Flex1one automatisk dækstifter S419

flex1one.dk

Flex1one automatisk dækstifter S419

AUTOMATISK DÆKSKIFTER

DANSK BRUGERVEJLEDNING S 419

Ladelundvej 37 – 39 6650 Brørup

Tlf.: 7615 2500 FAX 7615 2599


CE OVEREVSSTEMMELSESERKLÆRING

Societá Italiana Costruzioni Elettromeccaniche S.I.C.E S.p.A.

via Modena, 34 42015 Correggio (RE) ITALY

Erklærer under eget ansvar, at produktet

Automatisk dækmonteringsmaskine S419 serienummer:

som omtales i denne erklæring, er i overensstemmelse med direktiverne:

98/37/CE, 87/404/EØF (med senere tilføjelser 93/68/EØF) 86/217/EØF, 89/336 EØF

871404/EØF (med senere tilføjelser 93/68/EØF) 861217/EØF 89/336/EØF

Referencenormer:EN 292/1991 EN 50081 1/1991 EN 50082 1/1991 EN 60204 1 / 1992

Correggio, 02.01.1995

S.I.C.E S.p.A.

Indholdet af disse linier er i overensstemmelse med EN 45014 specifikationerne.


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 GENERELLE INFORMATIONER

2 TEKNISKE DATA

3 GENERELLE SIKKERHEDS BESTEMMELSER

4 SIKKERHEDSUDSTYR

5 TRANSPORT

6 UDPAKNING

7 INSTALLATION

Krav til arbejdspladsen

Tilkobling af trykluft

Tilslutning til elektricitet

8 ADVARSELSSKILTE

9 KONTROLGREB

10 KORREKT BETJENINGSCHECK

11 BETJENING

Afbrækning af vulsten

Fastspænding af hjul

Demontering

Montering

Undersøg dæk og fælg

Montering

Oppumpning af dæk

12 TILBEHØR

13 RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

14 FLYTNING AF MASKINEN

15 OPBEVARING

16 DESTRUERING AF MASKINEN

17 DATA PÅ MÆRKATPLADEN

18 FEJLFINDING

1 GENERELLE INFORMATIONER


SICE S 419 dækmonteringsmaskinen er specielt designet til at demontere og montere bil- og lette

varevognsdæk med en fælgstørrelse fra 11” til 24” og med en maksimum diameter på 1000 mm.

Brugen af maskinen til andet er misbrug og derfor ikke tilladt. Inden man påbegynder nogen arbejde

med maskinen, bør man gennemlæse og forstå indholdet af disse betjeningsinstruktioner.

SICE S.p.A. er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting, der opstår som følge af overtrædelse

af disse bestemmelser.

DENNE MANUAL SKAL OPBEVARES I NÆRHEDEN AF MASKINEN FOR

YDERLIGERE INSTRUKTION.

2 TEKNISKE DATA

3 GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Denne maskine må kun benyttes af uddannede og autoriserede personer, Alle uautoriserede

ændringer eller modifikationer på maskinen, specielt det elektriske anlæg, fritager SICE SpA

for ethvert ansvar.

ALT ARBEJDE PÅ DET ELEKTRISKE SYSTEM, HVOR SMÅT DET END MÅTTE

VÆRE, MÅ KUN UDFØRES AF EN UDDANNET ELEKTRIKER.


4 SIKKERHEDSUDSTYR

S 419 DÆKMONTERINGSMASKINEN har et indbygget sikkerhedsudstyr, der forhindrer

lufttrykket under oppumpning af dækket at overstige 3,5 bar. Dette udstyr består af følgende dele:

En trykventil, der er forudindstillet og låst ved 3,5 bar, En sikkerhedsventil, der er forudindstillet på

4 bar, udløses hvis trykventilen ikke fungerer.

ADVARSEL: Ændringer eller blokering af indbyggede sikkerhedsventiler er en overtrædelse af

europæiske sikkerhedsbestemmelser og fritager SICE SpA fra ethvert ansvar.

5 TRANSPORT

Afhængig af kundernes ønsker leveres maskinens indpakning i 3 versioner:

l i en trækasse med palle

2 monteret på palle

3 uden indpakning

I alle tilfælde vil maskinen være beskyttet og dækket med plastik. I det første tilfælde skal maskinen

håndteres med en gaffeltruck eller en løftevogn, hvor gaflerne skal placeres som vist på tegningen.

For de andre versioner, bør man følge håndteringsinstruktionerne på side 20 i denne manual.

Fragtvægten for maskinen er 230 kg.

6 UDPAKNING

Når pakkassen er fjernet, bør man undersøge maskinen for tegn på skader. Hold indpakningen uden

for børns rækkevidde, da det kan afstedkomme skader. Smid indpakningen på en dertil egnet

affaldsplads, hvis det er forurenende eller ikke opløselige materialer

NB: De mest følsomme dele er overtrukket med en speciel antirust olie. Årsagen til alle spor af

snavs er ikke fabrikantens forsømmelse, men skyldes olien, og bør fjernes hvis det er nødvendigt.

FORSIGTIGT! Den sekskantede arm (10, fig. A) er låst i stillingen med et stykke træ. Når man

fjerner dette træstykke, kræver sikkerhedsproceduren, at man holder armen opad i den nederste

position.

7 INSTALLATION

For dækskifteren, der er pakket i en trækasse, er det nødvendigt at foretage følgende operationer:

1) Klargør følgende værktøj:

I stk. 12 mm nøgle

I stk. 13 mm nøgle

I stk. 17 mm nøgle

I stk. 8 mm rørnøgle

I stk. elektrisk boremaskine

I stk. 13 mm betonbor

4 stk. ekspansionbolte 13 x 50 mm

4 stk. 8 x 50 = ankerbolte

2) Placér tårnet (1, Fig. B) i sædet på kabinettet (2, Fig. B). Stik luftslangen (3, Fig. B) gennem det

store runde hul (se Fig. B).

3) Indsæt mellemrøret (13, Fig. B) gennem tårnet som vist på fig. B og spænd med skruerne (14,


fig. B). Glem ikke skiverne (15, Fig. B).

4) Fjern de to skruer (4, Fig. B) fra det venstre sidepanelet (6, Fig. B) og Fjern det. Forbind

luftslangen (3, Fig. B) til Tstykket (5, Fig. B).

5) Luk sidepanelet (6, Fig. B) igen og spænd skruerne (4, Fig. B),

6) Fjern smøreapparatet (7, fig. B) ved at fjerne de to skruer (8, Fig. B).

7) Placér plastikbeskyttelsen (9, Fig. B) og spænd den med de fire selvskærende skruer (10, Fig. B).

8) Montér smøreapparatet (7, Fig. B) igen og spænd de 2 skruer (8, Fig. B).

9) Spænd metalbeskyttelsen (Il, Fig. B) til bagsiden af tårnet (1, Fig. B) med de to selvskærende

skruer ( 12, fig. B).

ADVARSEL: Hvis maskinen har et GP eller et GE oppumpningsudstyr skal beholderen og

oppumpningsenheden monteres, idet der refereres til afsnittet “INSTALLATION” i den rette

instruktionsmanual.

KRAV TIL ARBEJDSPLADSEN

Maskinens placering kræver en plads på 1400 mm (bredde) x 1685 mm (dybde), med mindst 500

mm fri plads til alle vægge.

Placér monteringsmaskinen på en fast ren og solid gulvflade.

Bor fire huller i gulvet, som svarer til hullerne i fundamentet. Hullerne bør være 80 mm dybe. Benyt

et 13 mm betonbor.

Indsæt ekspansionsboltene i hullerne og Spænd boltene ordentligt med den 13 mm nøgle.

TILKOBLING AF TRYKLUFT

Gør følgende for at montere trykluft til maskinen:

1) Tryk pedalen (5, Fig. A) helt i bund for at sikre at bespændingerne ikke åbner utilsigtet.

2) Forbind oppumpningspistolen fil den forbindelse, hvis den skal monteres (1, Fig. B/1).

3) Forbind dækmonteringsmaskinen til trykluftsystemet (foreslået arbejdstryk fra 8 - 12 bar). Benyt

forbindelsen (2, Fig. B/1) til installationen.

Brug en trykluftslange med en indvendig diameter på 8 mm. (5/16”)

Trykket i systemet må aldrig overstige 16 bar.

ADVARSEL! Benyt kun unionen (1, Fig. B/1) til at forbinde til oppumpningsudstyret.

Forbind ikke trykluftsystemet til denne union: Man kan herved ødelægge maskinens

trykluft- og sikkerhedsudstyr.

TILSLUTNING TIL ELEKTRICITET

Inden der foretages nogen elektrisk tilslutning skal man sikre at spændingen stemmer overens med

hvad der er trykt på El-mærkaten, der er forbundet fil kablet nær dækmonteringsmaskinens stik:’

Det er meget vigtigt, at systemet er forsynet med en ordentlig forbindelse fil jording.

Maskinen skal forbindes over en 30 mA sikring.

Bemærk det nødvendige strømbrug, der er fremhævet på mærkepladen (26 l sprængt

reservedelstegning), der sidder bag på dækmonteringsmaskinen. Check at ledningerne til det

elektriske kredsløb er dimensioneret ordentligt til at bære denne spænding.

ALT ARBEJDE PÅ DET ELEKTRISKE SYSTEM,


HVOR SMÅT DET END MÅTTE VÆRE, MÅ KUN

UDFØRES AF EN UDDANNET ELEKTRIKER.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting, der opstår som følge af overtrædelse

af disse bestemmelser, ligesom garantien kan bortfalde.

ADVARSEL!

Ved alle arbejdsoperationer skal man holde hænder og andre dele af kroppen så langt væk fra

maskinen som muligt. Halskæder, armlænker eller løse beklædningsgenstande kan være til skade

for operatøren.

8 FARESYMBOLER

Eksplosionsfare

SIGNALER

ADVARSEL:

Ulæselige og manglende advarselsskilte skal omgående udskiftes.

Benyt ikke dækmonteringsmaskinen, hvis et eller flere skilte mangler.

Stil ikke nogen ting, så operatøren ikke kan se skiltene.

Benyt koderne ved bestilling af de skilte, der mangler.

9 KONTROLGREB

Betjeningsgreb på S 419 dækmonteringsmaskinen:

Håndtaget (9, Fig. A): låser og åbner både den vandrette (Il, Fig. A) og den lodrette arm (10, Fig. A)

og giver afstand mellem monteringshovedet og kanten af fælgen.

Tilbagehældningspedalen (7, Fig. A): Frigør tårnet (8, Fig. A) for at den kan hældes tilbage.

Drejebordets pedal (5, Fig. A) åbner og lukker bespændingerne (6, Fig. A) på drejebordet (2, Fig.

A).

Vulstafbrækkerens pedal (3, Fig. A) betjener vulstafbrækkerbladet (14, Fig. A). “Baglæns” pedalen

(1, Fig. A) drejer bordet (2, Fig. A) med uret og mod uret.

ADVARSEL: Når der arbejdes med dækmonteringsmaskinen l GP eller GE udgaven, bør man se i

manualen for GP og GE modellerne under betjeningsgreb.

10 KORREKT BETJENINGSCHECK

Når forbindelserne er tilsluttet som nævnt under “INSTALLATION” bør man undersøge at

dækmonteringsmaskinen fungerer ordentligt ved at gøre følgende:

1) Træd pedalen (1, Fig. A) ned: drejebordet (2, fig. A) skulle nu dreje med uret. For S 419 D med

en motor med 2 hastigheder: Træd pedalen halvt ned og bordet (1, Fig. A) skulle nu dreje med uret

med lav hastighed.

Træd pedalen helt ned og bordet drejer med uret med høj hastighed.

Når pedalen løftes op (1, Fig. A) vil bordet (2, Fig. A) dreje i retning mod uret.

NB Hvis bordet drejer i modsat retning af, hvad der er beskrevet her, skal man bytte om på to af

ledningerne i det 3fasede stik (dette bør udføres af en elektriker).


2) Sving vulstafbrækkerarmen udefter (4, Fig. A) med hånden og træd vulstafbrækkerpedalen (3,

Fig. A) og vulstafbrækkeren skulle nu låse.

3) træd pedalen (5, Fig. A) helt ned, og de fire bespændinger (6, Fig. A) på drejebordet skulle nu

åbne. Træd pedalen ned igen og bespændingerne lukker sig igen.

4) Træd pedalen (7, Fig. A) ned, for at udløse tårnet (8, Fig. A) som vil hælde det tilbage til den

neutrale stilling. Træk tårnet fremefter og det vil låse sig fast i arbejdsstillingen på grund af

holderne.

5) Tryk på den gule knap (A, Fig. C) på håndtaget (9, fig. A): den sekskantede arm (10, Fig. A) og

den vandrette arm (il, Fig. A) vil blive låst i positionen sammen med at

monterings/demonteringshovedet vil blive løftet 2 mm fra kanten af fælgen (se kapitlet aftagning af

dæk).

Tryk på den gule knap inde i håndtaget (9, fig. A) for at returnere til den oprindelige position (B,

fig. C) og udløse armene.

6) Check at en dråbe olie drypper i smøreglassets kop (12, Fig. A) for hver anden eller tredje

bevægelse af pedalerne (3 eller 5, Fig. A),

Smøringen skal reguleres ved hjælp af smørejusteringsskruen (se Fig. C/1).

PAS PÅ: Når der arbejdes med dækmonteringsmaskinerne model GP eller GE, skal man se i GP og

GE manualerne for at checke dette.

11 BETJENING

ADVARSEL!

Husk at fjerne alle vægtene fra begge sider af fælgen, inden maskinen betjenes.

VULSTAFMONTERING

Vulstafmonteringen skal udføres med den største forsigtighed. Når vulstafbrækkerpedalen

aktiveres, bevæger vulstafbrækkerarmen sig hurtigt og med stor kraft. Alt indenfor dens rækkevidde

vil være i fare for at blive knust.

1) Luk al luften ud af dækket og fjern ventilen.

2) Luk bespændingerne på drejebordet ordentligt.

VULSTAFMONTERING med bespændingerne åbne kan knuse operatørens hånd. Under

afmonteringen af vulsten må man aldrig berøre dækket med hænderne.

3) Åben vulstafbrækkeren helt ved at skubbe den udefter med hånden. Rul hjulet i mod

gummihvilepladen (13, Fig. A) og anbring spaden på vulstafbrækkeren (14, Fig. A) mod vulsten ca.

1 cm fra kanten af fælgen (se Fig. D).


ADVARSEL!

Anbring spaden så den kan arbejde på siden af dækket og ikke på kanten af fælgen.

4) Skub spaden (14, Fig. A) ind i dækket ved at træde pedalen (3, Fig. A) ned. Gentag denne proces

forskellige steder rundt om på dækket og på begge sider, indtil vulsten er helt løsnet.

HJULOPSPÆNDING

1) Undersøg at der ikke er nogle afretningsklodser på kanten af fælgen.

2) Tilføj en smule af de af fabrikanten godkendte gummismøremidler hele fælgkanten rundt

både på den øverste og den nederste kant (15, Fig. A).

3) Træd pedalen (7, Fig. A) ned.

Tårnet (8, Fig. A) bevæger sig til den “ikke arbejdende” stilling.

4) Fælgkanten kan fastspændes på drejebordet fra indersiden eller fra ydersiden.

Når et dæk fastspændes, må man ikke have hænderne under dækket.

For at spænde dækket ordentligt skal det være nøjagtigt centreret på drejebordet (2, Fig. A)

Check for en sikkerheds skyld at hjulet er ordentligt fastspændt med alle fire bespændinger.

FÆLGKANTEN SPÆNDT FRA YDERSIDEN (hjul fra 11 - 22”)

Træd pedalen (5, Fig. A) ned til den midterste stilling for at stille de fire bespændinger (6, fig. A) så

referencekærven mere eller mindre passer med den dækdiameter der er stemplet på en af

bespændingerne.

Placér hjulet på bordet tryk det ned medens pedalen (5, Fig. A) trædes helt ned for at spænde hjulet

fast.

FÆLGKANTEN SPÆNDT FRA INDERSIDEN (hjul fra 13 - 24”)

Træd pedalen (5, Fig. A) helt ned for at lukke de fire bespændinger (6, Fig. A) helt.

Læg hjulet på drejebordet og Træd pedalen (5, Fig. A) helt ned, De fire bespændinger VII nu åbne

og spænde hjulet fast.

DEMONTERING

ADVARSEL: Ved arbejdet med at montere og demontere hjul med dækmonteringsmaskiner, der er

udstyret med PT200, bør man gennemse instruktionsmanualen for PT200 for korrekt brug.

2) Træk tårnet (8, Fig. A) fremefter til arbejdsstillingen.

Nar man bevæger værktøjsarmen til dens arbejdsstilling, må man ikke anbringe hænderne på

fælgkanten. Der er altid en risiko for at hænderne kan blive knust mellem værktøjshovedet og

fælgkanten.

2) Anbring monterings/demonteringshovedet (16, Fig. A) med hånden mod kanten af fælgen. Tryk

på den gule knap på håndtaget (9, fig. A). Den sekskantede arm (10, fig. A) og den vandrette arm

(11, Fig. A) vil automatisk låse sig i denne position, og samtidig vil


monterings/demonteringshovedet blive (16, Fig. A) løftet 2 mm fra kanten af fælgen.

3) Ved hjælp af dækjernet (17, Fig. A) stukket over forkanten af monterings/demonteringsværktøjet

(16, Fig. A) og under den øverste vulst løftes den øverste vulst over knoppen på

monterings/demonteringsværktøjet.

NB For at undgå, at luftkammeret beskadiges, anbefales det, at denne operation foretages med

ventilen ca. 10 cm til højre om monterings/demonteringsværktøjet.

Hold dækjernet fast i denne stilling og hold pedalen (1, Fig. A) nedtrykket for at dreje bordet (2,

Fig. A) i urets retning indtil dækket er helt fri af fælgen.

For at forhindre arbejdsskader, skal man holde hænder og andre dele af kroppen så langt borte fra

værktøjsarmen som muligt, nar bordet drejer.

BEMÆRK: Hvis gummiet er specielt hårdt og stift, vil det have tendens til at smutte af

montering/demonteringsværktøjet. For at forhindre dette bør man dreje bordet et par centimeter

mod urets retning, inden man igen drejer det i urets retning, medens man holder dækjernet (17, fig.

A) som vist på Fig. E.

4) Fjern den inderste slange hvis en sådant findes.

5) Gentag denne procedure som beskrevet under punkt 3 for at demontere den nederste vulst.

6) Træd pedalen (7, fig. A) ned for at bevæge tårnet (8, fig. A) til den “ikke arbejdende” stilling.

Fjern dækket fra fælgen.

MONTERING

CHECK DÆK OG FÆLG

ADVARSEL: Undersøgelsen af DÆK og fælge er af yderste vigtighed for at forhindre dækket i at

eksplodere under vulstmonteringen og oppumpningen! Man skal derfor inden operationen sikre at:

-dækket ikke er skadet, og at karkassen ikke er skadet. Hvis der findes skader, skal man ikke

montere dækket.

-fælgen er uden buler og ikke bøjet.

NB: Specielt ved legeringsfælge kan skader afstedkomme indre mikro- revner. der ikke er synlige

for øjet.

Dette kan være et faremoment, specielt under oppumpningen.

-diameteren på dæk og fælg er nøjagtig ens.

NB: diameteren på fælgen er stemplet på fælgen. Diameteren på dækket står på siden af dækket.

Man må aldrig montere et dæk på en fælg, hvor man ikke kender størrelsen på begge.

MONTERING

1) Smør en smule af et af fabrikanten godkendt smøremiddel på vulsten og indvendig på

fælgkanten.


2) Hvis fælgkanten er blevet fjernet fra drejebordet, spænd den igen på bordet, som tidligere

beskrevet under “FASTSPÆNDNG AF HJULET”

3) Bring tårnet (8, Fig. A) tilbage til “arbejdsstilling”

Når værktøjsarmen flyttes til arbejdsstillingen, må man ikke have hånden på fælgen. Der er altid

risiko for at hånden vil blive knust mellem værktøjshovedet og fælgen.

4) Placér monterings/demonteringsværktøjet (16, Fig. A) mod kanten af fælgen med hånden. Lås

den lodrette glider og svingarmen som beskrevet under punkt 2 i demonteringsproceduren.

VIGTIGT! Hvis man monterer et dæk man tidligere har afmonteret eller et hjul med samme

størrelse fælg, så er der ingen grund til at benytte håndtaget (9. Fig. A) hver gang for at låse

eller ‘åbne tå rnet (8, Fig. A) og den vertikale arm (7, Fig. A).

5) Læg dækket så den nederste vulst er over forsiden af monterings/demonteringsværktøjet (16, Fig.

A: se Fig. F)

VIGTIGT: Hvis dækket er slangeløst, skal det monteres med ventilen 180’ fra værktøjsarmen.

Pedalen (1, Fig. A) trædes nu ned for at dreje bordet i urets retning. Benyt hjulets dropcenter areal

ved at skubbe den ene sidevæg hen i nærheden af værktøjet for at reducere spændingen på vulsten

når hjulet drejes.

For at forhindre arbejdsskader, skal man holde hænder og andre dele af kroppen så langt borte fra

værktøjsarmen som muligt, når bordet drejer.

6) Sæt slangen ind, hvis dækket har en sådan.

7) Når den nederste vulst er monteret over fælgen (se pkt. 5), fortsæt derefter med den øverste vulst.

Når dækket er monteret, træd på pedalen (7, Fig. A) for at bevæge tårnet (8, Fig. A) til dens “ikke

arbejdende” stilling.

8) Træd pedalen (5, Fig. A) ned for at løsne hjulet fra bordet.

NB: Demontering og montering skal altid udføres, når bordet drejer i urets retning.

Der må kun drejes mod urets retning for at rette operatørens fejl, eller hvis drejebordet

stopper.

OPPUMPNING

VIGTIGT!

Alle operationer, der er beskrevet i dette kapitel, refererer til maskiner, der er udstyret med

en oppumpningspistol.

Hvis maskinen har et GP eller et GE oppumpningsudstyr eller GT tilbehør, skal der refereres

til den rette instruktionsmanual.


FARE!!

Oppumpning af dæk er farligt. Følg derfor omhyggeligt de givne instruktioner.

FARE!!

Fejl på dæk eller fælge under tryk er farligt og kan afstedkomme eksplosion og kan få dækket

til at flyve opad og udad med tilstrækkelig stor kraft til at kunne skade operatøren samt

eventuelle personer der star ved siden af, endog dødeligt.

Selv om denne dækmonteringsmaskine er udstyret med en tryktermostat indstillet på 3,5 bar

(50 psi), er det ikke ment som et sikkerhedsudstyr for at forhindre dæk, slanger, fælge eller

vulstmontering fra at eksplodere, selv om det borteliminerer risikoen for, og skaderne ved

sådanne eksplosioner.

HJUL KAN EKSPLODERE HVIS:

1) fælgdiameteren ikke passer nøjagtig sammen med dækkets

2) fælgen eller dækket er defekt

3) maksimumtrykket overskrides under vulstmonteringen

4) dækket oppumpes til et tryk større end hvad der er anbefalet af fabrikanten

5) operatøren ikke overholder de foreskrevne sikkerhedsregler

Gør følgende:

1) Fjern ventilen.

2) Monter en ny ventil i hullet, og vær opmærksom på, at den sidder rigtigt.

3) Se efter endnu engang at fælgen og vulsten er af samme størrelse,

4) Se efter at vulsten og fælgen er ordentligt smurt, hvis dette ikke er tilfældet, smør dem igen.

5) Placér vulsten i fælgen med et “skud” luft. Mellem disse “skud” skal man checke lufttrykket på

oppumpningspistolen.

Undersøg at fælgen er monteret i sædet, hvis ikke, gentag denne proces.

Der skal tages specielt hensyn når vulsten placeres på en bulet eller dobbelt bulet anti-vulst fælg.

6) Fortsæt med oppumpningen af dækket med korte “skud” luft og check hele tiden trykket mellem

disse “skud”, indtil det krævede tryk er opnået.

EKSPLOSIONSFARE!

Trykket må ALDRIG overstige 3,5 bar (50 psi) ved placeringen af vulsten og under oppumpningen

af dæk. VIGTIGT! Hvis der kræves et højere tryk, fjern hjulet fra dækmonteringsmaskinen og

fortsæt oppumpningen med hjulet inde i en beskyttelseskappe (kan fås i handelen). Trykket må

ALDRIG overstige det tryk, der er givet af dækfabrikanten. Hold altid hænderne væk når et dæk

oppumpes. Der må kun benyttes specialuddannet personale til disse operationer. Det må ikke

tillades andre at arbejde med, eller arbejde i nærheden af dækmonteringsmaskinen.

12 TILBEHØR

VIGTIGT! Alle SICE tilbehørsdele leveres altid komplet med installations- og

betjeningsvejledning. Følgende tilbehørsdele er tilgængelige til S 419 dækmonteringsmaskinen:

ARM - adapter til motorcykelhjul


Bespændinger til motorcykelhjul fra 16 - 26” 1 diameter.

ACB - adapter til udadbulende fælge

Benyttes til at fastspænde udadbulende fælge hvor kanten er meget afrundet.

AR89 - adapter til 8 - 9” hjul

Fastspænder hjul med 8 - 9” diameter

PGA - Asturo dækoppumpningspistol og manometer

PGM - Michelin dækoppumpningspistol og manometer

GT O.J. Slangeløs oppumpningsudstyr

Oppumpningsudstyr der omfatter luftbeholder og Omega Jet eksplosionsring til vulstplacering og

oppumpning af slangeløse dæk.

SPL Plasticbeskyttelser til legeringsfælge

Gør det muligt at arbejde med legeringsfælge uden fare for at skade dem under montering og

demontering af dæk.

Dette inkluderer:

10 stk. plasticbeskyttelser til monterings/demonteringsværktøjet

4 stk. Plasticbeskyttelser til glidere og kæber

4 stk. Plasticbeskyttelser til vulstløfteren.

PT 200 Vulstløfte-/trykudstyr

Understøtter alle dækmonterings-/afmonteringsoperationer ved at løfte og sænke vulsten efter

behov.

13 RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL!

Inden der udføres inspektion, justering eller reparation skal man være sikker på, at strømmen er

afbrudt:

1) Afbryd maskinen fra hovedforsyningen.

2) Afbryd trykluften fra hovedsystemet, ved at afbryde forbindelsen ved kvikkoblingen.

Udfør nu følgende rutinemæssige vedligeholdelsesarbejde:

Check oliestanden på luftledningens smøreapparat hver anden uge.

Oliestanden må aldrig være under sugerøret. Ved påfyldning: Skru koppen (18 i sprængt

reservedelstegning) af og brug en SAE 30 olie.

Hver anden eller tredje dag bør man checke, at der for hver 2. eller 3. pedalbevægelse (3 eller 5,

Fig. A) drypper en dråbe olie i smøreglasset (12, Fig. A). Hvis det ikke er tilfældet justér

smøreregulatoren med en skruetrækker (se Fig. C/1).

Rengør maskinen dagligt og fjern snavs og metalclips fra bespændingerne og savtakkerne. Smør

bespændingerne en gang om måneden.

Rengør maskinen dagligt og fjern alt snavs, dækrester etc., der eventuelt vil kunne blokere

bespændingerne. Smør slidserne.


VIGTIGT! For at sikre en korrekt betjening af udstyret til oppumpningstrykbegrænseren (referer til

kapitlet “sikkerhedsudstyr” side 6 i denne manual), er det vigtigt at udføre følgende rutine check:

1) Check vandstanden i vandudskilleren til luftforsyningen (1, Fig. J), Niveauet må ALDRIG

overstige den røde streg (2, Fig. J) på skueglasset.

Hvis det er nødvendigt, tøm vandet ud ved at dreje låseringen (3, rig. i) i urets retning.

2) Hver 30.-40. dag bør man afbryde maskinen fra trykluftsystemet og tage skueglasset (1, Fig. J) af

og fjern snavset inden i.

14 FLYTNING AF MASKINEN

Følg de her beskrevne retningslinier, hvis maskinen skal flyttes:

1) Luk bespændingerne på drejebordet helt ind mod midten.

2) Drej bordet, som vist på (Fig. H), således at bordets lige kanter er i linie med maskinens sider.

3) Afbryd for strømmen.

4) Sæt pedalen (7, Fig. A) i spænd med et stykke træ på undersiden,

5) Tryk den vandrette arm (11, Fig. A) helt tilbage.

6) Fjern kappen på den vandrette arm (Ref. 302) i sprængt reservedelstegning) ved at løsne dens

skruer.

7) Strop maskinen af med stropper der er mindst 60 mm brede.

8) Sæt den første strop bag den vandrette arm.

9) Sæt den anden strop mellem de to forreste slidser på drejebordet, som vist på Fig. I.

10) Saml stropperne i løftekrogen over maskinen, som vist på Fig. I.

11) Løft og flyt maskinen med en tilstrækkelig kraftig truck.

15 OPBEVARING

Hvis maskinen skal opmagasineres for længere tid, skal man afbryde for strømmen og trykluften.

Smør alle dele, der kan blive beskadiget ved udtørring:

- Slidser (Ref. 101) i sprængt reservedelstegning) og bespændingerne på drejebordet (Ref. 107 -

108).

- Den vandrette arms styreskinne (Ref. 325).

Tøm alle olietryksbeholdere. Pak maskinen ind i beskyttende plastik for at der ikke kan komme støv

i de indre dele.

16 DESTRUERING AF MASKINEN

Når maskinens levetid er udløbet og den ikke mere kan bruges, skal den gøres uarbejdsdygtig ved at

man fjerner forbindelserne til det elektriske system. Disse enheder består af speciel affald, og skal

nedbrydes i smådele og bortskaffes i overensstemmelse med gældende love og regulativer.

17 DATA PÅ MÆRKATPLADEN

Producentens mærkatplade er fastgjort på maskinens bagside. Den giver følgende informationer:

1. Producent, 2. Model, 3. Serienummer, 4. Antal faser, 5. Spænding, 6. Frekvens, 7. Strømforbrug,

8. Ampereforbrug, 9. Lufttryk, 10. Vægt, 11. Fremstillingsår.

18 FEJLFINDING


Når pedalen (3, Fig. A) er helt i top, kan drejebordet ikke bevæges.

1) Stikproppen er ikke i kontakten. 1) Sæt stikket i stikkontakten.

2) Ingen strøm fra hovedstrømforsyningen 2) Tilslut hovedsstrømforsyningen

Når man betjener drejebordspedalen (5, Fig. A) eller vulstafbrækkerpedalen (3, fig. A),

kontrolhåndtaget (9, Fig. A), og der intet sker.

1) Trykluften er ikke forbundet til maskinen 1) Check og forbind

trykluftsystemet

2) Trykluftslangen er trykket flad eller knust 2) Check og udbedre den beskadige slange

Udskift den hvis den er skadet.

More magazines by this user
Similar magazines