15.05.2015 Views

kiropraktoren nr 1 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr 1 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr 1 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

NR.1 2009

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne

Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver

REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed

KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0


xxx

Bestyrelsens leder · februar 2009

TOPMØDE MED GEJST

Konferencer er der nok af. De mange forandringer og reformer, som foregår i disse år, fører utallige konferencer,

seminarer, temadage og fællesmøder med sig. Ofte er skabelonen for disse konferencer ret ens, og som

deltager ved man, hvad man kan forvente sig. For det meste overraskes man ikke.

Sådan var det ikke med Danske Regioners seneste konference for beslutningstagere og politikere: “Sundhedspolitisk

Topmøde om Fremtidens Sundhedsvæsen”. Den fandt sted i Kolding midt i januar over 2 dage, og

DKF’s formand og direktør deltog. Invitationen lovede, at formen ville være utraditionel og deltagende, og

løftet blev ikke brudt. DKF’s formand og direktør blev begge meget positivt overraskede over, hvor godt

topmødet lykkedes med at få centrale beslutningstagere til at diskutere fremtidens sundhedsvæsen på en ny,

engageret måde.

Danske Regioner lykkedes fint med at få bredde i topmødets diskussioner. For det første var diskussionerne

konkret funderet i konklusioner fra 4 stort anlagte og overraskende velbesøgte borgermøder. For det andet

havde arrangørerne løftet blikket fra skaren af selvskrevne aktører, og havde også inviteret umiddelbart mere

perifere interessenter, som slet ikke er så perifere i sundhedsdiskursen, som man måske har tendens til at opfatte

dem. Eksempelvis var de store fagforeninger og repræsentanter for det private sundhedsvæsen også med. Dette

sikrede en perspektivrigdom, som kvalificerede diskussionerne væsentligt.

Hvad kom der så ud af mødet?

De spændende debatter kom omkring mange, om ikke alle, aspekter af de overvejelser og prioriteringer, som

skal bane vej for beslutningerne om fremtidens sundhedsvæsen. På mange områder nåede man til enighed

om overordnede mål og

strategier. Bl.a. blev man

enige om, at det offentlige

sundhedsvæsen skal styrkes,

så det kan konkurrere med

det private sundhedsvæsen.

Man var fx enige om at sikre

lige konkurrencevilkår. Når

man på dette niveau drøfter

overordnede linjer og principper,

er det naturligvis

nemmere at nå til enighed, end når de konkrete beslutninger skal træffes. Det vil blive spændende at følge,

hvor langt enigheden rækker ved forhandlingsbordene.

Det vigtigste resultat af mødet, som arrangørerne med

rette kan være stolte af, er, at aktørerne på sundhedsområdet

oplevede brede, kvalificerede diskussioner,

som gav ny gejst og inspiration til det arbejde, vi alle

står overfor i de kommende år, når fremtidens sundhedsvæsen

skal planlægges.

En mødekonklusion, som for DKF’s formand og direktør var meget øjenåbnende, var nødvendigheden af

en positiv branding af det offentlige sundhedsvæsen. Langt fra alt halter i vores fælles sundhedsvæsen, selvom

man ofte efterlades det indtryk! Sundhedsvæsenet indeholder mange dele, som fungerer upåklageligt, eller ja,

faktisk bedre end nogen andre steder i verden. Forstår man i fælles enighed at promovere de elementer, der

fungerer og skaber resultater, kan man måske fremavle en mere positiv oplevelse af sundhedsvæsenet med en

selvforstærkende effekt, som kunne være med til at løse problemer med fastholdelse, rekruttering, negative

systembarrierer osv.

Konkrete resultater opnåede topmødet ikke, men det ville også være forkert at forvente. Det vigtigste resultat

af mødet, som arrangørerne med rette kan være stolte af, er, at aktørerne på sundhedsområdet oplevede brede,

kvalificerede diskussioner, som gav ny gejst og inspiration til det arbejde, vi alle står overfor i de kommende år,

når fremtidens sundhedsvæsen skal planlægges.

2 KIROPRAKTOREN NR.1 2009


Indhold

02 Leder: Topmøde med gejst

04 Bredde i DKF’s ny bestyrelse

På DKF’s årsmøde 8. november 2008 tog bestyrelsen afsked med næstformand

Joann Lundis og Alice Kongsted. Lone Kousgaard Jørgensen og Rikke Krüger Jensen

blev valgt ind, og bestyrelsesmedlem Jacob West blev ny næstformand.

06 KKF 2009: STATUS OG UDFORDRINGER

DKF’s 5 kiropraktorkredsformænd ser tilbage på resultaterne fra 2008 og frem mod

det nye års udfordringer.

12 Sammenhæng mellem nakkekurve efter whiplash

og langtidsprognose

DKF’s specialepris 2008 gik til speciale, der fandt sammenhæng mellem tilstedeværelse

af kyfosering i nakken og smerter efter whiplash.

16 WILLIS: NYE FORSIKRINGSPRISER FOR 2009

18 Topmøde diskuterer fremtidens sundhed

20 KORT NYT

04

12

18

22 MARKEDSPLADSEN

Tidsskrift for medlemmer af

Dansk Kiropraktor Forening

ISSN 1395-8496

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2.tv.

1363 København K

Telefon 3393 0400

dkf@kiropraktor-foreningen.dk

www.kiropraktor-foreningen.dk

Artikelforslag modtages gerne.

Kontakt redaktionen.

Redaktionsgruppe

Redaktør (ansvarshavende):

Peter Kryger-Baggesen

Redaktionen:

Ole Rasmussen

Karina Sol

Tanja Skov Carlsen

Annoncedeadline

KIROPRAKTOREN nr. 2

Udkommer i uge 14.

Deadline for annoncer:

6. marts 2009

Tilrettelæggelse og produktion

Tuen-media as

Forsidefoto: Colourbox.com

KIROPRAKTOREN NR.1 2009 3


BEstyrelse 2009

Bredde i DKF’s

ny bestyrelse

Med rosende ord fra formanden, som fortsat er Peter Kryger-Baggesen, forlod næstformand

Joann Lundis og bestyrelsesmedlem Alice Kongsted DKF-bestyrelsen ved

generalforsamlingen 2008. Lone Kousgaard Jørgensen og Rikke

Krüger Jensen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer, og

den nye bestyrelse har konstitueret sig med Jacob

West som ny næstformand.

Balance

De to nye bestyrelsesmedlemmer

sikrer fortsat balance i DKF’s bestyrelse.

For det første er de begge

kvinder som de 2 fratrådte medlemmer.

For det andet er Rikke

Krüger Jensen forsker og tilknyttet

kiropraktoruddannelsen ligesom

Alice Kongsted. For det

tredje er Lone Kousgaard Jørgensen

ansat i kiropraktorklinik og

tilfører derfor den klinikansatte

medlemsgruppe en stemme i bestyrelsen.

Klinikejere og ansatte

Siden 2005 har Line Press Sørensen

været bestyrelsesmedlem, og

hun er ansat hos Falck Healthcare,

og nu også offentligt ansat

som proceskonsulent i kvalitetsmyndigheden,

Det Nationale Indikatorprojekt

(NIP).

Udover hende er ansatte kiropraktorer

nu også repræsenteret

af Lone Kousgaard Jørgensen

og Rikke Krüger Jensen. Klinikejerne

er repræsenteret af Peter

Kryger-Baggesen, Kent Højer

Kristensen, Jakob van Dijk og

Jacob West. At klinikejere besidder

4 ud af de 7 bestyrelsesposter

stemmer fint overens med proportionerne

i medlemsskaren. Lidt

over halvdelen af de næsten 650

DKF-medlemmer (ca. 55 %) er

klinikejere. Ca. 33 % er ansatte

kiropraktorer. De resterende ca.

12 % af medlemmerne fordeler

sig på studerende, pensionister og

medlemmer ude af erhverv.

Alder og uddannelse

Kønsbalancen er også i orden,

men gennemsnitsalderen er forholdsvis

lav. Den er kun på lidt

over 38 år. Peter Kryger-Baggesen

er med sine 50 år alderspræsident,

og Rikke Krüger Jensen på 33 år

bestyrelsens yngste. Gælder det

uddannelsessted, har to af de syv

erhvervet deres kiropraktortitel i

udlandet. Peter Kryger-Baggesen

uddannede sig i USA og Kent

Højer Kristensen er uddannet i

England. Resten af bestyrelsen er

uddannet på Klinisk Biomekanik,

SDU, hvor den fællesnordiske kiropraktoruddannelse

blev oprettet

midt i 1990’erne.

TSC

DKF’s bestyrelse 2009:

Formand

Peter

Kryger-Baggesen

Næstformand

Jacob West

Kasserer

Kent Højer

Kristensen

Jakob van

Dijk

Line Press

Sørensen

Lone

Kousgaard

Jørgensen

Rikke

Krüger Jensen

0 0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


Bestyrelse 2009

Nye i bestyrelsen

Lone Kousgaard Jørgensen

CV: Uddannet kiropraktor fra SDU

i 2002. Turnus hos Kiropraktorerne

Kongevej i Sønderborg, hvor jeg stadig

er ansat. Efteruddannelseskurser

om primært behandlingsteknikker,

rehabilitering og træning.

Fagpolitisk: Fra 2003-06 sad jeg

i bestyrelsen for amtsforeningen

Kiropraktorerne i Sønderjyllands

Amt, og blev derefter formand for

KKF Syddanmark, da den blev oprettet.

Forlod den post i efteråret for

at stille op til DKF’s bestyrelse.

Privat: Jeg er 35 år, og gift med

Henrik. Vi har 2 drenge på henholdsvis

8 og 9 år, og bor i Nybøl

ved Sønderborg.

Hvilke forventninger har du til

bestyrelsesarbejdet?

Først og fremmest forventer jeg,

at det bliver en stor udfordring,

hvor jeg bliver totalt forvirret,

men forhåbentlig en del klogere

på fagpolitik. Jeg forventer, at vi

i bestyrelsen skal diskutere alt,

hvad der rører sig vedr. kiropraktik,

især i vores egen forening,

men også rundt om i verden. Jeg

forventer, at vi er grundige og effektive,

så medlemmerne kan få

klare og gennemtænkte svar, når

de spørger, og jeg forventer, at vi

vil finde løsninger, der er fremsynede

og etisk forsvarlige overfor

både kolleger og patienter.

Særlige emner, du ser frem til at

arbejde med?

Der er ikke et bestemt emne, jeg

ser frem til at arbejde med, for der

sker utroligt meget spændende

for kiropraktorer i disse år. Det

gælder både internt i foreningen,

i klinikkerne, i regionerne

og på uddannelsesområdet. Skal

jeg nævne et enkelt emne, der

har indflydelse på meget, er det

manglen på kiropraktorer, som er

en stor udfordring!

Nævn et par områder, du synes,

er vigtige kiropraktorpolitiske

prioriteter de næste par år.

Efteruddannelse samt specialistuddannelse

for kiropraktorer,

optaget på kiropraktorstudiet,

bedre faglig og økonomisk integration

i det øvrige sundhedsvæsen,

samt procedurer for tildeling

af ydernumre.

Lone Kousgaard

Jørgensen om

hvorfor politisk arbejde er

spændende: ”Det er svært

at forklare, præcis hvad

det er, men et er sikkert, i

politik er der rigtig mange

forhold, man ikke umiddelbart

forbinder med

hinanden, som viser sig

at have stor betydning for

hinanden, når beslutninger

skal tages”.

Rikke Krüger Jensen

CV: Uddannet kiropraktor fra Syddansk

Universitet 2004. Turnus

delt mellem forløb på Kiropraktisk

Klinik, Assens, og Rygcentret

i Ringe, hvor jeg efterfølgende blev

ansat som kiropraktor. Udover

min ansættelse i ambulatoriet er

jeg også ansat som ph.d.-stipendiat

på RygForskningsCentret. Ph.d.-

projektet er et klinisk randomiseret

forsøg, hvor formålet er at belyse

effekten af to behandlingstiltag,

som repræsenterer forskellige belastningsgrader,

a) træning og fysisk

aktivitet og b) restitution, aflastning

og råd om hvile. Desuden

er jeg del af censorkorpset ved

Institut for Idræt og Biomekanik,

SDU, eksaminator på kandidateksamen

på rygcentret, og censor på

medicinernes embedseksamen.

Fagpolitisk: Jeg har ikke været

fagpolitisk aktiv før, men er en del

af den gruppe, som arbejder med

oprettelse af specialkiropraktoruddannelse

i sekundærsektoren.

Privat: Jeg er 33 år, og bor i Ringe.

Jeg er gift med Tue Secher Jensen,

som også er kiropraktor og fuldtidsforsker.

Sammen har vi Emil

på 3 år og Emma på 7 år.

Hvilke forventninger har du

til bestyrelsesarbejdet?

Jeg ser frem til spændende nye

arbejdsopgaver og til via min

baggrund i offentligt sygehusregi

og forskning at kunne bidrage

konstruktivt til bestyrelsesarbejdet.

Særlige emner, du ser frem til at

arbejde med?

Specielt ser jeg frem til at repræsentere

og kunne varetage

eventuelle arbejdsopgaver for de

kiropraktorer, som er ansat på

hospitaler, på universitetet og

forskningsinstitutioner etc., og

jeg vil særligt gerne arbejde for

yderligere udbredelse af kiropraktorer

ansat i disse og lignende institutioner.

TSC

Rikke Krüger

Jensen er fuldtidsansat

kiropraktor på Rygcentret

i Ringe, men i to stillinger.

Dels er hun ansat som kliniker

i ambulatoriet, dels

er hun ansat som ph.d.-

stipendiat i RygForsknings-

Centret. Derudover er hun

censor ved kiropraktorers

og medicineres eksaminer.

KIROPRAKTOREN NR.1 2009 0


KKF 2009

KKF 2009

- STATUS OG UDFORDRINGER

I Jylland og Fyn er de 3 kiropraktorkredsforeninger (KKF) gået ind i det nye år med nye

bestyrelser og nye formænd. Samtidig ser man her i vest frem til et år med fokus på

udarbejdelse af praksisplan. På Sjælland og øerne er der kun få udskiftninger

i de 2 KKF-bestyrelser, som ser frem til at implementere målene i den

praksisplan, man har landet i det forgangne år. Læs her om

bestyrelserne i de 5 KKF’er og resultater fra 2008 og

udfordringer i 2009.

Dorthe Schøler Ziegler

KKF Region Syddanmark

Henrik Frederiksen

KKF Region Midtjylland

Kirsten Sillehoved

KKF Region Sjælland

Marianne Krogsgaard

Matthiesen

KKF Region Nordjylland

Jørn Eichhorn

KKF Region Hovedstaden

0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


KKF 2009

KKF Region Syddanmark

– Formandsskifte og nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelse: Dorthe Schøler Ziegler (formand) [NY],

Hanne Eich (kasserer), Anette Ravn Nørregaard (sekretær),

Rune Wolf og Anne Krog [NY].

Suppleanter: John Sandsberg, Marianne Christoffersen.

Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Lone Kousgaard

Jørgensen, Teddy Fohlmann, Peter Højgaard og

Hanne Nøddeskou-Fink og Dorthe Schøler Ziegler

[NY].

Medlemstal pr. 1.1.08: 219

Formandsinfo: Dorthe Schøler Ziegler er 33 år, uddannet

fra SDU i 2004, og ansat hos Kiropraktorerne

Gyrst i Odense. Har ikke tidligere været aktiv i hverken

amtsforening- eller KKF-bestyrelse, men har deltaget

aktivt i møder og i efteruddannelse.

Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne

år

Vi har afholdt 3 regionsmøder, hvoraf det ene var et

diskussionsforum om praksisplanlægningen, hvilket

gav mange gode inputs til det videre arbejde på

området. I samarbejdsudvalget har der især været

fokus på behandlingskapacitet i regionen og herunder

også fokus på forskellige nedsættelsesmuligheder.

Kvalitetsudvikling og det billeddiagnostiske

område mangler endnu at blive drøftet.

Vi har endelig fået godkendt to praksiskonsulentstillinger

på hver 20 timer månedligt, hvilket styrker vores

position i det fremtidige regionale behandlingstilbud

markant.

Der er nu valgt to suppleanter til bestyrelsen og de

deltager i stort set alle bestyrelsesmøder. Sigtet er at

gøre bestyrelsesarbejde mindre ”skræmmende” og

sikre at eventuelt kommende bestyrelsesmedlemmer

kan snuse til arbejdet.

Fokusområder i 2009

Vigtigst er det videre arbejde med praksisplanlægningen.

Praksisplanen kan forhåbentligt sendes til godkendelse

i Regionsrådet i løbet af det første halvår. Vi

har praksiskonsulenter og kiropraktorer i en tværfaglig

arbejdsgruppe for planlægning af rygundersøgelse og

-behandling i regionen, og de skal fortsat støttes på

bedste vis.

I det mere daglige forhold til vores medlemmer er det

fortsat vigtigt at arbejde for et styrket socialt og fagligt

netværk gennem opretholdelse af 12-mandsgrupper

og gennem relevante faglige emner på vores regionsmøder.

Dorthe Schøler

Ziegler har overtaget

formandsstolen

i KKF Syddanmark

efter Lone Kousgaard

Jørgensen, som

nu er medlem af

DKF’s bestyrelse.

KKF Region Midtjylland – Generationsskifte og ny formand

Bestyrelse: Henrik Frederiksen (formand) [NY], Jens

Kjærgaard (kasserer), Anja Borgaard, Hans Jacobsen

[NY], Klaus Eriksen [NY] og Roar Meier [NY].

Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Klaus Doktor,

Niels Klougart og Lisbeth Lantto.

Medlemmer pr. 1.9.08: 110

Formandsinfo: Henrik Frederiksen er 29 år, uddannet

fra SDU i 2005 og nu ansat i Kiropraktisk

Klinik i Holstebro ved Bruno Christiansen og John

Madsen. Har tidligere været ansat i Viborg og Herning.

Blev valgt ind i KKF-bestyrelsen i efteråret

2007, og altså nu valgt som formand.

Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år

Praksisplanen har været til 1. høring, og de ændringer,

der er blevet lavet i forhold til kiropraktorernes

oprindelige oplæg, er ikke tilfredsstillende og er

blevet forkastet af kiropraktorerne i samarbejdsudvalget.

Kritikken lyder på, at det nye oplæg mangler

visioner for det fremtidige samarbejde mellem kiropraktorer

og regionen.

Der været afholdt kredsforeningsmøder med røntgen

i fokus. Første indlæg vedrørte problemer omkring

røntgenbeskrivelser ved overlæge John Jarbæk og kiropraktor

Carsten Hviid. Lindsey Rowe gav et indlæg

omkring røntgen og MR. Generelt har aftnerne været

velbesøgt, hvilket har været en stor tilfredsstillelse.

Fokusområder i 2009

Fokusområderne for 2009 vil være godkendelse af

praksisplanen og at få opstartet en weekendvagtordning

dækkende hele regionen. Derudover er målet

fortsat at afholde kredsforeningsmøder med indlæg,

der inspirerer og udvikler kiropraktorerne, samt

øger det interkollegiale fællesskab i regionen.

Den ny formand i

KKF Midtjylland,

Henrik Frederiksen.

KIROPRAKTOREN NR.1 2009 0


KKF 2009

KKF Region Sjælland – Nyt bestyrelsesmedlem

Den erfarne formand i

KKF Sjælland, Kirsten

Sillehoved: ”Jeg har

altid haft en fantastisk

opbakning med gode

bestyrelsesmedlemmer,

som har været engagerede

og arbejdsomme.”

Bestyrelse: Kirsten Sillehoved (formand), Dorte Jørgensen

(næstformand), Nis Alnor (kasserer), Annie

Wejlemann Mikkelsen (sekretær) [NY] og Thomas

Glue Schmidt Jensen.

Repræsentanter i samarbejdsudvalget:

Kirsten Sillehoved, Dorte Jørgensen,

Nis Alnor og Lars Slemming.

Medlemstal pr.1.9.08: 67

Formandsinfo: Kirsten Sillehoved er årgang 1954 og

uddannet i 1976 på Palmer College of Chiropractic i

Davenport, Iowa, USA. Har drevet klinik i Slagelse i

30 år, og har været formand for Vestsjællands Amts kiropraktorer

fra 1984 (med 2 afbrydelser), indtil amtsforeningen

blev til KFF Region Sjælland. Derudover

er hun formand for DKF’s Klinikejerudvalg, en post

hun har bestridt i mange år.

Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år

Udarbejdelsen af praksisplanen ved Nis Alnor, Ole

Bolding og Carsten Nøddeskou. Opslag af ydernummer

”Syd for Strømmen” (Lolland – Falster – Møn).

Fokusområder i 2009

Efter forhåbentlig godkendelsen af praksisplanen i

Økonomiudvalget i Region Sjælland, så er det ansættelse

af ny praksiskonsulent. (Vores praksiskonsulent

sagde op, og vi er derfor uden konsulent på nuværende

tidspunkt).

Nyt ydernummer tildeles (og helst flere).

Udvide henvisningsretten til MR- og CT-skanninger

til de 2 andre gl. amter i Region Sjælland (Storstrøms

og Roskilde Amter).

Tilladelse til vederlagsfri røntgen foretaget hos kiropraktor

efter henvisning fra speciallæge (der har tidligere

været en forsøgsordning).

Henvisning til DXA-skanning på regionens sygehuse.

Ansættelse af kiropraktorer i sekundærsektoren.

Vi vil arbejde hårdt på, at flere og helst alle punkter

bliver opfyldt i 2009.

KKF Region Nordjylland – Rokade og ny formand

Den tidligere

kasserer Marianne

Krogsgaard Matthiesen

har byttet

plads med Lotte

Damm-Henrichsen,

og er nu formand

for KKF Nordjylland.

Bestyrelse: Marianne Krogsgaard Matthiesen (formand)

[NY], Lotte Damm-Henrichsen (kasserer) [NY]

og Henrik Nykjær (sekretær).

Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Lotte Damm-

Henrichsen, Henrik Nykjær og Marianne Krogsgaard

Matthiesen.

Medlemstal pr. 1.9.08: 36

Formandsinfo: Marianne Krogsgaard Matthiesen er 36

år, uddannet fra SDU i 2000, og har siden 2002 drevet

Kiropraktisk Klinik i Løgstør. Startede som fagpolitisk

aktiv i amtsforeningsregi i 2002, og har været med lige

siden, dog med en pause i 2005. Har derudover siddet

i DKF’s bestyrelse i 2004 og 2005, og har også siddet i

DKF’s sportsudvalg i en periode.

Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år

Oplæg til projektet KLIK (Klassifikation af Lændesmerter

I Kiropraktorpraksis) via Tom Petersens kursus

om diagnostik af lændepatienter: Flere klinikker i

Region Nordjylland er med KLIK-projektet ved Alice

Kongsted løbende hele året, og der er præsentation af

resultater m.v. i februar 2009.

To regionsmøder har været afholdt med eksterne foredragsholdere:

1 møde med fysioterapeuten Morten

Mellerkær, der fortalte om McKenzie, samt 1 møde

med Hanne Holm Andersen, som informerede om KI-

Apro-projekt (projekt for Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse

v. Jørgen Kiilsgaard) i Hjørring.

Arbejder løbende med henvisningsret til rygambulatorie,

samt generelt håndtering af rekvirering af røntgenbilleder

fra regionssygehuse.

Alle er enige om røntgenpolitik i Region Nordjylland,

og der er i løbet af året givet 2 afslag på dispensation fra

kravet om røntgen i kiropraktorklinik, hermed har alle

kiropraktorer i regionen røntgen.

I gang med ansættelse af ny kiropraktor-praksiskonsulent

i regionen.

Fokusområder 2009

Overordnet er det praksisplanen, vi skal i gang med.

Vi indleder året med et møde med regionen, og herefter

møde med interesserede medlemmer i februar.

Vi vil derudover gerne søsætte flere tværfaglige projekter

og generelt arbejde for henvisningsret for kiropraktorer

til sekundærsektoren. Derudover:

Ansættelse af praksiskonsulent, som evt. kan igangsætte

pilotprojekt med udvidet ryg-undersøgelse i

kiropraktorklinikker; finde interessante eksterne foredragsholdere

samt invitere Kiro-Info til Nordjylland;

samt forhåbentligt rekruttere flere medlemmer til bestyrelsesarbejdet.

0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


Y

hvorfor

Y

Y

Y Y Y Y Y Y

nøjes med

Y

9 procent?

YY

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y

Y Y

Y Y Y Y

Y Y YY

Y

Annonce

Y Y Y Y Y

Både lægen og kiropraktoren vinder på

Y Y Y Y Y

YYY Y Y YY

Y

YY

Y Y

YY

Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y

Y Y Y YY

Y

Kun 9 procent af de danskere, der gennem det seneste

år har klaget over smerter i muskler og led, søgte

behandling hos en kiropraktor. den lave andel skyldes

blandt andet, at to ud af tre patienter søger egen

læge først, og at der endnu ikke er tradition for, at

læger anbefaler kiropraktisk behandling. samarbejde

mellem læger og kiropraktorer er nøglen til at

ændre statistikken - til gavn for patienter, læger og

kiropraktorer.

intensivt endags-kursus anviser konkrete metoder:Alt At vinde.

at samarbejde.

Gør det første først. et indblik i forudsætningerne for

tværfagligt samarbejde.

indledende mAnøvrer. Kend dine samarbejdspartnere

og deres værdisæt.

Bryd isen. sådan indledes kontakten og samarbejdet

med de praktiserende læger.

foredrAGet. sådan får dine visitkort plads ved siden af

lægens receptblok (med foredragsmateriale/skabeloner

til brug ’mandag morgen’).

fordomme oG BArrierer. sådan imødekommes den

fordomsfulde læge.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til klinikejere og assistenter med iværksætterdrømme

Antal deltagere

maks. 12

Yderligere information

se kursusbeskrivelse, tid og sted, pris og tilmelding på: www.westloft.dk

West:Loft, Kiropraktorerne på Axeltorv åbnede i 2004. Siden er klinikken vokset markant og er med

seks kiropraktorer i dag en af Danmarks største. Succesen og den hurtige vækst skyldes primært et

godt samarbejde med områdets læger. Et samarbejde, der bygger på en målrettet indsats, og som

fortsat udvikles. Klinikkens indehavere, Jacob West og Jonas Loft, har igennem de seneste fire år

afholdt foredrag for mere end 350 praktiserende læger og er i dag tilknyttet videreuddannelsen af

praksisreservelægerne i Region Hovedstaden.


KKF 2009

KKF Region Hovedstaden – Uændret bestyrelse

KKF Hovedstadens

formand Jørn

Eichhorn fortsætter

sammen med en

uændret bestyrelse.

Bestyrelse: Jørn Eichhorn (formand), Gunnar Meilstrup

(næstformand), Jette Tarp Albrechtslund (kasserer),

Christina Nielsen (sekretær) og Louise Bendix.

Suppleanter: Mette Lønstrup, Anne Winther Caspersen

og Annette Bennedsgaard Jespersen [NY].

Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Gunnar Meilstrup,

Martin Brænder og Poul Ejby Rasmussen. Jørn

Eichhorn deltager i møderne som bisidder.

Medlemstal pr. 1.9.08: 154

Formandsinfo: Jørn Eichhorn er 37 år, uddannet fra

SDU i 2000 og medindehaver af klinikken Kiropraktorerne

Frederiksberg, som åbnede i 2007. Har i en

årrække været ekstern lektor ved SDU, hvor han har

undervist i røntgenteknik og -diagnostik. Har tværfaglig

erfaring fra bl.a. Rygcentret i Ringe og Privathospitalet

Valdemar. Deltager løbende i efteruddannelse

og faglige kurser. Siden 2006 formand for KKF

Hovedstaden.

Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år

Bestyrelsesarbejdet er konsolideret og foreningen har

fundet en god rytme, hvilket genspejles i regionsmøder

med stor tilslutning og ingen udskiftninger i

bestyrelsen. Kredsforeningen har fra start inviteret

interesserede medlemmer til at snuse til organisations-

arbejdet som bestyrelsessuppleanter.

Foreningen har afholdt 3 regionsmøder med emnerne:

Journalføring, Dry-needling og Former for Kiropraktisk

Praksis.

2008 har stået i praksisplanens tegn, og et meget stort

læs er blevet trukket i et underudvalg bestående af

Lone Vestergaard og Poul Ejby Rasmussen. Det har

givet synlige resultater. Region Hovedstaden kunne

således efter regionsrådsmøde i november 2008 præsentere

landets første Praksisplan for Kiropraktik efter

regionsreformen. Læs planen på regionens hjemmeside:

www.regionh.dk

Fokusområder i 2009

I forlængelse af praksisplanens anbefalinger afholdes

de første møder i de nedsatte implementerings- og bedømmelsesudvalg

primo 2009.

2 ledige praksiskonsulentstillinger skal besættes, og

der er allerede inden annonceringen en stor interesse.

Politisk arbejder vi på en løsning for de klinikker, som

ikke er tilmeldt overenskomsten med den offentlige

sygesikring, men ønsker at være med. Bestyrelsen har

lagt program for årets regionale efteruddannelsesmøder

og regionsmøder frem til efteråret, hvor emnerne

vil være digital røntgen, fokus på klinikdrift, sommerfest

og generalforsamling.

DKF’s 5 kiropraktorkredsforeninger (KKF’er):

Dannet i sommeren 2006 til afløsning af 15 lokale amtsforeninger. Kiropraktorkredsforeningernes formål

er, under opfyldelse af DKFs formålsparagraf, at samle medlemmerne indenfor regionens område

for herved at fremme og varetage kiropraktorstandens interesser, opretholde gode kollegiale forhold

og i det hele taget koordinere kiropraktorstandens interesser i det lokale område. Kiropraktorkredsforeningernes

medlemmer er de medlemmer af DKF, der har arbejdssted i kiropraktorkredsforeningens

område.

Samarbejdsudvalg: KKF’erne samarbejder med den lokale region i et samarbejdsudvalg, hvor regionspolitikere

og regionens embedsmænd sammen med KKFs repræsentanter forhandler regionale aftaler

om kiropraktik. Bl.a. planlægger man i fællesskab den regionale kiropraktiske behandlingskapacitet i

de såkaldte praksisplaner for kiropraktorområdet.

10 0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


Tag en rask besluTning

Frivillig behandlingsForsikring For medlemmer aF dkF

Annonce

behandlingsgaranTi

behandlingsFrihed

smÅ og sTore skader

Tidligere skader (eFTer 2 År)

ogsÅ dÆkning aF Familien

behandlingsforsikringen etableres separat udover pensionsordningen. du kan vælge selv at tilmelde

dig, eller den enkelte klinik kan vælge at tilmelde alle medarbejdere obligatorisk. hvis klinikken indgår

en obligatorisk aftale for alle medarbejdere, er der skattefrihed for prisen. du kan også tilmelde

din familie.

den årlige pris for kiropraktorer udgør 1.995 kr. Prisen er den samme for ægtefællen eller samleveren.

læs mere om behandlingsforsikringen på www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen, hvor du også

kan hente en tilmeldingsblanket under behandlingsforsikring. du kan også kontakte bo Thomas

nielsen fra Willis på tlf. tlf. 88 13 97 31 eller e-mail btn@willis.dk.


Specialeprisen

Sammenhæng mellem

nakkekurve efter whiplash

og langtidsprognose

Denne artikel er skrevet udfra vores speciale, som blev afleveret 1 marts 2008 på SDU.

Hovedvejleder på opgaven var professor, dr.med Tom Bendix og medvejleder var

kiropraktor, ph.d. Alice Kongsted.

Af kiropraktor Martin Liane

og Mats Johansson

Indledning

De almindeligeste symptomer både ved akutte

og kroniske skader efter whiplash-traume er nakkesmerter,

hovedpine og stivhed i nakken. Årsagen

til de kroniske problemer er ikke klarlagt, men både

somatiske og psykologiske faktorer har været foreslået.

Karakteristisk for whiplash-skade er smerter

og nedsat funktion uden objektive tegn på patologi

ved MR-skanning og almindelig røntgenundersøgelse.

Flere studier har undersøgt risikofaktorer for

kronicitet, men på trods af det virker det svært at

forudse langtidsprognosen efter whiplash-trauma.

MR-studier har højnet forventningerne om at finde

signifikant patologi, men der forekommer ikke at

være nogen forskel mellem skanninger tidligt efter

trauma og skanninger af normalbefolkningen; dog

har man ved kliniske observationer bemærket, at

patienter med whiplash oftere synes at have kyfose i

nakken. Tidligere forekommende studier viser dårlig

sammenhæng mellem cervikal kurvatur og langtidsprognose.

Disse studier er imidlertid små og

man har især defineret forskellene i holdning som

”ændret holdning” eller ”nedsat lordose”. Vores

målsættning med studiet var dels at klassifisere kurvaturen

i cervicalcolumna efter whiplash og teste

reproducerbarheden af vores klassifikation, og dels

at undersøge mulighederne for at forudse langtidsprognosen

hos whiplash-patienter ved at kigge på

disse kurvaturer, og især om kyfose er relateret til

en ringere prognose.

»

Vi kan konkludere, at der er en sammenhæng mellem

tilstedeværelse af kyfosering i nakken og smerter efter

whiplash, men at sammenhængen er så svag, at

kyfosering kun kan betragtes som led i en af flere

årsager til whiplash-relaterede smerter.

Metode

Materialet i undersøgelsen kommer fra en tidligere

undersøgelse, hvor 171 patienter med akutte symptomer

efter et bilsammenstød frontalt eller bagfra blev

MR-skannet kort tid efter traumet. Patienter, som

havde været bevidstløse eller havde frakturer eller dislokationer

i nakken, ekskluderedes fra forsøget. Ved

inklusionen til studien skulle patienterne bl.a. svare

på, hvor svære nakkesmerter og hovedpine de havde,

graderet fra 0-10, samt gennemgå en klinisk undersøgelse

hvor bevægeligheden blev testet. Efter 12 måneder

blev bevægligheden testet igen, og patienten fik et

nyt spørgeskema tilsendt. MR-skanningerne blev op-

12 0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


Specialeprisen

Kiropraktorerne Mats Peter Johansson og Martin Liane modtog den første af DKF’s nyindstiftede specialepris ved årsmødet i november

2008. Mats Peter Johansson fra Sverige og Martin Skogheim Baann Liane fra Norge mødte hinanden på SDU’s kiropraktoruddannelse.

Martin Liane er nu i turnus hos Ola Senstad i Harstad, Norge, og har foreløbigt planer om at blive der. Han er glad for at

være tilbage hos sin norske kæreste og tæt på den norske natur. Mats Peter Johansson er i turnus hos Maria og Nils Nørskov-Erichsen

på Frederiksberg, København, og har ingen flytteplaner foreløbigt. Han synes, det er sjovt at bo i storbyen, men vil nok engang i

fremtiden flytte tilbage til Gøteborg.

Prof., kiropraktor Jan Hartvigsen

om specialet, som blev belønnet med

karakteren 12: ”I specialet anvendes

flere metodemæssige tilgange og informationer

fra billeddiagnostik bruges

til at bestemme prognose hos en tung

patientgruppe. Resultaterne er et godt

afsæt til yderligere forskning indenfor

området”.

Figure 1 - Lordose Figure 2 - Kyphose Figure 3 - Recta

KIROPRAKTOREN NR.1 2009 013


Specialeprisen

delt i 3 forudbestemte kategorier, som blev defineret:

Lordose: bagkanten af C4 ligger ¼ corpusbredde anteriort

for en linie mellem centrum af bagkanten af C2,

og centrum af bagkanten af C7.

Kyfose: bagkanten af C4 ligger posteriort for en linie

mellem centrum af bagkanten af C2 og centrum af bagkanten

af C7

Recta: patienter, som ikke opfyldt kriterierne for lordose

eller kyfose.

Alle skanningerne blev kategoriseret selvstændigt af to

observatører, som var blindede, med henblik på symptomer

og den kliniske undersøgelse. Uvægtet kappaværdi

beregnedes for at undersøge overensstemmelsen

mellem observatørerne. Derefter blev kategorierne og

data fra spørgeskemaerne og den kliniske undersøgelsen

skrevet ind i database programmet EPI-data, og relevante

statistiske beregninger lavet i statistikprogrammet

STATA 8.

Diskussion og konklusion

Lordose er generelt anset som normaltilstand i cervical

columnal. I henhold til vores klassifikation havde de

fleste patienter recta, og vi anser derfor, at en udrettet

nakke er den normale holdning ved liggende MR. Patienter

med columna recta har bedre prognose end øvrige

patienter efter 12 måneder vedrørende nakkesmerter,

hovedpine og cervikal bevæglighed. Patienter med

kyfose har mere intense nakkesmerter og hovedpine

både direkte efter whiplash-traume og efter 12 måneder.

Tidligere studier med andre kategoriseringskriterier

har ikke vist de samme resultater. De prædiktive værdier

var ikke overbevisende nok til, at holdning kan stå alene

som prædiktiv faktor, men videre studier med lignende

målsætninger anbefales. Vi kan konkludere, at der er

en sammenhæng mellem tilstedeværelse af kyfosering i

nakken og smerter efter whiplash, men at sammenhængen

er så svag, at kyfosering kun kan betragtes som led i

en af flere årsager til whiplash-relaterede smerter.

Resultat

Kappaværdien indikerede en meget høj enighed mellem

de to observatører, der vurderede billederne. Efter,

at alle MR-skanningerne blev opdelt i de forskellige

kategorier, var resultatet: 37 lordose, 32 kyfose og 102

recta.

Figur 1,2,3 Eksempel på de forskelige kategorier.

Når de forskellige kategorier sammenlignedes direkte

efter uheldet, havde patienter med kyfose signifikant

mere nakkesmerter og hovedpine end de øvrige patienter.

Patienter med recta og lordose havde næsten den

samme smerte direkte efter uheldet. Sammenlignedes

kategorierne 12 måneder efter uheldet, havde patienter

med kyfose stadig mere nakkesmerte og hovedpine end

de øvrige patienter, men hvis man kun sammenlignede

kyfose og lordose, var der ingen signifikant forskel. Patienter

med recta havde mindre intens nakkesmerte og

signifikant mindre hovedpine end de øvrige patienter.

Desuden havde patienter med recta signifikant bedre

bevægelighed i nakken 12 måneder efter uheldet.

Referencer

Johansson M, Liane M, Bendix T, Kongsted A.

Correlation between cervical posture after a

whiplash trauma, and the 12 months prognosis.

Speciale, SDU, 2008.

Statsborgerskab

på den fællesnordiske

kiropraktoruddannelse på SDU

2006 2008

Danmark 56% 51%

Norge 29% 31%

Sverige 11% 14%

Andre 4% 4%

Antal i alt 236 215

Dansk Kiropraktor Forenings Specialepris

Specialeprisen på 5000 kr. blev stiftet i 2008 i samarbejde

med kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik, SDU.

Prisen uddeles til DKFs årsmøde til det forgangne års bedste

speciale, som falder indenfor specialeprisens aftalte emneområde.

Specialer omhandlende anatomiske forhold og fysiologiske mekanismer

vedrørende bevægeapparatets normale funktion samt

anatomi og fysiologi under smertegivende omstændigheder vil

kunne komme i betragtning til prisen. Endvidere specialer omhandlende

anatomiske forhold og fysiologiske mekanismer bag

forebyggelse og behandling for lidelser i bevægeapparatet.

Anatomiske forhold og fysiologiske mekanismer er bredt defineret

som værende for eksempel billeddiagnostik, biomekanik,

muskelfysiologi, smertefysiologi og andet, hvor objektive mål

relateres til normalitet, smerte, fysiologi, patofysiologi, patientklassificering

og virkningsmekanismer.

SDU udvælger de specialer, der kan komme i betragtning til

prisen. DKFs bestyrelse afgør herefter hvilket af disse, der skal

modtage prisen.

14 0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


VERDENSNYHED - BTL SHOCKWAVE

Giv dine patienter det bedste af det bedste, BTL

shockwave – hurtigere, mindre smerte og billigere

– GRATIS FREMVISNING – MULIGHED FOR LEASING

Den første SHOCKWAVE i verden med mulighed for

kombineret laser, ultralyd og TENS

Indbygget leksikon med stor farve touch skærm

Tryk på den lidelse du ønsker at behandle, alt er forindstillet, læs

beskrivelse hvad der sker, hvor ofte du skal behandle, og hent

billede frem på skærmen hvor du skal behandle.

Annonce

• Effektivt til smerte og muscoskeletal lidelser

• Let at anvende

• Hovedgrupper af behandling for orthopaedics, rehabilitation, og

sportsmedicin

• Unik mulighed for opgradering til andre behandlingsmetoder som

elektroterapi, Laser, Ultralyds behandling

• Op til 5 bar

• Høj frekvens op til 22 Hz

• Burst mode for ekstra sensitive patienter

• 8.4’’ farve touch screen

• Terapeutiske leksikon med anatomiske billeder og beskrivelser

• Bruger diagnoser, samt programmerede diagnoser

• Den mest konfortable shockwave pistol med ergonomisk håndtag

• BTL´s top vogn for transport på klinikken

• Gem patientjournaler i Shockwaven for hurtigere indstilling

• Ekstra applikator til yderligere 750.000 skud

INTRODUKTIONSTILBUD KUN 108.000 + moms, Normalpris

118.000 + moms – Inklusiv privatundervisning,

RING IDAG OG BESTIL FREMVISNING PÅ 76940877

Acupunctureshop.com, Vesterbækvej 31 Sig, Varde – 76940877

– info@acupunctureshop.com www.acupunctureshop.com

Acupunctureshop.com er en af Europas førende inden for klinikudstyr,

med over 3000 produkter og 5200 kunder i Danmark.

Distributører i en lang række Europæiske lande. Vi sælger til 70%

af de danske sygehuse.


FORSIKRING

Nye forsikringspriser

Nye forsikringspriser

for 2009

for 2009

Af account director Søren

Lauridsen, Willis

Herunder kan du se de nye forsikringspriser for

2009 i DKF´s pensionsordning, og hvad priserne var

i 2008.

Prisen for basisdækningen ved tab af erhvervsevnen

stiger med 18 %. Prisstigningen var ventet, fordi der

er sket store udbetalinger til medlemmer, som har mistet

erhvervsevnen de senere år. Risikoregnskabet på

DKF´s pensionsaftale viser således et underskud på

over 13 mio. kr. for de sidste 2 regnskabsår (2006 og

2007).

Der er ikke sket forhøjelse af prisen for basisdækningen

ved kritisk sygdom og dødsfald.

Årlig pris for basisdækning ved tabt erhvervsevne (faginvaliditet)

2008 2009

Karensperiode

Karensperiode

Sum 3 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Forhøjelse

kr 200.000 4.076 3.465 4.795 4.076 18%

kr 300.000 6.114 5.197 7.193 6.114 18%

kr 400.000 8.152 6.929 9.590 8.152 18%

kr 500.000 10.190 8.662 11.988 10.190 18%

Årlig pris for basisdækningen ved dødsfald

Sum 2008 2009

kr 500.000 1.236 1.236

kr 750.000 1.836 1.836

kr 1.000.000 2.448 2.448

Årlig pris for basisdækningen ved kritisk sygdom

Sum 2008 2009

kr 100.000 264 264

Frivillig behandlingsforsikring via Mølholm

De medlemmer, som har valgt at tilmelde sig behandlingsforsikringen

i Mølholm, har brugt forsikringen

mere end forventet (skadesprocent 127).

Mølholm har derfor forhøjet prisen i 2009. Willis

har generelt oplevet meget store prisforhøjelser på

behandlingsforsikring, og vi vurderer, at prisen fortsat

er rimelig.

Årlig pris for behandlingsforsikring

Sum 2008 2009

Efter regning 1.250 1.995

Læs mere

om dine forsikrings- og pensionsmuligheder på http://www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen/

16 0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


Kiropraktorer

søges over hele

landet.

Kiropraktorer + fysioterapeuter

+ zoneterapeuter + massører

Vores teamkoncept bygger på

dynamisk samarbejde med

fokus på skaden og tværfaglige

resultater.

Velkommen i vores professionelle team

Vi har brug for dig

Der er stor efterspørgsel på vores ydelser - derfor har vi også brug for dine faglige kompetencer.

Vi søger løbende erfarne såvel som nyuddannede kiropraktorer. Vi forventer, at du har autorisation,

er dynamisk, servicemindet og har fokus på kvalitet i dit arbejde.

Behandlingerne foregår i Falck Healthcares Sundhedscentre, på virksomheder eller i din egen

klinik.

Mange fordele for dig

Som kiropraktor hos Falck Healthcare får du en række

fordele:

> Individuelt tilpasset timetal - mulighed for

fastansættelse

> Faglig sparring med andre faggrupper

> Vi arbejder med elektronisk tidsbestilling og

journalføring - det letter din administrative tid

> Årligt seminar med fagligt og socialt indhold

> Som behandler hos Falck Healthcare tilbydes du bl.a.

selv at kunne gøre brug af Tværfaglig behandling

samt rabatordning på tness dk medlemskab

FAKTA

Mere end 550 fysiske behandlere

er med i vores team

- og over 400.000 personer i

Danmark har en ordning med

Falck Healthcare Tværfaglig

behandling.

Nysgerrig

Ønsker du ere informationer, er du altid velkommen

til at kontakte områdecheferne:

Vest-Danmark

Jacob Okholm, e-mail: jok@falck.dk

Øst-Danmark

Mona Krøigaard-Larsen, e-mail: mkl@falck.dk

Michael Bagge, e-mail: mic@falck.dk

eller ring på tlf.: 7033 3322

Læs mere om os på: www.falckhealthcare.dk

369.0308 FHC/fri

GIGA

lAseren er klinikkens

nye medarbejder

Accelereret naturlig heling

%

100

80

60

40

Laserterapi

Naturlig heling

GIGAlaser arbejder professionelt og effektivt,

mens klinikkens øvrige behandlere er frigjort til

at servicere andre patienter.

GIGAlaser arbejder utrætteligt time efter time til

en meget favorabel ”månedsløn” og vil selv med

en moderat belægning generere en betragtelig

indtjening for klinikken.

20

1 2 3 4 5 6 Uger

Opheling efter skade

• Laserterapi er koncentreret energi til den naturlige heling.

• Laserlys trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle.

• Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle

kroppens naturlige reparationsmekanismer.

• Dermed forstærkes helingsprocessen og immunforsvaret styrkes.

• Laserterapi understøtter således kroppens egne naturlige

funktioner og hjælper dem til at ske langt hurtigere.

GIGAlaser har givet exceptionelle resultater ved lidelser som:

• Gigt

• Inflammationer

• Overbelastningstilstande • Sportsskader

• Muskelsmerter

• Opheling efter operation

• Sårheling

Vi afholder specialkurser i forretningskonceptet GIGAlaser,

hvor vi snakker ren business.

Kontakt PowerMedic for yderligere information.

Vil du vide mere, se powermedic.dk

PowerMedic Aps . Gasværksvej 8 . DK-4300 Holbæk . Danmark . T +45 5944 0832 . info@powermedic.dk . www.powermedic.dk


Reportage

Topmøde diskuterer

fremtidens sundhed

14. og 15. januar 2009 mødtes sundhedspolitikere fra regionerne og Folketinget med interesseorganisationer,

beslutningstagere samt sundhedsfaglige eksperter i Kolding for at drøfte sundhed med

udgangspunkt i borgernes prioritering. DKF var med. Danske Regioners topmøde bar

titlen “Sundhedspolitisk Topmøde om Fremtidens Sundhedsvæsen”, og skulle give

beslutningstagere mulighed for at diskutere fremtidens sundhedsvæsen på en

utraditionel, deltagende måde.

Borgerfundament

Mødet var kulminationen på en række borgertopmøder,

som blev afholdt 4 forskellige steder i landet samtidigt den

1. november 2008. Her var i alt 24.000 repræsentativt udvalgte

borgere inviteret. 800 (langt flere end forventet) tog

imod invitationen og kom med bud på fremtidens sundhedsprioriteringer.

Borgerne kunne eksempelvis stemme

om forskellige forslag. Resultaterne af borgermøderne var

fundament for diskussionerne på topmødet.

Borgernes udmeldinger blev tematiseret i følgende ønsker

til fremtiden: Øget prioritering af forebyggelse,

Skab sammenhæng, Personalemangel skal løses, Lige

adgang - eller betal selv, Bedre udnyttelse af ressourcerne

og Prioriter – med faglighed. I forskellige grupper

blev topmødedeltagerne bedt om at tage stilling til,

hvordan man kan finde langsigtede, robuste politiske

løsninger, hvilke tiltag de kræver, samt hvilke aktører,

der skal indgå i løsningen.

Begejstring

DKFs formand Peter Kryger-Baggesen deltog sammen

med direktør Ole Rasmussen. Begge vendte begge hjem

med begejstring over det vellykkede arrangement.

- Jeg er utroligt positivt overrasket over, hvor godt og

dynamisk mødeformen virkede. Man nåede at diskutere

med mange samtalepartnere med forskellige perspektiver.

Mødelederne styrede tiden formidabelt, og

konklusionerne blev fulgt fint op, fortæller direktør Ole

Rasmussen.

Temaer

Især var der fokus på styrkelse af det offentlige sundhedsvæsen.

Man var enige om, at der er behov for

en mere positiv synliggørelse af sundhedsvæsenet.

Principper for prioriteringer var et andet tema, som

fik en del opmærksomhed. Der var eksempelvis bred

enighed om, at differentierede behandlingsgarantier

er at foretrække frem for udifferentierede. Under

diskussionerne om sammenhængen mellem de

forskellige sektorer, var der også bred enighed om,

at blikket skal vendes mod ledelsesaspektet. Dårlig

ledelse skal til livs, og der skal uddelegeres større

ledelsesansvar på afdelingsniveau for at effektivisere

beslutningsgange.

Synliggørelse

For Peter Kryger-Baggesen og Ole Rasmussen var det essentielt,

at DKF deltog i mødet, selvom der ikke var mulighed

for at fremme kiropraktorinteresser som sådan:

- Gennem engageret deltagelse i overordnede konferencer

som dette topmøde kvalificeres kiropraktorernes

stemme. Kiropraktorerne bliver synliggjort som en ansvarlig

profession, der tager sin rolle i det fælles sundhedssystem

alvorligt, udtaler Ole Rasmussen.

18 0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


Reportage

MØDEMODEL SKABER

ENGAGEMENT

Hovedstadens regionsrådsformand Vibeke Storm

Rasmussen (A) er formand for Udvalget om Fremtidens

Sundhedsvæsen i Danske Regioner, som

havde indkaldt til sundhedspolitisk topmøde og de

foregående borgertopmøder. Hvordan oplevede hun

topmødet, og dets fundering i borgerinddragelse?

Borgertopmøderne viste, at der faktisk kan opnås

bred enighed om mange forhold på kryds af særskilte

interesser. Danske Regioner ville se, om denne enighed

kunne genfindes ved det politiske topmøde:

- Vi ønskede at se, om man i et forum, hvor beslutningstagere

fra alle dele af sundhedssystemet, inklusiv

de virkeligt indflydelsesrige, var til stede, også kunne

nå til enighed. Det kunne man faktisk, og derfor viste

topmødet mig, at vi i det danske sundhedsvæsen alle

er med på, at der skal indgås nogle holdbare, brede

kompromiser, understreger Vibeke Storm Rasmussen.

Borgerinddragelse

- Det var rigtigt spændende at opleve, hvor alvorligt og

reflekterende topmødet forholdt sig til borgertopmødernes

resultater, fortæller Vibeke Storm Rasmussen, som

mener, at alle parter i denne model kommer op af deres

positions huller, og får lejlighed til at tage emner op i en

fordomsfri diskussion. For Vibeke Storm Rasmussen er

det utroligt væsentligt, at sundhedsvæsenet demokratiseres,

og at det sker i fuld åbenhed. Det glædede hende derfor

meget at opleve, at den nye måde at høre og inddrage

borgernes synspunkter virkede over al forventning.

At borgermøderne blev et tilløbsstykke, viser for

Vibeke Storm Rasmussen, at befolkningen er involveret

og interesseret. Borgerne ønsker og skal gives

medejerskab:

- Fra at borgerne har interesseret sig for, hvad sundhedsvæsenet

kan give dem, så begynder de også nu at interessere

sig for, at være med til at bestemme, hvordan det

skal se ud. Det en nyerobring, om man så kan sige, af

det vi ejer i fællesskab. Det er rigtigt spændende.

Danske Regioners Sundhedspolitisk

Topmøde om

Fremtidens Sundhedsvæsen

fik beslutningstagerne op af

stolen for at drøfte sundhed

med udgangspunkt i borgernes

prioritering fra 4 succesfulde

borgertopmøder. Læs om

borgertopmøderne, som er udviklet

efter amerikansk model:

www.borgertopmoede.dk.

Fotos Ulla Hilden,

Danske Regioner.

Videre forløb

Vibeke Rasmussen skal sammen med sit udvalg nu

udarbejde en køreplan og afklare, hvad man skal arbejde

videre med af topmødets resultater. Mange konkrete

forslag kom på bordet, og dem skal der tages

stilling til. En målrettet, samlet markedsføring af alle

sundhedsuddannelserne var et af de forslag, man drøftede

i Vibeke Storm Rasmussens gruppe:

- Vi skal have italesat det spændende miljø, sundhedsvæsenet

har at byde på som arbejdsplads. Det har vi

simpelthen ikke fået gjort godt nok. Folk hører kun

om problemerne, men i virkeligheden er det jo et ekstremt

spændende miljø at arbejde i. Lige fra de meget

teknologiske arbejdsområder i laboratorierne og til

den direkte patientkontakt, bedyrer hun.

At fundere politiske brede diskussioner på borgerinddragelse

efter denne model, har vist sig at være virkningsfuld.

For Vibeke Storm Rasmussen vidner succesen

om, at man har fanget et behov:

- Det var overraskende positivt, så mange der ville

være med, og i hvor høj grad folk gerne ville spille

med. Dét peger på, at sundhedsvæsenet har brug for

de her samlende begivenheder. Vi er startet på en

spændende vej, som vi skal have udviklet, og som er

mere i pagt med vores tid, end så mange af de gamle

måder at gøre tingene på, konkluderer Vibeke Storm

Rasmussen.

TSC

Regionsrådsformand

Vibeke Storm

Rasmussen, Region

Hovedstaden, er formand

for Udvalget

om Fremtidens Sundhedsvæsen

i Danske

Regioner, som afholdt

topmødet.

KIROPRAKTOREN NR.1 2009 019


KORT xxx NYT

Sygemeldingsret udvidet i Norge

Siden 2006 har norske kiropraktorer haft ret til at sygemelde

patienter i 8 uger. Nu er denne ret udvidet til 12 uger.

Den udvidede ret trådte i kraft ved årsskiftet og gælder også

for de norske manualterapeuter (fysioterapeuter med en 2-

årig fuldtids akademisk overbygningsuddannelse). Udvidelsen

af sygemeldingsretten sker i forbindelse med indførelsen

af såkaldte dialogmøder, som skal afholdes mellem

arbejdsgiver og den sygemeldte arbejdstager indenfor 12

uger efter sygemeldingen. Til dette møde skal den sygemeldende

behandler deltage, hvis den sygemeldte ønsker det.

Hidtil har det dog ofte ikke været muligt for sygemeldende

kiropraktorer at deltage, fordi deres sygemelding kun gjaldt

for 8 uger.

– Udvidelsen af sygemeldingsretten er en naturlig fortsættelse

af integrationen af kiropraktorerne i det norske sundhedsvæsen,

udtaler Øystein Ogre, formand for Norsk Kiropraktorforening,

og omtaler udvidelsen som en sejr for

kiropraktorerne og patienterne.

FICS-seminar i Amsterdam

Den internationale sportskiropraktiske organisation FICS (Fédération

Internationale de Chiropratique du Sport), som DKF blev medlem af i

efteråret, indkalder til seminar.

FICS sports chiropractic seminar finder sted den 16.-19. april 2009 i

Amsterdam.

Til seminaret vil nogle af verdens førende sportskiropraktorer holde

foredrag og gennemføre

hands on workshops, som

fylder en betydelig del af

programmet. Seminaret er

en del af FICS internationale

sportskiropraktoruddannelse

ICSSD (International

Chiropractic Sports

Science Diploma).

Program og tilmelding på:

www.fics-online.org.

I forarbejdet til den nye lov kom det tydeligt frem, at norske

kiropraktorer benytter sygemeldingsretten sådan som den

var tiltænkt fra myndighedernes side. Kiropraktorernes sygemeldinger

er korte og præcise. Den gennemsnitlige varighed

af sygemeldingerne for muskelskeletdiagnoser er

væsentlig lavere for kiropraktorer end for læger. I 2007 var

gennemsnittet henholdsvis 9.3 mod 20.1 dage.

Seneste foldere fra Kiroinfo

”Isbehandling” er udarbejdet i samarbejde med kiropraktor Michael

Demant. Folderen giver en kortfattet instruktion i brugen af is ved

akutte eller nyligt opståede skader.

Meningen med denne folder er, at alle patienter, der får anbefalet at

anvende is, får folderen med i hånden, når de forlader klinikken.

”Lændeøvelser - Træningsprogram niveau 1 og 2” og ”Lændeøvelser -

Træningsprogram niveau 3 og 4” er udarbejdet i samarbejde med Mikael

Busse.

Hver folder indeholder øvelser i 2 sværhedsgrader.

De giver i et let forståeligt sprog patienten instruktion i øvelser som

kiropraktoren har anbefalet og foreskrevet.

Folderne gør det dermed lettere for patienten at følge kiropraktorens

råd og tage vare på sig selv - uden patienten skal være nervøs for at

gøre noget forkert.

Målet med folderne fra Kiroinfo er at profilere kiropraktorerne på fornemste

vis.

WFC fejrer kiropraktikken

til sin 10. kongres

WFC (World Federation of Chiropractic) afholder sin 10.

kongres i Montreal den 29. april – 2. maj 2009. Temaet i år er

”Celebrating Chiropractic in the 21st Century” og markerer

samtidig WFC’s 20 års jubilæum. Kongressen vil bestå af såvel

forelæsninger samt en række færdighedsværksteder,

paneldebatter og præsentationer af den bedste nye forskning

på verdensplan inden for professionen.

Foruden hovedtaler Dr. David Eisenberg skal også prof. kiropraktor,

ph.d. Charlotte Leboeuf-Yde forelæse til kongressens

akademiske program.

Dagen før kongressen afholder FICS (Fédération Internationale

de Chiropratique du Sport) symposium.

Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker en brochure om kongressen

tilsendt. Se mere på www.wfc.org/congress2009.

ECU’s årsmøde 2009

ECU’s årsmøde afholdes den 21.-23. maj 2009 i Alghero på Sardinien

i samarbejde med den italienske kiropraktorforening.

Læs program og andre oplysninger om årsmødet på www.ecuconvention.eu.

Kiropraktorer, der ønsker yderligere oplysninger om årsmødet

– eller har spørgsmål i øvrigt – er velkomne til at kontakte kiropraktor

Pelle Daugaard, som praktiserer i Italien: pelleda@tin.it.

20 0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


O P S L A G

Fonden til fremme af kiropraktisk

forskning og postgraduat uddannelse

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening driver en

fond, som bl.a. har til formål at etablere det økonomiske grundlag for Nordisk

Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense, at fremme kiropraktisk

forskning, at yde tilskud til efteruddannelses-aktiviteter for kiropraktorer, at yde

tilskud til andre formål og at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudvikling

i kiropraktorpraksis.

Fra denne fond er det muligt at søge midler til forskningsprojekter inden for

kiropraktik og klinisk biomekanik og midler til kvalitetsudviklingsprojekter

i kiropraktorpraksis. Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, som

beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling indenfor det pågældende

sundhedsområde.

Der skal anvendes ansøgningsskema ved ansøgning om støtte. Skemaet kan

rekvireres på Danske Regioners hjemmeside www.regioner.dk under ”Fonde”

eller på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside www.kiropraktor-foreningen.

dk under ”Medlemsinformation”. Ansøgning i 12 eksemplarer fremsendes til

fondens sekretariat. Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af

projektet, herunder angivelse af titel, formål samt specifi kation af det ansøgte

beløbs størrelse. Eventuel forskningsprotokol vedlægges ansøgningen.

Ansøgningsfristen er fastsat til mandag den 2. marts 2009. Ansøgningerne vil

blive behandlet på mødet i fondens bestyrelse ultimo marts 2009.

Fondens sekretariatsadresse er:

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

c/o Danske Regioner

Dampfærgevej 22 – Postboks 2593

2100 København Ø

Telefon 35 29 82 50 / 35 29 83 60

Tværfaglighed tjener patienten bedst!

Vil du være kiropraktoren i vores team?

Vasegårdens Klinikker i Fredericia ønsker at udvide vores

professionelle team af tværfaglige behandlere. Teamet

består af fysioterapeut, håndskomager, fodterapeuter og

diætist – vi mangler kiropraktoren!

Praksissektoren

Praksiskonsulent

til kiropraktorområdet

Praksiskonsulenten skal medvirke til at styrke og udbygge

tværfagligt samarbejde. Praksiskonsulenten

forventes at udarbejde projektforslag samt stå for den

overordnede koordinering af igangværende projekter

indenfor området. Praksiskonsulenten forudsættes at

være praktiserende kiropraktor.

Yderligere oplysninger

Vicekontorchef Carsten Rabe Kvist,

tlf. 96 35 18 60 eller kiropraktor

Marianne K. Matthiesen, mail:

kirokamma@mail.dk

WWW.JOB.RN.DK

her kan du læse mere om de ledige stillinger

Vasegårdens Klinikkers nyrenoverede lokaler i hightech

stil er beliggende i stueplan overfor Fredericia Banegård.

Vi har indkøbt det nyeste udstyr indenfor diætetik, fodterapi

og fysioterapi. Vores specialer er bevægelses-analyser,

fodrelaterede problemstillinger og sportsskader i UE. Vi

behandler hele bevægeapparatet og tilbyder samtidigt traditionel

behandling indenfor ovennævnte fagområder.

Vi har 72 m 2 lokaler ledige til dig med overtagelse omkring

01.03. Der kan være flere samarbejds- og indlejemuligheder,

fx kan lokalerne anvendes som satellitklinik. Vi

tilbyder et stort og 18 år langt netværk samt engagerede

kollegaer. Se mere på www.vasegaardensklinikker.dk

Kontakt Charlotte via hjemmesiden eller ring på 20 11 66 25

Vasegårdens Klinikker

Jernbanegade 17A•7000 Fredericia

Fodterapi & Fysioterapi 75 92 34 33

Diætetik 20 73 60 43

www.vasegaardensklinikker.dk

KIROPRAKTOREN NR.1 2009 021


MARKEDSPLADSEN

xxx

Ledige stillinger

Kiropraktor/turnusassistent

Dygtig og omgængelig kiropraktor/turnusassistent, gerne

med interesse i børne- og/eller sportskiropraktik søges.

Ansøgning sendes til:

Klinik for Kiropraktik

Tina Spange

Indre Vordingborgvej 13D

4700 Næstved

tlf. 55773365

mail: 55773365@mail.dk

Kiropraktor

Kiropraktor søges til travl klinik i Rødby, hvor vi arbejder i et

tværfagligt team - 3 kiropraktorer og 4 massører/akupunktør.

Broen til Tyskland er på vej, så med en allerede travl

klinik,der mangler hjælp, forventer vi at få endnu mere travlt

i fremtiden.

Vi har nye røntgenfaciliteter med digital fremkaldelse.

Omgangstonen på klinikken er afslappet og med humor.

Du vil selv kunne forme din stilling fuldtids/deltids og har frie

hænder til at forme din egen arbejdsform.

Henvendelse:

Kiropraktisk Klinik

Vestergade 15

4970 Rødby

att: Helle Due Hansen

mobilnr: 22152025

Mail: helledue@hansen.mail.dk

Dynamisk kiropraktor søges

En af Danmarks ældste og velrenommerede klinikker søger ny

kiropraktor.

Vi har altid lagt vægt på høj klinisk standard, og vi forventer,

at du kan leve op til denne standard.

Som noget unikt er der på klinikken formuleret en praksisinstruks,

hvor vi i detalje beskriver undersøgelse og behandling

af vore patienter.

Er du en ildsjæl og brænder du for tværfaglighed, er jeg

åben over for videre udvikling af klinikken.

For nuværende er der to 20 timers-stillinger, som evt. kan

konverteres til en fuldtidsstilling. Er du den rette person, kan

det være din start på egen praksis.

Ansøgningsfrist mandag den 23. februar 2009 – tiltrædelse

efter aftale.

Henvendelse til:

Kiropraktor Carsten Hviid

Banegårdsplads 4

8000 Århus C

86 18 17 00

E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Barselsvikar søges til kiropraktisk klinik i

Svendborg fra marts 09

Klinikken ligger i et helt nyt motionscenter og har et bredt

tværfagligt samarbejde.

Fleksible arbejdstider.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information:

Charlotte Hyldal

Tlf. 62 800 820

mail@kiropraktor-hyldal.dk

Kiropraktor/turnusassistent søges til Holbæk

Da vores dygtige kiropraktor har valgt at prioritere familien

efter barsel, søger vi hendes afløser.

Vi ser gerne, at du har lyst til evt. på sigt, at blive kompagnon.

Vi behandler “alt til faget henhørende”, og alle aldersgrupper,

men har du særlig interesse for idrætskiropraktik vil det være

et plus.

Der er 2 behandlingsrum, det ene med helt nyt Lloyd Cox-bord

med drop på alt, vi har i 2008 indført digital fremkaldelse og

der er plads til at udvide med endnu en kollega.

Vi arbejder i et hyggeligt og familiært miljø med vores 2 sekretærer.

Derudover er tilknyttet 2 massører/Rosenterapeut.

Vi søgeer en hel- eller deltidsmedarbejder. Tiltrædelse snarest

eller efter aftale.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Kiropraktisk Klinik

V/Anne Møller Andersen

Gasværksvej 3

4300 Holbæk

Tlf. 59434382

Kiropraktor/turnusassistent søges til Vejen.

Assistent på fuld- eller deltid søges med tiltrædelse snarest eller

efter aftale.

Klinikken er i nye lokaler med nye behandlerbrikse og digitalt

røntgen.

Vi lægger bla. vægt på høj faglig stolthed, tværfaglighed,

nærværende patienthåndtering og gode samarbejdsevner med

det øvrige personale på klinikken.

Se mere om stillingen, vilkår, løn mm. på www.vejenkiropraktor.dk/stilling

eller ring til Stine Ørskov Olsen 75 36 40 44.

Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen.

ASSENS KALDER IGEN

Haves 2 stk kiropraktorer

3 stk behandlingsrum

Ønskes: 1 stk Kiropraktor eller turnusassistent....hurtigst muligt

henvendelse til

Kiropraktisk klinik

Elsebeth Ladefoged

Odensevej 29 A

5610 Assens

tlf 6471 2230

kiropraktor.ladefoged@get2net.dk

ASSISTENT/KOMPAGNON SØGES TIL

KLINIK I RØDOVRE.

Til veletableret klinik (1991) søges kiropraktor.

På klinikken er vi p.t. 1 kiropraktor, 3 massører/instruktører.

Klinikken har stor træningssal.

Vi benytter digital røntgen og er netop i processen med at

overgå til digitaliseret journal.

Klinikken er meget travl, og du kan derfor forvente løn væsentligt

over gennemsnittet.

Skriftlig ansøgning pr. mail: kontor@den-sunde-ryg.dk

Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen-media, annonce@tuen.dk. Deadline nr. 2: 6/3 2009

22 0KIROPRAKTOREN NR.1 2009


Amager Kiropraktik Center søger en turnusassistent/kiropraktorassistent/kompagnon.

AKC – oprindelig etableret i maj 1975 – er lokaliseret centralt

i København S-området, og har et hyggeligt arbejdsklima, som

kommer til udtryk dagligt gennem tilkendegivelser fra patienter.

Klinikken, der pt. beskæftiger to kiropraktorer, to massører samt

en receptionist, har et solidt patientunderlag og har implementeret

digital røntgenfaciliteter samt elektronisk journalføring.

Jeg søger en engageret og dynamisk kollega, der har mod og

lyst til at indgå i vores team i en fuldtidsstilling, men deltidsansættelse

samt partnerskab er også muligheder.

Tiltrædelse snarest muligt.

Henvendelse til

Per Falkenberg

Amager Kiropraktik Center

Amager Boulevard 128 A,

2300 København S

32 54 95 94

E-mail: grebneklaf@gmail.com

køb / salg / leje

HI - LO Sælges

2 år gammel Zenith bord, med Cerv, Thor og Pelvis drop,

samt Vertilift sælges . 75000.- Ex. transport.

Nypris 95000.-

Billeder af bænken kan rekvireres på Mail

Kiropraktisk Klinik Solrød Strand Aps

Solrød Center 36 1.tv

2680 Solrød Strand

Mail: kiro.klinik@get2net.dk

Udgivelsesplan 2009

Kiropraktor/turnusassistent søges

til klinik i Århus.

Vi er en tværfaglig klink med 4 kiropraktorer, en fysioterapeut ,

to massører og en zoneterapeut.

Klinikken har en stor træningsafdeling med styrketræning, stabilitetstræning

af nakke og lænd, pilates samt funktionel træning.

Vi har DR røntgenanlæg og ultralydsscanner.

Vi har en målsætning om at tilbyde den behandling der er

evidens for inden for kiropraktikkens virksomhedsområde med

højt fokus på kvalitet og etik samt at medvirke til at udvikle

kiropraktikken.

Hvis du har lyst til at blive en del af dette team med høj aktivitet

og gode kolleger, så hører vi gerne fra dig, og er du den rette

er der mulighed for fremtidigt kompagniskab.

Rygcenter Århus Kiropraktisk Klinik

Viby centret 86117611

Email: Kiropraktorern@kiropraktor-viby.dk

Iben tlf. 86143886 Gitte/Troels tlf. 86140120

Nr. 2 Annoncedeadline: 6. marts 2009

Nr. 3 Annoncedeadline: 7. maj 2009

Nr. 4 Annoncedeadline: 10. juli 2009

Nr. 5 Annoncedeadline: 11. september 2009

Nr. 6 Annoncedeadline: 13. november 2009

AcuPharma A/S

Carbo nåle, 500 stk.

fra Kr. 105,00

Barselsvikariat

Lene skal på barsel, og vi søger derfor en vikar for hende i

perioden maj-december.

Stillingen er på 30 patient-timer, men hvis du er interesseret i

færre timer, tager vi en snak om det.

Vi har haft adskillige assistenter (senest Lisbet Due, Viborg; Jens

Kjærgaard, Horsens og Rikke Knudsen, Hillerød), og vi tilbyder

et lærende miljø.

Klinikken har en klar profil i forhold til kiropraktorens position

i sundhedsvæsnet og gode samarbejdsrelationer til det øvrige

sundhedsvæsen.

Vi har erfaring med muskuloskeletal ultralydsdiagnostik og

råder over en ny højkvalitetsskanner samt nyindkøbt digital

røntgen.

Ring eller skriv til:

Kiropraktisk Klinik

Peter Kryger-Baggesen

Karin Moesgard Jensen

Algade 62,2.

4000 Roskilde

Tlf. 46371860

kryger.karin@mail.tele.dk

Smertefri

Seirin nåle, 100 stk.

fra Kr. 90,00

AcuPharma A/S

Præstemarksvej 10 A

4000 Roskilde

ASP nåle, 200 stk.

fra Kr. 346,00

Alle priser er ekskl.

moms og opnås som

mængderabat!

Tjek vores webshop!

www.acupharma.dk

Tel +45 7022 8838

Fax +45 4421 0302

info@acupharma.dk


Afsender:

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2. tv.

1363 København K.

ID-Nr.: 45047

Salg og service

af behandlingsborde

F. L. Automatic er leverandør af

behandlingsborde til kiropraktorer.

Gennem mere end 20 år har vi leveret

behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenith

samt renoverede behandlingsborde

til danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer.

Vi fremstiller også automatiksystemer

til påmontering på stort set alle typer

behandlingsborde.

Forny et ældre behandlingsbord!

Vores motor- og hydrauliksystem gør det

nemt at betjene et ældre behandlingsbord,

der normalt kræver en manuel og anstrengt

betjening. Systemerne giver ældre behandlingsborde

nøjagtig den samme lette betjening,

som findes på nye behand-lingsborde.

Reservedele

Vores veludstyrede værksted gør det desuden

muligt for os at fremstille specielle reservedele.

Det kan f.eks. være en specifik reservedel til et

specielt eller udgået behandlingsbord – eller

dele til røntgenudstyr.

Et godt tilbud

Se også vores aktuelle lagerliste over

renoverede behandlingsborde på

www.flautomatic.dk

F.L. Automatic

Haslund Klostervej 23

8900 Randers

Tlf: +45 8644 5122

Fax: +45 8644 5152

www.flautomatic.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!