

imellem menneske og maskine bruges i luftfarten og i<br />

sundhedssektoren – fx computerstyret kirurgi. Komplekse<br />

anordninger såsom fjernbetjeninger og joystick bruges til<br />

at styre tunge trucks og maskineri. Cobots, intelligente<br />

robotter i samarbejde med en operatør bruges i stigende<br />

grad til at håndtere opgaver og fremstille varer, skriver<br />

arbejdsmiljøagenturet, og de peger på, at bl.a. det ergonomiske<br />

design kan medføre menneskelige fejl. Det kan<br />

imødegås ved at maskinernes interface bliver tilpasset<br />

mennesker frem for at mennesker er nødt til at tilpasse<br />

sig maskinerne.<br />

ResQ skifter navn til Cresto A/S<br />

Nyt navn – samme koncept – bare bedre<br />

I 2007 blev ResQ en del af Cresto Safety AB,<br />

hvorved begge firmaer blevet styrket i<br />

markedsføringen af faldsikringsudstyr.<br />

Vi går nu et skridt videre og skifter til<br />

samme navn: Cresto A/S.<br />

De velkendte produkter vil der ikke blive<br />

ænd ret på, selvom firmaet får nyt navn<br />

og indpak ning.<br />

Besøg vores nye hjemmeside på<br />

www.cresto.dk for nærmere information<br />

eller kontakt os på telefon 43 90 90 00.<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong> 7


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

Teknologi skal give mening<br />

Når ny teknologi giver bedre arbejdspladser fysisk og psykisk, så tjener den<br />

et godt formål<br />

Behovene hos de mennesker,<br />

der er ansat i ældreplejen,<br />

kommer først. Derefter kan<br />

man undersøge, om man kan<br />

hente hjælp i nye teknologier<br />

til at understøtte de behov.<br />

Det er idegrundlaget i et<br />

projekt støttet af Forebyggelsesfonden,<br />

hvor Center<br />

for Arbejdsliv på Teknologisk<br />

Institut og tre kommuner har<br />

afprøvet ny teknologi på en<br />

række plejecentre: Ny teknologi<br />

skal give mening for<br />

medarbejderne. Teknologien<br />

skal have en nytteværdi i forhold<br />

til en bestemt opgave,<br />

og den skal være til at gå til<br />

for medarbejderne.<br />

– Når der bliver snakket<br />

velfærdsteknologier, så bliver<br />

der ofte truffet beslutninger<br />

overordnet i en kommune<br />

– det her er vel nok en god<br />

ide, siger de i kommunalbestyrelsen.<br />

Det kan betyde, at<br />

teknologien bliver trukket<br />

ned over hovederne på<br />

medarbejderne. Udgangspunktet<br />

i dette projekt<br />

har derfor været, at vi har<br />

spurgt medarbejderne: På<br />

hvilke områder synes I, jeres<br />

arbejde er tungt og trivielt.<br />

Hvad har I brug for? Hvad<br />

kunne hjælpe jer? Fortæller<br />

Charlotte Færch Lotz, projektleder<br />

fra Center for Arbejdsliv<br />

på Teknologisk Institut.<br />

Støvsugeren<br />

samler støv<br />

Det er en pointe, som<br />

Charlotte Færch Lotz fastholder<br />

som en afgørende<br />

brik for den succes, det<br />

har været at introducere<br />

ny teknologi i ældreplejen.<br />

Hun har selv en baggrund<br />

som cand.scient.soc. – altså<br />

samfundsvidenskab – fra<br />

RUC, og understreger, at<br />

medarbejderne på Center<br />

for Arbejdsliv ikke er teknikere.<br />

– Vi beskæftiger os med<br />

implementeringsdelen –<br />

vi er ikke teknikere – det<br />

er ikke det, de har brug<br />

for på arbejdspladserne,<br />

forklarer Charlotte Færch<br />

Lotz.<br />

Når behovene er<br />

afklaret og teknologien<br />

fundet, så skal der sættes<br />

Finansminister Claus Hjort<br />

Frederiksen har besøgt<br />

plejecentret Kastanjehaven<br />

for at kigge nærmere<br />

på de arbejdsmiljøvenlige<br />

og serviceforbedrende<br />

teknologier.<br />

8<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

Styrkelse af arbejdsmiljø<br />

med ny teknologi<br />

Formålet med projektet er at afprøve ny teknologi<br />

for ansatte i ældreplejen.<br />

Frederikssund, Esbjerg og Roskilde Kommuner<br />

deltager i projektet, der er koordineret af Teknologisk<br />

Institut og finansieret af Forebyggelsesfonden.<br />

En interessentgruppe med bl.a. kommunale repræsentanter,<br />

BAR SOSU, FOA, EPOS og Ældresagen<br />

som medlemmer har fulgt projektet.<br />

ind med eksempelvis uddannelse<br />

af medarbejderne<br />

og også gerne netværk med<br />

andre, som bruger samme<br />

teknologier – som det er sket<br />

i projektet i plejecentrene.<br />

– Det er meget fint med<br />

den nye teknologi, men man<br />

kan ikke bare stille en robotstøvsuger<br />

ud på arbejdspladsen<br />

og sige; her tænder<br />

og slukker man. Så bliver<br />

den stillet hen i hjørnet –<br />

og medarbejderen vil falde<br />

tilbage i de gamle vaner. Når<br />

man har gjort det samme<br />

i 15 år, så er det nemmere at<br />

springe tilbage. Vanerne er<br />

den største barriere. Det kan<br />

være svært at have lyst til at<br />

lave om på tingene. En ting<br />

er, når det er nyt og spændende,<br />

men når det bliver<br />

hverdag, kan det være svært<br />

at blive ved med det nye.<br />

Det er noget af det, vi har<br />

arbejdet mest med, fortæller<br />

Charlotte Færch Lotz.<br />

– Derfor fylder kompetenceudvikling<br />

rigtig meget i<br />

vores projekt. Man behøver<br />

ikke tage på en skole for at<br />

lære at bruge teknologierne<br />

– det kan foregå internt. Vi<br />

har gjort det på den måde,<br />

at vi har opkvalificeret en<br />

projektgruppe, som herefter<br />

har stået for at lære deres<br />

kundskaber videre til andre<br />

medarbejdere.<br />

Følge til dørs<br />

Når man introducerer ny<br />

teknologi, vil der altid<br />

opstå nogle udfordringer<br />

undervejs, fastslår Charlotte<br />

Færch Lotz. Derfor har man<br />

i projektet tilbagevendende<br />

sørget for at komme ud og<br />

spørge, hvor problemerne er.<br />

– Teknologierne, vi har<br />

brugt, har ikke været udviklet<br />

til branchen. Robotstøvsugeren<br />

er fx ikke lavet<br />

til institutionsbrug, men til<br />

private hjem. Hvis man skal<br />

tømme dens støvbeholder<br />

hver dag, så er det ikke<br />

Fortsættes næste side<br />

En glad<br />

pedel<br />

Gert Nørskov, pedellen<br />

på plejecentret<br />

Kastanjehaven, er i dag<br />

en meget glad mand.<br />

– Han gik og baksede<br />

med en masse,<br />

tunge ting, som bl.a.<br />

skulle op og ned ad<br />

trapper. Vi ringede<br />

til Falck og spurgte<br />

dem, hvad de gør, og<br />

de henviste os til en<br />

leverandør, som gav<br />

os trappetjeneren,<br />

en sækkevogn, som<br />

kan køre på trapper,<br />

fortæller Charlotte<br />

Færch Lotz.<br />

SKILTNING · MÆRKNING · SIKKERHED<br />

– synlig sikkerhed på arbejdspladsen<br />

Bestil vores sikkerhedskatalog nu!<br />

Rørmærkning<br />

Sikkerhedsskilte<br />

• Komplet program i sikkerhedsskilte til produktion, lager,<br />

værksteder, EX områder, maskiner og udstyr samt<br />

maskinskilte.<br />

• Stort udvalg i skilte- og labelprintere til tekst i flere<br />

farver, symboler, stregkoder, logo, udskåret m.v.<br />

• Rørmærkning, tankmærkning og effektiv og sikker ventilog<br />

kontaktsikring til alle typer installationer / anlæg.<br />

• Stort udvalg i absorberingsprodukter til olie og kemikalier<br />

samt til uheld for en ren og sikker arbejdsplads.<br />

ECK kan hjælpe med de rigtige løsninger til<br />

en sikker og synlig sikkerhed<br />

Ventilsikring<br />

Absorberingsprodukter<br />

Ejnar C.Kjeldsen A/S • Sdr. Ringvej 39 • 2605 Brøndby • Tlf.:36 77 06 77 • E-mail:brady@eck.dk • www.eck.dk<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong> 9


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

De 11<br />

teknologier<br />

De 11 teknologier, der<br />

har været afprøvet i<br />

Kastanjehaven i Jyllinge<br />

ved Roskilde, er:<br />

1. En selvkørende<br />

støvsuger<br />

2. En selvkørende<br />

gulvvasker<br />

3. En selvkørende<br />

gulvmoppe<br />

4. En toiletlift, der kan<br />

skubbe de ældre op<br />

i næsten stående<br />

position efter et<br />

toiletbesøg<br />

5. Et automatisk toilet,<br />

der selv kan skylle<br />

og tørre<br />

6. En Paro – en plyssæl<br />

– som reagerer<br />

med små lyde<br />

og bevægelser, når<br />

de ældre snakker<br />

med den og aer<br />

den.<br />

7. En trappeløfter,<br />

som pedellen<br />

bruger, når møbler<br />

og andre tunge ting<br />

skal flyttes. For<br />

eksempel hvis en<br />

beboer flytter ind<br />

eller ud.<br />

8. En strygerobot, der<br />

ligner en oppustelig<br />

overkrop, og som<br />

kan tørre en skjorte<br />

på 12 minutter.<br />

9. En Nintendo Wii,<br />

der skal forbedre de<br />

ansattes fysik,<br />

motorik og arbejdsglæde.<br />

10. En stabil personlift<br />

med vægt, der kan<br />

føre de ældre helt<br />

tilbage i sædet på<br />

en stol.<br />

11. En lyscensor, der<br />

kan registrere, hvis<br />

en af beboerne er<br />

ved at stå op fra<br />

sin seng.<br />

Fortsat fra side 9<br />

sundt – det skal man lære at<br />

tackle. Der har også været<br />

små trevler, som har sat<br />

sig fast, så den pludselig<br />

ikke kører mere. Her ville<br />

mange sikkert bare smide<br />

den i kosteskabet og tage<br />

den gamle støvsuger frem.<br />

Heldigvis havde vi her Inge,<br />

hus-assistenten på Kastanjehaven,<br />

som er en klassisk<br />

ildsjæl, og som ikke ville give<br />

op. Så medarbejderne har<br />

udviklet små metalkroge til at<br />

fiske trevlerne ud med, siger<br />

Charlotte Lotz anerkendende.<br />

Følgegruppe tænkte bredt<br />

En følgegruppe bestående af<br />

bl.a. repræsentanter fra ledelsen<br />

i kommunerne er løbende<br />

blevet informeret om projektets<br />

fremskridt. Har det medført<br />

økonomiske pust i nakken,<br />

at lederne har kigget med?<br />

– De kommunale repræsentanter<br />

skulle informeres<br />

og herudover komme med<br />

indspark og ønsker. Deres<br />

interesse har haft tre ben:<br />

Arbejdsmiljø, økonomi og<br />

kvalitet. Det har helt klart<br />

ikke været målet at gå på<br />

kompromis med den gode<br />

service, tværtimod. Borgerne<br />

er blevet mere selvhjulpne<br />

på områder, hvor de gerne<br />

ville være det, fx i forbindelse<br />

med toiletbesøg, erklærer<br />

Charlotte Færch Lotz.<br />

Etiske drøftelser<br />

Hun forklarer også, at der er<br />

brugt en del tid med drøftelser<br />

af de etiske aspekter ved at<br />

indføre ny teknologi. Personalet<br />

har fx diskuteret, om<br />

Paro – robotsælen, som ældre<br />

demente kan tale med, og<br />

som giver dem følelsesmæssig<br />

respons med lyde, blink med<br />

de store øjne og bevægelser –<br />

er god pleje. Det er vigtigt, at<br />

man forstår, at brugen af Paro<br />

ikke skal erstatte den personlige<br />

pleje. Paro kan derimod<br />

bruges til at nå ind til nogle<br />

demente, som er svære at nå.<br />

Og så kræver det en grundig<br />

oplæring af personalet,<br />

for det er ikke alle demente,<br />

Næste<br />

skridt<br />

Under projektet kom<br />

det frem, at mange<br />

medarbejdere har<br />

læse-stave-vanskeligheder,<br />

og derfor laver<br />

Teknologisk Institut<br />

nu et projekt sammen<br />

med Esbjerg og<br />

Københavns Kommuner,<br />

hvor man prøver<br />

at tale oplysninger ind<br />

på PDA’en i stedet for<br />

at skrive dem ind.<br />

der har glæde af sælen, siger<br />

Charlotte Færch Lotz.<br />

Signaler<br />

til Finansminister<br />

Introduktionen af ny teknologi<br />

nødvendiggør altså et<br />

spektrum af tiltag, hvis det<br />

skal blive en succes. Her som i<br />

andre sammenhænge var det<br />

vigtigt, at lederne på plejecentrene<br />

viste vejen. En henvendelse<br />

fra Finansminister Claus<br />

Hjort Frederiksen, som var<br />

interesseret i at se de nye teknologier<br />

er et godt eksempel<br />

på, hvor let det er at komme<br />

til at fokusere på teknologien<br />

og effektiviseringen alene.<br />

Han ville gerne se eksempler<br />

på forskellige teknologier, og<br />

vi syntes, det også var vigtigt<br />

at vise teknologierne i brug og<br />

høre medarbejdernes perspektiver<br />

på brugen af teknologierne.<br />

Det handler ikke kun<br />

om effektivisering, men om at<br />

skabe gode og sunde arbejdspladser,<br />

der kan fastholde og<br />

tiltrække medarbejdere. Derfor<br />

lod vi medarbejderne få<br />

ordet. Så Claus Hjort mødte fx<br />

Malene, en husassistent, som<br />

vasker og stryger de ældres tøj.<br />

Hun har fået en strygerobot,<br />

og med den sparer hun 4,5-5<br />

timers hårdt og nedslidende<br />

arbejde om ugen. Dermed kan<br />

hun nå de arbejdsopgaver,<br />

hun ellers ikke kunne nå. Hun<br />

kan gå hjem og have det godt,<br />

fordi hun når det, hun skal,<br />

så hun er gladere. Desuden er<br />

hun holdt op med at gå til fysioterapeut,<br />

for hendes smerter<br />

i skuldre og nakke er væk.<br />

Nintendo wii<br />

Projektets resultater ser lovende<br />

ud. I tillæg til hovedformålet:<br />

at introducere teknologier,<br />

som kunne forbedre<br />

arbejdsmiljøet, lå der også et<br />

ønske om at skabe initiativer<br />

til sundhedsfremme. Derfor<br />

har man på nogle plejecentre<br />

begejstret afprøvet en<br />

Nintendo Wii med et fitnessprogram<br />

på menuen.<br />

– Kan man også finde teknologier,<br />

som kan styrke kroppen,<br />

overvejede vi. Medarbejderne<br />

har været begejstrede for<br />

Wii Fit, men har også været betænkelige:<br />

Kan man tillade sig<br />

at bruge 15 minutter på sig selv<br />

midt i arbejdstiden? Beboerne<br />

syntes, det var underholdende<br />

– men hvad siger de pårørende<br />

– når personalet nu samtidig<br />

siger, at de har så travlt?<br />

– Vi mener, det er vigtigt,<br />

at medarbejderne tager tiden<br />

til at styrke deres krop, og<br />

får de et grin med oveni, er<br />

det bare godt, siger Charlotte<br />

Færch Lotz. n<br />

Et hip til leverandørerne<br />

For leverandørerne til arbejdsmiljø’branchen’ er<br />

der spændende nyt:<br />

– Vi vil helst kunne finde danske leverandører, siger<br />

Charlotte Færch Lotz fra Teknologisk Institut.<br />

– Vi er også opmærksomme på at give viden<br />

tilbage til leverandørerne, så de kan forbedre produkterne<br />

– for der er et kæmpe marked, hvis de<br />

får lavet en ideel støvsuger, eksempelvis.<br />

10<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

Plejecenter beholder<br />

de fleste hjælpemidler<br />

Da arbejdsmiljøprojektet<br />

sluttede, beholdt plejecentret<br />

Kastanjehaven støvsugere,<br />

gulvvaskere, strygerobot,<br />

trappemaskine, douchetoiletter<br />

og en lift – hvis<br />

pengene havde været til det,<br />

ville de også gerne beholde<br />

sælen Paro. Kastanjehaven<br />

var det plejecenter, som afprøvede<br />

flest nye teknologier<br />

i arbejdsmiljøprojektet.<br />

– Jeg gjorde det klart for<br />

medarbejderne fra starten<br />

af: Det her gør vi ikke for at<br />

tage noget fra jer. Vi gør det<br />

for at værne om de medarbejdere,<br />

vi har, fortæller<br />

Diana Gronemann, afdelingsleder<br />

på Kastanjehaven.<br />

Derfor har lysten og modet<br />

været der til at afprøve<br />

mange hjælpemidler. Andre<br />

steder har man undladt at<br />

afprøve teknologier af frygt<br />

for besparelser.<br />

Plejecenter Kastanjehaven har<br />

d. 19. januar 2010 modtaget<br />

Roskilde Kommunes arbejdsmiljøpris.<br />

Bl.a. har de haft robotsælen<br />

Paro til afprøvning.<br />

Det etiske Råd har publiceret<br />

hæftet Sociale Robotter, hvor<br />

etikken i anvendelsen af robotterne<br />

inden for bl.a. pleje<br />

og omsorg sættes til debat.<br />

Diana Gronemann kan<br />

berette om ryg- og skulderproblemer,<br />

der er forsvundet<br />

med hjælpemidlernes<br />

indmarch. Der er ikke nogen<br />

nævneværdige ulemper ved<br />

den nye teknologi, mens<br />

fordelene er et bedre arbejdsmiljø<br />

og en bedre service. n<br />

Hva' gør du ved PCB<br />

PCB er en udbredt miljø- og sundhedsskadelig belastning for<br />

danske bygninger, og en økonomisk hovedpine for dem der skal<br />

løse problemet og betale regningen.<br />

FjernPCB er et uafhængigt samarbejde mellem fire virksomheder,<br />

der tilsammen kan tilbyde en hurtig og effektiv totalentreprise af<br />

PCB.<br />

"Vi er eksperter i at begrænse omkostningerne til det nødvendige<br />

niveau. Vi sætter fokus på de angrebne områder og udelukkende<br />

renovere og sanere efter behov - det gør os virkelig<br />

konkurrencedygtige på pris og ikke mindst kvalitet..."<br />

Begræns omkostningerne<br />

- kortlæg den reelle PCB-belastning<br />

Præcise PCB-laboratorieanalyser<br />

- til tiden<br />

Miljø - Entreprise<br />

Denmark<br />

12 års erfaring med fjernelse af PCB,<br />

Asbest og andre farlige stoffer i<br />

Norden og Tyskland<br />

FjernPCB.dk<br />

Erik Christensen<br />

Mobil 22 94 84 25<br />

Mail e-c@mail.dk<br />

Midtjysk Flaskecentral er specialister i<br />

bortskaffelse og genbrug af<br />

PCB-belastede termoruder<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong> 11


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

Partierne i Folketinget har afsat 3 mia. kr. fra kvalitetsfonden til at investere<br />

i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer<br />

i perioden 2009-2015. Der blev første gang uddelt penge til projekter i 2009<br />

Kend din ABT<br />

ABT-fonden: En katalysator for øget produktivitet,<br />

bedre service og et forbedret arbejdsmiljø<br />

– Vi er ikke ude på at spare<br />

arbejdskraft.<br />

Derfor har ABT-fonden<br />

taget navneforandring. I dag<br />

står forkortelsen for Anvendt<br />

Borgernær Teknologi. Da fonden<br />

blev til, hed det arbejdskraftsbesparende<br />

teknologi,<br />

forklarer Thomas Børner, der<br />

er formand for ABT-fondens<br />

bedømmelsesudvalg.<br />

At frigøre arbejdskraft<br />

At reducere behovet for<br />

arbejdskraft er fortsat en<br />

pointe med ABT-fonden,<br />

men det skal ses i lyset af<br />

demografien på fremtidens<br />

arbejdsmarked:<br />

– Vi ved, at vi kommer til<br />

at mangle arbejdskraft. Vi er<br />

ude på at lave kloge og intelligente<br />

løsninger, så man<br />

kan frigøre arbejdskraft, uddyber<br />

Thomas Børner.<br />

ABT-fonden har i 2009<br />

investeret 378 mio. kr. i 43<br />

projekter, der geografisk<br />

dækker hele landet. Omtrent<br />

hvert tredje projekt omhandler<br />

teknologisk nyorientering<br />

i sundhedsvæsnet.<br />

Et stigende antal mio. skal<br />

uddeles i årene fremover.<br />

abtfonden.dk<br />

Bedre service<br />

Thomas Børner lægger vægt<br />

på, at navneforandringen skal<br />

tages alvorligt. De teknologier,<br />

fonden støtter, skal munde<br />

ud i borgernære løsninger;<br />

bedre service. I forbindelse<br />

med eksemplet andetsteds<br />

i bladet fra Guldborgsund<br />

Kommune understreger<br />

Børner, at projektet vil blive<br />

stoppet, hvis det viser sig, at<br />

borgerne ikke bryder sig om<br />

den form for virtuel kontakt<br />

med kommunen. Det har dog<br />

indtil videre vist sig ikke at<br />

være tilfældet.<br />

Ikke teknologifikseret<br />

Selv om fokus ligger på at<br />

benytte ny teknologi til at<br />

spare arbejdskraft, så sikrer<br />

de mennesker, der sidder<br />

i ABT-Fondens bedømmelsesudvalg,<br />

at etiske og arbejdsmiljømæssige<br />

perspektiver og<br />

problemer også kommer i betragtning<br />

i projekterne; både<br />

før og under projektfasen,<br />

Laila Mortensen, daglig sikkerhedsleder,<br />

Bornholms<br />

Hospital, har fået penge fra<br />

ABT-Fonden til at afprøve en<br />

elektrisk eleverbar bade- og<br />

bækkenstol. Hvor der før var<br />

brug for to medarbejdere, kan<br />

hospitalet nu nøjes med en,<br />

når patienter med eksempelvis<br />

apopleksi eller hofteoperationer<br />

skal på toilettet eller i bad.<br />

– Ved at søge i ABT-Fonden<br />

kommer der rigtig meget fokus<br />

på arbejdsmiljøet. Man vil<br />

det jo gerne, men vi skal også<br />

spare. Men nu kommer jeg<br />

med pengene selv, fortæller<br />

Laila Mortensen.<br />

Foa positiv<br />

– Vi ser positivt på ny<br />

teknologi, der forhindrer,<br />

at de ældre<br />

får brug for bistand<br />

tidligt, og som også<br />

vil give faget et bedre<br />

image, så flere unge<br />

får lyst til at søge<br />

ind, sagde Dennis<br />

Kristensen til Berlingske<br />

Tidende 5.4. 2010.<br />

beroliger ABT-Fondens kommunikationsrådgiver<br />

Minna<br />

Major Wright.<br />

– Vi har rigtig godt fat<br />

i vores projekter. Vi snakker<br />

forandringsledelse og<br />

måler på dem. Og så sidder<br />

der jo medlemmer i vores<br />

bedømmelsesudvalg, som er<br />

sygehusledere og ældrechefer,<br />

som tænker på, hvordan<br />

løsningerne vil virke for både<br />

medarbejdere og borgere. Det<br />

handler ikke kun om kroner<br />

og ører, det er helt sikkert,<br />

siger Minna Major Wright.<br />

Høste lavthængende<br />

frugter<br />

Målet er at høste de lavthængende<br />

frugter ved at<br />

anvende velkendt teknologi<br />

på nye områder. I den sammenhæng<br />

er ABT-Fonden<br />

meget opmærksom på, at<br />

medarbejderinvolvering er<br />

særdeles vigtig, siger Minna<br />

Major Wright.<br />

– Når man indfører ny<br />

teknologi, så er det 20<br />

procent teknologi og 80<br />

procent mennesker. Derfor<br />

taler vi med projekterne om<br />

bl.a. uddannelse. Men vi har<br />

også den tillid til projektansøgerne,<br />

at de godt selv kan<br />

håndtere de problemer, der<br />

kan opstå i forbindelse med<br />

implementeringen, forklarer<br />

Minna Major Wright. n<br />

12<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

ABT- og Forebyggelsesfonden<br />

Metoderne er sammenlignelige, selv om ordene, de benytter, er forskellige<br />

GUARA<br />

D<br />

Ved at spare på tunge forflytninger,<br />

så sparer man<br />

både arbejdskraft og nedslidning.<br />

Derfor er mindre<br />

baksen rundt med ældre på<br />

et plejehjem et ønskværdigt<br />

mål for både ABT-fonden<br />

og Forebyggelsesfonden. I<br />

mange, mange tilfælde er<br />

det teknologi, som baner<br />

vejen til at indfri begge mål.<br />

På den måde minder ABTog<br />

Forebyggelsesfonden om<br />

hinanden i de missioner, de<br />

er sat i verden for at forfølge.<br />

– Det er en anden retorik,<br />

vi bruger i ABT-Fonden end<br />

Der er mange årsværk at<br />

spare – eller frigøre ifølge ABTfonden<br />

– med indførelsen af ny<br />

teknologi.<br />

Vækstpotentiale<br />

L O W E S T<br />

PRICE<br />

P R O M I S E<br />

i Forebyggelsesfonden. Vi<br />

læner os op af en betænkning,<br />

som fokuserer på<br />

effektivisering, men det er<br />

i virkeligheden det samme,<br />

vi gør. Vi fokuserer på, at<br />

hvor der før skulle to til<br />

at løfte den ældre, kan vi<br />

nu – med denne teknologi<br />

– nøjes med en, fremstiller<br />

ABT-Fondens kommunikationsrådgiver,<br />

Minna Major<br />

Wright, sagen.<br />

Vækstpotentiale<br />

Minna Major Wright kan<br />

Det offentlige investerer 2009-2015 via ABT-fonden<br />

3 mia. i arbejdskraftbesparende teknologi. Kommuner,<br />

regioner eller stat skal være hovedansøger, men<br />

leverandører kan selvfølgelig indgå i projektet.<br />

Slut med glatte gulve<br />

E 20%<br />

Sådan søger du penge i ABT-fonden<br />

I det første leveår har ABT-fonden (Anvendt Borgernær<br />

Teknologi) uddelt 378 millioner kroner til projekter<br />

indenfor især sundhedsområdet og regionerne.<br />

Hovedkriterier når du skal søge penge:<br />

• Projektet skal være arbejdskraftbesparende<br />

• Den tekniske løsning, du vil afprøve, skal allerede<br />

være opfundet<br />

• Man kan løbende blive prækvalificeret. Du kan<br />

lave en kort beskrivelse af din ide og få svar på,<br />

om den er værd at lave en egentlig ansøgning på.<br />

Frist for endelig ansøgning: 18.8. 2010<br />

nikke genkendende til, at<br />

der er et væsentligt vækstpotentiale<br />

på området. En<br />

faktor, man som arbejdsmiljøansvarlig<br />

kan benytte<br />

som salgsargument over<br />

for topledelsen. ABT-fonden<br />

accepterer samtidig<br />

en vis uforudsigelighed<br />

ved afprøvningen af ny<br />

teknologi:<br />

– Hvis nogen havde<br />

spurgt min bedstefar for<br />

20 år siden, om han troede,<br />

internettet var en god ide,<br />

ville han nok have svaret<br />

nej. Vi vil gerne tro lidt på,<br />

at de ting, vi prøver, godt<br />

kan have et potentiale,<br />

selv om det ikke er det, vi<br />

plejer. n<br />

Bedømmelsesudvalgets medlemmer: Øverst fra venstre er det<br />

Thomas Børner, formand, kommitteret i Finansministeriet,<br />

Bente Andersen, Udviklingsdirektør, COWI, Per Askholm<br />

Madsen, direktør, Skejby Sygehus, Eva Bjerrum, innovationschef<br />

Alexandra-Instituttet, Ole Kjaer, direktør, Skatteministeriets<br />

koncern, Karen Logo-Kofoed, Ældrechef, Høje-Taastrup<br />

Kommune, Niels-Erik Mathiassen, direktør, Hjælpemiddelinstituttet,<br />

Klaus Nørskov, Børne- og Kulturdirektør, Gladsaxe<br />

Kommune, Ole Qvist Pedersen, divisionsdirektør, Falck,<br />

Peter Schleidt, Vicedirektør CIO, Danske Bank, Torben<br />

Stentoft, direktør, Rigshospitalet og Jane Wickmann, direktør,<br />

Teknologisk Institut.<br />

S P E C I A L<br />

- 30%<br />

O<br />

Bedømmelsesudvalget i ABT-fonden<br />

F<br />

F<br />

E<br />

R<br />

Anbefalet af<br />

SSID medlemmer<br />

-bestil gratis prøveflise<br />

S P E C I A L<br />

- 30%<br />

O<br />

F<br />

F<br />

E<br />

R<br />

AntiSkrid er usynlig og<br />

langtidsholdbar<br />

SPECIAL<br />

PRICE<br />

antiskrid@antiskrid.dk tel. 3537 5600<br />

www.antiskrid.dk<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong> 13


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

Ro på autister<br />

med el-kalender<br />

En simpel kalender, som autister selv kan aflæse, kan blive en stor hjælp til<br />

at strukturere dagen<br />

I yderste konsekvens kan<br />

e-kalenderen betyde mindre<br />

anvendelse af magt fra<br />

fagprofessionelles side over<br />

for mennesker med autisme.<br />

Det vurderer Maria Lincke<br />

Jørgensen, Socialt Udviklingscenter<br />

SUS. Hun er<br />

konsulent i et projekt støttet<br />

af ABT-fonden, hvor tre<br />

kommuner afprøver en elektronisk<br />

kalender med navnet<br />

MEMOActive.<br />

”Ofte er gevinsten dog bare mindre<br />

dårlig stemning. Det er svært at<br />

måle på, men det betyder meget<br />

for de ansattes trivsel. Vi ved jo,<br />

at udskiftningsgraden på specialinstitutioner<br />

er blandt de højeste<br />

i landet”<br />

Maria Lincke Jørgensen, Socialt Udviklingscenter SUS<br />

En håndholdt, elektronisk<br />

kalender med touch screen<br />

og med en meget simpel<br />

brugergrænseflade, som<br />

mennesker med autisme selv<br />

kan betjene, er den teknologiske<br />

krumtap. Gevinsten er,<br />

at autisterne selv kan holde<br />

struktur på deres dag. Det<br />

er en af de ting, de ellers<br />

har svært ved og plejer at<br />

få hjælp til af eksempelvis<br />

pædagoger.<br />

– Personalet på institutioner,<br />

hvor der bor mennesker<br />

med autisme, har travlt.<br />

Derfor er de ofte nødt til at<br />

skemalægge, hvornår de kan<br />

gennemgå en dagsstruktur<br />

med beboerne. Men det er<br />

ikke sikkert, det lige passer<br />

sammen med, hvornår beboerne<br />

har behov for at få struktur<br />

på dagen, forklarer Maria<br />

Lincke Jørgensen. I værste<br />

fald kan det medføre, at nogle<br />

bliver udadreagerende.<br />

– Ofte er gevinsten dog<br />

bare mindre dårlig stemning.<br />

Det er svært at måle på, men<br />

det betyder meget for de<br />

ansattes trivsel. Vi ved jo, at<br />

udskiftningsgraden på specialinstitutioner<br />

er blandt de<br />

højeste i landet, siger Maria<br />

Lincke.<br />

Ny teknologi kan også<br />

tiltrække andre grupper til<br />

faget:<br />

– De unge kan måske<br />

bliver tiltrukket af, at man<br />

tænker i teknologiske baner,<br />

vurderer Maria Lincke.<br />

Det har vist sig, at ikke<br />

bare den meget brede<br />

gruppe af autister –fra<br />

udviklingshæmmede til<br />

normale mennesker, fra<br />

gamle til unge – kan have<br />

glæde af et instrument til at<br />

fastholde overblikket over<br />

hverdagens gøremål. Der er<br />

kommet henvendelser fra<br />

Arbejdsmiljøuddannelsen<br />

for medlemmer af sikkerhedsorganisationen tilbydes til kr. 5.250,- pr. deltager<br />

i 31 forskellige byer, samt som virksomhedskurser afholdt for den enkelte<br />

sikkerhedsorganisation.<br />

www.am-uddannelsen.dk<br />

Nordjylland<br />

Hjørring<br />

Frederikshavn<br />

Thisted<br />

Aalborg<br />

Midtjylland<br />

Brande<br />

Herning<br />

Holstebro<br />

Randers<br />

Skjern<br />

Silkeborg<br />

Viborg<br />

Aarhus<br />

Syddanmark<br />

Esbjerg<br />

Fangel<br />

Kolding<br />

Odense<br />

Sønderborg<br />

Tønder<br />

Varde<br />

Vejen<br />

Vejle<br />

Aabenraa<br />

Sjælland og øerne<br />

Gladsaxe<br />

Glostrup<br />

Holbæk<br />

Hillerød<br />

Køge<br />

Nykøbing Falster<br />

Næstved<br />

Rønne<br />

Slagelse<br />

Tlf. 70 107 706<br />

14<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


Tema Min maskine forstår mig ikke<br />

På Youtube.com<br />

er der lagt instruktionsvideoer<br />

ud om<br />

MemoActive (søg på<br />

memoactive).<br />

eksempelvis mennesker med<br />

ADHD, som ville høre om<br />

muligheden for at rekvirere<br />

en kalender.<br />

– Man skulle tro, de bare<br />

kunne bruge en almindelig<br />

kalender, kommenterer<br />

Maria Lincke, men behovet<br />

er der tilsyneladende.<br />

Også ældre demente vil<br />

kunne have glæde af en<br />

sådan kalender – også for<br />

fagpersoner på det område<br />

vil kalenderen kunne give<br />

mere ro på, forestiller Maria<br />

Lincke sig.<br />

Vha. brugernes ideer og<br />

input har projektgruppen<br />

lavet mindre tilpasninger af<br />

teknologien.<br />

– Nogle pædagoger har fx<br />

sagt, at de har behov for at<br />

have billeder af konkrete<br />

biler, og det har vi måttet<br />

tilpasse teknologien<br />

efter. Det har givet nogle<br />

udfordringer men betyder<br />

forhåbentlig at teknologien<br />

bliver endnu mere<br />

relevant for brugerne.<br />

Målene for projektet er<br />

at reducere tiden brugt på<br />

at strukturere dage, forbedre<br />

borgeres livskvalitet<br />

ved at de bliver selvhjulpne<br />

og forbedre arbejdsmiljøet –<br />

bl.a. ved at reducere antallet<br />

af aggressive udfald mod<br />

personale. n<br />

Mennesker med autisme kan give sig selv og deres omgivelser<br />

en mere rolig hverdag, hvis de selv kan styre planlægningen.<br />

Hvorfor er det godt...<br />

Har du en nødplan?<br />

Få<br />

fin-justeret<br />

dæmpningen!<br />

...at dæmpningen i dit formstøbte høreværn<br />

kan fin-justeres?<br />

Ring og få svaret på tlf. 57 52 99 20<br />

Med Variphone ® variable, formstøbte høreværn får du fin-justeret<br />

dæmpningen, så den passer direkte til dit arbejdsbehov.<br />

Hvordan er sikkerheden i din virksomhed?<br />

I en nødsituation er det vigtigt at have de rette redskaber til at<br />

mindske ulykken samt at vide, hvordan den bedst afhjælpes. Det<br />

er ligeledes vigtigt, at alle medarbejdere har de rette kompetencer<br />

til at kunne reagere korrekt.<br />

Lotek tilbyder en række løsninger, bl.a.:<br />

• risikoanalyse, beredskabsplaner og flugtvejstegninger<br />

• brandmateriel, stationær brandsikring og førstehjælpsudstyr<br />

(førstehjælpskufferter, hjertestartere etc.)<br />

• et bredt kursusprogram inden for førstehjælp og brand<br />

• kompetent vejledning og servicering<br />

Hør mere på 70 13 52 00 eller besøg www.lotek.dk.<br />

www.Tego-Care.dk<br />

Lotek A/S, Rønsdam 10, DK-6400 Sønderborg, Tel. +45 70 13 52 00, Fax +45 73 48 52 05 www.lotek.dk, info@lotek.dk<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong> 15


Borgerservicechef Ib Larsen afprøver den skærmbetjente borgerservice med Anne Jørgensen ved den digitale skranke. Medierne har<br />

sværmet som fluer om projektet. Foto: Digital pilot Kirsten Sydendal<br />

Nu er medarbejderne<br />

skærmbilleder<br />

Den geografisk store Guldborgsund Kommune eksperimenterer lige nu med<br />

skærmbetjent borgerservice<br />

Perspektivet er selvfølgelig, at langt<br />

flere kommunalt ansatte end blot<br />

medarbejderne på borgerservice<br />

betjener borgere via skærme.<br />

Borgeren træder hen foran<br />

borgerserviceskranken, der<br />

er anbragt på biblioteket. På<br />

den anden side af skranken<br />

står en skærm og en sensor,<br />

som registrerer, at borgeren<br />

har nærmet sig. Skærmen<br />

tænder automatisk og sætter<br />

borgeren i forbindelse<br />

med en medarbejder fra et<br />

centralt kontor, der hilser<br />

velkommen: ’Goddag, hvad<br />

kan jeg hjælpe med?’<br />

Indtil de havde prøvet det,<br />

var borgerne i Guldborgsund<br />

Kommune skeptiske og<br />

skræmte: Ny teknologi, åh<br />

nej. Det er noget med tastaturer<br />

og mus osv. De, der har<br />

oplevet skærmbetjeningen<br />

har fået gjort deres tvivl til<br />

skamme – det var nemt nok.<br />

– For de skal ikke gøre<br />

noget, forklarer en meget<br />

begejstret direktør for<br />

Guldborgsund Kommune,<br />

Ib Østergaard Rasmussen.<br />

Man træder bare hen<br />

foran skærmen, og herefter<br />

forløber sagsbehandlingen<br />

næsten, som hvis det var<br />

en virkelig person, der stod<br />

foran en.<br />

– Der er ikke lavet om på<br />

noget. Hele fidusen er den<br />

avancerede teknologi, bl.a.<br />

en opløselighed på skærmen,<br />

der gør, at du føler, at<br />

du har været sammen med<br />

vedkommende, siger Ib<br />

Østergaard.<br />

Han giver et eksempel med<br />

en person, som skal have<br />

hjælp til at udfylde et skema:<br />

16<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


– Medarbejderen beder<br />

borgeren lægge skemaet<br />

på pladen foran skærmen.<br />

Et kamera zoomer ind på<br />

skemaet, hvorefter medarbejderen<br />

kan forklare borgeren,<br />

hvor han skal sætte<br />

kryds. ’Hvor skal jeg aflevere<br />

skemaet’, spørger borgeren.<br />

’Det behøver du ikke, jeg<br />

har allerede taget et foto af<br />

skemaet med kameraet’, kan<br />

medarbejderen svare.<br />

”Der er ikke lavet om på noget.<br />

Hele fidusen er den avancerede<br />

teknologi, bl.a. en opløselighed på<br />

skærmen, der gør, at du føler, at<br />

du har været sammen med vedkommende”<br />

Ib Østergaard Rasmussen,<br />

direktør for Guldborgsund Kommune<br />

Der er indlysende fordele:<br />

Borgeren kan blive betjent i<br />

sit nærområde, uden der behøver<br />

sidde en medarbejder<br />

lokalt, som måske ikke får<br />

henvendelser i en udstrækning,<br />

så det kan udfylde en<br />

arbejdsdag. Med placeringen<br />

af skærmene på bibliotekerne,<br />

kan borgerservice<br />

udvide åbningstiden, så<br />

den kører parallelt med<br />

bibliotekernes. Der er også<br />

et andet positivt aspekt ved<br />

skærmbetjeningen, mener<br />

Ib Østergaard:<br />

– Du kan heller ikke angribe<br />

en ansat. Du kan ikke stikke<br />

en kniv i en sagsbehandler.<br />

Perspektivet er selvfølgelig,<br />

at langt flere kommunalt<br />

ansatte end blot medarbejderne<br />

på borgerservice betjener<br />

borgere via skærme.<br />

– Men det er vi slet ikke<br />

nået til. Lige nu er øvelsen,<br />

om vores medarbejdere<br />

kan vænne sig til at være<br />

skærmbilleder, siger Ib<br />

Østergaard.<br />

Færre hænder<br />

Skærmen vil give overflødige<br />

hænder på længere<br />

sigt, siger Ib Østergaard lige<br />

ud, men udmeldingen er, at<br />

stillinger blot ikke vil blive<br />

genopslået ved afgang.<br />

– Man kan sige, at vi går<br />

over til fjern-service for at<br />

undgå at skulle fjerne service.<br />

Vi har et stærkt ønske<br />

om at yde god og borgernær<br />

service, og samtidig er vi<br />

nødt til at udnytte vores<br />

personaleressourcer bedst<br />

muligt. Ved at benytte den<br />

nyeste teknologi kan vi<br />

samle personalet centralt<br />

med alle de fordele, det<br />

giver, og samtidig undgår<br />

vi at blive tvunget til at<br />

lukke vores mindste borgerservicecentre,<br />

forklarer<br />

Guldborgsunds borgmester<br />

John Brædder.<br />

Europas første<br />

Som Europas første skærmbetjente<br />

borgerservice har<br />

projektet vakt stor opmærksomhed.<br />

– Der har været loads af<br />

delegationer for at kigge<br />

nærmere på det, fortæller Ib<br />

Østergaard.<br />

Skærmbetjent borgerservice<br />

er indtil videre et forsøg<br />

resten af året. n<br />

Få et online overblik over jeres arbejdspladsvurdering<br />

– med CRECEA www.netAPV.dk<br />

Læs mere på www.CRECEA.dk eller ring til CRECEA på telefon 70 10 86 00 · CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong> 17


SSID’s årskonference 2010<br />

SSID skal hedde ArbejdsmiljøNET<br />

Jens Jensen: arbejdsmiljøproblemerne er ”de samme”, men virkemidlerne<br />

kan være nogle andre<br />

Thomas Philbert: Arbejdsmiljø er noget, man kan tjene penge på<br />

Steen Hildebrandt: Arbejdsmiljø kommer i fremtiden til at hedde bæredygtighed<br />

… historier fra SSID’s årskonference<br />

Jens Jensen: Vi er åbne over<br />

for at drøfte virkemidlerne<br />

Arbejdsmarkedets aktører kan få indflydelse på, hvilke redskaber, man skal<br />

bekæmpe dårligt arbejdsmiljø med, udtalte Arbejdstilsynets direktør, Jens Jensen<br />

Handlingsplan 2010 er tæt<br />

på målstregen, og derfor<br />

er det tid til at fastlægge<br />

nogle nye mål for arbejdsmiljøforbedringer<br />

i en kommende politisk<br />

handlingsplan. Jens Jensen<br />

medbragte i overskrifter de<br />

nye mål, og dem var der<br />

ikke meget nyt i.<br />

Midlerne til at nå disse<br />

mål, anførte Jens Jensen,<br />

kan derimod diskuteres.<br />

– Vi åbner for at drøfte<br />

virkemidlerne – før var de<br />

slet og ret besluttet politisk,<br />

sagde han.<br />

Der er ikke nogen, der<br />

siger, at de nuværende metoder<br />

er de bedste, kunne Jens<br />

”Hvor meget ved vi om effekterne<br />

af de forskellige virkemidler? Ikke<br />

særlig meget. Der er ikke noget<br />

samlet billede. Vi ved noget om, at<br />

Arbejdstilsynets tilsyn virker. Men<br />

der kan være behov for at udvikle<br />

nogle virkemidler”<br />

Jens Jensen, direktør i Arbejdstilsynet<br />

Målene i næste handlingsplan<br />

Jensen meddele:<br />

– Hvor meget ved vi om<br />

effekterne af de forskellige<br />

• Psykisk arbejdsmiljø<br />

• Arbejdsulykker<br />

• Muskel-skelet-lidelser<br />

• Nano-partikler og kræftfremkaldende stoffer vil kræve særlig opmærksomhed<br />

• Ny prioritering inden 2011, lovede Jens Jensen<br />

Find rapporten Fremtidens arbejdsmiljø 2020 på www.at.dk<br />

Det fremtidige<br />

arbejdsmarked<br />

Det fremtidige arbejdsmarked:<br />

... vil ligne det, vi har i dag. Flere ældre,<br />

der skal have omsorg (og det er et område<br />

med arbejdsmiljøproblemer), stigende serviceproduktion,<br />

fortsat udenlandsk<br />

arbejdskraft, globalisering<br />

(som betyder eksport af mange<br />

klassiske arbejdsmiljøproblemer inden for industrien),<br />

teknologisk udvikling<br />

(vil kunne fjerne belastninger).<br />

virkemidler? Ikke særlig meget.<br />

Der er ikke noget samlet<br />

billede. Vi ved noget om,<br />

at Arbejdstilsynets tilsyn<br />

virker. Men der kan være<br />

behov for at udvikle nogle<br />

virkemidler.<br />

Jens Jensen pegede i den<br />

sammenhæng på APV’s<br />

mangel på gennemslagskraft<br />

på det psykosociale område<br />

og på de små virksomheder.<br />

– Skal vi i højere grad gå<br />

efter, hvor vi ved, der er<br />

noget at komme efter? Er<br />

mere dialog og vejledning<br />

18<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


SSID’s årskonference 2010<br />

vejen frem, spurgte Jens<br />

Jensen.<br />

– Det er virksomhederne,<br />

der har ansvaret – det er<br />

dér, arbejdsmiljøet bliver<br />

udviklet – men virksomhederne<br />

har mange aktører<br />

rundt om sig. Er det hensigtsmæssigt<br />

med så mange?<br />

Kan det effektiviseres eller<br />

forenkles, debatterede<br />

Jensen videre. n<br />

”Det er virksomhederne, der har<br />

ansvaret – det er dér, arbejdsmiljøet<br />

bliver udviklet – men virksomhederne<br />

har mange aktører<br />

rundt om sig”<br />

Jens Jensen, direktør i Arbejdstilsynet<br />

Hvad er et forår uden at komme<br />

på SSID’s konference, spurgte<br />

Jens Jensen, og det var der<br />

heldigvis 187 medlemmer, der<br />

var enige med ham i.<br />

Blev du klædt på?<br />

Tak for besøget på årskonferencen i Kolding<br />

En stærk partner<br />

Fik du svar på spørgsmål om den daglige sikkerhed, det korrekte valg af sikkerhedsudstyr, arbejdsmiljø,<br />

uddannelse og rationelt indkøb?<br />

Beskyttelse<br />

gennem viden<br />

Vi tager gerne dialogen op!<br />

Ring på 7611 5000 eller besøg www.procurator.dk<br />

Beskyttelse gennem viden<br />

beskyttelse<br />

gennem<br />

viden<br />

academy<br />

2010<br />

Yderligere information +45 7611 5000 • procurator.dk<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong> 19


SSID’s årskonference 2010<br />

Den nye arbejdsmiljølov:<br />

Den historiske aftale<br />

Aldrig før har parterne været så enige, og det kunne<br />

ordstyrer Niels Krause-Kjær heller ikke gøre det store ved<br />

– Hvad kan gå galt? Hvad<br />

med interessemodsætningerne?<br />

Ordstyrer Niels Krause<br />

Kjær forsøgte – det ene sekund<br />

med et venstrehåndsjab<br />

og bagefter et uppercut<br />

– at slå igennem paneldeltagernes<br />

parader. Men den nye<br />

arbejdsmiljølov lagde ikke<br />

rigtigt op til nogen politisk<br />

sværvægterdebat, og selv<br />

om paneldeltagerne velvilligt<br />

tjattede lidt ud efter<br />

”Hvis ikke arbejdsmiljø får en<br />

placering, hvor alle anerkender og<br />

føler ejerskab over for det, så får<br />

vi ikke succesen”<br />

Thomas Philbert, DA<br />

hinanden, så var enigheden<br />

for stor til, at der for alvor<br />

kunne skabes splid mellem<br />

de tre herrer i ringhjørnerne;<br />

Jens Jensen, Arbejdstilsynet,<br />

Thomas Philbert, DA,<br />

og Bernt Fallenkamp, LO.<br />

Forud for paneldiskussionen<br />

havde Thomas Philbert<br />

slået fast, at den nye arbejdsmiljølov<br />

er en historisk<br />

aftale:<br />

– Reformen er sat i gang<br />

af parterne i fællesskab og<br />

enighed. Det er noget, vi<br />

ikke har set i mange år.<br />

Tiltrængt reform<br />

Og ganske rigtigt var<br />

interessemodsætningerne<br />

tilsyneladende små: Enigheden<br />

gik på, at reformen er<br />

tiltrængt, og at den forhåbentlig<br />

fører arbejdsmiljøet<br />

ind på den store scene<br />

i virksomhederne, hvor<br />

dramaet om visionerne,<br />

strategierne og de lange<br />

linjer udspiller sig.<br />

Men Krause kunne muligvis<br />

have fundet nogle<br />

ømme punkter hist og her,<br />

og egentlig ridsede både<br />

Philbert og Fallenkamp dem<br />

forholdsvis tydeligt op:<br />

Fallenkamp, som i det<br />

øvrige var fuldt på linje med<br />

Philbert i sin lovprisning af<br />

arbejdsmiljøloven, kom med<br />

denne appel til forsamlingen:<br />

– Vi har 30.000 sikkerhedsrepræsentanter,<br />

som<br />

står over for en meget vanskelig<br />

situation – de siger på<br />

jævnt dansk: Hvordan hulen<br />

kan I bakke sådan en beslutning<br />

op? Inden jeg trådte<br />

ind i salen, mærkede jeg en<br />

god energi i forhallen – vil<br />

Enighed i paneldebatten om, at det at få arbejdsmiljø ind på den store lederscene er en god ting. I panelet sad fra venstre Jens Jensen,<br />

Arbejdstilsynet, Thomas Philbert, DA, og Bernt Fallenkamp, LO.<br />

20 <strong>Sikkerhedslederen</strong>


SSID’s årskonference 2010<br />

Niels Krause Kjær er bl.a. kendt fra Krause på Tværs på DR P1.<br />

arbejde med at forklare<br />

disse 30.000 medarbejderrepræsentanter,<br />

hvorfor en<br />

reform, der med færre valgte<br />

umiddelbart ser ud til at<br />

betyde mindre indflydelse,<br />

skulle være en god ide.<br />

Thomas Philbert betonede,<br />

at den reviderede arbejdsmiljølov<br />

er en ramme,<br />

som det er op til virksomhederne<br />

at fylde ud.<br />

– Hvis ikke arbejdsmiljø<br />

får en placering, hvor alle<br />

anerkender og føler ejerskab<br />

over for det, så får vi ikke<br />

succesen, advarede han:<br />

Lovgivningen er et skridt<br />

væk fra sidevognseffekten,<br />

vurderede han, men organisering<br />

gør det ikke alene.<br />

Arbejdsmiljø<br />

som lokomotiv<br />

Det vil altså sige, at parternes<br />

enighed om at trække<br />

på samme hammel for<br />

arbejdsmiljøet kan blive en<br />

enighed, der spreder sig til<br />

arbejdspladserne – under<br />

forudsætning af, at leder og<br />

medarbejdere vil det samme.<br />

Thomas Philbert blev vidtløftig<br />

og talte om arbejdsmiljø<br />

som konkurrenceparameter<br />

og et lokomotiv til at<br />

trække Danmark ud af den<br />

aktuelle krise. Det er også<br />

fint set og i tråd med, hvad<br />

mange arbejdsmiljøaktører<br />

og virksomhedsledere har<br />

sagt længe. Det springende<br />

punkt er imidlertid – nu<br />

som før - kan ledere og<br />

medarbejdere blive enige –<br />

når det kommer til stykket.<br />

De er ikke enige, før de er<br />

enige. Selvfølgelig rummer<br />

området masser af konfliktstof,<br />

når arbejdsmiljøforbedringer<br />

begynder at røre ved<br />

antallet af arbejdspladser,<br />

eksempelvis. Ingen tvivl<br />

om, at arbejdsmiljøet og<br />

produktiviteten med kan få<br />

det bedre i mange sådanne<br />

situationer, men der vil også<br />

stå medarbejdere på barrikaderne<br />

for at protestere over<br />

tabte jobs. Omvendt findes<br />

de virksomhedsledere også<br />

stadig, som holder igen på<br />

arbejdsmiljøforbedringerne,<br />

fordi de koster penge. n<br />

I være med til i det næste års<br />

tid at bære denne lovgivning<br />

igennem, så vi får en<br />

svær fødsel gjort nem?<br />

30.000 medarbejderrepræsentanter<br />

Som Fallenkamp så det,<br />

så forestår der et kolossalt<br />

ArbejdsmiljøNET holder årskonference<br />

den 12. – 14. april 2011<br />

Debat (uddrag)<br />

Niels Krause-Kjær (nkk): Hvad kan<br />

gå galt, thomas philbert (tp)?<br />

tp: Vi har fået bedre rammer, men der kan<br />

være risiko for tilbageløb – ansvaret for at<br />

udfylde rammerne er i højere grad overladt<br />

til parterne selv. Vi står ikke længere og<br />

hjælper. Før gik det helt automatisk: Med<br />

så og så mange arbejdsledere giver det så<br />

og så mange arbejdsmiljøgrupper. Nu er<br />

afgørelsen meget mere konkret og lokal.<br />

Jens Jensen (jj): I har en kæmpe opgave<br />

nu med at forankre det her i virksomhederne.<br />

I de virksomheder, hvor man har<br />

tillid og respekt, bliver der ingen problemer,<br />

men i dem, hvor der ikke er, kan der blive<br />

udfordringer.<br />

tp: Vi skal sætte arbejdsmiljøet frit – og<br />

det indebærer risici<br />

Bernt Fallenkamp (bf): Vi kan og<br />

skal kvæle de virksomheder, som ikke vil<br />

det her.<br />

tp: De gedigne interessemodsætninger, vi<br />

har kendt i en årrække, eksisterer i mindre<br />

og mindre grad. Man skal forsøge at omsætte<br />

reglerne fra: Hvad er godt for mig –<br />

til: Hvad er godt for min arbejdsplads?<br />

jj: Der er et par meget stærke drivkræfter<br />

på spil: 1. kampen om at få de gode<br />

arbejdskræfter. 2. Der er penge i skidtet.<br />

Jeg tror, vi ser en form for udskilningsløb i<br />

øjeblikket: På den ene side de virksomheder,<br />

der er klar over, at hvis vi skal klare<br />

os, så skal vi satse på arbejdsmiljø og tjene<br />

penge på det.<br />

Der, hvor vi skal have fat, er i dem, som<br />

lever fra hånden til munden.<br />

nkk: Hvad skal vi kigge på næste gang?<br />

tp: Jeg kunne godt tænke mig, at man<br />

gik endnu længere i retning af at styrke<br />

lokalaftaler.<br />

bf: For LO er det ekstremt vigtigt at have<br />

fokus på de små virksomheder med ganske<br />

få ansatte – de er helt afgørende at holde<br />

liv i. n<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong><br />

21


SSID’s årskonference 2010<br />

Virksomhederne<br />

tager styringen<br />

Virksomhederne vil ikke vente på, at<br />

systemerne bliver klar til virkeligheden, og<br />

derfor tager de i stigende grad<br />

eksempelvis kompetenceudvikling<br />

i egen hånd<br />

Mere og mere vil ske<br />

lokalt. Sådan kan<br />

man fyndigt sammenfatte<br />

oplægget<br />

fra professor<br />

Steen Hildebrandt,<br />

Handelshøjskolen<br />

i Århus. Fremtidspilen<br />

peger på<br />

en vis form for<br />

anarki og regelløshed<br />

– eller<br />

med udtryk fra<br />

Steen Hildebrandt:<br />

Rammelovgivning<br />

og hensigtserklæringer<br />

– og konsekvensen er, at<br />

virksomhederne får meget<br />

mere ansvar.<br />

Det er ikke bare arbejdsmiljøområdet,<br />

Hildebrandt<br />

sigtede på. Han talte om<br />

ledelse.<br />

– For ca. 100 år siden<br />

opfandt Taylor det, der hedder<br />

scientific management<br />

– vi skulle ineffektiviteten<br />

i amerikansk erhvervsliv til<br />

livs. Taylor har haft kolossal<br />

betydning for hele verdens<br />

organisations- og ledelsestænkning.<br />

I 60›erne hed det<br />

en rationaliseringsekspert –<br />

nu hedder det bare LEAN.<br />

– Men vi skal tænke på<br />

Taylor i disse dage, for<br />

han er på vej ud. Det går<br />

langsomt, men det er hans<br />

organisationstænkning, vi<br />

er ved at gøre op med i disse<br />

år. I virkeligheden er det Kaj<br />

Holger fra Krøniken, der er<br />

billedet på industrialderens<br />

tænkning. Vi kan se, at han<br />

er på vej ud, og vi ved ikke<br />

rigtig, hvad der skal erstatte<br />

det. Vi skal noget andet...<br />

Medledende medarbejder<br />

Fordi mere og mere af det,<br />

der kommer til at ske, vil ske<br />

lokalt, dvs. uden anden regulering<br />

fra staters side end<br />

rammelovgivning, så har<br />

arbejdsmiljødelen af en virksomhed<br />

den kæmpemæssige<br />

udfordring at skaffe sig<br />

den viden og kompetence,<br />

der skal til for at få indflydelse<br />

på virksomhedernes<br />

strategiske ledelse. Der er<br />

i stadig mindre grad formel<br />

adgangsbegrænsning til det<br />

forum:<br />

Steen Hildebrandt leverede<br />

et levende indlæg på årskonferencen,<br />

og lagde stor<br />

vægt på, at arbejdsmiljø kan<br />

blive en afgørende faktor i<br />

virksomhedernes strategiske<br />

ledelse.<br />

22<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong>


SSID’s årskonference 2010<br />

– På stadig flere områder<br />

vil forskellen mellem leder<br />

og den ledede blive mere<br />

udvisket. Den seneste bog,<br />

jeg har set fra DI, kalder det<br />

den medledende medarbejder.<br />

Hvis man har noget at<br />

byde på, så er det lige meget,<br />

om man hedder Hans<br />

eller Poul eller Birgit.<br />

Arbejdsmiljø er<br />

konkurrenceparameter<br />

At man som arbejdsmiljø-<br />

‹stake-holder‹ skal forsøge at<br />

skaffe sig indflydelse, skyldes<br />

helt enkelt, at arbejdsmiljø<br />

ifølge Steen Hildebrandt<br />

kan skabe vækst og<br />

effektivitet og eksport i den<br />

nye verden, der<br />

er på vej – en verden, hvor<br />

ledelse vil spænde over begreber<br />

som klima og socialt<br />

og globalt ansvar. Og hvor<br />

det at tage det ansvar vil<br />

være en del af indtjeningsgrundlaget.<br />

”Jeg siger ikke, at den kompetence,<br />

jeg taler om, kun er en, man får<br />

ved at sidde på den flade og blive<br />

undervist – det bliver en eksplicit<br />

del af dagligdagen”<br />

professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen i Århus<br />

Steen Hildebrandt fangede konferencedeltagerne med sine skarpe fremtidsvisioner.<br />

– Det vil ske ud fra en argumentation,<br />

som hedder:<br />

Profit kommer ud af liv – af<br />

at der er levende fisk i vandet,<br />

raske<br />

medarbejdere og ledere, ren<br />

luft osv. osv.<br />

Vigtige kompetencer<br />

I den sammenhæng – fremførte<br />

Steen Hildebrandt –<br />

besidder virksomhedernes<br />

arbejdsmiljøspecialister<br />

nogle kompetencer, som<br />

kan gøre virksomhederne til<br />

leverandører af stadigt mere<br />

arbejdsmiljørigtige og samtidig<br />

effektive arbejdspladser.<br />

– Arbejdsmiljøorganisationen<br />

vil kunne komme til at<br />

spille en meget stor rolle. Jeg<br />

siger: Kunne. For jeg understreger,<br />

at forudsætningen<br />

for, at det vil kunne ske, ligger<br />

i ordet kompetence. De<br />

efteruddannelsesdage, arbejds-<br />

miljøloven giver ret til, rækker<br />

ikke ret langt i forhold<br />

til at have indflydelse på<br />

virksomhedernes ledelse.<br />

Jeg siger ikke, at den kompetence,<br />

jeg taler om, kun er<br />

en, man får ved at sidde på<br />

den flade og blive undervist<br />

– det bliver en eksplicit del<br />

af dagligdagen, forudsagde<br />

Steen Hildebrandt, for morgendagens<br />

virksomhed er et<br />

kompetenceudviklingssted,<br />

hvor:<br />

– man med lige så stor<br />

selvfølgelighed har ansvar<br />

for menneskers kompetencer,<br />

som Kaj Holger følte<br />

ansvar for at holde maskinerne<br />

ved lige. n<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong><br />

23


ssid/arbejdsmiljønet<br />

Center for<br />

arbejdsliv & læring<br />

tilbyder nu den<br />

lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse<br />

ArbejdsmiljøNET<br />

– netværk for<br />

arbejdsmiljøprofessionelle<br />

Flere arbejdsmiljøprofessionelle fra<br />

samme virksomhed kan selvfølgelig<br />

deltage i ArbejdsmiljøNETs<br />

arrangementer. Det er virksomhederne,<br />

der er medlemmer af<br />

ArbejdsmiljøNET. Så hvis du sidder<br />

i en arbejdsmiljøafdeling i en kommune,<br />

så hank op i hele afdelingen,<br />

når der er arrangementer, der<br />

interesserer jer.<br />

SSID har fået<br />

nyt navn<br />

Om uddannelsen<br />

I løbet af uddannelsen, vil<br />

du lære at skabe et sikkert<br />

og sundt arbejdsmiljø på din<br />

arbejdsplads. undervisningen<br />

er tilrettelagt, så du både får en praktisk og en<br />

teoretisk viden om arbejdsmiljø.<br />

Om Os<br />

Center for arbejdsliv & læring har kvalificerede<br />

undervisere, som brænder for arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Vi sætter desuden en ære i at ajorføre<br />

os med den nyeste viden indenfor arbejdsmiljøområdet<br />

- og det hele får du glæde<br />

og gavn af på vores arbejdsmiljøuddannelse.<br />

Vil du vide mere, så kontakt<br />

Karina Flintholm andersen<br />

t 49 28 09 00, m kfa@cefal.dk<br />

eller klik ind på www.cefal.dk<br />

Samme indhold men nyt navn blev<br />

besluttet på SSID’s generalforsamling<br />

på årskonferencen i april<br />

Den nye arbejdsmiljølov<br />

gled igennem Folketingssalen<br />

uden den store modstand<br />

– det samme gælder<br />

vedtægtsændringerne for<br />

SSID, som bl.a. indebar, at<br />

organisationen skal have nyt<br />

navn. SSID’s bestyrelses forslag<br />

ArbejdsmiljøNET blev<br />

vedtaget med<br />

stor opbakning<br />

på SSID’s generalforsamling<br />

på årskonferencen<br />

i april.<br />

Der arbejdes<br />

nu på højtryk<br />

på at lave ny<br />

designlinje, der<br />

passer til det<br />

nye navn.<br />

Udover det nye navn var<br />

det kun mindre ændringer<br />

i vedtægterne, der var på tapetet.<br />

Bestyrelsen har forud<br />

for generalforsamlingen<br />

haft gentagne drøftelser om<br />

medlemskab og formål, men<br />

ønsker at fastholde, at det<br />

fortsat er virksomhederne,<br />

der er medlemmer. Imidlertid<br />

understreger bestyrelsen,<br />

SSID’s bestyrelses<br />

forslag ArbejdsmiljøNET<br />

blev vedtaget med stor<br />

opbakning på SSID’s<br />

generalforsamling på<br />

årskonferencen i april.<br />

at når en virksomhed har<br />

et medlemskab, så kan flere<br />

24 <strong>Sikkerhedslederen</strong>


ssid/arbejdsmiljønet<br />

ArbejdsmiljøNET er det nye<br />

navn for foreningen, der sætter<br />

arbejdsmiljøprofessionelle<br />

i forbindelse med hinanden<br />

gennem netværk og arrangementer.<br />

medarbejdere godt deltage i<br />

ArbejdsmiljøNETs arrangementer.<br />

Formanden genvalgt<br />

Der var genvalg til formand<br />

Eva Tauby, og også bestyrelsessuppleanterne<br />

Janni<br />

Aunskjær fra LEGO Systems<br />

a/s og Karen Frost fra Holstebro<br />

Kommune blev genvalgt.<br />

I sin beretning fortalte Eva<br />

Tauby om udskiftninger i<br />

de regionale udvalg. I Nord<br />

er Jørgen Enevoldsen fra<br />

Viborg Kommune afløst af<br />

Rikke Høyer fra B&O. I Syd<br />

har Benno Giese fra Naturmælk<br />

og Bent Madsen fra<br />

AM-Gruppen A/S afløst Jan<br />

Krüger fra CRECEA A/S og<br />

Søren Nielsen fra OBH. Og i<br />

Øst har Troels Barfod fra Leo<br />

Pharma afløst Inge Lise Hermund<br />

fra Frandsen El. Eva<br />

Tauby takkede de afgående<br />

for indsatsen og bød de nye<br />

velkommen. n<br />

NYHED:<br />

Plum Duo<br />

Hvilket øje vil du redde, hvis uheldet er ude?<br />

REDINK.DK<br />

Endelig kan du få mobil førstehjælp<br />

til begge øjne på én gang<br />

Mange øjenulykker rammer begge øjne. Alligevel har du indtil nu ikke kunnet få en mobil øjenskyller,<br />

som kan skylle begge øjne på én gang. Det betyder, at du ved alvorlige ulykker har måttet stille dig<br />

selv det urimelige spørgsmål: Hvilket øje vil du redde? Det behøver du ikke længere. Plum Duo er<br />

derfor i mange tilfælde et nødvendigt supplement til dit almindelige øjenskyllersystem.<br />

Du kan få Plum Duo både som pH Neutral og almindelig steril øjenskyller.<br />

Hvis begge øjne er<br />

ramt af fx. syre eller<br />

andre skadelige stoffer,<br />

kan det koste dyrt at<br />

miste tid.<br />

Med Duo kan du skylle<br />

begge øjne på én gang.<br />

En blød stråle skyller<br />

skadestoffet væk fra<br />

øjnene.<br />

Kontakt os for mere information om det nye Duo øjenskyllesortiment:<br />

Plum A/S · Tel.: 6471 2112 · plum@plum.dk · www.plum.dk<br />

10954 DUO ann DK 173x119.indd 1 26/03/10 07.45<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong><br />

25


Kalender<br />

Kommende arrangementer<br />

Arbejdsmiljø<br />

under forandring<br />

Region Syd medlemsmøde<br />

den 25. august 2010 kl. 12.00 - 15.30<br />

Johnson Controls Denmark (tidligere Sabroe Refrigeration<br />

og York Refrigeration) har i løbet af de sidste<br />

år reduceret antallet af arbejdsulykker væsentligt.<br />

På fabrikken i Holme er det pt. 20 måneder siden<br />

den sidste arbejdsulykke med fravær, og for serviceafdelingen<br />

Johnson Controls Køleteknik er det 13<br />

måneder siden den sidste ulykke med fravær. Vi vil<br />

gerne sammen med SSID være med til at dele vores<br />

erfaringer med andre, der arbejder professionelt med<br />

arbejdsmiljø.<br />

Det er gratis at deltage.<br />

Medarbejdere fra alle medlemsvirksomheder er velkomne.<br />

Hvis du bliver forhindret i at deltage, så meld fra på<br />

mail senest dagen før, da du ellers vil blive opkrævet<br />

et gebyr på kr. 250,00.<br />

Arbejdsmiljøkultur<br />

og ulykker<br />

Temadag den 21-09-2010<br />

Sted<br />

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4, 8370 Hadsten<br />

Arrangør<br />

Region Nord<br />

Middelfartmødet – her bygger vi broer<br />

”Kammertonen”<br />

Middelfartmødet 07-10-2010<br />

Sted: ByggeCentrum, Middelfart<br />

Arrangør: Region Syd<br />

Arbejdspladsvurdering<br />

- nemt og enkelt<br />

Det behøver ikke at være besværligt at få styr<br />

på virksomhedens APV-proces. Der kan spares<br />

mange timer og meget besvær med vores webbaserede<br />

og brugervenlige system, iAPV.<br />

iAPV indeholder:<br />

• Prædefinerede spørgeskemaer<br />

• Overblik med dokumentation samlet ét sted<br />

• Opsamling og generering af handlingsplaner<br />

Hele 92 % af vores brugere er meget glade for<br />

løsningen, og med iAPV er det let at leve op til<br />

de gældende krav og finde<br />

ud af, hvor der skal gøres en<br />

indsats.<br />

Læs mere om iAPV.<br />

www.orbicon.dk/apv<br />

26 <strong>Sikkerhedslederen</strong>


arbejdsmiljøledercertificeringsinitiativ!!!<br />

Ensartede europæiske<br />

arbejdsmiljøledere<br />

ENSHPO-certifikat for arbejdsmiljøledere har som mål at skabe fælles standard<br />

i Europa<br />

Et certifikat for arbejdsmiljøledere<br />

lanceret i 2008 af<br />

ENSHPO – et europæisk<br />

netværk for arbejdsmiljøorganisationer<br />

– er i øjeblikket<br />

ved at blive anerkendt i en<br />

række europæiske lande.<br />

Oveni er EU begyndt at se<br />

på ordningen, fordi man<br />

ønsker at sikre sikkerhedslederes<br />

frie bevægelighed som<br />

arbejdskraft og arbejdsmiljørådgiveres<br />

frie bevægelighed<br />

som ydere af service.<br />

Certifikatet skal gøre<br />

det lettere at arbejde som<br />

arbejdsmiljøleder på tværs af<br />

europæiske landegrænser –<br />

det vil ikke mindst gøre livet<br />

lettere for dem, som arbejder<br />

i multinationale virksomheder.<br />

Håbet er, at certifikatet<br />

med tiden og i hele Europa<br />

kan medføre ensartede krav<br />

til kompetencer hos arbejdsmiljøledere.<br />

EU’s rammedirektiv for<br />

arbejdsmiljø fra 1989 pålægger<br />

ganske vist medlemsstaterne<br />

at fastsætte krav til<br />

sikkerheds- og sundhedsprofessionelle.<br />

Men medlemsstaterne<br />

har udlagt kravene<br />

så forskelligt, så reglerne<br />

mellem landene ikke er til<br />

at sammenligne. Der er også<br />

medlemmer, som ikke har<br />

indført krav endnu, heriblandt<br />

Danmark.<br />

Efterhånden som flere<br />

virksomheder opererer på<br />

tværs af landegrænser, vokser<br />

behovet for fælleseuropæiske<br />

standarder. Derfor<br />

skabte ENSHPO et certifikat,<br />

som er ganske frivilligt, men<br />

som kan fungere som en<br />

fælleseuropæisk standard.<br />

Situationen i Europa<br />

Anders Kabel, der er projektleder<br />

i Byggeriets Arbejdsmiljøbus<br />

og en rutineret ræv<br />

i arbejdsmiljøverdenen, har<br />

fulgt certificeringsprocessen<br />

tæt: Sikkerhedsledere i lande,<br />

der i forvejen har nationale<br />

certifikatordninger vil i<br />

mange tilfælde uden videre<br />

direkte kunne udskifte disse<br />

med et ENSHPO-certifikat,<br />

det gælder bl.a. i Storbritannien<br />

og Italien. Tyskland og<br />

Spanien vil formentlig også<br />

inden længe kunne få ENS-<br />

HPO-godkendte certifikater,<br />

mens Portugal og Holland<br />

mangler en lille smule for at<br />

være på omgangshøjde med<br />

ENSHPO. I de øvrige lande<br />

er det op til den enkelte at<br />

ansøge om certifikatet.<br />

Det fælleseuropæiske<br />

certifikat for arbejdsmiljøledelse<br />

hedder<br />

EurOSHM®<br />

– læs om certifikatet,<br />

ansøgning mm. på<br />

www.euroshm.org<br />

I Danmark overvejer man<br />

på DTU’s masteruddannelse<br />

i teknisk miljøledelse at få<br />

en delvis godkendelse hos<br />

ENSHPO, så en kandidat<br />

herfra kun skal dokumentere<br />

praktisk erfaring og<br />

efteruddannelse udover sin<br />

Masteruddannelsen i teknisk miljøledelse kan blive den første,<br />

danske uddannelse, der giver et ENSHPO-certifikat (dog kun<br />

delvist).<br />

kandidatgrad. Anders Kabel<br />

har opfordret DA arbejdsmiljøuddannelser<br />

at gøre<br />

det samme med det lange<br />

sikkerhedslederkursus.<br />

Blandt kravene til en certificering<br />

som arbejdsmiljøleder<br />

er<br />

• universitetsuddannelse<br />

som minimum på bachelorniveau<br />

(el. tilsvarende)<br />

• Mindst 250 timers efteruddannelse<br />

indenfor<br />

sikkerhed og sundhed<br />

• Mindst to års relevant<br />

erhvervserfaring på fuld<br />

tid. Hvis man arbejder<br />

under fuld tid med<br />

arbejdsmiljø skal man<br />

kunne dokumentere, at<br />

man har erfaring svarende<br />

til to år på fuld tid over de<br />

seneste fire år.<br />

• Man skal være medlem af<br />

en ENSHPO medlemsorganisation<br />

• I uddannelsesforløbet<br />

skal bl.a. indgå europæisk/<br />

national arbejdsmiljølovgivning,<br />

arbejdsmiljøledelse,<br />

risikovurdering og<br />

-ledelse, kommunikation,<br />

ergonomi, arbejdspladsindretning,<br />

forandringsstrategier<br />

og projektledelse.<br />

ENSHPO – The European Network<br />

of Safety and Health Organisations<br />

Danske medlemmer er Arbejdsmiljørådgiverne og SAM (Selskab for Arbejdsmiljø<br />

under Ingeniørforeningen)<br />

<strong>Sikkerhedslederen</strong><br />

27


Rejs ud og se med SSID<br />

SSID/ArbejdsmiljøNET ønsker at give mulighed for at studere andre<br />

landes angreb på dårligt arbejdsmiljø – eller deres rolle som frontløbere<br />

for de gode arbejdspladser. Du kan rejse, hvorhen du vil.<br />

Rejsemålene på denne side tjener til lidt inspiration.<br />

Canada<br />

I fodsporene på ABT-Fondens bedømmelsesudvalg:<br />

Arbejdsmiljømæssige gevinster og udfordringer<br />

ved indførelsen af ny teknologi<br />

i Canada. Her findes steder, hvor brugen<br />

af teknologi er længere fremme eller<br />

anvendes anderledes, end hvad der p.t.<br />

er kendt i Danmark, det glæder blandt<br />

andet inden for eHealth. Pga. de enorme<br />

afstande gør Canada også i vid udstrækning<br />

brug af teleløsninger indenfor flere<br />

offentlige serviceområder.<br />

Tyrkiet<br />

Deltag i en ILO-kongres om at opbygge en<br />

forebyggelseskultur i Istanbul 2011, og<br />

benyt samtidig lejligheden til at aflægge<br />

den danske virksomhed Viking Life Saving<br />

Equipment et besøg. Virksomheden indviede<br />

den 14. Oktober 2009 sit nye service-<br />

og salgscenter i Tuzla nær Istanbul.<br />

Centeret dækker hele Middelhavsregionen.<br />

Viking, der har hovedkvarter i Esbjerg, er<br />

en af verdens førende virksomheder indenfor<br />

maritim sikkerhed, og firmaet leverer<br />

og servicerer sikkerhedsudstyr<br />

til alle former for skibe, offshore<br />

installationer samt forsvars- og<br />

brandbekæmpelsesudstyr. Viking er<br />

også kendt for at tage sit samfundsansvar<br />

meget alvorligt.<br />

ILO har udgivet bogen Emerging<br />

Risks and New Patterns of Prevention.<br />

Download bogen fra www.ssid.dk,<br />

inden du rejser til Tyrkiet.<br />

Foto: swisscan/flickr.com<br />

En højere grad af e-behandling skal skabe<br />

mere forebyggelse i Canada og eksempelvis<br />

gøre behandlingen af Canadas 2 mio. diabetes-patienter<br />

billigere.<br />

Illustration: Branham Group Inc.<br />

Deltag i ILO’s verdenskongres<br />

i 2011 i Istanbul, som<br />

har fokus på forebyggelse<br />

i en global økonomi.<br />

Rejselegat<br />

50.000,-<br />

Ansøgninger skal være SSID i hænde senest onsdag den 15. september 2010.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!