Enviro MultidesinfektionPlus - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

Enviro MultidesinfektionPlus - Hosting by Talk Active

SIKKKERHEDSDATABLAD

Enviro Multidesinfektion Plus

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Produktets navn og/eller nummer. Pr nr: 1241640 Udstedelsesdato: 20.09.2007

Enviro Multidesinfektion Plus

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Samson Enviro ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

Tlf.: 4913 9700

Fax: 4913 8040

e-mail.: info@samsonenviro.dk

Varetype og anvendelsesområde:

Rensemiddel

2. Fareidentifikation:

Ætsende

Miljøfarlig

Ætsningsfare. Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. Meget giftig for organismer der lever i vand.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn CAS-nr: EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger

Kvaternære ammoniumforbindelser,

benzyl-,C12-16,

alkyldimethyl, chlorider 68424-85-1 270-325-2 50 C;Xn;N 21/22-34-50

Se afsnit 16 for tekst til R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs

eller har kramper.

Indånding:

Øjnene:

Huden:

Indtagelse:

Søg ud i frisk luft. Hold patienten i ro og under opsyn. Ved ubehag kontaktes læge.

Skyl straks med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil

øjet godt op. Opsøg læge. Fortsæt skylning med vand under transport til lægesygehus.

Forurenet tøj fjernes straks. Huden vaskes omgående med vand og sæbe . Opsøg læge.

Fortsæt skylning med vand under transport til lægesygehus.

Skyl straks munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde

af opkastning holdes hovedet lavt for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks

ambulance.

1


SIKKKERHEDSDATABLAD

Enviro Multidesinfektion Plus

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler:

Personlig beskyttelse:

Miljøbeskyttelse:

Ikke brandbart.

Bær fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn under

brandslukning.

Brandslukningsvand må ikke udledes til offentlige afløbssystemer eller

miljøet, men skal bortskaffes som farligt affald (se afsnit 13).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse:

Miljøbeskyttelse:

Spild:

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

Opbevaring:

Se afsnit 8 for personlige værnemidler. Sørg for god ventilation.

Undgå udledning til vand- og jordmiljø samt offentlige kloaksystemer. I tilfælde af

forurening kontaktes de lokale miljømyndigheder.

Spild opsamles med absorberende middel (.eks. sand, jord, vermiculit) til egnede

tydeligt mærkede beholdere for bortskaffelse (se afsnit 13). Spildområdet rengøres

med vand.

UNDGÅ AL KONTAKT. Forurenet tøj skiftes omgående. Sørg for tilstrækkelig

ventilation. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.

Opbevares i lukket originalemballage. Hold produktet på afstand af levnedsmidler,

foderstoffer, lægemidler o. lign.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation/udsugning. Der skal være adgang til

øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområdet.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret april 2005:

Ingen fastsat

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:

Beskyttelse af hænder:

Øjenværn:

Beskyttelse af huden:

Normalt ikke nødvendigt da produktet ikke er flygtigt.

Bær beskyttelseshandsker (PVC, butyl), gennembrudstid ca. 3 timer. Handsker skal

vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra

andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.

Bær tætsluttende beskyttelsesbriller.

Bær egnet uigennemtrængeligt arbejdstøj. vask hænder før pauser og efter endt

arbejde.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:

Farve:

Lugt:

pH-værdi:

Kogepunkt: >100 °C

Flammepunkt: >100 °C

Væske

Gullig

Karakteristisk

7 ± 1 (1% vandig opløsning)

Relativ vægtfylde: 0.98 g/ml ved 22 °C

Vandopløselighed: Blandbart

2


SIKKKERHEDSDATABLAD

Enviro Multidesinfektion Plus

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilitet:

Forhold der bør undgås.

Materialer der bør undgås:

Farlige nedbrydningsprodukter:

Stabilt under normale forhold

Kraftig opvarmning

Stærke oxiderende stoffer, sæber og anioniske tensider.

Ikke relevant.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Øjenkontakt:

Hudkontakt:

Indtagelse:

Indånding af dampe er ikke sandsynlig. Indånding af aerosoltåger kan medføre hoste,

irritation, ætsninger, vand i lungerne (lungeødem), hovedpine og svimmelhed.

Ætsning med rødme, synsforstyrrelser og hævelse. Muligvis tab af synet.

Ætsninger med rødme og smerter samt sår. Benzalkoniumchlorid kan optages gennem huden.

Ætsning af spiserør, kvalme, smerter, diarré, opkastninger, maveblødning, blodtryksfald,

åndedrætsbesvær, krampe, rastløshed, spytudsondring, hovedpine, svimmelhed og koma.

Langtidsvirkninger:

Overfølsomhed, skader på hjerne, øre, muskler, hjerte, lever og nyrer. Ændringer i

blodbilledet.

12. Miljøoplysninger:

Økotoksicitet: Benzalkoniumchlorid er meget giftig for organismer der lever i vand, herunder bl.a. alger,

svampe og bakterier. Da benzalkoniumchlorid er let nedbrydelig, vil giftigheden over for fisk

kun være aktuel ved direkte udledning i vandmiljøet.

Mobilitet: Blandbar med vand, spredes let i vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed:

Benzalkoniumchlorid er let nedbrydelig med mere end 80% ved OECD 301 C screening test.

Må ikke udledes til grundvand, kloaksystemer eller vandveje.

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

EAK-kode: 20 01 29

EAK-kode: 15 02 02 (absorptionsmidler forurenet med produktet);

Kemikalieaffaldsgruppe: B

Kemikalieaffaldsgruppe: Z

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG

for søtransport.

ADR/RID-klasse: 8 UN-nr.: 1760 Pkg.gr.: III Label: 8

Transportbetegnelse: Ætsende væske n.o.s. (benzalkoniumchlorid)

Begrænsede mængder: LQ 7, Indvendig emballage max. 5 liter, max 30 kg per kolli

IMDG-kode: 8 UN-nr: 2760 Pkg.gr.: III Label: 3

Shipping name: Corrosive liquid n.o.s. (benzalkonium chloride)

3


SIKKKERHEDSDATABLAD

Enviro Multidesinfektion Plus

15. Oplysninger om regulering:

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af

kemiske stoffer og produktet, mærkes produktet som følger:

Ætsende

Miljøfarlig

Indeholder: Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-,C12-16, alkyldimethyl, chlorider

>30% kationisk tensid

R-sætninger: 34 Ætsningsfare.

21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

50 Meget giftig for organismer der lever i vand.

S-sætninger: 36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og - briller/

ansigtsskærm.

45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling

nødvendig; vis etiketten hvis det er muligt.

61 Undgå udledning til miljøet. se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

Pr-nr.:

Nationale bestemmelser:

Anvendelsesbegrænsninger:

Krav til særlig uddannelse:

Må ikke anvendes af unge under 18 år jfr. Arbejdsministeriets

bekendtgørelse om unges arbejde.

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger i afsnit 2:

34 Ætsningsfare.

21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

50 Meget giftig for organismer der lever i vand.

Cas nr.: 68424-85-1 registreres som biocid og leverandøren har modtaget registreringsnummer: [N5019]

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på oversættelse af leverandørens Sikkerhedsdatablad, vor

nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og

kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som

angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er

overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette

sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

4

More magazines by this user
Similar magazines