15.05.2015 Views

kiropraktoren nr 6 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr 6 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr 6 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

TEMA:

DKF’s Årsmøde 2009

NIKKB NYT:

Behandling af spædbørnskolik

REPORTAGE:

International studenterkongres forankrer sig

NR.6 2009

KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0


Bestyrelsens leder · December 2009

Tværfaglige behandlingstilbud

udfordrer journalregler

Før sommeren fik Dansk Kiropraktor Forening kendskab til en række udfordringer vedr. videregivelse af helbredsoplysninger

og journalregler.

De gældende regler er ganske komplekse og langt fra enkle at håndtere i dagligdagen. Dansk Kiropraktor Forening

er blevet opmærksom på, at der er risiko for, at praktiserende kiropraktorer kan komme til at overtræde gældende

lovgivning om patientjournaler og reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, når de behandler patienter,

der er omfattet af en sundhedsordning, og/eller når de samarbejder med andre selvstændige behandlere.

Problemets kerne består i, at behandlere ikke må føre ”fælles journaler” med hinanden, men er forpligtet til at

føre egne journaler. Dette gælder også, når en patient behandles i tværfagligt regi, hvor der benyttes et tværfagligt

journalsystem. Tværfaglige journalsystemer anvendes i sundhedsforsikrings- eller medarbejdersundhedsordninger,

fx Falck Healthcare, men kendes også fra klinikfællesskaber, hvor autoriserede sundhedspersoner arbejder sammen

som selvstændige behandlere.

Det er vigtigt at slå fast, at det først og fremmest er sundhedsudbydere, der har et ansvar for at tilrettelægge deres

forretningskoncepter således, at det er muligt for de tilknyttede behandlere at overholde reglerne. Falck Healthcare

har da også erkendt sit ansvar og arbejder på at få bragt

forholdene i orden. Sagen har højeste prioritet, men

Ikke mindst af hensyn til patienterne er det på høje

tid, at journallovgivningen kommer i bedre overensstemmelse

med de nye former for tværfagligt

arbejde, som eksisterer i dag.

det er ikke enkelt at ændre på tingene, så det kan ikke

ske ”over night”.

Der er ingen tvivl om, at Dansk Kiropraktor Forening

også har et ansvar. Foreningen har i de snart 10 år,

disse former for fælles journalsystemer har eksisteret,

ikke set, at de ikke lever op til de gældende regler. Det

skal vi i bestyrelsen være de første til at beklage. Fremgangsmåden

er herfra nu den, at Dansk Kiropraktor

Forening i samarbejde med Dansk Kiropraktor Råd og med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen vil udarbejde nærmere

vejledninger og evt. kursusvirksomhed til kiropraktorklinikkerne, når sagen er afklaret til bunds.

Uanset Falck Healthcare og Dansk Kiropraktor Forenings ansvar kommer vi ikke uden om, at det formelle og

juridiske ansvar for at overholde journalreglerne påhviler den enkelte autoriserede sundhedsperson, i denne sammenhæng

Dansk Kiropraktor Forenings medlemmer. Dette uanset om patientbehandlingen foregår i egen klinik,

Falck Healthcare-regi eller i anden sammenhæng.

Når det er sagt, så kunne Dansk Kiropraktor Forening godt ønske sig, at lovgivningen dels var mere gennemsigtig,

dels mere fleksibelt indrettet i forhold til at imødekomme et tværfagligt behandlingsregi. Især hvor det er åbenlyst

for patienten, at vedkommende behandles i et tværfagligt regi med flere skift mellem behandlere, som eksempelvis

sundhedsordninger eller klinikfællesskaber med tværfaglige behandlingstilbud.

Fra alle steder lyder et stadigt større krav om opgaveglidning og øget samarbejde på tværs af sundhedsfag. Ikke

mindst af hensyn til patienterne er det på høje tid, at journallovgivningen kommer i bedre overensstemmelse med

de nye former for tværfagligt arbejde, som allerede eksisterer i dag.

2 KIROPRAKTOREN NR.6 2009


Indhold

02 Leder: Tværfaglige behandlingstilbud udfordrer journalregler

04 tema: NY MODIC-VIDEN OG TVÆRFAGLIG DEBAT

I weekenden den 13. og den 14. november 2009 fandt DKF’s årsmøde sted i Vejle.

Årsmødet blev skudt i gang fredag aften med et fagligt arrangement afholdt af Dansk

Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB).

06 tema: GENVALGT BESTYRELSE OG LIVLIG DEBAT

Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som

fandt sted på Hotel Munkebjerg. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som

var på valg, blev genvalgt, og medlemmerne førte spændende diskussioner om bl.a.

ansættelsesforhold, kiropraktoruddannelsen og turnus.

10 Tema: INTERNT FOKUS OG FORBEREDELSE

- uddrag af formandens beretning

Det forgangne år har været præget af internt fokus og forberedelse af nogle af de

store opgaver, der banker på døren sammen med det ny årti, berettede formand

Peter Kryger-Baggesen.

15 NIKKB-NYT

22 WCCS - Verdenskongres for kiropraktorstuderende i New Zealand

Forkortelsen WCCS dækker over: World Congress of Chiropractic Students, som er en

kongres for repræsentanter fra kiropraktoruddannelser fra hele verden. Årets kongres

fandt sted i august i Auckland, New Zealand. 23 uddannelser var repræsenteret med en

klar overrepræsentation af amerikanske skoler, da de udgør den største andel af

uddannelser på verdensplan.

24 KORT NYT

04

10

22

26 MARKEDSPLADSEN

Tidsskrift for medlemmer af

Dansk Kiropraktor Forening

ISSN 1395-8496

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2.tv.

1363 København K

Telefon 3393 0400

dkf@kiropraktor-foreningen.dk

www.kiropraktor-foreningen.dk

Artikelforslag modtages gerne.

Kontakt redaktionen.

Redaktionsgruppe

Redaktør (ansvarshavende):

Peter Kryger-Baggesen

Redaktionen:

Jakob Bjerre

Tanja Skov Carlsen

Annoncedeadline

KIROPRAKTOREN nr. 1

Udkommer i uge 06

Deadline for annoncer: 15. januar 2010

Tilrettelæggelse og produktion

Tuen-media as

Forsidefoto: Anne Styrbech.

Bearbejdning af Maja Bech.

KIROPRAKTOREN NR.6 2009 3


TEMA: DKF’S ÅRSMØDE 2009

NY MODIC-VIDEN

OG TVÆRFAGLIG DEBAT

TIL DSKKB’S FAGLIGE FREDAG

I weekenden den 13. og den 14. november 2009 fandt DKF’s årsmøde sted i Vejle.

Årsmødet blev skudt i gang fredag aften med et fagligt arrangement afholdt af Dansk

Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB).

Af Thomas Skytthe

Jakobsen, DSKKB.

Fotograf: Morten Piper

180 fagligt interesserede kiropraktorer havde trodset

regn og rusk, og havde indfundet sig i Munkebjerg

Hotel til en aften med præsentation af ny viden og

spændende debat.

Den nye Modic-ph.d.

Kiropraktor Tue Secher Jensen var første mand på

scenen. Han præsenterede sin nye ph.d.-afhandling

“Modic-forandringer og lændesmerter”. Det veloplagte

foredrag blev efterfulgt af spørgsmål fra salen.

Tværfaglig debat

Næste punkt på aftenens program var en nyskabelse,

som DSKKB’s bestyrelse havde set frem til med

spænding.

Selskabet havde inviteret repræsentanter fra 3 forskellige

faggrupper, som fra hver deres perspektiv

skulle diskuterede håndtering af lumbal rygbesvær.

DSKKB’s formand Lars Rud Rasmussen faciliterede

mødet, og de inviterede fagpersoner var kiropraktor

Jonas Krogh Loft, reumatolog Claus Rasmussen

samt rygkirurg René Tyranski Nielsen.

Paneldebatten blev indledt med 15. minutters

oplæg fra hver deltager. Fagpersonerne præsenterede

sig selv og deres indgangsvinkel til håndtering

af lumbal rygbesvær. Herefter blev 3 cases fremlagt.

På baggrund af de konkrete scenarier blev kliniske

problemstillinger omkring indikationer, behandlingsvalg,

forventede resultater og faglige overlap

diskuteret indgående. Lars Rud Rasmussen stillede

dybdegående spørgsmål og fra salen kom også mange

input og indlæg.

Kiropraktoren, reumatologen og rygkirurgen viste

sig at være overraskende enige om, hvordan mange af

de forskellige kliniske udfordringer skal gribes an. I

det hele taget forløb debatten så vellykket, at det ikke

er sidste gang, at selskabet vil ty til denne form for

faglig mødediskussion.

Kiropraktor Jonas Krogh Loft, reumatolog Claus Rasmussen

samt rygkirurg René Tyranski Nielsen i tværfaglig debat.

Henrik Hein Lauridsen med de to vindere

af ECU’s specialepris.

0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


stillingsopslag

Interesseret I forsknIng?

niKKB forventer at starte to nye potentielle ph.d.-projekter i 2010 og søger derfor kiropraktorer,

der har lyst til at gå ind i forskning med henblik på et senere ph.d.-forløb, der skal

etableres ved syddansk Universitet.

i første omgang kan vi ansætte ”forsker-spirer”, der skal udforme detaljerne i projektbeskrivelserne

sammen med en vejleder. arbejdstiden er fleksibel, men vi forventer en til

to dage om ugen. Der skal senere søges penge til gennemførelse af et ph.d.-forløb på

baggrund af projektbeskrivelserne.

Projekt 1: Har til formål at finde tidlige prædiktorer for rygproblemer (herunder kiropraktisk

undersøgelse) og mulige indfaldsvinkler til forebyggelse. Projektet er epidemiologisk,

og dataindsamling vil foregå blandt skolebørn. Projektansvarlig: Lise Hestbæk.

Projekt 2: Har til formål at finde undergrupper blandt patienter med lændesmerter

baseret bl.a. på en standardiseret undersøgelse. Projektet er meget klinisk orienteret,

og dataindsamling vil foregå i kiropraktorpraksis. Projektansvarlig: Alice Kongsted.

spørgsmål kan rettes til:

lise Hestbæk: l.hestbaek@nikkb.dk - 65504530

alice Kongsted: a.kongsted@nikkb.dk - 65504531

Motiveret ansøgning sendes til forskningsleder og direktør Henrik Wulff Christensen

på mail: h.wulff@nikkb.dk

ansøgningsfrist: 4. januar 2010

Det er niKKB’s vision at være internationalt førenDe Center for forsKning,

viDensforMiDling og KvalitetsUDviKling inDen for KiropraKtiK

Nordisk iNstitut for kiropraktik og kliNisk BiomekaNik - forskerparkeN 10 - 5230 odeNse m


TEMA: DKF’S ÅRSMØDE 2009

GENVALGT BESTYRELSE

OG LIVLIG DEBAT

Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til DKF’s årsmøde og generalforsamling,

som fandt sted på Hotel Munkebjerg 14. november 2009. Formanden og de øvrige

bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt, og medlemmerne førte spændende

diskussioner om bl.a. ansættelsesforhold, kiropraktoruddannelsen og turnus.

Fotograf:

Anne Styrbech

Med en anerkendelse af at kiropraktorer er veluddannede,

evidensbaserede specialister inden for en af de største

folkesygdomme, ondt i ryggen, åbnede regionsnæstformand

Poul-Erik Svendsen årsmødet. Han beskrev,

hvordan Region Syddanmark er med i front, når det

gælder anvendelsen af kiropraktorernes kompetencer i

regionale sundhedstilbud, og kunne bl.a. fortælle om

regionens nye patientforløbsprogram for lænderygpatienter,

hvor kiropraktorerne har været tænkt med fra

start.

Stolt påpegede Poul-Erik Svendsen, at Region Syddanmark

er et kiropraktorfagligt centrum. Regionen

huser både uddannelsen, forskningsinstituttet og det

kiropraktorfagligt enestående Rygcenter Syddanmark,

tidligere Rygcentret i Ringe.

Hæder til Ole Bolding

Ole Bolding Jensen modtog stående applaus, da han

blev udnævnt til æresmedlem, og opremsningen af

hans bedrifter levnede ingen tvivl om, at hyldesten var

fortjent. Efter at have været formand for DKF i årene

1969-1973, gjorde Ole Bolding tjeneste i Dansk Kiropraktor

Råd i 12 år. Foreningens første turnusudvalg

var han desuden også medlem af. Patientklagenævnet

var han tilknyttet i 14 år. Også lokalt var Ole Bolding

aktiv som medlem af det amtslige kontaktudvalg. Han

har deltaget i samtlige generalforsamlinger siden sin optagelse

i 1962, på nær sidste år, hvor årsmødet var blevet

rykket en uge frem i forhold til tidligere praksis.

Ole Bolding kommer fra en rigtig kiropraktorfamilie.

Både hans bror, søster og niece er også kiropraktorer, og

niecen praktiserer stadig i dag i Roskilde. Selv har han

drevet solopraksis i Nakskov indtil for 2 ½ år siden.

Ole Bolding takkede for udnævnelsen, og via referencer

til den tyske digter og filosof Friedrich Schiller

takkede han sine kolleger og samarbejdspartnere for

godt samarbejde og opbakning.

Specialepris

Efter den traditionsrige optagelse af nyuddannede kiropraktorer

var det tid til uddeling af DKF’s specialepris,

som blev uddelt for anden gang.

Prisen er stiftet i samarbejde med SDU, og blev tildelt

Mads Juul Kristiansen og Thomas Jonas Larsen for

specialet Analyse af cavitationslyden ved manipulationsbehandling.

Specialet er en opvisning i absolut grund- og

metodeforskning, og giver basis for at gå videre med

forskning i, hvad nøjagtigt lyden, som ofte observeres

ved kiropraktorbehandling, betyder, konkluderede professor

Jan Hartvigsen i begrundelsen, som blev læst op.

Hilsen fra NIKKB

Sædvanen tro bragte formanden for Nordisk Institut

for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB),

1.næstformand for regionsrådet Poul-Erik Svendsen,

Region Syddanmark, åbnede DKF’s årsmøde.

0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


TEMA: DKF’S ÅRSMØDE 2009

De nyudklækkede kiropraktorer aflagde kiropraktorløftet og modtog en rose.

Karsten Uno Petersen, sin hilsen til årsmødet. Han annoncerede,

at kiropraktor Henrik Wulff Christensen

pr.1.december 2009 ikke længere er konstituerende

leder, men fastansat direktør. Desuden gennemgik han

årets primære aktiviteter, og fremhævede bl.a. forskningsprojekter

inden for kolik, hofteartrose, brystsmerter

samt etablering af forskningsklinikker.

Beretninger

DKF’s formand Peter Kryger-Baggesen aflagde sin åbne

mundtlige beretning, som primært omhandlede forberedelsen

af næste års to store opgaver, nemlig forhandling

af ny landsoverenskomst og udvikling af nye politiske

målsætninger.

Efter gæsterne var sendt hjem, fortsatte mødet for

lukkede døre med, at formanden aflagde resten af sin

mundtlige beretning.

Beretningerne blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning,

men affødte en vidtspændende debat om emner

som det praktiske indhold i kiropraktoruddannelsen,

forsikringsforhold samt en undersøgelse af klinikejeres

holdninger.

Rådsberetning

Formanden for Dansk Kiropraktor Råd (DKR), Nis Alnor,

berettede nu om den verserende sag om journalregler

og videregivelse af helbredsoplysninger, der udfordres af

de journalsystemer, som sundhedsudbydere, fx Falck Healthcare,

stiller til rådighed for kiropraktorerne. Sammen

med DKF og med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen vil

DKR udarbejde nærmere vejledning og evt. kursusvirksomhed

om dette.

Nis Alnor berettede også om en ny type sager, hvor

brystopererede i to tilfælde har oplevet blødninger omkring

implantater efter kiropraktisk behandling. Patientforsikringen

har endnu ikke færdigbehandlet sagerne, så

indtil videre vides ikke, hvilken indflydelse behandlingen

har haft for hændelserne. Afslutningsvist berettede rådsformanden

om rådets procedure i kollegiale klager. Proceduren

følger nidkært retsprincippet om partshøring og

Mads Juul Kristiansen og Thomas Jonas Larsen modtog specialeprisen

for speciale om cavitationslyden ved manipulationsbehandling.

Kiropraktor Ole Bolding Jensen blev velfortjent

udnævnt til æresmedlem.

KIROPRAKTOREN NR.6 2009


TEMA: DKF’S ÅRSMØDE 2009

Formand for NIKKB, Karsten Uno Petersen, berettede om årets gang på

instituttet. Karsten Uno Petersen er også formand for Kiropraktorfonden.

Formand Peter Kryger-Baggesen og næstformand Jacob West

bød de nye kiropraktorer velkommen i DKF.

giver henholdsvis klager og anklaget mulighed for at

komme til orde i en fastlagt hørings- og afrapporteringsrutine.

Kassereren afskaffet – intern revisor beholdt

For at smidiggøre arbejdsgangene i foreningen og

bringe disse up to date i overensstemmelse med nuværende

god forretningsskik havde bestyrelsen stillet

forslag om at afskaffe kassererposten. Forslaget indebar,

at bestyrelsen skal udpege en økonomiansvarlig,

der får til opgave at følge med i den løbende drift og

sammen med sekretariatet varetage økonomistyringen

og opgaven med at sikre god, sikker anbringelse af foreningens

midler. Bestyrelsen havde desuden foreslået,

at den interne revisorfunktion (den kritiske revisor)

nedlægges, idet alle dens funktioner varetages af den

eksterne revision.

Kassererposten var et flertal af forsamlingen enige

om at afskaffe, men den interne kritiske revisor ville et

overvældende flertal ikke af med.

Den afgåede kasserer Kent Højer Kristensen aflagde

derefter foreningens regnskab, som blev godkendt

med enkelte medlemskommentarer og spørgsmål på

vejen.

Tidligere har DKF oplevet store ”hop” i kontingentet,

hvilket bestyrelsen gerne ville imødegå. Bestyrelsen

stillede derfor forslag om kontingentforhøjelse med

løbende pris- og lønfremskrivning. Medlemmerne

tiltrådte ved skriftlig afstemning bestyrelsens principforslag,

som indebar en konkret kontingentforhøjelse

efter AC’s pris- og lønfremskrivningssats på 2,48 %

med virkning fra 1. januar 2010.

Genvalg

De fremmødte medlemmer genvalgte med stort bifald

formand Peter Kryger-Baggesen, som nu kan tage hul

på sit 5. år som politisk leder af DKF. Kent Højer Kristensen,

Jakob van Dijk og Line Press Sørensen, som

også var på valg, blev ligeledes genvalgt til klapsalver.

Rådsmedlemmerne Anders Tromholt og Tue Secher Jensen

samt rådssuppleant Frank Føns Jensen blev også genvalgt.

Udvalg og turnus

3 forslag var indsendt af medlemmer til generalforsamlingen.

Alle forslag affødte principielle diskussioner,

bl.a. omkring ansættelsesforhold i kiropraktorklinikker,

varetagelsen af interessekonflikten mellem ansatte

og selvstændige samt turnusuddannelsen.

På baggrund af de indkomne forslag blev det besluttet,

at medlemmer til udvalgene, som repræsenterer

henholdsvis klinikejerne, de privatansatte og de offentligt

ansatte, skal udvælges ved en form for vejledende

afstemning. Derudover blev bestyrelsen pålagt

at afsøge muligheder for sanktioner over for tutorer,

der ikke lever op til deres uddannelsesforpligtelse i

turnusuddannelsesforløb.

Generalforsamlingen sluttede med præsentation af

næste års mødested, som bliver i Region Midtjylland

den 12.og 13. november 2010.

TSC

0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


Shock wave therapy

-vi hjælper dig på vej

Storz Medical AG er verdens førende producent af

chokbølgeapparatur. Sortimentet forhandles eksklusivt

i Danmark af FITPartner Aps.

FITPartner tilbyder såvel den fokuserende som den

radierende teknologi. Hos FITPartner kan du få teknologierne

hver for sig eller samlet i én og samme maskine.

Priser fra kr. 80.000 ekskl. moms

Prisidé for patienten kr. 400,- pr. behandling

For spørgsmål omkring chokbølge behandling, aftale

om demo eller yderligere information om hele sortimentet

- kontakt os på

Annonce

Telefon 70 204 234 eller info@fitpartner.dk

Den viste model: Storz Masterpuls MP200 - pris kr. 122.400 ekskl. moms. Mulighed

for leasing fra kr. 2.450 ekskl. moms pr. måned.

Tekniske data:

Frekvens: 1-21 Hz. Tryk: 1-5 bar. Leveres inklusive 5 applikatorer (6 mm Accupuncture,

15 mm Standard, Deep Impact, D-Actor 20 mm, D-Actor 35 mm),

undervisning og marketing supportmateriale. Mulighed for tilkøb af V-Actor, som

muliggør vibrationsmassage med op til 35 Hz.

Vesterparken 5C

2630 Taastrup

www.fitpartner.dk

KIROPRAKTOREN NR.6 2009 0


Tema: årsmøde og generalforsamling 2009

ÅRSMØDE OG

GENERALFORSAMLING

INTERNT FOKUS OG

FORBEREDELSE

- uddrag af formandens beretning

Det forgangne år har været præget af internt fokus og forberedelse af nogle af de store opgaver, der

banker på døren sammen med det ny årti, berettede formand Peter Kryger-Baggesen.

Fotograf:

Anne Styrbech

Der skal forhandles ny overenskomst med Regionernes

Lønnings- og Takstnævn. Der skal udvikles

nye politiske målsætninger. Og endelig skal foreningens

muligheder for intern kommunikation

og debat samt ekstern synlighed forbedres igennem

ny hjemmeside med nyt intranet.

Vi har med succes gennemført et planlagt direktørskifte

i sekretariatet. Ole Rasmussen forlod

posten som direktør i august efter ti års trofaste

og produktive år, hvor han på et vanskeligt grundlag

med bortfaldet af vores forrige direktør formåede

at fortsætte opbygningen af et lille, men

meget stærkt sekretariat. Den nye direktør Jakob

Bjerre er en yngre model, der med friske øjne er

fortsat, hvor Ole slap med at se på foreningen i et

udviklingsperspektiv med omdrejningspunkterne:

professionalisme, grundighed, analytisk forberedelse,

vidensindsamling og ikke mindst aktiv medlemsinddragelse.

Ny landsoverenskomst

Den ene store opgave, som står for døren i det nye

år, er overenskomstforhandlinger. Oprindeligt var

det meningen, at en ny overenskomst skulle være

færdigforhandlet med udgangen af 2009, så den

kunne træde i kraft den 1.april 2010.

Men da Regionernes Lønnings- og Takstnævn

har været mere end travlt optaget af forhandlinger

med Praktiserende Lægers Organisation, og da vi i

DKF også selv havde behov for mere forberedelsestid,

blev det i marts måned aftalt at udskyde forhandlingerne

og ny overenskomst. Udveksling af

krav finder nu sted inden jul, og forhandlingerne

gennemføres i løbet af foråret med henblik på, at

10 0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


Tema: DKF’S ÅRSMØDE 2009

en ny aftale forhåbentlig kan træde i kraft den 1.

oktober 2010.

For at sikre en høj grad af medlemsinddragelse har

vi i løbet af efteråret afholdt såkaldte gå hjemmøder i

kiropraktorkredsforeningerne. Vi samlede 120 af foreningens

godt 500 erhvervsaktive medlemmer på fire

møder. Debatten på møderne var meget konstruktiv og

bestyrelsen fik mange gode input til overenskomstkrav.

Udvalgsarbejde

Overenskomstkravene vil bl.a. basere sig på resultaterne

af arbejdet i de to udvalg, som blev nedsat med

sidste overenskomst, nemlig Moderniseringsudvalget

vedrørende billeddiagnostik og Udvalg til fremme af

Kvalitetsudvikling på Kiropraktorområdet.

Det billeddiagnostiske område er af helt afgørende

betydning for den kiropraktiske virksomhed, for fagets

position og for de fortsatte muligheder for at sikre

det differentieldiagnostiske ansvar. Vi anser derfor

dette tema som helt centralt i overenskomstforhandlingerne.

Vi har heldigvis både fra regionerne og Sundhedsstyrelsen

oplevet en stor imødekommenhed og lydhørhed

i forhold til modernisering af det billeddiagnostiske

område, men undervejs i udvalgsarbejdet er

opstået en knast. Det kom frem, at Sundhedsstyrelsen

var af den opfattelse, at kiropraktorernes røntgenbilleder

skal beskrives af en radiolog, før de kan bruges

som basis for lægelig behandling.

DKF opfattede styrelsens holdning som udtryk for

en vis grad af usikkerhed og uvidenhed om kiropraktorområdet,

men ikke desto mindre var holdningen

principielt helt uacceptabel i forhold til kiropraktorens

position i sundhedsvæsenet, hvilket vi meddelte

styrelsen.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende præciseret, at

røntgenbilleder og beskrivelser af disse udført i kiropraktorpraksis

kan anvendes af andre faggrupper.

Anvender en læge en beskrivelse af et røntgenbillede

udført af en kiropraktor, er det den behandlende læges

ansvar, som ved al anden behandling, at tage stilling

til, om patienten forsvarligt kan behandles ud fra de

pågældende oplysninger, om billedet skal beskrives på

ny, eller om der evt. er brug for et nyt røntgenbillede.

Omvendt mener Sundhedsstyrelsen ikke, at kiropraktorklinikker

kan fungere som røntgenklinikker for

patienter, vi ikke har undersøgt. Efter styrelsens opfattelse

falder det uden for vores virksomhedsområde at

fungere som røntgenansvarlige og i den sammenhæng

at vurdere berettigelsen af den lægelige indikation for

røntgenundersøgelse.

Vi forventer derfor, at vi nu kan genoptage dialogen

i udvalget, så vi kan sikre en mere praktisk og effektiv

udnyttelse af sundhedsvæsenets samlede billeddiagnostiske

ressourcer.

Det andet udvalg, Kvalitetsudviklingsudvalget,

gennemfører et banebrydende pilotprojekt, NIP-

Kiropraktik, som høster værdifulde erfaringer med

sygdomsspecifik kvalitetsudvikling. På nuværende

tidspunkt tegner sig umiddelbart et billede af, at erfaringerne

med pilotprojektet bliver så gode, at måling

af indikatorer og standarder for god kiropraktisk

behandling i denne form på den ene eller anden led

indgår som tema i overenskomstsammenhænge.

Regionale resultater

I hver region arbejder kiropraktorer, regionspolitikere

og regionale embedsmænd i de såkaldte samarbejdsudvalg

med at planlægge rammerne for regionens kiropraktiske

behandling og nedfælde dem i egentlige

praksisplaner. Arbejdet er forløbet meget forskelligt

fra region til region.

I to regioner, Hovedstaden og Sjælland, er planlægningsrunden

afsluttet allerede tilbage i 2008. I Syd-

KIROPRAKTOREN NR.6 2009 11


Tema: DKF’S ÅRSMØDE 2009

Forrest bestyrelsesmedlemmerne Rikke Krüger Jensen,

Kent Højer Kristensen og Jakob van Dijk

Tidligere bestyrelsesmedlem gennem mange år,

ph.d. Alice Kongsted.

danmark er planen snart klar til endelig behandling

i samarbejdsudvalget, og i Region Midtjylland er

praksisplanen i høring. I Region Nordjylland er man

fortsat i gang med planlægningsarbejdet.

Kapacitetsspørgsmålet har fyldt meget i arbejdet.

Generelt kan vi sige, at regionerne vogter over antallet

af nye ydernumre med en nidkærhed, der er en

større sag værdig. Regionerne betaler jo mindre end

20 procent af patienternes udgifter til kiropraktisk

behandling, og klinikkerne kan desuden ansætte alle

de kiropraktorer, de vil. I Region Hovedstaden glæder

vi os dog over, at der er udløst 8 nye ydernumre.

I Region Sjælland kæmper kiropraktorerne stadig en

brav kamp. Lige nu er der ikke nogen tegn på succes,

selvom det er år og dage siden, der er kommet

nye ydernumre i dette område, og at denne region nu

indtager ’sidstepladsen’ i kapacitetssammenligningen.

Om det lykkes i de øvrige regioner har vi endnu til

gode at se, men flere steder er der heldigvis stadig en

vis tro på, at det gør.

24 af landets ca. 250 kiropraktorklinikker har ikke

ydernummer, og de bidrager gennem deres aktivitet

til, at ganske mange patienter – måske 20-30.000

– modtager kiropraktisk behandling, men altså uden

offentligt tilskud. Det viser med al ønskelig tydelighed,

at der er et behov for flere ydernumre. Selvom

kiropraktorområdet næppe er den største politiske

sællert, så vil jeg mene, at det er en god sag at kæmpe

for, at patienterne sikres lige økonomiske muligheder,

når de skal have behandling for problemer i bevægeapparatet.

Praksisplaner er andet og mere end ydernumre. De

kan også rumme planer for nye indplaceringer af kiropraktorerne

i sundhedsvæsenet. I Region Syddanmark

kan vi fx glæde os over, at der helt aktuelt pågår forhandlinger

om indgåelse af en meget visionær aftale

om forløbsprogrammer for lænderygpatienter. Programmer

hvori kiropraktorer fra start er tiltænkt en

central rolle.

Nye målsætninger

Den anden store opgave, som er startet op, og som vil

fylde en hel del i det næste år, er udviklingen af et nyt

politisk målsætningsprogram.

Vi har valgt ikke kun at drømme indenfor vores

egen lille osteklokke, men har hyret ekstern konsulenthjælp,

som skal hjælpe os både med metode og

strategi. Desuden vil vi basere målsætningerne på viden

om, hvad vores omverden mener om os som stand

og samarbejdspart.

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med næstformand

Jacob West i spidsen. Gruppen er allerede godt

undervejs med arbejdet og har allerede drømt lidt. Og

så skal vi ud og afsøge medlemmernes holdninger på

to interne topmøder ude i landet til foråret.

De store milepæle i vores historie er indtil videre:

overenskomsten med den offentlige sygesikring, opnåelse

af autorisation, og senest en dansk universitetsuddannelse.

Men hvad skal vores næste store skridt

være? Vi forventer at få svar på dette spørgsmål og ser

frem til en spændende proces funderet på viden og en

åben, engageret medlemsdebat, der skal udstikke rammer

og anvise pejlemærker for foreningens virke i de

kommende 5 – 10 år.

Kiropraktorfagligt samarbejde

Samarbejdet med andre kiropraktorfaglige organisationer

har høj prioritet for DKF. I det daglige vedligeholder

vi tætte relationer til de nære institutioner

som forskningsinstituttet Nordisk Institut for Kiropraktik

og Klinisk Biomekanik (NIKKB), selskabet

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

(DSKKB) og uddannelsen både på SDU og Rygcenter

Syddanmark.

12 0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


Tema: DKF’S ÅRSMØDE 2009

DKF’s næstformand Jacob West.

Medlemmerne lyttede opmærksomt.

Det nordiske samarbejde i Nordisk Kiropraktor Råd lægger

vi også mange kræfter i at deltage meget aktivt i. I

det forgangne års møder har drøftelserne her igen kredset

om den uacceptable kiropraktoruddannelse på Skandinaviska

Kiropraktorhögskola i Stockholm, som pga. den

nordiske overenskomst om fri bevægelighed inden for

sundhedsområdet er et fællesnordisk problem.

meget høj prioritet i DKF. På det prægraduate niveau

dyrker DKF i vid udstrækning samarbejdet med SDU,

som huser den fællesnordiske kiropraktoruddannelse.

Via DKF’s Turnusudvalg og Uddannelsesråd for kiropraktorers

turnustjeneste tilrettelægger og organiserer

DKF fortsat kiropraktorernes supplerende praktiske

turnusuddannelse. Gennem vores store engagement

Internationale forpligtelser

I maj måned afholdt kiropraktorernes internationale

sammenslutning World Federation of Chiropractic

(WFC) sin 10. verdenskongres i Montreal. WFCkongressen

viste, at de forhold som kiropraktik fungerer

under herhjemme, er ganske enestående. Lovgivningsmæssigt,

tilskudsmæssigt og organisatorisk er

situationen for kiropraktikken her til lands gunstig,

men især de danske kiropraktorers uddannelses- og

forskningsmæssige forhold er helt unikke.

Selvfølgelig er det dejligt og flot at være indehaver

af førertrøjen! Men det forpligter også. De unikke forhold

her til lands har givet os en række erfaringer, som

vi bør give videre, så flere kolleger rundt om i verden

kan virke under forhold på niveau med vores. For vores

eget perspektiv er det uholdbart, at der er en så

stor variation internationalt. Det gør vores fundament

skrøbeligt.

Forskning og uddannelse

DKF promoverer og understøtter kiropraktisk forskning

primært gennem Kiropraktorfonden, som er en

helt afgørende forudsætning for den danske forsknings

styrkeposition. Forsknings- og uddannelsesmiljøet

omkring NIKKB, SDU og Rygcenter Syddanmark

med fastansatte forskere skaber mange flotte resultater,

og er i stadig fremadrettet udvikling båret af målrettede

indsatser og passionerede ildsjæle.

Uddannelsesområdet har ligesom forskning fortsat

» De unikke forhold her til lands har givet os en

række erfaringer, som vi bør give videre, så flere

kolleger rundt om i verden kan virke under

forhold på niveau med vores.

i Kiropraktorfonden og tætte relationer til NIKKB

søger vi at sikre den fortsatte udvikling af kiropraktorernes

efteruddannelse.

Rekruttering

Det forgangne år bød på et spændende samarbejde

mellem SDU og DKF. Samarbejdet udsprang af det

chokerende lave studenteroptag sidste år, hvor kun 34

af de i alt 65 studiepladser blev opfyldt. I foråret gik vi

sammen om at få produceret en film, og SDU udgav

en ny folder om uddannelsen. Filmen og folderen skal

på nettet og messer o.lign. synliggøre kiropraktorstudiet

og dets høje kvalitet og brede anvendelsesmuligheder.

Aller er meget velkomne til at link’e til filmen

på klinikhjemmesider m.v. og rekvirere foldere til

venteværelser.

KIROPRAKTOREN NR.6 2009 13


Tema: årsmøde og generalforsamling 2009

»

Heldigvis var optaget her i sommer igen fuldt tilfredsstillende.

Fortsat er der dog utvivlsomt god mening i

at have øje for, hvordan vi til stadighed sikrer et stort

optag via rekruttering og fortsat udvikling af uddannelsen.

Det er fantastisk at være formand for en forening, hvor

næsten halvdelen af medlemmerne møder op til vores årlige

træf. Selvom der er lidt fætter-kusinefest over det, så tager

jeg det først og fremmest som udtryk for et stort engagement

og et kæmpe sammenhold.

Specialuddannelse

Et særligt uddannelsestiltag er udviklingen af en specialuddannelse

for kiropraktorer i sekundærsektoren.

Netop i disse måneder tager projektet på Rygcenter

Syddanmark så meget form, at det første specialuddannelsesforløb

kan igangsættes på forsøgsbasis i det

nye år.

Uddannelsesforløbet, som består af en 1-årig introduktionsuddannelse

og en 4-årig hoveduddannelse,

er beskrevet i en netop færdig målbeskrivelse. Der er

tilsagn om uddannelsesstillinger på reumatologiske og

ortopædkirurgiske afdelinger, og de første kiropraktorer

har meldt sig klar til at gennemføre uddannelsesforløbet.

Bestyrelsen glæder sig til at følge specialuddannelsen,

som vi betragter som et flagskib i vores videre færd

ind i sekundærsektoren. Måske skal vil til at vænne os

til benævnelserne: ’Yngre kiropraktor’, ’1. reservekiropraktor’

og ’overkiropraktor’ - ja, hvem ved?!

På Glostrup Hospital er man gået i gang med opbygningen

af et Videncenter for Rygsygdomme. Her

er kiropraktorerne skrevet ind fra starten som en del af

personalet. I Hjørring er der desuden også en stilling i

spil på reumatologisk afdeling, og på Vejle Sygehus er

der ansat en kiropraktor til at beskrive billeder på en

radiologisk afdeling.

Afslutning

DKF går et spændende år i møde! Store opgaver står

for døren og kræver koncentration og fordybelse, men

det er heldigvis to ting, vi er skarpe til.

Jeg har flere gange berettet om omverdenen omkring

os; om hvordan vi på det sidste i stadig stigende grad

har sat fokus på de aktører omkring os, vi er forbundet

med. Det er en bevidst ny strategi for bestyrelsens side,

at vi i højere grad end måske tidligere også fokuserer

udad. Dette gør vi for at konsolidere vores egen position

i det danske sundhedsvæsen og udbygge den med

fokus på, at patienternes vej gennem det store væsen

bliver så meningsfyldt og gnidningsfrit som muligt.

Det er fantastisk at være formand for en forening,

hvor næsten halvdelen af medlemmerne møder op til

vores årlige træf. Selvom der er lidt fætterkusinefest

over det, så tager jeg det først og fremmest som udtryk

for et stort engagement og et kæmpe sammenhold.

Beretningerne kan læses i deres fulde længde på de lukkede

medlemssider på DKF’s hjemmeside.

14 0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


Dansk

Kiropraktor Forening

ønsker alle medlemmer

og samarbejdspartnere

en glædelig jul

og et godt nytår

Dansk forskerteam bag C-sock

C-sock har hjulpet tusindvis af motionister og top atleter

med deres seneskader.

Det danske forskerteam; ByDoctors, har udviklet en kompressionsstrømpe

– C-sock – som vækker stor begejstring blandt sportsudøvere.

C-sock kan nemlig hjælpe med at forebygge og behandle skader i akillessenen,

der normalt bliver udsat for stor belastning ved fysisk aktivitet

som for eksempel boldspil, løb og atletik. Det betyder, at flere sportsudøvere

kan fortsætte deres træning på trods af en seneskade.

”Man kan behandle skader på akillessenen med kompressionsbind og

bandager, men de fylder ofte meget og kan være besværlige at lægge.

C-sock er til gengæld et nemt alternativ – en helhedsløsning, der hurtigt

kan trækkes på foden, og som støtter de rigtige steder,” forklarer læge,

Ph.D. Morten Boesen, der sammen med Ph.D. dr.med. Henning Langberg

udgør ByDoctors.

C-sock er også en kompressionsstrømpe

Mange har overset, at C-sock også er en kompressionsstrømpe og tror,

at den kun skal anbefales til folk med deciderede akillesseneproblemer.

C-sock er en fremragende kompressionsstrømpe med alle de fordele

der er ved en strømpe af denne type. Derudover er C-sock den eneste

strømpe på markedet, som samtidig yder støtte til akillessenen – så næste

gang du har en kunde, som efterspørger en kompressionsstrømpe,

kan du roligt anbefale en C-sock – og så forebygger kunden samtidig

evt. fremtidige akillesseneproblemer.

Ny C-sock model

C-sock kommer nu i en ny hvid model som tillæg til den sorte.

C-sock er videnskabeligt udviklet så form og funktion er optimale, men

når det gælder garn og fibre er kvaliteten også helt enestående.

C-sock indeholder CoolMax garn, som er én af markedets bedste til at

transportere sved. Det betyder, at man ikke får fugtige eller våde fødder,

når man træner.

Derudover er der iblandet X-STATIV ® fibre, som blandt andet indeholder

ægte sølv. Dette sikrer en permanent kraftig reduktion af lugtgener,

samt gør den anti-bakteriel (mange typer garn er behandlet med

antibakterielle midler, som bliver vasket ud). Endvidere er det et ugiftigt

materiale. Kombinationen af ovenstående garn og fibre gør sokken

termo/temperatur-regulerende. (Se de forskellige uvildige test på vores

hjemmeside www.csock.com).

Startpakke

på C-sock

Sekretariatet holder lukket

fra den 23.12.2009

til og med den 3.1.2010.

Ønsker du at blive forhandler, så

ring til Clinical Innovation ApS på

telefon 33 7 9 13 70 og hør nærmere

om vores startpakke. Vi ser

frem til at høre fra dig.


Region Hovedstaden

Koncern Praksis

2 ledige ydernumre som kiropraktor

2 ydernumre som kiropraktor i Region Hovedstaden er ledige til

besættelse i følgende områder:

Der vil blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:
Der vil endvidere blive set på:
Ansøgningsfrist:

Yderligere oplysninger

Ansøgningsskema vedlægges relevant dokumentation og

sendes til:


Har du lyst til at være en del af

underviserteamet på klinisk biomekanik?

Institut for Idræt og Biomekanik har brug for dygtige kiropraktorer

til et antal faste videnskabelige assistentstillinger

i klinisk biomekanik 2 dage om ugen (3-årig kontrakt).

Som videnskabelig assistent underviser du de kiropraktorstuderende

på professionsporet. Efter en indkøringsfase

får du ansvaret for planlægning og afvikling af undervisningen

indenfor netop det fag du brænder for.

Derudover deltager du i den daglige drift af studiet, og har

du lyst, kan du også blive involveret i forskningsprojekter

(dette er ikke et krav).

Som videnskabelig assistent aflønnes man efter AC’s

takster for videnskabelige assistenter.

Har du lyst til at være en del af det kiropraktiske underviserteam

eller har du brug for mere information, så

kontakt:

Uddannelsessekretær Anni Johansson

Syddansk Universitet

Institut for Idræt og Biomekanik

Campusvej 55

5230 Odense M

Tlf.: 65 50 36 70

e-mail: ajohansson@health.sdu.dk


NYT

nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

Spændende forskningsprojekt om

kiropraktisk behandling af spædbørnskolik

Af Anders Lyck Fogh-Schultz

kommunikationskonsulent på NIKKB

Kiropraktorer har gode erfaringer med at behandle spædbørn, forældrene

efterspørger behandlingen, og der behandles årligt mere

end 4000 spædbørn i de danske kiropraktorklinikker. Det er derfor

vigtigt at få belyst, om kiropraktisk behandling har en effekt.

Indtil videre er kiropraktisk behandling af spædbørnskolik blevet

undersøgt i to videnskabelige forsøg med modstridende resultater.

Den første undersøgelse viste en klar positiv effekt af behandlingen,

men forældrene i denne undersøgelse vidste, om barnet

blev behandlet eller ej. Det kan derfor ikke udelukkes, at den positive

effekt kan tilskrives forældrenes positive forventninger.

Den anden undersøgelse viste ikke en effekt af behandlingen.

Den undersøgelse er blevet kritiseret for selve typen af behandling,

der ifølge kiropraktiske klinikere ikke var optimal og ikke svarede

til den behandling, der oftest udbydes i de danske kiropraktorklinikker.

NIKKB og Syddansk Universitet gennemfører derfor nu et videnskabeligt

projekt, der skal afdække effekten af kiropraktisk behandling

af spædbørnskolik. Projektet ledes af kiropraktor, ph.d.

Lise Hestbæk, der er seniorforsker på NIKKB og lektor på SDU.

Projektet går i korte træk ud på, at spædbørn med kolik bliver

henvist fra deres egen sundhedsplejerske til en af projektets koordinerende

sundhedsplejersker. Efter en samtale og grundig

undersøgelse hos hende, bliver barnet, hvis det opfylder kriterierne

for projektet, videresendt til en af de deltagende kiropraktorer.

Hos kiropraktoren bliver der ligeledes, som normalt, optaget

grundig sygehistorie samt foretaget en undersøgelse af barnet

med forældrenes tilstedeværelse. Når behandlingen skal til at begynde,

skal forældrene imidlertid forlade lokalet, så de ikke ved,

om barnet får behandling eller ej. Halvdelen af børnene vil modtage

behandling. Børnene kommer til kiropraktor 4 gange i løbet

af en 2-ugers periode, og i denne periode skal forældrene føre

dagbog over barnets gråd.

På denne måde får man nogle helt objektive mål for, om de børn,

der bliver behandlet, kommer til at græde mindre end de, der

ikke bliver behandlet – og man kommer tættere på et dokumenteret

behandlingstilbud til spædbørn med kolik.

Seniorforsker Lise Hestbæk gør status på projektet, der nu har

kørt i godt en måned: ”Projektet er blevet godt modtaget blandt

de kommunale sundhedsplejersker, og vi har mødt mange positive

og meget engagerede sundhedsplejersker i både Vest- og

Østdanmark. Vi har også modtaget henvisninger fra praktiserende

læger, hvilket er meget glædeligt. Akilleshælen i projektet er

som ventet at få forældrene til at indgå i et lodtrækningsforsøg,

når deres baby har det dårligt. De forældre, der har indvilliget og

gennemført, har dog været meget tilfredse med forløbet og har

samvittighedsfuldt udfyldt skemaer og indsendt rigtig meget

information. Alt i alt ser tingene ud til at køre, så vi er fortrøstningsfulde

og meget spændte.”

FAKTA:

• Projektet foregår sideløbende to steder i landet: I Jylland i

Ringkøbing, Skjern, Herning, Skive, Struer, Holstebro, Lemvig

og Ikast-Brande kommuner. På Sjælland i Allerød, Ballerup,

Egedal, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Hillerød,

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal kommuner.

• Patienterne i projektet får behandlingen gratis, og projektet

er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet.


NYT

nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

Visionen:

Internationalt førende center for forskning,

vidensformidling og kvalitetsudvikling inden

for kiropraktik

Vision & Mission for NIKKB:

- Byggeklodser til nødvendig udvikling

Missionen:

NIKKB er et dynamisk vidensmiljø, der løfter

kvaliteten inden for kiropraktik internationalt

gennem partnerskaber og netværk original

forskning, større fokus på sammenhæng og

Af Anders Lyck Fogh-Schultz

kommunikationskonsulent på NIKKB

dialog mellem forskning og praksis og gennem

aktiv deltagelse i og påvirkning af den

løbende samfundsdebat om sundhed

kiropraktor, læge, ph.d.

Henrik Wulff Christensen

Ifølge den almindelige definition er en vision en virksomheds

langsigtede mål (det visionære som tilstræbes), mens missionen

mere snævert beskriver virksomhedens kortsigtede mål – typisk

formuleret som en bestemt relation, arbejdsopgaver eller væremåde

– altså virksomhedens grund til at eksistere.

Kunsten ved formulering af vision og mission er dels at udtrykke

virksomhedens mål, så alle, der er involveret i virksomheden (stakeholders),

kan forholde sig til dem, og dels at inkludere forretningsstrategien

og virksomhedens identitet (brand) så præcist

som muligt.

Med udgangspunkt i ovenstående har NIKKB i løbet af det

sidste år arbejdet intensivt med at formulere en samlet vision

og mission for instituttets virke. Dette er sket dels for

at skabe fælles mål og fælles referenceramme for medarbejdere

og ledelse og dels for at sikre instituttets berettigelse

over for vores interessenter og samarbejdspartnere

i årene fremover.

Arbejdet med vision og mission er sket som en naturlig

proces i instituttets udvikling, i takt med at NIK-

KB er vokset, medarbejderstaben er øget, at der

er sket en udflytning til det dynamiske forskningsmiljø

i og omkring Forskerparken og Syd-

dansk Universitet, samt at medarbejdere og bestyrelse har valgt

en ny ledelsesstruktur for instituttet, der implementeres med ansættelsen

af Henrik Wulff Christensen som direktør pr. 1. december

2009.

Ved bestyrelsens vedtagelse af vision og mission i september måned

har NIKKB fået et unikt sæt af pejlemærker, der som elementer

i afdelingernes kommende handlingsplaner, skal være med til at

sikre udvikling af instituttet hen imod det internationalt førende

center, som visionen skitserer, samt hen imod en moderne og professionel

arbejdsplads. Kontorfuldmægtig Ulla Dinesen, der har

været på NIKKB i næsten hele instituttets 20-årige levetid, fortæller

om arbejdet med vision og mission, og hvad det betyder i hverdagen:

”Arbejdet har været interessant, og jeg håber personligt, at det

vil udmønte sig i en mere effektiv organisation. At vi alle inddrages

i processerne gør, at fællesskabet styrkes. Vi har gennem processen

både fået fælles byggeklodser, der kan udvikle NIKKB og fælles ejerskab

for udviklingen af vores arbejdsplads. Det motiverer altid, når

alle føler sig som del af et team med samme mål.”

Både vision og mission er ambitiøse i deres sproglige udsagn, og

de forpligter enhver handling, der udgår fra instituttet, og enhver

medarbejder eller aktør med daglig gang på eller med tilknytning

til NIKKB. Især visionens internationale sigte vil være et centralt

omdrejningspunkt i årene fremover.

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik ansætter direktør

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk

Biomekanik har pr. 1. december 2009 ansat kiropraktor,

læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen

som ny direktør i en nyoprettet fuldtidsstilling.

Henrik vil sideløbende fungere som instituttets

forskningsleder.

Henrik, der har været ansat på NIKKB siden

2000 som seniorforsker, er uddannet kiropraktor

fra Anglo-European College of Chiropractic

(AECC) i Bournemouth i England i 1988, læge

fra Odense Universitet i 1993 og ph.d. fra

SDU i 2004. Henrik har i de senere år forsket

primært i sammenhængen mellem brystsmerter

(angina pectoris) og smerter fra rygsøjlen og

brystkassen.

Henrik har arbejdet parallelt som forsker og

praktiserende kiropraktor igennem de seneste

10 år og har samlet mere end 20 års erfaring

fra kiropraktorpraksis. Han vil fortsat være

tilknyttet privat kiropraktorpraksis én dag om

ugen. Denne kontakt til praksis er væsentlig

både i relation til vidensoverførsel mellem forskning

og praksis og i forhold til at kunne følge

fagets udvikling og dagligdag på tætteste hold.

Henrik udtaler om ansættelsen: ” Jeg gælder

mig utroligt meget til at påbegynde denne

nyoprettede stilling. Nu skal medarbejderne og

jeg med afsæt i de snart 20 års historie og resultater,

som NIKKB har opnået, kigge fremad

og sammen arbejde mod nye mål. Vi skal

blandt andet have omsat vores vision og mission

i konkret handling. Det bliver en fantastisk

spændende opgave og proces. Alt i alt skal vi

i fællesskab skabe fremtidens NIKKB, der som

arbejdsplads og videnscenter skal imødegå et

akademisk fag i hastig udvikling”.


1. Beliggenheden

af et akupunkturpunkt


indersiden af

knæet

3. Neurofysiologisk

forståelse af

akupunkturs

virkningsmekanisme

2. Udstrålingsmønster fra

triggerpunkt i ballen

Akupunkturuddannelsen for kiropraktorer:

- hvor langt er vi kommet, og hvad er vore visioner?

Af Palle Rosted, speciallæge i akupunktur og almen

medicin og Mads Bundgaard, praktiserende læge

For 2-3 år siden blev vi af NIKKB’s efteruddannelsesenhed bedt

om at skræddersy et kursus i akupunktur til kiropraktorer. Det var

noget af en udfordring, for hvad vidste vi egentligt om kiropraktorer?

Hvilken rolle skulle akupunktur spille i kiropraktorers hverdag?

Var det en teknik, der skulle overtage kiropraktikkens rolle,

eller skulle akupunktur bare være et ekstra værktøj? Svaret var

indlysende: Da det er vist i flere undersøgelser, at akupunktur og

kiropraktik har en additiv effekt, er det klart, at de to teknikker skal

arbejde sideløbende. Hvilke lidelser, vi skulle belyse, var let nok,

da det udelukkende drejede sig om lidelser i bevægeapparatet.

Vor næste overvejelse var, hvilke forudsætninger kiropraktorerne

havde, og hvorledes deres tankegang var ved problemløsning? Vi

kunne konkludere, at kiropraktorer havde nøje kendskab til bevægeapparatet

og dets biomekanik, og vor tankegang og problemløsning

havde mange lighedspunkter. Den sidste overvejelse

var, hvor langt kursusforløbet skulle være? I samråd med

efteruddannelsesenheden valgte vi at sætte basisuddannelsen til

tre moduler af hver en weekends varighed.

Kursisten bliver gradvist indført i såvel den teoretiske som den

praktiske forståelse af akupunktur. De tre moduler er opbygget

som en logisk fortsættelse, hvor man på det første modul gennemgår

alle de fundamentale begreber og begynder en teoretisk

og praktisk gennemgang af de enkelte lidelser i bevægeapparatet

samt hovedpine og migræne. På modul II er det mere specifikke

problemstillinger, der belyses både teoretisk og praktisk. Ligeledes

udbygges udvalget af akupunktur- og triggerpunkter,

således at kursisten nu er i stand til at behandle mere komplicerede

lidelser. Endelig introduceres begrebet diagnostisk akupunktur,

hvor akupunkturnålen bruges som et diagnostisk redskab.

På modul III går vi helt væk fra receptakupunktur, og

kursisten må nu arbejde på egen hånd. I samtlige tilfælde vil problemet

blive forelagt i form af en case, hvor det ikke kun drejer sig

om en simpel dysfunktion, men mere komplicerede tilfælde, hvor

nålen skal anvendes som et diagnostikum. Der bliver fokuseret

mere på akutte skader, herunder idrætsmedicin, hvor opståelsesmåden

adskiller sig markant fra de mere almindelige lidelser i bevægeapparatet.

Dette var det kursusforløb, vi i fællesskab fandt frem til. Og hvordan

blev det så modtaget? Bedømt udelukkende på evalueringen,

kunne vi bestemt være godt tilfredse; men hvad var vores

opfattelse som undervisere? Nåede vi det mål, vi havde sat os, og

opfyldte vi forventningerne? På det første modul fornemmede vi,

at alle havde fået blod på tanden og havde lyst til at komme i

gang med det samme. På det andet modul mødte vi det samme

engagement hos kursisterne, og de kunne berette om alle de lidelser,

de havde behandlet med held efter det første kursus. Efter

at have afholdt alle tre moduler var vor overvejelse, om uddannelsen

var tilstrækkelig, eller om yderligere undervisning var nødvendig?

Man kan altid lære mere, men det er vigtigt at sammenholde

dette spørgsmål med, hvilken plads akupunkturen skal

have i den enkelte kiropraktors hverdag. Ligeledes er det vigtigt at

illustrere, hvorledes læger, tandlæger og kiropraktorer kan supplere

hinanden. Der er derfor i Dansk Selskab for Evidensbaseret

Akupunkturs regi nedsat et udvalg med deltagelse af en kiropraktor,

der vil belyse dette spørgsmål og komme med en anbefaling.

Efter vor opfattelse har deltagerne, når de har gennemgået de tre

moduler, fået en grundig basisuddannelse, som gør dem i stand

til at anvende akupunktur som et naturligt værktøj i dagligdagen.

Hvis vi skal pege på relevante opfølgningskurser, vil vi især pege

på tværfaglige kurser, hvor flere forelæsere belyser problemet fra

forskellige synsvinkler.

Formålet ved enhver kursusrække er at give kursisten en ekstra tangent

at spille på, og det mål mener vi, at vi har nået. Om disse tre

moduler om akupunktur er tilstrækkelige, må vurderes af de kursister,

der efterfølgende har anvendt teknikken i deres behandling.


NYT

nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

KirPACS-NIKKB:

- Workshop for klinikkernes it-leverandører

Af Anders Lyck Fogh-Schultz

kommunikationskonsulent på NIKKB

Tirsdag d. 27. oktober havde NIKKB inviteret til kursus og workshop

for it-systemleverandører for at informere om status på røntgenbilledserveren

KirPACS, der nu har eksisteret i godt et år. Workshoppen,

der primært var rettet mod it-folk, der arbejder med DICOMstandarder

og opkobling til Sundhedsdatanettet og KirPACS,

havde samtidig til formål at sikre, at klinikkernes it-leverandører var

bedre klædt på til at foretage opkoblingerne til KirPACS. Disse har i

praksis vist sig at være en udfordring for mange.

Klaus Doktor, der er NIKKB’s røntgenkonsulent, bød velkommen

og forklarede tilhørerne, at KirPACS er kiropraktorernes eget billedarkiverings-

og kommunikationssystem, Picture Archiving

and Communication System, til lagring af digitale billeder – finansieret

af kiropraktorerne selv gennem tilskud fra Fonden til

fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse.

Klaus Doktor forklarede: ”KirPACS-projektets succes afhænger af,

at der kan leveres problemfrie opkoblinger til systemet. For at

tilslutning til KirPACS kan foregå sikkert og problemfrit ude i klinikkerne,

er det nødvendigt, at it-folket forstår perspektiverne

bag billedserveren og er opdateret på nyeste teknologi på området.

NIKKB har således ønsket, at workshoppen skulle være baseret

på udveksling af erfaring fra både klinikker og it-branchen

selv, og på den måde være med til at løse nogle af de tekniske

problemer, der ofte er i en opstartsfase.” Dagens program bød

også på præsentationer fra Peter Illum fra MedCom, Mek Buhl

Nielsen fra Agfa og Peter Grøn, der er Røntgenenhedens ansvarlige

fysiker.

Kurset havde en flot deltagelse på 20 tilmeldte fra hele 11 it- og

røntgenfirmaer, og set i forhold til spørgelysten på mødet, var erfaringsudvekslingen

nødvendig. Fremtiden tegner således god for

KirPACS, der i dag har 26 tilmeldte kiropraktorklinikker fra hele landet.

Dagligt uploades der store mængder af røntgenbilleder til

systemet, hvis server fysisk er placeret i korrekte og brandsikre

rammer på Syddansk Universitet og har uendelig kapacitet. Kir-

PACS er kiropraktorstandens eget system og er en ikke-kommerciel

løsning, der kun tjener kiropraktorernes interesser, og som

dækker standens behov for sikker og lovmæssig forsvarlig opbevaring

af billedmateriale.

KirPACS-løsningen er fra både NIKKB’s og DKF’s side tænkt som en

national billedserver, der muliggør, at alle danske kiropraktorers

billeder kan opbevares sikkert og på samme sted. Peter Kryger-

Baggesen fra Dansk Kiropraktor Forening udtaler: ”Med etableringen

af den fælles billedserver på NIKKB er danske kiropraktorer

med til at sætte standarden og understrege professionens ansvarlighed

inden for billeddiagnostik. Mulighederne er enorme, og mit

håb er, at alle vil være med.”

Så du præsentationen af KirPACS på årsmødet i november?

Nordisk Institut for

Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Forskerparken 10 · DK-5230 Odense M

Tlf.: 65 50 45 20 · Fax: 65 91 73 78

news@nikkb.dk · www.nikkb.dk

Redaktion:

Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.)

af.schultz@nikkb.dk

Henrik Wulff Christensen

h.wulff@nikkb.dk@nikkb.dk

Jan Hartvigsen

j.hartvigsen@nikkb.dk

Part of

NIKKB’s opgaver fastsættes og finansieres af

Dansk Kiropraktor Forening og Regionerne


VERDENSNYHED - BTL SHOCKWAVE

Giv dine patienter det bedste af det bedste, BTL

shockwave – hurtigere, mindre smerte og billigere

– GRATIS FREMVISNING – MULIGHED FOR LEASING

Den første SHOCKWAVE i verden med mulighed for

kombineret laser, ultralyd og TENS

Indbygget leksikon med stor farve touch skærm

Tryk på den lidelse du ønsker at behandle, alt er forindstillet, læs

beskrivelse hvad der sker, hvor ofte du skal behandle, og hent

billede frem på skærmen hvor du skal behandle.

Annonce

• Effektivt til smerte og muscoskeletal lidelser

• Let at anvende

• Hovedgrupper af behandling for orthopaedics, rehabilitation, og

sportsmedicin

• Unik mulighed for opgradering til andre behandlingsmetoder som

elektroterapi, Laser, Ultralyds behandling

• Op til 5 bar

• Høj frekvens op til 22 Hz

• Burst mode for ekstra sensitive patienter

• 8.4’’ farve touch screen

• Terapeutiske leksikon med anatomiske billeder og beskrivelser

• Bruger diagnoser, samt programmerede diagnoser

• Den mest konfortable shockwave pistol med ergonomisk håndtag

• BTL´s top vogn for transport på klinikken

• Gem patientjournaler i Shockwaven for hurtigere indstilling

• Ekstra applikator til yderligere 750.000 skud

INTRODUKTIONSTILBUD KUN 108.000 + moms, Normalpris

118.000 + moms – Inklusiv privatundervisning,

RING IDAG OG BESTIL FREMVISNING PÅ 76940877

Acupunctureshop.com, Vesterbækvej 31 Sig, Varde – 76940877

– info@acupunctureshop.com www.acupunctureshop.com

Acupunctureshop.com er en af Europas førende inden for klinikudstyr,

med over 3000 produkter og 5200 kunder i Danmark.

Distributører i en lang række Europæiske lande. Vi sælger til 70%

af de danske sygehuse.


INTERNATIONALT

WCCS

- Verdenskongres for kiropraktorstuderende

i New Zealand

Forkortelsen WCCS dækker over: World Congress of Chiropractic Students, som er en kongres

for repræsentanter fra kiropraktoruddannelser fra hele verden. Årets kongres fandt sted i august

i Auckland, New Zealand. 23 uddannelser var repræsenteret med en klar overrepræsentation af

amerikanske skoler, da de udgør den største andel af uddannelser på verdensplan.

Af Jacob Toft Vestergaard,

Formand WCCS-udvalget

Ud over at afholde en kongres hvert år er WCCS også

en organisation, hvis arbejde defineres på kongressen via

forslag fra medlemmerne.

Hovedformålet med organisationen er at forsøge at

skabe en konsensus om kiropraktik og kiropraktisk uddannelse,

så vi som profession kan stå stærkere udadtil.

Alle arbejdsforslag skal på en eller anden måde være

møntet på at opfylde dette formål.

Delegation fra SDU

Hvert år deltager en delegation fra Syddansk Universitet

for at repræsentere den fællesnordiske uddannelse.

Delegationen består af medlemmer af det såkaldte

WCCS-udvalg, som er et udvalg under Foreningen af

Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS). Udvalgets

arbejde går i løbet af året med at udarbejde forslag til

den kommende kongres, samle op på tidligere års tiltag

og fundraise midler til rejsen. Bl.a. sender vi brev til

en stor del af de danske kiropraktorklinikker, både for

at fundraise, men også for at skabe opmærksomhed om

vores arbejde. Delegationens formål på kongressen er ud

over at komme med foreslag, at pleje nordiske, og sammen

med de engelske og de franske skoler, de europæiske

interesser i dette multikulturelle forum.

WCCS’ hjemmeside:

www.wccsworldwide.com

WCCS-udvalgets side:

www.fnks.org/wccs

Dr. Robinsons blog om arbejdet hos WHO:

www.mollymerirobinson.wordpress.com

Dan Bronsteins blog om praktik hos WHO:

www.danielbronstein.wordpress.com

Nye europæiske uddannelser

Gennem de seneste år har vi med glæde kunne observere,

at nye kiropraktoruddannelser er dukket op i Europa. Således

er der nu både uddannelser i Madrid og i Schweiz,

og senest er etableret en i Barcelona. Som studerende har

vi altid et stort ønske om at skabe kontakter til uddannelser

andre steder i verden, og for nylig har vi været i

kontakt med den nye uddannelse i Schweiz, både for at

få dem med i WCCS, men også for at skabe kontakt med

en uddannelse, som har mange ligheder med vores egen.

Det viste sig imidlertid mere indviklet at få den

schweiziske uddannelse inviteret til WCCS, end vi havde

regnet med. Det resulterede i, at vi desværre ikke fik dem

med i år, hvilket betyder, at uddannelsen ikke kunne blive

meldt ind. Et af de forslag vi tog med til kongressen,

handlede derfor om at gøre WCCS’ procedurer for invitation

af nye skoler mere gennemskuelige. Vores øvrige

forslag omhandlede mest en centralisering af WCCS’

hjemmeside, som vi indtil videre har været ansvarlige for.

Alle vores forslag blev vedtaget.

Organisatorisk forankring

Kongressen blev præget af en del lange diskussioner

om WCCS’ interne struktur. WCCS har i de seneste år

arbejdet for at blive registreret som Non-Government

Organisation (NGO) og Non-Profit Organisation

(NPO). En sådan registrering vil give WCCS en større

plads i verdenssamfundet og samtidig mulighed for at

deltage i bl.a. World Health Organisation’s (WHO)

World Health Assembly (WHA) på lige fod med andre

organisationer.

Et af kravene for at få NGO- og NPO-status er en

fast adresse med et kontor. Da WCCS er en samling af

studerende fra hele verden, har det vist sig at være en

større udfordring end som så. I år blev det dog besluttet

at etablere en fast adresse i Toronto, Canada, på samme

kontor som World Federation of Chiropractic (WFC).

22 0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


INTERNATIONALT

Øverst fra venstre: Sejer

Ebersole, Jacob Toft

Vestergaard og Alexander

Meier. Nederst fra venstre:

Julie Laibak, Anni

Preisler, Sandra Hansen

og May Tone Thorsen.

En fast adresse giver også bedre mulighed for at sikre

kontinuitet i organisationen.

Der blev også nedsat en komite, som til næste år skal

fremlægge forslag til en revideret forfatning, som bl.a. opfylder

kravene for at blive registreret som NGO og NPO.

Udadvendte emner

Da de mere interne emner var overstået, stod programmet

på mere udadvendte emner. Der blev diskuteret problemer

med japanske kiropraktorer, der bruger dissektionsdiplomer

fra akkrediterede uddannelser til at snyde

befolkningen til at tro, at de er uddannede fra en internationalt

anerkendt uddannelse. Der blev også taget en del

emner op, som mest var relevante for kiropraktoruddannelserne

i USA. Der blev fx sendt en opfordring til de to

ledende kiropraktororganisationer i USA, International

Chiropractors Association og American Chiropractic Association,

om at arbejde hen mod en sammenslutning.

Rivalisering mellem de to organisationer har gennem

flere år resulteret i dårligere repræsentation på landsplan

og således også mindre politisk slagkraft.

I øjeblikket kan det virke meget uoverskueligt at arbejde

i et andet land, end det man er uddannet i, da der

ikke rigtigt findes nogle internationale retningslinier.

Der blev derfor nedsat en komite, som skal kortlægge

kiropraktorers mobilitet rundt omkring i verden. På sigt

kunne det måske også åbne op for, at kiropraktoruddannelser

i forskellige lande i højere grad kunne samarbejde

om udveksling.

WCCS har deltaget med stor succes i WFC Biennial

Congress og WHA. Derfor blev det i år besluttet,

at WCCS også skal deltage i World Healthcare Student

Symposium, som er et tværfagligt symposium med deltagelse

af mange internationale studenterorganisationer

indenfor sundhedssektoren.

Kiropraktor i WHO

I 2007 blev der for første gang oprettet et tre måneders

internship i WHO til en kiropraktorstuderende. WCCS

var med fra starten i projektet, og det har siden været

en studerende, som var tilknyttet WCCS, der har besat

stillingen.

Første studerende i stillingen var Dr. Molly Meri Robinson

fra Northwestern Health Sciences University.

Hun gjorde så godt et arbejde, at stillingen ikke alene

blev opretholdt, men også resulterede i, at hun som den

første kiropraktor nogensinde blev ansat i WHO og nu

er med til at sætte kiropraktik på dagsordenen i Geneve.

For tiden er den tredje kiropraktorstuderende i praktik

i WHO.

Faglige afbræk

I løbet af kongressen blev afholdt forskellige foredrag

som afbræk. Der kan bl.a. nævnes Heidi Taylor, Bruce

Lipton, David Chapman-Smith og Stefan Pallister. Indholdet

var et miks af, hvordan kiropraktik står og har

stået i New Zealand, hvordan kiropraktik befinder sig

internationalt og hvilke faglige udfordringer kiropraktikken

står overfor.

Kongressen blev afsluttet i højt humør og alle var enige

om, at kongressen endnu en gang havde været en af de

bedste. Nu ser vi frem til at skulle forberede den danske

delegation til næste års kongres, som afholdes på Parker

College of Chiropractic i Dallas, Texas.

Det danske WCCS-udvalg har haft stor gavn af den

store støtte hjemmefra, og vil gerne takke Sundhedsvidenskabeligt

fakultet på Syddansk Universitet, Dansk

Kiropraktor Forening, Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende,

Kiropraktorerne i Viborg og Kiropraktisk

Klinik – Carsten Nøddeskou for deres uvurderlige støtte

i vores arbejde.

KIROPRAKTOREN NR.6 2009 023


KORT NYT

NYT FRA NORDEN

Sverige

Til årsmødet i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)

deltog 100 af foreningens ca. 200 medlemmer.

Mødet blev indledt med et foredrag om temaet rygforskning, og

Tobias Lauritsen blev valgt som ny formand for LKR’s bestyrelse. Han

efterfølger Stina Berg, som engageret har bestridt formandsposten

i tre år.

En svensk universitetsuddannelse har fortsat højeste fokus. Stefan

Malmqvist driver nu arbejdet. En udredning fra den svenske regering

vedr. kiropraktoruddannelsessituationen i landet ventes at blive

offentliggjort snart, og vil have stor betydning for det videre arbejde.

I løbet af 2009 fik LKR stor medieomtale, da foreningen valgte at

politianmelde 66 personer for falsk markedsføring, fordi de kalder

sig kiropraktorer uden at være i besiddelse af autorisation. LKR arbejder

for, at ansvaret for at tilse, at titelbeskyttelseslovene overholdes,

udføres af Socialstyrelsen, så foreningen slipper for at agere tilsynsmyndighed.

Se mere på: www.lkr.se

LKR’s bestyrelse: Forrest den nye formand Tobias Lauritsen. Bagerst

fra venstre: Cecilia Bergström, Christian Lauritsen, Steen Feldinger,

Nicholas Thalén (nyvalgt) og Stina Berg. Foto: Paul Madej.

Norge

På årsmødet i Norsk Kiropraktorforening (NKF) deltog 275 af foreningens

totale medlemsmasse på 480.

NKF’s bestyrelse ser stort set ud som før: Formand er Øystein Ogre.

Næstformand er Espen Johannessen. Derudover består bestyrelsen

af: Jakob Lothe, Ove Ødegård Nilsen, Anne Marie Selven, Kenneth Syvertsen.

Siv Shields og Atle Torstensen. Kun de to sidstnævnte er nye.

I 2010 vil NKF arbejde videre med at etablere en norsk kiropraktoruddannelse.

Endvidere vil NKF arbejde for at få et samarbejde med Universitetet

i Stavanger om tilrettelæggelse af foreningens efteruddannelsestilbud.

NKF arbejder også med at udligne skævheder i offentlige tilskudsordninger

gældende for kiropraktorbehandling.

22. og 23. oktober 2010 fejrer NKF 75 års jubilæum og arrangerer en

konferense med titlen: ”New Insights Into The Autonomic Nervous System”.

Se mere på: www.kiropraktikk.no

Finland

Til årsmøde i Finlands kiropraktorforbund, Suomen Kiropraktikkoliitto,

deltog 37 af foreningens 44 medlemmer, hvilket var rekord. Normalt

deltager kun omkring 20-25. Det høje deltagerantal skyldes formodentlig,

at finnerne skulle vælge ny bestyrelse. Den mangeårige formand

Stefan Malmqvist er flyttet til Norge, for at starte sit ph.d.-studium op

ved Stavanger Universitet. Mødet valgte bestyrelsesmedlem Sandra

Ekström som ny formand for bestyrelsen, som nu udover hende består

af: Roope Rinta-Seppälä (næstformand), Pia Helminen, Riina Pekkarinen

og Harri Mäki-Pesola.

1. januar 2008 blev kiropraktortitlen en beskyttet titel i Finland. Loven,

som beskytter kiropraktortitlen er dog meget svag og bliver ikke håndhævet

tilfredsstillende. Dette har den finske bestyrelse fokus på at få

ændret. Derudover arbejder de finske kiropraktorer stadig med at få

flere billeddiagnostiske henvisningsrettigheder samt offentlig støtte til

kiropraktisk behandling. Ligesom i Sverige og Norge drømmer finnerne

om egen universitetsbaseret kiropraktoruddannelse, men en sådan ligger

meget langt ude i fremtiden, vurderer Sandra Ekström.

I Finlands Kiropraktorforbund foregår i øjeblikket desuden en debat

om forudbetalte behandlingsserier og lange behandlingsplaner, da der

i det sidste års tid har været klager fra patienter om denne slags sager.

Bestyrelsen tager klagerne meget alvorligt, og har fokus på at få afdækket,

hvorfor der er opstået denne type konflikt mellem nogle af medlemmerne

og deres patienter.

Se mere på: www.kiropraktiikka.org

Stipendier fra Gigtforeningen

Gigtforeningen har to introduktionsstipendier

til besættelse. De to introduktionsstipendier

er ledige til besættelse pr. 1. april

2010 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges

for op til 6 måneder. Løn og øvrige

ansættelsesvilkår i henhold til gældende

overenskomster.

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes

elektronisk via ‘Søg støtte fra forskningsrådet’

på www.gigtforeningen.dk/forskning

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie

Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng,

tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

Sidste ansøgningsfrist er

mandag den 1. februar 2010.

International rygkonference til DK

The Society for Back Pain Research har valgt at holde sin årlige, internationale rygkonference

i Danmark til sommer. Konferencen finder sted på SDU i Odense 9.-11. juni 2010.

The life course of back pain – are we making a difference? lyder titlen på konferencen, som

vil give rig mulighed for at høre flere internationale eksperter fremlægge deres seneste

forskningsresultater. Også unge forskere og ph.d.-studerende vil få mulighed for at præsentere

arbejder og deltage i spændende forskningsdiskussioner.

Konferencen indledes den 9. juni med en workshop ledet af seniorforsker Peter Kent

(Rygcenter Syddanmark). Workshoppen vil sætte lup på praktiske og metodologiske emner

relateret til anvendelse af databaser og registre i rygforskning.

Professor Richard Deyo (USA) , dr. Jonathan Brooks (UK), professor Charlotte Leboeuf-Yde

(Denmark), professor Claus Manniche (Denmark), seniorforsker Lise Hestbæk (Denmark) og

professor Jan Hartvigsen (Denmark) udgør den fornemme liste af inviterede talere.

Alle med interesse i rygsmerteforskning er velkomne til at deltage. Rygkonferencen er

den første internationale, tværfaglige rygkonference i Danmark i flere år.

Læs mere på: www.sdu.dk/backpain2010

24 0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


Nyt selskab for biomekanik

I oktober blev Dansk Biomekanisk Selskab stiftet i København. Selskabet

er tænkt som et forum for biomekanikere fra en lang række

discipliner og forskningsfelter. Selskabet ønsker at promovere den

nyeste viden indenfor biomekanik og stræber imod at blive affilieret

med internationale organisationer, fx European Society of Biomechanics

og International Society of Biomechanics. Tilslutningen

har været stor, og selskabet tæller allerede næsten 100 medlemmer.

Selskabet vil afholde en årlig kongres og uddeler også en pris, Stenoprisen.

Ph.d., fysioterapeut Marius Henriksen fra Parker Instituttet er formand

for selskabet. Han udtaler til KIROPPRAKTOREN:

- Formålet med selskabet er at skabe et forum for udveksling af information

og ideer inden for biomekanikken og promovere den

nyeste viden om biomekanik til forskere, relevante faggrupper og

befolkningen. Forskere i biomekanik kommer med forskellig uddannelsesbaggrund,

og deres forskningsfelt er ikke det samme,

men biomekaniske metoder er fællesnævneren, der samler medlemmerne.

Biomekanik er relevant inden for en lang række fagområder,

herunder også kiropraktik, hvorfor vi meget gerne ser kiropraktorer

melde sig ind i selskabet.

Kontakt Henrik Sørensen for oplysninger om medlemskab:

hs@sport.au.dk

Fysisk tungt arbejde kan give muskelog

skeletbesvær

Der er sammenhæng mellem muskel- og skeletbesvær og fysisk tungt

arbejde. Det slår en ekspertgruppe fast, efter at have gennemført en

kritisk, systematisk gennemgang af resultaterne fra relevante videnskabelige

undersøgelser. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

har været formand for ekspertgruppen, der har præsenteret

undersøgelsens hovedkonklusioner for Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet.

Ekspertgruppen består af syv danske og internationalt anerkendte

eksperter, heriblandt professor og forskningsleder, kiropraktor Jan

Hartvigsen, Institut For Idræt og Biomekanik.

Eksperterne har gennemgået fem faktorer, der øger risikoen for muskel-

og skeletbesvær ved fysisk tungt arbejde:

• Løft, træk eller skub af tunge byrder

• Arbejde med bøjet eller vredet ryg eller nakke

• Arbejde med løftede arme

• Ensidige og gentagne kraftbetonede bevægelser

(fx rengøringsarbejde og slagteriarbejde)

• Helkropsvibrationer (fx kørsel i dårligt affjedrede

maskiner i landbrug)

Eksperterne er enige om, at der er videnskabelig dokumentation for,

at alle fem risikofaktorer kan give muskel- og skeletbesvær. Til gengæld

har det ikke været muligt at dokumentere nedre grænser for,

hvornår de enkelte risikofaktorer kan medføre muskel- og skeletbesvær

– fx hvor tunge byrderne skal være, før det kan give ondt i ryggen,

eller hvor ofte man skal arbejde med løftede arme, før det kan

give skulderproblemer.

Den samlede redegørelse af alle detaljer i ekspertgruppens arbejde

bliver offentliggjort i løbet af vinteren.

Læs mere på: www.arbejdsmiljoforskning.dk

Cassidy æresprofessor på SDU

Professor John David Cassidy, University of Toronto, er blevet udnævnt

til æresprofessor på Sundhedsvidenskabeligt fakultet, SDU, for en periode

på 5 år.

David Cassidy er uddannet kiropraktor fra Canadian Memorial Chiropractic

College, Toronto, og er indehaver af en ph.d.-grad i patologi

samt en dr.med.-grad i skadesepidemiologi. Han er blandt de absolut

mest produktive og bredt publicerede forskere med kiropraktorbaggrund.

Han har præsenteret sin forskning ved hundredvis af videnskabelige

møder, ofte som inviteret taler, og har tjent som formand og videnskabelig

sekretær i flere

internationale ekspertgrupper gennem

årene. For nylig ledede han det banebrydende

arbejde i Task Force on Neck Pain,

som var nedsat af The Bone and Joint

Decade 2000-2010.

-Vi føler os ekstremt heldige over, at David

Cassidy har accepteret sin udnævnelse,

fortæller professor og forskningsleder,

kiropraktor Jan Hartvigsen, Institut

for Idræt og Biomekanik, og fortsætter:

- Vi ser frem til at arbejde sammen med

ham og hans forskningsteam på University

of Toronto and the Toronto Western

Hospital. Vi håber bl.a., at vi kan udvikle

fælles forskningsprojekter og få gavn af

hans rådgivning i strategiske og videnskabelige

anliggender i årene fremover.

Autorisation uden papir

Professor John David

Cassidy, University of Toronto,

er blevet udnævnt

til æresprofessor på SDU.

Fra 1. januar 2010 får nye kiropraktorer og andre autoriserede sundhedspersoner

ikke længere papir på deres autorisation. I stedet bliver

bekræftelsen på autorisationen sendt på e-mail.

Overgangen til elektronisk bekræftelse vil gælde autorisation, tilladelse

til selvstændigt virke og speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse.

Baggrunden for den nye praksis er først og fremmest, at der

ikke længere er brug for papirbeviset, da alle kan finde oplysninger om,

hvem der er autoriseret i autorisationsregisteret på nettet.

Se alle autorisationer på nettet

Alle autoriserede sundhedspersoner bliver optaget i Sundhedsstyrelsens

autorisationsregister, som er offentligt tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens

hjemmeside. Her kan arbejdsgivere, patienter, medier og

andre finde oplysninger om sundhedspersoners navn, autorisationsdato,

fødselsår, faggruppe samt eventuelle datoer for opnåelsen af selvstændigt

virke og speciallæge- samt specialtandlægeanerkendelser.

Registeret opdateres løbende. Det betyder, at sundhedspersonen senest

to dage efter autorisation kan findes i registeret.

Autorisationsprocessen foregår fremover udelukkende elektronisk, og

der kan kun søges om autorisation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

med angivelse af e-mailadresse.

Ansøgningsskema, vejledning og øvrig information vedrørende den

papirløse autorisationsordning findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside,

www.sst.dk.

KIROPRAKTOREN NR.6 2009 025


MARKEDSPLADSEN

xxx

Ledige stillinger

Kiropraktor søges

Kiropraxis på Østerbro har fået ydernummer, nye lokaler, nyetableret digitalt

røntgen og vi har alt for travlt, så vi søger en assistent til fuldtidsansættelse snarest.

Vi arbejder sammen i et tværfagligt, kreativt, konstruktivt og i øvrigt meget

behageligt professionelt miljø. Der tilbydes gode provisions- og ansættelsesforhold,

og ansættelsen sker med henblik på fremtidigt partnerskab.

Uffe Andersen, www.kiropraxis.dk

Telefon: 39 20 10 86, mail: info@kiropraxis.dk

Kiropraktor/turnusassistent og CA/sekretær søges til Aalborg

Vi er en stor, tværfaglig klinik med vokseværk og en stor patienttilgang. Pt. er vi

3 kiropraktorer, 3 massører, 1 fysioterapeut, 1 træningsinstruktør, 1 sekretær og

1 administrator. Som kiropraktor hos os får du rig mulighed for at specialisere

dig. Vi har et godt samarbejde med byens professionelle sportsklubber, læger,

fysioterapeuter og sundhedsplejersker. Som CA/sekretær skal du have erfaring

med chokbølgebehandling, massage og el-terapi og så skal du være rutineret

bruger af Clinic Care og en erfaren booker.

For begge stillinger gælder det, at vi tilbyder god løn, gode arbejdsforhold

og rig mulighed for en varieret arbejdsdag i en velfungerende klinik med gode

kollegaer. Ansøgning sendes pr. mail til Dorthe Øvad på do@rightback.dk eller

pr. post til: Vejgaard Kiropraktisk Klinik ApS, Hadsundvej 80, 9000 Aalborg.

www.rightback.dk

Turnusassistent søges til tværfaglig klinik i Ringsted

Fra vinteren 2009/10 har vi en turnusplads ledig i Kiropraktisk Enhed ved

Privathospitalet Valdemar. Vi er 5 kiropraktorer der kan tilbyde en uddannelsesplads

i et tværfagligt miljø af høj standard, med god mulighed for udvikling

af personlige kompetencer. Vi arbejder sammen med forskellige faggrupper

indenfor muskoloskeletal diagnosticering og behandling. Vores tværfaglige team

består af reumatolog, ortopædkirurger, neurokirurg, neurolog, smertelæge,

radiolog, fysioterapeuter,smertepsykologer, diætist og socialrådgiver. Vi råder

desuden over nyt digitalt røntgen, 2 MR-skannere og ultralydsskanner.

Ansøgningsfrist 11/12-09:

Privathospitalet Valdemar, Kiropraktisk Enhed

Sct Knudsgade 3, 4100 Ringsted

Tlf: 57610914, mail: awm@phvaldemar.dk

Kiropraktor søges.

Vi er en kiropraktisk klinik med 1kiropraktor og 1fysioterapeut, der pt har mere

plads end hænder. Vi har meget travlt, men vil ikke gå på kompromis med vores

behandlinger eller vores arbejdsglæde. Derfor søger vi en kiropraktor, der har

lyst til at blive en del af vores tværfaglige samarbejde. Klinikken har en helkropslig

tilgang til patienten, og et kendskab til pædiatri samt DNS vil være en

fordel, men ikke et krav. Vi lægger stor vægt på læring, udvikling og trivsel. For

yderligere information kontakt da Bispebjergs Kiropraktorklinikv/Lene Munck,

Tagensvej 257, 2400 København NV, 35 83 84 10, info@godryg.dk

Køb / Salg / Leje

Region Midt – Århusklinik sælges.

Lavt overhead, god lejeindtægt.

Stort potentiale for den rette DC.

Henvendelse: jesperrosenberg@tdcadsl.dk

Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen-media, annonce@tuen.dk. Deadline nr. 1: 15. januar 2010

Bemærk: Maks. antal ord i rubrikannoncer på markedspladsen er 80.

Kiropraktorer søges over hele landet

Velkommen i vores professionelle team

Vi har brug for dig!

Der er stor efterspørgsel på vores ydelser - derfor har vi også brug for dine

faglige kompetencer.

Vi søger løbende erfarne såvel som nyuddannede kiropraktorer. Vi forventer,

at du har autorisation, er dynamisk, servicemindet og har fokus på kvalitet i

dit arbejde.

Behandlingerne foregår i Falck Healthcares Sundhescentre, på virksomheder

eller i din egen klinik.

Mange fordele

Som kiropraktor hos Falck Healthcare får du en række fordele:


Individuelt tilpasset timetal

Faglig sparring med andre faggrupper

At arbejde med elektronisk tidsbestilling og journalføring

- det letter din administrative tid

Årligt seminar med fagligt og socialt indhold

Tilbud om selv at kunne gøre brug af Tværfaglig behandling

samt en rabatordning på tness dk medlemskab

Hør nærmere...

Du er altid velkommen til at høre nærmere

om at være en del af vores faglige team.

Kontakt rekrutteringskonsulent Charlotte

Lorenzen Lundsgaard, e-mail: chll@falck.dk

eller ring på tlf. 70 33 33 22.

Læs mere om os på:

www.falckhealthcare.dk

Fakta:

Mere end 550 fysiske behandlere er med i vores

team - og over 400.000 personer i Danmark

har en ordning med Falck Healthcare Tværfaglig

behandling.

369.0309 FHC/fri

26 0KIROPRAKTOREN NR.6 2009


Tag en rask besluTning

Frivillig behandlingsForsikring For medlemmer aF dkF

Annonce

behandlingsgaranTi

behandlingsFrihed

smÅ og sTore skader

Tidligere skader (eFTer 2 År)

ogsÅ dÆkning aF Familien

behandlingsforsikringen etableres separat udover pensionsordningen. du kan vælge selv at tilmelde

dig, eller den enkelte klinik kan vælge at tilmelde alle medarbejdere obligatorisk. hvis klinikken indgår

en obligatorisk aftale for alle medarbejdere, er der skattefrihed for prisen. du kan også tilmelde

din familie.

den årlige pris for kiropraktorer udgør 1.995 kr. Prisen er den samme for ægtefællen eller samleveren.

læs mere om behandlingsforsikringen på www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen, hvor du også

kan hente en tilmeldingsblanket under behandlingsforsikring. du kan også kontakte bo Thomas

nielsen fra Willis på tlf. tlf. 88 13 97 31 eller e-mail btn@willis.dk.


Afsender:

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2. tv.

1363 København K.

ID-Nr.: 42726

Salg og service

af behandlingsborde

F. L. Automatic er leverandør af

behandlingsborde til kiropraktorer.

Gennem mere end 20 år har vi leveret

behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenith

samt renoverede behandlingsborde

til danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer.

Vi fremstiller også automatiksystemer

til påmontering på stort set alle typer

behandlingsborde.

Forny et ældre behandlingsbord!

Vores motor- og hydrauliksystem gør det

nemt at betjene et ældre behandlingsbord,

der normalt kræver en manuel og anstrengt

betjening. Systemerne giver ældre behandlingsborde

nøjagtig den samme lette betjening,

som findes på nye behand-lingsborde.

Reservedele

Vores veludstyrede værksted gør det desuden

muligt for os at fremstille specielle reservedele.

Det kan f.eks. være en specifik reservedel til et

specielt eller udgået behandlingsbord – eller

dele til røntgenudstyr.

Et godt tilbud

Se også vores aktuelle lagerliste over

renoverede behandlingsborde på

www.flautomatic.dk

F.L. Automatic

Haslund Klostervej 23

8900 Randers

Tlf: +45 8644 5122

Fax: +45 8644 5152

www.flautomatic.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!