4504 - Enviro SurSamsonStaerk - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4504 - Enviro SurSamsonStaerk - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD

4504Enviro Sur Samson Stærk

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren

Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

CVR: 83-09-90-11

Telefon: (+45) 49139700

Fax: (+45) 49138040

Email:

info@samsonenviro.dk

Produktnavn: Enviro Sur Samson Stærk

(Oplysningerne gælder for det koncentrerede

produkt. Se afsnit 16 for dosering)

Pr-nummer: 1033534

Godkendelse FA 4800-340/01

Fødevarer

direktoratet

UBA.nummer: 2549-0114

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

38-2

Fedtalkoholethoxylat 68439-

46-3

Navn CAS nr EINECS Vægt

%

Phosphorsyre 75 % 7664-

231-

633-2

Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:

3. Fareidentifikation

Ætsende,

Ætsningsfare,

Kode-nr.: 00 – 4(1993

Fare

symbol

>40 C 34

R-sæt

ninger


SIKKERHEDSDATABLAD

4504Enviro Sur Samson Stærk

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normal forhold. Reagerer kraftigt

med baser under varmeudvikling

11.Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige

egenskaber)

Indånding: Indånding af dampe kan irriterer

åndedrætsorganerne.

Indtagelse: ndtagelse virker ætsende på slimhinderne i

munden og mavetarmkanalen. Indtagelse

af små mængder kan medføre livsfare.

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

12. Miljøoplysninger

Phosphorsyre:

Produktet virker ætsende på huden.

Øjenkontakt virker stærkt irriterende til

ætsende på øjnene og kan medføre

alvorlige øjenskader

Udledning af større mængder til

vandmiljøet kan forårsage ændringer

i pH-værdien. Indeholder fosfat, der

hvis det udledes uden behandling i

rensningsanlæg med fosfatfældning,

virker som næringssal

Ved udledning af større mængder til kloakker, offentlige

afløbssystemer og vandveje kontaktes de lokale

miljømyndigheder.

13. Bortskaffelse

Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til

kommunal modtagestation eller Kommunekemi til

bortskaffelse.

Affaldsgruppe: H, IK

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for

vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for

søtransport.

UN-nr: 1760

ADR/RID-klasse: 8

Pkg.gr:

III

HAZ: 80

CEFIC kort:

80G20c

Transportbetegnelse: Ætsende væske n.o.s. (indeholder

phosphorsyre

IMDG-klasse:

8+(P)

Pkg.gr:

III

UN-nr: 1760

EMS: 8-15

Shipping name

Corrosive liquid n.o.s. (contains

phosphoric acid)

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler:

Ætsende

Indeholder: Phosphorsyre, inhibitorer, tensider

R-sætninger: 34- Ætsningsfare

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn

26- Kommer stoffet i øjnene skylles straks

grundigt med vand og læge kontaktes.

36/37/39- Brug særligt arbejdstøj,

beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende

er omgående lægebehandling nødvendig; vis

etiketten, hvis det er muligt.

Pr-nummer 1033534

Kodenummer 00 – 4 (1993)

(MAL-Kode)

Anvendelsesområde Kalkfjerner med stor afkalknings- og

rengøringseffekt. Dosering og brugsanvisning:Opløsing 1:10 op til 1:200

alt efter behov. Almindelig daglig rengøring 1 dl. Til 10dl. vand.

MÅ IKKE BRUGES I KAFFEMASKINER, OPVASKEMASINER

ELLER VASKEMASKINER

Efter endt rengøring skal overflader som kommer i kontakt med kød eller

kødvarer efterskylles grundigt med rent vand.

PH-Værdi: konc. 0 stærkt sur – Opløsning: 1-4 sur/svagt sur.

Fødevaredirektoratet har under j.nr. FA-4800-340/01 godkendt Enviro Sur

Samson Stærk til anvendelse som rengøringsmiddel til fiskefartøjer med

opbevaring af konsumfisk i mere end 24 timer samt i

fødevarevirksomheder, der håndterer fisk og fiskevarer, dog ikke

detailforhandlere i henhold til § 2 nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1004 af 15.

december 1999 om godkendelse af desinfektionsmidler og visse

rengøringsmidler i fødevare virksomheder m.v. Med tillladelsen er ikke

taget stilling til den teknologiske effekt.

16. Andre oplysninger

Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:

22- Farlig ved indtagelse. 34- Ætsningsfare. 36/38- Irriterer øjnene og

huden.

Anvendelsesbegrænsninger:

Krav til særlig uddannelse:

Anvendelsesområde:

Branche:

Dosering:

Udarbejdet den: 28.05.2003

Udarbejdet af:

Det koncentrerede produkt samt lettere

fortyndet produkt må ikke anvendes af

unge under 18 år jf. Arbejdstilsynets

bekendtgørelse om unges arbejde

Personer der arbejder med dette produkt,

bør instrueres nøje i arbejdets

udførelse, produktets farlige egenskaber

og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger

Afkalkning.

Rengørings- levnedsmiddelsbrancen

1:10 op til 1:200 efter behov. Daglig

rengøring 1 dl til 10 liter vand. Ved

rengøring af aluminium anv. Dos.1:25

LUCKOW ApS, konsulentfirma

Tlf.: +45 48 48 12 94

Fax.: +45 48 48 12 52

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning. Brugerens

arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes

som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar

at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der

stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

4504-Enviro Sur Samson Stærk.doc - Side 2 af 2

Samson-Enviro A/S * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

More magazines by this user
Similar magazines