4118 - Enviro QuickPuds - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4118 - Enviro QuickPuds - Hosting by Talk Active

Sikkerhedsdatablad

4118 - Enviro QuickPuds.doc

Version: marts 2006

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren

Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

CVR: 31327164

Telefon: (+45) 49139700

Fax: (+45) 49138040

Email:

info@samsonenviro.dk

Produktnavn: Enviro Quick Puds

Pr-nummer: 260559

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

Navn CAS

nr

Butylglycol 111-

Isopropyalkohol

EINECS Vægt% Fare R-sæt

symbol ninger

203- 30 F;Xi 11-36-67

Brandfarlig. Irriterer øjnene. Dampe kan give sløvhed og

svimmelhed. Indeholder organiske opløsningsmidler.

Kode-nr.: 3 – 1 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Tilskadekomne bringes i frisk luft, holdes

varm og i ro. Ved bevidstløshed, undersøges

det om patienten trækker vejret. Hvis

patienten ikke trækker vejret gives kunstigt

åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker

vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes

varm med tæpper eller lign. Tilkald straks

læge eller ambulance.

Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning

forekomme holdes hovedet lavt, så der ikke

kommer maveindhold i lungerne. Tilkald

læge eller ambulance.

Forurenet tøj fjernes straks og huden vaskes

grundigt med sæbe og vand.

Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke

opløsningsmiddel. Søg læge ved

vedvarende irritation.

Øjenkontakt: Skyl omgående med rigeligt vand i mindst 15

minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontakt

linser. Søg læge.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

Fjern under skylningen tøj som ikke er

fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis

lægebehandling er nødvendig, fortsættes

skylningen, indtil lægen har overtaget

behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler:

Særlige risici:

Personlig beskyttelse:

Skum, pulver, vandtåge. Undgå

anvendelse af direkte vandstråle

der vil sprede branden.

Ved brand dannes irriterende

røggasser

Beskyttelsesudstyr samt lufttilført

åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation.

Undgå indånding afdampe. Spild opsamles med ubrændbart,

absorberende middel f.eks. kattegrus, sand eller andet egnet

middel. Blandingen opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse

(se afsnit 13). For personlige værnemidler se afsnit 8.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:

Opbevaring:

Minimer dampkoncentrationer. Må ikke

anvendes i nærheden af åben ild eller

andre antændelseskilder. Undgå kontakt

med huden og øjnene. Undgå indånding af

dampe.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for

børn i overensstemmelse med gældende

regler på et tørt og godt ventileret sted,

adskilt fra fødevarer. Åbnet emballage må

lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst

for at undgå lækage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation, evt.

ved punktudsugning. Hvis dette ikke er muligt anvendes

åndedrætsværn i henhold til kodenummer.

Grænseværdier i.h.t.

Arbejdstilsynets liste

dateret oktober 2002:

Åndedrætsværn:

Handsker og

beskyttelsestøj:

Øjenværn:

Isopropylalkohol: 200 ppm

(tentativ) 490 mg/m³

Butylglycol: 20 ppm 98 mg/m³

Egnet åndedrætsværn i henhold til

kodenummer skal anvendes.

Filtertype; A2.

Anvend uigennemtrængelige

handsker (nitrilgummi). Bær evt.

særligt arbejdstøj.

Brug egnede

beskyttelsesbriller/ansigtsskærm

som beskyttelse mod stænk i

øjnene.

Miljøbeskyttelse:Ved spild/udløb af større mængder til miljøet

informeres de lokale miljømyndigheder.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:

Klar blå væske

pH:

konc. 5.5 neutral

Lugt:

Opløsningsmiddel

Massefylde:

ca. 1.0 g/ml

Opløselig i vand 100 %

4118 - Enviro QuickPuds.doc - Side 1 af 2

Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk


Sikkerhedsdatablad

4118 - Enviro QuickPuds.doc

Version: marts 2006

10. Stabilitet og reaktivitet

14. Transportoplysninger

Produktet er stabilt under normale forhold. Produktet reagerer

med syrer under varmeudvikling. Ved brand frigives

carbonoxider og svovloxider.

11. Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

12. Miljøoplysninger

Butylglycol.

Isopropylalkohol.

13. Bortskaffelse

Indånding kan forårsage irritation af

luftvejene. Indånding af høje koncentrationer

af opløsningsmiddeldampe kan forårsage

forgiftningssymptomer som, hukommelsesog

koncentrationsbesvær, unormal træthed,

irritabilitet og i ekstreme tilfælde

bevidsthedstab. Langvarig og gentagen

indånding kan give skader på lever, nyrer,

hjerne og nervesystem.

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give

opkastninger og mavesmerter. Kemisk

lungebetændelse kan opstå, hvis der ved

opkastning kommer opløsningsmidler i

lungerne.

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med

huden.

Stænk i øjnene forårsager irritation, rødme

og svie.

Er let vandopløseligt og tungt fordampende

og vil derfor overgå til vandigt miljø. Biologisk

nedbrydelighed er god: over 70 %. Fisk

(guldkarper) LC50: 1395-1575 mg/l. Dafnier

(Daphnia magna) EC50: 1815 mg/l. Toksisk

grænsekoncentration for Pseudomonas

putida: 700 mg/l.

Let biologisk nedbrydeligt. Forventes ikke at

bioakkumulere. Fisketoksicitet: LC50 > 1000

mg/l, 48h (DIN 38412, del 15) Dafnier: EC50

> 1000 mg/l 24h (DIN 38412 del 11)

Bakterier: EC10: 5175 mg/l 18 h (Bringmann-

Kühn test)

Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til

kommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.

Affaldsgruppe C

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for

vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

UN-nr 1993

ADR/RID-klasse klasse: 3

Pkg.gr

III

HAZ 30

Cefic Kort 30G35

Transport- Brandfarlig væske n.o.s. (fp. u. 23-61 °C)

betegnelse

IMDG-klasse 3 +(P)

Pkg.gr

III

UN-nr 1993

EMS 3-07

Shipping name Flammable liquid n.o.s. ( fp. u. 23-61 °C)

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler:

Lokalirriterende

Indeholder: Isopropylalkohol, butylglycol

R-sætninger: 10-, Brandfarlig, 36- Irriterer øjnene, 67-

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

S-sætninger: 2-Opbevares utilgængeligt for børn. 26-

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks

grundigt med vand og læge kontaktes.

Pr. nummer 260559

Kodenummer 3 – 1 (1993)

(MAL-Kode)

16. Andre oplysninger

Isopropylalkohol og butylglycol er optaget på Arbejdstilsynets

vejledende liste over organiske opløsningsmidler.

Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2

11-Meget brandfarlig. 20/21/22- Farlig ved indånding, ved

hudkontakt og ved indtagelse. 37- Irriterer åndedrætsorganerne.

36- irriterer øjnene. 67- Dampe kan give sløvhed og

svimmelhed.

Anvendelses

begrænsninger

Krav til særlig

uddannelse:

Anvendelsesområde

Må ikke anvendes af unge under 18

år, jvf. Arbejdstilsynets

bekendtgørelse om unges arbejde.

Ingen udover kendskab til

oplysningerne i dette

sikkerhedsdatablad.

Middel til pudsning af inventar som

f.eks. spejle.

Alm. rengøring

Branche

Udarbejdet den 27.03.2003

Erstatter udgave 22.07.2002

Opdateret marts Opdateret i afsnit 8-14

2003

Udarbejdet af

LUCKOW ApS, konsulentfirma

Tlf.: +45 48 48 12 94

Fax.: +45 48 48 12 52

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning.Brugerens

arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes

som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar

at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der

stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

4118 - Enviro QuickPuds.doc - Side 2 af 2

Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

More magazines by this user
Similar magazines