Indlæg - Danske Havne

danskehavne.dk

Indlæg - Danske Havne

RETLIGE RAMMER FOR BESTYRELSER 1

Fire forskellige typer af havne:

• Kommunale havne

• Selvstyre havne

• Kommunalt ejede aktieselskaber

• Private havne

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


RETLIGE RAMMER FOR BESTYRELSER 2

UDSPEGELSE AF BESTYRELSESMEDLEMMER

• Selvstyrehavnes bestyrelsesmedlemmer udpeges

af kommunalbestyrelsen, jf. havnelovens § 9

• Kommunalt ejede aktieselskabers

bestyrelsesmedlemmer udpeges af

kommunalbestyrelsen, eller af selskabets

generalforsamling, jf. havnelovens § 10, jf.

selskabsloven § 120, stk. 2

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


RETLIGE RAMMER FOR BESTYRELSER 3

• Bestyrelsesmedlemmer kan vælges både

indenfor og udenfor kommunalbestyrelsens

medlemskreds. Udpegelsen gælder for hele

kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf.

styrelseslovens § 17, stk. 3

• Et bestyrelsesmedlem kan fritages for hvervet

efter anmodning eller afsættes af

kommunalbestyrelsen i tilfælde af grov

forsømmelse

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


RETLIGE RAMMER FOR BESTYRELSER 4

• Kommunalbestyrelsen har visse muligheder

for at beslutte at tilbyde sekretariatsmæssig

betjening af indvalgte repræsentanter

• Dog kun i yderst begrænset omfang i forhold

til bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


RETLIGE RAMMER FOR BESTYRELSER 5

OFFENTLIGE ELLER PRIVATE REGLER

• Kommunale havne og selvstyrehavne behandles retligt

som en del af den offentlige forvaltning:

PLUS Forvaltningsloven og Offentlighedsloven

• Aktieselskaber og øvrige privatretligt organiserede

havne er reguleret af selskabslovgivningen som

supplement til havneloven:

MINUS Forvaltningsloven og Offentlighedslov

Udbudsreglerne gælder for alle offentligt ejede havne

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


HABILITET

Retlige rammer for bestyrelser 6

Havneloven indeholder ingen særlige regler

om inhabilitet, derfor

- gælder forvaltningslovens regler for

selvstyrehavnenes bestyrelsesmedlemmer, og

for

- aktieselskabernes bestyrelsesmedlemmer

gælder tilsvarende regler, det vil sige, at:

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


Retlige rammer for bestyrelser 7

§ 3, stk. 1, nr. 3 om selskabsinhabilitet, gælder

ikke, men inhabilitet kan alligevel forekomme i

KB i fire tilfælde:

- sager om varetagelse af hvervet

- tilsyn og kontrol

- tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem

er formand for havnens bestyrelse

- indgåelse af privatretlige aftaler

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


RETLIGE RAMMER FOR BESTYRELSER 8

INSTRUKTIONSBEFØJELSE

• Kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse i

forhold til KB-medlemmer (og kommunalt

ansatte) i selvstyrehavnebestyrelser

• Kommunalbestyrelsen har ingen

instruktionsbeføjelse i forhold til KB-medlemmer

(og kommunalt ansatte) i aktieselskaber

• Den udpegede kan søge råd og vejledning og

kommunalbestyrelsen kan have en ejerpolitik

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


RETLIGE RAMMER FOR BESTYRELSER 9

TAVSHEDSPLIGT

• Regler om tavshedspligt findes i straffelovens §

152 og §§ 152a-f, forvaltningslovens § 27 og

selskabsloven § 132

• Straffeloven og forvaltningsloven indeholder

forbud mod videregivelse af fortrolige

oplysninger

• I selskabslovens § 132 bestemmes, at

bestyrelsesmedlemmer ikke uberettiget må

videregive, hvad de har fået kendskab til

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


RETLIGE RAMMER FOR BESTYRELSER 10

BESTYRELSESANSVAR - ERSTATNING

Havneloven indeholder ingen særlige

erstatningsregler for bestyrelsesmedlemmer i en

havnebestyrelse, derfor

• gælder dansk rets almindelige ulovbestemte

erstatningsregler for selvstyrehavnenes

bestyrelsesmedlemmer, og

• for privatretligt organiserede havnes

bestyrelsesmedlemmer gælder

erstatningsreglerne i selskabsloven § 361

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten


RETLIGE RAMMER FOR BESTYRESLER 11

• Erstatningsansvar forudsætter efter dansk rets

almindelige ulovbestemte regler culpøs

(uansvarlig) adfærd, både forsætlig og

uagtsom

• Erstatningsansvar efter selskabslovens § 361

er også baseret på culpaansvar

• Det er muligt at tegne

bestyrelsesansvarsforsikringer

Bestyrelsens pligter og rettigheder, Danske Havne v/kontorchef Vibeke Vinten

More magazines by this user
Similar magazines