15.05.2015 Views

Læs folder om selskabet - Dansk Kiropraktor Forening

Læs folder om selskabet - Dansk Kiropraktor Forening

Læs folder om selskabet - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dansk Selskab

for Kiropraktik og

Klinisk Biomekanik

• Uddannelse

• Udvikling

• Planlægning

• Videnskab

Støt dit faglige selskab – bliv medlem af DSKKB

Indmeldelse og yderligere information se www.dskkb.dk


Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB)

er et videnskabeligt selskab, som har til formål at fremme

uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for

det kiropraktiske fagområde og klinisk biomekanik i Danmark.

Som medlem af DSKKB støtter man et udviklingsarbejde af den

kiropraktiske profession, som ikke findes andre steder i verden.

Flere af DSKKB’s tiltag er banebrydende og vil utvivlsomt vise

vejen for fremtidens kiropraktor på nationalt og globalt plan.

Som medlem har du mulighed for at deltage i en af fokusgrupperne

og være med til at præge den faglige udvikling af den

kiropraktiske profession.

DSKKB arbejder bl.a. med etableringen af formel kompetence- og

autorisationsgivende efteruddannelse for kiropraktorer, kvalitetssikring

og generel faglig og klinisk udvikling.

Selskabet afholder jævnligt relevante faglige arrangementer for

medlemmer og andre med interesse for den kliniske biomekanik,

herunder foredrag, diskussionsoplæg, post-graduat undervisning

mm., hvilket ofte sker i samarbejde med NIKKB.

DSKKB har blandt andet være initiativtager til kvalitetssikringsrapporten

om kiropraktik og lænderyg besvær, som udkom i 2005.

Der er tale om den første fagspecifikke kvalitetssikringsrapport på

området i verden, og rapporten vil over de kommende år følges op

af en implementerings- og evaluerings fase. Samlet set skal dette

sikre et videnskabeligt og fagligt højt niveau af danske kiropraktorers

håndtering af patienter med lænderygbesvær.

Aktuelt er DSKKB’s arbejde organiseret i fire selvkørende fokusgrupper,

hvis hovedformål er faglig udvikling af den kiropraktiske

profession. Hver fokusgruppe består af mindst ét medlem af

DSKKB´s bestyrelse, samt flere menige medlemmer. Der arbejdes

bl.a. på udvikling af kompetencer indenfor diagnostisk ultralyd i

primærsektoren, kliniske retningslinier og specialkiropraktor uddannelsen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!