4831 - Enviro AquaControlII - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4831 - Enviro AquaControlII - Hosting by Talk Active

Sikkerhedsdatablad

4831 Aqua - control II

Version: marts 2006

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

Navn

Benzalkonium

-chlorid

Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

CVR: 31327164

Telefon: (+45) 49139700

Fax: (+45) 49138040

Email:

info@samsonenviro.dk

Produktnavn: Aqua – control II

(Oplysninger gælder for det

koncentrerede produkt. Se afsnit 16 for

dosering)

Pr-nummer: 470038

Godkendelse KK 3030-1983

fødevarerdirektoratet:

CAS

nr

8001-

54-5

Vægt%

Fare

symbol

R-sæt

ninger

10 C;Xn;N 21/22-

34-50

Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:

3. Fareidentifikation

Lokalirriterende

Irriterer øjnene og huden. Indtagelse kan forårsage kvalme.

Kode-nr.: 00 – 3 (1993)

Mærkningen gælder for det rene produkt, som det leveres.

Mærkningen og kodenummer (MAL–kode) vil ved korrekt

brugsopløsning ændres eller evt. bortfalde.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Søg ud i frisk luft. Ved vedvarende ubehag

opsøges læge.

Skyl munden grundigt med vand og drik

rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastning.

Opsøg læge.

Fjern gennemvædet tøj/sko. Vask udsat

hud med vand og sæbe. Ved vedvarende

ubehag opsøges læge.

Skyl omgående med rindende vand

(øjenskylleflaske) i mindst 15 minutter. Spil

øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Ved

vedvarende ubehag opsøges læge.

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler:

Personlig beskyttelse:

Produktet er ikke brandfarligt. Vælg

brandslukningsmiddel efter

omgivende brand.

Beskyttelsesdragt inklusive lufttilført

åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Spild opsuges med absorberende middel f.eks. kattegrus, sand.

Blandingen opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse

(se afsnit 13 ). For personlige værnemidler (se afsnit 8)

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:

Opbevaring:

Sørg for adgang til øjenskylleflaske og

nødbruser i arbejdsområdet. Undgå

kontakt med huden og øjnene.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for

børn, og ikke sammen med nærings- og

nydelsesmidler, foderstoffer, lægemidler

o. lign.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier i.h.t.

Arbejdstilsynets liste

dateret oktober 2002:

Åndedrætsværn:

Handsker og

beskyttelsestøj:

Øjenværn:

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Ingen fastsat.

Skulle ikke være nødvendigt under

normale forhold.

Anvend handsker af PE, neopren-,

butyl-, natur- eller nitrilgummi. Bør

evt. særligt arbejdstøj.

Anvend

beskyttelsesbriller/ansigtsskærm

som beskyttelse mod stænk i

øjnene.

Udseende:

Klar ufarvet væske

pH: 7

Lugt:

Ingen

Massefylde:

1 g/ml

Opløselig i vand 100%

Viskositet:

Som vand

Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

- Side 1 af 2


Sikkerhedsdatablad

4831 Aqua - control II

Version: marts 2006

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale håndterings- og

opbevaringsforhold.

11. Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut toksicitet: LD50 oral, rotte: 2.500 mg/kg

LD50 dermal, kanin: ca. 16.000 mg/kg

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

12. Miljøoplysninger

Benzalkoniumchlorid:

Dampe dannet ved evt. opvarmning af

produktet kan forårsage irritation af

luftvejene.

Indtagelse af større mængder kan

forårsage kvalme og opkastning.

Hudkontakt forårsager irritation

Stof i øjnene forårsager irritation.

Produktet er let biologisk nedbrydeligt.

13. Bortskaffelse

Let nedbrydeligt med mere end 80%

ved OECD screening tester.

Klassificeret meget giftigt for

organismer der lever i vand, herunder

bl.a. alger, svampe og bakterier. Da

benzalkoniumchlorid er let

nedbrydeligt vil giftigheden over for

fisk kun være aktuel ved direkte

udledning i vandmiljøet.

Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til

kommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.

Affaldsgruppe: B Affaldskort: 1 EAK-kode: Brugeren skal

selv definere EAK-kode, baseret på anvendelse af produktet.

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for

vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler:

Lokalirriterende

Indeholder: Benzalkoniumchlorid

R-sætninger: 36/38- Irriterer øjnene og huden

S-sætninger: 26-Kommer stoffet i øjnene, skylles

straks grundigt med vand og læge

kontaktes. 37-Brug egnede

beskyttelseshandsker under arbejdet.

Pr. Nummer: 470038

Kodenummer Kode-nr.: 00-3 (1993)

(MAL-Kode):

Anden mærkning:

Anvendelse: Desinfektion i levnedsmiddelvirksomheder og

andre fødevarevirksomheder. Smittestop i institutioner,

hospitaler m.m. Til langtidsvirkende desinfektion af tekstiler

m.m.

Enviro Multidesinfektion er overalt anerkendt til fjernelse af de

fleste forekommende bakterier, alger, svampe og andre

begroninger.

Brugsanvisning: Efter endt rengøring anvendes Enviro

Multidesinfektion til desinfektion i en brugsmængde efter behov.

pH-værdi: 7, neutral

Brugsopløsning: Fra 0,5 - 1,0 pr. i liter vand, eller 5-10 ml/g pr.

1 liter vand.

Fødevaredirektoratet har den 21. november 1983 under

journalnr. KK 3030-1983 udtalt, at præparatet må anvendes på

de af Landbrugsministeriet til eksport autoriserede

kødvarevirksomheder på betingelse af, at brugsanvisningen

følges. Med tilladelsen er ikke taget stilling til den teknologiske

effekt.

Faremærkningen gælder for det rene produkt, som det leveres.

Mærkningen og kodenummer (MAL–kode) vil ved korrekt

brugsopløsning ændres eller evt. bortfalde.

16. Andre oplysninger

Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:

21/22- Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. 34-

Ætsningsfare. 50- Meget giftig for organismer der lever i vand.

Anvendelses

Ingen

Begrænsninger:

Krav til særlig

Ingen

uddannelse:

Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel

Branche:

Dosering:

Levnedsmiddelindustrien m.m.

Desinfektion ca. 1:100. Til

fjernelse af alger 1:2 for hurtigt

og effektivt resultat.

Udarbejdet den: 28.05.2003

Erstatter udgave: 07.03.2003

Opdateret maj 2003: Opdateret i afsnit 15

Udarbejdet af:

LUCKOW ApS, konsulentfirma

Tlf.: +45 48 48 12 94

Fax.: +45 48 48 12 52

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning.Brugerens

arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes

som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar

at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der

stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * Denmark

Tlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

- Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines