4917 - Graffitoff Blast - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4917 - Graffitoff Blast - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD

4917 - GRAFF-IT-OFF® Blast

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Produktets navn og/eller nummer. Pr nr: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 15.03.2008

Revisionsdato: 20.03.2009

4917 - GRAFF-IT-OFF® Blast

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Samson Enviro ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

Tlf.: 4913 9700

Fax: 4913 8040

e-mail.: info@samsonenviro.dk

Varetype og anvendelsesområde:

Pulver til anvendelse i højtrykslanse ved fjernelse af graffiti

2. Fareidentifikation:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til gældende bestemmelser.

Pulveret anvendes i højtrykslanse i hvilken det blandes med vand før anvendelse.

Kode-nr.:00 - 1 (1993)

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn CAS-nr: EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger

Natriumbikarbonat, natron 144-55-8 205-633-8 100 Ingen Ingen

Se afsnit 16 for tekst til R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs

eller har kramper.

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Søg ud i frisk luft.

Indtagelse anses som værende usandsynlig grundet leveringsmåden. Ved indtagelse i

forbindelse med uheld drikkes rigeligt vand. Opsøg læge ved ubehag.

Skyl huden med vand.

Skyl omgående med rindende vand. Spil øjet godt op. Opsøg læge ved vedvarende

irritation/ubehag.

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler: Produktet kan ikke brænde. Vælg slukningsmidler efter omgivende brand.

Forbrændingsprodukter: Ved opvarmning dekomponerer produktet under dannelse af kuldioxid, vand og

Personlig beskyttelse:

natriumkarbonat.

Beskyttelsesudstyr og lufttilført åndedrætsværn.

1


SIKKERHEDSDATABLAD

4917 - GRAFF-IT-OFF® Blast

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Spild af det pulverformige produkt opsamles mekanisk til egnede beholdere for bortskaffelse (se afsnit 13). Se

afsnit 8 for personlige værnemidler.

Væskeformigt spild opsuges med absorberende middel som f.eks. kattegrus, sand og opsamles i egnede

beholdere til bortskaffelse (se afsnit 13)

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

Opbevaring:

Sørg for god ventilation på arbejdsstedet. Tilrettelæg arbejdet så støvdannelser undgås. Sørg

for adgang til øjenskylleapparat i arbejdsområdet.

Pulveret opbevares tørt og utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation/udsugning.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

Ingen fastsat

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:

Beskyttelse af hænder:

Øjenværn:

Beskyttelse af huden:

Ved risiko for støvdannelser samt under sprøjtning anvendes egnet åndedrætsværn,

filtertype P (støv).

Bær evt. beskyttelseshandsker (nitril). Handsker skal vælges i samråd med

handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den

aktuelle arbejdsplads.

Ved risiko for stof i øjnene under sprøjtning anvendes beskyttelsesbriller/

ansigtsskærm.

Bær evt. særligt arbejdstøj.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:

Farve:

Lugt:

Massefylde:

Vandopløselighed:

pH:

Pulver

Hvidt

Ingen

1.2 kg/l

Let opløselig med svag alkalisk reaktion

8 (5% opløsning)

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilitet:

Materialer som bør undgås:

Stabilt under normale forhold.

Som svagt alkali reagerer det med syrer under udvikling af kuldioxid.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Akut toksicitet:

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

LD50 (oral, otte): 4220 mg/kg

Indånding af støv virker irriterende på åndedrætsorganerne. Indånding af sprøjtetåger ved

anvendelse i højtrykslanse, kan irritere luftvejene.

Indtagelse anses ikke som værende sandsynlig.

Hudkontakt kan forårsage irritation.

Stof i øjnene kan forårsage irritation.

2


SIKKERHEDSDATABLAD

4917 - GRAFF-IT-OFF® Blast

12. Miljøoplysninger:

Der foreligger ingen oplysninger om produktets miljømæssige egenskaber.

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG

for søtransport.

Ikke farligt gods.

15. Oplysninger om regulering:

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af

kemiske stoffer og produktet, mærkes produktet som følger:

Faresymbol:

R-sætninger:

S-sætninger:

Ingen

Ingen

Ingen

Kode-nr.: 00 - 1 (1993)

Nationale bestemmelser:

Anvendelsesbegrænsninger:

Krav til særlig uddannelse:

Ingen

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

Ingen

Udarbejdet af

LUCKOW ApS, konsulentfirma

+45 4848 1294

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på oversættelse af leverandørens Sikkerhedsdatablad, vor

nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og

kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som

angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er

overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette

sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

3

More magazines by this user
Similar magazines