11.04.2015 Views

Referat af ordinær generalforsamling 2012 - Arbejdsmiljønet

Referat af ordinær generalforsamling 2012 - Arbejdsmiljønet

Referat af ordinær generalforsamling 2012 - Arbejdsmiljønet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ArbejdsmiljøNET<br />

<strong>Referat</strong> <strong>af</strong> ordinær<br />

<strong>generalforsamling</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

2. maj <strong>2012</strong><br />

Sekretær Bente Nørgård


<strong>Referat</strong> <strong>af</strong> ordinær <strong>generalforsamling</strong><br />

onsdag den 18. april <strong>2012</strong> på Comwell Kolding<br />

Generalforsamlingen blev <strong>af</strong>holdt i forbindelse med ArbejdsmiljøNETs årskonference <strong>2012</strong>, og formand Eva<br />

Tauby bød velkommen til de fremmødte medlemmer.<br />

1. Valg <strong>af</strong> dirigent<br />

På bestyrelsens anbefaling blev advokat Jens Jerslev, advokatfirmaet Bech-Bruun, valgt som dirigent. Jens<br />

Jerslev takkede for valget og konstaterede, at <strong>generalforsamling</strong>en var indvarslet 1 dag for sent i henhold til de<br />

gældende vedtægter med udsendelse <strong>af</strong> indkaldelse med dagsorden til hvert enkelt medlem den 19. marts <strong>2012</strong><br />

og link til bilag/regnskab fremsendt den 30. marts <strong>2012</strong> – begge dele pr. mail. Forsinkelsen blev dog ikke<br />

vurderet som væsentlig, idet regnskabet blev udsendt før deadline, og idet ingen <strong>af</strong> medlemmerne har fremført<br />

indsigelse. Dagsordenen indeholdt alle punkter i henhold til vedtægterne og dagsordenen indeholdt intet<br />

usædvanligt, hvorfor dirigenten kunne erklære <strong>generalforsamling</strong>en for lovlig indvarslet og indkaldt. Ingen <strong>af</strong> de<br />

fremmødte fremkom med indsigelser.<br />

2. Valg <strong>af</strong> referent<br />

Bente Nørgård, ArbejdsmiljøNETs sekretariat, blev på bestyrelsens anbefaling valgt som referent.<br />

3. Fremlæggelse <strong>af</strong> bestyrelsens beretning og fremtidige planer<br />

v/ Eva Tauby, formand for ArbejdsmiljøNET<br />

Sidste år indledte jeg årsberetningen med at sige, at 2011 var en historisk <strong>generalforsamling</strong> – det var det, fordi<br />

foreningen ArbejdsmiljøNET havde fået nyt navn og navnet ArbejdsmiljøNET nu <strong>af</strong>løste SSID. I år vil jeg sige<br />

det samme – dette er en historisk <strong>generalforsamling</strong> – det er det, fordi vores forening har 50 års jubilæum. 50 år<br />

– det skal fejres - og det bliver det – ikke mindst i <strong>af</strong>ten, hvor bestyrelsen har tilrettelagt en noget anderledes og<br />

meget spændende fest<strong>af</strong>ten med masser <strong>af</strong> oplevelser og overraskelser.<br />

I anledning <strong>af</strong> 50 års jubilæet har bestyrelsen inviteret de seneste tre formænd for ArbejdsmiljøNET/SSID med til<br />

denne jubilæumskonference. Det er Charlotte Breinholt (DSB), Erik Brødbæk (tidl. COOP) og Mette Heide<br />

(Force). Mette var desværre forhindret, men Charlotte og Erik takkede ja, og jeg håber, I benytter muligheden til<br />

at få hilst på dem igen.<br />

Hvad har vi så nået på de 50 år, der er gået – det vil Poul Schmidt fortælle mere om senere, hvor han vil tage os<br />

med på en rejse igennem SSID/ArbejdsmiljøneNETs historie.<br />

I dag er vi en forening på ca. 550 medlemsvirksomheder – bredt fordelt over de fleste brancher. Vi ønsker at<br />

dele vores netværk med mange flere virksomheder, og bestyrelsen arbejder på at udvide kredsen, men krisen<br />

kradser, det ved vi alle og mange virksomheder vægrer sig ved at indgå nye <strong>af</strong>taler, andre virksomheder skærer<br />

ned på antallet <strong>af</strong> medlemskaber – det er heldigvis de færreste, der skærer så langt ind til benet, at de helt<br />

opgiver medlemskabet. Efter krisen kommer der forhåbentlig opsving på ny, hvor der bliver mere overskud, og<br />

det bliver lettere for flere at se ud over dagligdagens gøremål og dermed få tid til at netværke med gode<br />

kolleger.<br />

Vi har 50 års jubilæum i år og det giver anledning til lidt tilbageblik. Et <strong>af</strong> disse tilbageblik fik vi i går <strong>af</strong>tes, da<br />

professor på CBS, Kurt Jacobsen talte om arbejdsmiljøet under titlen "Et historisk tilbageblik og tanker om<br />

fremtiden". En spændende tilbageføring til svundne tider, der når alt kommer til alt ikke ligger så langt tilbage -<br />

og hvor står arbejdsmiljøet så i fremtiden? Det er svært at spå om, men både Kurt Jacobsen og formiddagens<br />

politikere gav os deres version <strong>af</strong> svaret.


Ved årskonferencen i 2011 var Journalist Henrik Fallesen konferencier. Det gjorde han så godt, at bestyrelsen<br />

besluttede at invitere ham igen i år. Henrik sagde heldigvis straks ja tak til opgaven og styrede på sin<br />

velforberedte og rolige facon diskussionerne blandt de indbudte gæster på denne politiske formiddag - hvor<br />

temaet var "Hvad vil den nye regering på arbejdsmiljøområdet".<br />

Den ting, der fyldte mest for bestyrelsen i 2011, var etablering <strong>af</strong> det nye sekretariat. Det startede lidt brat med<br />

strukturændringer i CRECEA, som vores tidligere sekretær Pernille Bruun var tilknyttet. Denne strukturændring<br />

gav anledning til en bredere undersøgelse omkring ArbejdsmiljøNETs sekretariat og endte med, at bestyrelsen<br />

indgik <strong>af</strong>tale med ALECTIA og et fantastisk godt samarbejde med Bente Nørgård startede. Bente er lynhurtigt<br />

kommet ind i arbejdet og er en god hjælp for både bestyrelse og medlemmer. Tak til Bente, som på så<br />

overbevisende måde har overtaget sekretariatsfunktionen efter Pernille.<br />

En anden <strong>af</strong> de ting, der har fyldt meget i bestyrelsesarbejdet i det forgangne år er foreningens strategi. Hvad<br />

ønsker medlemmerne <strong>af</strong> ArbejdsmiljøNET, hvor skal vi hen, og hvordan bruger I foreningen – møderne i<br />

lokalområderne, bladet, hjemmesiden og de fælles arrangementer. For godt et år siden gennemførte vi en<br />

spørgeundersøgelse blandt ArbejdsmiljøNETs medlemmer. Resultaterne fra denne undersøgelse dannede<br />

grundlag for et strategiseminar, som var planlagt til efteråret 2011, men som på grund <strong>af</strong> sekretariatsflytningen<br />

først blev <strong>af</strong>holdt i januar <strong>2012</strong>. På dette seminar drøftede bestyrelsen forstærket <strong>af</strong> en repræsentant fra hvert<br />

regionsudvalg den fremtidige markedsføring og mediestrategi.<br />

Det blev besluttet fremover kun at udgive 5 blade om året – imod de 6 blade, vi hidtil har udgivet. Det blad, der<br />

udgår er sommerbladet. Det udkommer lige før en ferieperiode, og år for år er det blevet vanskeligere at sk<strong>af</strong>fe<br />

annoncører til netop denne udgivelse. Da annoncerne er en vigtig økonomisk brik for vores blad, har bestyrelsen<br />

besluttet, at lade denne ene udgivelse udgå.<br />

På strategiseminaret drøftede den udvidede bestyrelse også alternative kanaler til markedsføring – det kunne<br />

være apps eller video, differentierede medlemskaber, hvor man kan nøjes med at abonnere på bladet, var oppe<br />

at vende og ad hoc grupper f.eks. på LinkedIn, hvor medlemmer, der står over for at skulle løse specielle<br />

problemer, kan udveksle erfaringer for så at nedlægge gruppen, når problemet er løst. Et møde med DIs<br />

arbejdsmiljø<strong>af</strong>deling på baggrund <strong>af</strong> et tilbud fra Arbejdsmiljørådgiverne om at indlede et samarbejde, er også<br />

blevet <strong>af</strong>holdt. Indtil videre er der ikke taget skridt til hverken samarbejde, apps eller udvekslingsgrupper på<br />

LinkedIn.<br />

Ligesom årskonferencen er et must for mange medlemmer <strong>af</strong> ArbejdsmiljøNET, så er de regionale møder det<br />

samme. Møderne i regionerne er en kærkommen mulighed for mange til at gense og snakke med kendte<br />

kolleger og for at opleve andre miljøer, andre virksomheder og andre måder at løse og forebygge problemer på.<br />

De tre regioner arrangerede også i 2011 hver især et antal lokale møder, nogle som temadage andre som<br />

virksomhedsbesøg men alle med spændende oplæg og gode diskussioner. Husk, at I ikke skal lade jer<br />

begrænse <strong>af</strong>, hvad jeres egen region arrangerer – alle er velkomne til møder i alle regioner.<br />

Region Nord har i 2011 <strong>af</strong>holdt temadag om "Lyd og lys i arbejdsmiljøsammenhæng" på Elmuseet i Bjerringbro.<br />

Årsmødet blev <strong>af</strong>holdt hos Teknisk forvaltning i Aalborg med indlæg fra henholdsvis AT og Arbejdsmedicinsk<br />

institut.<br />

Region Syds første møde blev <strong>af</strong>holdt hos LM Windpower med titlen "Den nye arbejdsmiljølov i praksis". Region<br />

syd er arrangør <strong>af</strong> den velkendte temadag i byggecentrum i Middelfart. I år var temaet "Hvorfor er danske<br />

virksomheder blandt de bedste i Europa". Årsmødet blev <strong>af</strong>holdt hos AT i Kolding.<br />

Region Øst indledte 2011 med et møde på arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg hospital. Et besøg i det energiselv-forsynende<br />

hus Green-Lighthouse måtte desværre <strong>af</strong>lyses på grund <strong>af</strong> sygdom hos rundviseren. Næste<br />

møde omhandlede personlig ventilation og blev <strong>af</strong>holdt hos firmaet Hansen, Carlsen og Frølund i Herlev. Senere<br />

fulgte et møde på Avedøreværket, hvor deltagerne kunne høre om, hvordan det er lykkedes værket at nedsætte<br />

ulykkesfrekvensen markant. Årsmødet blev <strong>af</strong>holdt på Københavns Tekniske Skole i Valby og omhandlede brug<br />

<strong>af</strong> fotos og videoklip i præsentationer.


En stor tak til de tre regionsudvalg. Jeg ved, at det er et stort arbejde at planlægge og gennemføre disse møder.<br />

Tak til alle der har bidraget til dette arbejde til glæde for os andre.<br />

Med hensyn til møder og mødeaktivitet så er der flere muligheder. Følg med på hjemmesiden Arbejdsmiljonet.dk<br />

og i de nyhedsmails som sekretær Bente Nørgård udsender med jævne mellemrum. Møderne bliver også<br />

annonceret i bladet, og her kan du samtidig læse om og se billeder fra <strong>af</strong>holdte møder. I <strong>2012</strong> vil vi bestræbe os<br />

på at få større sammenhæng mellem blad, hjemmeside og mødeaktivitet, så vores egne aktiviteter får lidt mere<br />

plads og bliver mere synlige for alle medlemmer.<br />

Husk at det stadig er muligt at tilmelde sig SMS service forud for møderne. Det er en god hjælp til at huske de<br />

møder, I har tilmeldt jer og nok så vigtigt at få meldt fra, hvis I alligevel ikke kan deltage.<br />

Ved dette års konference er vi 127 deltagere. Dertil kommer udstillere fra 29 stande. Jeg håber, at alle får et par<br />

super gode dage, nyder hinandens selskab og suger viden og erfaring til sig - så I kommer styrkede og mætte<br />

hjem fra konferencen.<br />

Vi er en forening, der økonomisk skal hvile i sig selv. Når krisen kradser, eller der kommer større uforudsete<br />

udgifter, kan det at hvile i sig selv blive en udfordring. Vi har i år h<strong>af</strong>t ekstraordinære udgifter i forbindelse med<br />

flytning <strong>af</strong> sekretariatet, udgifter vi ikke så komme, da budgettet blev lagt, og som derfor figurerer som<br />

overskridelser. Bestyrelsen har altid h<strong>af</strong>t den strategi, at der skal ligge en reserve til netop den slags uforudsete<br />

udgifter, og det gjorde der. Bestyrelsen har med interesse læst den kritiske revisors bemærkninger om<br />

budgetoverskridelserne og ønsker at understrege, at en fuldstændig enig bestyrelse tager ansvaret for de<br />

dispositioner, der er taget. Kasserer Poul Smidth vil redegøre nærmere om dette.<br />

Arne og Kurt har, så længe jeg kan huske, været det faste holdepunkt i forbindelse med at arrangere udstillingen<br />

på konferencen. De gør og har gennem mange år gjort et fantastisk stykke arbejde, som de fortjener stor ros og<br />

stor tak for. De to herrer har her på det sidste hvisket lidt om, at der kommer en dag, hvor dette hverv må overgå<br />

til andre. Arne, Kurt og bestyrelsen har derfor indgået en <strong>af</strong>tale om, at bestyrelsen finder et føl til dem – en<br />

person, et medlem, som kunne tænke sig lidt efter lidt at tage over og planlægge udstillingen her ved<br />

årskonferencen i samarbejde med udstillerne og sekretariatet. Overvej muligheden – alle – kunne det være<br />

noget for en <strong>af</strong> jer, så grib chancen og få et gratis kursus i planlægning <strong>af</strong> udstillinger - med to førende<br />

instruktører. Bliv føl hos Arne og Kurt!<br />

Jeg vil slutte som jeg plejer – med en tak til alle de trofaste støtter. Tak til vores fantastiske udstillere og til Arne<br />

og Kurt, Tak til vores sekretær Bente for en god start på et mangfoldigt job, tak til regionsudvalgene for deres<br />

ihærdighed og tak til bestyrelse og suppleanter - I gør hver især et fantastisk stykke arbejde, som kommer os<br />

alle til gode.<br />

Der var efterfølgende ingen kommentarer fra medlemmerne, og dirigenten konstaterede, at beretningen blev<br />

taget til efterretning.<br />

4. Fremlæggelse <strong>af</strong> årsregnskab til godkendelse<br />

v/ Poul M. Schmidt, kasserer for ArbejdsmiljøNET<br />

Dirigenten læste den kritiske revisors bemærkninger til årsregnskabet op for forsamlingen.<br />

Poul M. Schmidt gennemgik herefter nøgletal for 2011 og her<strong>af</strong> kunne ses. at årets resultat udviste et underskud<br />

på kr. 90.026,-<br />

På omsætningssiden modtog vi kr. 478.275 mod budgetteret 513.000, hvilket slår direkte igennem på bundlinjen<br />

grundet medlemsnedgang.<br />

Af uddybende kommentarer blev nævnt:<br />

· Sekretariatsomkostninger består hovedsagligt <strong>af</strong> transitionsomkostninger ved flytning <strong>af</strong> sekretariat,<br />

hvilket er en engangsomkostning


· Budgetoverskridelsen til bladet søges imødegået med fra 2013 at skære en udgivelse fra.<br />

I <strong>2012</strong> forventer foreningen at præstere et bedre resultat.<br />

Vi skal i <strong>2012</strong> svare selskabsskat på kr. 11.150,-.<br />

Balancen viser aktiver for kr.1.194.985,- og en egenkapital på kr. 977.918,-.<br />

Regnskabet for 2011, der er udsendt til medlemmerne forud for <strong>generalforsamling</strong>en, har fået en blank<br />

revisionspåtegning <strong>af</strong> den statsautoriserede revisor fra KPMG og har ikke givet anledning til forbehold.<br />

Den kritiske revisor Freddie Andersen-Degn har 30. marts <strong>2012</strong> givet regnskabet påtegning om, at han kan<br />

anbefale regnskabet til <strong>generalforsamling</strong>ens godkendelse med visse forbehold om udgifter. Jens Jerslev<br />

oplæste påtegningen for forsamlingen. Regnskabet blev godkendt <strong>af</strong> <strong>generalforsamling</strong>en.<br />

5. Indkomne forslag<br />

Forslag om ændring <strong>af</strong> hjemsted fra Århus til Virum blev godkendt. I foreninger bevares hjemsted som oftest.<br />

Pkt. 5 blev godkendt.<br />

6. Forelæggelse <strong>af</strong> budget og fastlæggelse <strong>af</strong> årskontingent<br />

v/ Poul M. Schmidt, kasserer i ArbejdsmiljøNET<br />

Der er udarbejdet et budget for 2013, som danne grundlag for kontingent i 2013 på kr. 965.<br />

Rejselegatet er nedlagt.<br />

Bestyrelsen forslog på sidste års <strong>generalforsamling</strong> en mindre forhøjelse <strong>af</strong> kontingentet fra kr. 900 i 2011 til kr.<br />

925 pr. 1. januar <strong>2012</strong>. Desværre er der ved en fejl faktureret et kontingent på kr. 945 i <strong>2012</strong>, altså kr. 20 kr. for<br />

meget. Formanden beklagede dybt og inderligt og appellerede til at <strong>generalforsamling</strong>en om at bære over med<br />

fejlen. De på <strong>generalforsamling</strong>en mødte tilkendegav, at kontingent på kr. 945 i <strong>2012</strong> kunne accepteres.<br />

Kritisk revisor uddybede mundtligt sine økonomiske observationer. Der var ingen bemærkninger til<br />

årsregnskabet fra salen, hvorefter denne blev godkendt <strong>af</strong> <strong>generalforsamling</strong>.<br />

Poul M. Schmidt svarede på spørgsmål fra salen, og herefter blev årsregnskab, budget for 2013 og<br />

kontingentstigning for 2013 til 965 kr. godkendt.<br />

7. Valg til bestyrelse<br />

Bestyrelsen<br />

· Formand Eva Tauby, Sun Chemicals blev genvalgt for en 2-årig periode<br />

Suppleanter<br />

· Janni Aunskjær fra LEGO Systems A/S blev genvalgt for en 1-årig periode<br />

· Karen Frost fra Holstebro Kommune blev genvalgt for en 1-årig periode<br />

8. Valg <strong>af</strong> revisor<br />

På bestyrelsens anbefaling blev revisionsfirmaet KPMG genvalgt.


9. Valg <strong>af</strong> kritisk revisor<br />

På bestyrelsens anbefaling blev Freddie Andersen-Degn fra LEMVIGH-MÜLLER A/S genvalgt.<br />

10. Eventuelt<br />

Jens Jerslev takkede deltagerne for god ro og orden, og erklærede <strong>generalforsamling</strong>en for <strong>af</strong>sluttet.<br />

Jens Jerslev<br />

Dirigent<br />

Eva Tauby<br />

Formand for ArbejdsmiljøNET

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!