15.05.2015 Views

kiropraktoren nr. 6 2008 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr. 6 2008 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr. 6 2008 - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

NR.6 2008

Tema: DKFs årsmøde 2008

Forskning: Bevillinger fra Kiropraktorfonden

NIKKB NYT: Lederskifte

KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0


xxx

Bestyrelsens leder ·december 2008

KIROPRAKTORERNE

STÅR SAMMEN

For første gang i næsten umindelige tider er der af statsministeren i forbindelse med Folketingets åbning

talt om ”truende mørke skyer i horisonten”. Selvom det kan være vanskeligt at finde hoved og hale i de

forhold, der betinger den økonomiske udvikling, så er det uomtvisteligt, at mange bobler er bristet. Og

det er uomtvisteligt, at det vil indvirke på alle samfundsmæssige anliggender.

Vi skal ikke være sortseere, men være rustede til at imødegå vanskeligere forhold, end vi har været stillet

over for i en årrække.

Heldigvis er der intet, der tyder på, at vi ikke skulle kunne klare de udfordringer, der måtte komme.

Tværtimod. Dansk Kiropraktor Forenings generalforsamling har netop fundet sted, og efterlader et altoverskyggende

indtryk af, at kiropraktorerne står sammen i foreningen.

Dansk Kiropraktor Forenings engagerede medlemmer rejser nu og da mange principielle og endda vidtløftige

diskussioner. Her var dette års møde ingen undtagelse. Men til alt held rækker disse uenigheder

aldrig så langt, at de truer foreningens enhed.

På generalforsamlingen var stor opbakning til bestyrelsens holdninger, ligesom der var tilkendegivelser

af, at man ønsker at stå sammen og ønsker at finde løsninger på fremtidige og nuværende udfordringer.

Og udfordringer er der. Ikke kun eksterne. Internt

i vores organisation er der også problemstillinger, vi

Der er en direkte sammenhæng

mellem Dansk Kiropraktor Forenings

styrke og kiropraktorernes

position her i landet.

skal finde løsninger på.

Dansk Kiropraktor Forening er en lille organisation.

Det står i grel modsætning til vores ambitionsniveau,

som er tårnhøjt. Vi giver os i kast med ethvert anliggende,

som vi mener, har betydning for professionen,

og heldigvis lykkes det os i mange sammenhænge at

gøre vores indflydelse gældende. Denne indflydelse er betinget af den store medlemsopbakning og medlemmernes

villighed til at sikre det økonomiske grundlag for foreningen.

Der er en direkte sammenhæng mellem Dansk Kiropraktor Forenings styrke og kiropraktorernes position

her i landet.

Derfor giver det kun god mening at stå sammen, og det er der enighed om blandt medlemmerne.

02 KIROPRAKTOREN NR.6 2008


Indhold

02 Leder: Kiropraktorerne står sammen

04 Tema: DKFs årsmøde 2008

Omkring 250 medlemmer var mødt op til årsmøde på Hotel Hilton den 8. november

2008.

06 Tema: Højt deltagerantal gjorde indtryk

Benedikte Kiær, 1. næstformand i region Hovedstaden, åbnede årsmødet og slog et slag for,

at alle relevante kompetencer i sundhedsvæsenet skal i spil i en tid med mangel på arbejdskraft.

07 Tema: Årsmødets faglige arrangement ved DSKKB

Traditionen tro havde DSKKB inviteret foredragsholdere til at dele deres faglige indsigt

med foreningens medlemmer i anledning af årsmødet.

08 Tema: Sagt om årsmødet 2008

Interview med den afgående og nytiltrådte KKF-formand i Region Syddanmark om

deres oplevelse af årsmødet.

10 Tema: Uddrag fra formandens beretning

Fremtidens rekrutteringsudfordringer indledte formanden sin beretning med.

Læs resten af beretningen i uddrag

15 NIKKB NYT

20 Psykolognetværk søger mage

22 Fondsuddelinger: 879.505 kr. til kiropraktisk forskning

04

07

10

20

24 KORT NYT

26 MARKEDSPLADSEN

Tidsskrift for medlemmer af

Dansk Kiropraktor Forening

ISSN 1395-8496

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2.tv.

1363 København K

Telefon 3393 0400

dkf@kiropraktor-foreningen.dk

www.kiropraktor-foreningen.dk

Artikelforslag modtages gerne.

Kontakt redaktionen.

Redaktionsgruppe

Redaktør (ansvarshavende):

Peter Kryger-Baggesen

Redaktionen:

Ole Rasmussen

Karina Sol

Tanja Skov Carlsen

Annoncedeadline

KIROPRAKTOREN nr. 1

Udkommer i uge 6.

Deadline for annoncer:

9. januar 2009

Tilrettelæggelse og produktion

Tuen-media as

Forsidefoto: Weiles Fotografi

KIROPRAKTOREN NR.6 2008 03


Tema: årsmøde

DKFs ÅRSMØDE 2008

Omkring 250 medlemmer var mødt op til årsmøde på Hotel Hilton i København

den 8.november 2008. Sammen med en håndfuld gæster overværede de den åbne del af mødet.

Efter frokosten blev gæsterne sendt hjem og de timelange medlemsinterne drøftelser

blev skudt i gang.

Med tilsagn om, at kiropraktorerne medtænkes i Region

Hovedstadens sundhedsplaner, åbnede regionsnæstformand

Benedikte Kiær årsmødet.

Regionens målsætning om sammenhæng i patientforløb

skal bl.a. opfyldes ved udbygning af samarbejdet mellem

kiropraktorer, læger og andre behandlere, nævnte

hun i åbningstalen. Øget opgaveglidning, påpegede

hun endvidere, er nødvendigt for at imødegå manglen

på kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Et nyt

videncenter for rygsygdomme på Glostrup Hospital

blev fremhævet som et af regionens konkrete tiltag.

Specialepris

Efter den traditionsrige optagelse af nye medlemmer

var det tid til uddeling af priser.

I samarbejde med kiropraktoruddannelsen på SDU

har DKF stiftet en specialepris, som blev uddelt for

første gang. Professor, kiropraktor Jan Hartvigsen uddelte

prisen, som blev givet til kiropraktorerne Mats

Peter Johansson og Martin Skogheim Baann Liane

for specialet Correlation between cervical posture after

whiplash trauma, and the 12 month prognosis. Specialets

resultater er et godt afsæt til yderligere forskning

indenfor området, fremhævede Jan Hartvigsen ved

overrækkelsen.

Hæder til Rygcentret i Ringe

Kiropraktorprisen 2008 tilfaldt Rygcentret i Ringe,

som i mere end 10 år har været et dansk fyrtårn og

et internationalt pejlemærke indenfor rygområdet. I

sin begrundelse fremhævede bedømmelsesudvalget,

at rygcentret har forandret rygbehandlingen i Danmark

gennem konstant udvikling og tilpasning uden

på noget tidspunkt at sætte treenigheden behandling,

undervisning og forskning over styr.

Ledende overlæge Claus Manniche modtog prisen på

vegne af nuværende og tidligere ledelser og alle ansatte

på Rygcentret i Ringe.

Rygcentret i Ringe skal lukke med udgangen af året,

men genopstår ved Sygehus Lillebælt i en ny og større

udgave. Med prisen blev centret ønsket ”god rygvind”

på vej mod de nye udfordringer.

Hilsen fra NIKKB

Sædvanen tro bragte formanden for Nordisk Institut

for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB),

Karsten Uno Petersen sin hilsen til årsmødet. Karsten

gennemgik årets primære aktiviteter og gjorde bl.a.

reklame for NIKKBs nye digitale billedserver, der tilbyder

sikker lagring af kiropraktorernes digitale røntgenbilleder.

1. næstformand i Region Hovedstaden

Benedikte Kiær åbner DKFs

årsmøde 2008’.

Kiropraktorerne Mats Peter Johansson og

Martin Skogheim Baann Liane modtog den

første DKF-specialepris.

Formand for NIKKB, Karsten Uno

Petersen, berettede om årets gang på

instituttet. Karsten Uno Petersen er

også formand for Kiropraktorfonden.

0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


Tema: årsmøde

Beslutninger

Advokat Henrik Oehlenschläger blev, næsten også

sædvanen tro, valgt til dirigent og dirigerede straks

DKFs formand, Peter Kryger-Baggesen i gang med sin

åbne mundtlige beretning, som primært omhandlede

gode og mindre gode erfaringer af det omstrukturerede

samarbejde med de offentlige sundhedsmyndigheder

her godt 2 år efter den omfattende strukturreform.

Herefter blev gæsterne sendt hjem og mødet fortsatte

for lukkede døre.

De interne medlemsdrøftelser blev udramatisk indledt

med revisor Bent Kofoeds fremlæggelse af Indtjeningsog

omkostningsundersøgelse for 2007, men endte

med livlige debatter og 2 skriftlige afstemninger.

Formandens lukkede beretning handlede især om

de konsekvenser, DKF drager af den retssag, som et

medlem rejste mod foreningen for år tilbage, men som

nu i år endelig er blevet afgjort. Dommen bestyrker

foreningens engagement i at gøre op med uetiske patientmanagement-metoder.

Også Dansk Kiropraktor

Råds beretning forholdt sig til retssagen.

Afgørelsen i den principielle retssag motiverede

desuden de væsentligste ændringer i DKFs love og

vedtægter, som blev besluttet under næste punkt på

dagsordnen. Lovenes medlemsforpligtelser blev eksempelvis

præciseret og på visse områder skærpet.

Foreningens ”Kollegiale vedtægter” blev afskaffet som

begreb og erstattet af ”Retningslinjer for kiropraktisk

virksomhed”.

I reglerne om Dansk Kiropraktor Råd blev det indskrevet,

at rådet skal virke efter almindelige forvaltningsretlige

principper. Desuden blev det indført, at

alle rådsafgørelser først skal prøves ved en generalforsamling,

før afgørelserne kan søges prøvet ved domstolene.

Foreningens regnskab og budget affødte enkelte bemærkninger

fra medlemmer, men blev godkendt. Bestyrelsens

forslag om forhøjelse af kontingentet med

1000 kr. blev vedtaget, dog først efter debat og skriftlig

afstemning.

Valg

Næstformand Joann Lundis samt bestyrelsesmedlemmerne

Alice Kongsted og Jacob West var på valg. Kun

sidstnævnte modtog genvalg og blev da også genvalgt

af forsamlingen, mens Rikke Krüger Jensen og Lone

Kousgaard Jørgensen blev valgt som Joann Lundis og

Alice Kongsteds afløsere. Med lange bifald og rosende

ord fra formanden blev de to afgående bestyrelsesprofiler

takket for deres indsats. Blandt bestyrelsens suppleanter

var også et par på genvalg.

I Dansk Kiropraktor Råd blev alle medlemmer på

valg, herunder formand Nis Alnor, genvalgt. En enkelt

suppleant blev, efter eget ønske, udskiftet.

Forslag til debat

4 forslag var indsendt til generalforsamlingen. Alle

affødte heftige og principielle diskussioner, bl.a.

omkring varetagelsen af interessekonflikten mellem

ansatte og selvstændige. Et forslag om at afskaffe foreningens

afholdelse af udgifter til advokatbistand i

tvistigheder mellem medlemmer kom til afstemning,

men blev ikke vedtaget.

Mødet sluttede med en ganske ”indiskutabel” præsentation

af næste års årsmødested i Region Syddanmark.

Ledende overlæge Claus Manniche modtog Kiropraktorprisen på vegne

af nuværende og tidligere ledelser og alle ansatte på Rygcentret i Ringe.

DKFs revisor Bent Kofoed fremlagde Indtjenings-

og omkostningsundersøgelsen for

regnskabsåret 2007.

KIROPRAKTOREN NR.6 2008 0


Tema: årsmøde

Højt deltagerantal

gjorde indtryk

Benedikte Kiær, 1.næstformand i Region Hovedstaden, åbnede den officielle del af DKFs

årsmøde. . I åbningstalen omtalte hun regionens planer for sundhedsområdet og

kiropraktorernes indplacering heri. KIROPRAKTOREN stillede hende

efterfølgende et par spørgsmål om mødet og hendes tale.

1. Hvordan oplevede du DKFs årsmøde?

Der var en rigtig god og engageret stemning – og det var

dejligt at møde en meget aktiv forening. Og jeg synes at

formandens beretning var meget spændende og tankevækkende.

2. Var der noget, som overraskede dig?

Noget, der overraskede mig, var antallet af medlemmer,

som deltog i årsmødet. Den høje deltagerandel blandt

medlemmer giver et meget positivt billede af foreningen.

4. I din åbningstale nævnte du, at samarbejdet mellem

kiropraktorer, læger og andre behandlere skal udbygges

fx ved, at kiropraktorer inddrages i relevante

patientforløbsbeskrivelser. Hvordan vil det kunne

realiseres?

Regionen er i øjeblikket i gang med at vedtage en række

planer for praksisområdet – og på regionsrådsmødet i november

er turen kommet til praksisplanen for kiropraktik.

Planen anbefaler, at kiropraktorerne skal inddrages,

hvor det er relevant. Det kræver forbedret kommunikation

og udveksling af viden på tværs af sektorer og faggrupper.

Af planen fremgår det, at samarbejdsudvalget

skal sikre, at dette sker i planperioden, der løber frem til

2011 – ligesom samarbejdsudvalget løbende skal vurdere

mulighederne for at indplacere kiropraktorerne i sekundærsektoren.

Bendikte Kiær er udover 1.regionsnæstformand tillige 2.næstformand

i Danske Regioner samt hovedbestyrelsesmedlem og

folketingskandidat for Det konservative folkeparti.

1. næstformand i Region

Hovedstaden Benedikte

Kiær åbnede DKFs

årsmøde 2008: ”Jeg fik

nogle meget klare og

vigtige budskaber med

fra årsmødet.”

3. Hvordan forholder du dig til kritikken af de offentlige

sundhedsmyndigheders manglende åbenhed

overfor tiltag, der kan fremme kiropraktorernes position

i den samlede sundhedstilrettelæggelse, som

formanden fremkom med i sin beretning?

Jeg synes, det er ærgerligt, at de offentlige sundhedsmyndigheder

ikke udviser større åbenhed. Med mangel

på arbejdskraft samt flere og flere borgere med kroniske

sygdomme, står vi over for nogle store udfordringer i

sundhedsvæsenet. Der er derfor vigtigt, at alle relevante

kompetencer i sundhedsvæsenet bliver brugt. Med det

udgangspunkt kan jeg ikke forstå, at myndighederne ikke

inddrager kiropraktorerne. Jeg er glad for, at foreningen

bliver ved med at presse på – og i Region Hovedstaden

forventer jeg, at praksisplanen for kiropraktorerne vil

være med til at bane vejen for, at kiropraktorerne bliver

inddraget i langt større grad.

Benedikte Kiær lytter opmærksomt ved siden af DKFs

formand Peter Kryger-Baggesen.

0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


Tema: årsmøde

Årsmødets faglige

arrangement ved DSKKB

Traditionen tro havde DSKKB inviteret foredragsholdere til at dele deres faglige indsigt med

foreningens medlemmer i anledning af årsmødet. Den faglige aften blev afholdt på

Hotel Hilton, og der var stort fremmøde.

Inden aftenens arrangement havde DSKKBs ultralydsfokusgruppe

arrangeret en workshop, hvor 12 af selskabets

medlemmer, både erfarne og novicer, deltog. Claus Dam

Nielsen, Karin Moesgaard Jensen og Lars Rud Rasmussen

gennemgik vha. skannere henholdsvis skulderen,

knæet og anklen. Læge og ph.d. Merete Juul Kønig gennemgik

farvedoppler og powerdoppler ved senelidelser.

Et helt nyt kapitel for deltagerne, og et område der byder

på tekniske udfordringer, men som også ser lovende ud.

Aftenen indledtes med, at DSKKBs formand Lars Rud

Rasmussen bød velkommen og overrakte ECU’s Specialepris

på 400 euro til Pernille Kaltoft og Birgit Brunshøj

Rasmussen.

Første foredragsholder var kiropraktor og ph.d. Lars

Uhrenholdt, som tog udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling:

Morphology and pathoanatomy of the cervical spine

facet joints in road traffic crash fatalities with emphasis

on whiplash - a pathoanatomical and diagnostic imaging

study.

Lars fortalte bl.a., at der er ca. 6000 nye tilfælde af WAD

i Danmark årligt.

En piskesmældsskade er kendetegnet ved den accelerations-decelerationsmekanisme,

der kan ske i nakken

ved påkørsel. De somatiske læsioner i halshvirvelsøjlen

var forsøgt identificeret, og blandt de hyppigste læsioner

var bl.a. blødning i ledfolderne, fraktur i facetleddene og

blødning i ledspalten. En af metoderne var at sammenholde

det billeddiagnostiske materiale med det histologiske.

Det viste sig bl.a., at ikke-dødelige vævsskader er

hyppige i halshvirvelsøjlen hos patienter med WAD, og

at der hos trafikdræbte, er en underrepræsentation af læsioner

i facetleddene i halscolumna.

Næste foredragsholder var Anette Skriver, uddannet klinisk

psykolog med speciale i psykosomatiske tilstande,

smertetilstande og kroniske sygdomme. Hun præsenterede

en systemisk tilgang til fænomenet smerte.

Interessante pointer var bl.a., at de samme symptomer

ses hos patienter med kroniske smerter som hos torturofre,

at smertepatienter og depressive personer har

ensartede ubalancer i hjernens neurotransmittere, samt

at psykologiske faktorer har afgørende betydning for om

akut smerte bliver kronisk. Dårlig patientinformation,

angstprovokerende information fra sundhedspersonen

og anbefalet tidlig brug af nakkekrave resulterer i en øget

risiko for kroniske smerter.

Afslutningsvis holdt den australske fysioterapeut, ph.d.

og tilknyttede professor ved Center for Sanse-Motorisk

Interaktion på Aalborg Universitet Deborah Falla, et

foredrag om ”Neuromuscular control of the cervical spine

in neck pain disorders.” Hun illustrerede med grafer

og data fra flere af enhedens seneste forskningsprojekter

bl.a. hvordan der kan måles forskelle i neuro-muskulære

forhold hos hhv. patienter med nakkesmerter og personer

uden. Der er bl.a. fundet en forsinkelse i aktiveringen af

muskulaturen i nakke/skulderregionen på patienterne.

I forhold til rehabilitering af disse nakkepatienter har

forskerne sammenlignet cervikal flexion i rygleje, hvor

hagen føres ned til brystkassen og har tyngdekraften som

modstand og øvre cervikal flexion, hvor hagen trækkes

tilbage. Begge øvelser viste sig at have en god effekt på

nakkesmerterne, men at virke forskelligt på de nævnte

parametre. Deborah konkluderede, at det er essentielt

med høj specificitet i valget af nakkeøvelser til patienterne.

Dele af foredragsholdernes materiale vil blive lagt på

DSKKBs hjemmeside www.dskkb.dk.

Af kiropraktor og medlem

af DSKKBs bestyrelse

Malene Tarp

DSKKBs formand og de to ECU-specialeprismodtagere.

Mange fremmødte til det faglige arrangement.

KIROPRAKTOREN NR.6 2008 0


Tema: årsmøde

Velkommen til nye kiropraktorer: Et fast indslag på årsmødet er nyudklækkede kiropraktorers løfteaflæggelse. I år optog

DKF i alt 15 nye kiropraktorer, som aflagde løfte og modtog en rose.

Sagt om årsmødet 2008

KIROPRAKTOREN satte den afgående og nytiltrådte KKF -formand i Region Syddanmark

stævne på DKFs årsmøde og spurgte, hvordan de oplevede årsmødet 2008.

Lone Kousgaard, afgående KKF-formand i Syddanmark. Færdiguddannet kiropraktor i 6 år.

Afgående KKF- formand for Syddanmark

og nyvalgt DKF-bestyrelsesmedlem

Lone Kousgaard

1. Hvor mange gange har du tidligere deltaget ved

DKFs årsmøder?

Mener, jeg har deltaget alle årene til årsmødet. Deltog

desuden et år i det faglige arrangement fredag aften,

mens jeg stadig var på studiet.

2. Hvordan oplevede du årsmødet 2008?

Spændende som altid. En intens weekend, med et

stramt program, med højt informationsniveau og god

debat....og så er festen bare altid et højdepunkt.

3. Var der noget, der overraskede dig?

Nej, tror det egentlig ikke. Udover specialeprisen, var

jeg ret godt informeret efter formandsmødet [KKFformandsmøde

som afholdes for alle kredsformænd

én gang årligt] sidste måned.

4. Hvad ville du, hvis du stadig havde været KKFformand,

håbe på, at DKF arbejder for i 2009?

I Region Syddanmark arbejder vi på højtryk med

praksisplanen. I den forbindelse er delvis frigivelse af

ydernumre et meget aktuelt emne. Jeg håber, DKF

fortsat vil bakke op om arbejdet med praksisplanerne

i regionerne.

Dorthe Ziegler, nytiltrådt KKF-formand i Syddanmark. Færdiguddannet kiropraktor i 4½ år.

Nytiltrådt KKF- formand i

Syddanmark Dorthe Ziegler

1. Hvor mange gange har du tidligere deltaget ved

DKFs årsmøder?

Tre gange, og så et par gange som studerende.

2. Hvordan oplevede du årsmødet 2008?

Det var et årsmøde med mange vigtige emner på dagsordnen.

Især debatten om FHC og en eventuel opsplitning

af foreningen var interessant. Det er begge emner,

som - på hver sin måde - er/bliver uhyre vigtige for kiropraktor-identiteten

fremover. Hvor ser vi selv kiropraktorerne

i behandlersystemet, og hvordan skal omverdenen

opfatte os?

3. Var der noget, der overraskede dig?

I hvor høj grad FHC kan dele vandene.

4. Hvad vil du som KKF-formand håbe på, at DKF

arbejder for i 2009?

At der arbejdes hårdt for at holde foreningen samlet.

Trækkes der i for mange forskellige retninger internt vil

foreningen uden tvivl komme til at stå svagere udadtil

- både politisk og mod den brede befolkning. I denne

forbindelse skal blandt andre udvalget for klinikejere og

udvalget for ansatte kiropraktorer mere på banen. Desuden

er det meget vigtigt, at FHC’s rolle i forhold til kiropraktorerne

(og vice versa) defineres helt klart.

KS

0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


CHOKBØLGE TIL

RYSTENDE PRISER

MASTERPULS® MP50 »Focus Lense«

Shock Wave Therapy System

Først til mølle

Før: kr. 88.000,-

Nu: kr. 49.900,-

Leasing fra: 995 ,- pr. mdr.

Annonce

Kontakt FITPartner for mere information

Tlf. 70 204 234 eller mail info@fitpartner.dk


Tema: årsmøde

Uddrag fra

formandens beretning

Store udfordringer i vente

Kampen om studerende inden for alle uddannelsesretninger

bliver sværere de næste år bl.a. på grund af

de små ungdomsårgange. Det må derfor forventes, at

det bliver vanskeligere at få studerende rekrutteret til

kiropraktoruddannelsen. Vi så et forvarsel på denne

udvikling, da man på kiropraktoruddannelsen i år

oplevede et markant fald i antallet af studerende, der

kunne optages på uddannelsen.

Der arbejdes ihærdigt på at beskrive og inden for væsentlig

kort tid at afprøve et specialistforløb for kiropraktorer

i sygehusvæsenet. Det er et helt nyt initiativ,

der har afsæt fra Rygcenteret i Ringe. Vi er overbeviste

om, at det forholdsvist enkelt vil kunne udbredes til

resten af sygehusvæsenet.

Nye offentlige samarbejdspartnere – god gejst

Efter en del startvanskeligheder for regionerne er der

på bagkanten af den ’nye’ struktur- og opgavereform

kommet stabilitet og regelmæssighed ind i samarbejdet,

og DKF oplever på flere områder fornyet engagement

og bredere interesse i forholdene på kiropraktorområdet.

Det har givet sig udslag i flere spændende

projekter, som vi tilrettelægger i fællesskab med Danske

Regioner.

DKF oplever, at vi på flere områder giver eksempler

til efterfølgelse for andre sundhedsorganisationer, bl.a.

tandlægeforeningen og Danske Fysioterapeuter. Kan

nogle af de ideer, vi får virkeliggjort, inspirere andre

sundhedsorganisationer, så er det naturligvis helt OK,

ligesom DKF gerne lader sig inspirere den anden vej.

Landsoverenskomsten om Kiropraktik

Den nuværende overenskomst trådte i kraft 1. april

2007, og skal fornys med virkning fra 1. april 2010.

DKF vil arbejde på at få færdigformuleret et forhandlingsoplæg,

som kan forelægges på næste års generalforsamling.

Som grundlag for et forhandlingsoplæg vil

DKF tage udgangspunkt i resultaterne på de områder,

hvor der ved sidste overenskomstfornyelse skete nyskabelser

og i øvrigt tage udgangspunkt i afslutningen

af arbejdet i de 2 overenskomstudvalg, der er blevet

etableret.

Spændende udvalgsarbejde

I et spændende samarbejde med den offentlige kvalitetsmålingsinstans,

Det Nationale Indikatorprojekt

- i daglige tale NIP – har Udvalget til fremme

af Kvalitetsudvikling på Kiropraktorområdet, der skal

undersøge konsekvenserne af at indføre Den danske

kvalitetsmodel på kiropraktor-området netop søsat et

banebrydende pilotprojekt. Pilotprojektet baseres så

vidt muligt på det omfattende kvalitetssikringsprojekt

“Lændesmerter og kiropraktik. Et dansk evidensbaseret

kvalitetssikringsprojekt” og gennemføres i tæt samarbejde

med Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk

Biomekanik og Nordisk Institut for Kiropraktik og

Klinisk Biomekanik i daglig tale NIKKB.

Kvalitetsmålingsprojektet giver mange spændende resultater

i sig selv, og kan samtidig bane vejen for, at en

eventuel akkreditering forberedes på kiropraktorernes

initiativ og præmisser.

Der arbejdes ihærdigt på at beskrive og inden for væsentlig kort tid at afprøve et

specialistforløb for kiropraktorer i sygehusvæsenet. Vi er overbeviste om, at det forholdsvist

enkelt vil kunne udbredes til resten af sygehusvæsenet.

Også arbejdet i Moderniseringsudvalg vedr. Billeddiagnostik

hos kiropraktorer virker lovende. Udvalget

skal bl.a. analysere og fremkomme med forslag vedrørende

en øget nyttiggørelse og integration af kiropraktorernes

eksisterende billeddiagnostiske kapacitet i

10 0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


Tema: årsmøde

forhold til sundhedsvæsenets samlede billeddiagnostiske

beredskab. DKF tillægger arbejdet stor betydning

og ser meget frem til udvalgets resultater, som vil stå

centralt i arbejdet med at udvikle professionens fremtidige

billeddiagnostiske satsningsområder.

Samarbejdsudvalgskonference og forskningstemadag

2008 bød på flere oplysende arrangementer. Sammen

med Danske Regioner arrangerede DKF i april en

konference med besøg på Rygcentret i Ringe og kiropraktoruddannelsen

på SDU for regionspolitikere,

embedsmænd samt kiropraktorer i de regionale samarbejdsudvalg,

som forhandler regionale aftaler om

kiropraktik.

Dagen var en stor succes med deltagelse af mange regionsfolk.

Mange blev positivt overrasket over det høje

faglige niveau. Ja, en regionspolitiker fik endda ligefrem

en kiropraktisk vækkelse af at blive gjort bekendt

med, at kiropraktoruddannelsen er en universitetsuddannelse.

I september 2008 afholdt Fonden til Fremme af Kiropraktisk

Forskning og Postgraduat Uddannelse – i

daglig tale kaldet Kiropraktorfonden - sin tredje forskningstemadag.

Under overskriften ”Hvad afgør længden

af sygdoms- og behandlingsforløb?” fremlagde

fondsstøttede kiropraktorer forskningsresultater for

at belyse, hvordan patienter med risiko for langvarige

forløb med rygsmerter kan identificeres og behandles

mere målrettet. Arrangementet fandt sted hos Danske

Regioner, og 135 deltagere var mødt op.

Stadig op ad bakke

2008 har budt på mange positive oplevelser, men på

flere områder oplever vi stadig, at det er utroligt svært

at få forståelse for og endda kvalificeret respons på forslag

og initiativer

Under påskud af at styre udbuddet af kiropraktisk behandling

holder regionerne en forholdsvis stor andel

af kolleger - 25 er det aktuelle antal - udenfor det offentlige

tilskudssystem.

For det første er det en illusion, at den kiropraktiske

behandlingskapacitet styres på denne måde, fordi

alle overenskomsttilmeldte klinikker frit kan ansætte

så mange kiropraktorer, de vil, og dermed øge kapaciteten.

For det andet er det en gåde, hvorfor man i

en tid, hvor man skriger på hænder i det offentlige

sundhedsvæsen, ikke skynder sig at få indlemmet

behandlingskapacitet, som frivilligt byder sig til i

systemet.

Dette er en sag DKF gentagne gange og i flere sammenhænge

har gjort opmærksom på, og DKF vil i de

forestående overenskomstforhandlinger stille skærpede

krav til løsning af problematikken.

KIROPRAKTOREN NR.6 2008 011


Tema: årsmøde

Det er siden den første fremtidsvision blevet endnu mere klart, at professionens fokus i

endnu højere grad er rettet mod et helt sygdomsområde, og ikke blot mod en

behandlingsmetode, nemlig manipulationsbehandling.

Et andet eksempel på, at sundhedsmyndighederne

tillader urimeligheder, som hæmmer udvikling og

umuliggør realiseringen af nye initiativer, er det udvalgsarbejde

Sundhedsstyrelsen påbegyndte vedr.

specialeplanlægningen for det interne medicinske

grenspeciale reumatologi.

Alle tilgrænsende sundhedsprofessioner var inviteret

med, med undtagelse af kiropraktorerne. Først efter

lange tovtrækkerier lykkedes det DKF at invitere sig

selv indenfor.

Trods stor ihærdighed og gode argumenter fra vores

repræsentant i udvalget, lykkedes det imidlertid udvalget

at modarbejde et hvert optræk til nytænkning

og fremsynethed i forhold til at inddrage kiropraktorer

i fremtidens sekundærsektor.

Hvor man måske til nød kan - om end ikke forstå - så

dog forklare danske reumatologers modvilje, så er det

anderledes bekymrende med Sundhedsstyrelsen.

DKF står undrende overfor Sundhedsstyrelsens accept

af at udelukke kiropraktorer fra sammenhænge, hvor

vores deltagelse er åbenlys berettiget. Sundhedsstyrelsen

burde som overordnet forvaltningsmyndighed

fremme og ikke hæmme udviklingen af tiltag, der kan

øge opgaveglidningen, tværfagligt samarbejde og ikke

mindst tilrettelæggelsen af hensigtsmæssige patientforløb.

Af andre grelle eksempler, som afslører, at det stadig

er op af bakke at få kiropraktorernes kvalifikationer

udnyttet optimalt, kan nævnes etablering af såkaldte

tværfaglige rygcentre uden en eneste kiropraktor tilknyttet.

Andre eksempler er DKF-forslag om tiltag,

der åbenlyst kunne forbedre den sundhedsmæssige

tilrettelæggelse fx udbyggede henvisningsrettigheder

til kiropraktorerne herunder til moderne billeddiagnostik

som kunne aflaste de pressede praktiserende

læger, speciallæger og fremme samarbejdet på tværs af

faggrænser, men som ikke vinder gehør.

Billedserver sætter nye standarder

Med etableringen af den fælles billedserver på NIKKB

er danske kiropraktorer med til at sætte standarder og

understrege professionens ansvarlighed inden for billeddiagnostik.

Serveren er et resultat af et samarbejde mellem DKF,

NIKKB og SDU, og anskaffelsen er betalt af Kiropraktorfonden.

DKF ser store muligheder i serveren, ikke mindst på

De mange fremmødte lytter opmærksomt. Herunder to tidligere formænd,

Jens Jacobsen og Henrik Laugesen

12 0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


Tema: årsmøde

grund af det store potentiale serveren indebærer i

forhold til kvalitetssikring og datasikkerhed, men

især også pga. potentialerne i forhold til billedudveksling.

Serveren er koblet op på Sundhedsdatanettet,

og lagrede billeder kan derfor indgå i det

offentlige udvekslingssystem, som fremmer øget

tværfaglig kommunikation.

Afstandstagen fra uetiske patientmanagement-metoder

Det er ingen hemmelighed, at der i foreningen især

har været én sag, som har fyldt meget de senere

år. Det drejer sig om retssagen, som et medlem af

foreningen har anlagt mod DKF. Retssagen, som

DKF betragter som yderst principiel, drejede sig

om, hvorvidt DKF har været berettiget til at udtale

kritik vedrørende et medlems klinikdrift og påtale

faglig, uetisk kiropraktoradfærd.

En af de væsentligste konsekvenser af dommen, er,

at DKF er berettiget til for det første at påtale kritik

af et medlems adfærd ud fra etiske synspunkter

og for det andet at sanktionere medlemsadfærden,

herunder idømme bøder og indstille til eksklusion

af foreningen.

Afgørende er det dog, at grundlaget for at påtale et

medlems adfærd skal være tilstrækkeligt underbygget

i form af grundige undersøgelser, og at medlemmerne

skal have den fornødne retssikkerhed i

forbindelse med en sags behandling.

DKF har med en holdningstilkendegivelse klart taget

afstand fra uetiske patientmanagementmetoder.

Nyt politisk målsætningsprogram

DKF formulerede i 2001 det politiske målsætningsprogram

”Fremtidens kiropraktor”. Til stor

tilfredsstillelse kan vi konstatere, at hovedparten af

målsætningerne er realiseret i ganske vid udstrækning,

og at tiden derfor er ved at være moden til at

udtænke et nyt program.

Det er siden den første fremtidsvision blevet endnu

mere klart, at professionens fokus i endnu højere

grad er rettet mod et helt sygdomsområde, og ikke

blot mod en behandlingsmetode, nemlig manipulationsbehandling.

Omvendt er der også behov for, at kiropraktorerne

udstyres med de kompetencer, rettigheder og pligter

som en akademisk kandidatuddannelse med

rimelighed bør tilsige. Her tænker jeg naturligvis

på øget adgang til moderne undersøgelsesmetoder

– ikke mindst billeddiagnostik og eksempelvis begrænset

adgang til medicinordination. Men også

kiropraktorens rolle i forhold til det sociale system.

Der er nok af emner for fremtidens politik.

Bestyrelsesmedlemmerne Jakob van Dijk, Line Press Sørensen og Jacob West.

KIROPRAKTOREN NR.6 2008 013


R e n t d a n s k f i r m a

POWERLASER TM

500 basic

NYHED

Ny model af

POWERLASER TM 500

Minimalistisk og funktionelt design

2 basale funktioner: 100mW eller 500mW

Fås i flere varianter, fra 12500 inkl. moms.

Gratis prøve 3 uger

Afprøv POWERLASER TM i din egen klinik gratis

i 3 uger. Ring og hør nærmere på T: 5944 0832

Undgå overdosering!

Brug kun 100mW på særligt følsomme områder

og få meget bedre resultater. Ring og hør hvorfor

eller få hele forklaringen på et af vores kurser.

Gratis kursus i laserterapi

Specielt for fysioterapeuter og kiropraktorer:

Se på www.powermedic.dk

Annonce

POWERLASER TM

500 MkIII classic

Det ultimative laserterapi værktøj

Vi arrangerer også gerne et kursus på klinikken.

Ring og aftal et tidspunkt på T: 5944 0832

Læs mere på www.powermedic.dk

eller mail: info@powermedic.dk

POWERLASER TM

1000 MkIII

1000 mW fordelt på 3 laserdioder.

Ideel til sportsskader, inflammationer o.l.

Verdens største terapilaser

• Gigtsmerter

• Sportsskader

• Muskelsmerter

• Overbelastningsskader

• Sårheling

Afprøv gratis i din klinik!

GIGALASER TM

GIGALASER TM Pay-per-Use

Vi stiller GIGALASER TM til rådighed og du betaler

kun for selve anvendelsen.

Rekvirér Cost/Benefit Analyse, der viser hvorledes

GIGALASER TM kan blive en rigtig god investering.


NYT

nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

Lederskifte på NIKKB:

- Interview med fhv. leder Pernille Søndergaard Madsen

Af Anders Lyck Fogh-Schultz

Kommunikationskonsulent på NIKKB

Pernille Søndergaard Madsen, der har været administrativ

leder for NIKKB i fire år fratrådte ved udgangen

af oktober sin stilling for at søge nye udfordringer.

Hun er blevet ansat i den projektorganisation under

Region Syddanmark, der skal skabe rammerne for et

nyt Odense Universitetshospital.

Pernille og jeg satte os ned en onsdag eftermiddag og

fik en uformel snak om bl.a. ildsjæle, forskerspirer og

det vide perspektiv. Pernille fortæller…

Mødet med kiropraktikken

Gennem mit arbejdsliv har jeg på mange måder været

beskæftiget med sundhedsområdet herunder økonomi

og planlægning. På NIKKB stiftede jeg bekendtskab

med kiropraktikken og den sundhedsvidenskabelige

forskning på dette område.

Det var spændende for mig at stifte nærmere bekendtskab

med en helt ny profession og med det engagement,

der var og fortsat er omkring NIKKB. Jeg

har mødt en meget stæk profession med et stort sammenhold

og stærke følelser omkring deres fag og historien

bag.

Dette sammenhold har muliggjort, at Musketer-princippet

om kollektiv betaling til fonden og derved til

forskningen og NIKKB’s aktiviteter er kommet i stand i

”tidernes morgen”. Dette er noget helt unikt, som jeg

mener, at kiropraktorerne kan være meget stolte af.

På det mere personlige plan kendte jeg ikke meget til

kiropraktik, før jeg startede på instituttet, og jeg havde

ikke før prøvet en kiropraktisk behandling. Men efter

at både jeg og flere fra min familie har været ”i hænderne

på” kiropraktorerne, må jeg sige ”at det virker

jo”, hvad I selvfølgelig allerede ved.

Herudover oplevede jeg hurtigt, at det er en så tilpas

lille profession, at de fleste kiropraktorer kender hinanden

på godt og ondt. De fleste kiropraktorer er enten

gift med hinanden, har været gift eller er som minimum

kærester med en anden kiropraktor – hvis de

da ikke er 2. eller 3. generations kiropraktorer. Jeg må

dog sige, at jeg, på trods af at jeg ikke er kiropraktor,

altid har følt mig meget velkommen i alle kiropraktorsammenhænge.

Jeg håber, at ildsjælene inden for faget fortsat må

brænde uden at brænde ud. Det kræver gode forhold.

som NIKKB med Fondens hjælp er med til at

fremskaffe.

Stor udvikling

Takket være

økonomisk

støtte fra

Kiropraktorfonden

har

det gennem

de sidste år

været muligt

at udvikle

NIKKB til det

moderne

videnscenter det

er i dag. Vi har bl.a.

fået mulighed for

at udvide vores

forskningsafdeling,

herunder tilknytte

flere seniorforskere til

instituttet og etablere

vores forskerspireordning.

Vi har


NYT

nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

lavet en øget satsning på kommunikationsområdet og styrket

vores sekretariat. NIKKB’s stab af motiverede medarbejdere

har, inden for hvert deres fagområde, ligeledes bidraget til

udviklingen.

På forskningssiden har vi, som nævnt, oplevet en stor udvikling.

Der er kommet flere permanente seniorforskerstillinger,

og vi har fået skabt vores populære forskerspire-program, der

er med til at sikre fødekæden af nye forskere, bl.a. som rekrutering

til ph.d.-programmer. Det er yderst vigtigt, at vi kan give

vores forskere et godt miljø at forske i. Det er en stor fordel for

dem, at de er sikre i deres ansættelse, og at de i forhold til andre

forskere ikke konstant skal ud og sikre fremtidig finansiering

for at kunne fortsætte projekterne. I forhold til vores størrelse

bliver der publiceret rigtig meget på NIKKB, vi indgår i

rigtig mange projekter og der bliver lagt mærke til os i nationale

og internationale kredse.

Vores røntgenenhed har ligeledes gennemgået en stor forandring,

der videreudvikles med satsningen på digital lagring af

røntgenbilleder. Den nye billedserver, som NIKKB har udviklet

på baggrund af en bevilling fra Fonden, giver kiropraktorerne

en unik mulighed for at lagre deres digitale røntgenbilleder på

en sikker måde, samtidig med at der på NIKKB opbygges en

enestående database med røntgenbilleder, der på sigt vil kunne

bruges både i forsknings-øjemed, til kvalitetssikring og til

undervisningsbrug. Serveren hedder KirPACS-NIKKB, og den

skal I nok komme til at høre meget mere om. Den har været

mit hjertebarn det sidste år, og jeg håber bestemt, at den bliver

en stor succes.

På efteruddannelsesområdet forventer jeg også, at vores nye

efteruddannelseschef vil tilføre området ny energi og også

føre efteruddannelsen ind i den digitale tidsalder. Vi forventer

os fx meget af en forbedret tilmeldingsprocedure med onlinebetaling

mm.

NIKKB er for et par år siden flyttet fra Klosterbakken i Odense

Centrum til lokaler i Forskerparken tæt på SDU. I Forskerparken

har vi fundet nogle gode rammer, som vi er meget glade

for – og indtil instituttet kan opleve den endelige udflytning til

campus på SDU i løbet af nogle få år, har NIKKB en rigtig god

placering. Den fysiske afstand til forskermiljøet på SDU er nu så

kort, at vi kan se der over.

de øvrige aktører på forskningsområdet, SDU og Rygforskningscentret,

og også de nordiske lande. På det internationale plan

kan vi også blive bedre til at markere os og fx gennem nye samarbejdsrelationer

tiltrække udenlandske forskere til Danmark

og sikre ekstern finansiering til samarbejdsprojekter inden for

forskning. Det er vigtigt, at vi er åbne som institution – åbne for

nye muligheder. Det vide perspektiv er altid vigtigt, når man taler

om forskning.

På efteruddannelsesområdet har NIKKB også en oplagt rolle i

fremtiden, da vi kan være med til at sikre den røde tråd fra

grunduddannelsen til turnus og videre til efteruddannelsen.

Det er naturligt for NIKKB, at instituttet bliver en integreret del af

campus på SDU tæt ved Institut for Idræt og Biomekanik. Men vi

skal fortsat forblive et uafhængigt institut, hvis opgaver støttes

og fastsættes af kiropraktorstanden og regionerne. NIKKB eksisterer

gennem et stærkt, men også utraditionelt samarbejde,

der ikke kunne opretholdes, hvis det ikke var for kiropraktorerne

selv. Dette samarbejde håber jeg personligt holder i mange år

fremover. Det afhænger af synlighed og resultater, men dér har

jeg ikke nogen bekymringer. NIKKB gør det godt.

Jeg selv har befundet mig godt på instituttet de sidste 4 år, og

det har været en fornøjelse at være del af udviklingen. Jeg ønsker

alt godt for NIKKB fremover.

Nu lancerer vi

KirPACS-NIKKB

– den nye billedserver, der lagrer dine

røntgenbilleder sikkert og forsvarligt

Fremtiden

Alt i alt mener jeg, at fremtiden ser lys ud for NIKKB. Instituttet

skal ikke nødvendigvis være større i forhold til hænder eller

hjerner, men vi skal fortsat styrkes. Vi spiller en stor rolle i forhold

til forskning i bevægeapparatet i Danmark, og det skal vi

blive ved med. Jeg forstiller mig også, at NIKKB fremover skal

styrke samarbejdet med de øvrige aktører endnu mere – både

Læs mere og tilmelding her:

www.nikkb.dk/pacs


Er fitnesscentre

en del af sundhedsvæsenet?

Af Anders Lyck Fogh-Schultz

Kommunikationskonsulent på NIKKB

Sådan spørger professor og seniorforsker på NIKKB Jan Hartvigsen

i en aktuel artikel bragt i Ugeskrift for Læger i oktober 2008.

Artiklen er skrevet i samarbejde med stud. manu. Lærke Stidsen,

kiropraktor Jan Jensen og cand. scient. Thue Kvorning1.

og fitnesscentre. For det første er patienter generelt villige til at

træne, men de tilrettelægger i høj grad deres eget trænings- og

rehabiliteringsforløb, og der er ikke koordination mellem det offentlige

behandlersystem og det private træningsmarked. Forfattere

overvejer således, om fitnesscentrene er en uudnyttet

ressource i håndteringen af befolkningens bevægeapparatsgener

– fx i forhold til ”motion på recept”.

Træning i fitnesscentre er på kort tid blevet en af de mest populære

former for motion i Danmark samtidig med, at muskel- og

skeletsygdomme samlet set er landets største sygdomsgruppe.

Forebyggelse og behandling af disse lidelser er i udstrakt grad

koncentreret omkring fysisk aktivitet og træning. Forskergruppen

har derfor besluttet sig for at kortlægge omfanget af og typerne

af bevægeapparatsproblemer hos medlemmerne af centrene,

hvorvidt medlemmerne starter på at træne, fordi de har

problemer i bevægeapparatet samt belyse graden af kommunikation

mellem fitness- og sundhedssektoren.

485 personer med en gennemsnitsalder på 38 år deltog. Af disse

rapporterede hele 56 %, at de havde problemer med bevægeapparatet

ved indmeldelsen i fitnesscentret, og hos hele 77 %

var fysiske problemer en af årsagerne til indmeldelsen. 39 % af

deltagerne havde fået behandling for et eller flere bevægeapparatsproblemer

inden for det seneste år. Hos 38 % blev behandlingen

givet før indmeldelsen i fitnesscentre, 18 % fik behandling

efter indmeldelsen, og 43 % fik behandling både før

og efter indmeldelsen. Overraskende fandt forskerne, at kun 3 %

af dem, der trænede, specifikt var blevet anbefalet at henvende

sig til et fitnesscenter, 22 % havde fået en generel, men uspecifik

anbefaling om at begynde at træne, mens hele 75 % ikke havde

fået nogen anbefalinger og havde opsøgt centret på eget initiativ.

Endvidere viser undersøgelsen, at der kun i en halv procent

af tilfældene var skriftlig kommunikation mellem behandler og

fitnesscentret. I 6 % forelå der en mundtlig kommunikation,

mens der i 94 % af tilfældene – hvor der både havde været en

behandler og en træner involveret – ikke havde været nogen

form for kommunikation mellem dem.

Det er imidlertid ikke problemfrit at inddrage fitnesscentrene i

sygdomsbehandling. For eksempel findes der pt. ikke en standard

for instruktørpersonalets uddannelse, og centrene råder i

udstrakt grad ikke over personale med kompetencerne til at

træne personer med særlige behov. Det ser ud til, at centrene

kan være et udmærket supplement til det etablerede behandlersystem,

der i øvrigt bør tage notits af den udbredte interesse hos

patienter i at træne deres lidelser væk. Forfatterne konkluderer

slutteligt, at fitness-sektoren viser stor interesse i et øget samarbejde

med sundhedssektoren, der fx kunne omfatte

certificering og kvalitetssikring af fitnesscentrene.

Fakta:

Ifølge Idrættens Analyseinstitut,

er mere end 380.000

personer, der i dag træner i

et fitnesscenter. Det svarer

til 7 % af den samlede

befolkning. I løbet af få år

forventes dette tal at stige

til over 500.000 personer.

Fakta:

Forskerne mener, på baggrund af disse tal, at resultaterne bør

give anledning til en række overvejelser hos både behandlere

Reference:

1.Stidsen L, Jensen J, Kvorning T, Hartvigsen J. Er fitnesscentre

en del af sundhedsvæsenet? Ugeskr Laeger 2008; 170:

2790-3.


NYT

nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

Patientuddannelse i kiropraktorpraksis:

- til patienter med kroniske lidelser i bevægeapparatet

Fakta:

Hovedformålet med

hofteskolen er at forbedre

patientens funktionsniveau

ved hjælp af information,

uddannelse og øvelser, så

de undgår gentagen forkert

belastning af hofteledskomplekset.

Af Erik Poulsen

Kiropraktor, forsker på NIKKB

Kliniske retningslinier

I de seneste internationale evidensbaserede kliniske retningslinier

for behandling af osteoartrose generelt (1) og hofte- og

knæartrose specifikt (2) anbefales patientuddannelse, som et af

de tiltag, der tilbydes patienterne i første række. I Sundhedsstyrelsens

Kronikerrapport fra 2006 (3) er det beskrevet, hvordan

der skal fokuseres mere på patientuddannelse og egenomsorg.

Dog findes der i Danmark, på nuværende tidspunkt,

ingen sygdomsspecifikke patientuddannelsestilbud for artrosepatienter.

Formål med patientuddannelse

Patientuddannelse er en hjørnesten i princippet om at give patienten

de bedste muligheder for selv at kunne træffe de rigtige

beslutninger i relation til deres sundhed og sygdom.

Når det forventes, at kroniske lidelser og antallet af ældre vil

blive fordoblet ved år 2020, giver det god mening sundhedsøkonomisk

at se på egenomsorg som et relevant indsatsområde.

Derudover har tiden vist, at de kroniske lidelser er et problem,

vi ikke kan behandle os ud af.

Afprøves i randomiseret klinisk undersøgelse

I forbindelse med ph.d.-projektet: Konservativ behandling af

hofteartrose: effekt af manuel behandling og hofteskole på

smerte, funktion og livskvalitet, som jeg arbejder på, er et af

hovedformålene at teste et færdigt koncept inden for patientuddannelse

på danske patienter med hofteartrose. Patienterne

randomiseres til 3 grupper, hvor effekten af manuel behandling,

hofteskole og en informationsfolder testes. Den manuelle (kiropraktiske)

behandling foretages af kiropraktor, og hofteskolen

undervises af fysioterapeut. Hofteskolen er udviklet og afprøvet

i Sverige, hvor det i flere landsting (amter) kræves, at patienter

med hofteartrose gennemgår en hofteskole, inden de får lov til

at blive tilset af en ortopædkirurg.

Kiropraktoren som tovholder

Er patientuddannelse et element, kiropraktorerne skal forholde

sig til? Jeg ser det som et yderligere værktøj i evidens-kassen til

gavn for patienterne. Med flere og flere klinikker der samarbejder

med og har medhjælp af fysioterapeuter, vil kiropraktoren

stå som en stærk tovholder i udredning og behandling af artrosepatienter.

Litteratur:

(1) Zhang, W et al. OARSI recommendations for the management of hip and

knee osteoarthritis, part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines,

2008;16(2):137-162

(2) National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Osteoarthritis: national

clinical guidelines for care and management in adults. London: Royal College

of Physicians, 2008.

(3) Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for

det gode forløb. Sundhedsstyrelsen 2005.

Lyn-interview med Kristine Lyngbo,

konstitueret administrativ leder på NIKKB

Hvad er dit umiddelbare indtryk af instituttet:

Jeg har i skrivende stund været et par uger på NIKKB og

har fået et utroligt positivt indtryk af instituttet. Her er

arbejdsglæde og engagement både hos forskere og administrativt

ansatte, og det har været interessant at tage

hul på arbejdet. Jeg glæder mig til at fortsætte både

med det daglige arbejde og med udviklingen af nye initiativer

og projekter, som for eksempel vores nye fælles

digitale billeddatabase, KirPACS-NIKKB.

Jeg kommer fra en stilling på Syddansk Universitet og

har derfor et godt kendskab til forsknings- og uddannelsesverdenen.

Kiropraktikken og sundhedsområdet

kender jeg ikke meget til endnu, men jeg ser det som

en spændende udfordring at sætte mig ind et nyt arbejdsfelt.

Kristine Lyngbo er konstitueret som administrativ leder på

NIKKB frem til udgangen af januar 2009, hvor fastansættelse

af en leder skal være på plads.

Nordisk Institut for

Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Forskerparken 10 · DK-5230 Odense M

Tlf.: 65 50 45 20 · Fax: 65 91 73 78

news@nikkb.dk · www.nikkb.dk

Redaktion:

Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.)

af.schultz@nikkb.dk

Kristine Lyngbo

k.lyngbo@nikkb.dk

Jan Hartvigsen

j.hartvigsen@nikkb.dk

Part of

NIKKB’s opgaver fastsættes og finansieres af

Dansk Kiropraktor Forening og Regionerne


NY PENSIONSORDNING

FÅ MERE UD AF DINE PENSIONSPENGE

Som faglig organisation er det naturligvis en vigtig

opgave for Dansk Kiropraktor Forening at sikre medlemmerne

gode løn- og ansættelsesforhold, herunder

en god pensionsordning.

Opsparing til pension er en af de største og vigtigste

økonomiske dispositioner i livet, men meget få mennesker

kan overskue de valg, de træffer på pensionsområdet.

SAMARBEJDET MED WILLIS

For at sikre at medlemmerne har de mest optimale

pensionsvilkår, har Dansk Kiropraktor Forening indder

arbejder med uvildig rådgivning omkring forsik-

gået et samarbejde med forsikringsmægleren Willis,

rings- og pensionsforhold.

Det er Willis' opgave at sørge for, at pensionsordningen

løbende opdateres i forhold til mulighederne

på markedet samt at yde dig uvildig personlig rådgivning

omkring din pensionsordning.

Dansk Kiropraktor Forening og Willis har i 2006 foretaget

et markedstjek af pensionsaftalen med SEB Pen-

Annonce

sion. Resultatet er, at foreningen har valgt at bibeholde

aftalen med SEB Pension, der til gengæld har forbedret

pensionsordningen på en række punkter.

Vi mener, at vi har skabt de bedste rammer for en

moderne pensionsløsning for kiropraktorer, og vi vil

opfordre dig til at bruge løsningen til at samle din

pensionsordning.

MEDLEMSFORDELE

– Ingen personlige helbredsoplysninger ved tilmeldingen.

– Faginvalidedækning ved tabt erhvervsevne på

200.000 kr. årligt med mulighed for at forhøje

denne særlige dækning til 500.000 kr. årligt.

– Faginvalidedækningen udbetales til det 60. år.

– Lave omkostninger til administration (f.eks. 3%

af indbetalingen til en pensionsordning i gennemsnitsrente).

– Attraktivt risikoregnskab, der sikrer, at medlemmerne

får mere bonus tilbage.

– Fuld fleksibilitet omkring investeringen af pensionsordningen.

– Sikkerhed for optimering af pensionsforholdet

via samarbejdet med Willis.

– Adgang til uvildig rådgivning fra Willis.

God fornøjelse med den nye pensionsordning!

Kontaktperson hos Willis

Knud Ørholm: direkte tlf. 88 13 96 72, email ko@willis.dk


PSYKOLOGNETVÆRK

SØGER MAGE

Psykologer brød med Falck Healthcare og dannede deres eget netværk. Nu sælger de selv

psykologordninger til virksomheder og efterlyser kiropraktornetværk til samarbejde.

Psykolog Tue Toft fra

Psykologernes.net efterlyser

tilsvarende netværk

for kiropraktorer, der

selv vil tilbyde ordninger

til virksomheder.

Læs mere på

www.psykologernes.net

eller kontakt Tue Toft

for mere info:

tt@psykologhus.dk

Netværket Psykologernes. net består af en portal, hvor

virksomheder kan købe psykologtilbud til deres ansatte.

Portalen ejes af netværkets ca. 160 psykologer.

Listen over tilbud er lang. Netværket sælger ikke kun

akut psykologbehandling, men også hjælp til forebyggelse

og håndtering af arbejdsrelaterede psykiske belastninger.

Initiativet

Psykolog Tue Toft fra Odense er en af initiativtagerne.

Han var tilknyttet Falck Healthcare, men var utilfreds.

- Jeg synes, konceptet gav køb på vores faglighed. Bl.a.

var det utilfredsstillende, at ikke-psykologer skulle tilrettelægge

psykologiske tilbud. På den baggrund opstod

tanken om at danne et netværk udenom private

firmaer. Et netværk ejet og styret af de psykologer, som

selv tilbyder behandling gennem netværket, fortæller

Tue Toft.

Organisering

Psykologernes. net blev etableret i august 2005. Teknisk

foregik det på den måde, at psykologerne først

oprettede et holdingselskab, som derefter dannede et

drift-anpartsselskab. Dette blev så solgt i anparter til

interesserede medejere.

Netværket drives af en demokratisk valgt bestyrelse.

Til dagligt styres netværket og portalen af psykologerne:

- Vi har dannet et vagtsystem, hvor vi på skift passer en

vagttelefon, beretter Tue Toft. Han konstaterer, at det

faktisk fungerer overraskende fint med en sådan styring.

Den eneste store udfordring er, at psykologerne

er travle behandlere, som mange gange har svært ved

at finde tid til at dække den store efterspørgsel efter

psykologhjælp, som netværket medvirker til yderligere

intensivering af.

Kiropraktornetværk efterlyses

Succesoplevelsen får netværket til at søge udviklingspotentialer

og nye samarbejdsflader. Derfor opfordrer

Psykologernes.net kiropraktorer og andre faggrupper

til at danne lignende selvbestaltede netværk. Ikke kun

for at få spredt den gode ide, men især fordi netværket

søger samarbejdspartnere, som man kan udvikle flerfaglige

behandlingspakker sammen med.

T S C tsc

Easytec

Radiologiske Total Løsninger

Røntgenudstyr Service

Blybeskyttelse PACS

Ultralyd DICOM

Vind et

gavekort

til faglig kongres

Se konkurrencen

på vores hjemmeside

www.easytec.dk

20 0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


DANKORT

BETALING

Dankortterminaler

til kiropraktorer

og behandlere

SKIFT NU

Chipklar

Sikre og hurtige

transaktioner

Annonce

● Hurtige betalinger

● Maksimal sikkerhed

● Salg, leje og leasing

● Lille og smart

● Danmarks mest anvendte

dankortterminaler

Sikre og enkle elektroniske

betalingsløsninger

· LANDSDÆKKENDE SALG OG SERVICE

CTcoin.dk A/S

Tlf. 63 12 75 00

ctcoin@ctcoin.dk

www.ctcoin.dk


Fonduddeling

879.505 KR.

TIL KIROPRAKTISK FORSKNING

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse – i daglig tale kaldet

Kiropraktorfonden – uddelte i oktober 879.505 kr. til kiropraktorers forskning og

efteruddannelse. Samtidig besluttede fonden at forøge sit samlede årlige bevillingsbudget

permanent med omkring 1 mio. kr.

Følgende modtog støtte:

Lise Hestbæk (kiropraktor, ph.d. og

seniorforsker ved NIKKB) modtager

377.200 kr. til forskningsprojektet

’Effekten af kiropraktisk behandling

af spædbørnskolik. Et kontrolleret,

randomiseret, enkeltblændet forsøg.’

Cornelius Myburgh (kiropraktor,

seniorforsker ved NIKKB og lektor

ved Syddansk Universitet) modtager

235.500 kr. til projektet: ’Chiropractic’s

role in the public health care

sector – A qualitative exploration of

current practice, future directions and

professional implications.’

Erik Poulsen (kiropraktor, ph.d.-studerende

og forsker på NIKKB) modtager

118.740 kr. til ph.d.-studiet

’Hofteledsarthrose – diagnostik og

manuel behandling.’

Jan Nordsteen (kiropraktor og MPH)

modtager 90.000 kr. til udarbejdelse

af klinisk vejledning for kiropraktorer

vedrørende rygpatienter med kliniske

tegn på lumbal nerverodspåvirkning.

Kari Skovmand Kuhn (kiropraktor)

modtager 38.065 kr. til første

del af AECC-uddannelsen ’Master

of Science in Advanced Professional

Practice Chiropractic Paediatrics’.

Søren O’Neill (kiropraktor og ph.d.-

studerende ved Ålborg Universitet)

modtager 20.000 kr. til ph.d.-delprojektet

’Analgetisk effekt af HVLA spinal

manipulation.’.

Kiropraktorfonden

Kiropraktorfonden

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat

uddannelse uddeler midler til forskningsprojekter

inden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt midler

til kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis.

Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der beskæftiger

sig med forskning og kvalitetsudvikling inden

for dette område. Liste over tidligere uddelinger samt

ansøgningsskema kan hentes på DKFs hjemmeside

www.kiropraktor-foreningen.dk. Ansøgningsfristen er

to gange årligt: 1. marts og 1. oktober.

22 0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


VERDENSNYHED - BTL SHOCKWAVE

Giv dine patienter det bedste af det bedste, BTL

shockwave – hurtigere, mindre smerte og billigere

– GRATIS FREMVISNING – MULIGHED FOR LEASING

Den første SHOCKWAVE i verden med mulighed for

kombineret laser, ultralyd og TENS

Indbygget leksikon med stor farve touch skærm

Tryk på den lidelse du ønsker at behandle, alt er forindstillet, læs

beskrivelse hvad der sker, hvor ofte du skal behandle, og hent

billede frem på skærmen hvor du skal behandle.

Annonce

• Effektivt til smerte og muscoskeletal lidelser

• Let at anvende

• Hovedgrupper af behandling for orthopaedics, rehabilitation, og

sportsmedicin

• Unik mulighed for opgradering til andre behandlingsmetoder som

elektroterapi, Laser, Ultralyds behandling

• Op til 5 bar

• Høj frekvens op til 22 Hz

• Burst mode for ekstra sensitive patienter

• 8.4’’ farve touch screen

• Terapeutiske leksikon med anatomiske billeder og beskrivelser

• Bruger diagnoser, samt programmerede diagnoser

• Den mest konfortable shockwave pistol med ergonomisk håndtag

• BTL´s top vogn for transport på klinikken

• Gem patientjournaler i Shockwaven for hurtigere indstilling

• Ekstra applikator til yderligere 750.000 skud

INTRODUKTIONSTILBUD KUN 108.000 + moms, Normalpris

118.000 + moms – Inklusiv privatundervisning,

RING IDAG OG BESTIL FREMVISNING PÅ 76940877

Acupunctureshop.com, Vesterbækvej 31 Sig, Varde – 76940877

– info@acupunctureshop.com www.acupunctureshop.com

Acupunctureshop.com er en af Europas førende inden for klinikudstyr,

med over 3000 produkter og 5200 kunder i Danmark.

Distributører i en lang række Europæiske lande. Vi sælger til 70%

af de danske sygehuse.


KORT xxx NYT

Danske kiropraktor-forhold

forbillede i Hong Kong

Dansk Kiropraktor Forening og Sundhedsministeriet var den

22. oktober værter for en embedsmandsdelegation fra Hong

Kong. Delegationen var på visit for at opleve forholdene i

Danmark, der betragtes som kiropraktikkens forgangsland.

Baggrunden for besøget var, at man i Hong Kong overvejer

at gøre kiropraktorbehandlinger tilskudsberettigede, som vi

kender det herhjemme. Besøget inkluderede klinikbesøg

hos kiropraktorerne Hartvigsen & Hein i Odense samt møde

med DKF og Sundhedsministeriet og efterfølgende rundvisning

og møde med kiropraktoruddannelsen på SDU.

Norden rundt

Sverige

Til årsmødet i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)

deltog 80 af de 200 medlemmer. Formand Stina Berg berettede

om fremgang for kiropraktikken i Sverige. Stadig flere svenske

unge vælger at uddanne sig til kiropraktor, og LKR ser lyst på chancerne

for at få en svensk universitetsbaseret kiropraktoruddannelse

inden for en overskuelig årrække. Stina Berg blev genvalgt og

bestyrelsen består udover hende af: Næstformand Cecilia Bergström,

Fredrik Julin, Steen Feldinger, Arne Fossum, Börje Olsson og

Christian Lauritsen.

Lisbeth Hartvigsen belærer gæsterne fra Hong Kong. Bagerst ses medklinikejer

Tina Hein Lauridsen, foran hende Peter Kryger-Baggesen.

Kiropraktor tilknyttet DGI’s verdenshold

Sammen med en række fysioterapeuter danner Hanne Nøddeskou-Fink

for andet år i træk et health-team, der skal tjekke

sundhedstilstanden hos deltagerne ved DGIs Verdenshold,

der for lidt over en måned siden startede en ti måneder lang

verdenstourné. Hanne Nøddeskou-Fink har været en tur i

Sydafrika, hvor hun har hjulpet de 28 gymnaster med at udbedre

og forebygge eventuelle skader:

-Det er en rigtig spændende opgave. Jeg kan godt lide at

arbejde med sportsfolk, og det skyldes jo nok min store interesse

for sport, men også, at man kan se resultater af det arbejde,

man udfører. Det gør en forskel for idrætsudøveren, at

han eller hun får den rigtige

behandling, siger Hanne Nøddeskou-Fink.

Kilde: Fyns Amts Avis

DKFs formand fylder rundt

DKFs formand siden 2005 Peter

Kryger-Baggesen fylder 50 år den

30. december. Peter Kryger-Baggesen

er uddannet fra Palmer College

of Chiropractic i 1982 og driver til

daglig klinik i Roskilde med sin hustru

Karin Moesgaard Jensen. DKF

ønsker formanden tillykke med

den runde dag!

LKR’s bestyrelse: Øverst fra venstre: Arne Fossum og Börje Olsson, Steen Feldinger,

Fredrik Julin, Stina Berg og Cecilia Bergström. (Christian Lauritsen

mangler på billedet.)

Norge

Også til landsmødet i Norsk Kiropraktorforening (NKF) deltog næsten

halvparten af foreningens ca. 430 medlemmer. NKF arbejder

videre på at etablere uddannelse. Man er bl.a. ved at skaffe overblik

over økonomien i projektet. Derudover vil NKF have udlignet skævheder,

som kiropraktorer oplever i de offentlige tilskudsordninger.

Desuden tager NKF initiativ til europæisk rekrutteringsplan i regi af

ECU. NKF’s bestyrelse ser stort set ud som før: Formand Øystein

Ogre, Næstformand Espen Johannessen, Jakob Lothe, Ove Ødegård

Nilsen, Marianne Molsnes, Anne Marie Selven, Regy Selsaas og

Kenneth Syvertsen. Kun sidstnævnte er ny i bestyrelsen.

Finland

På årsmødet i Suomen Kiropraktikkoliitto (SKL) deltog 21 af de 54 medlemmer.

Bestyrelsen blev genvalgt og består af: Formand Stefan Malmqvist,

næstformand Harri Mäki-Pesola og Sandra Ekström, Sami Kela

og Roope Rinta-Seppälä. Stefan Malmqvist, som netop er blevet ansat

som den første ph.d.-stipendiat i Norge ved Stavanger Universitet,

meddelte, at han går af næste år. For SKL er det vigtigt at vokse i medlemsantal.

Bl.a. derfor prioriterer man højt at deltage i studiemesser.

Med økonomisk tilskud fra SDU, som også sendte repræsentanter fra

den danske kiropraktoruddannelse, deltog SKL på stor studiemesse i

Helsingfors. Derudover har SKL fået skabt opmærksomhed om de finske

kiropraktorers manglende rettigheder set i forhold til forholdene i

nabolande, bl.a. en utilfredsstillende håndhævelse af de finske kiropraktorers

titelbeskyttelse. Også finnerne ønsker en kiropraktoruddannelse

og haft drøftelser med landets uddannelsesmyndighederne.

24 0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


Sekretariatet ønsker alle medlemmer

og samarbejdspartnere

en rigtig glædelig jul

og et godt nytår.

Dialog på Lægedage
DKF og NIKKB deltog for andet

år i træk med en fælles stand

på Lægedage i Bella Center. Lægedage, som fandt sted

fra den 10.-14. november 2008, er den største messe for

landets praktiserende læger. Hele 1800 læger og andet

sundhedsfagligt personale deltog i år, hvilket er rekord.

Formålet med DKFs deltagelse på Lægedage er at skabe

synlighed omkring kiropraktik og kiropraktorernes

kompetencer blandt de praktiserende læger og igen i år

lykkedes det at komme i dialog med mange praktiserende

læger.


Vi gør opmærksom på, at sekretariatet holder lukket

fra den 22.12.2008 til og med den 4.1.2009

Kiropraktor, DKF-bestyrelsesmedlem Jacob West i dialog på

Lægedage.

Kiropraktorer

søges over hele

landet.

Kiropraktorer + fysioterapeuter

+ zoneterapeuter + massører

Vores teamkoncept bygger på

dynamisk samarbejde med

fokus på skaden og tværfaglige

resultater.

Velkommen i vores professionelle team

Vi har brug for dig

Der er stor efterspørgsel på vores ydelser - derfor har vi også brug for dine faglige kompetencer.

Vi søger løbende erfarne såvel som nyuddannede kiropraktorer. Vi forventer, at du har autorisation,

er dynamisk, servicemindet og har fokus på kvalitet i dit arbejde.

Behandlingerne foregår i Falck Healthcares Sundhedscentre, på virksomheder eller i din egen

klinik.

Mange fordele for dig

Som kiropraktor hos Falck Healthcare får du en række

fordele:

> Individuelt tilpasset timetal - mulighed for

fastansættelse

> Faglig sparring med andre faggrupper

> Vi arbejder med elektronisk tidsbestilling og

journalføring - det letter din administrative tid

> Årligt seminar med fagligt og socialt indhold

> Som behandler hos Falck Healthcare tilbydes du bl.a.

selv at kunne gøre brug af Tværfaglig behandling

samt rabatordning på tness dk medlemskab

FAKTA

Mere end 550 fysiske behandlere

er med i vores team

- og over 400.000 personer i

Danmark har en ordning med

Falck Healthcare Tværfaglig

behandling.

Nysgerrig

Ønsker du ere informationer, er du altid velkommen

til at kontakte områdecheferne:

Vest-Danmark

Jacob Okholm, e-mail: jok@falck.dk

Øst-Danmark

Mona Krøigaard-Larsen, e-mail: mkl@falck.dk

Michael Bagge, e-mail: mic@falck.dk

eller ring på tlf.: 7033 3322

Læs mere om os på: www.falckhealthcare.dk

369.0308 FHC/fri


MARKEDSPLADSEN

xxx

Ledige stillinger

Amager Kiropraktik Center søger en

turnusassistent/kiropraktorassistent/

kompagnon.

AKC – oprindelig etableret i maj 1975 – er lokaliseret

centralt i København S-området, og har

et hyggeligt arbejdsklima, som kommer til udtryk

dagligt gennem tilkendegivelser fra patienter.

Klinikken, der pt. beskæftiger. to kiropraktorer,

to massører samt en receptionist, har et solidt

patientunderlag og har implementeret digital røntgenfaciliteter

samt elektronisk journalføring.

Jeg søger en engageret og dynamisk kollega,

der har mod og lyst til at indgå i vores team i en

fuldtidsstilling, men deltidsansættelse samt partnerskab

er også muligheder. Tiltrædelse snarest

muligt.

Henvendelse til

Per Falkenberg

Amager Kiropraktik Center

Amager Boulevard 128 A, 2300 København S

32 54 95 94

E-mail: grebneklaf@gmail.com

Fuldtidskiropraktor assistent søges til

Kiropraxis, Østerbro.

Vi er i klinikken to kiropraktorer, en biopat og

kostvejleder, samt to massører/zoneterapeuter.

Vi samarbejder i et kreativt, konstruktivt, professionelt

og meget behageligt miljø.

Vi en bred tilgang til diagnostiske metoder og behandlingsformer.

A.K. er bl.a. et vigtigt redskab

for klinikleder Uffe Andersen. Du får mulighed for

at erhverve dig og arbejde med disse teknikker.

Ansættelsen snarest og mhp. fremtidig partnerskab.

Henvendelse:

Uffe Andersen

Haraldsgade 101

2100 København Ø

info@kiropraxis.dk

www.kiropraxis.dk

Assistent søges til klinik i Helsingør.

Vi er fire kiropraktorer, der mangler endnu en god og engageret kollega.

Såvel del- som fuldtid har interesse. Tiltrædelse efter aftale. Gode

ansættelsesvilkår.

Kontakt:

Kiropraktisk Klinik I/S

Stengade 5

3000 Helsingør

Ester Rosendahl eller Nadia Radwan,

tlf: 49214050

Mail: kiro@finespine.dk

Assistent/turnusassistent søges til barselsvikariat

Kiropraktisk klinik i Brønshøj søger barselsvikar til overtagelse af eksisterende

patientgrundlag medio februar 2009. Vi har i klinikken digital

røntgen, anvender elektronisk journal, akupunktur og laser. Vi har netop

indledt et samarbejde med Falck Health Care med kiropraktisk behandling

i klinikken. Stemningen i det daglige er afslappet og uformel, og vi

giver gerne hinanden smil til læben. Du er velkommen til at besøge os

en dag. Skriftlig ansøgning sendes til Bo Jørgensen/Birgitte Tønning,

kiro-brh@mail.dk

Assistent/kompagnon søges, klinik sælges

Veletableret klinik i Nordjylland sælges pga. bopæl i udlandet. Alternativt

søger vi en assistent, som - måske - på sigt vil være interesseret i hel

eller delvis overtagelse af klinikken. For nærmere info kan vi kontaktes

på telf. 98242111 el. aabykiro@worldonline.dk

Assistent/turnusassistent/kompagnon til Hobro

Vi har meget travlt og søger en selvstændig, engageret og glad kollega

til at indgå i vores tværfaglige personalegruppe bestående af kiropraktor,

massør, akupunktør, personlig coach samt sekretærer. Fleksible

arbejdstider.

Vi lægger meget vægt på godt arbejdsmiljø, høj faglighed og samarbejde

med områdets læger, sundhedsplejersker, virksomheder og

sportsklubber. Klinikken, som er i konstant udvikling, holder til i store

flotte lyse lokaler og tilbyder desuden digitalt røntgen og chok/trykbølgeterapi.

Henvendelse til Rikke Udby Craven, Kiropraktisk Klinik på Banegården

i Hobro

Tlf. 98511030 eller mail til hanne@sporskiro.dk

Turnusassistent/kirpraktor søges.

Vi søger en frisk og udadvendt kollega til at

indgå i vores travle klinik-team i København.

Vi er pt. 4 kiropraktorer, 1 fysioterapeut og 2

sekretærer, som er flyttet ind i helt nye og lyse

lokaler. Klinikken huser 7 behandlingsrum,

træningssal, digital røntgen, chokbølge-terapi,

akupunktur, ganganalyse/indlæg, individuel og

hold træning samt fysioterapi.

Hele personalet på klinikken har et stærkt sammenhold,

og med humoristisk sans formår vi at

undgå stress selv i en travl hverdag.

Kontakt Anders Broegaard eller Bjørn Smedegaard

Andersen.

Kiropraktorerne

Toftegårds Allè 7, 1.th.

2500 Valby

Tlf: 36440133

E-mail: info@kir.dk

www.kiropraktorerne.dk

Turnusassistent på Fyn

Kiropraktisk Klinik i Ringe søger hel eller deltids turnusassistent.

Tiltrædelse snarest.

Henvendelse til

Mette Amstrup

Jernbanegade 19

5750 Ringe

www.kiroringe.dk

E-mail: mette.amstrup@kiroringe.dk

Barselsvikar søges til kiropraktisk klinik i

Svendborg fra marts 09

Klinikken ligger i et helt nyt motionscenter og har et bredt tværfagligt

samarbejde.

Fleksible arbejdstider.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information

Charlotte Hyldal

Tlf. 62 800 820

mail@kiropraktor-hyldal.dk

Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen-media, annonce@tuen.dk. Deadline nr. 1: 9/1 2009

26 0KIROPRAKTOREN NR.6 2008


Barselsvikariat 24 timer pr uge / Turnusassistent

37 timer pr. uge

Vi søger en barselsvikar for Randi, som har termin ultimo april 2009.

Stillingen er på 24 timer pr uge. Hovedvægten af patienterne er babyer

og yngre patienter, så du skal have en naturlig interesse for den

patientgruppe.

På klinikken forefindes røntgen og ultralyd. Ligeledes har vi klinikfællesskab

med en ortopædkirurg.

Hvis du ansøger som assistent, skal du starte 1. april - 2009 med 24

timer fordelt på 4 dage, i første omgang 1/2 år.

Hvis du søger som turnuskandidat skal du starte 1. februar 2009 og

12 måneder frem, 37 timer pr. uge.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller maile.

Ansøgning sendes til

Nis Alnor

Sdr. Stationsvej 41

4200 Slagelse

Nis.alnor@slagelsekiropraktoren.dk

AcuPharma A/S

Carbo nåle, 500 stk.

fra Kr. 120,00

Smertefri

Seirin nåle, 100 stk.

fra Kr. 90,00

ASP nåle, 200 stk.

fra Kr. 380,00

køb / salg / leje

Briks til Salg.

Et stk. Hi-Lo Zenit Thompson briks med drop til

salg pris kr.

70.00,00. briksen er 2 år gammel og står som ny.

Glostrup Kiropraktor Center

Tlf. 43 96 30 36

Alle priser er ekskl. moms.

Ding Dragon nåle

fra Kr. 0,16 pr. stk.

100/500 stk. pr. æske

Alt i TCM

Tjek vores webshop!

AcuPharma A/S

Præstemarksvej 10 A

4000 Roskilde

Tel +45 7022 8838

Fax +45 7022 8848

info@acupharma.dk

www.acupharma.dk

Ledigt ydernummer i

Lolland- og Guldborgsund

Ledigt kiropraktor ydernummer

i Lolland- og Guldborgsund

kommuner i Region Sjælland.

Ydernummeret opslås som en

ny klinik.

Skriftlig henvendelse til

Region Sjælland

Primær Sundhed

Det Regionale Samarbejdsudvalg

Kiropraktorområdet

Alleen 15, 4180 Sorø

Ansøgningen skal være Primær

Sundhed i hænde senest onsdag

den 31. december 2008.

Ansøgningen vil efter fristens

udløb blive behandlet af det

Regionale Samarbejdsudvalg på

Kiropraktorområdet.

For yderligere oplysninger kan

henvendelse ske til konsulent

Rikke Maja Kromann på

tlf. 57 87 56 28.

WWW.REGIONSJAELLAND.DK


Afsender:

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2. tv.

1363 København K.

ID-Nr.: 45047

Næste nummer af KIROPRAKTOREN

udkommer i uge 6.

Deadline for annoncer er 9. januar 2009

Salg og service af behandlingsborde

F. L. Automatic er leverandør af behandlingsborde

til kiropraktorer.

Gennem mere end 20 år har vi leveret

behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og

Zenith samt renoverede behandlingsborde

til danske, svenske, norske og

tyske kiropraktorer.

Vi fremstiller også automatiksystemer

til påmontering på stort set alle typer

behandlingsborde.

Forny et ældre behandlingsbord!

Vores motor- og hydrauliksystem gør det nemt at betjene et

ældre behandlingsbord, der normalt kræver en manuel og anstrengt

betjening. Systemerne giver ældre behandlingsborde nøjagtig

den samme lette betjening, som findes på nye behandlingsborde.

Reservedele

Vores veludstyrede værksted gør det desuden muligt for os at

fremstille specielle reservedele. Det kan f.eks. være en specifik reservedel

til et specielt eller udgået behandlingsbord – eller dele til

røntgenudstyr.

Et godt tilbud

Se også vores aktuelle lagerliste over renoverede behandlingsborde

på www.flautomatic.dk

F.L. Automatic

Haslund Klostervej 23

8900 Randers

Tlf: +45 8644 5122

Fax: +45 8644 5152

www.flautomatic.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!