4312 - Enviro OmegaHoejtryksrens - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4312 - Enviro OmegaHoejtryksrens - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD

4312Enviro Omega Højtryksrens

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren

Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

CVR: 83-09-90-11

Telefon: (+45) 49139700

Fax: (+45) 49138040

Email:

info@samsonenviro.dk

Produktnavn: Enviro Omega Højtryksrens

(Oplysningerne gælder for det

koncentrerede produkt. Se afsnit 16 for

dosering)

Pr-nummer: 1033542

UBA.nummer:

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

Navn

CAS

nr

Dinatriummeta- 6834-

silikat

92-0

Butylglycol 111-

76-2

EINECS Vægt% Fare

symbol

R-sæt

ninger

229-


SIKKERHEDSDATABLAD

4312Enviro Omega Højtryksrens

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilt under normale forhold.

11. Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Indånding kan irritere åndedrætsorganerne.

Indtagelse kan medføre hovedpine, kvalme

og svimmelhed. Kemisk lungebetændelse

kan opstå, hvis der ved opkastning kommer

opløsningsmidler i lungerne.

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Gentagen og langvarig kontakt med

produktet kan forårsage rødme og irritation.

Organiske opløsningsmidler kan optages

gennem huden.

Stænk i øjnene forårsager irritation.

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for

vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler:

Ingen

Indeholder: Dinatriummetasilikat, butylglycol

R-sætninger: Ingen

S-sætninger: Ingen

Pr. Nummer 1033542

Anden mærkning:

Kodenummer 1 – 3 (1993)

(MAL-Kode):

12. Miljøoplysninger

Dinatriummetasilikat:

Butylglycol:

13. Bortskaffelse

Udledning af større mængder til

vandmiljøet kan forårsage ændringer i pHværdien.

Er let vandopløseligt og tungt fordampende

og vil derfor overgå til vandigt miljø.

Biologisk nedbrydelig-hed er god: over 70

%.

Fisk (guldkarper) LC50: 1395-1575 mg/l.

Dafnier (Daphnia magna) EC50: 1815 mg/l.

Toksisk grænsekoncentration for

Pseudomonas putida: 700 mg/l.

Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til

kommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.

Affaldsgruppe: H Affaldskort: 1.11

16. Andre oplysninger

Butylglycol er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over

organiske opløsningsmidler.

Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:

34- Ætsningsfare. 37- Irriterer åndedrætsorganerne. 20/21/22-

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Anvendelses-

Begrænsninger:

Krav til særlig

uddannelse:

Det koncentrerede produkt må ikke

anvendes af unge under 18 år jf.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om

unges arbejde. Ingen

anvendelsesbegrænsninger i

brugsopløsninger.

Ingen udover kendskab til

oplysningerne i dette

sikkerhedsdatablad.

Anvendelsesområde: Højtryksrens

Branche:

Materiel rengøring

Dosering:

1;20 op til 1:100 alt efter behov.

Udarbejdet den: 19.08.2003

Erstatter udgave: 22.07.2002

Opdateret August Opdateret i afsnit 8.

2003:

Udarbejdet af: LUCKOW ApS, konsulentfirma

Tlf.: +45 48 48 12 94

Fax.: +45 48 48 12 52

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning.

Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet

anvendes som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid

brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de

sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

4312 - Enviro Omega Højtryksrens.doc - Side 2 af 2

Samson-Enviro A/S * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

More magazines by this user
Similar magazines