4116 - Enviro Krystalsaebe - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4116 - Enviro Krystalsaebe - Hosting by Talk Active

Sikkerhedsdatablad

4116 - Enviro Krystalsæbe.doc

Version: marts 2006

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren

Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

CVR: 31327164

Telefon: (+45) 49139700

Fax: (+45) 49138040

Email:

info@samsonenviro.dk

Produktnavn: Enviro Krystalsæbe

(Se afsnit 16 for dosering)

Pr-nummer: Ikke anmeldepligtig

UBA.nummer:

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler:

Personlig beskyttelse:

Ikke brændbart

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Større spild/udløb opsuges med absorberende middel til

bortskaffelse. Mindre spild skylles bort med vand.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

7. Håndtering og opbevaring

Navn

CAS

nr

EINECS Vægt% Fare

symbol

Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:

R-sæt

ninger

Håndtering:

Opbevaring:

Ingen særlige forholdsregler.

Opbevares frostfrit i tillukket

originalemballage.

3. Fareidentifikation

Ingen sundhedsskadelige effekter forventes.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Drik mælk eller vand. I tvivlstilfælde

opsøges læge.

Skyl huden med vand.

Skyl omgående med rindende vand i

mindst 15 minutter. Opsøg evt. læge

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier i.h.t.

Arbejdstilsynets liste

dateret oktober 2002:

Åndedrætsværn:

Handsker og

beskyttelsestøj:

Øjenværn:

Ingen fastsat

Personlige værnemidler ikke påkrævet

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:

Brun, tyktflydende væske

pH:

11,5 (konc.)

Lugt:

Svagt parfumeret

Massefylde:

1.01 kg/t

Opløselig i vand 100 %

Viskositet

400 cP

4116 - Enviro Krystalsæbe.doc - Side 1 af 2

Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk


Sikkerhedsdatablad

4116 - Enviro Krystalsæbe.doc

Version: marts 2006

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilt under normale forhold.

11. Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige egenskaber)

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for

vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Ikke klassificeret som farligt gods

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Ingen under normale forhold

Kan forårsage kvalme.

Ingen under normale forhold.

Stof i øjnene kan forårsage irritation.

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler:

Ingen

12. Miljøoplysninger

Ingen data tilgængelige på produktet.

IIndeholder:

R-sætninger:

S-sætninger:

Anden mærkning

Kodenummer (MAL-

Kode)

Ingen

Ingen

13. Bortskaffelse

Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til

kommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.

16. Andre oplysninger

Anvendelses

begrænsninger

Krav til særlig

uddannelse:

Anvendelsesområde

Ingen

Ingen

Branche

Dosering

Udarbejdet den 19.08.2003

Erstatter udgave 15.07.2002

Opdateringer juli Varenummer.

2002:

Udarbejdet af

Kombineret rengørings- og

plejeprodukt. Velegnet til

klinkegulve, ubehandlede

træoverflader samt til

sårbehandling.

Rengøring/vedligeholdelse.

1:40 op til 1:80 alt efter behov.

LUCKOW ApS, konsulentfirma

Tlf.: +45 48 48 12 94

Fax.: +45 48 48 12 52

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning. Brugerens

arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes

som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar

at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der

stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

4116 - Enviro Krystalsæbe.doc - Side 2 af 2

Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

More magazines by this user
Similar magazines