15.05.2015 Views

Årsresultater 2012 - Dansk Kiropraktor Forening

Årsresultater 2012 - Dansk Kiropraktor Forening

Årsresultater 2012 - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING


Faglige løft

og prioriteringer

I disse år høster vi frugterne af et målrettet

arbejde på at konsolidere DKF og kiropraktikkens

faglige vej.

Et af de mest synlige resultater er professionens

nye flagskib, Faglig Kongres, som vi

afholder for første gang her i 2012 i samarbejde

med Nordisk Institut for Kiropraktik og

Klinisk Biomekanik og Kiropraktorfonden.

Kongressen udmønter vores beslutning om

fremover at afholde generalforsamling hvert

andet år. Det muliggør, at vi i lige år kan holde

en efteruddannelseskongres – to dage dedikeret

viden, efteruddannelse og netværk.

I år har vi afsluttet de fleste af de mange

perspektivrige projekter fra den gældende

praksisoverenskomst. Samtidigt har vi arbejdet

med stort set alle målsætninger fra

vores målprogram KIROPRAKTORERNE I SPIL

2011-16.

Vi har haft særligt fokus på, hvordan vi

skal føre vores politikker ud i livet og har

optimeret vores overordnede strategi for

interessevaretagelse.

Vi har også videreudviklet samarbejder

udadtil såvel som indadtil - fx via projekter

i relation til vores praksisoverenskomst og

via sundhedsforsikringsområdet, som vi

har arbejdet intenst med i år. Vi har tillige

været i tæt dialog med vores udenlandske

kollegaer – i og udenfor Norden. Og vi har

opdyrket nyt, dagligt samarbejde med især

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk

Biomekanik, men også Dansk Selskab for

Kiropraktik og Klinisk Biomekanik samt Kiropraktik

og Sundhed.

På den indre bane har vi også opnået

resultater. Vi har bl.a. så godt som afsluttet

vores flerårige strategi for forbedret medlemskommunikation

med relanceringen af

vores tidsskrift KIROPRAKTOREN.

Vi kan se tilbage på et år, hvor vi har set

de første synlige resultater af den professionaliseringsproces,

som vi påbegyndte for

et par år siden. I de kommende år vil vi se

endnu flere resultater, der styrker professionens

faglighed.

Vi ser frem til et interessant 2013!

Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse,

oktober 2012

Næstformand

Lone Kousgaard Jørgensen

Anders Jørgensen

Formand

Peter Kryger-Baggesen

Line Press Sørensen

OVERBLIK

Få overblik over DKF’s årsresultater

i denne folder – find detaljerne på

www.danskkiropraktorforening.dk

på DKF Forum og KIROPRAKTOREN.

Susanne Skov Vendrup

Rikke Krüger Jensen

Jørn Eichhorn


prognose

SIDE 12

supervisor

SIDE 04

16

Langtidsprogosen for patellofemoralt

smertesyndrom,

behandlet konservativt

Faglige Kongres med kurser

fra i alt seks faglige spor

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening / nr. 4 / 2012

andre sundhedspersoner

bruge sociale medier til?

136745_Kiropraktoren_nr4_FINAL.indd 1 17/08/12 11.12

6 SIDER

ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING

Faglig kongres – viden,

efteruddannelse, netværk

Den 9.-10. november 2012 slår DKF, Kiropraktorfonden

og Nordisk Institut for Kiropraktik

og Klinisk Biomekanik dørene op for

Faglig Kongres – professionens nye store

samlingspunkt. Kongressen er den første af

sin art og resultat af ønsket om at udvikle

og styrke kiropraktorernes efteruddannelse,

forskningsformidling og netværksdannelse.

Formålet er at præsentere og uddanne

i den nyeste viden inden for det biomekaniske

område og synliggøre forskning

støttet af Kiropraktorfonden. Målgruppen

er kiropraktorer og andre faggrupper med

interesse for bevægeapparatet samt klinikpersonale.

Retlingslinjer på gaden

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk

Biomekanik har afsluttet et stort arbejde

med udvikling af kliniske retningslinjer for

lumbal nerverodspåvirkning. Retningslinjerne

har været i politisk høring og lanceres i

november. DKF har i samarbejde med danske

radiologer lagt sidste hånd på de første

danske billeddiagnostiske retningslinjer for

det muskuloskeletale område. Disse retningslinjer

lanceres også i november. I 2013

følger en systematisk implementeringsproces.

De to sæt retningslinjer indvarsler en

række retningslinjer, der lanceres over de

næste par år.

Oprustning af viden

DKF har startet to videnprojekter i samarbejde

med Nordisk Institut for Kiropraktik

og Klinisk Biomekanik. Det ene projekt

tegner en profil af kiropraktorpatienten

via afdækning af socioøkonomiske forhold

samt en spørgeskemaundersøgelse. Det

andet projekt er en opfølgende faktaundersøgelse

af kiropraktoren anno 2012 og

kiropraktorklinikkernes kapaciteter. Resultater

foreligger ultimo 2012/primo 2013.

Projekterne gennemføres som led i DKF’s

strategioptimering

»Kiropraktoren« fagligt løftet

KIROPRAKTOREN har fået et nyt skarpt

udseende. Men også indholdet er løftet.

Tidsskriftet har fået en stærkere faglig

profil, som understøtter professionens

fagligt velfunderede position og afspejler

DKF’s proaktive strategi. Indholdet tilrettelægges

i et nyt redaktionelt samarbejde

mellem DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik

og Klinisk Biomekanik. Med relanceringen

er DKF’s flerårige strategi for en

forbedret medlemskommunikation så godt

som realiseret.

rkning

med udgangspunkt i

KliniSKe retningSlinjer

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening / nr. 3 / 2012

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening / nr. 5 / 2012

KliniSKe retningSlinjer lumBal nerveroDSpåvirKning DanSK SelSKaB for KiropraKtiK og KliniSK BiomeKaniK

ter med ondt i ryggen

iserende læge,

tor med uspecifikke

ligt at identificere den

ke tilstand.

odspåvirkning (NRP)

formentlig den hyppigste

karakter. Det skønnes,

med denne lidelse er

r giver anbefalinger

og behandling af

med udgangspunkt

ngslinjerne skønnes

ren generelt.

lumbal

nerverodspåvirkning

undersøgelse og behandling med

udgangspunkt i kiropraktorpraksis

praktik og Klinisk Biomekanik Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

05

FORSKNING

Dansk Kiropraktor Forening

WHO-konklusioner om

hjernerystelse relevante

for kiropraktorer

Psykosociale faktorer identificerer

risiko for langtidssygefravær hos

ryg- og nakkepatienter

20

Iskæmisk hjertesygdom -

udredning, behandling og

24

Gode råd og refleksioner,

der kan gøre dig til en bedre

136744_Kiropraktoren_nr3.indd 1 22/06/12 12.28

RYGFORSKERE

MØDES I DK

Den internationale konference Low

Back Pain Forum gæster Odense.

Dansk forskerteam står bag

Dansk Kiropraktor Forening

26

Sammensæt din »egen«

32

Hvad kan kiropraktorer og

04

Dansk Kiropraktor Forening

FAGLIG KONGRES 2012

9.-10. november – tilmeld dig

på www.fagligkongres.dk

20

Symptomguidede øvelsers

effekt på discusprolaps

påvist i nyt studie

SMERTE-

OVERFØLSOMHED

Patienter bliver ikke kronikere,

fordi de har en lav smertetærskel.

Først kommer de kroniske smerter,

dernæst smerteoverfølsomheden.

30

Sådan undgår du,

at uenigheder bliver

til konflikter

SIDE 16


Dansk Kiropraktor Forening

Samarbejde og politik

formænds deltagelse. Mødet resulterede i

en henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg,

hvor formændene inviterer til en

fælles drøftelse af praksissektorens fremtid.

I vinter mødtes DKF på formandsniveau

med Danske Fysioterapeuter og havde en

meget udbytterig dialog, som foreningen

ser frem til at fortsætte.

Sekretæroverenskomst

DKF og HK/Privat fornyede overenskomsten

for kliniksekretærer i foråret. Den nye

aftale indebærer bl.a. forhøjelse af minimallønnen

og pensionsindbetalingerne. De

økonomiske konsekvenser holder sig inden

for rammen svarende til lønudviklingen for

kliniksekretærer i andre liberale erhverv.

Strategi for

interessevaretagelse

DKF’s bestyrelse har vedtaget en ny strategi,

som beskriver, hvordan foreningen skal

realisere de proaktive takter i målprogrammet

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Strategien

baserer sig på prioritering og en styrket lobbyindsats

og er gældende for bestyrelsens

arbejde til og med 2013. At skabe flere alliancer

og pleje relationer samt tilvejebringe

relevant viden, står centralt i strategien.

Andre strategiske pejlemærker er at være

medskaber af løsninger og fokusere på nationale

helhedsorienterede løsninger frem

for særsynspunkter.

Samarbejde med læger

Projektet om kommunikation mellem

praktiserende læger og kiropraktorer er en

del af praksisoverenskomsten og skal øge

samarbejdet om fælles patienter. Projektet

udmønter sig i en vejledning udformet af

DKF, Praktiserende Lægers Organisation,

Dansk Selskab for Almen Medicin og regionerne.

DKF deltager på lægernes efteruddannelseskongres,

Lægedage i Bella Center,

for at vise, hvordan læger og kiropraktorer

kan kommunikere via Refhost, og hvornår

samarbejde er relevant.

Alliancer på tværs

I 2009 tog DKF initiativ til et netværk for de

8 sundhedsorganisationer, der har overenskomst

med Regionernes Lønnings- og

Takstnævn. Igen i år har DKF drevet netværket,

hvor foreningen mødes med Foreningen

af Speciallæger, Praktiserende Lægers

Organisation, Danske Fysioterapeuter,

Tandlægeforeningen, m.fl. I år er netværket

som noget nyt brugt til målrettet koordination

forud for overenskomstforhandlingerne,

som alle organisationerne skal igennem

i nærmeste fremtid. DKF har i år også taget

initiativ til at udbygge samarbejdet med et

kvalitetsnetværk og et møde med samtlige

Proaktivt medansvar

DKF’s politikprogram KIROPRAKTO-

RERNE I SPIL beskriver mål, som skal

geare professionen til en højere grad af

integration i sundhedsvæsenet. I 2012

har DKF arbejdet med de fleste af de i

alt 18 mål fordelt på de 5 temaer:

1. Fortsat fokus på forskning og

uddannelse

2. Synlig kvalitet

3. Mere samarbejde og kommunikation

4. Integration med det øvrige

sundhedsvæsen

5. Klar identitet

www.danskkiropraktorforening.dk/politik

KIROPRAKTORERNE I SPIL

Dansk Kiropraktor Forening


Overenskomstsresultater

og nye krav

Vendersgade 6, 2. tv

1363 København K

Telefon 33930400

Telefax 33930489

dkf@danskkiropraktorforening.dk

www. danskkiropraktorforening.dk

Tryk: Dansk Kiropraktor Forening

Færdige overenskomstprojekter:

• Billeddiagnostiske retningslinjer

• Kommunikation mellem

praktiserende læge og kiropraktor

• Foranalyse til tværfaglig rygdatabase

• Indtjenings- og omkostningsundersøgelse

• KirPACS videreudviklet af NIKKB

• I alt 22 kiropraktorer har nu

gennemført ultralydsuddannelse,

som berettiger til patienttilskud

DKF udvikler krav til forårets forhandlinger.

Det er bl.a. sket i dialog med de

øvrige praksisorganisationer og ikke

mindst i et roadshow rundt til medlemshøringer

i de fem kiropraktorkredse.

www.danskkiropraktorforening.dk/

overenskomst

Regionernes Lønnings- og

Takstnævn

Kiropraktik

Landsoverenskomst om kiropraktik

Oktober 2010

Dansk Kiropraktor

Forening

MILLIONER TIL FORSKNING

Som de foregående år har DKF gennem

Kiropraktorfonden medvirket til at forstærke

forskningen, bl.a. via uddeling af over 5 mio.

kroner til konkrete forskningsprojekter. Kiropraktorfondens

internationale stipendium

blev i år uddelt for tredje gang til endnu en

udenlandsk forsker, som funderer sit projekt

i Danmark. DKF har intensiveret samarbejdet

med ”Odensemiljøets” to store aktører:

Nordisk Institut for Kiropraktik og klinisk biomekanik

og Institut for Idræt og Biomekanik

på Syddansk Universitet. Foreningen følger

med og bidrager til at fremme fortsat udvikling

og styrkelse af uddannelse og forskning.

At professionen fortsat står stærkt i forskningsfeltet

viser bl.a., at SDU var vært for den

internationale rygforskningskonference Low

Back Pain Forum i oktober.

UDDANNELSE I UDVIKLING

ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING

Reformen af turnusuddannelsen er godt

i gang. Nye regler om obligatorisk uddannelsesprogram

med logbog trådte i kraft

ved årsskiftet. Andre tiltag styrker evalueringsprocesserne.

Formålet er at gøre det

nemmere at leve op til uddannelsens formål.

Reformen gennemføres af Uddannelsesrådet,

men drives af DKF i samarbejde

med Nordisk Institut for Kiropraktik og

Klinisk Biomekanik. Inden for efteruddannelse

markerer Faglig Kongres den store

nyskabelse. Herudover har DKF i regi af Kiropraktorfonden

driftet forsøget med kompensation

for tabt arbejdsfortjeneste ved

efteruddannelse og arbejdet med prioriteret

uddeling af efteruddannelsesmidler. De to

projekter indlejres i en decideret efteruddannelsespolitik

i det nye år.

ENDNU EN I SPECIALUDDANNELSE

Ved årsskiftet tiltrådte endnu en kiropraktor

en uddannelsesstilling på ortopædkirurgisk

afdeling, Vejle Sygehus. Han er dermed den

anden kiropraktor, som går gang med den

4-årige specialuddannelse for hospitalskiropraktorer

i Region Syddanmark. Den første

er halvvejs færdig og i gang med et forløb

på reumatologisk afdeling også på Vejle

Sygehus. DKF har gang i drøftelser, som kan

betyde, at Region Hovedstaden bliver den

næste region med en specialuddannelse.

TVÆRFAGLIG RYGDATABASE

Med midler fra Kiropraktorfonden afsøger

DKF og Danske Regioner mulighederne

for at etablere en tværfaglig rygdatabase

i praksissektoren. Projektet ledes af en

kiropraktorkonsulent ansat i Regionernes

Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (det

tidligere Nationale IndikatorProjekt). Projektet

afsluttes i det nye år, og resultatet skal

indgå i de kommende overenskomstforhandlinger.

En tværfaglig rygdatabase kan

bane vej for mere systematisk tværfagligt

samarbejde i praksissektoren.


De indre linjer OG UDLANDET

FOKUS PÅ FORSIKRINGSSMARKEDET

Sundhedsforsikringsområdet og relaterede

»mellemhandlerproblematikker« har fyldt

meget i årets løb. Emnet berører mange kiropraktorers

hverdag, og generalforsamlingen

gav bestyrelsen til opgave at forfølge en række

krav og ønsker. Bestyrelsen arbejder efter

følgende mål: Samarbejdsaftaler skal kunne

indgås af alle klinikker, baseres på overenskomstens

ydelses- og honorarsystem

og indebære så enkel administration som

muligt. Markedet er ungt, meget dynamisk

og oplever mange udviklinger. DKF fortsætter

med at gøre sin indflydelse gældende og sikre

gode forhold via regelmæssig dialog med nye

og gamle aktører. Resultaterne af den øgede

indsats blev meldt ud i en redegørelse i maj

og var tema i DKF-oplæg til efterårets generalforsamlinger

i kiropraktorkredsene.

NORDISK KOORDINERING

I årets løb har de nordiske kiropraktorforeningen

mødtes et par gange i regi af Nordisk

Kiropraktor Råd bl.a. for at koordinere

strategi om uddannelsesspørgsmål. DKF

har endvidere udvekslet erfaringer og holdt

møder med den svenske kiropraktororganisation,

som vil inspireres af DKF’s måde at

drive forening på.

NYT NORDATLANTISK SAMARBEJDE

DKF har sammen med kiropraktorforeningerne

i Norge, Sverige, Storbritannien,

Schweiz og Canada skabt et samarbejde

ved navn North Atlantic Research Collaboration

(NARC). Den danske, svenske og

norske forening har i den forbindelse set

muligheder i at formalisere det nordiske

samarbejde omkring forskning og har derfor

dannet et nordisk forskningssamarbejde.

DKF har medvirket aktivt i opstartsprocesserne

og har påtaget sig at stå for

koordineringen af det nordiske forskningssamarbejde.

ØGET UDENLANDSK ENGAGEMENT

DKF har brugt en del af året på at drøfte

eventuel genindmeldelse i den europæiske

kiropraktorforening European Chiropractors’

Union (ECU) foranlediget af henvendelser

fra den nye, norske ECU-formand. Bl.a. har

foreningen afholdt et større seminar om

emnet med deltagelse af ECU’s formand. Et

egentligt medlemskab er ikke på tale foreløbigt,

men en invitation til øget samarbejde,

hvor det giver mening. DKF’s bestyrelse har

derudover besluttet at øge sit udenlandske

engagement bl.a. via det verdensomspændende

samarbejde i World Federation of

Chiropractic. Denne beslutning ligger til

grund for DKF’s aktive bidrag i etableringen

af det føromtalte nordatlantiske forskningssamarbejde.

DKF fortsætter med at

deltage i videndelingsaktiviteter i ECU. Fx

deltog DKF’s turnusudvalgsformand i ECUseminar

om turnusuddannelser, hvor han

fortalte om den danske model.


ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING

763 medlemmer

535 ordinære medlemmer (heraf 332

selvstændige, 158 privatansatte, 31

offentligt ansatte og 14 i turnus)

2 arbejdsløse

15 ansatte medlemmer midlertidigt

ude af erhverv

40 medlemmer i udlandet

11 passive medlemmer

10 pensionerede medlemmer

4 æresmedlemmer

146 studentermedlemmer

Oktober 2012

HVERDAGS-ETIK I SIGTE

DKF har nedsat en etisk arbejdsgruppe,

som har taget hul på opgaven med at

udvikle etiske retningslinjer for kiropraktorerne.

Gruppen baserer sit arbejde på indsamlede

etiske udfordringer fra den kliniske

hverdag. Der tegner sig et omrids af et slutprodukt,

som den enkelte kan bruge som et

etisk hjælpemiddel i hverdagen, hvor dilemmaer

kan opstå i mødet med omverdenen,

kolleger, patienter og andre behandlere. I

processen kan alle medlemmer give deres

besyv med blandt andet via DKF Forum og

en workshop på Faglig Kongres. Det årlige

StudenterTopmøde, som DKF afholder

sammen med Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende

(FNKS), havde tillige

tema om etik.

PATIENTER KAN FØLGE MED

Patientmagasinet SUNDHED – det nye helsemagasin

indeholder nu en fast side med

nyt fra kiropraktorprofessionen. Indholdet

leveres af DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik

og Klinisk Biomekanik. Magasinet

samarbejder på lignende vis med Ugeskrift for

Læger, Tandlægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse,

Hjerteforeningen, Gigtforeningen

m.fl. Samarbejdet indebærer rabatordning til

DKF-medlemmer. Se mere: www.magasinetsundhed.dk

PR-STRATEGI PÅ PRØVE

Det er et vilkår, at kiropraktorerne som

anerkendt sundhedsprofession bliver sat

under lup i medierne. Et par gange i løbet af

året fik DKF rullet sit presseberedskab ud

for at imødegå kritiske historier. Strategien

er at aktivere det faglige miljø og sammen

med det udforme dels en hurtig, tæt information

til medlemmerne, dels en grundig,

faktuel information til offentligheden. Ved

siden af varsles relevante interessenter

som fx regionerne, Sundhedsstyrelsen eller

Sundhedsministeriet. I de to sager, der

har været i perioden, har strategien vist sig

vellykket.

BUDGET OG REGNSKAB

Regnskab 2011/12

På sidste årsmøde fremlagde bestyrelsen

et budget med et forventet resultat før

afskrivninger på kr. -515.000 og efter afskrivninger

og skat kr. -825.000. Regnskab

for 2011/2012 udviser et samlet resultat før

afskrivning på kr. 246.200 og efter afskrivning

og skat kr. -146.977. Resultatet afviger

i forhold til budgettet med kr. 678.000,

primært på grund af forbedringer i de finansielle

indtægter. Foreningens egenkapital

udgjorde ved regnskabets afslutning kr.

6.800.748.

Interna8onale

rela8oner, 82.844, 1%

Generalforsamling/Faglig

kongres, 392.862, 4%

Kiropraktorkredsforeningerne,

473.023, 5%

Kommunika8on og

informa8on, 468.421, 5%

Lokaleomkostninger, 676.738,

7%

Administra8onsomkostninger,

1.326.348, 14%

Kon8ngenter, 142.532, 2%

Øvrige projekter, 643.110, 7%

Gager mv., 5.215.843,

55%


www.danskkiropraktorforening.dk/DKFforum

ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING

VI GLÆDER OS TIL 2013

– PRAKSISOVERENSKOMST 2013: NYE POTENTIALER

– RETNINGSLINJER OG STANDARDER: KVALITET I PRAKSIS

– POLITIKUDVIKLING OG VIDEN: OPRUSTNING

FØLG MED:

www.danskkiropraktorforening.dk

STOR DEBAT

PÅ FORUM

2012 blev året, hvor medlemmerne for alvor

tog DKF Forum til sig. En ny notifikationsmulighed

har skabt større respons på indlæg og

pustet mere liv i debatten og videndelingen.

5/6 af medlemmerne har aktiveret deres profil

og over halvdelen har valgt at få notifikationer,

når der sker nyt på forummet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!