kiropraktoren nr 1 2010 - Dansk Kiropraktor Forening

danskkiropraktorforening.dk

kiropraktoren nr 1 2010 - Dansk Kiropraktor Forening

tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

temA: KiroprAKtorer uden

prAKsisoverensKomst

Frustration over stram styring

niKKB-nyt:

efteruddannelse udvider horisonten

ForsKning:

Millionstøtte til kiropraktisk forskning

nR.1 2010

1 0KIROPRAKTOREN NR.5 2008


BESTYRElSENS lEDER · FEBRUAR 2010

ÅBENLYST BEHOV

FOR FLERE YDERNUMRE

1978 var et skelsættende år for de danske kiropraktorer. DKF indgik for første gang overenskomst med Den

offentlige Sygesikring. Aftalekomplekset markerede kiropraktorernes første favntag med det offentlige sundhedssystem.

Siden 1978 er praksisoverenskomsten blevet stadigt udbygget til gavn for den fortsatte udvikling af kiropraktorprofessionen

og ikke mindst patienter med bevægeapparatsproblemer. overenskomsten fylder derfor overordentligt

meget i DKF’s arbejde og politiske selvforståelse.

Praksisoverenskomsten indeholder i dag ikke kun ydelsesbeskrivelser og honorartakster, men også en lang række

”blødere” bestemmelser, som har til formål at sikre ordentlige rammer for kiropraktorpraksis og igangsætte kvalitetsfremmende

og udviklende tiltag. Derfor ærgrer det os voldsomt, at ca. 10 procent af kiropraktorklinikkerne i

Danmark, ikke kan få lov til at praktisere under overenskomsten på trods af, at de ønsker det og driver velfungerende

klinikker, som fuldt lever op til moderne standarder.

I 1978 rummede overenskomsten ingen restriktioner i forhold til antal ydere, men i 1987 ophæves den fri

nedsættelsesret. Sygesikringens udgifter var steget, og man ønskede derfor at regulere udgifterne gennem styring

af antallet af overenskomsttilmeldinger.

I 1992 aftales, at nynedsættelser fremover skal bero på en samlet planlægning i de enkelte amter. I praksis betød

det, at en æra med stram styring blev indledt. Nye overenskomsttilmeldinger er siden blevet holdt tæt ind til kroppen

af amterne – og siden hen regionerne.

Det anslås, at kiropraktorklinikkerne uden praksisoverenskomst behandler ca. 20.000 patienter årligt. Disse

patienter kan ikke modtage offentligt tilskud til deres behandling og er dermed ringere stillet end andre kiropraktorpatienter.

Kiropraktorerne, der behandler disse

patienter, har desuden færre rettigheder end deres kolleger

med praksisoverenskomst. Bl.a. er de udelukket

fra at deltage i kvalitetsfremmende tiltag som tilskudsordninger

til digital røntgen og regionale udviklingsprojekter.

I disse måneder påbegynder DKF forhandlingerne

med regionerne om fornyelse af landsoverenskomsten

fra 2007. Et af de krav, vi har rejst, er netop fri nedsættelsesret.

vi mener, at det er et stort problem, at

en forholdsvis betydelig andel af den kiropraktiske behandlingskapacitet

holdes udenfor det offentlige sundhedssystem

under påskud om udgiftsstyring. Klinikker uden praksisoverenskomst beviser i kraft af deres eksistens

dagligt, at der er behov for deres behandlingskapacitet. Det til trods for, at de ikke har de samme rettigheder som

kolleger med overenskomst. Det viser med al tydelighed, at der er et behov for flere ydernumre.

Patienter med bevægeapparatsproblemer bør sikres lige økonomiske muligheder. De klinikker, som opfylder

betingelserne, og gerne vil praktisere med praksisoverenskomst med alle de rettigheder og forpligtelser, det medfører,

bør derfor få lov til det. Det er ikke flere overenskomsttilmeldinger på kiropraktorområdet, der slår bunden ud

af økonomien i regionerne. Der må trods alt også være grænser for indflydelsen, når man kun betaler knap 20%

af patienternes udgifter.

Det er ikke fl ere overenskomsttilmeldinger på

kiropraktorområdet, der slår bunden ud af

økonomien i regionerne. Der må trods alt også

være grænser for indfl ydelsen, når man kun

betaler knap 20 % af patienternes udgifter.

2 KIROPRAKTOREN NR.1 2010


NR.1 2010

1 0KIROPRAKTOREN NR.5 2008

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

INDHOLD

02 LEDER: ÅBENLYST BEHOV FOR FLERE YDERNUMRE

04 TEMA: STRAM STYRING AF YDERNUMRE

Antallet af kiropraktorer, der praktiserer uden overenskomst med regionerne, har været

stigende de senere år. Regionerne, som er den myndighed, der tildeler nye ydernumre,

styrer området med hård hånd, hvilket forhindrer interesserede klinikker i at blive

omfattet af DKFs overenskomst med regionerne. De nuværende regler for nynedsættelser

daterer tilbage til 1992, men tidligere har der faktisk været fri nedsættelsesret på

området.

05 TEMA: ET ULIGE NUMMER

’Frustrerende’ og ’fuldstændigt urimeligt’... KIRoPRAKToREN har foretaget en

rundspørge blandt de 22 kiropraktorklinikker, som praktiserer uden overenskomst, og

udmeldingerne talte deres tydelige sprog. De klinikker, som ikke selv har valgt at stå

uden for de kollektivt forhandlede vilkår, og hvis patienter ikke har krav på tilskud,

oplever deres situation meget problematisk.

06 TEMA: VI SKAL FORKLARE OG RETFÆRDIGGØRE OS

I Højbjerg uden for Århus driver Johs. Højberg klinik uden praksisoverenskomst på

5. år. Han vil meget gerne tilmeldes overenskomsten, men har forgæves søgt Region

Midtjylland om tilmelding mange gange.

08 TEMA: FÆRRE RETTIGHEDER END KOLLEGERNE

Efter halvandet år med nystartet klinik uden praksisoverenskomst oplever kiropraktor

Mette Helene Clausen flest ulemper ved sin situation.

10 TEMA: YDERNUMMERPROBLEMATIK PÅ FORHANDLINGSDAGSORDEN

Når DKF i de kommende måneder sætter sig ved forhandlingsbordet for at forhandle

ny praksisoverenskomst med regionerne, vil ydernummerproblematikken stå på dagsordenen.

For indtil nu har regionerne ikke forholdt sig konstruktivt til spørgsmålet i

praksisplanlægningen.

11 NIKKB-NYT

16 MILLIONSTØTTE TIL KIROPRAKTISK FORSKNING

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse har vanen tro

uddelt midler. Udover en samlet støttebevilling på 1.347.276 kr. til ordinære forskningsprojekter

uddelte fonden også ekstraordinært midler til en række nye udviklingsprojekter

bl.a. kompensation ved deltagelse i efteruddannelse, udarbejdelse af førstehjælpsmanual

og etablering af internationale stipendier.

18 KORT NYT

04

06

10

16

22 MARKEDSPLADSEN

TEMA:

Kiropraktorer uden praksisoverenskomst

FONDUDDELLING:

Millionstøtte til kiropraktisk forskning

NIKKB-NYT:

xxx

FORSIDEN

I år 2010 forenes

Kiropraktoren med naturen.

Hvis du ser godt efter, kan

du hver gang genfi nde

vores logo i forsidens

naturbillede – I

indholdsfortegnelsen kan

du se, om du har gættet

rigtigt.

tidsskrift for medlemmer af

dansk kiropraktor Forening

issn 1395-8496

dansk kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2.tv.

1363 København K

Telefon 3393 0400

dkf@kiropraktor-foreningen.dk

www.kiropraktor-foreningen.dk

artikelforslag modtages gerne.

Kontakt redaktionen.

redaktionsgruppe

Redaktør (ansvarshavende):

Peter Kryger-Baggesen

Redaktionen:

Jakob Bjerre

Tanja Skov Carlsen

Karina Sol

annoncedeadline

KIROPRAKTOREN nr. 2

Udkommer i uge 15.

Deadline for annoncer:

10. marts 2010

tilrettelæggelse og produktion

Tuen-media as

Forsidefoto: www.colourcox.com

KIROPRAKTOREN NR.1 2010 03


TEMA: KIRoPRAKToRER UDEN PRAKSISovERENSKoMST

stRAM stYRinG

AF YDeRnUMRe

Antallet af kiropraktorer, der praktiserer uden overenskomst med regionerne, har været stigende

de senere år. Regionerne, som er den myndighed, der tildeler nye ydernumre, styrer området

med hård hånd, hvilket forhindrer interesserede klinikker i at blive omfattet af DKFs

overenskomst med regionerne. De nuværende regler for nynedsættelser daterer tilbage

til 1992, men tidligere har der været fri nedsættelsesret på området.

Historikken i korte træk

1978 Året hvor dkF for første gang indgik

overenskomst med den offentlige sygesikring.

overenskomsten rummede ingen restriktioner

i forhold til antal ydere, og kiropraktorerne

kunne derfor frit nedsætte sig og ansætte et

ubegrænset antal assistenter.

patienter kunne med andre ord få kiropraktisk

behandling med offentligt tilskud hos en kiropraktor

efter eget valg.

1987 den fri nedsættelsesret ophæves ved

overenskomstfornyelsen. Baggrunden var

en stigning i sygesikringens udgifter, og de

tidligere amter følte derfor behov for at kunne

regulere udgifterne gennem styring af antallet

af kiropraktorer med ydernummer. som kompensation

for ophævelsen af den fri nedsættelsesret

opnås der enighed om, at amterne skal give

tilladelse til syv nynedsættelser på landsplan

årligt. der pilles ikke ved kiropraktorernes

mulighed for frit at ansætte assistenter. For

patienterne betyder det, at kiropraktoren nu

skal have ydernummer for, at man kan få tilskud

til sin behandling.

1992 den indgåede overenskomst ophæver

bestemmelsen fra 1987 om at give 7 nynedsættelser

årligt. Beslutningen skal bl.a. ses i lyset

af, at bestemmelsen om de 7 nye ydernumre

årligt ikke blev efterlevet. i stedet aftales det, at

beslutninger om nynedsættelser fremover beror

på en samlet planlægning af den kiropraktiske

behandlingskapacitet i de enkelte amter således,

at planen danner grundlag for den årlige

vurdering af behandlingskapaciteten.

kiropraktorer med

praksisoVerenskomst

anno 2010

der er ca. 300 kiropraktorer med praksisret

for sygesikringen fordelt på 220 kiropraktorklinikker.

at have praksisret for sygesikringen vil

sige, at kiropraktorerne via et ydernummer

er tilmeldt landsoverenskomst om kiropraktisk

behandling, som blandt andet giver ret

til at praktisere med offentligt tilskud. overenskomsten

fastsætter desuden størrelsen på

de ydelser og honorarer, som klinikkerne

må tage samt fastsætter nogle rammer og

vilkår for kiropraktorernes virksomhed.

kiropraktorer med praksisoverenskomst

medvirker desuden til at fremme den kiropraktiske

forskning i kraft af den andel af

tilskuddet, som regionerne tilbageholder pr.

kiropraktor hver måned.

KS

4 0KIROPRAKTOREN NR.1 2010


TEMA: KIRoPRAKToRER UDEN PRAKSISovERENSKoMST

et UliGe nUMMeR

’Frustrerende’ og ’fuldstændigt urimeligt’... KIROPRAKTOREN har foretaget en rundspørge

blandt de 22 kiropraktorklinikker, som praktiserer uden overenskomst, og udmeldingerne

talte deres tydelige sprog. De klinikker, som ikke selv har valgt at stå uden for de

kollektivt forhandlede vilkår, og hvis patienter ikke har krav på

tilskud, oplever deres situation meget problematisk.

over de senere år er antallet af klinikker uden praksisoverenskomst

steget støt efter i en lang årrække at have

ligget mere eller mindre stabilt. Stigningen skyldes formentligt

bl.a. de for virksomhederne fradragsberettigede

private sundhedsordninger, som allerede blev indført tilbage

i 2002, men som først for alvor vækstede et par år

senere. Boomet i sundhedsordninger har skabt en øget

efterspørgsel på bl.a. kiropraktisk behandling og dermed

et indtjeningsgrundlag for nye klinikker. Rundspørgen,

hvor 16 af foreningens 22 klinikker uden overenskomst

deltog, afspejler til fulde denne udvikling. Her svarede

2/3 af de adspurgte klinikker, at de har haft egen praksis

i fire år eller derunder.

Flertallet af klinikkerne er enkeltmandspraksisser med

én eller flere andre behandlere tilknyttet, som enten lejer

sig ind eller er ansat. Hovedparten af de adspurgte

foretager årligt mellem 2500-3000 behandlinger i ”privat

regi”. Derudover foretager ca. en håndfuld af klinikkerne

yderligere 3000-4000 behandlinger pr. klinik i Falck Healthcare-regi.

Falskt kvalitetsstempel

langt størstedelen af klinikkerne ønsker ikke overraskende

at blive omfattet af overenskomsten. For denne stadigt

voksende gruppe er det forbundet med stor frustration at

stå udenfor. På top tre over ulemper nævnes næsten samstemmigt:

1. Mistet indtægt. 2. Diskrimination ift. refusion

fra visse forsikringsselskaber og kommuner. 3. Risiko

for at blive stemplet som ”andenrangskiropraktor”.

I gennemsnit har de adspurgte klinikker ansøgt om

ydernummer tre gange, mens der sågar er en topscorer

med hele 13 ansøgninger. Andre har helt opgivet at søge,

da det opleves som formålsløst, idet der ikke er ledige

ydernumre i området, og regionen i flere tilfælde har

henvist til, at praksisplanerne skulle færdiggøres først.

En væsentlig kilde til frustration blandt klinikkerne er,

at mange føler sig uretmæssigt mistænkeliggjort af patienter

og forsikringsselskaber, som stiller spørgsmålstegn

ved kvaliteten af behandlingen, fordi de fejlagtigt

ser ydernummeret som et kvalitetsstempel. Det er en

problemstilling, klinikkerne føler sig magtesløse omkring.

Endelig giver flere af de adspurgte ikke meget

for regionernes argument om, at de kan styre deres

udgifter med ydernummerstrukturen, da klinikker

med ydernumre kan ansætte et ubegrænset antal af

assistenter.

»

En væsentlig kilde til frustration blandt klinikkerne er, at

mange føler sig uretmæssigt mistænkeliggjort af patienter og

forsikringsselskaber, som stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten

af behandlingen, fordi de fejlagtigt ser ydernummeret som et

kvalitetsstempel. Det er en problemstilling, klinikkerne føler

sig magtesløse omkring.

Delte vande

Tre af de adspurgte klinikker adskiller sig dog overraskende

fra flertallet. På trods af mistet omsætning oplever

denne gruppe af klinikker nemlig flere fordele end ulemper

ved at stå uden overenskomst, og for dem haster det

ikke at få ydernummer. Bl.a. fremhæves, at man selv kan

bestemme prisen, at man ikke skal stå til regnskab ift.

at overholde ”normen”, og at der ikke er krav om eget

røntgenanlæg.

KS

KIROPRAKTOREN NR.1 2010 05


TEMA: KIRoPRAKToRER UDEN PRAKSISovERENSKoMST

Vi skal forklare

og retfærdiggøre os

I Højbjerg uden for Århus driver Johs. Højberg klinik uden praksisoverenskomst på 5. år.

Han vil meget gerne tilmeldes overenskomsten, men har forgæves søgt Region Midtjylland om

tilmelding mange gange. Selvom klinikken lever op til moderne standarder og tilsyneladende

indfrier et behov, ønsker regionen ikke at indlemme fl ere kiropraktorklinikker.

Johs. Højberg kender til at skulle legitimere sin praksis.

Han har drevet klinik i Holland, hvor kiropraktik

var mere ukendt end her til lands. Her, hvor han ufrivilligt

må praktisere uden praksisoverenskomst, ryster

det ham at opleve, at han skal bruge flere ressourcer

på at forklare sig, end han skulle i det hollandske samfund:

- Folk tror, vi er meget dyrere. Andre savner den kvalitetsstempling,

de forbinder med at være tilmeldt

overenskomsten. Derfor skal vi ofte forklare og retfærdiggøre

os. I forhold til forsikringsselskaber, som

betaler for visse patienters behandling, bruger vi ekstra

tid, fordi vi skal oplyse, at vi ikke er dyrere, og at behandlingen

hos os ikke er af ringere kvalitet, forklarer

Johs. Højberg.

Han har en klar formodning om, at patienter fravælger

klinikken pga. den manglende overenskomst,

men ved ikke i præcist hvilket omfang. Sekretærerne

oplever, at patienter spørger ind til det indimellem.

Efter at være blevet oplyst om sammenhængen, møder

de ofte forståelse, men nogen vender aldrig tilbage.

»

Der er et behov her, på trods af at

vores område rent geografisk har høj

dækning af kiropraktorklinikker.

I Johs. Højbergs klinik, HøjbjergKlinikken, fungerer i alt 14 del- og fuldtidsansatte

behandlere: 2 kiropraktorer, 2 fysioterapeuter, 3 massører og 1 instruktør, samt 1

psykolog, 1 diætist, 1 mensendieckunderviser, 1 akupunktør og 1 zoneterapeut. Johs.

Højberg oplever, at klinikkens tværfaglighed har åbnet mange døre til samarbejde

med andre behandlere, som ikke skeler til klinikkens fraværende praksisoverenskomst.”

Behov trods høj dækning

Da Johs. Højberg vendte hjem fra Holland, var det

med et ønske om at åbne en tværfaglig klinik, som

han også øjnede, der var behov for i det område, hvor

han slog sig ned. Kolleger advarede ham om, at det

ville blive svært at starte op uden overenskomst. Selvom

der ovenikøbet kort tid efter klinikåbning, åbnede

6 0KIROPRAKTOREN NR.1 2010


TEMA: KIRoPRAKToRER UDEN PRAKSISovERENSKoMST xxx

en anden kiropraktorklinik tæt på, har det kun taget

de ca. 4 år, man i branchen siger, det tager at

etablere en klinik i Danmark:

- vi har eksempelvis en folkeskole og et par institutioner

og virksomheder, som selv kontaktede

os og valgte os som sundhedsordningsleverandører.

Det viser, at der er et behov her, på trods af at vores

område rent geografisk har høj dækning af kiropraktorklinikker,

fortæller Johs. Højbjerg.

Samarbejde

Johs. Højberg oplever ikke, at hans situation besværliggør

samarbejde med andre behandlere. HøjbjergKlinikken

får anbefalet patienter fra flere fysioterapiklinikker

og et par større lægehuse. også

hans kiropraktorkolleger anbefaler indimellem Johs.

Højberg grundet hans specialisering i neurologi.

- At vores klinik er så tværfaglig har åbnet mange

døre til samarbejdet med andre behandlere. Den

manglende overenskomst giver anledning til, at patienter

fravælger os – ikke de andre sundhedsprofessioner,

forklarer han.

I forhold til samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen

oplever Johs. Højberg ikke, at der er

problemer med at rekvirere oplysninger. Han har

dog en klar forventning om, at klinikken ikke ville

kunne få lov til at deltage, hvis der bliver etableret

særlige ordninger, hvor kiropraktorer får lov til at

henvise ind til noget, fx MR-skanninger.

I forhold til kommunalt regi oplever Johs. Højberg

det, han kalder for voldsom diskrimination,

fordi kommunen ikke vil give tilskud til patienter,

som modtager behandling på klinikker uden overenskomst.

På den konto må mange patienter finde

anden klinik til deres behandling.

Kollegerne

Johs. Højberg oplever ikke, at hans situation influerer

på forholdet til kollegerne. Men han har det

svært med, at hans klinik i visse sammenhænge bliver

synliggjort som ”værende udenfor”, fx i fælles

markedsføring, hvor flertallet kræver, at klinikker

uden overenskomst markeres tydeligt. Det samme

gælder på DKF’s hjemmeside, hvor det også ærgrer

ham, at fraværende overenskomst synliggøres, fordi

det jo ikke er en selvvalgt situation for hans klinik.

I stedet, mener han, at man hellere skulle synliggøre,

at alle kiropraktorer er autoriserede, fordi det

er denne egenskab, der indikerer, at fagligheden er

i orden:

- Jeg har de sidste 4 år syntes, at os uden overenskomst

har stået alene. Der har været flere udmeldinger

om, at man ville arbejde for vores sag,

men jeg har savnet mere handling – både i DKF

og i samarbejdsudvalgssammenhænge, hvor det måske

også er uhensigtsmæssigt, at kiropraktorer med

overenskomst er med til at påvirke beslutninger om

at udvide antallet af overenskomsttilmeldinger ved

frigivelse af flere ydernumre, som proceduren er nu.

Men nu synes jeg, det virker som om, der sker noget.

Både i DKF og i vores regionale praksisplansarbejde,

hvor jeg ved, at de deltagende kiropraktorer

har forsøgt at arbejde for en udvidelse af kapaciteten,

selvom det har været svært.

BlÅ Bog:

TSC

navn:

Johs. Højberg

Alder:

43 år

uddannelse:

kiropraktor fra aeCC (anglo-european Chiropractic College) i 1993

Klinikinfo:

Højbjergklinikken, Højbjerg: www.hoejbjergklinikken.dk

KIROPRAKTOREN NR.1 2010 07


TEMA: KIRoPRAKToRER UDEN PRAKSISovERENSKoMST

Færre rettigheder

end kollegerne

Efter halvandet år med nystartet klinik uden praksisoverenskomst oplever kiropraktor

Mette Helene Clausen fl est ulemper ved sin situation.

I 2008 åbnede kiropraktor Mette Helene Clausen

klinik uden praksisoverenskomst. Ikke fordi hun

ønskede at praktisere uden, eller ikke lever op til de

krav, der stilles til en moderne kiropraktorklinik. Men

fordi hendes region, Region Sjælland, og det tidligere

amt, i over 23 år ikke har tilladt nye tilmeldinger til

landsoverenskomsten. Mette Helene Clausen har søgt

Mette Helene Clausen er eneste kiropraktor i sin klinik, Kiropraktorcenter

Midtsjælland. Hun udlejer dog lokaler til en fysioterapeut, en psykolog og en massør/zoneterapeut,

som hun også samarbejder med. Hun lejer også lokaler til Falck

Healthcare. Mette Helene Clausen oplever stor patienttilgang, men er nødsaget til

at vente med at udvide klinikken med en kiropraktor mere pga. de ringere økonomiske

forhold, som er forbundet med at drive klinik uden praksisoverenskomst.

om tilmelding 1 gang som indehaver af den nye klinik

samt 4 gange tidligere, hvor der var mulighed for kompagniskab

med en kiropraktor, hun var ansat hos.

Ingen kommunale tilskud

- Det primære problem ved min situation er den ringere

indtjeningsmulighed. I forhold til hvad mine kolleger

med praksisoverenskomst kan få for deres behandling,

mister jeg indtjening, fordi jeg selv dækker den andel,

som patienter får i tilskud i klinikker med overenskomst,

forklarer Mette Helene Clausen. Desuden er

der patienter, som hun må afvise:

- Patienter med ret til tilskud fra kommunen kan

ikke komme her, fordi kommunen ikke må give tilskud

til behandling hos klinikker uden overenskomst.

Det samme gælder visse forsikringsselskaber, som ikke

vil acceptere regninger fra klinikker uden overenskomst.

De ved ikke, at behandlingen her er af samme

kvalitet som i klinikker med overenskomst, og vi bruger

tid på at forklare dem, at vi tager samme honorar.

Rekruttering svært

Mette Helene Clausen har anskaffet direkte digital

røntgen, men modsat sine kolleger med praksisoverenskomst

har hun ikke kunnet søge tilskud til denne

anskaffelse. En anden problematik er svære vilkår for

rekruttering:

- vi har sværere ved at finde assistenter, fordi vi ikke

kan tilbyde samme provision som klinikker med over-

8 0KIROPRAKTOREN NR.1 2010


TEMA: KIRoPRAKToRER UDEN PRAKSISovERENSKoMST

»

Patienter

enskomst. vi må heller ikke have turnuskandidater.

vi vil jo gerne hjælpe med at uddanne nye kiropraktorer

til professionen. Men derudover er det jo ofte

også gennem turnusansættelser, at man rekrutterer

med ret til tilskud fra kommunen

kan ikke komme her, fordi

kommunen ikke må give tilskud

til behandling hos klinikker uden

overenskomst. Det samme gælder visse

forsikringsselskaber, som ikke vil acceptere

regninger fra klinikker uden

overenskomst. De ved ikke, at behandlingen

her er af samme kvalitet

som i klinikker med overenskomst, og

vi bruger tid på at forklare dem, at vi

tager samme honorar.

i, ligesom den efter alt at dømme heller ikke vil kunne

få adgang til lignende fremtidige ordninger.

Behov til stede

oplever Mette Helene Clausen nogen fordele ved at

praktisere uden overenskomst? At klinikkens honorarforbrug

ikke kontrolleres af regionen som klinikker

med overenskomst, nævner hun som en form for

frihed, selvom hun ikke mener, at kontrollen ville få

nogen betydning. I forbindelse hermed oplever hun

det som en fordel, at hun uden at skulle forklare sig

over for regionen kan give en smerteplaget patient 2

behandlinger samme dag, fx om morgenen og eftermiddagen,

hvis det skulle være nødvendigt.

På trods af de mange ulemper ved at drive klinik

uden overenskomst har det ikke været mere udfordrende

end ventet. Nærmest snarere tværtimod:

- Det er faktisk gået hurtigere at få banket klinikken

op, end jeg var forberedt på. Det tyder jo på, at der er

et behov for en kiropraktorklinik her i mit område.

Jeg får da også ros fra borgerne for at have startet klinikken,

forklarer Mette Helene Clausen.

TSC

nye ansatte, men denne mulighed har vi så heller ikke,

påpeger Mette Helene Clausen.

Behandlerne i området, herunder også kiropraktorerne,

har ingen problemer med at anbefale patienter

til Mette Helene Clausens klinik. Hun oplever heller

ikke problemer med at rekvirere oplysninger fra sygehuse

og andre behandlere. Men hun oplever imidlertid

at have færre rettigheder end sine kollegaer med

overenskomst. I det tidligere vestsjællands Amt fungerede

en særlig ordning, som gav kiropraktorer ret

til at henvise patienter til MR-skanning. Adgangskortet

til ordningen var overenskomsttilmelding. Denne

MR-ordning kunne klinikken altså ikke have deltaget

BlÅ Bog:

navn:

mette Helene Clausen

Alder:

31 år

uddannelse:

kiropraktor fra syddansk universitet, 2003

Klinikfakta:

kiropraktorcenter midtsjælland, tølløse: www.ryg-ekspert.dk

KIROPRAKTOREN NR.1 2010 09


TEMA: KIRoPRAKToRER UDEN PRAKSISovERENSKoMST

YDeRnUMMeRPRoBleMAtiK

på forhandlingsdagsorden

Når DKF i de kommende måneder sætter sig ved forhandlingsbordet for at forhandle ny

praksisoverenskomst med regionerne, vil ydernummerproblematikken stå på dagsordenen.

For indtil nu har regionerne ikke forholdt sig konstruktivt til spørgsmålet

i praksisplanlægningen.

dkF mener…

dkF anser, at regionernes styring af nye ydernumre er ude af proportion set i forhold til, at udgifterne

på kiropraktorområdet udgør en så relativt lille en del af regionernes samlede økonomi. dkF

har ved de igangværende overenskomstforhandlinger med regionernes lønnings- og takstnævn

stillet spørgsmålstegn ved rimeligheden i at opretholde den stramme regulering af kiropraktorernes

mulighed for at praktisere i henhold til overenskomsten og dermed patienternes adgang til at få

tilskud til deres behandling. Ved forhandlingsbordet vil dkf slå et slag for, at de mange kiropraktorpatienter,

som behandles på disse klinikker, skal kunne få tilskud….

til- og Fratrædelse aF

oVerenskomsten:

den nuværende overenskomst giver autoriserede

kiropraktorer med tilladelse til

selvstændigt virke mulighed for at tiltræde

overenskomsten på tre måder:

1. ved overtagelse af eksisterende praksis

2. ved overtagelse af andel i eksisterende

praksis

3. ved nynedsættelse

til- og fratrædelse skal skriftligt meddeles

dkF, som orienterer den pågældende region

om, at overenskomstens betingelser

er opfyldt. tiltrædelse til overenskomsten

får først virkning, når regionen skriftligt

over for kiropraktoren og dkF har godkendt

det.

kilde: landsoverenskomst om kiropraktisk

behandling april 2007, § 14

nynedsættelser:

en nynedsættelse medfører en udvidelse

af antallet af overenskomsttilmeldte ydere

i regionen. det er den pågældende

region, som behandler ansøgninger om

nynedsættelser i regionen. der er tale om

nynedsættelse enten ved etablering af

ny praksis eller udvidelse af eksisterende

praksis. nynedsættelser kan finde sted

enten:

1. i overensstemmelse med en af regionen

godkendt praksisplan

2. på baggrund af en af regionen årlig

vurdering af den kiropraktiske behandlingskapacitet

samt efter indstilling fra

samarbejdsudvalget

3. på baggrund af en konkret ansøgning

fra en kiropraktor

kilde: landsoverenskomst om kiropraktisk

behandling april 2007, § 15

KS

10 0KIROPRAKTOREN NR.1 2010


NYT

nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

Hooked på efteruddannelse:

- Interview med en flittig kursist

Af Anders Lyck Fogh-Schultz

kommunikationskonsulent på NIKKB

Omkring 75 forskellige efteruddannelseskurser er det gennem

årene blevet til for Lars Agergaard, der har praktiseret i Viborg siden

1987. Langt de fleste af kurserne har været i NIKKB-regi, og jeg tog

derfor en snak med Lars, der er en aktiv bruger af NIKKB’s mange

efteruddannelsestilbud. Jeg spurgte ham bl.a., hvorfor efteruddannelse

er vigtig, hvor de faglige interesser ligger og om værdien af

erfaringsudveksling. Lars fortæller:

”For mig er efteruddannelse altid inspirerende, vigtig og interessant.

Der sker en rivende udvikling inden for vores fag, og det er

nødvendigt at gøre noget for at følge med. Jeg er nysgerrig og vil

gerne tilegne mig ny viden, større indsigt og nye færdigheder. Jeg

vil gerne udvikle min måde at praktisere på, så jeg bliver bedre til at

diagnosticere og gøre det bedste for patienterne. Efteruddannelse

giver ikke bare ny viden, men sætter den samlede viden i perspektiv

og gør den brugbar på en anden måde, end hvis den bliver læst

i en artikel eller lærebog. Samtidig er efteruddannelse en vigtig

ramme for faglige netværk, hvor der er god mulighed for erfaringsudveksling.”

”Interessen for efteruddannelse er vel startet allerede i forbindelse

med min uddannelse i USA. På daværende tidspunkt kunne man

ikke uddanne sig i Danmark, og der var meget få efteruddannelsestilbud.

Derfor gjaldt det om at tage alle de kurser og efteruddannelsestilbud,

det var til at komme i nærheden af i USA. Siden NIKKB

blev grundlagt, og efteruddannelsesafdelingen fik flere og flere

aktiviteter, har jeg set det som en fantastisk mulighed for at efteruddanne

mig inden for mange forskellige relevante områder. De

mest interessante kurser, for mig, har været omkring de forskellige

former for rehabilitering i forbindelse med lænde- og nakkeproblemer.

NIKKB har altid været rigtig god til at finde kursusemner og

undervisere, der har været på forkant med udviklingen.”

træning. Der har været en del behandlingsteknik, både manipulationsteknikker,

bløddelsteknikker og fx behandling med akupunkturnåle.

Derudover kurser inden for neurologi, reumatologi og

dermatologi. En del kurser har drejet sig om billeddiagnostik, både

konventionel røntgen og MR-, PET-, CT- og ultralydsskanning. De

sidste par år har min interesse vendt sig mere mod de psykologiske

aspekter af vores arbejde med patienterne, med smertekursus,

idrætspsykologi og kommunikation. Blandt de mere perifere emner

har været dissektion og forskningsmetodik. Uden for NIKKBregi

har jeg desuden taget en del kurser inden for coaching, hvilket

har givet mig meget i forhold til håndteringen af de patientforløb,

jeg førhen syntes var vanskelige.”

”I vores klinik lægger vi også vægt på efteruddannelse af vores turnusassistenter,

sekretærer og øvrige ansatte. Helt billigt er det ikke,

men jeg mener bestemt, det er pengene værd. Efteruddannelse

har også mange sociale elementer, som jeg mener, er vigtige i forhold

til god klinikdrift. Især erfaringsudveksling og sparring er noget,

som jeg sætter stor pris på. Generelt vil jeg sige – og lad dette

gerne være en opfordring til andre – efteruddannelse og faglig

nysgerrighed må altid følges ad. Det er nysgerrigheden, der driver

værket.”

”Gennem årene har NIKKB’s bedste kurser omhandlet særlige problemtyper

som lænd, nakke, skulder og ekstremiteter, og flere kurser

har drejet sig om rehabilitering, bl.a. styrketræning, stabilitetstræning,

funktionel rehabilitering og forskellig anden målrettet

Kiropraktor Lars Agergaard:

Efteruddannelse udvider horisonten


NYT

Nordisk iNsTiTuT for kiroprakTik og kliNisk biomekaNik

International rygkonference i Odense

9.-11. juni 2010:

-En sjælden mulighed for at deltage i forskningskonference i Danmark

Under overskriften The life course of back pain – are we making

a difference afholder det engelske Society for Back

Pain Research deres årlige conference på Syddansk Universitet

9.-11. juni 2010. Dermed er der en sjælden mulighed

for praktiserende kiropraktorer for let at deltage i en konference,

hvor helt ny forskning bliver fremlagt og diskuteret.

Society for Back Pain Research, der har til formål at fremme

forskning i alle aspekter af spinale smerter, er kendt for at

afholde tværfaglige møder i en uformel stil, hvor præsentation,

diskussion og socialt samvær går op i en højere enhed.

Af samme grund er alle deltagere inviteret til at deltage

i en grillfest med helstegt pattegris og dans efter

konferencens første dag.

Prominente talere og ny forskning

Konferencens hovedtaler er amerikaneren Richard Deyo.

Deyo er professor ved universitetet i Seattle, USA, og er en af

verdens absolut højest profilerede rygforskere. Han har publiceret

forskning og ledere om rygbehandling i stort set alle

store medicinske tidsskrifter som fx British Medical Journal,

New England Journal of Medicine og Annals of Internal Medicine.

Han er desuden rådgiver for den amerikanske regering

i spørgsmål om prioritering af forskningsmidler. Endvidere

er Jonathan Brooks fra England, der er neurofysiolog,

inviteret til at tale om billeddiagnostik af centralnervesystemet

hos kroniske smertepatienter. Fire danske forskere er inviterede

til at tale om henholdsvis MR skannings rolle hos

rygpatienter (Claus Manniche) og kliniske og epidemiologiske

aspekter af rygsmerter set i et livsforløb (Lise Hestbæk,

Charlotte Leboeuf-Yde, Jan Hartvigsen). Men vigtigst vil der

blive mulighed for at høre unge forskere fremlægge helt nye

forskningsresultater enten fra talerstolen eller via postere.

Og der er sat god tid af til at diskutere den nye viden.

Workshop

Konferencens første dag er en workshop for forskere, som er

interesserede i forskning ved hjælp af databaser og registre.

Workshoppen er tilrettelagt og ledes af seniorforsker Peter

Kent. Peter Kent, som er kiropraktor, fysioterapeut og ph.d.,

er ansat som forsker på Rygcenter Syddanmark. De fleste kiropraktorer

vil nok finde, at emnet er af begrænset interesse,

så derfor har vi valgt at dele både registreringen og prisen op

i to dele således, at man kan tilmelde sig hovedkonferencen

og grillfesten uden at skulle deltage i forsker workshoppen.

Tilmelding

Deltagelse i konferencen koster 3.500 kr., hvilket inkluderer

al forplejning og grillfest. Tilmelding for ikke forskere åbner

1. marts og vil foregå efter først til mølle princippet. Yderligere

information om konferencen kan fås på www.sdu.dk/

backpain2010 og ved henvendelse til forskningssekretær

Lone Kjærgård Larsen på lklarsen@health.sdu.dk


Forskningen rykker ud i klinikkerne

Alice Kongsted, kiropraktor, ph.d.

seniorforsker på NIKKB

Mon ikke rigtigt mange klinikere ind imellem har ønsket, at

de vidste mere om en given problemstilling og tænkt, at det

skulle de lave et forskningsprojekt om engang? Og stort set

lige så mange har ladet det blive ved tanken eller som et

halvfærdigt dokument i skrivebordsskuffen.

Der er et behov for større viden om kiropraktorpatienter, og

om hvordan de håndteres mest optimalt, og det kræver systematisk

og struktureret indsamling af viden. Det lyder ret

enkelt, men fakta er, at langt størstedelen af den forskningsbaserede

viden om rygpatienter stammer fra sekundærsektoren

og fra patienter med langvarige gener. Det er der flere

forklaringer på. Blandt andet, at det langt overvejende er de

kroniske patienter, der belaster samfundet økonomisk, at hospitalsafdelinger

har et oplagt patientgrundlag for forskning,

og at der er større tradition for at tilknytte forskningsenheder

til hospitalsafdelinger end til primærsektoren. Selvfølgeligt

er det muligt at gennemføre forskningsprojekter i sin egen

praksis i primærsektoren, men det er krævende at designe,

gennemføre og analysere projekter ved siden af det kliniske

arbejde, og det tager lang tid at rekruttere tilstrækkeligt

mange patienter med en bestemt profil fra én klinik. Endelig

er resultater fra én klinik af begrænset værdi for andre, da det

er uvist om særlige forhold gør sig gældende netop der.

Derfor har NIKKB taget initiativ til og skabt et netværk af kiropraktorklinikker,

der har givet tilsagn om løbende at deltage

i forskningsprojekter. Idéen med forskningsklinikkerne er, at

www.nikkb.dk/forskning

vi kan få viden, der er baseret på mange kiropraktorpatienter

fra en større kreds af klinikker, uden at den enkelte kliniker

drukner i at skrive projektprotokoller og ansøgninger eller

foretage dataindtastning og analyser. Det er tanken, at forskningsklinikkerne

dels skal stå for dataindsamlingen i projekter

som NIKKB udformer, og dels bidrage med projekt-idéer

og hjælpe med at udforme procedurer, så de lader sig gøre i

praksis.

Det første møde med kiropraktorerne fra de 21 klinikker, der

foreløbigt udgør gruppen af forskningsklinikker, blev afholdt

i november 2009. Der er mange forhold omkring samarbejdet

med klinikkerne, vi ikke har en model for endnu, men der

er stor vilje til at deltage og forståelse for, at mange opgaver,

bl.a. omkring IT-baseret dataindsamling, først bliver løst hen

ad vejen. Der var også stor entusiasme, da kiropraktorerne

blev bedt om at begynde den første dataindsamling den

førstkommende mandag efter mødet. I løbet af de følgende

tre uger blev der indsamlet oplysninger fra mere end 500 ki-

ropraktorpatienter omkring smertehåndtering og andre psykologiske

faktorer af mulig betydning

ved rygsmerter. Data bearbejdes

som led i et speciale ved Folkesundhedsvidenskab,

der vejledes

fra NIKKB, og resultaterne

forventes klar først

på sommeren 2010.

Når der er gjort flere erfaringer

med samarbejdet

med forskningsklinikkerne,

er det planen at udvide

kredsen af klinikker, og vi

glæder os til at endnu flere

forskningsinteresserede

kiropraktorer

inddraget i værket.

Etablering af forskningsklinkkerne

er støttet af Fonden til fremme af

kiropraktisk forskning og postgraduat

uddannelse med en bevilling på

net-

92.500 kroner.


NYT

Nordisk iNsTiTuT for kiroprakTik og kliNisk biomekaNik

Hvor henter du nyeste viden?

-NIKKB og SDU har løsningen

Vidste du, at NIKKB’s forskningsafdeling og biblioteket

på Syddansk Universitet kan hjælpe dig med informationssøgning?

Her følger en kort guide til, hvordan du kan let kan blive

opdateret på nyeste viden – ofte ganske gratis.

Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) er et offentligt bibliotek,

hvilket betyder, at det kan bruges af alle. Da SDUB

desuden er associeret med Videncentret på OUH, har du

adgang til at rekvirere artikler, bøger mm. ad den vej.

Den eneste betingelse er, at du er oprettet som låner. Hvis

du ikke allerede er det, kan du blive det på én af følgende

måder:

1. På www.sdu.dk/bibliotek går du ind under ”Selvbetjening”

og derefter ”Bliv låner”, taster de relevante oplysninger

og trykker ”Send”.

2. Du kan møde personligt op på biblioteket*/Videncentret.

3. Eller du kan hos SDUB’s ansvarlige for området få assistance,

rekvirere vejledning eller kurser. Se kontaktinfo nedenfor.

Hvordan kommer du i gang med at søge?

• Gå ind på www.sdu.dk/Videncentret

• Vælg ”Databaser”

• Under ”Guider og vejledninger” er der hjælp til onlinesøgninger

• Under ”Databaser på OUH. Odense og Svendborg og

SDU’s net” findes ”Mantis”, som er databasen over litteratur

indenfor biomekanik og kiropraktik. Her kan søges

på ”keyword”, ”author”, ”title”

• Under ”Frit tilgængelige databaser” findes PubMed www.

pubmed.org, som er Medline databasen fra National Library

of Medicine. Her kan du gå ind under PubMed Tutorials

og blive guidet i brugen af databasen.

• Vælg ”E-Tidsskrifter”, hvis du ved, hvilket tidsskrift du

søger, og indtast navnet på tidsskriftet.

Du kan få tilsendt bestilte bøger og artikler gratis til NIKKB. I

nogle tilfælde betaling af print.

Er du SDU-ansat har du flere muligheder for direkte fjernadgang.

Se mere på Videncentrets hjemmeside eller forhør dig

om mulighederne.

Det er også muligt at gå ind på www.bibliotek.dk: Her kan

du bestille bøger mm. hjem til dig selv med afhentning på

dit lokale folkebibliotek – også bøger fra SDUB./Videncentret.

Kontaktperson: Forskningsbibliotekar i kiropraktik og idræt

Majbritt Johansen på muj@bib.sdu.dk eller tlf. 6550 2658

*SDUB er et decentraliseret universitetsbibliotek, hvilket betyder, at der

er biblioteker på SDU i både Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og

Slagelse.

Nordisk Institut for

Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Forskerparken 10 · DK-5230 Odense M

Tlf.: 65 50 45 20 · Fax: 65 91 73 78

news@nikkb.dk · www.nikkb.dk

Redaktion:

Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.)

af.schultz@nikkb.dk

Henrik Wulff Christensen

h.wulff@nikkb.dk

Jan Hartvigsen

j.hartvigsen@nikkb.dk

part of


SUNDHED – TRYGHED – FRIHED

FOR MEDLEMMER AF DANSK KIROPRAKTOR FORENING

FAGINVALIDEDÆKNING

Annonce

FRIVILLIG BEHANDLINGSFORSIKRING

LEMPELIGE HELBREDSOPLYSNINGER

LAVE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

FLEKSIBLE INVESTERINGSMULIGHEDER

LØBENDE OPTIMERING AF PENSIONSAFTALEN

UVILDIG RÅDGIVNING

Med DKF´s pensionsaftale er du omfattet af en god pensionsordning, som også sikrer dig og familien

en solid økonomisk dækning, hvis uheldet er ude.

Pensionsaftalen omfatter særlige dækninger og vilkår, som du ikke opnår andre steder. Hvis du vil have

det optimale ud af pensionsordningen, skal du træffe en række valg, og det er derfor vigtigt, at du

kontakter Willis for en personlig rådgivning.

Willis er uvildig rådgiver, og vi kan derfor også rådgive om dine øvrige personforsikringer og pensionsopsparinger.

Din kontaktperson i Willis er Bo Thomas Nielsen, tlf. 88 13 97 31, btn@willis.dk.

Se mere om pensionsordningen på www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen.


Fondsbevillinger

Millionstøtte

til kiropraktisk forskning

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse har vanen tro uddelt

midler. Udover en samlet støttebevilling på 1.347.276 kr. til ordinære forskningsprojekter uddelte

fonden også ekstraordinært midler til en række nye udviklingsprojekter bl.a. kompensation ved

deltagelse i efteruddannelse, udarbejdelse af førstehjælpsmanual og etablering af internationale

stipendier. Af de ordinære projektmidler blev der bl.a. givet støtte til gennemførelse af det

første specialuddannelsesforløb for en kiropraktor i i hospitalsvæsenet.

Bodil Arnbak (Kiropraktor, ph.d.-

studerende) Modtager over en 3årig

periode 1.859.046 kr. til ph.d.-projektet:

’The use of MRI in the early

diagnosis of spondyloarthritis’. Projektet

foregår på Rygcenter Syddanmark

og skal undersøge, hvordan

man bedst udnytter MR-skanninger i diagnostikken af

tidlig spondylartrit, som er en sjælden gigtlidelse. 2500-

3000 patienter med lændesmerter i alderen 18-40 år vil få

udført en MR-skanning i tillæg til den kliniske undersøgelse.

Formålet med studiet er at undersøge hyppigheden

af spondylartritforandringer på MR-skanninger for herefter

at klarlægge sammenhængen mellem kliniske tegn

på spondylartrit med forandringer på MR-skanninger.

Mikkel Konner (Kiropraktor, ansat

ved Rygcenter Syddanmark, Ringe)

Modtager 686.102 kr. over fem år til

gennemførelse af postgraduat specialeuddannelse

for hospitalsansatte

kiropraktorer. Der har de senere år

vist sig en stigende interesse for kiropraktorers

ansættelse på hospitalerne, hvilket har øget

behovet for en egentlig specialisering af kiropraktorer i

hospitalsvæsenet. Bevillingen gives til gennemførelse af

en ’forsøgsordning’ for specialisering af hospitalsansatte

kiropraktorer. Modellen lægger sig i vid udstrækning op

ad speciallægeuddannelsen og varer 5 fem år, hvor kandidaten

undervejs skal varetage og udvikle funktioner på 3

forskellige afdelinger.

Sanne Korsdal Frederiksen (Kiropraktor)

Modtager 135.000

kr. til gennemførelsen af den treårige

masterudannelse ’Master of

Science in Advanced professional

Practice, Chiropractic Paediatrics’ved

Anglo-European College

of Chiropractic (AECC) i Bournemouth, England.

Med uddannelsen opnås der kompetencer inden for

diagnostik og behandling af gravide, nyfødte, småbørn,

børn og teenagere. Uddannelsen giver desuden

kritisk indsigt i forskningsmetoder og brugen af forskning

i almen praksis.

Erik Poulsen (Kiropraktor, m.Sc

og ph.d.-studerende ved NIKKB)

Modtager 129.000 kr. til projektet:

’Konservativ behandling af hofteartrose:

effekt af manuel behandling

og hofteskole på smerte, funktion

og livskvalitet’. Projektet, som er

tredelt, omhandler hofteartrose og beskriver i første del

forekomsten af hofteartrose i kiropraktorpraksis ifm.

diagnostik og behandling. Anden del undersøger reproducerbarheden

af en række kliniske undersøgelser benyttet

i udredningen af hofteartrose. Tredje del indeholder

en randomiseret klinisk undersøgelse, som måler effekten

af manuel behandling og hofteskole.

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse

uddeler midler til forskningsprojekter inden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt midler til

kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis. Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der

beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling inden for dette område. Liste over tidligere uddelinger

samt ansøgningsskema kan hentes på DKF’s hjemmeside www.kiropraktor-foreningen.dk.

Ansøgningsfristen er to gange årligt: 1. marts og 1. oktober.

16 0KIROPRAKTOREN NR.1 2010


FoNDSBEvIllINgER

Efteruddannelsesenheden, NIKKB

(ved efteruddannelseschef Claus

Dam Nielsen). Modtager 123.274

kr. til pilotprojekt for efteruddannelse

af kiropraktorer i muskuloskeletal

ultralyddiagnostik. Pilotprojektet, som er udarbejdet

i samarbejde med Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab,

har til formål at opnå erfaringer med efteruddannelse af

kiropraktorer i muskuloskeletal ultralyd samt at uddanne

kiropraktorer, der i fremtiden kan bruges som undervisere

på kommende kurser. Projektet har desuden som

formål at etablere en platform for en kommende ultralydsuddannelse.

Kari Skovmand Kuhn (Kiropraktor,

ansat ved Kiropraktisk Klinik,

Kolding) Modtager 33.923 kr.

til gennemførelse af anden del af

Masteruddannelsen ’Master of

Science in Advanced professional

Practice, Chiropractic Paediatrics’

ved Anglo-European College of Chiropractic (AECC)

i Bournemouth, England. Med uddannelsen opnås

der kompetencer inden for diagnostik og behandling

af gravide, nyfødte, småbørn, børn og teenagere. Uddannelsen

giver desuden kritisk indsigt i forskningsmetoder

og brugen af forskning i almen praksis.

Laila Hansen (Kiropraktor, ansat

i kiropraktorhuset, Silkeborg)

Modtager 44.418 kr. til gennemførelse

af første år af den treårige

masteruddannelse ’Master of

Science in Advanced professional

Practice, Chiropractic Paediatrics’ved

Anglo-European College of Chiropractic

(AECC) i Bournemouth, England. Med uddannelsen

opnås der kompetencer inden for diagnostik og

behandling af gravide, nyfødte, småbørn, børn og

teenagere. Uddannelsen giver desuden kritisk indsigt

i forskningsmetoder og brugen af forskning i almen

praksis.

Susanne Lynge Rosing (Kiropraktor,

medejer af Kiropraktisk Center,

Brønderslev) Modtager 17.325

kr. til gennemførelse af første år af

Masteruddannelsen ’Chiropractic

Paediatrics’ ved Anglo-European

College of Chiropractic (AECC) i

Bournemouth, England. Med uddannelsen

opnås der kompetencer inden for diagnostik

og behandling af gravide, nyfødte, småbørn, børn og

teenagere. Uddannelsen giver desuden kritisk indsigt

i forskningsmetoder og brugen af forskning i almen

praksis.

KS

Grethe Thøstesen (Kiropraktor,

odense). Modtager 37.374 kr.

til gennemførelse af anden del af

Masteruddannelsen ‘Master of

Science in Advanced professional

Practice, Chiropractic Paediatrics

ved Anglo-European College of

Chiropractic (AECC) i Bournemouth, England. Med

uddannelsen opnås der kompetencer inden for diagnostik

og behandling af gravide, nyfødte, småbørn,

børn og teenagere. Uddannelsen giver desuden kritisk

indsigt i forskningsmetoder og brugen af forskning i

almen praksis.

stØtte til seniorForskerstillinger

det er rygcenter syddanmarks ambition at blive førende i den

kliniske rygforskning i danmark, og det er forventningen, at

kiropraktorer med relevante forskningsmæssige kompetencer

bliver nøglepersoner i at nå det mål. kiropraktorfonden har på

denne baggrund bevilget midler til en treårig ansættelse af to

seniorforskere:

kiropraktor, ph.d. og forsker tue secher får ansvar for det

billeddiagnostiske område og for gennemførelse af forskning

og kvalitetsudvikling i relation til mr-skanningens betydning for

diagnose og patientforløb i en fuldtidsstilling.

kiropraktor, ph.d. og seniorforsker alice kongsted får i en

deltidsstilling ansvar for beskrivelsen af en strategi for nakkeområdet

og for gennemførelse af forskning og kvalitetsudvikling i

relation til nakkelidelser.

KIROPRAKTOREN NR.1 2010 017


KORT NYT

Moderne patientklagesystem i støbeskeen

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, som gør grundlæggende

op med det nuværende patientklagesystem. Lovforslaget

indebærer en ændring af patientklagesystemet,

der giver patienterne bedre klagemuligheder, lettere klageadgang

og mulighed for hurtigere afgørelser af klagesager

samtidig med, at det nye patientklagesystem vil understøtte

øget læring i sundhedsvæsenet.

Som en nyskabelse inden for offentlig klagesagsbehandling

indeholder forslaget et krav om, at patienter i sager

over såvel en autoriseret sundhedspersons sundhedsfaglige

virksomhed, som i sager vedrørende sundhedsvæsenets

sundhedsfaglige virksomhed, skal tilbydes en dialog med

den region, der helt eller delvist har afholdt udgifterne til

den pågældende sundhedsydelse. DKF hilser i grove træk

lovforslaget velkomment.

Den svenske regering:

Uddannelse efter dansk forbillede

Kort før jul meldte den svenske regering ud, at skal der etableres

en kiropraktoruddannelse i Sverige, skal kvaliteten

leve op til kiropraktoruddannelserne i udlandet, eksempelvis

Danmark.

Den svenske kiropraktorforening, LKR, hilser udmeldingen

velkommen, fordi den baner vej for, at der kan oprettes

en kvalitetsmæssigt tilfredsstillende uddannelse i

Sverige, som ikke efterligner den nuværende svenske kiropraktoruddannelses

ringe niveau. Denne uddannelse

på Skandinaviska Kiropraktorhögskola i Stockholm lever

ikke op til de internationalt anerkendte standarder for kiropraktoruddannelser.

Udmeldingen er regeringens reaktion

på den udredning om landets kiropraktor- og naprapatuddannelsessituation,

som regeringen bestilte for

et mere end et år siden. Udredningsrapporten, som blev

offentliggjort i sommer, anbefalede, at en evt. ny kiropraktoruddannelse

skulle udvikles i samarbejde med uddannelse

på Skandinaviska Kiropraktorhögskola i Stockholm.

Regeringens udmelding indskærper derimod, at

en evt. uddannelse skal etableres

efter det danske forbillede på

SDU.

POLITISK MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2010

DKF og NIKKB udsender Kirofaktaundersøgelse

DKF er godt i gang med at udvikle sit nye politiske målsætningsprogram,

som bærer arbejdstitlen PMP 2010.

Foreningens nye politiske mål skal baseres på viden. Derfor

er der gennemført en analyse af centrale interessenters opfattelse

af kiropraktik og DKF. Desuden gennemføres i løbet af februar

i samarbejde med NIKKB en undersøgelse af kiropraktorprofessionens

brug af behandlingsmetoder, udstyr, medhjælp,

klinikstørrelse m.v. Undersøgelsen går under navnet Kirofaktaundersøgelse

2010 og skal afdække, hvordan henholdsvis en

kiropraktor og en kiropraktorklinik anno 2010 ser ud. Der er

ikke tale om en holdningsundersøgelse, da medlemmernes

holdninger mere skal komme frem via topmøder og anden form

for medlemsinddragelse, som finder sted indtil årsmødet i november,

som skal tiltræde det nye program.

Forskere på NIKKB har udviklet undersøgelsen, som gennemføres

elektronisk via et link, som sendes til alle medlemmer.

Ny lov fra 4. januar 2010

Arbejdsgivere skal

holde samtale

med sygemeldte

medarbejdere inden

4 uger

Dansk Kiropraktor Forening

Kiropraktor modtager posterpris

Kiropraktor og ph.d.-studerende Erik Poulsen

modtager 2.præmien i SDU’s posterpris

2009. Posteren er en metodebeskrivelse af

den randomiserede kliniske undersøgelse,

som omhandler effekten af den manuelle

(kiropraktor-) behandling og hofteskole på

patienter, der er diagnosticeret med hofteartrose.

Mange sygemeldte har et stort ønske om at komme tilbage på arbejdet.

Mange arbejdspladser har et stort ønske om at få deres medarbejder tilbage.

En god dialog kan afkorte sygdomsperioden og fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen.

Få gode råd til samtalen og læs mere om reglerne på ams.dk

18 0KIROPRAKTOREN NR.1 2010


LæGerneS tiLLiD i Dit LOKaLOMråDe!

Mange læger har behov for en kompetent samarbejdspartner i dagligdagen til at

varetage diagnostik og behandling af bevægeapparatslidelser. Det skyldes ofte en

eller flere af følgende årsager:
Lægen er usikker på diagnose og behandlingsplan

Patienten er kommet tilbage grundet manglende effekt af anden behandling

Annonce

Lang ventetid på vurdering hos speciallæge

Kiropraktoren har kompetencerne til at udfylde denne rolle - mange læger ved det

bare ikke endnu!

Ønsker du at bliver anerkendt som specialist i diagnostik og behandling af

bevægeaparatslidelser?

Ønsker du at indgå i et frugtbart samarbejde med lægerne i dit lokalområde?

Ønsker du en markant øget tilgang af nye patienter?

Så kom og lær hvordan du bryder isen!

Kiropraktorerne Jacob West og Jonas Loft anviser konkrete metoder til

succesfuldt samarbejde med lægerne i dit lokalområde.

Tid: Lørdag den 17. april kl. 9-17

sTed: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.

Pris: 10.995,- inkl. forplejning.

For tilmelding og nærmere kursusbeskrivelse se WWW.WeStLOFt.DK

west:loft, kiropraktorerne på Axeltorv åbnede i 2004 og er med sine 7

ansatte kiropraktorer en af Danmarks største klinikker. Succesen skyldes

en målrettet indsats og et godt samarbejde med områdets læger. Jacob

West og Jonas Loft har igennem de seneste 5 år holdt foredrag for mere

end 500 læger og speciallæger, og har siden 2005 været tilknyttet praksisreservelægernes

videreuddannelse i Region Hovedstaden.

A DIFFERENT APPROACH

KIROPRAKTOREN NR.1 2010 019


KoRT NYT

seminAr om WHipLAsH-trAumer

Lægeforeningen inviterer til en status på det forgangne årtis

forskning inden for whiplash. Mødet finder sted i Lægeforeningen

i København torsdag den 11. februar 2010 og beskæftiger

sig bl.a. med balancen mellem fysiske, psykosociale komponenter

og central sensibilisering. Deltagelse er gratis. Tilmelding:

kje@dadl.dk senest 8. februar 2010 efter først-til-mølle-princip.

nordisK WHipLAsH-KonFerence

Landsforeningen af Polio- Trafik- og ulykkesskadede, PTU, afholder

nordisk konference torsdag den 22. april 2010 på Herlev Hospital

i samarbejde med Whiplashforeningen. Formålet er at

skabe konsensus om:

- Rette diagnosticering og behandling af følger efter

whiplashskader

- Rehabilitering af mennesker med kroniske følger af

whi-plashskader medicinsk, socialt og arbejdsmæssigt

Læs mere om konferencen og tilmelding på

www.ptu.dk/konference/

nye regLer For Brug AF medHJÆLp

For at skabe klarhed over ansvarsplaceringen ved opgaveglidning

har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse og en

tilhørende vejledning om delegation af forbeholdt virksomhed.

Bekendtgørelsen har indvirkning på kiropraktorernes delegation

af opgaver til andre faggrupper ansat i klinikken. Bekendtgørelsen

trådte i kraft den 1. januar 2010.

Det er væsentligt for patientsikkerheden, at opgaverne i sundhedsvæsenet

varetages inden for klare rammer og med en klar ansvarsplacering.

Reglerne præciserer derfor den sundhedsretlige

ansvarsplacering ved delegation og kommer med anvisning på,

hvordan delegation af forbeholdt virksomhed i praksis kan foregå.

Bekendtgørelsen kan downloades på:

www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2009/Delegation.aspx

tvÆrseKtorieL- og tvÆrdiscipLinÆr

indsAts mod ondt i ryggen

Sundhedsstyrelsen dokumenterer i den netop udgivne MTVrapport:

”Tværsektoriel og tværdisciplinær indsats overfor patienter

med ondt i ryggen – en medicinsk teknologivurdering”

mulige effekter ved at anvende tidlige tværsektorielle og tværdisciplinær

intervention overfor patienter med længerevarende

tilstande af rygbesvær på mellem 4-12 uger. Trods alle hidtidige

indsatser peger de senere års forskning på, at

forekomsten af ’ondt i ryggen’ samt afledte konsekvenser heraf

er uforandret i gruppen af uspecifikke rygsmerter.

I næstenummer af KIROPRAKTOREN bringes en mere udførlig

omtale af projektet.

Skal vi indrette

dit træningsmiljø?

Er du til

fokuserende

eller radierende

chokbølge?

Med en kombination af professionelt udstyr fra

hhv. gym80 og Precor er dine medlemmer sikret

en oplevelse ud over det sædvanlige.

Med Storz Medical får du adgang til begge teknologier,

endda i samme kombinations apparat. Og ofte

giver det god mening at anvende begge teknologier i

samme behandling.

www.fitpartner.dk l Tlf. 70 204 234

www.fitpartner.dk l Tlf. 70 204 234

20 0KIROPRAKTOREN NR.1 2010


Annonce

Nyt produkt til

kiropraktorer

Komplet IT løsning til kiropraktorer

Profdoc har udviklet et helt nyt IT-system

specifikt til kiropraktorer. Med Xdont kan du

holde styr på dine patienter, dine aftaler og din

økonomi. Du kan afregne med Sygeforsikring

Danmark og meget mere – enkelt og sikkert.

Vi har masser af erfaring!

Profdoc er i dag Danmarks største leverandør

af IT-systemer til praktiserende læger og fysioterapeuter.

Xdont anvendes allerede af mere

end 90 % af alle danske fysioterapeuter.

www.profdoc.dk

KIROPRAKTOREN NR.1 2010 021


MARKEDSPLADSEN

xxx

Ledige stillinger

WEST:LOFT SØGER KIROPRAKTOR/TURNUSASSISTENT

Da der stadig er utrolig stor efterspørgsel efter vores ydelser, søger vi en ny

kiropraktor, der kan indgå i vores dynamiske team på 7 kiropraktorer. Historisk

set har vi ansat en ny kiropraktor om året, hvorfor du kan forvente en fuld

kalender i løbet af kort tid. Der lægges vægt på tværfaglig og evidensbaseret

behandling. Der vil være gode løn og ansættelsesvilkår. Tiltrædelse efter aftale.

Skriftlig ansøgning sendes til:

Kiropraktorerne west:loft

Axeltorv 8, 2. sal

1609 København V

kiro@kiroaxeltorv.dk

Kiropraktor søges til tiltrædelse 1. februar eller snarest derefter

Vi er en støt voksende klinik i nyrenoverede lokaler. Vi er 4 kiropraktorer, 2

massører, 1 akupunktør, 1 fysioterapeut og 5 sekretærer i et spændende tværfagligt

fællesskab. Der er fokus på trivsel, læring og udvikling via konferencer,

kurser og samtaler. Klinikken fokuserer på en helkropslig mekanisk tilgang i

behandlingen, og hvis du ikke allerede mestrer ekstremitetsteknikker, hjælper vi

dig med at opnå de nødvendige kompetencer. Røntgen med digital fremkaldning.

Se www.kiropraktor.com eller kontakt os for en uformel samtale:

Carsten Nøddeskou

Storgade 12

4180 Sorø

KIROPRAKTOR SØGES

Kiropraktor søges til travl klinik med stort patientgrundlag i Randers. Klinikken

har gode samarbejdsrelationer til læger, sundhedsplejersker og fysioterapeuter

i Randers.

Klinikken vægter kvalitet i patienthåndtering - Find it, fix it and leave it alone.

Du må gerne have interesse i børnebehandling og/eller sportskiropraktik.

Henvendelse:

Ulla Junge Tlf 24429453 ( gerne aften)

eller mail: engdals@mail.tele.dk

Turnusasistent søger arbejde.

Kompetent og udadvendt kommende kiropraktor, uddannet på Syddansk

Universitet, søger turnusplads fra juli 2010.

Står I netop og mangler en arbejdsom og ansvarsfuld assistent, som er god

til at sætte patienten i centrum, er jeg klar til at tage udfordringen op.

Jeg søger en turnusplads, som lægger vægt på læring, udvikling og trivsel.

Mulighed for tværfagligt samarbejde og fokus på evidensbaseret behandling

er et klart plus.

Kontakt mig på:

Oliver Brage

Mail: olbra05@student.sdu.dk

Telefon: 28595846

Kiropraktor eller turnusassistent søges til Svendborg

Kiropraktisk Center, Centrumpladsen i Svendborg søger en kiropraktor eller

turnusassistent hurtigst muligt.

Vi er i øjeblikket 2 kiropraktorer, 2 massører samt 3 sekretærer. Der er 3

kiropraktorbehandlingsrum, 1 massagerum samt et træningsrum. Klinikken er

baseret på en blandet patientgruppe, men behandler især mange børn.

Den kollega vi søger, skal både kunne lide at arbejde selvstændigt og tage

ansvar, men også indgå i den tværfaglighed der er såvel internt i klinikken,

men også eksternt med vores samarbejdspartnere i området.

Henvendelse til Charlotte Riber:

c.riber@kirosydfyn.dk,

mobil 20227585,

arbejde 62228585

Køb / Salg / Leje

Ultralyds-skanner sælges

Siemens Sonoline Adara fra 2003 med 7-10Hz probe og sort/hvid printer.

Pris 20.000,-

God opstarts-skanner, introduktion gives.

Henvendelse:

Kiropraktorerne West:Loft

Tlf 33121612

kiro@kiroaxeltorv.dk

Turnusassistent til sommer

Da vores dygtige og rare kollega Lone, af transportmæssige årsager, har søgt

nye udfordringer tættere på bopælen, søger vi en ny frisk og energisk kollega

til at overtage stillingen.

Der er pt. 3 kiropraktorer, to massage- og zoneterapeuter samt en body SD

og akupunktør-behandler tilknyttet klinikken.

Der opereres med elektronisk journalføring og digitalt røntgen. Vi har et

rigtig godt arbejdsklima og får jævnligt rosende tilkendegivelser fra vore

patienter angående den rare atmosfære, der hersker her på stedet.

Tiltrædelse 1. juli 2010 eller snarest derefter.

Henvendelse til Per Falkenberg:

Amager Kiropraktik Center,

Tlf. 32 54 95 94,

E-mail: per@akc-klinik.dk

Udgivelsesplan 2010

Blad: annoncedeadline: Udgivelsesdato:

Nr. 2 10. marts 2010 uge 14

Nr. 3 10. maj 2010 uge 23

Nr. 4 9. juli 2010 uge 31

Nr. 5 10. september 2010 Uge 40

Nr. 6 10. november 2010 Uge 49

Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen-media, annonce@tuen.dk. Deadline nr. 2: 10. marts 2010

Bemærk: Maks. antal ord i rubrikannoncer på markedspladsen er 80.

22 0KIROPRAKTOREN NR.1 2010


AcuPharma A/S

Carbo nåle, 500 stk.

fra Kr. 105,00

O P S L A G

Fonden til fremme af kiropraktisk

forskning og postgraduat uddannelse

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening driver en fond,

som bl.a. har til formål at etablere det økonomiske grundlag for Nordisk Institut for

Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense, at fremme kiropraktisk forskning, at yde

tilskud til efteruddannelses-aktiviteter for kiropraktorer, at yde tilskud til andre formål

og at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis.

Smertefri

Seirin nåle, 100 stk.

fra Kr. 90,00

ASP nåle, 200 stk.

fra Kr. 375,00

Alle priser er ekskl. moms

og opnås som mængderabat!

Tjek vores webshop!

www.acupharma.dk

Fra denne fond er det muligt at søge midler til forskningsprojekter inden for kiropraktik

og klinisk biomekanik og midler til kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis.

Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, som beskæftiger sig med forskning

og kvalitetsudvikling indenfor det pågældende sundhedsområde.

Der skal anvendes ansøgningsskema ved ansøgning om støtte. Skemaet kan

rekvireres på Danske Regioners hjemmeside www.regioner.dk under ”Fonde”

eller på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside www.kiropraktor-foreningen.

dk under ”Medlemsinformation”. Ansøgning i 12 eksemplarer fremsendes til

fondens sekretariat. Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af

projektet, herunder angivelse af titel, formål samt specifi kation af det ansøgte

beløbs størrelse. Eventuel forskningsprotokol vedlægges ansøgningen.

Ansøgningsfristen er fastsat til onsdag den 1. marts 2010. Ansøgningerne vil blive

behandlet på mødet i fondens bestyrelse i april 2010.

AcuPharma A/S

Præstemarksvej 10 A

4000 Roskilde

Tel +45 7022 8838

Fax +45 4421 0302

info@acupharma.dk

Fondens sekretariatsadresse er:

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

c/o Danske Regioner

Dampfærgevej 22

Postboks 2593

2100 København Ø

Telefon 35 29 82 50 / 35 29 83 60

VidensWeekend

- weekenden 10. - 11. april 2010

5-stjernede Spahotel Kellers Park i Vejle danner lørdag den 10. april

samt søndag den 11. april 2010 rammen om en spændende weekend

for kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater, personlige trænere

og behandlere - med tid til nydelse, netværk, inspiration, initiativ,

fællesskab og faglighed!

• Correction Academy – muscle energy tecniques l Jesper Bergstrøm

• Performance Stability – the foundation matrix l Pernille Thomsen

• Supersole konceptkursus - fodens biomekanik l Henrik Koblauch

• Funktionel Træningscoach l Panos Pantos

• Friction Training med Flowin l Robert Wärrf

• Farvel til løbeskader - løbestil og bevægelsesanalyse l Per Øllegaard

• Sundhed i krop og kost l Birgitte Nymann

• Metoder og muligheder i personlig træning l Rolf Nolsøe Bau

• Kontroller inflamation og Smertekontrol l Oscar Umahro Cadogan

BUTIKSTORVET

MARIAGER

Lejemål for Liberale erhverv. På den bedste

placering i Mariager udlejes 128 m2 med mulighed

for yderligere 128 m2 på 1. sal. Start 1/2 2010.

Ejendommen er velvedligeholdt, attraktiv og p.t.

indrettet som tandlægeklinik.

Prisen pr. dag er kr. 1.800 eller begge dage for kr. 3.500 inkl. lækker

5-stjernet forkostbuffet, kaffe/te vand m.v. Samtidig er der mulighed

for aftenarrangement samt overnatning med fri adgang til fitness og

Aqua Spa - HUSK at der er begrænset pladser.

(ovennævnte priser gælder ved hutig tilmelding inden 15. februar 2010)

For yderligere information og tilmelding - kontakt os på

telefon 4362 2200 eller læs mere på www.proacademy.dk

Ejeren er fl eksibel for individuelle ønsker og lang

lejeaftale med forkøbsret kan opnås.

Kontakt til:

Revisionsfi rmaet Eyvind Eklund

Registrerede Revisorer.

Telf. 98572009 eller mail eyvind@eklund.dk

KirAnn_jan2010.indd 1 19-01-2010 12:23:39


afsender:

dansk kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2. tv.

1363 københavn k.

id-nr.: 42726

Salg og service

af behandlingsborde

F. L. Automatic er leverandør af

behandlingsborde til kiropraktorer.

Gennem mere end 20 år har vi leveret

behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenith

samt renoverede behandlingsborde

til danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer.

Vi fremstiller også automatiksystemer

til påmontering på stort set alle typer

behandlingsborde.

Forny et ældre behandlingsbord!

Vores motor- og hydrauliksystem gør det

nemt at betjene et ældre behandlingsbord,

der normalt kræver en manuel og anstrengt

betjening. Systemerne giver ældre behandlingsborde

nøjagtig den samme lette betjening,

som findes på nye behand-lingsborde.

Reservedele

Vores veludstyrede værksted gør det desuden

muligt for os at fremstille specielle reservedele.

Det kan f.eks. være en specifik reservedel til et

specielt eller udgået behandlingsbord – eller

dele til røntgenudstyr.

Et godt tilbud

Se også vores aktuelle lagerliste over

renoverede behandlingsborde på

www.flautomatic.dk

F.L. Automatic

Haslund Klostervej 23

8900 Randers

Tlf: +45 8644 5122

Fax: +45 8644 5152

www.flautomatic.dk

More magazines by this user
Similar magazines