Projekt Familieliv uden Vold

kvinderaadet.dk

Projekt Familieliv uden Vold

Projekt Familieliv uden Vold

Erfaringer med et metodeudviklingsprojekt

Da jeg fortalte

om volden til

min

sagsbehandler,

ringede hun til

min far, og så fik

jeg rigtig mange

tæsk…

Jeg ved

bare ikke

hvordan jeg

skal få det

sagt…


Delprojekt 1 : Efterværn

Idé og formål

6 måneders efterværnsforløb for kvinder og børn på krisecenter,

som har brug for støtte til at etablere et liv uden vold

Tidlig, helheds- og ressourceorienteret indsats

Evaluering

Tværfagligt samarbejde


Målgruppe

Kvinder med børn i alderen 0-12 år,

som:

• er indskrevet på Odense Krisecenter eller et andet

krisecenter i Danmark.

• har eller får bopæl i Odense Kommune

• har et ønske om forandring for sig selv og deres

børn


Delprojekt 2: Vidensbaseret behandling

med børnefokus

Ide og formål

At udvikle ”best practice” for børn som enten har oplevet eller selv har været

udsat for fysisk vold i deres familie.

Systematisk vidensopsamling - og deling

Opkvalificering

Evidensbasret metodeudvikling


Målgrupper

• Børn i familier med fysisk vold

- Familier med børn i alderen 4-12 år, hvor der er

gennemført eller iværksat en § 50 undersøgelse på

baggrund af fysisk vold i familien

- Børnene er indskrevet i familiehusene Tarup og Øst,

enten via delprojekt 1 eller via socialrådgivningen.

• Medarbejdergruppen i projekt Familieliv

uden vold


Projektarbejde, visitation og behandling:

B&U

Social

rådgiv

ningen

Delprojekt 2

Familiehuset

Øst

Projektgruppens

kontor:

Teammøder,

supervision og

undervisning

Familiehuset

Tarup

Delprojekt 2

B&U

Social

rådgiv

ningen

Via § 52.3

via § 52.3

Projektvisitation:

Projektleder, familiehusleder, koordinator

Krisecentret, koordinator Socialcentret

Delprojekt

1 via § 11

Krisecentret

Delprojekt

1 via § 11

Socialcentret


Fremgangsmåde og metode

Efterværnsforløb (delprojekt 1):

- Visitationsoplæg og helhedsorienterede handleplaner

som styringsredskab.

- Overgang til behandlingsforløb (delprojekt 2)

Behandlingsforløb (delprojekt 2):

- B&U socialrådgivningens § 50 undersøgelser og

handleplaner som visitationsgrundlag

- Samarbejdsaftale og behandlingsplan som løbende

styringsredskab.


Opkvalificeringsforløb:

• Narrativ terapi og børnemindmapping, samt kunstterapi for

projektgruppen, familiehusenes øvrige medarbejdere og for

medarbejdere fra Odense krisecenter.

• Procesforløb og faste projektmøder for projektgruppen

• Supervisionforløb med fokus på dynamikker i familier med vold og

på behandlernes egen proces i arbejdet med familierne.

• En række temadage om vold i familien for en tværfaglig

sammensat gruppe af fagpersoner, som ofte kommer i kontakt

med familier med vold.

• Dialogmøder med relevante eksterne og interne aktører: f.eks.

Statsforvaltning, Politi, B&U Socialrådgivning – med henblik på

etablering af kontaktordninger/ samarbejdsaftaler, som styrker det

tværfaglige samarbejde omkring familierne.

• Undervisningssekvens om voldens symptomer og følgevirkninger

på netværksmøder i Familiehuset.

• Oplæg og konsultativ bistand til skoler og daginstitutioner.


Indsatskatalog for efterværn og behandling

• Familiesamtaler med børnemindmapping: narrative samtaler, der

kortlægger barnets verden, uden at de voksnes fortolkninger forstyrrer,

men med de voksne som kvalificerede vidner.

• Kunstterapi og familieaktiviteter: hvor leg, det kreative og sansende

supplerer det sproglige udtryk.

• Børnegruppe: et narrativt forløb, hvor børnene får mulighed for at dele

hverdagens oplevelser og udfordringer med hinanden.

• Voksensamtaler: praktiske samtaler, narrative samtaler og genogram.

• Koordinerende arbejde: kontakt til andre relevante forvaltninger og

fagfolk med henblik på en samlet indsats, hvor alle arbejder i samme

retning.

• Netværksmøder: psykoedukation til netværket og koordinering af

netværkets støtte til barnet

• Konsultativ bistand: Tilbydes til skoler/daginstitutioner og evt.

aflastningsfamilier med henblik på at forstå evt. følgevirkninger af vold,

samt til afklaring af handlemuligheder ved mistanke om vold.

• Statusmøder: med opfølgning på forløbet og aftaler om justering af

behandlingstilbuddet


Erfaringer og perspektiv:

Tidlig Indsats

• Stor fordel, at der etableres en overgang fra Krisecenter til Familiehus

• Behov for B&U sag, dvs. visitation på baggrund af foreløbige handleplaner i

stedet for § 11 forløb

Helhedsorienteret indsats

• Den helhedsorienterede indsats kræver tværfagligt samarbejde på

alle niveauer af en organisation:
En tværfaglig sammensat styregruppe

kontaktordning med Statsforvaltningen Syddanmark

Kontaktordning med Fyns Politi

• Helhedsorienterede handleplaner som styringsredskab i de

konkrete sagsforløb, er en fordel, fordi:
Handleplanen tydeliggør forskellige forvaltninger og sektorers rolle og ansvar i

familien.

Handleplanen tydeliggør familiens egne opgaver og ansvar.

Handleplanen hjælper med af afklare hvilke opgaver og behov en koordinator i

familien evt. skal fokusere på.


Behandling

- Familieliv på motorvejen kræver stor fleksibilitet af

familiebehandlere

- Behandling er mere end terapeutisk behandling: den

nødvendige koordination.

- Den afgørende timing: hvornår er der brug for hvad?

- Efterværn med fokus på koordination

- At skabe rammer, så den terapeutiske behandling kan få plads

- Terapeutisk forløb med børnefokus: hvad er det?

- Børnemindmapping: at komme til syne for families voksne - en vej til gensidig

forandring.

- Hvor ord ikke rækker: kunstterapi, mindfullness og fantasirejser

- Den nødvendige dømmekraft- eller behandlerens relationskompetencer

- Udviklingspunkter i behandlingsmodellen: fantastiske forbindelser - hvordan skaber vi

dem?


Netværksarbejde :

- Det daglige forskningsmiljøs betydning for børns helbredelse

- Øget forståelse for volden og dens følgevirkninger i familiens professionelle og private

netværk

- Løbende opkvalificering af det professionelle netværk

En familierettet rehabiliteringsenhed i Odense

Kommune

En helhedsorienteret og vidensbaseret indsats for alle kommunes

traumeramte børn – og unge i alderen 4-18 år

Hvad har en rehabiliteringsenhed med forebyggelse at gøre?

- at mindske skadens omfang – hjælp til at bryde den tunge familiearv:

opsporing, tidlig indsats og kvalitetssikring.

- at undgå at skaden sker – oplysning, vidensdeling og konsultativ bistand


Kontaktoplysninger:

Projekt Familieliv uden vold

Familiehuset Tarup

Rugårdsvej 46 C, 2.sal

5000 Odense C

E-mail: memn@odense.dk

Mobil: 40219686

Hvis du vil vide mere om Projekt Familieliv uden vold:

www.vidensportal.servicestyrelsen.dk

More magazines by this user
Similar magazines