Informationsblad 2012 04 11 Kloak- og afløb - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Informationsblad 2012 04 11 Kloak- og afløb - Byg-Erfa

Kloak og afløb

– CE-mærkning, dræn, faskiner, gulvafløb, lugtgener,

nedsivning, olieudskiller, opstropning, rotter,

opstemning, regnvand, undersøgelser, vedligehold 2 0 12 04 11

Rotter i afløbssystemer

– bekæmpelse og skadeforebyggelse

Rotter findes overalt, og de medfører både

smittefare og omfattende ødelæggelser.

I erfaringsbladet gennemgås bekæmpelse

af kloakrotter, samt hvordan afløbssystemer

udføres og anvendes for at sikre mod

indtrængning af rotter fra kloaksystem til

bygninger. Desuden beskrives sikring af

gulvafløb, afpropning af ubenyttede ledninger,

rottesikring af udluftninger og drænledninger

samt forebyggelse ved etablering af

rottespærrer.

BYG-ERFA blad (50) 111123

Afløbsinstallationer i småhuse

– rensning, vedligehold og drift

Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings

øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn

og vedligehold for at fungere problemfrit.

Ejere af ejendomme skal vedligeholde alle

afløbsinstallationer på egen grund – helt ud

til det offentlige ledningsnet.

I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves

opmærksomhed samt hvordan og hvor ofte

bygningens afløbsinstallationer – herunder

tagrender – anbefales efterset og renset for

at reducere risiko for gener og fugtskader.

BYG-ERFA blad (50) 101120

Undersøgelse af afløbssystemer

– metoder og instrumenter

Fejl i afløbssystemer kan medføre udsivning

af spildevand og risiko for forurening,

lugtgener, forstoppelser, kælderoversvømmelser

eller rotteplage. Derfor skal fejl og

skader findes og udbedres hurtigst muligt.

I erfaringsbladet beskrives undersøgelsesmetoder

til fejlfinding i afløbssystemer -

anvendelsesmuligheder og begrænsninger

– fx ledningslokalisering, dækselsøgning,

faldmåling, deformationsmåling, røgprøvning,

lækagesøgning, tv-inspektion.

BYG-ERFA blad (50) 101119

Kælderoversvømmelse

– opstemning i hovedkloakker

Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet

opstemmes og stige så højt,

at det trænger ind gennem afløb i kældergulve

og andre lavtliggende afløbsinstallationer

og medfører oversvømmelser. Skaderne

er ofte store, fordi oversvømmelsen

består af både spilde- og regnvand.

I erfaringsbladet gennemgås såvel årsager

til opstemning og kælderoversvømmelser

som forebyggende foranstaltninger, fx

installation af højvandslukker og tilbageløbsstop

i forbindelse med projektering og

udførelse af både nyt byggeri og renovering

af eksisterende bygninger.

BYG-ERFA blad (50) 100820

Brug af regnvand fra tage

– til wc og i vaskemaskiner

I Danmark må regnvand fra tage bruges til

wc-skyl og tøjvask i boliger og tilsvarende

byggeri. Da forkert installation og uhensigtsmæssig

anlægsudformning indebærer

sundhedsrisiko er udarbejdet retningslinjer

for opbygning af regnvandsanlæg.

I erfaringsbladet gennemgås korrekt

opbygning af regnvandsanlæg og i hvilke

bygningstyper, de må anvendes samt velegnede

tagflader. Desuden beskrives hvor

der kræves opmærksomhed for at undgå

risiko for sammenblanding af brugs- og

regnvand.

BYG-ERFA blad (50) 081229

CE-mærkning

– produkter til afløbsanlæg

Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører

er der usikkerhed om anvendelse af

CE-mærkede produkter til afløbsanlæg.

I erfaringsbladet gennemgås hvilke produkter

til afløbsanlæg, der er CE-mærkede,

og hvilke der skal mærkes. Herudover

beskrives sammenhængen med national

lovgivning, kontrolforanstaltninger og nogle

frivillige ordninger.

BYG-ERFA blad (50) 071031

Overgangssamlinger

– mellem forskellige typer afløbsrør

Ved såvel nyanlæg som ombygning af

ældre afløbssystemer skal ofte samles rør

af forskellige materialer.

I erfaringsbladet gennemgås de mange

rørkoblinger, som både er fleksible og

medfører tætte overgangssamlinger, så

tæthedsproblemer, brud og forstoppelser i

afløbssystemet forebygges.

BYG-ERFA blad (50) 061229

Drænvand – pumpebrønde

Dårligt fungerende pumpebrønde for drænvand

kan medføre både fugt- og lugtgener.

Årsagerne er fx dårligt udførte tilslutninger,

manglende sikring mod tilbageløb, fækalieholdigt

eller ildelugtende spildevand, store

regnvandsmængder eller utilstrækkelig

vedligehold af installationer.

I erfaringsbladet gennemgås, hvordan

pumpebrønde for drænvand skal projekteres,

udføres og vedligeholdes, så vand fra


drænledninger fjernes uden risiko for oversvømmelser.

BYG-ERFA blad (50) 061227

Tæthedsprøvning af olieudskillere

Tilslutning af stikledninger

til hovedkloak

Beton- og pvc-ledninger i jord.

Modtagekontrol, lægning, samling

og kontrol

I forbindelse med systematisk tæthedsprøvning

af olie- og benzinudskillere, er

konstateret mange utætheder – især olieudskillere

etableret før 1980 i forbindelse

med vaskeanlæg og påfyldningspladser i

områder med tung trafik.

I erfaringsbladet gennemgås praktiske

problemer i forbindelse med tæthedsprøvningen.

Desuden vejledes i, hvordan fx

entreprenører og kloakmestre kan udføre

tæthedsprøvning af olieudskillere ved brug

af vand.

BYG-ERFA blad (50) 061206

Nedsivning af regnvand i faskiner

Mange faskiner i parcelhushaver medvirker

ofte til oversvømmelse på terræn – enten

fordi de er for små, forkert opbyggede eller

dårligt vedligeholdte. Der ses fx ofte gener

på grund af manglende eller dårligt fungerende

sandfangsbrønde, rødder i ledninger

eller brønde samt tilstopning af faskinens

bund og sider.

I erfaringsbladet beskrives udførelse af

faskiner, afstandskrav, dimensioneringsregler,

fyldmaterialer og anbefalinger til drift og

vedligehold.

BYG-ERFA blad (50) 060403

Lugtgener fra gulvafløb i boliger

Ved dårligt udførte tilslutninger til hovedkloakker

er set svækkelser og revnedannelser,

og dermed utætheder og risiko for

vandindtrængen, udsivning af spildevand

og rotteproblemer.

I erfaringsbladet gennemgås korrekt udførelse

på både beton- og plastledninger.

BYG-ERFA blad (50) 040309

Fornyelse af afløbssystemer

Mange danske kloaksystemer er i dårlig

stand og behøver fornyelse i løbet få år.

Problemerne viser sig ved ind- og udsivning

gennem utætheder i helt eller delvis

sammenbrudte ledninger samt manglende

kapacitet og miljøgener. De dårlige rør er

ofte nær kollaps og medfører kælderoversvømmelser,

fordi de ikke kan klare belastningen

ved regnvejr.

I erfaringsbladet præsenteres de overvejelser,

registreringer og vurderinger, som

ledningsejere skal gennemføre inden

iværksættelse af afløbssystemets fornyelse

– samt udbedringsmetoder for defekte

ledninger.

BYG-ERFA blad (50) 040308

Afløbsanlæg med nedsivning

– etablering, drift og vedligehold af

mindre anlæg

I erfaringsbladet beskrives modtagekontrol,

lægning, samling og kontrol af ledningssystemer

i beton og pvc.

BYG-ERFA blad (50) 000513

Udskiftning af rør i afløbsledninger

I ledningssystemer skal alle reparationer

udføres, så ledningens tæthed og fleksibilitet

ikke forringes. I erfaringsbladet gennemgås

rørudskiftning i systemer udført af stive

ledninger (beton/glaseret ler) og fleksible

ledninger (plast).

BYG-ERFA blad (50) 041229

Opstropning af afløbsledninger

Det ses ofte, at rørbrud og samlinger

trukket fra hinanden efter mangelfuldt

ophængte afløbsledninger har sat sig i forhold

til bygning og brønde – især ved pælefundering,

hvor jordbunden ikke kan bære

traditionel fundering.

I erfaringsbladet beskrives korrekt opstropning

ved illustrativ gennemgang af detaljer.

BYG-ERFA blad (50) 961029

I erfaringsbladet omtales de mest almindelige

årsager til lugtgener, og hvordan de

undgås ved korrekt projektering, arbejdsudførelse

og jævnlig rengøring. Lugtgener

forårsages også af utilstrækkelig tilføring af

vand til gulvafløb, så der er risiko for udtørring

af vandlåsen i gulvafløb i badeværelser,

bryggers og andre vådrum – i både

nye og ældre boliger. Problemerne skyldes

både utilstrækkelig rengøring og tekniske

forhold.

BYG-ERFA blad (50) 051205

Spildevand fra ejendomme i det åbne land,

sommerhuse og andre ikke-kloakerede

områder kan afledes ved nedsivning i jorden.

For at sikre både hygiejnisk og miljømæssig

forsvarlig afledning er der nye krav

til udformning af nedsivningsanlæg.

I erfaringsbladet gennemgås såvel nedsivningsanlæggets

placering i forhold til omgivelserne

som krav til forundersøgelser samt

etablering, drift og vedligehold af anlæggets

enkeltdele. Bladet supplerer „Spildevandsrensning

i det åbne land“ om etablering af

fx samletanke, sandfiltre, pile-, rodzone- og

minirenseanlæg.

BYG-ERFA blad (50) 031031

Retningslinjer udstukket af: Byggecentrum

Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse (BvB) Erhvervs- og

Byggestyrelsen Forsikring & Pension Statens

Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines