Havnen i et miljømæssigt perspektiv - Danske Havne

danskehavne.dk

Havnen i et miljømæssigt perspektiv - Danske Havne

Havnen i et miljømæssigt

perspektiv

Underdirektør Karsten Skov,

Miljøstyrelsen

Danske Havnes Havnekonference 2007

Frederikshavn, 27. februar 2007


Disposition:

Havne og forurening

Luft- og vandforurening, samt affald

Håndtering af havnesedimenter

Klapning

Landdeponering

Vandrammedirektivet

Prioriterede stoffer

Affald fra skibe


Det nye miljøministerium

Miljøcentrene

Miljøklagenævnet

Miljøstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen


Arbejdsgruppe

om Håndtering af forurenede

havbundssedimenter

Nedsat af Connie Hedegaard i foråret 2005

Rådgive Miljøstyrelsen med:

• Udarbejdelse af klapvejledning

• Analysere gældende deponeringsregler mhp. at

vurdere mulighederne for deponering af

havbundssediment på land.

• Følge udviklingen, når kommunalreformen træder i

kraft.

• Foreslå løsninger både på kort sigt og på langt sigt.


Klapvejledning fra 2005:

• Aktionsniveauer

• Kilogrænser

• Vejledning i sagsbehandling


Affaldsrammedirektivet

Det gamle affaldsdirektiv er 1975

Der forhandles nu et nyt direktiv

Undtagelser for havbundssedimenter


EU’s deponeringsdirektiv

EU’s deponeringsdirektiv

Deponeringsbekendtgørelsen

(650/2001)

Uddannelsesbekendtgørelsen

(614/2004)

Dansk implementering


Udsivningsprojektet

Belyse udsivningen fra spulefelter

Prøver og analyser fra

Ålborg, Frederikshavn og Odense

Overholder kravene

Vejledningsmateriale til marts!


Vandrammedirektivet

Specielt for havnene:

Udpegning af områder som stærkt

modificerede

Datter-Direktiv om prioriterede stoffer


Udpegning som stærkt modificeret vandområde

Forudsætning at indgreb for at opnå god økologisk tilstand, vil have

betydelig negativ indvirkning på:

• miljøet generelt

• sejlads, herunder havnefaciliteter, eller rekreative aktiviteter

• aktiviteter, der er årsag til oplagring af vand,

• vandregulering,

• at udpegning af stærkt modificerede vandområder kun kan ske

hvis god økologisk tilstand ikke med rimelighed, på grund af

tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store

omkostninger, kan opnås med andre midler, som miljømæssigt

er en væsentlig bedre løsning


Processen ved udpegning som stærkt modificeret

vandområde

Udpegning sker første gang i vandplan 2009,

• Miljøcentre udarbejder vandplanerne

• De foreliggende basisanalyser er udarbejdet af amterne på

baggrund af regionplanerne

• Der blev ikke lavet nye mål i forbindelse med basisanalysen

• Der forventes behov for at miljøcentrene homogeniserer

grundlaget inden der laves vandplaner


Direktiv om prioriterede stoffer

• Fastsætter miljøkvalitetskrav (33 stoffer), og

udpeger prioriterede farlige stoffer (13)

• Ophæver gamle ”datterdirektiver”

• Tillader overgangsområder, hvor krav må

overskrides

• Kræver oversigt over udledninger, emissioner

og tab


Krav til forekomst af forurenende stoffer i

vandmiljøet

• Miljøkvalitetskrav for overfladevand som

årsgennemsnit og højeste tilladte

koncentrationer

• Koncentrationskrav til dyr og planter for

nogle få stoffer

• Koncentrationer i sediment og dyr og

planter må ikke stige

• Krav som ”tilføjet værdi” for metaller


Affald fra skibe

Modtageordninger i havnene

Anmeldelse af affald

Havneplaner

Evaluering efter 3 år (2006)

DK indspil - afbureaukratisering

More magazines by this user
Similar magazines