SSID Referat fra generalforsamling 2009

arbejdsmiljonet.dk

SSID Referat fra generalforsamling 2009

2009

Referat af ordinær generalforsamling i

SSID

Tirsdag den 28. april 2009

På Comwell Kolding


9. juni 2009

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april 2009 på Comwell Kolding

Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med SSIDs årskonference 2009, og formand Eva

Tauby bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens anbefaling blev advokat Jens Jerslev, Bech-Bruun Advokatfirma, valgt som

dirigent. Jens Jerslev takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet i henhold til vedtægterne med udsendelse af indkaldelse med dagsorden til hvert

enkelt medlem den 24. marts 2009 og regnskab fremsendt den 20. april 2009 på mail.

Dagsordenen indeholdt alle punkter i henhold til vedtægterne og dirigenten kunne derfor med de

fremmødtes accept erklære generalforsamlingen for lovlig indvarslet og indkaldt.

2. Valg af referent

Pernille Bruun, SSIDs sekretariat, blev på bestyrelsens anbefaling valgt som referent.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og fremtidige planer

v/ Eva Tauby, formand for SSID

I 2008 fortsatte vi konceptet fra 2007 med at afholde årskonferencen over to dage med et gettogether

arrangement aftenen før. Det giver dem der ønsker det, mulighed for at ankomme i ro

og mag, møde nye og gamle kolleger og starte de to spændende konferencedage på en afslappet

måde – og høre Michael Christiansen fortælle om ledelse af primadonnaer!. Konferencen i år har

et rekord højt antal deltagere. 169 deltagere – foruden udstillere og oplægsholdere. Det er herligt

– tak til jer for den gode opbakning om arrangementet.

Bestyrelsen har gennem flere år ønsket et mere udfordrende eller konfronterende møde mellem

Arbejdsministeren og AT – gerne en plenumdiskussion, hvor de og vi kunne diskutere fremtid

såvel som daglig praksis. Det har ikke været muligt at arrangere et sådant møde. Til gengæld er

det lykkedes os at arrangere en paneldiskussion mellem Jens Jensen - direktør for AT og Lars

Goldschmidt - direktør for DI - med udgangspunkt i spørgsmål fra bloggen på SSIDs

hjemmeside. Et nyt og spændende tiltag, som vi håber I har fundet interessant og som vi meget

gerne modtager jeres synspunkter omkring – eventuelt på evalueringsskemaet.

En god inspirator for fornyelserne til årskonferencen 2009 har vi haft i rådgivningsfirmaet

Advice, som de fleste af jer allerede kender - idet det jo er Advice, der har ført os igennem denne

spændende første konferencedag. Sandt at sige, var det en stor udfordring for bestyrelsen, da

Advice fremlagde deres første udkast til dagens forløb. Vi blev virkelig udfordret på vores

fornyelsestrang, men fik sammen arbejdet os frem til et rigtig godt forløb. Jeg håber meget, at I

har haft udbytte af dagen – og under alle omstændigheder giver jeres mening til kende, så vi har

1


jeres vigtige input til at forme næste års konference, så den lever op til de flestes ønsker og

forventninger.

De tre regionsudvalg har i 2008 arrangeret tilsammen 11 arrangementer – herunder en

landsdækkende temadag om energi i Middelfart (arrangeret af region syd).

Syd har desuden holdt to erfaringsudvekslingsmøder – et hos OBH-gruppen og et hos Gelsted

Bygningsindustri. Syds årsmøde blev afholdt på LEGO i Billund, hvor der blev talt om psykisk

arbejdsmiljø i forbindelse med afskedigelser.

Temamøderne i Nord – hvor alle medlemmer er velkomne – har omhandlet kortlægning af det

psykiske arbejdsmiljø og Leans indflydelse på arbejdsmiljøet. Årsmødet blev afholdt hos B&O i

Struer med overskriften ”Arbejdsmiljø, billede og lyd”.

Øst har tidligere haft en tendens til at lægge møderne i København og nærmeste omegn, men har

i 2008 været lidt omkring på det øvrige Sjælland. Først hos Lundbæk i Lumsås, dernæst i

Jyderup statsfængsel og sluttede så hos HK i København, hvor emnet var ”En sag om psykisk

sammenbrud”. Årsmødet for øst bød på en spændende rundvisning i DR-byen.

Alt i alt en række veltilrettelagte møder, som foruden spændende virksomhedsbesøg også gav

plads til erfaringsudveksling og snak med kolleger. En stor tak til regionsudvalgene for deres

gode arbejde.

De afholdte møder har i alt trukket 433 deltagere i 2008 – et tal, som vi meget gerne ser stige i

2009 - for selvom nogle af arrangementerne har begrænsede deltagerantal, er der til langt de

fleste møder ingen begrænsninger i deltagerantallet. Husk også at størsteparten af møderne er

gratis at deltage i – du skal blot tilmelde dig på SSIDs hjemmeside – og du får oven i købet en

lille husker i form af en mail fra vores sekretær Pernille Bruun et stykke tid inden mødet. Du kan

altid holde dig opdateret omkring fremtidige - og afholdte - arrangementer på vores hjemmeside.

Christiansborgmødet blev desværre ikke til noget i 2008. Mødet måtte efter et par flytninger til

sidst aflyses. Bestyrelsen overvejer mødets fremtid - og der er ikke planlagt et

Christiansborgmøde i 2009.

Der er i løbet af 2008 skiftet lidt ud i besætningen i to af de tre regionsudvalg. I Nord har Gitte

Jensen fra Glud & Marstrand afløst Erling Laursen. I Øst har Helle Stærk fra Fødevareregionen

afløst Tove Skands fra DTU. Et stort velkommen til de to nye og en stor tak til de medlemmer

der igennem en årrække har gjort et godt stykke arbejde i regionsudvalgene.

SSIDs rejselegat blev i 2008 uddelt på Middelfartmødet i november. Rejselegatet er kun 3 år

gammelt, men er en kærkommen mulighed for at hente viden og inspiration fra verden omkring

os. Alle har mulighed for at søge rejselegatet på kr. 50.000,- og dermed få mulighed for at blive

den/dem, der henter inspiration hjem til os andre. Går I rundt med en lille rejselysten flåde i

maven, så formuler jeres projekt og søg pengene - det kommer os alle til gode. Der er

ansøgningsfrist den 1. oktober 2009 til næste rejselegat – og hjælp at hente på SSIDs

hjemmeside eller hos vores allesammens, sekretær Pernille Bruun.

Dette års modtagere af rejselegatet har været i Kina for at se på arbejdsrelateret stress. Legatet

blev uddelt i to portioner af kr. 25.000,- til en filmproduktion om emnet. Glæd jer til i morgen

tidligt, for der starter vi dagen med en tur til Kina.

Sidste år ved denne tid blev vores nye hjemmeside introduceret. Bestyrelsen arbejder fortsat på

at udbygge og forbedre siden, så den bliver det daglige arbejdsredskab og inspirationsrum, som

den er tiltænkt at være. Alle er meget velkomne til at bidrage med ideer og ønsker til indhold og

funktion – også artikler og indlæg er velkomne.

2


Det bringer os videre til vores medlemsblad – Sikkerhedslederen. Hidtil er bladet udgivet 4

gange om året og sideantallet er gennem årene stødt og roligt vokset, så bladet til sidst var rigtig

stort – ofte op mod 50 sider. Bestyrelsen drøftede derfor ultimo 2008 værdien af at lave 6

udgivelser med lidt færre antal sider pr. blad i stedet for de normale 4. Da udgiften på årsbasis er

stort set den samme vedtog bestyrelsen at gå over til 6 udgivelser i 2009.

Vi hørte i dag Jens Jensen fra Arbejdstilsynet sige, at navnet sikkerhedslederen vil udgå og i den

forbindelse skal foreningen naturligvis overveje vores navn! Det er muligt, at der udskrives en

konkurrence i forbindelse med at finde et nyt navn.

Medlemstallet i SSID er stødt stigende og med udgangen af 2008 var vi 598 medlemmer.

Desværre har vi siden modtaget en del opsigelser pga. at virksomheder lukker eller skærer ned i

medlemskaber i disse finanskrisetider. Vi modtager heldigvis også en del indmeldelser, så pt. er

vi 581 medlemmer. Til sammenligning kan jeg sige, at vi sidste år ved samme tid var 557

medlemmer og ved samme tid i 2007 var vi 525 medlemmer.

Nu er det ikke antallet af medlemmer eller vækstraten, der er afgørende for hvor succesfuld en

forening vi er. Nye medlemmer tilfører ny viden og nye måder at tænke tingene på – det kan vi

gamle lære meget af – til gengæld kan vi give vores erfaring videre. Sådanne udvekslinger har vi

mulighed for at være en del af hver gang vi mødes – både ved konferencer, ved lokalmøder og på

hjemmesiden – og det er med til at skabe succes for hvert enkelt medlem.

SSIDs økonomiske resultat viser i år et lille underskud. Det vil vores kasserer Poul M.Schmidt

redegøre for i sin gennemgang af økonomien.

2008 har på mange måder været et godt år for SSID – et år med fornyelse og vækst. Fornyelse er

mange ting – fornyelse er også at følge med tiden og gå fra brevpost til elektronisk post. I takt

med, at vores hjemmeside udbygges, fungerer den som vores fælles kalender, vores daglige

kontaktflade og som tilmeldingsblanket til arrangementer. Så husk at følge godt med på

hjemmesiden. Som en god hjælp i hverdagen udsender Pernille Bruun med jævne mellemrum en

mail ”Nyt fra SSID”, med nyttige oplysninger om bl.a. arrangementer.

På bestyrelsens vegne – tak for et godt år!

Dirigenten konstaterede, at beretningen herefter blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

v/ Poul M. Schmidt, kasserer for SSID.

Poul M. Schmidt gennemgik kun nøgletal for 2008, da hele regnskabet på forhånd var fremsendt.

Regnskabet udviste et resultat på kr. 2.178,-

På omsætningssiden var vi meget tæt på at nå målet, mens der på omkostningssiden er brugt lidt

flere penge i 2008 på grund af underfakturering for bogholderi i 2007.

Af uddybende kommentarer kan nævnes:

• Information - udgivelse af bladet

• EDB – modernisering af hjemmesiden

• Renteindtægter – kursværdien dækker her over den finansielle krise

3


• Konferencer har givet et pænt overskud, og det er især årskonferencen og dennes

udstilleres bidrag der muliggør dette.

Balancen viser aktiver for kr.1,3 mio.

Regnskabet, der er udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen, har fået en blank

revisionspåtegning af den statsautoriserede revisor fra KPMG og har ikke givet anledning til

forbehold.

Den kritiske revisor John Amtoft-Christensen har 2. april 2009 givet regnskabet påtegning om, at

han kan anbefale regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Jens Jerslev oplæste påtegningen op for forsamlingen.

5. Indkomne forslag

Det fremsendte materiale omkring ændring af vedtægterne omhandler, at der i fremtiden kan

benyttes elektronisk post i videre udstrækning, samt at regionsformændede er fødte medlemmer i

bestyrelsen.

1. Elektroniske indkaldelser

Jens Jerslev gennemgik de foreslåede ændringer i vedtægterne og det blev præciseret at der i § 7

skal henvises til § 15 i stedet for §14.

57 stemte for

0 stemte imod

Forslaget blev hermed godkendt

2. Tydeliggørelse af regionsformænd i bestyrelsen

Jens Jerslev gennemgik de foreslåede ændringer i vedtægterne.

57 Stemte for

0 Stemte imod

Vedtægtsændringer blev hermed godkendt.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent

v/ Poul M. Schmidt, kasserer i SSID

Der forventes et stort set uændret medlemstal i 2010.

Bestyrelsen forslog en mindre forhøjelse af kontingentet til kr. 890,- fra 1. januar 2010, og styrer

mod et 0-resultat i 2010.

Årsregnskab, budget 2010 og kontingentstigning blev godkendt.

4


7. Valg til bestyrelse

Bestyrelsen

• Kasserer Poul M. Schmidt fra CRECEA A/S blev genvalgt for en 2-årig periode.

Suppleanter

• Janni Aunskjær fra LEGO Systems a/s blev genvalgt for en 1-årig periode

• Karen Frost fra Holstebro Kommune blev genvalgt for en 1-årig periode

8. Valg af revisor

På bestyrelsens anbefaling blev revisionsfirmaet KPMG genvalgt.

9. Valg af kritisk revisor

På bestyrelsens anbefaling blev John Amtoft-Christensen genvalgt.

10. Eventuelt

Et medlem udtrykte bekymring over, om Sikkerhedsledere var en uddøende race efter de nye

oplysninger i dag – ordet sikkerhedslederen udgår af lovgivningsteksterne!

Ændring af navn – fastholde eksistens - men det kan være sundt at få et nyt ord for

funktionen. Det er ikke besluttet, hvorledes et evt. nyt navn findes, men det

overvejes at udskrive en konkurrence herom. Nyt navn kan evt. fremsættes på

næste års generalforsamling, hvor vores vedtægter så også skal redigeres i forhold

til hvem der kan deltage i foreningen.

Et medlem synes, at det havde været en god idé at benytte blog til konferencen, og opfordrede til

at benytte dette yderligere - og give det lidt tid!

Et medlem håbede, at bestyrelsen ville inddrage nogle af de mange nye medlemmer i at bruge en

del af pengene til at forsætte den gode udvikling i foreningen.

Dirigenten takkede deltagerne for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for

afsluttet.

Jens Jerslev

Dirigent

Eva Tauby

Formand for SSID

5

More magazines by this user
Similar magazines