4901 - Graffitoff Plex - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4901 - Graffitoff Plex - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD

4901 – GRAFF-IT-OFF® Plexi

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Produktets navn og/eller nummer. Pr nr: 1033227 Udstedelsesdato: 12.03.2008

Revisionsdato: 20.03.2009

4901 – GRAFF-IT-OFF® Plexi

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Samson Enviro ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

Tlf.: 4913 9700

Fax: 4913 8040

e-mail.: info@samsonenviro.dk

Varetype og anvendelsesområde:

Graffiti- og malingfjerner

2. Fareidentifikation:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til gældende bestemmelser.

Langvarig hudkontakt kan forårsage irritation. Indeholder organisk opløsningsmiddel.

Kode-nr.: 1- 1 (1993)

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn CAS-nr: EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger

Fedtalkoholethoxylat

(C9/C11) 68439-46-3 -


SIKKERHEDSDATABLAD

4901 – GRAFF-IT-OFF® Plexi

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler: Vælg slukningsmiddel efter omgivende brand. Brandslukningsvand må ikke udledes til

Personlig beskyttelse:

vandmiljøet, kloakker eller offentlige afløbssystemer.

Beskyttelsesudstyr samt lufttilført åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse: For personlige værnemidler se afsnit 8.

Spild:

Spild opsamles med absorberende middel (f.eks. kattegrus, sand) til egnede

beholdere for bortskaffelse (se afsnit 13). Undgå udledning af spild til vandmiljøet,

kloakker og offentlige afløbssystemer.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

Opbevaring:

Sørg for adgang til øjenskylleflaske. Se afsnit 8 for personlige værnemidler. Undgå kontakt

med øjnene og huden.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og

nydelsesmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation/udsugning.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

γ-butyrolacton: 50 ppm (tentative)

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:

Beskyttelse af hænder:

Øjenværn:

Beskyttelse af huden:

Anvend åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: Organiske dampe.

Ved mulighed for høje koncentrationer i luften eller ved irritation af luftvejene,

anvendes lufttilført åndedrætsværn.

Bær beskyttelseshandsker (nitril). Handsker skal vælges i samråd med

handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den

aktuelle arbejdsplads.

Bær beskyttelsesbriller/ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk i øjnene.

Bær evt. særligt arbejdstøj.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand: Væske

Farve:

Klar farveløs

Lugt:

Svag

Vægtfylde:

1.1 g/ml

pH: 6.5

Vandopløselighed: 100 %

Viskositet:

Som vand

Kogepunkt: >100 °C

Flammepunkt: >105 °C

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilitet:

Stabilt under normale forhold.

2


SIKKERHEDSDATABLAD

4901 – GRAFF-IT-OFF® Plexi

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

12. Miljøoplysninger:

Økotoksicitet:

Fedtalkoholethoxylat:

Gamma butyrolacton:

Benzylalkohol:

Indånding kan forårsage irritation af luftvejene. Indånding af høje koncentrationer af

opløsningsmiddeldampe kan forårsage forgiftningssymptomer som, hukommelses- og

koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.

Langvarig og gentagen indånding kan give skader på lever, nyrer, og centralnervesystem.

Kan forårsage hovedpine, kvalme og svimmelhed. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis

der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.

Langvarig hudkontakt kan forårsage irritation

Stænk i øjnene forårsager irritation, rødme og svie.

Fuld biologisk nedbrydeligt i overensstemmelse med EU regler.

(DOC=80% BOD 28/COD: 0,56)

Fisketoksicitet: LC50 (Regnbueørred 96t: 23.7 mg/l

EC50 (Daphnia Magna)) 48 t: 13.4 mg/l

Ved udledning direkte i miljøet et stoffer skadeligt for fisk. Elimineres let ved

passage af rensningsanlæg under dannelse af ugiftige nedbrydningsprodukter.

Blandbart med vand. Vil sandsynligvis fordampe fra jord og vand til luft. Kan

trænge ned i jorden.

Forventes ikke at adsorberes til jord eller sedimenter. Forventes at være biologisk

nedbrydeligt. Bioakkumuleres ikke.

Anses for at være let biologisk nedbrydeligt.

For dafnier angives: TLm: 360 ppm/48t

Fordelingskoefficient: log Pow = 1,1.

Ved spild/udløb af større mængder til miljøet informeres de lokale miljømyndigheder.

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG

for søtransport.

Ikke farligt gods.

3


SIKKERHEDSDATABLAD

4901 – GRAFF-IT-OFF® Plexi

15. Oplysninger om regulering:

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af

kemiske stoffer og produktet, mærkes produktet som følger:

Faresymbol:

R-sætninger:

S-sætninger:

Ingen

Ingen

Ingen

Kode-nr.: 1 - 1 (1993) Pr-nr.: 1033227

Nationale bestemmelser:

Anvendelsesbegrænsninger:

Krav til særlig uddannelse:

Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år jfr.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

22 Farlig ved indtagelse

20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

36 Irriterer øjnene

36/38 Irriterer øjnene og huden

Udarbejdet af

LUCKOW ApS, konsulentfirma

+45 4848 1294

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på oversættelse af leverandørens Sikkerhedsdatablad, vor

nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og

kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som

angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er

overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette

sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

4

More magazines by this user
Similar magazines