Kystdirektoratet - Danske Havne

danskehavne.dk

Kystdirektoratet - Danske Havne

Hvornår og hvordan med VVM

• VVM = vurdering af virkning på miljøet

• Tilladelse - VVM

• Erhvervshavne - andre havne

• Erhvervshavne er ”havne, der

anvendes til erhvervsmæssig

ekspedition af gods, køretøjer,

personer og landinger af fisk”

(havnelovens § 1, stk. 1)

Kystdirektoratet

• Tilladelse til nyanlæg og foranstaltninger

på søterritoriet uden for

dækkende værker. Underretning om

foranstaltninger inden for dækkende

værker. Dog ikke ved istandsættelser.

(havnelovens § 2, stk. 1 og 2)

Gr. 01-16-51 nr. 1


Hvornår og hvordan med VVM

Kystdirektoratet

Gr. 01-16-51 nr. 2


Hvornår og hvordan med VVM

Andre havne hører under statens højhedsret over søterritoriet.

Altid tilladelse undtagen ved istandsættelser.

Kystdirektoratet

Gr. 01-16-51 nr. 3


Hvornår og hvordan med VVM

Reglerne om VVM er de samme uden hensyn til

reglerne om tilladelse.

Overordnet gælder et direktiv fra EU, nr.

85/337/EØF af 27. juni 1985 med senere

ændringer (bilag til nedennævnte VVMbekendtgørelse

nr. 809/2005).

I Danmark er reglerne udmøntet i flere

bekendtgørelser:

Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr.

809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering

af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet

(VVM).

Kystdirektoratet

Herudover er bekendtgørelse nr. 1006 af 20.

oktober 2005 om supplerende regler i medfør af

lov om planlægning (samlebekendtgørelse), der

administreres af amterne, især interessant i denne

sammenhæng.

Gr. 01-16-51 nr. 4


Hvornår og hvordan med VVM

Ingenting!!

Kystdirektoratet

Havnelovens § 4: ”Stk. 1. Transport- og

energiministeren kan meddele påbud om

forsvarlig istandsættelse af en havns

værker eller om nødvendigt fjernelse af

disse.// Stk. 2. Transport- og

energiministeren kan meddele påbud

om, at en havn skal fjernes, når den ikke

længere anvendes.”

Gr. 01-16-51 nr. 5


Hvornår og hvordan med VVM

Kystdirektoratet

Ramme en ny spuns så tæt på den eksisterende

som teknisk muligt og ændre kajen ved at bygge

en vareelevator ind.

Det er istandsættelse. Ikke tilladelse efter

havneloven, men andre regler, f.eks. miljøregler

og Farvandsvæsenets standardvilkår gælder.

Gr. 01-16-51 nr. 6


Hvornår og hvordan med VVM

VVM-overvejelser:

Er opfyldningen omfattet af direktivets bilag 1, pkt.

22: ”Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der

er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring

eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle

tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag”?

Kystdirektoratet

Hvis nej, så er den omfattet af bilag 2, pkt. 13:

Ӯndringer eller udvidelser af projekter, som

allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive

udført, når de kan være til skade for miljøet

(ændringer eller udvidelse, som ikke er omfattet af

bilag 1). Der skal ”screenes”:

Gr. 01-16-51 nr. 7


Hvornår og hvordan med VVM

• Hvor omfattende er udvidelsen i forhold til

eksisterende forhold?

• Foregår der andre anlægsforanstaltninger i

nærheden?

• Vil udvidelsen medføre anvendelse af naturressourcer,

forurening, affaldsproduktion eller

risiko for ulykker?

• Foregår udvidelsen i eller i nærheden af

sårbare eller beskyttelsesværdige

naturområder eller i tætbefolket område?

• Hvordan formodes projektet at kunne påvirke

miljøet?

Kystdirektoratet

VVM-bekendtgørelsens § 4, stk. 2: ”Afgørelsen

træffes efter indhentede udtalelser fra berørte

myndigheder”.

Gr. 01-16-51 nr. 8


Hvornår og hvordan med VVM

Kystdirektoratet

Gr. 01-16-51 nr. 9


Hvornår og hvordan med VVM

Hvis der er et internationalt naturbeskyttelsesområde

ved eller i nærhed af havnen,

vil der næsten altid blive krævet en konsekvensvurdering,

hvis der ikke stilles krav om

VVM.

Om få år vil der antagelig tillige komme krav

om vurdering af påvirkning af målsætning for

vandområder.

Kystdirektoratet

Gr. 01-16-51 nr. 10


Hvornår og hvordan med VVM

Fåborg

Internationalt

naturbekyttelses

område

Kystdirektoratet

Gr. 01-16-51 nr. 11


Hvornår og hvordan med VVM

Kystdirektoratet

Internationalt

naturbeskyttelses

område

Gr. 01-16-51 nr. 12


Hvornår og hvordan med VVM

Når der dømmes VVM, skal ansøgeren udarbejde

en redegørelse, der påviser og beskriver projektets

direkte og indirekte virkninger på:

• Mennesker, fauna og flora.

• Jordbund, vand, luft, klima og landskab.

• Materielle goder og kulturarv.

• Samspillet mellem faktorerne i første, andet og

tredje led.

”Disposition” findes i bilag 4, der indeholder

minimumskrav til VVM-redegørelsen.

Kystdirektoratet

KDI vurderer miljøpåvirkningerne på grundlag af

redegørelsen og bemærkninger til redegørelsen fra

høringsparter og offentligheden.

Gr. 01-16-51 nr. 13


Hvornår og hvordan med VVM

Projekt

Ansøgning/

underretning

HL § 2 Bek. 997

Materialet

fyldestgørende?

nej

ja

Høring andre

myndigheder

Udtalelser

Screening

Bek. 809 §§ 3 og 4

Dir. art. 3 og 4

og bilag I, II og III

Supplerende

oplysninger

Supplement

Er alt med

ja

nej

VVM redegørelse

Udarbejdelse af

VVM-redegørelse

Bek. 809 § 5

Dir. art. 3 og bilag IV

BEM. Art. 5.4

Offentliggørelse

Bek. 809 § 5

Krav om

VVM-redegørelse

Afgørelse 1

VVM

ja

nej

Supplement

Supplerende

oplysninger

Klage til

Transport- og

Energiministeriet vedr.

VVM

(ingen begrænsning)

Offentliggørelse

Bek. 809 § 9

Tilladelse HL § 2, stk1

eller

ej VVM HL § 2, stk. 2

Offentlighedsfase/

høring Bek. 809 § 6

Dir. art. 6

Kystdirektoratet

Bemærkninger/

udtalelser

Afgørelse 2

væsentlig

virkning/uønsket

ja

Afslag

nej

Tilladelse HL § 2,

stk. 1 og 2

Offentliggørelse

Bek. 809 § 7

Dir art. 9

Klage til

Transport- og

Energiministeriet vedr.

VVM

(ingen begrænsning)

Gr. 01-16-51 nr. 14


Hvornår og hvordan med VVM

Kystdirektoratet

Højbovej 1

7620 Lemvig

Kystdirektoratet

tlf.: 99 63 63 63

E-mail: kdi@kyst.dk

www.kyst.dk

Gr. 01-16-51 nr. 15

More magazines by this user
Similar magazines