Sct. Georg 3/11 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk

Sct. Georg 3/11 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

• Er vi klar til nye tider?

• Verdens første spejder på museum

• Landsgildeting 2011

Juni

2011

78. ÅRGANG

3


Landsgildeledelsen

Landsgildemester Lone Erkmann

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

Tlf. 56 65 07 06

lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler

Vakant

lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen

Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev

Tlf. 97 54 51 50

lgs@sct-georg.dk

International sekretær Anne Haastrup-Nielsen

Esrumvej 261, 3000 Helsingør

Tlf. 49 29 91 10

lgis@sct-georg.dk

Arrangementer på landsplan

2.-9. juli 2011

Europa på Træf 2011, Rodbjerggaard

16.-18. september 2011

Landsgildeting på Århus Universitet

21.-29.juli 2012

Spejdernes Lejr 2012, Holstebro

Internationale arrangementer

18.-25. juni 2011

43. Europæiske Gilde Forum i

Grossarl, Østrig

Uddannelsessekretær Sten Frost

Baldursgade 65, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 66 77

lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Kjeld Krabsen

Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88

lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf. 40 11 92 49, fax 74 51 42 13

redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

omkring den 10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 10. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon/fax 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Internet www.sct-georg.dk

kontoret@sct-georg.dk

Kontortid tirsdag og torsdag 10-12

Telefonsvarer og mail tager imod i døgndrift

Kontorleder Kirsten Christensen

Landsgildekontoret har ferie i uge 28, 29, 30 og 31

Læs om …

Oplag: 5.400 eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

2

27. juli-7. august 2011

Verdensjamboree, Skåne

25.9.-2.10.2011

Verdenskonference,

Cernobbio (Como), Italien

Hvis du vil vide mere om de forskellige

arrangementer - så kontakt

landsgildekontoret.

Nyt fra LGL ........................... 4

Rodbjerggaard ... .................... 5

Gilderne og de andre ............... 8

LGT2011 ............................... 12

Fra gildebror til gildebror ....... 16

Opslagstavlen ......................... 20

Navnestof ............................... 21

Forsiden:

Indgangspartiet til Spejdermuseet i Århus,

et besøg værd, læs mere side 12-13.

Foto: Benny Aros, 4. Århus Gilde


Er vi klar til nye tider?

Af Lone Erkmann, Landsgildemester

Kender I det? Man har haft en stor opgave,

man har arbejdet med meget længe. Den

har fyldt rigtig meget både mentalt og rent

tidsmæssigt. På et tidspunkt er resultatet af

anstrengelserne afleveret, og man kan ikke

gøre mere!

Sådan har jeg det med vores forslag til lovændringer

til landsgildetinget. Der er fra

mange sider lagt et stort arbejde i ændringerne

- resultatet skulle være klar inden udgangen

af marts. Mange har følt, det har været en

meget lang proces, men jeg mener, den har

været værdifuld for Sct. Georgs Gilderne i

Danmark. Vi har haft tid til at overveje, hvad

vi vil med vores bevægelse, hvad der virkelig

har værdi for os. Det betyder, at vi nu på et

langt bedre grundlag kan tage fat på næste

kapitel af gildernes historie - på vej mod

tyverne!

Vi har nogle visioner. Det giver os noget at

styre mod!

Vi har ønsker om, at mange flere tidligere

spejdere skal få lyst til at være med i gildearbejdet.

Vi er enige om, at vi har mange

glæder og oplevelser i gilderne. Hvordan

fortæller vi om det samtidig med, at vi

gør opmærksom på, at der også er andre

muligheder, andre måder at mødes og være

sammen på?

Lige nu står vi ved indgangen til gildeskoven

og overvejer, hvilken sti vi skal vælge. En del

af os har mod på at finde nye stier i skoven.

Vi ved jo, vi stadig kan finde tilbage til det, vi

kender! Men der er noget udfordrende i at gå

nye veje - lidt nysgerrig er man vel!

Måske oplever man at blive væk og pludselig

se, at der er helt andre farver, et helt andet

landskab rundt omkring. Pludselig mærker

man en strid vind blæse på tværs af stien,

man går på. Her kan man vælge at fortsætte

ligeud og håbe på, at man kommer ind i læ

igen. Eller man kan vælge vejen, der byder

på rygvind, og se, om den bringer tilbage

til den brede trygge vej. Enkelte finder en

udfordring i at gå mod vinden og se, hvilke

oplevelser det bringer.

En del synes, det er spændende at gå mod det

ukendte. Vi håber, det er rigtig mange, der

vil være med til at udforske mulighederne, så

vi på vej mod tyverne oplever en udvikling af

vores bevægelse - at vi sætter os i bevægelse!

For nylig havde jeg kontakt til en gruppe

tidligere spejdere. Nogle af dem vi gerne vil

have med i gilderne. Alle er tidligere spejdere,

tropsleder og patruljeledere med en lang

spejdertid bag sig, de er 35-45 år, og de har

lidt kendskab til gilderne. Vi talte om, hvorfor

de mente, Sct. Georgs Gildet kunne være

noget for dem. Deres begrundelse var, at de

var en gruppe af meget forskellige personer,

der gennem deres spejdertid havde fundet

sammen. Gennem mange år var de mødtes

ved festlige lejligheder og lidt indimellem!

Det venskab vil de gerne bevare, og de ser

Sct. Georgs Gildet som en mulighed, en anledning

til at mødes. De var ikke parat til at

blive spredt rundt i gildets grupper, men ville

gerne have mulighed for at være sammen - i

hvert fald i starten!

Gildet, som vi kender og holder af, er jo netop

en samling af meget forskellige personer, der

har det til fælles, at vi alle sammen har været

spejdere - (eller vil gå ind for spejder- og

gildebevægelsens idégrundlag). De fleste af

os har - for mange år siden - en kølig vårdag

i april aflagt vores spejderløfte! Vi har

bestræbt os på at leve efter spejderloven og

senere gildeloven. Vi giver os engang imellem

tid til at tænke over og tale om livets store

spørgsmål. Vi har en bevægelse, vi godt kan

være bekendt at fortælle om.

3

Foto: Malene Erkmann


4

Nyt fra LGL

Nyt fra Landsgildeldelsen

Af Lone Erkmann, Landsgildemester

Lovændringer

På hjemmesiden www.sct-georg.dk kan I nu

finde lovændringsforslagene, der bliver lagt

frem til afstemning på landsgildetinget til

september i Aarhus.

Et meget vellykket samarbejde mellem distriktsgildemestre

og landsgildeledelse har

betydet, at 18 distriktsgildemestre, der mødtes

til ekstraordinært distriktsforum, bakker

op om de ændringsforslag, der fremlægges.

Når det kun er 18 DGM, der er nævnt, skyldes

det, at 3 var forhindrede i at deltage i

mødet.

Hvis det ikke allerede er sket, håber vi, at

distriktsgildemestrene tager sig tid til at

informere gilderne om baggrunden for de

fremlagte forslag. Alle har haft mulighed for

at deltage i processen. Alt materialet har hele

tiden kunnet findes på vores hjemmeside, så

der bør ikke være de store overraskelser.

Protokol 2009

Der rumler tilsyneladende stadig spørgsmål

omkring lovligheden af landsgildetinget

2009.

På gildemesterstævnet i Horsens redegjorde

landsgildeledelsen for proceduren, hvis et

medlem af bestyrelsen/landsgildeledelsen ikke

ønsker at underskrive protokollen fra en

generalforsamling/landsgildeting.

Den ene mulighed er, at det medlem af ledelsen,

der ikke ønsker at skrive under, kan

udfærdige et notat, der indeholder ankepunkterne,

denne lægges ved protokollen, og

der kan skrives under. Denne løsning ønskede

eks-landsgildeskatmesteren ikke.

Den anden mulighed er, at der indkaldes til

ekstraordinært landsgildeting. Den mulighed

er ikke benyttet.

Det er ikke første gang i Sct. Georgs Gildernes

historie, at et ledelsesmedlem ikke har ønsket

at underskrive. Landsgildeledelsen betragter

denne sag som afsluttet og ser fremad!

Vi vil jo alle sammen gildebevægelsen det

bedste, lad os bruge vore kræfter til at hjælpe

hinanden til fremgang for gildebevægelsen - til

at gøre livet lysere og gladere for hinanden!

Landsgildeting 2011

Med hensyn til landsgildeting 2011 er der

kommet et spørgsmål om lovligheden af

at holde landsgildeting uden deltagelse af

landsgildekansleren. Vi har ikke i vore love

eller landsgildeledelsens forretningsorden

bestemmelser om, hvordan vi skal handle i

den situation. Landsgildeledelsen besluttede,

at den ville påtage sig den ekstra arbejdsopgave

indtil, der kunne vælges en ny

kansler til september.

Hvis man kan drage en parallel, så mener

jeg, DSB holdt generalforsamling uden deres

direktør!

Rodbjerggaard

På landsgildetinget i 2009 blev det pålagt

landsgildeledelsen at arbejde for afvikling

og salg af Rodbjerggaard. Vi er nu nået så

vidt, at Rodbjerggaard kan sættes i udbud,

det sker pr. 1. juni med en udbudstid indtil

1. september 2011. Det bliver statsautoriseret

ejendomsmægler MDE, Tue Højvang Hattens

fra Ejendomsmæglerkæden Et godt hjem i

Kolding, der tager sig af udbudssagen.

Det er indlagt i udbuddet, at Gildecenterfondens

bestyrelse betinger sig ret til at vælge

mellem de indkomne bud - og evt. helt forkaste

alle bud.

Bestyrelsens holdning er stadig, at vi skal

afhænde Rodbjerggaard til den for gildebevægelsen

mest attraktive køber.

Se udkast til annoncen side 15.

Gildecenterfonden

Det bør bemærkes, at bestyrelsen ikke lægger

op til, at et salg af Rodbjerggaard betyder

nedlæggelse af Gildecenterfonden.


Gildehøjskole

I weekenden 29.-30. april/1. maj blev der

holdt en meget vellykket afslutningsweekend

for Gildernes Højskole på Rødding Højskole.

Der var fuldt hus, det er flot, at der kan

samles så mange gildefolk til arrangementet.

Det har givet mange gode diskussioner vinteren

igennem.

Husk, hvis I vil bruge tidligere oplæg fra

Gildernes Højskole til gruppearbejder eller

måske som oplæg til et gildemøde, at I kan

hente dem på hjemmesiden.

Emnet for næste Gildehøjskole, der starter

efteråret 2012, bliver Er det personlige ansvar

personligt eller fælles?

Sædvanen tro sluttede weekenden søndag

med indledning til næste højskole.

Handlingsplan

Landsgildeledelsen har fået en del ideer til

handlingsplanen for 2011-2013 både fra distriktsgildemestre

og gildemestre.

Der arbejdes videre på planen, så den

kan fremlægges til september. Vi er opmærksomme

på, at planen skal beskrives

på en måde, så vi alle er helt klar over de

forventninger, der stilles til os for, at vi kan

gennemføre vores handlingsplan

Rodbjerggaard

Rodbjerggaards venner

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

onsdag den 6. juli 2011 kl. 11 i B-P stuen på Rodbjerggaard

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede

regnskab (regnskabsperioden er 2-årig og

løber fra 1. juni - 31. maj)

Indmeldelsesgebyr og kontingent fastlægges

4. Nedsatte udvalg og laug aflægger beretning

5. Indkomne forslag

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og

2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Søren Overgaard-Larsen

Bestyrelsesformand

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest dagen før.

5


Europa på Træf 2011

Allerede nu glæder vi os til at mødes med jer, der kan tænke sig at opleve nogle sjove og

hyggelige dage på Rodbjerggaard.

Træf vil blive inddelt i 4 underlejre, som er: Ungarn, Skotland, Schweiz og Holland.

Vi håber, at I/du som deltagere vil være med til at lave aktiviteter, der relaterer til de

pågældende lande.

Udvalget har lavet rammerne, men indholdet er deltagernes ansvar.

Blandt andet har vi tænkt os, at der bliver fællesspisning i de forskellige lande.

Træf finder sted lørdag den 2. - lørdag den 9. juli 2011 på Gildecentret Rodbjerggaard.

Åbningen foregår lørdag den 2. juli kl.12 ved flagstangen på lejrpladsen.

Ankomst til Træf kan tidligst ske fredag den 1. juli kl. 18.

Der er ingen tilmelding,

I/du kommer bare med telt eller campingvogn og deltager lige så længe, I har lyst.

Enkelte værelser er ledige i huset. Henv. til Else Sudergaard - tlf. 64 41 88 35

Dagsbesøg er også velkommen. Her kan I/du deltage i aktiviteterne og opleve det herlige

samvær. Alle gildebrødre er særlig velkomne til gildehallen onsdag og lejrbålet torsdag.

Priser Lejrpladsen Overnatning i huset

Voksne: 60 kr. pr. døgn

Voksne: 100 kr. pr. døgn

Børn under 14 år: 40 kr. pr. døgn Børn: 40 kr. pr. døgn

Hvad sker der, hvornår?

Lørdag kl. 15 Noget for alle, små som store

kl. 17 Fællessamling

kl. 19 Fællesspisning af medbragt mad

Søndag kl. 14 Olympiade

Mandag kl. 14 - 19 Aktiviteter i Ungarn

Tirsdag kl. 14 - 19 Aktiviteter i Schweiz

Onsdag kl. 11 Generalforsamling i Venneforeningen

kl. 14 - 19 Aktiviteter i Holland

kl. 20 Gildehal

Torsdag kl. 14 - 19 Aktiviteter i Skotland

kl. 20 Lejrbål

Fredag

Evt. ørreddag

Der kan måske også blive plads i programmet til en sangaften, en hike, udflugter m.v.

I øvrigt henvises til Sct. Georg nr. 2 – 2011

Praktiske spørgsmål besvares af Træfudvalgets medlemmer

Elsebet, tlf. 26 29 96 07, bet.maach@gmail.com

Else, tlf. 64 41 88 35, else-harry@sudergaard.dk

Kjeld, tlf. 74 69 89 67, kjeld-leen@bbsyd.dk

Søren, tlf. 46 35 48 23, bisol@privat.dk

6


Rodbjerggaard! Vejlegilderne fik en kurv!

Af Poul Hebsgaard, 1. Vejle, Annelise Debois, 2. Vejle, Carsten Eriksen, 3. Vejle og Jørgen Worsøe, Egtvedpigens SGG

Vejlegilderne fik ikke chancen for sammen

med Rodbjerggaards Venner at videreføre

Gildecenterfondens kerneaktivitet Rodbjerggaard

som et lokalt forankret Gildecenter til

gavn for Gildebrødre, spejdere og andre naturvenner.

Dette står lysende klart efter vort seneste

møde mandag den 28. marts med Gildecenterfondens

bestyrelse. Det var dog

ikke en enig bestyrelsesbeslutning - kun

vor nuværende Landsgildeledelse var lodret

imod at overlade ansvar, arbejdsbyrde samt

alle økonomiske forpligtelser til Vejlegilderne

og Rodbjerggaards Venner.

Bestyrelsens skuffende afgørelse kan sammen

med de mange andre vigtige oplysninger om

Rodbjerggaard læses af alle interesserede gildebrødre

på hjemmesiden www.3vejle.dk

For at dokumentere vore evner til at

løfte opgaven med at dække et forventet

underskud også i 2012 efter de 2 års udlejningsrestriktioner

og bortfald af Rodbjerggaardbidraget

fra gildebrødrene havde

Vejlegilderne endda kontoudtog og støtteerklæringer

på i alt 1 mio. kr. med til

Landsgildeledelsen i fondsbestyrelsen.

Men AK! Hvad er vore sølle 1 mio. kr. samt

fuld fremtidig rådighed over Rodbjerggaard

i forhold til ejendomsmæglerens 2,3 mio.

ved salg til en landlig bybo samt evig fortabelse

af Sct. Georgs Gildernes eneste spejderrelaterede

naturaktiv? Nej vel!

For hvor stammer de kommende 2,3 mio. kr.

da fra? Hovedparten stammer fra Det Danske

Pigespejderkorps, som i 1977 overdrog

Rodbjerggaard til Sct. Georgs Gilderne i

Danmark for 205.000 kr. Naturligvis i den

hensigt, at aktive gildebrødre ville drive

stedet til gavn og glæde for bl.a. spejderne.

Men den nuværende Landsgildeledelse gider

ikke dette, for det er der for meget arbejde og

for få penge i.

Men hvorfor lader den så ikke bare andre

komme til? Kan I gætte svaret? Det kan

Vejlegilderne da også godt, blot Landsgildeledelsen

kan få de 2,3 mio.! Men alle

ansvarlige ved jo, at den korte danske sommers

udlejningsindtægter aldrig vil kunne forrente

optagelse af lån i den størrelsesorden.

Naturklagenævnssagen er i realiteten vundet

(læs igen www.3vejle.dk), zonetilladelsen på

plads og udlejningsstoppet væk. Så skal vi

ikke sammen revidere den triste beslutning på

LGT-09 om afvikling og salg af Rodbjerggaard?

Beslutningen så måske nødvendig og ansvarlig

ud under udlejningsstoppet, men i dag og på

afstand ligner den mere en panikreaktion. I

særlig grad, da den er truffet på et uoplyst

grundlag.

På det nyligt afholdte Distriktsgildeting 4.

maj for Trekantsområdets 12 gilder var der

100 % tilslutning til at hyre en ny besætning

til Rodbjerggaards bro og maskinrum og lade

den nuværende afmønstre - det vi i sidste

nr. af Sct. Georg kaldte nye kuske på bukken

- så Vejlegilderne og Rodbjerggaards Venner

beder alle gilder og gildebrødre tilkendegive

deres støtte på adressen rodbjerggaard@sank

elmarkvej18.dk

Når CASH er GUD, indretter vi os og

modtager naturligvis også gerne tilsagn om

tålmodige kontanter, kaldet donationer, som

ubeskåret må gå til at redde Rodbjerggaard

fra slagtning!

Kan Rodbjerggaard ikke reddes, vil alle

beløb blive returneret ubeskåret til donor. På

forhånd TAK!

Vi tog desværre fejl: Det blev ikke ”En lille

let sag” for ”Olsenbanden”. Det drejer sig om

millioner!

7


8

Gilderne og de andre

Spejdernes Lejr 2012 har brug for dig

- Sct. Georgs Gilderne kan blive vigtige hjælpere i planlægningen af lejren

Forhåbentlig er du en af de mange, som

allerede har besluttet dig for at deltage på

Spejdernes Lejr 2012 i dagene fra 21. til

29. juli 2012. Men uanset om du skal med

på lejren eller ej, er der brug for din hjælp i

de kommende måneder, hvor planlægningen

er i fuld gang. Og der bliver selvfølgelig også

masser af opgaver under lejren, hvor din

hjælp kan bruges.

Møder forud for lejren

Det er første gang, alle danske spejderkorps

skal deltage på en fælles lejr, og det er

besluttet, at spejdere fra samme lokalområde

også skal bo i samme kvarter på lejren.

Det kræver, at grupperne lærer hinanden

at kende og får lavet en fælles planlægning

inden lejren, og det skal blandt andet ske

via kvartersmøder med oplæg om lejren.

Hvis FDF-kredse eller andre fra samme

lokalområde allerede har besluttet sig for at

deltage på Spejdernes Lejr 2012, kan de også

deltage på kvartersmøderne.

Vi ved, at Sct. Georgs Gilderne har en

lang tradition for at arbejde på tværs af

spejderkorpsene, og derfor håber vi, at gilder

rundt om i Danmark vil bistå som værter for

kvartersmøderne, dvs. sørge for lokale og lidt

servering undervejs.

Har jeres gilde lyst til at deltage i dette

arbejde, kan I kontakte koordinatoren for

kvartersmøderne, Kirsten Francke Harboe,

Korsør, på kpharboe@post9.tele.dk eller tlf.

58 37 26 05 / 29 43 31 74

En praktisk pakkeopgave

Tre gange forud for lejren skal der sendes

informationsmateriale ud til alle danske spejdergrupper.

Det betyder, at der er en stor

opgave med at få pakket, adresseret og postet

materialet. Dette kunne vi godt bruge nogle

frivillige hjælpere til, gerne et gilde, som er

klar til at bruge et par aftener eller en dag på

arbejdet.

Der skal pakkes informationsmateriale op

til 1. august 2011, op til 1. januar 2012 og

op til 1. maj 2012, og vi forventer, at det

bliver et sted centralt i Danmark, formentlig

Trekantområdet. Bemærk, at hvis I melder jer

til denne opgave, er det ikke noget krav, at I

kan deltage alle tre gange.

Vil I bistå med informationspakningen, kan

I kontakte Lone Hansen fra lejrens hovedudvalg

for Markedsføring og Information

på lh@spejderneslejr2012.dk eller tlf. 29 46

99 90.

Opgaver på lejren

Endnu er det langtfra alle arbejdsopgaver

under lejren, der er defineret. Men du kan følge

med i ledige job på www.2012.spejderne.dk,

hvor der vil komme stillingsopslag rettet mod

de hundreder af frivillige, som skal bruges til

at få en lejr med forventet 35.000 deltagere

til at fungere. Det vil være alt fra teknikere

og håndværkere over personale i butikker og

spisesteder til aktivitetshjælpere.

Lejren har fået en hjemmeside

Nu kan arbejdet med Spejdernes Lejr 2012

også følges via lejrens hjemmeside

www.2012.spejderne.dk - her findes indhold

både på dansk og engelsk, for målet er, at ti

procent af deltagerne skal være udlændinge,

og de vil have brug for stort set de samme

informationer som de danske deltagere.


Slip din spejder løs

Af Tim Riediger, Dansk Spejderkorps Sydslesvig

En ung Flensborgspejder ligger på ryggen

med udstrakte arme og ben i det tørre

sand. Ansigtet, tøjet og hænderne er sorte.

“Åhhh, jeg føler mig som en 30-årig” er hans

kommentar til 40-årige spejderchef, der sidder

på knæ ved siden af ham med en planteskovl

i hånden. “Ak, så kan du da sikkert klare en

række mere...” er spejderchefens kommentar,

der lige nu føler sig meget, meget gammel.

Det må dog nævnes, at den omtalte række er

200 meter lang og selve marken har mere end

20 rækker, som denne dag skal tilplantes med

i alt 13.000 ungplanter. Spejderne i Sydslesvig

gør klar til deres korpslejr Jamborette. Man

har sat sig ambitiøse mål for lejren med

dens omtrent 600 deltagere: Den skal være

selvforsynende med grøntsager - 100 % økologisk.

Spejdere sidder spredt omkring på

den én hektar store mark og sætter/sår ærter,

persille, broccoli, spidskål, bønner, mangold,

squash, fennikel, porre, kålrabi, forårsløg,

salat, kartofler, rødbeder, gulerødder og

jordbær i Tydals sandede jord. Solen skinner,

dog er der en del blæst. Sandet sætter sig i

hver eneste pore på kroppen.

Fra jord til bord hedder det ambitiøse projekt.

Lige nu i maj måned er der mere fokus

på jorden, men i juli kommer grøntsagerne

så forhåbenligt på spisebordene. Det, som vi

ikke selv kan klare at fremstille, bliver leveret:

Havregryn, marmelade, brød, pålæg, ost, endda

slik, sodavand og is - selvfølgelig også økologisk.

Spejderne får også mulighed for selv at

fremstille nogle madprodukter i aktivitetsperioderne.

Sikke en oplevelse at spise

selvfremstillet smør af selvmalket mælk sammen

med selvavlede kartofler!

Grøntsagerne skal i jorden

endnu i dag - tidsplanen

skal overholdes. Derfor

hentes ekstra spejdere fra

aktivitesgruppen og fra

spejdersjovgruppen. Med den yderligere hjælp

fås de sidste par tusinde planter i jorden. Nu

kan spejderne fra jord-til-bord slappe af ved et

mobiltelefonløb gennem skoven, mens de to

andre arbejdsgrupper fortsætter deres arbejde.

Aktivitetsgruppens ambitioner er lige så store.

Fire aktivitescentre skal tilbydes under lejren.

I byen Verden skal som kulisse opstå en afrikansk

hytte. Taget skal være af elefantgræs,

som man selv var ude at høste. Inden aftensmaden

kunne der holdes rejsegilde, taget

bliver nødt til at vente til dagen efter. Hvis

en så flot hytte kun skal danne kulisse til

aktiviteterne, så kan vi sikkert glæde os til

spændende og flotte aktiviter!

Spejdersjov er i fuld sving med at fremstille

mange barstole og borde. Selvfremstillede

parasoller, hængekøjer og endda strå-kameler

skal danne rammen til lejrens hjertestykke:

BAR’en Powell. Det er her lejrens puls vil

komme til at slå, hvor man kan møde nye

og gamle venner, dyste mod hinanden, gå i

biografen, være med til modeshow og høre

på guitarmusik. Men spejdersjovgruppens

store udfordring vil være weekenden inden

lejrens start, når et par tyske spejdere helt

fra Nürnberg kommer på besøg. På tyske

lejre kan man ikke finde klassiske gule telte,

men sorte jurter. Et jurte-telt kan knappes

sammen med andre jurter til en større helhed.

Dette er de tyske spejdere eksperter i. Planen

er, at BAR’en Powell skal sættes sammen af

omtrent 10 jurter og danne et stort telt med

18 meter i diameter - i alt 200 m²!

Vi får virkelig sluppet vores (indre) spejder

løs under denne Jamborette og får afprøvet

nyt under lejren. Vi håber,

at spejderne kan udfolde sig

i de mange forskellige tilbud

og herigennem oplever, hvor

broget spejderiet kan være.

9


Kender du det?

Af Hanne Borgstrøm, 15. København-Rødovre

Der skal istandsættes, og et værelse skal

tømmes - helt! Så får man øje på ting og sager,

man ikke har skænket en tanke i årevis, f.eks.

skuffen med gamle briller - 7 par!

Jeg var på nippet til bare at smide dem ud,

men kom til at tænke på om der dog ikke

fandtes en organisation, der indsamler dem

og bruger dem i velgørenhedsøjemed - og

efter lidt research fandt jeg ud af, at Nyt Syn

indsamler gamle briller og hjælper med at

give mennesker i bl.a. Senegal og Gambia

med at få et nyt syn på tilværelsen.

Tænk hvis vi, ud over den indsats Gildebevægelsens

Gambia Laug allerede yder i

Gambia, kunne supplere indsatsen med at

give gambianere med behov for briller en

bedre hverdag.

Vi er godt 5.000 medlemmer i Sct. Georgs

Gilderne i Danmark, og hvis hver af os bare

har 2 par gamle briller liggende i gemmerne,

kunne vi hjælpe 10.000 mennesker i Senegal

og Gambia med en bedre hverdag - og måske

har vores børn, venner, bekendte og kolleger

også gamle briller liggende i gemmerne,

så tænk hvor mange mennesker vi kunne

hjælpe, hvis vi afleverede de gamle briller til

Nyt Syn.

Jeg har undersøgt, om Nyt Syn reelt vil være

interesseret i at modtage så mange par briller,

og svaret var meget klart: ”Ja bestemt, jo flere

jo bedre”. Og der er intet krav om, at man

skal købe sine kommende briller hos Nyt

Syn.

Derfor opfordrer jeg til, at vi starter et nyt

hjælpearbejde i Sct. Georgs Gildernes navn:

”Briller til Afrika fra Sct. Georgs Gilderne i

Danmark” - det er virkelig en af de opgaver,

som vi alle sammen kan bidrage til - uanset

hvilken energi vi ellers kan lægge for dagen.

F.eks. Find den nærmeste Nyt Syn butik på

www.nytsyn.dk - aftal at tage alle de gamle

briller med til et gruppe- eller gildemøde

- og lad en frivillig gildebror eller to tage

af sted med de indsamlede briller - og husk

at hilse fra Sct. Georgs gildet i din by. Eller

bring dem selv til butikken, når du alligevel

kommer forbi.

Der er 3 butikker i Århus, så du kan også tage

de gamle briller med til Landsgildeting og

aflevere dem lørdag morgen, så finder vi ud af

at få afleveret dem, inden vi tager hjem igen.

Det kunne være interessant at følge med i,

hvor mange briller vi kan aflevere i løbet

af et års tid, så send mig gerne en mail på

hbb@email.dk og fortæl,

når du har afleveret

briller (og hvor mange)

til Nyt Syn.

Udlejning til gilder/

distrikter

Sommeren er over os.

Hvad med at leje Rodbjerggaard?

Foto: Ingrid Danstrup

10

Prisen er 50 kr. pr. gildebror pr. nat,

min. 1.000 kr. pr. nat + forbrug

Altså min. 2.000 kr. for en weekend

med 2 overnatninger + forbrug.

Henvendelse til landsgildekontoret

tlf. 33 32 27 33 eller kontoret@sct-georg.dk


En dejlig forårsdag på Heden

Af Connie Væver, 1. Sct. Georgs Gilde i Herning og gruppeleder hos Herningholmspejderne, DDS

Et spændende arrangement under overskriften

På sporet af de gode oplevelser.

Lørdag den 30. april skinnede solen over

Torvearrangementet i Herning, hvor Herning

Gildet og Lyng Gildet i samarbejde med byens

spejdere og frivillige organisationer - for

5. gang - havde glæde af at se rigtig mange

glade børn og voksne til det årlige PRarrangement.

I løbet af vinteren har gilderne i samarbejde

med spejderne og de frivillige organisationer

planlagt dagen. Det resulterede i mange

spændende aktiviteter som bagning over bål,

sæbebobleværksted, skumfiduser og æbler

over bål, fiskedam, hoppeborg og meget,

meget mere.

Da det i år var jubilæums år skulle der ske

noget ekstra, så derfor blev Sebastian Klein

booket. Spændingen var stor: Er han lige så

god som forventet, og kommer der kunder?

Til det må der lyde et rungende: Ja. Det

var bare helt i top. Med hvide mus, en

meget farlig kanin og en hvid rotte samt en

fantastisk energi indtog Sebastian og hans

safarishow Torvet i Herning. Der var grin,

undren og lidt skepsis omkring den lange fra

Køv’nhavn. Men han kom, han så, og han

sejrede, og det syntes både store og små.

Efter Sebastians show gik spejderdelen i gang,

og her var der rigtig mange børn og voksne,

der deltog. Der skulle prøves aktiviteter, og

efter hver prøvet aktivitet fik man et stempel

- 4 stempler udløste en slush-ice samt til de

150 første en dåse hårvoks. Desuden kunne

man udfylde en tipskupon. De store over 8

år kunne vinde en rygsæk, og de små kunne

vinde en pandelampe. Så der var noget for

enhver.

Da der er tale om et arrangement med

hovedvægt på børn og unge i Herning, kan

det være svært at få eventuelle interesserede

ind i Sct. Georgs Gildernes fold, men det

blevet løst lidt utraditionelt. Når de voksne

(forældrene) skal noget spændende, så bliver

børnene parkeret hos familie og venner. Det

blev vendt på hovedet - så der blev etableret

gratis parkering af forældrene hos Sct. Georgs

Gilderne. Dermed blev der slået to fluer med

et smæk: Gilderne fik kunder, og børnene fik

fred til aktiviteter.

Hele arrangementet finansieres af fonde, som

søges løbende igennem vinteren. Heldigvis

har det ikke givet problemer at få penge trods

finanskrise. Dette faktum gav også grundlaget

for booking af Sebastian Klein.

Der ligger et stort arbejde i at få dagen op at

stå, både før, efter og under arrangementet,

derfor skal der også mad og drikke til.

Den del står gilderne i Herning for. Der er

smurt rundstykker og sandwich til ledere og

hjælpere. Desuden står gilderne for udlevering

af slush-ice samt indsamling af tipskuponer i

den megastore postkasse, der er fremstillet til

dagen.

En rigtig dejlig dag er slut, og humøret er

højt. Der var rigtig mange på Torvet og alle

aktivisterne var glade og tilfredse. Der blev tid

til hyggeligt samvær, til at få talt med dem,

du ikke ser så tit, og til at få kontakt med

Hernings dejlige børn og unge samt deres

forældre.

Vi tager måske en tur mere næste år.

11


LANDSGILDETING

Landsgildeting 2011

2011

Verdens første spejder på museum i Århus

Af Benny Aros, 4. Århus Gilde

virkelig storsamler, hvis hele hjem var fyldt

med ting, der havde relation til Sct. Georg.

Han har også indlemmet kuriøsiteter i

samlingen, som eksempelvis Sct. Georg på et

pejsesæt og skiven på et vækkeur. Alt i alt fik

museet overdraget ca. 140 ting fra boet, og

der er etableret en udstilling af så meget, der

kunne skaffes plads til.

Midt i det ældste Århus på Vestergade 3 ligger

en flot gammel bindingsværksejendom, KP’s

gård, opkaldt efter en kendt optiker. Vi kunne

også kalde det for Spejdergården eller Sct.

Georgsgården, for her holder Spejdermuseet

til på 1. salen. Museet blev stiftet for en snes

år siden, og ved oprettelsen blev det bestemt,

at det skulle være tværkorpsligt - altså have

alle med, de gamle gule, de blå og de grønne

og også Sct. Georgs Gilderne i Århus.

Donation fra en storsamler

Museet indeholder en enestående samling

af effekter, der har med Sct. Georg at gøre.

Der bliver slået snesevis af drager ihjel på

figurer, nogle så markante at de må kaldes

skulpturer, på ikoner, på mønter, på kort,

på pengesedler med videre fra lande som

Italien, Grækenland, Abyssinien (Etiopien),

Frankrig, Tyskland - og Danmark ikke at

forglemme. Samlingen skyldes en donation

i 2002 fra boet efter en gildebror, Henrik B.

Ramussen i Melby på Sjælland. Han var en

Pragtstykket er en stor keramisk figur fra

Italien. Historien skulle være den, at Henrik

B. Rasmussen så den på en ferietur, men

enedes med sin hustru om, at den var lidt

for dyr at tage hjem. I stedet fik hun hvisket

ønsket videre til hans firma, så da han forlod

det, stod den dér som afskedsgave - og nu

altså på Spejdermuseet i Århus. Det hænger

sammen med, at en anden gildebror, Ole

Rhein-Knudsen, fik fortalt sin gamle spejderkammerat

om vores museum, som også

gilderne var en del af.

12


også, at man til forskel fra de fleste museer

kan se spejderarbejdet under et - få blik for

fællesskabet, og der er desuden områder i

udstillingen der fortæller om jamboreerne,

den fælles indsats under besættelsen og de

helt praktiske ting som lejrudstyr.

Sct. Georg som spejderpige eller omvendt

Samlingen udbygges fortsat. Blandt de senest

tilkomne effekter er et lille relief, hvor den

frygtløse ridder har skikkelse af en spejderpige,

der redder prinsessen fra dragen. Det er ikke

helt skævt set. Sct. Georg kan godt kaldes

den første spejder, omend uniformen var en

rustning, staven en lanse og dolken et sværd.

Baden-Powell gjorde denne værnehelgen og

ridder fra omkring år 300 til forbillede for

spejderne. Sagnet fortæller om en mand, der

gjorde sin pligt og bekæmpede det onde uden

at kræve eller forvente noget til gengæld.

Han døde som kristen martyr og hvert år

omkring hans dødsdag, den 23. april, samles

vor tids riddere, spejdere og gildebrødre,

for at gentage løfterne. Det er fortsat Sct.

Georgs dag, uanset at man blandt de aktive

spejdere er begyndt kalde dagen for det mere

neutrale Spejderdagen. Vi holder gerne fast

ved slægsskabet med den gamle kæmpe, og

det han stod for.

Samlingen omfatter desuden en række genstande,

blandt andet regalier fra det nedlagte

3. gilde i Århus.

Spejderarbejdet under et

Spejdermuseet er en privat organisation

oprettet af de forskellige korps og Sct. Georgs

Gilderne i Århus. Museet drives af frivillig

arbejdskraft, de fleste tidligere spejdere og

nuværende gildebrødre. Der er mulighed for

at genkalde minder fra spejdertiden, uanset

om den foregik i Det danske Spejderkorps,

Det danske Pigespejderkorps, KFUM-Spejderne

eller De grønne Pigespejdere, de tidligere

KFUK Spejdere. Det tværkorpslige betyder

Museet får jævnligt besøg af aktive spejdere,

og en gang imellem bliver museet simpelthen

brugt som en af posterne på et byløb. Vi har

derfor udviklet et opgavesæt, der skal besvares

af spejderne. Alle svar kan findes, hvis man

går på opdagelse i udstillingen. Den mulighed

er også åben for gildebrødre, der har lyst til at

gøre strøgturen til et byløb.

LANDSGILDETING

2011

Vi har åbent hver lørdag kl. 10-13, men

planlægger udvidet åbning under landsgildetinget

den 16.-18. september på Århus

Universitet.

Så på gensyn - og god jagt gamle ulve.

13


Oversigt over forslag til LGT 2011

Det fulde materiale er udsendt til alle gildeledelser og kan læses på vores hjemmeside (husk login)

Lovforslag

§ 1. Navn og

kendetegn

§ 2. Idégrundlag og

formål

§ 3. Gildelov og

gildeløfte

§ 4. Optagelse i

gildebevægelsen

Forslag

nr.

Forslagsstiller

Ændringsforslag

L 1 18 distrikter og

landsgildeledelsen

At justere i forhold til den sproglige

udvikling (omhandler §2 og §3).

L 2 BP Stammen § navn ændres til Mission, samt

tekstændringer

L 1 18 distrikter og At justere i forhold til den sproglige

landsgildeledelsen udvikling (omhandler §2 og §3).

L 3 Kjeld Krabsen Ændring af gildeløftet.

PR-sekretær.

L 4 BP Stammen § navn ændres til Værdigrundlag,

samt tekstændringer

L 5 Kurt von Seelen (GM) Ny formulering til 2)

3. Sct. Georgs Gilde

Holstebro

L 6 18 distrikter og At opnå større rummelighed med

landsgildeledelsen hensyn til aktiviteter og

§ 5. Arbejdsform L 6 18 distrikter og

landsgildeledelsen

§ 6. Oprettelse af

gilder

§ 7. Organisation og

administration

a) Gilder

b) Distriktsgilder

c) Landsgildeledelsen

L 7

L 7

L 8

L 9

L 10

18 distrikter og

landsgildeledelsen

18 distrikter og

landsgildeledelsen

Kurt von Seelen (GM)

3. Sct. Georgs Gilde

Holstebro

18 distrikter og

landsgildeledelsen

18 distrikter og

landsgildeledelsen

arbejdsformer (omhandler §4 og §5).

At opnå større rummelighed med

hensyn til aktiviteter og

arbejdsformer (omhandler §4 og §5).

At anerkende gildernes forskellighed

(omhandler §6 og §7a).

At anerkende gildernes forskellighed

(omhandler §6 og §7a).

Hele paragraffen slettes, d.v.s.

nedlæggelse af distrikter

At anerkende distrikternes

forskellighed

Om landsgildeledelsen

L 11 BP Stammen Landsgildeledelsen består af fem

medlemmer

d) Funktionsperiode L 12 18 distrikter og

landsgildeledelsen

At skabe overensstemmelse mellem

lov og daglig praksis

§ 8. Landsgildeting L 13 Kurt von Seelen (GM)

3. Sct. Georgs Gilde

Holstebro

Ændringsforslag punkt 7 e

uddannelsessekretær:

”dog uden stemmeret”

§ 9. Ekstraordinært

landsgildeting

§ 10. Økonomi

14

L 14

DGM Karsten Barfoed

Trekantsområdets

distrikt

Ordinært Landsgildeting hvert år

L 15 BP Stammen Landsgildeting hvert tredje år, samt

tekstændringer.

L 16 18 distrikter og Om landsgildetinget

landsgildeledelsen

L 17 GM Bente Christensen Årsregnskab udsendes hvert år.


§ 9. Ekstraordinært

landsgildeting

§ 10. Økonomi

§ 11.

Hjælpeaktiviteter

§ 12. Suspension,

eksklusion, slettelse

§ 13. Opløsning af et

gilde.

§ 14. Lovændringer

§ 15. Vedtægter for

gilder og

distriktsgilder

§ xx. Opløsning af

Sct. Georgs Gilderne

i Danmark

L 17

L 18

L 18

L 18

GM Bente Christensen

og DGM Stig Laustsen,

Arresø Dis

18 distrikter og

landsgildeledelsen

18 distrikter og

landsgildeledelsen

18 distrikter og

landsgildeledelsen

L 19 Ulla Lund

ny §

Stadsgildemester i

Odense

L 20 17 distrikter og

landsgildeledelsen

ny §

L 21 BP Stammen ny §

Årsregnskab udsendes hvert år.

At gøre ledelsesarbejdet i gilderne

lettere (omhandler §10, §11 og §12).

At gøre ledelsesarbejdet i gilderne

lettere (omhandler §10, §11 og §12).

At gøre ledelsesarbejdet i gilderne

lettere (omhandler §10, §11 og §12).

Teksten flyttes til § 7a (forslag L 7)

og § 7b (forslag L 9), og §15 udgår.

Beslutningsforslag Forslag nr. Forslagsstiller Forslagets emne

Rodbjerggaard B 1 Vejlegilderne

v/GM Poul Hebsgaard, 1. Vejle

v/GM Annelise Debois, 2. Vejle

v/GM Carsten Eriksen, 3. Vejle

v/GM Jørgen Worsøe, Egtvedpigen

Bevarelse af

Rodbjerggaard som

gildecenter.

om Landsgildets

Fonde

B 2

DGM Karsten Barfoed

Trekantsområdets distrikt

Lovliggøre de af

Landgildet

underlagte fonde

Midt i Danmarks smukkeste natur

I et af Danmarks smukkeste naturområder sælges Rodbjerggaard, som i dag anvendes

af Sct. Georgs Gilderne.

Ejendommen har i dag status som ”feriekoloni”, men kan også anvendes af andre

almennyttige organisationer.

Vejle kommune har givet en principiel udtalelse om, at der vil kunne gives en

landzonetilladelse til at ændre anvendelse til bolig og for køber mulighed for at nyopføre

en ny bolig i denne smukke natur.

Til ejendommen er et jordtilliggende på ca. 8,3 hk som er frijord, og der er på

ejendommen ingen bopælspligt!

Der afholdes åbent hus lørdag den 4. juni og 13. august kl. 12-13.

Forhør mere om denne spændende ejendom hos stats.aut. ejendomsmægler Tue Højvang

Hattens på tel.: 2630 0824, hvor udbudsmaterialet ligeledes kan rekvireres.

Ejendommen udbydes i licitation med en budfrist den 1. september med en vejledende

udbudspris på kr. 2.200.000

Sælger forbeholder sig retten til at vælge mellem indkomne forslag eller forkaste disse.

Udkast

15


Fra gildebror til gildebror

Nyt fra Frimærkebanken

Vi har nu fået godkendt og fremstillet det særstempel, der skal smykke den

særkuvert, der skal være med til at fastholde traditionen med udgivelsen af

landsgildetingets særkuvert.

Således kommer den til at se ud:

Bestil den allerede nu! Send nu din

bestilling ved at indsende 30 kroner pr.

stk. til Frimærkebankens konto:

Reg. nr. 7120 konto nr. 1087 997

og du vil med det samme være sikret

denne særkuvert, der både for frimærkeinteresserede

og andre gildebrødre vil være et kærkomment minde om

Landsgildetinget 2011 i Århus. Det vil dog også være muligt (i begrænset

omfang) at købe særkuverten på landsgildetinget. På grund af de seneste

portoforhøjelser har vi desværre været nødsaget til at forhøje prisen lidt!

Har du set den ájour-førte liste over frimærkeindsamlingens status? Du kan

se den på Frimærkebankens hjemmeside www.frimaerkebanken.dk

Det er ikke spor for tidligt at komme i gang med at indsamle de

sidste frimærker, inden I efter sommerferien drager til Århus,

for at kunne være med til at støtte det gode formål, som jo

udelukkende er at støtte Sct. Georgs Gildernes nationale og

internationale hjælpefonde.

Med gildehilsen og takker,

Nils Liljeberg, bankdirektør

16


Gildernes Højskole - 29. april-1. maj 2011

Af Tove Givskov, 1. Køge Gilde

Og hvilken weekend. Strålende sol, udsprungne

bøgetræer, grønne marker.

Ikke færre end 152 personer stilede mod

Sønderjylland - mod Rødding - hvor Gildernes

Højskole skulle afvikles for 6. gang.

Fredag aften blev vi budt velkommen af

Margrethe Gybel og Sten Frost, der årene

igennem har været de bærende og inspirerende

kræfter for Gildernes Højskoles eksistens.

Efter middagen blev vi introduceret for

Rødding Højskole af højskoleforstander Mads

Rykind-Eriksen, som gjorde opmærksom på

skolens eksistensgrundlag som landets ældste

højskole baseret på Grundtvigs tanker og idé

om folke- og livsoplysningens betydning.

Vi havde i vinterens løb modtaget tre

debatoplæg til vores lokale gruppe, hvorefter

vi skulle udveksle synspunkter med den

tildelte sparringsgruppe.

Fredag aften mødtes vi med sparringsgruppen

til en fælles diskussion, hvor spændende

tanker udveksledes.

Lørdagen bød på tre fremragende foredrag,

idet emnerne svarede til de udsendte debatoplæg.

at kunne se sig selv som en del af et fællesskab;

kunne se hvad gildebevægelsen bygger på,

kunne være det ordentlige menneske. Man

bør ikke kun være imødekommende, men også

kunne se tingene fra andres synsvinkel, og

samtidig forholde sig til sig selv med distance

- se sig selv i forhold til pligten, ikke kun til

rettigheden.

Mødet

Overlæge Ole Johannes Hartling causerede

over emnet Mødet mellem og med andre

mennesker, idet han pointerede det væsentlige

i det møde, hvor både Jeg’et og Du’et mødes.

Han citerede Martin Buber, der blandt andet

mener, at man først bliver til menneske i

mødet med Du’et. I mødet mellem mennesker

ligger ofte uudtalte krav, der kan viderebringe,

videreudvikle og samtidig ændre

synsvinkler og opfattelser. Møder af mange

arter og kvaliteter. Han fremhævede en række

mødeformer - hvilken situation, man

mødtes i, hvilket ansvar. Det var vigtigt at

have situationsfornemmelse og ikke mindst

hvilken tiltaleform, man anvendte. Hvilken

mulighed, der var givet en for at bygge et

tillidsforhold op.

Et utroligt spændende foredrag, der i høj grad

gav stof til eftertanke.

Jeg og du gennem 3000 år

Tidligere biskop over Roskilde Stift Jan

Lindhardt holdt et spændende foredrag med

efterfølgende oplæg til debat, idet han som det

væsentlige i kristendommens lære pointerede,

at Bibelen og dens beretninger er bygget på

fortællinger, mens Koranen og Thoraen er

Guds Ord i de pågældende religioner.

Du og jeg, det ordentlige menneske

Historiker og forfatter Henrik Jensen talte

blandt andet om, at for overhovedet at kunne

begå sig i tidligere tidsperioder skulle man

være velbevandret i love og regler blandt

medmennesker og i det samfund, man levede

i. I dag er det i højere grad et spørgsmål om,

hvordan man lettest kan navigere igennem og

omgå regler og paragraffer. Det er væsentligt

Lørdag aften var der festmiddag med visesang

ved en højskolelærer fra Askov - Christian,

accompagneret med guitar. At synge hører

højskoler til, og derfor sluttede aftenen med

fællessang til efter midnat.

Søndagens foredrag, som optakt til Gildehøjskolen

nr. 7 holdt af højskoleforstander

Mads Rykind-Eriksen. Han caurserede over

oplysningstidens forløb fra 1700-tallet og

frem - en historisk udvikling. Mads formåede

at viderebringe sin viden på en let forståelig

måde, og skød den næste Gildehøjskole i

gang under emnet: Er det personlige ansvar

personligt eller fælles?

Stor tak til Margrethe Gybel og Sten Frost for

en fantastisk god og indholdsrig weekend.

17


100 år - and still going strong

Af Ole Danielsen, Distriktsgildemester Østjysk Distrsiktsgilde

Ingrid Truelsen, 1. Gilde Skanderborg, fyldte

100 år den 6. maj 2011.

Ingrid Truelsen, mellem venner kaldet for

Trulle, kom til Skanderborg for mere end to

menneskealdre siden sammen med sin mand

pastor Chr. Truelsen, idet de flyttede ind i

præsteboligen på Møllegade.

I mere end 35 år var hovederhvervet for Trulle

at være præstefrue og være en god støtte for

sin mand i præstegerningen.

Fra 1911 og til nu har de teknologiske

fremskridt aldrig været større. Trulle har taget

vel imod EDB eventyret, og hvad dette

indebærer. Dagligt er hun i forbindelse over

nettet med sine 3 børn Elsebeth, Karen og

Søren, pigerne i hovedstadsområdet og Søren

så langt væk som i Chile. Også børnebørnene

nyder godt af Trulles elektroniske formåen.

Trulle deltager aktivt i Gildearbejdet og er

stadig en dame med sine meninger om, hvad

der er ret og rigtigt.

Der blev dog tid til at undervise i gymnastik og

ikke mindst at være leder og instruktør inden

for Det Danske Pigespejderkorps i mange år.

Trulle var med til at oprette 1. Sct. Georgs

Gilde i Skanderborg, og den 12. januar 2011

kunne 60 års jubilæet i gilderne markeres.

Så har 4. gilde i Odense venteliste

Af Bjarne Mortensen, Gildemester 4. Gilde i Odense

Er det ikke dejligt! Så hvorfor jamre over

manglende tilslutning, når man er i en selv

forskyldt situation.

4. Sct. Georgs Gilde i Odense er et stort

gilde; men når vi frejdigt skriver venteliste,

er det ikke fordi, vi ikke ønsker flere nye

gildebrødre. Tværtimod; men tilgangen til

vort gilde er gennem Svendegruppen og vores

nuværende Svendegruppe er nu på 6 nye plus

Svendegruppelederen og ’gruppenæst’, og

denne gruppe forbliver sammen mindst de

næste 2 år til ordinær gruppedeling.

Hvad gør så 4. gilde, såfremt der melder sig

en interesseret?

Selvfølgelig oplyser vi, at vedkommende er

meget velkommen i vort gilde; men for at

starte en ny gruppe skal vi finde yderligere

3 interesserede. Det er en opgave for

gildebrødrene, en presser, for hvis vi ikke

finder de andre 3, mister vi måske den ene

interesserede.

Næste skridt er, at udpege 2 gildeældre ildsjæle

til at starte en ny Svendegruppe, hvilket til

dato ikke har været noget problem.

Når vi mand og mand imellem drøfter gildet,

bliver tiden i Svendegruppen gang på gang

fremhævet som noget særligt. Måske nok

fordi den skaber et fællesskab og netværk.

Det eksisterer også, når man er kommet i

andre grupper.

Der er efter min personlige mening ikke brug

for forandringer af lov og løfte, måske tvært

imod.

Lad os få ro til ordentligt gildearbejde og

husk, at gildeledelses medlemmer er ikke

politikere, der for en hver pris skal sætte et

fingeraftryk.

18


Nye medlemmer

Af Holger Rudbeck, 3. Sct. Georgs Gilde Silkeborg

Som Kjeld Krabsen skriver i sin leder i sidste

nummer af Sct. Georg, så har der været

masser af handleplaner om at øge tilgangen af

medlemmer til gilderne - og ingen har virket.

For mig ser det ud som om, gilderne ikke har

fulgt med tiden og ikke har indrettet sig på,

at mønstret, for hvordan vi lever og indretter

vores hverdag, har ændret sig meget over de

sidste 25 år.

Jeg kom ind i gilderne som 37 årig (i 1979),

da havde jeg været gift så længe, at både den

familiemæssige og den karrieremæssige del af

tilværelsen var sat på skinner.

Det er forskellen til i dag.

Nu er man over 50, inden der overhovedet

er plads til andet i dagligdagen, og når der

så skal vælges noget andet, så er det, jeg tror,

at de fleste går efter et fællesskab, der kan

bruges både familiemæssigt, men ikke mindst

erhvervsmæssigt.

Det kan være Y-men, Rotary og lignende,

men det kan lige så godt være en klike, der

cykler, løber maraton eller har andre slags

fælles interesser.

Vores fællesnævner er spejderbevægelsen - og

det er en stærk fællesnævner. Mange kendte

erhvervsfolk har givet udtryk for, at et af

grundlagene for deres liv og videreudvikling

i voksenårene var, at de havde været spejdere,

men hvor mange af dem er - eller har været

medlem af gilderne? - og hvorfor ikke?

Jeg tror, at vi skal ændre fokus på, hvem det

er, vi går efter som medlemmer, og så skal

organisationen strammes op - der skal være

meget mere konsekvens og handling.

Jeg har deltaget i mange landsgildeting og

fællesnævneren her var, at de er dræbende

kedsommelige, det er næsten umuligt at få

vedtaget noget som helst.

Hvor mange landsgildeting tog det at

nedlægge provincialerne?

Så oprettede man distrikterne, men til hvad?

Hvem er interesserede i distrikterne ud over

dem, der sidder i ledelsen, og deres største

udfordring er at finde nogen, der vil tage

over.

Hvor mange landsgildeting er der blevet

diskuteret Svend, Væbner og Ridder - uden

at der er kommet noget som helst ud af det?

Hvorfor gik Niels Rosenbom så pludselig?

Kansleren har som en af sine funktioner

at tilse, at de ledelsesvalg, der foretages i

gildebevægelsen er i overensstemmelse med

vore love. Manglende opbakning til dette

arbejde fra forskellige ledelser har medvirket

til Niels’ beslutning.

Mon ikke der er noget, der skal revideres?

Vi har da slet ikke råd til at miste aktive

gildebrødre som Niels.

Kjeld skriver, at der skal oprettes nye gilder

fra bunden, det tror jeg måske også på kan

være en vej frem, derimod tror jeg ikke på, at

distrikterne kan gøre det.

Vi - de gamle gilder - kan heller ikke, vi er alle

så gamle, at vi efterhånden kun er med, fordi

vi altid har været det, vi gider ikke mere bøvl

og har stadig større problemer med at få valgt

nye gildeledelser. Men vi har et kæmpe godt

socialt netværk i gildet, blandt andet derfor

bliver vi.

Det er måske det, vi skal satse på. Prøv at se,

hvor stor Ældresagen er blevet! Eller skal vi

helt over i den anden grøft og gøre det meget

mere til en loge?

Hvordan vi kommer videre, er jeg desværre

ikke i stand til at komme med opskriften på,

men uden debat sker der i hvert fald ingenting,

og jeg er ret sikker på, at vi målrettet skal gå

efter aldersgruppen 50+.

19


Opslagstavlen

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00

Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,00

3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia

Minna Sandahl Christensen

Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

PRAG

Lejlighed udlejes ved henvendelse til

75 94 16 80

Annoncering i Sct. Georg

Retningslinier for annoncering

i Sct. Georg samt priser se

Sct. Georg nr. 3.2010 side 18

Kandidater til

landsgildeledelsen

På nuværende tidspunkt mangler der

kandidater til jobbene som International

sekretær og PR-sekretær.

For god ordens skyld gør vi opmærksom

på, at landsgildeledelsen ikke opstiller

kandidater til de to poster.

Vi opfordrer derfor fra landsgildeledelsens

side til, at gilderne og distrikterne finder

egnede kandidater og opfordrer dem til

at stille op, så de kan få lejlighed til at

præsentere sig i det kommende nummer

af Sct. Georg.

Med gildehilsen

Landsgildeledelsen

Udsendt fra landsgildekontoret indtil

9.5.2011:

15.3.2011

Udsendt med mail til deltagerne i DF 11:

Referat fra X-ordinær DF

15.3.2011

Udsendt med mail til GM:

Narkolaug, ansøgning til gilderne

29.3.2011

Udsendt med mail til DUS, DGM og GM:

Udviklingsstævne 28.+29.5.2011

29.3.2011

Udsendt med mail + post til DGM og GM:

Sct. Georgs Budskab 2011 fra Finland

11.4.2011

Udsendt med mail til DGM:

Distriktsgildeledelseserklæring

14.4.2011

Udsendt med mail til DGM og GM:

Danmarks-Samfundet

4.5.2011

Udsendt med mail til GM:

KFUMs Spejderfestival 2011

Mail fra ”Madsnedkerne” i Værløse

Spejderfestival

Spejderfestival arrangeres af KFUMspejderne

og afholdes på Houens Odde

Spejdercenter ved Kolding. Alle spejdere, der

er fyldt 13 år, kan deltage - uanset korps.

Madsnedkerne er en gruppe gildebrødre fra

Værløse og Bagsværd, der planlægger sunde

måltider til pionerer, deltagere og stab fra den

25. juli til 8. august.

Vi har brug for din hjælp! Så har du tid en ½

dag eller meget mere, så skriv til

madsnedkerne@spejderfestival.dk og læs

mere på www.spejderfestival.dk

Vi glæder os til at høre fra dig,

varme gildehilsner fra

Lissi, Kamma, Bente, Helle & Astrid

20


MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Juni

2011

78. ÅRGANG

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Juni

2011

78. ÅRGANG

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Juni

2011

78. ÅRGANG

NUMMER

Spejdermuseet

DDS Spejdercenter

Arsenalvej 10

1436 København K

holder åbent hus

fire søndage hvert år - der er gratis adgang.

Start kl. 11:30 med et kort indlæg om et

aktuelt emne eller en god historie.

Museet er vært med en kop kaffe/the.

Madpakke må gerne medbringes.

Næste arrangement er den 2.10.2011

DDS Ledertræningen

fortæller om træningen i dag - og hvad er

anderledes i forhold til tidligere.

Måske du er heldig at møde gamle

spejderkammerater og museets kustoder

glæder sig til at besvare spørgsmål.

Du kan også søge i

Spejdermuseets base:

http://regin.kulturarv.dk/regin

Brugernavn: spm-gaest

Adgangskode:

Næste arrangement den 20.11.2011

Har du fået for mange

eller for få blade ?

VerdensJamboreen

Vi har arrangeret en bustur til Verdens-

Jamboreen ved Kristianstad i Skåne mandag

den 1. august.

Ved en busfuld på ca. 50 personer forventes

prisen at blive ca. 400 kr. Beløbet dækker

transport og adgangsbillet til jamborepladsen;

150 Skr. for voksne og 75 Skr. for børn

7-17 år.

Der arrangeres guidede ture på jamboreen.

Der kan købes lette måltider, og drikkevarer

og ellers er der fri færdsel og oplevelser efter

eget ønske.

Hvis du vil med på turen, skal du

- afsætte hele dagen ca. kl. 8-20

- tilmelde dig senest 15. juni

til DIS Helge Andersen på

- ingeoghelge.andersen@gmail.com

- eller tlf. 51 22 55 80,

- indbetale beløbet til

reg. 5501 konto 3484807565,

mrk. Jamboree og navn

Yderligere oplysninger om mødetid og -sted

ved Glostrup Station sendes pr. mail senere

til deltagerne. Køretid i bus er ca. 3 timer, der

findes toilet i bussen. Der tages forbehold for,

at det er muligt at få billetter denne dag.

Læs mere om jamboreen på

www.worldscoutjamboree.se

Helge Andersen, DIS, Roskilde-Hedebo

Distrikt

Sct. Georg

• Er vi klar til nye tider?

• Verdens første spejder på museum

• Landsgildeting 2011

3

Sct. Georg

• Er vi klar til nye tider?

• Verdens første spejder på museum

• Landsgildeting 2011

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har

fået et nyt medlemsystem, og der kan

være oplysninger fra det gamle system,

der ikke er kommet over i det nye.

Har du fået et Sct. Georg for meget

eller kender du en gildebror, som

ikke har fået sit blad - så giv venligst

landsgildekontoret besked, så vi kan få

det rettet til næste gang.

Med gildehilsen

landsgildekontoret

3

Sct. Georg

• Er vi klar til nye tider?

• Verdens første spejder på museum

• Landsgildeting 2011

3

50 år

40 år

25 år

Jubilæer

21


Nye gildebrødre

3. Haderslev

2. Aabenraa

Hirtshals

8 Aalborg

1. Hørsholm

Faaborg

Kalundborg

1. Kolding

2. Glostrup

2. Haderslev

5. Kolding

Internationalt udvalg (IU)

Formand Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Anne Marie Hansen

Vesselbjergvej 45 st. tv., 8370 Hadsten

Tlf. 35 10 05 30, annemarie.hansen@gmail.com

PR-udvalget (PR)

Formand Kjeld Krabsen (LGPR)

Ole Rafn Petersen

Grønskiftet 31, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 72 11, olerafn@dk-online.dk

Svea Brüsshaver

Molsvej 61, 8410 Rønde

Tlf. 30 33 37 80, svea68@live.dk

Ingrid Danstrup (redaktør Sct. Georg)

Webmaster Kjeld Krabsen (LGPR)

Kursusudvalget (KU)

Formand Sten Frost (LGUS)

Jeanette Pilt Ulriksen

Birkevej 14, 8660 Skanderborg

Tlf. 62 62 58 62, pilt@privat.dk

Iben Sahl

Åvangen 80, 8444 Balle

Tlf. 86 36 41 36, iben-sahl@hotmail.com

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgs Fonden,

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde

www.sctgeorgsfonden.dk

Formand Johan Evensen

Neptunvej 8, 6800 Varde

Tlf. 29 63 57 93

johan.evensen@email.dk

Lone Erkmann (LGM)

Good-Turn Mærket

Formand Jørn Andersen

Sølystvej 81, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 30 86

la.ja@mail.tele.dk

Kjeld Krabsen (LGPR)

Frimærkebanken

Frimærkebanken

Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J.

Tlf. 86 72 00 40

info@frimaerkebanken.dk

www.frimaerkebanken.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20, liljeberg@frimaerkebanken.dk

Paula Mikkelsen (LGS)

22


1. Sorø

Nykøbing Sjælland

5. Århus

Rudkøbing

Sakskøbing

Skive

4. Slagelse

Gildecenter Rodbjerggaard

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

www.rodbjerggaard.dk

Kontaktperson Else Sudergaard

Elmegade 29, 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 88 35

else-harry@sudergaard.dk

Paula Mikkelsen (LGS)

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård,

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Lone Erkmann (LGM)

Fredslyset

Koordinator Erik Messmann, Græsvangen 20,

9800 Hjørring

Tlf. 88 19 50 30 / 22 41 18 40

messmann@stofanet.dk

Bloddonorerne

Jørgen Jakobsen, Hobro

Vakant (LGL)

UNICEF Danmark

Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Hartvig Møllers Efterskole

Holger Dahl, Hillerød

Vakant (LGL)

SOS-Børnebyerne

Paula Mikkelsen (LGS)

Danmarks-Samfundet

Johan Evensen, Varde

Paula Mikkelsen (LGS)

Øvrige gildeadresser kan findes på hjemmesiden.

Dansk Flygtningehjælp

Lone Erkmann (LGM)

23


Vesterhavsmarch 10. juli 2011

Af Tage V. Andersen, 8. Gilde Aalborg

For 40 år siden fik en kreds af gildebrødre i Aalborg den

skøre ide, at folk skulle betale for at gå langs stranden mellem

Blokhus og Løkken den 2. søndag i juli. Foregangsmand var

Finn Quist, 8. Gilde Aalborg, og han var med hvert år, indtil

han døde sidste efterår.

På ruten er etableret 5 poster med en afstand af 3,5 km - der

er således mulighed for at gå 3,5 km, 7 km, 10,5 km eller 14

km, hvor man ender i Løkken. Hvert år er der nogen, der

løber tilbage til Blokhus - ialt 28 km.

Det blev en stor succes, og overskuddet er hvert år uddelt

til humanitære formål - til oprettelse af skole og sygeklinik

i Guatemala efter orkanen Mitch, til ofrene for tsunamien

i Thailand, til ofrene efter orkanen på Haiti, til Kirkens

Korshær, Foreningen Sind, Hospitalsklovnerne, grønlandske

børn i Danmark, kloakprojekt i Afrika, hjælp til sommerlejr

for enlige mødre med mere.

Marchen afvikles med frivillige på tværs af gilderne.

De første mange år var der opstillet et enkelt telt og en

salgsbod på posterne, men efterhånden fik marchen karakter

af en folkefest.

Et jazzorkester spiller i Blokhus fra 11 til 15 - på posterne i

Kettrup og Løkken er ligeledes musik, så marchgængerne og

tilskuere på stranden har mulighed for en hyggelig pause.

I år vil der blive nye tiltag, bl.a. en moderne skattejagt,

Geocaching, idet en spejdergruppe Knuden fra Aalborg har

lovet at stå for det.

Vi vil gerne invitere alle gildebrødre til stranden mellem

Blokhus og Løkken den 10. juli og være med til at gøre

dagen festlig.

Foto: Per Sander

Yderligere oplysninger på www.vesterhavsmarch.dk eller hos

Formand for Vesterhavsmarchkomiteen

Tage V. Andersen, Dronningensgade 7 st., 9400 Nørresundby,

tlf. 40 57 13 51, tagev@andersen.mail.dk

More magazines by this user
Similar magazines