Vi har set indad - Tour de kaastrup | andersen

kaastrupandersen.dk

Vi har set indad - Tour de kaastrup | andersen

Vi har set indad - Tour de kaastrup | andersen

Firmaet kaastrup | andersen er en dynamisk størrelse. Vi er

summen af de behov og udfordringer kundernes projekter

udløser. Og vores egen evne til, at anvende kompetencerne

og realisere løsninger. Alt sammen i en verden i konstant

forandring.

Det kan som udgangspunkt formuleres som en ganske simpel

ligning:

X = kaastrup | andersen = forandring =

((kunders projekter = (behov + udfordringer)) x

(egen evne = (kompetencer + løsninger)))

Problemet er, at svaret ikke kan findes i matematikken. Vi kan

bruge ligningen til, at anskueliggøre de elementer, der indgår,

men ikke til at finde svaret.

For at komplicere det yderligere, har det altid været vores særkende,

at tage udgangspunkt i behovet, og ikke i en bestemt

løsningsmodel eller metode. Det ville alt andet lige være mere

enkelte at formidle budskabet om en løsning f.eks. lean.

Vi arbejder derfor ikke med at, ”Dit projekt er lig med X”. Men

ser på om Y eller Z er en bedre indgang, til at finde den optimale

løsning.

Men prøv så at kommunikere ovenstående ud:

Hvis svaret ikke er X, så er det nok Y eller Z

Hvilket næppe er en tillidsvækkende og meningsfuld kommunikation.,

selvom matematikken er en interessant verden.

Intern dialog og analyse

Værdien af X, Y og Z skulle formuleres klart. Det blev starten på

et etapeløb, med målet om at skabe et tydeligt billede af hvad

kaastrup | andersen står for. Første etape var en proces, hvor vi

tog vores selvopfattelse op til revision gennem en intern dialog,

og samtidig analyserede vores serviceydelser.

Analysen opsummerede vores ydelser, i forhold til en opdeling

i 3 hovedgrupper, baseret på de muligheder, der findes i dag

for, at insource ekstern assistance.

De tre hovedgrupper er:

• Management konsulent

Strategiudvikling - Strategisk niveau

• Projekt konsulent

Bygger bro mellem strategi og drift - Taktisk niveau

Vikar konsulent

Er en del af driften - Operationelt niveau

Hver gruppe blev målt op mod en række parametre, og analyseresultaterne

viste, at vores ydelser finder størst relation til

”Projekt konsulent” gruppen, med en hældning mod management

konsulent.

fortsættes >>>

Tour de kaastrup | andersen har

konkretiseret og skabt en klar fælles

bevidsthed om vores værdier og ydelser”

13


Fortsat >>> Vi har set indad - Tour de kaastrup | andersen

Hvordan X, Y og Z bliver til retning, rammer og fart

Resultat af den interne dialog, blev en foreløbig konklusion, der

slog fast, at vi internt ser vores ydelser placeret indenfor operations

og defineret i de 4 områder herunder. Og vores fremtidige

opgave ligger i, at holde et skarpt fokus på kompetenceudvikling

indenfor operations.

Supply Chain

Product development

Carrying out

projects

Supply & Inventory

Manufactoring

delelementer der hver især udtrykte dele af kaastrup | andersens’s

værdisæt og målsætninger. Da vi afsluttede dagen, var

der en opgave der stod tilbage. At samle disse udsagn, ord

og delelementer til et klart billede. Nu skulle det sidste skridt i

processen tages, at formulere billedets indhold i en form, der

gjorde det kommunikerbart.

Lad det spire

Sidste etape blev indledt. Gennem vinteren og foråret er der

sat ord på resultatet af hele processen. Hvem vi er, hvordan

arbejder vi, hvad kendetegner vores ydelser og hvordan genererer

de værdi for vores kunder.

Der er set på konsekvenserne i forhold til form og indhold i

kommunikationen fra os. Forandringerne vil kunne ses både

på vores website, i de cases vi udsender, i Bane 17 og hvor du

ellers møder os.

De indledende analyseresultater havde vist, at vores ydelser

finder størst relation til ’Projekt konsulent’ gruppen, hvor det

handler om at bygge bro mellem strategi og drift. Analysen

viste også, at den næststørste relation var ydelser på strategisk

niveau. Ikke som traditionelle management konsulenter, men

i stedet som konsulenter til ledelse af strategiske projekter på

tværs af organisationen. Begge disse analyseresultater afspejles

direkte i vores historik og er helt i tråd med tilbagemeldingerne

fra kunderne.

Før fremtiden overhaler

Et er, hvilke organisatoriske områder vi arbejde indenfor. Et andet

er, hvordan vi gør det. Og her er vi fremme ved kernen af

kaastrup | andersen. Der er arbejdet intenst og meget på, at

formulere et enkelt og sigende budskab. Et budskab som er

tidløst og omdrejningspunktet for alt hvad vi gør.

Lad os kort vende tilbage til ligningen vi startede med. Vi kunne

ikke løse den med matematikken, men vi har været igennem

en proces, der har givet svar på de elementer der indgår:

kaastrup | andersen = forandringer før fremtiden overhaler

dem = værdi i processerne = retning, rammer og fart

Nu prøver vi så igen, at kommunikere ovenstående ud, og

ender med:

Kunsten at gennemføre forandringer

før fremtiden overhaler dem

Det er et enkelt og simpelt budskab. Det er i tråd med kundernes

værdioplevelse af os. Det er tro mod vores egen opfattelse og

skaber sammenhæng mellem vores historie og fremtid.

At skabe værdi i processerne

Hvordan er det så at vi “gennemfører forandringer før fremtiden

overhaler dem” og skaber denne værdi? Som nævnt I indledningen,

er vores udgangspunkt kundens konkrete behov, ikke

en bestemt løsningsmodel eller metode. Vi former den proces

der er optimal i den givne situation

I den proces vi har været igennem internt, og i tilbagemeldingerne

fra kunderne, er vi blevet bekræftet i, at det der er unikt for

vores måde, at skabe værdi i processerne på, er fokuseringen

på retning, rammer og fart.

I daglig tale har vi altid kaldt det “at komme ud af bane 17”.

Men vi er nu blevet bevidste om, at når vi er på vej ud af bane

17, så er det:

Retning, rammer og fart

der skaber værdi i processerne.

At tænke udefra og ind

Men stemte opfattelsen internt i organisationen overens med

den eksterne opfattelse af kaastrup | andersen? Det spørgsmål

skulle afklares i anden etape af tour de kaastrup | andersen.

Det blev gjort ved en undersøgelse, lavet i samarbejde med en

række af vores kunder. Tilbagemeldingerne fra kunderne, viste

en klar opfattelse af vores ydelser. De var tilmed meget enige

om, hvordan vi skabte værdi og adskilte os fra andre. Se en

række af tilbagemeldingerne her:

• Eksekvering og fokus på målet.

• Opnå resultater til tiden.

• Fokus på at anvende tid og ressourcer optimalt

• Evnen til at vælge det rigtige til eller fra.

• At have tempo i udførelsen.

Kundernes opfattelse af kaastrup| andersen’s ydelser og den

de vi arbejder på faldt meget sammen med, det resultat vi

var kommet frem til internt.

Vi samler kræfterne

Tredje etape var holdtidskørslen, og bestod i at tage en dag ud

af kalenderen, hvor alle ansatte i kaastrup | andersen kunne

samles. Vi drog til Vejle, hvor vi afholdt ide- og udviklingsdag.

Resultaterne af analyse, intern dialog, kundeundersøgelse

og hvad vi ellers havde vendt i forløbet indtil nu, skulle gennemgåes.

Målet for dagens etape var at finde en rød tråd, eller

en ledetråd i svaret på værdien af X, Y og Z.

Dagen i Vejle var udbytterig. Tavlen blev visket ren, inden vi gik

i gang. Der blev lavet brainstorms og øvelser over indholdet.

I løbet af dagen blev der formuleret en række udsagn, ord og

Modellen for vores ydelser blev derfor revideret. Den nye model

illustrerer analyseresultaterne og viser kaastrup | andersen,

som specialister i operations, både i strategiske forandringsprocesser

på tværs af organisationen og optimeringsprojekter

lokalt i organisationen.

Supply Chain

Product development

Carrying out projects

Cross

organizationel

projects

Tactical

Supply & Inventory

Strategic

Operational

Manufactoring

More magazines by this user
Similar magazines