10.05.2015 Views

Orfiril Long bipolar.cdr - Desitin

Orfiril Long bipolar.cdr - Desitin

Orfiril Long bipolar.cdr - Desitin

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Anvendelsesområde

®

Orifiril Longbrugessomstemningsstabiliserendebehandling.

Optrapning

Behandlingen kan startes uden optrapning, og allerede efter 2-3 dage er der

stabilkoncentrationiblodet.

Dosering

®

Orfiril Long eretdepotpræparat,somkunskaltages1gangdaglig.

Anbefalessomaftendosis.

®

Orfiril Longersmåminidepottabletter,somerpakketenteniblisterpakninger

ellerikapsler.

Minitabletterne kan indtages som de er eller opslemmes ivæske (gerne

sodavand).Dekanogsådryssespåyoghurtellerlignende.

Der kan ses rester af minitabletterne i afføringen, det betyder intet for

optagelsenafmedicinen.

Bivirkninger

®

Orfiril Long-Valproat

Behandlingen kan give anledning tilen delbivirkninger,nogle er forbigående,

andreerdosisafhængige,ognogleforsvinderførstvedbehandlingensophør.

Dehyppigstebivirkningerervægtstigning,hårtabogrystenpåhænderne.Ca.

60%afalle,dereribehandlingmedetvalproatpræparat,tagerpåivægt.Det

eneste, dererat gøre, er at spise mindre; det kan eventuelt være nødvendigt

med råd fra en diætist. For at følge vægten anbefales det at veje sig før

behandlingenstartes,oghvisvægtenbegynderatstige,skalmandiskuteredet

medlægen.

Rysten på hænderne afhænger af dosis. Hårtab ses undertiden under

behandling med valproat, men sjældentså udtalt, at det giver problemer.Hos

nogle kvinder udebliver menstruationen ien periode, men den kommer altid

igen. Hos børn kan behandlingen også give anledning til vandladningsforstyrrelser.

Valproat kan isjældne tilfælde være årsag til leverlidelse som resultat af en

allergiskreaktion. Det erderfor vigtigt at være opmærksom på symptomerne,

somer:Sløvhed,kvalme,opkastning,mavesmerter,diarréogevt.gulsot.Stop

behandlingenogkontaktlægen.Istartenafbehandlingentagesderendvidere

regelmæssigtblodprøverforatmålelevertallene.

Hos børn har man isjældne tilfælde observeret bugspytkirtelbetændelse.

Symptomer:Pludseligeogkraftigemavesmerter.Kontaktdalægen.

Andenmedicin

®

Valproat hæmmer nedbrydningen af fenobarbital (Fenemal )-dette giver

risiko for fenobarbitalforgiftning.

DESITIN PHARMA A/ S

Tlf.+4533730073 Fax+453373 0077 www.desitin.dk


Goderådiforbindelsemedbrugafmedicin

God idé med faste tidspunkter for indtagelse af

medicin

Foratsikreenstabilvirkningafmedicinenerdetenfordel

attagedenpånogenlundesammetidhverdag.

Fordelevedatanvendeendoseringsæske

Nårmanskaltagemedicindagligt,kanmankommeudfor,

at man bliver itvivl, om man har glemt at tage en enkelt

dosis af sin medicin. Derfor kan det være en god idé at

brugeendoseringsæske,såledesatmankankontrollere,

om de tabletter, man skulle have taget, rent faktisk er

blevettaget.

Glemtmedicin

Hvisduharglemtattagedinmedicin,pådettidspunktdu

plejer,skaldutageden,såsnartduopdagerdet.

Blodprøvetagning

Nårdu skal have taget en blodprøve for at få målt

indholdet af epilepsimedicin, er det vigtigt at blodprøven

tages medicin-fastende. Dvs. at det skal være mindst 8

timer siden du sidst tog medicin. Selvom blodprøven

først bliver taget op ad formiddagen, er dernormalt

ingen grund til at være bange for at få et anfald. Måltider

og drikke må indtages uden forbehold.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!