Seksuel vold blandt danske unge

kvinderaadet.dk

Seksuel vold blandt danske unge

23

mødt i byen. Størstedelen af de uønskede seksuelle erfaringer foregår i

eget eller krænkerens private hjem, snarere end på et offentligt- eller

øde sted (Helweg-Larsen et al., 2009; Tjaden & Thoennes, 2006). Seksuel

vold begås hyppigst af en dreng eller ung mand, og oftest rettet

imod en pige eller ung kvinde (Helweg-Larsen et al., 2009; Black et al.,

2011).

De særligt udsatte

Også indenfor ungdomsperioden findes særlige grupperinger, der har

vist sig at være i større risiko for selv at blive udsat for seksuel vold,

eller for at krænke en jævnaldrende seksuelt, i sammenligning med den

øvrige ungepopulation.

Der findes et betydeligt overlap imellem flere typer af vold, således at

samme person ofte udsættes for både psykisk, fysisk og seksuel vold. I

undersøgelsen Unges trivsel: År 2008 (Helweg-Larsen et al., 2009) beskrives

en gruppe unge, som har været udsat for seksuelt overgreb (fra

enten jævnaldrende eller voksen), samt oplevet fysisk vold (i eller

udenfor familien). Denne særligt udsatte gruppe er i undersøgelsen karakteriseret

ved bl.a. økonomiske vanskeligheder og alkoholproblemer i

den nærmeste familie, samt en hyppigere sundhedsmæssig risikoadfærd

sammenlignet med øvrige deltagere i undersøgelsen.

Den internationale litteratur beskriver ligeledes et sammenfald af flere

typer vold og overgreb (Finkelhor, 2011). En mulig årsag hertil er ensartede

bagvedliggende årsagsfaktorer.

Det er veldokumenteret, at tidligere episoder af omsorgssvigt, fysisk-,

psykisk- eller seksuel vold (i barndommen eller tidlig ungdom) øger

risikoen for senere i livet enten at opleve et seksuelt overgreb (Bramsen,

2010; Elwood et al., 2011), eller selv at krænke en anden person

seksuelt (Strange, 2008; White et al., 2006). Det skal imidlertid fremhæves,

at dette ikke er en ufravigelig sammenhæng. Således er omsorgssvigt,

vold og overgreb i barndommen ikke nødvendigvis ensbetydende

med seksuel vold i ungdomsårene – men der er tale om en markant

forøget risiko.

Endelig peger undersøgelser på, at handicappede børn og unge er i

særlig risiko for seksuelle overgreb, bl.a. på grund af funktionsnedsættelser,

der gør dem til lette ofre for krænkere (SISO & SUS, 2007). Det

samme gør sig gældende for børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Disse børn har ofte haft en opvækst præget af omsorgssvigt, hvilket

kan gøre det vanskeligt for dem selv både at sætte grænser og at respektere

andres grænser (vidensportal.servicestyrelsen.dk; Mehlby,

2006).

More magazines by this user
Similar magazines