4508 - Enviro WC renssanol - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4508 - Enviro WC renssanol - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD

4508Enviro WC Rens / Sanol

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren.

Leverandør:

SAMSON-ENVIRO ApS

Bøgeskovvej 7

3490 Kvistgård

Telefon: 49 13 97 00

Fax.: 49 13 80 40

E-mail:

info@samsonenviro.dk

Produktnavn:

WC rens /Sanol

Pr-nummer: 260516

2.Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

Navn CAS-nr. EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger

Phosphorsyre 75 % 7664-38-2 237-633-2


7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering:

Opbevaring:

Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Sørg for adgang til øjenskylleflaske og

nødbruser i arbejdsområdet.

Opbevares i tæt tillukket originalemballage utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret oktober 2002:

Phosphorsyre:

1 mg/m³

Åndedrætsværn:

Handsker og beskyttelsestøj:

Øjenværn:

Anmærkninger:

Ikke påkrævet ved normal anvendelse.

Bær evt. uigennemtrængelige handsker (PVC, nitrilgummi). Anvend evt. særligt arbejdstøj.

Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm som beskyttelse mod sprøjt i øjnene.

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation samt adgang til øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområdet.

9. Fysisk-kemiske egenskaber.

Udseende : Klar ufarvet væske Lugt : Ingen

pH : 0 Vægtfylde: 1,2 g/ml

Opløselighed i vand: 100 %

10. Stabilitet og reaktivitet.

Produktet er stabilt under normal forhold. Reagerer kraftigt med baser under varmeudvikling.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Indånding af dampe kan irriterer åndedrætsorganerne.

Indtagelse virker stærkt irriterende på slimhinderne i munden og mavetarmkanalen.

Produktet virker stærkt irriterende på huden.

Øjenkontakt virker stærkt irriterende på øjnene og kan medføre alvorlige øjenskader.

12. Miljøoplysninger.

Fedtalkoholethoxylat: Fuld biologisk nedbrydeligt i overensstemmelse med EU regler. (DOC=80% BOD 28/COD: 0,56)

Fisketoksicitet: LC50 (Regnbueørred) 96t: 23.7 mg/l

EC50 (Daphnia Magna) 48 t: 13.4 mg/l

Ved udledning direkte i miljøet et stoffer skadeligt for fisk. Elimineres let ved passage af

rensningsanlæg under dannelse af ugiftige nedbrydningsprodukter.

Phosphorsyre:

Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i pH-værdien. Indeholder

fosfat der hvis det udledes uden behandling til rensningsanlæg med fosfatudfældning, virker som

næringssalt.

Ved udledning af større mængder til kloakker, offentlige afløbssystemer og vandveje kontaktes de lokale miljømyndigheder.

13. Bortskaffelse.

Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til kommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.

2


14. Transportoplysninger.

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering.

Faresymbol(er):

Lokalirriterende

Indeholder: Phosphorsyre (75%)

R-sætninger:

36/38- Irriterer øjnene og huden

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn

26- Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Anden mærkning:

Pr-nummer: 260516

Kodenummer (MAL-kode): 00 – 4 (1993)

16. Andre oplysninger.

Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:

36/38- Irriterer øjnene og huden.

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen

Krav til særlig uddannelse: Ingen udover kendskab til produktets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Anvendelsesområde:

Branche:

Rengøring af toiletkummer

Rengøringsbranchen, privat husholdning

Udarbejdet den: 19.08.2003

Erstatter udgave: 22.08.2002

Opdateringer august 2003: Opdateret i afsnit 8.

Udarbejdet af:

LUCKOW ApS, konsulentfirma

Tlf.: +45 48 48 12 94 Fax.: +45 48 48 12 52

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt

National lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad

Er givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-

Begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national

Lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til

Produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

3

More magazines by this user
Similar magazines