Graffitoff Textylfjerner - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

Graffitoff Textylfjerner - Hosting by Talk Active

Sikkerhedsdatablad

Ref.nr.: 4918 - Graff-it-off Textylfjerner.docTextylfjerner

Version: 23-02-06

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren

Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

CVR: 83-09-90-11

Telefon: (+45) 49139700

Fax: (+45) 49138040

Email:

info@samsonenviro.dk

Produktnavn: GRAFF-IT-OFF® Textylfjerner

Pr-nummer: 1280519

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

Navn CAS nr Vægt% Fare

symbol

R-sæt

ninger

Isoparaffin 90622-

58-5

80-100 Xn 65-66

Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:

3. Fareidentifikation

Sundhedsskadelig

Farlig; Kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen

udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Kode-nr.: 00 - 1 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk

luft og holdes under opsyn. Ved

bevidstløshed, undersøges det om patienten

trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker

vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den

bevidstløse trækker vejret, lejres han i

fastlåst sideleje og holdes varm med tæpper

eller lignende. Tilkald straks læge eller

ambulance.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning

forekomme holdes hovedet lavt, så der ikke

kommer maveindhold i lungerne. Tilkald

omgående læge eller ambulance.

Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud

vaskes grundigt med sæbe og vand. Brug

ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg

læge ved vedvarende irritation.

Øjenkontakt: Skyl omgående med rigeligt vand

(øjenskylleflaske) i mindst 15 minutter. Spil

øjet godt op. Fjern evt. kontakt linser. Søg

læge.

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler:

Personlig beskyttelse:

Skum, pulver eller kulsyre. Undgå

anvendelse af direkte vandstråle

der spreder branden. Udsatte

beholdere afkøles med vand.

Beskyttelsesudstyr samt lufttilført

åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation.

Undgå indånding af dampe. Spild opsamles med absorberende

middel f.eks. sand, jord, granulat eller andet ubrændbart middel.

Blandingen opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse (se

afsnit 13). For personlige værnemidler se afsnit 8. Undgå

udledning af spild til vandmiljøet, kloakker og offentlige

afløbssystemer. Rengør fortrinsvis området med

rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved

forurening af søer, åer, kloakker og andre vandveje informeres

de lokale miljømyndigheder.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:

Opbevaring:

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå

indånding af dampe og sprøjtetåger.

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke

tilladt i arbejdslokaler.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn

og ikke sammen med nærings- og

nydelsesmidler, foderstoffer, lægemidler

o.lign. Hold produktet væk fra

antændelseskilder og oxiderende materialer.

Rygning forbudt. Åbnet emballage opbevares

oprejst for at undgå lækage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation, evt.

ved punktudsugning. Hvis dette ikke er muligt anvendes

åndedrætsværn i henhold til kodenummer.

Grænseværdier i.h.t.

Arbejdstilsynets liste

dateret oktober 2002:

Åndedrætsværn:

Handsker og

beskyttelsestøj:

Øjenværn:

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Petroleumsdestillater:25 ppm

180 mg/m³

Anvend åndedrætsværn i henhold til

kodenummer. Filtertype: A,

Organiske dampe. Ved mulighed for

høje koncentrationer i luften eller

ved irritation af luftvejene, anvendes

lufttilført åndedrætsværn.

Anvend uigennemtrængelige

beskyttelseshandsker (nitril). Bær

evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning

anvendes overtræksdragt.

Bær beskyttelsesbriller/ansigtsskærm

som beskyttelse mod stænk

i øjnene.

Udseende:

Klar farveløs væske

Flammepunkt: 98 °C

Kogepunkt: 225-355 °C

Eksplosionsgrænser: 0.7 – 5.0

Smeltepunkt:


Sikkerhedsdatablad

Ref.nr.: 4918 - Graff-it-off Textylfjerner.docTextylfjerner

Version: 23-02-06

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilt under normale forhold. Undgå varme, gløder, åben il,

gnister og andre antændelseskilder. Undgå kontakt med

oxidationsmidler.

11. Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

12. Miljøoplysninger

Indånding kan forårsage irritation af

luftvejene. Indånding af høje koncentrationer

af opløsningsmiddeldampe kan forårsage

forgiftningssymptomer som, hukommelsesog

koncentrationsbesvær, unormal træthed,

irritabilitet og i ekstreme tilfælde

bevidsthedstab. Langvarig og gentagen

indånding kan give skader på lever, nyrer,

hjerne og nervesystem.

Farlig ved indtagelse. Kan forårsage

hovedpine, kvalme og svimmelhed. Kemisk

lungebetændelse kan opstå, hvis der ved

opkastning kommer opløsningsmidler i

lungerne.

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Langvarig eller gentagen påvirkning kan

medføre udtørring og revner i huden.

Stænk i øjnene forårsager irritation, rødme

og svie.

Undgå forurening af vand- og jordmiljøet. Let bionedbrydeligt.

13. Bortskaffelse

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald. Spild,

rester og tom emballage afleveres til kommunal modtagestation.

EAK-kode: 14 01 03 00 Andre opløsningsmidler og

opløsningsmiddelblandinger.

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for

vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler:

Indeholder:

R-sætninger:

Sundhedsskadelig

Isoparaffiner

65- Farlig: Kan give lungeskade ved

indtagelse. 66-Gentagen udsættelse kan

give tør eller revnet hud.

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn. 23-

Undgå indånding af dampe.24- Undgå

kontakt med huden.62- Ved indtagelse

undgå at fremprovokere opkastning:

kontakt omgående læge og vis denne

beholder eller etiket.

Pr. Nummer: 1280519

Kodenummer

(MAL-Kode):

16. Andre oplysninger

00 – 1 (1993)

Petroleumsdestillater er optaget på Arbejdstilsynets vejledende

liste over organiske opløsningsmidler.

Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:

65- Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. 66-Gentagen

udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Anvendelses

Begrænsninger:

Krav til særlig

uddannelse:

Anvendelsesområde:

Branche:

Dosering:

Udarbejdet den: 22.07.2002

Erstatter udgave: 13.02.2001

Opdateringer juli 2002:

Udarbejdet af:

Må ikke anvendes af unge under

18 år, jvf. Arbejdstilsynets

bekendtgørelse om unges

arbejde.

Ingen udover kendskab til

oplysningerne i dette

sikkerhedsdatablad.

Textylfjerner

Autobranchen, værksteder

o.lign.

Opdateret i afsnit 2. Opdatering

er anført med fremhævet skrift.

LUCKOW ApS, konsulentfirma

Tlf.: +45 48 48 12 94

Fax.: +45 48 48 12 52

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning. Brugerens

arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes

som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar

at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der

stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

More magazines by this user
Similar magazines