4118 - Enviro QuickPuds - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4118 - Enviro QuickPuds - Hosting by Talk Active

Sikkerhedsdatablad

4118 - Enviro QuickPuds.doc

Version: marts 2006

10. Stabilitet og reaktivitet

14. Transportoplysninger

Produktet er stabilt under normale forhold. Produktet reagerer

med syrer under varmeudvikling. Ved brand frigives

carbonoxider og svovloxider.

11. Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

12. Miljøoplysninger

Butylglycol.

Isopropylalkohol.

13. Bortskaffelse

Indånding kan forårsage irritation af

luftvejene. Indånding af høje koncentrationer

af opløsningsmiddeldampe kan forårsage

forgiftningssymptomer som, hukommelsesog

koncentrationsbesvær, unormal træthed,

irritabilitet og i ekstreme tilfælde

bevidsthedstab. Langvarig og gentagen

indånding kan give skader på lever, nyrer,

hjerne og nervesystem.

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give

opkastninger og mavesmerter. Kemisk

lungebetændelse kan opstå, hvis der ved

opkastning kommer opløsningsmidler i

lungerne.

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med

huden.

Stænk i øjnene forårsager irritation, rødme

og svie.

Er let vandopløseligt og tungt fordampende

og vil derfor overgå til vandigt miljø. Biologisk

nedbrydelighed er god: over 70 %. Fisk

(guldkarper) LC50: 1395-1575 mg/l. Dafnier

(Daphnia magna) EC50: 1815 mg/l. Toksisk

grænsekoncentration for Pseudomonas

putida: 700 mg/l.

Let biologisk nedbrydeligt. Forventes ikke at

bioakkumulere. Fisketoksicitet: LC50 > 1000

mg/l, 48h (DIN 38412, del 15) Dafnier: EC50

> 1000 mg/l 24h (DIN 38412 del 11)

Bakterier: EC10: 5175 mg/l 18 h (Bringmann-

Kühn test)

Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til

kommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.

Affaldsgruppe C

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for

vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

UN-nr 1993

ADR/RID-klasse klasse: 3

Pkg.gr

III

HAZ 30

Cefic Kort 30G35

Transport- Brandfarlig væske n.o.s. (fp. u. 23-61 °C)

betegnelse

IMDG-klasse 3 +(P)

Pkg.gr

III

UN-nr 1993

EMS 3-07

Shipping name Flammable liquid n.o.s. ( fp. u. 23-61 °C)

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler:

Lokalirriterende

Indeholder: Isopropylalkohol, butylglycol

R-sætninger: 10-, Brandfarlig, 36- Irriterer øjnene, 67-

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

S-sætninger: 2-Opbevares utilgængeligt for børn. 26-

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks

grundigt med vand og læge kontaktes.

Pr. nummer 260559

Kodenummer 3 – 1 (1993)

(MAL-Kode)

16. Andre oplysninger

Isopropylalkohol og butylglycol er optaget på Arbejdstilsynets

vejledende liste over organiske opløsningsmidler.

Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2

11-Meget brandfarlig. 20/21/22- Farlig ved indånding, ved

hudkontakt og ved indtagelse. 37- Irriterer åndedrætsorganerne.

36- irriterer øjnene. 67- Dampe kan give sløvhed og

svimmelhed.

Anvendelses

begrænsninger

Krav til særlig

uddannelse:

Anvendelsesområde

Må ikke anvendes af unge under 18

år, jvf. Arbejdstilsynets

bekendtgørelse om unges arbejde.

Ingen udover kendskab til

oplysningerne i dette

sikkerhedsdatablad.

Middel til pudsning af inventar som

f.eks. spejle.

Alm. rengøring

Branche

Udarbejdet den 27.03.2003

Erstatter udgave 22.07.2002

Opdateret marts Opdateret i afsnit 8-14

2003

Udarbejdet af

LUCKOW ApS, konsulentfirma

Tlf.: +45 48 48 12 94

Fax.: +45 48 48 12 52

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning.Brugerens

arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes

som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar

at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der

stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

4118 - Enviro QuickPuds.doc - Side 2 af 2

Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

More magazines by this user
Similar magazines