Dansk havnestrategi 2025 - Danske Havne

danskehavne.dk

Dansk havnestrategi 2025 - Danske Havne

Dansk havnestrategi 2025

Belyst i relation til mindre og mellemstore havne

Middelfart 18. september 2025

Fuldmægtig Jess Nørgaaard


Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største)

Transport- og Energiministeriet

Side 2


Fakta om havnene

Der er ca. 120 havne, som på hver deres måde udfylder en vigtig plads i

transportkæderne

87 danske havne konkurrerer om den internationale gods- og persontrafik.

Bindeleddet mellem forskellige transportformer, hvori søtransport indgår.

Havnene omsætter årligt (2005) 100 mio. tons gods og har 40 mio.

passagerer

De 25 største havne håndterer 89% af de samlede godsmængder

Tendens til øget koncentration i retning af større havne

Transport- og Energiministeriet

Side 3


Organisationsformer

Statshavn

Kommunal havn

Kommunal selvstyrehavn

Helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskabshavn

Privatretlig organiseret havn uden kommunalt ejerskab

Transport- og Energiministeriet

Side 4


Havnenes organisation

Organisationsformer for 87 havne i international konkurrence:

- 11 kommunale havne

- 41 organiseret som kommunale selvstyrehavne

- 7 kommunale aktieselskabshavne

- 28 private havne

Transport- og Energiministeriet

Side 5


Eksempler på havnes infrastruktur

Kaj plads

Vandareal

Dækkende værker

Asfalt og andre landarealer

Pakhuse/auktionshaller

Kraner

Lastbiler/tog/skibe

Kontorer og faciliteter

Logistik systemer

Prissystemer

Stevedorer og skibsrelaterede hjælpetjenester

Andre virksomheder på havnen

Transport- og Energiministeriet

Side 6


Organisationsformer og rettigheder

Organiseringsform

Kommunal havn

Transport- og Energiministeriet

Anlæg og drift

af

havneinfrastru

ktur

Stille

kraner,

pakhuse og

lign. til

rådighed

Statshavn ● ●

Kommunal

selvstyrehavn

Helt eller delvist

kommunal ejet

aktieselskabsha

vn

Privatretligt

organiseret

havn


OPGAVER

Forestå

havnerelatere

t

operatørvirks

omhed

● ● - hvis

dispensation

opnås

Udføre

skibsrelatered

e

hjælpetjenest

er

- hvis

dispensation

opnås

● ● ● - hvis

dispensation

opnås

● ● ● ●

Side 7


Hvor er Dansk havnestrategi 2025

Danske havne til fremtidens transportløsninger, Dansk havnestrategi 2025

Offentliggjort den 27. juni 2007

Findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside

http://www.trm.dk/

under publikationer

Udleveres på temadag ´den 18.9.2007

Transport- og Energiministeriet

Side 8


Formål med Dansk Havnestrategi 2025

Præsentere en strategi for udviklingen af havnesektoren frem til 2025

Placere strategien som et led i regeringens godsstrategi

Bidrage til Infrastrukturkommissionens arbejde

Transport- og Energiministeriet

Side 9


Udgangspunktet for strategien

Dansk prognose for godsmængderne viser stigning på 75% frem til 2025

Havnelov har været i kraft næsten 8 år

Havnene er en del af løsningen på den fremtidige transportvækst.

”Vækst i danske havne” fra 2005. Havne har et godt økonomisk fundament

70% af udenrigshandelen (vægt) i 2005 blev håndteret via danske havne

Havnene er centrale transportcentre for godset mellem sø og land

Havnesektoren har stor samfundsmæssig betydning

Transport- og Energiministeriet

Side 10


Overordnede hjørnestene i Dansk Havnestrategi 2025

Havneloven har positiv påvirkning af markedet

Større markedsorientering af sektoren gennem større konkurrence

Større fokus på samarbejde og udvikling af hele havnesektoren

Veludbygget infrastruktur

Gode rammebetingelser og justeringer som følge af kommunalreformen og

nye udfordringer frem til 2025

Sikre forsyningssikkerheden også for de mindre havne

Transport- og Energiministeriet

Side 11


Havnesektorens samfundsmæssige udfordring

Gennem fortsatte effektiviseringer at sikre sig en større andel af

transportvæksten og

Reducere presset på vejnettet og transportformerne til lands

At opbygge effektive transportcentre til at løse opgaverne

Transport- og Energiministeriet

Side 12


De mindre og mellemstore havnes udfordring

Tendens til koncentration af godsomsætning i de store havne

Produktionsvirksomheder flytter til udlandet. Afhængighed

Havnearealerne er attraktive for byudvikling

Miljøkrav bliver større særligt i forbindelse med støj og sedimenter

Udarbejd en langsigtet plan for havnens udvikling sammen med brugerne

Vælge den rigtige organisationsform, med henblik på fremtiden

Transport- og Energiministeriet

Side 13


De små og mellemstore havnes muligheder

Væksten i godsomsætningen forventes at blive 75 pct. frem til 2025

Øget opmærksomhed om nicheproduktion

Øget fokusering på servicering af virksomheder i baglandet

Havne initiativ til at øge samarbejdet med virksomheder og

transportsektoren. Havneklynger

Flere havne i en kommune

Havnenes betydning for byerne og deres opland er stor

Direkte økonomisk betydning

Afledet effekt for andre virksomheder med leverancer ud af havne

Afledet effekt for aktiviteter i den regionale og lokale økonomi

såvel arbejdspladser, skatter, indkomster og produktionsværdi

Transport- og Energiministeriet

Side 14


Redskaber for øgede godsmængder

Øgede effektiviseringer større konkurrencedygtighed

Investeringer mod flaskehalse

Bedre uddannelse af de ansatte (øgede kompetencer)

Øget samarbejde mellem transportformerne

Øget samarbejde i havneklynger

Fremsynede udviklingsplaner for havnene

Valg af organisationsform for havnene

Transport- og Energiministeriet

Side 15


Udviklingsplaner kan laves på mange måder

Det væsentlige er, at udviklingsplaner tager udgangspunkt i et samarbejde

med transportsektoren (havneklyngen) og med det politiske niveau

Indholdet bør omfatte

Prognoser om fremtiden, med forudsætninger

Vurderinger af den eksisterende infrastruktur i havnen og bagved

Bud på behovet for udvikling

Afgrænset tidshorisont

Mål (politiske og trafikale) for udviklingsplanen

Konsekvenser (investeringer og gennemførelse)

Transport- og Energiministeriet

Side 16


Visioner for havnesektoren

Bidrager til at løse samfundets godstransportopgaver

International konkurrenceevne

Godstrafik over havnene foregår via et veludbygget system af effektive

transportcentre

Transportcentrene har veludbygget baglandsinfrastruktur

Attraktive arbejdspladser med faglige og personlige udviklingsmuligheder

Bedre miljø i transportsektoren

Transport- og Energiministeriet

Side 17


Eksempler på anbefalinger

Styrk samarbejdet med erhvervet og arbejdsdelingen mellem de enkelte

havne og skab grundlag for stordriftsfordele og løbende effektiviseringer af

driften

Få en effektiv organisationsform til at harmonere med de aktiviteter, der er

ønskes og der er behov for at havnen skal udføre på længere sigt

Sørg for at baglandsinfrastrukturen er velfungerende og til stede

Transport- og Energiministeriet

Side 18


Mål for havnesektoren

Danske havne øger mængden af gods over kaj

Etableres værdiforøgende samarbejder i havneklynger

Øgede samarbejdsrelationer til andre havne og aktører i transportkæderne

Investeringer i havne- og infrastrukturer sker for at fjerne flaskehalse

Øget brug af ny informationsteknologi

Udvikling af enkle administrative procedurer og afgiftssystemer

Transport- og Energiministeriet

Side 19


Initiativer for havnesektoren de senere år

Forsøg med modulvogntog til en række havne i Danmark og undersøgelser

af baglandsinfrastrukturen

Deltagelse i analyse af vej- og baneforbindelser til Esbjerg Havn

Fortsat brug af 45 fods containere

Finansiel støtte til baglandsinfrastruktur ved Århus Havn

Dispensationsordning til at udbyde skibsrelaterede hjælpetjenester

Gennemførelse af sikring af danske havne

Transport- og Energiministeriet

Side 20


Rammevilkårene involverer mange ministerier

Transport- og Energiministeriet

Havnelov

security

Infrastruktur veje, baner og søveje

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Konkurrencelovgivning

Regulering af skibstrafik

Forsvarsministeriet

Isbrydning

Lodsning

Afmærkning i farvande

Miljøministeriet

Sedimentshåndtering

Støj

Affaldshåndtering

Luftforurening m.m.

Indenrigsministeriet

Kommunalfuldmagten

Kommunalreformen

Skatteministeriet

selskabsskattelovgivningen

Transport- og Energiministeriet

Side 21


Arbejdet med rammevilkår tager tid

Lovgivning tager tid og kræver politisk forståelse

Krydsfeltet mellem forskellige lovgivninger er ikke altid en entydig og

simpel cocktail, men kræver tid, hårdt arbejde, indsigt og

behændighed

Det er ikke altid man har ret, men klarhed over problemet er et godt

udgangspunkt

Transport- og Energiministeriet

Side 22


Forsøgsordning

Efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen kan det tillades, at havnen

forestår havnerelateret operatørvirksomhed og skibsrelaterede

hjælpetjenester, enten selv eller i samarbejde med private

virksomheder.

Vilkår

de seneste 3 år har haft en årlig godsomsætning på mindst 1,5

mio. t gods,

behov for skibsrelaterede hjælpetjenester er ikke opfyldt.

i et skattepligtigt selskab,

aktiviteterne skal udskilles fra den øvrige havnedrift i et

selvstændigt selskab.

Tilladelse på op til 5 år.

Bortfalder, hvis selskabet giver underskud i 3 på hinanden

følgende år.

Transport- og Energiministeriet

Side 23


Havneloven

Dispensationsordningen for de store havne til at udføre skibsrelaterede

hjælpetjenester kan overvejes udvidet til også at omfatte samarbejder

mellem mindre havne om at udbyde disse hjælpetjenester.

En sådan udvidelse kræver ændring af havneloven

Det vil blive overvejet sammen med andre behov, der er en følge af

kommunalreformen eller andre nye opgaver

Transport- og Energiministeriet

Side 24


Opsummering

Hvad er det havnene vil, og hvad er realistisk?

Egne planer og visioner

Hvad er det havnene kan?

Samarbejde med det politiske niveau

Havneorganisation

Samarbejde med virksomheder

Samarbejde med transportsektoren

Hvordan realiserer havnene den færdige proces?

Hvem er parterne ?

Hvem er investorerne ?

Hvordan skal samarbejdet foregå ?

Transport- og Energiministeriet

Side 25


Fremtiden

Der er al mulig grund til optimisme

Så fang dagen og mulighederne

Transport- og Energiministeriet

Side 26

More magazines by this user
Similar magazines