ÅRSRÄKNING Huvudman ‪ God man ‪ Förvaltare‬‬ ... - Enköping

enkoping.se

ÅRSRÄKNING Huvudman ‪ God man ‪ Förvaltare‬‬ ... - Enköping

Skicka blanketten före den 1 mars till:

Enköpings kommun

Överförmyndarnämnden

745 80 Enköping

ÅRSRÄKNING

avser tiden / - / 2012

Dödsbo (sammanlevnad i oskiftat bo). Personnummer:

……………………………………………………….

Huvudman

………………………………………………………………………………………

Namn

.………………………………………………………………………………………

Postadress

…………………………………..

Personnummer

……………………………………

Telefon

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Vistelseadress Postnummer Ort

God man

Förvaltare

………………………………………………………………………………………

Namn

…………………………………..

Personnummer

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gatuadress Postnummer Ort

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon dagtid Telefon kvällar Mobiltelefon

E-post: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga

Datum:..………………………………………..

……………………………………………………………

God mans / förvaltares namnteckning

.………………………………………………………….

God mans / förvaltares namnteckning

Överförmyndarnämndens beslut

Årsräkningen granskad:

utan anmärkning

med korrigering

med anmärkning:

………………………………………………………………

Datum: ………………………

.……………………………..

Underskrift

Namnförtydligande

1


TILLGÅNGAR den 1 januari 2012 (från föregående årsräkning, sidan 3) eller per

förordnandedag om ärendet har påbörjats under året (från förteckning)

Bank- / kortkonton

kronor

Bankens namn Kontonummer Avrunda till hela kronor (1-49 öre nedåt, 50-99 öre uppåt)

Summa tillgångar på bankkonto:

A

Värdepapper (t.ex. aktier, fonder, obligationer), fastighet, bostadsrätt

Aktie/fondnamn/benämning Antal/andelar Marknads-/taxeringsvärde

Summa värdepapper, fastighet, bostadsrätt:

INKOMSTER under perioden (verifikationer bifogas) kronor bil.

Summa inkomster:

B

Summa tillgångar och inkomster:

A+B

2


UTGIFTER under perioden (verifikationer bifogas) kronor bil.

Summa utgifter:

C

TILLGÅNGAR den 31 december 2012

Bank- / kortkonton (årsbesked bifogas) kronor bil.

Bankens namn

Kontonummer

Summa tillgångar på bankkonto:

D

Värdepapper (t.ex. aktier, fonder, obligationer), fastighet, bostadsrätt (verifikationer bifogas)

Aktie/fondnamn/benämning Antal/andelar Markn.-/taxeringsvärde bil.

Summa värdepapper, fastighet, bostadsrätt:

Summa utgifter och tillgångar på konton:

C+D

Om redovisningen är riktig, ska summan A+B vara lika med summan C+D

Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten!

3


SKULDER

Långivare

bilaga

nr

skulder vid

periodens början

skulder vid

periodens slut

Summa skulder:

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Se checklistan för mer information om hur du fyller i årsräkningen

och vad som ska bifogas.

En komplett räkning möjliggör snabbare granskning.

4

More magazines by this user
Similar magazines