Arbejdsmiljøkoordinering - Arbejdsmiljønet

arbejdsmiljonet.dk

Arbejdsmiljøkoordinering - Arbejdsmiljønet

Arbejdsmiljøkoordinering

- et ansvar for bygherren

Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef

Kurt Egmose Alectia A/S

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus


Arbejdsmiljø er et ansvar for både

Bygherre, Projekterende og Entreprenør

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Bygherrens lovgivningsmæssige ansvar og pligter

(jf At-bekendtgørelse 1416)

• Indsætte en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen

• Koordinere sikkerhedsarbejdet i projekteringsfasen

• Udarbejde en plan for sikkerhed og Sundhed (Byggepladsplan, Tidsplan,

Risikovurdering, Fællesområder mv.)

• Forhindre uvedkommendes adgang til byggepladsen

• Udarbejde en Journal (service og vedligeholdelse)

• Indsætte en arbejdsmiljøkoordinator i byggefasen

• Koordinere sikkerhedsarbejdet i byggefasen

• Afholde sikkerhedsmøder

• Anmelde byggepladsen til At

• Være synlig på byggepladsen (kontrol)

• Dokumentere arbejdet

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Arbejdsmiljøkoordinering under udvikling

• Flere og bygherrer får øjnene op for deres ansvar

• Danmark er ved at sakke bagud i implementering af EU-direktivet

• Arbejdstilsynet har meddelt, at de vil skærpe tilsynet overfor bygherrerne

• Bygherreforeningen, BAR, Danske ARK og FRI har lavet egne vejledninger

• Mange rådgiverne er i gang med ambitiøse uddannelsesprogrammer

• Kravene skærpes i 2012 – fx kan en arbejdsmiljøkoordinator i fremtiden ikke

samtidig kan være byggeleder

• Arbejdsmiljøkoordinering en selvstændig ydelse

• Krav til Arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer vil stige (især i

projekteringsfasen)

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Formelle krav til Arbejdsmiljøkoordinatoren

• Særlig koordinatoruddannelse (nye model/krav på vej)

• Solidt kendskab til love og regler indenfor bygge-anlæg

• Kendskab til forløb og indhold af projektering

• Praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde

• Uafhængighed af byggeledelsen (nye krav på vej)

• Viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på en byggeplads:

- belastninger og risici

- substitution og materialeegenskaber

- tekniske hjælpemidler

- risikovurdering

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Hvem?

• Bygherrens egen organisation

• Eksisterende bygherrerådgiver

• Projekterende arkitekt/ingeniør

• Særskilt bygherrerådgiver

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Referencer

• Det Fælles Værdigrundlag, Arbejdsmarkedets parter (2005)

• Foregangsbygherre, BAR B&A (2006)

• Faktablad om Koordinering, BAR B&A (2009)

• Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljørådgivning i byggeprojekter, Danske

ARK (2009)

• Vejledning om arbejdsmiljø i byggefasen, FRI (2011)

• Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering, FRI (2012)

• Anbefalinger om Bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i

byggeprojekter, Bygherreforeningen (2010)

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


En stor byggeplads

• Byggeområdet er på omkring 100 ha

• Der vil være op til 20 storentreprenører i gang samtidig – hver med et

antal underleverandørfirmaer

• Der vil arbejde op til 1200 håndværkere samtidig

• Der vil ankomme op til 200 lastbiler med leverancer om dagen

• Der skal flyttes 500.000 m 3 jord

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


….. et kompleks byggeri

• Komplicerede trafikale forhold

• Tæt og etapevist byggeri

• Nærhed til følsomme aktiviteter på Skejby Sygehus

• 40.000 m 2 ombygninger på Skejby Sygehus

• Mange tekniske installationer

• Højt byggeri

• Meget store fællesområder

• Mange kulturer og sprog

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


En foregangsbygherre

g ”Arbejdsmiljø & Sikkerhed skal være et fyrtårn i projektet”

” Vi tager vores ansvar alvorligt – og ikke vil acceptere at man bliver nedslidt

eller kommer alvorligt til skade under opførelsen”

”Vi tror på at et godt samarbejde og et højt sikkerhedsniveau

også smitter positivt af på byggekvalitet og færdiggørelse

til tiden

– og dermed på projektets økonomi”

Citater projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Sikkerhedskoordinering

Arbejdsmiljøpolitik

litik

Vi tror på, at fokus på sikkerhed og et godt arbejdsmiljø betyder færre arbejdsulykker,

bedre trivsel og mindre fravær – og har dermed en positiv effekt på byggekvalitet og

totaløkonomi og vil samtidig medvirke til at sikre at byggeriet bliver færdigt til tiden

Bygherren vil derfor prioritere sikkerhed og sundhed under opførelsen af DNU. Dette vil

komme til udtryk i egne sikkerhedsregler samt i kravene til entreprenørerne. Vi betragter de

til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler som minimumskrav

Vi vil skabe en byggeplads, hvor de ansatte kan udføre deres arbejde på en sikkerheds-

og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, der ikke giver anledning til unødige

arbejdsmiljøpåvirkninger eller risici. Dette indebærer at der skal ske en målrettet

forebyggelsesindsats i projekteringsfasen

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Specifikke Arbejdsmiljømål

1. Det er målet at unødvendige belastninger og ulykkesrisici systematisk

forebygges i projekteringsfasen

2. Det er målet at undgå alvorlige arbejdsulykker (ulykker med

personskader). Ulykkesfrekvensen for DNU- projektet som helhed må

højst udgøre Hvis vi halvdelen gør som af vi branchens plejer – får gennemsnit vi de resultater (At`s årsmiddel)

vi plejer!

Og det er ikke godt nok!

3. Det er målet at undgå at der konstateres alvorlige fejl og mangler i de

sikkerhedsrunderinger som foretages af bygherrens

arbejdsmiljøkoordinator (røde felter i Mønsterarbejds-pladsen)

4. Det er målet at Arbejdstilsynets inspektioner ikke afslører væsentlige fejl

og mangler (udløser strakspåbud eller forbud)

5. Det er målet at der etableres et beredskab, som sikrer en hurtigt og effektiv

indsats i tilfælde af arbejdsulykker, brand og miljøuheld

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Mere end halvdelen

af alle ulykker på

byggepladsen kan

forebygges i

projekteringen !!!

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Ekstraordinær indsats i Projekteringsfasen

• Workshops og informationsmøder for projekterende

• Systematisk kortlægning af byggeprocesser og tilhørende risici

• Inddrager løbende nye landvindinger på arbejdsmiljøområdet (materialer og

metoder)

• Løbende arbejdsmiljøgranskning på projekteringsmøder

• KS af udbudsmaterialet

• Brug af MockUp

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Teknisk Mockup

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Løbende arbejdsmiljøgranskning og KS

• Trafik- og logistikforhold

• Tidsplan (realistisk og med forceringsmuligheder)

• Pladsforhold, tilgængelighed og fremkommelighed

• Bygge- og arbejdsmetoder (arbejdsmiljøvenlige j samt effektive)

• Anvendelse af tekniske hjælpemidler

• Rækkefølge af aktiviteter

• Samtidighed

• Byggematerialer

• Service og vedligeholdelse

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Færre arbejdsmiljøbelastninger og ulykkesrisici

• Færre tunge løft

• Mindre ensidigt gentaget arbejde

• Bedre orden og ryddelighed

• Mindre støvudvikling

• Færre og reducerede støjkilder

• Færre dårlige arbejdstillinger

• Reduceret nedstyrtningsfare

• God luftkvalitet

• Gode velfærdsforhold

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Etablering og drift af byggepladsen

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Byggepladsetablering og Byggepladsdrift

• P-pladser og veje (eksterne/interne) • Reception

• Indhegning

• Portvagt

• Bomanlæg

• Kameraovervågning

• Belysning

• Kantiner

• Bade- og Toiletfaciliteter

• Omklædning og Tørrerum

• Reception, Kontorer og Møderum

• Depotområder

• Affaldscenter

• Nødhjælpsstationer

• Liftudlejning og Tømmerhandel

• Drift af kantine

• Administration af kontorer mv.

• Rengøring og Renholdelse

• Adgangskontrol

• Logistik (modtagelse, transport og oplagring)

• Sikring

• Affaldshåndtering

• Vejvedligeholdelse

• Vejrligsforanstaltninger

• Service af forsyningsinstallationer

• Information (tavler mv.)

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Særlige indsatser i DNU-projektet

• Samarbejde med Arbejdstilsynet

• Dialog med arbejdsmarkedets parter

• Egne sikkerhedsregler

• Sikkerhedsopstartsmøder

• Sprogkrav

• Kædeansvar til entreprenørerne

• Procesopstartsmøder

• Fælles ulykkesregistrering og – indsatser

• Fælles beredskabsplan

• Synlighed

• Sanktioner og Præmiering

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus


Hvad koster det?

• 0,2-0,4% af entreprisesummen (lovgivningsniveau)

• Supplerende bygherrekrav?

Hvad koster det at lave være?

Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital I ArbejdsmiljøNET Nord i Århus

More magazines by this user
Similar magazines