TUNAP 973 Benzin Rensemiddel - Flex1one

flex1one.dk

TUNAP 973 Benzin Rensemiddel - Flex1one

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 2213123

Udarbejdet den: 02-06-2010

Anvendelse: Tilsætningsstof til benzin.

2. Fareidentifikation

973 microflex System-beskyttelse, Benzin

MF97300200A

Leverandør:

TUNAP Danmark

Industrivej 7

DK-6200 Aabenraa

Tlf.: +45 74630936 Fax: +45 74623696

Nødtelefonnr.: 76 63 09 36

E-mail: kim.petersen@tunap.dk

Meget brandfarlig. Irriterer øjnene og huden. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

203-749-3

200-661-7

271-847-3

202-414-9

202-715-5

110-25-8

67-63-0

68610-06-0

95-38-5

98-94-2-B

(Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine

propan-2-ol

Phenol, isobutylenated

2-(2-Heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol

Cyclohexyldimethylamin

Xi:R38/41 N;R50

F;R11 Xi;R36 R67

N;R51/53 Xi;R36/38

C;R22 R34 R50/53

R10 C; R34 Xn;R20/21/22


Udarbejdet den : 02-06-2010

Erstatter den:

973 microflex System-beskyttelse, Benzin

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke

antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk

luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede

affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevaring

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse I-2, oplagsenhed 1 liter.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Rygning og brug af åben ild forbudt. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A1.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Propan-2-ol 200 ppm, 490 mg/m3 -

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Flydende

Farve: Gullig

Lugt: Aminlugt

Massefylde: 0,788 g/ml:

Opløselighed i vand (g/100 ml): Opløselig

Flammepunkt: 12°C

2


Udarbejdet den : 02-06-2010

Erstatter den:

973 microflex System-beskyttelse, Benzin

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give

hovedpine og beruselse.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

(R52/53) Produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mobilitet

Organisk opløsningsmiddel, som fordamper let fra alle overflader. Er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående

specifikationer.

Kommunekemis affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.13

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 07 02 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæ-ske og moderlud

Klude med organiske opløsningsmidler:

Kommunekemis affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 05.11

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

3


Udarbejdet den : 02-06-2010

Erstatter den:

973 microflex System-beskyttelse, Benzin

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR: UN 1987 ; ALKOHOLER, N.O.S. (Isopropylalkohol) ; 3 ; II ;

IMDG: UN 1987 ; ALCOHOLS, N.O.S. (Isopropylalcohol) ; 3 ; II

Klassificeringskode: F1 Fareseddel ADR: 3 Farenummer: 33

Flammepunkt: 12°C Fareseddel IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-D

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 l/kg.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen

1 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller

perforeres).

IMDG: Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er

grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Lokalirriterende; Meget brandfarlig

Faresymboler: Xi;F

R-sætninger

Meget brandfarlig. (R11)

Irriterer øjnene og huden. (R36/38)

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. (R67)

S-sætninger

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. (S16)

Undgå indånding af dampe. (S23-D)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. (S35)

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet

indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

4


Udarbejdet den : 02-06-2010

Erstatter den:

973 microflex System-beskyttelse, Benzin

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest

ændret ved nr. 44/2009.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 +

Forordning 1907/2006/EF. (REACH)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks.

datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R10 Brandfarlig.

R11 Meget brandfarlig.

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R22 Farlig ved indtagelse.

R34 Ætsningsfare.

R36 Irriterer øjnene.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

(Udarbejdet i Toxido®)

5

More magazines by this user
Similar magazines