4-2003 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

4-2003 - Dansk Holstein

Stress, chaperoner

og SDM-Dansk Holstein

Af ph.d. stud. Torsten Nygård Kristensen, DJF,

Forskningscenter Foulum/Biologisk Institut, Aarhus Universitet

41 Sortbroget kvæg

Succes med bivirkninger

Det avlsarbejde der har været

udført de sidste 40-50 år indenfor

SDM-Dansk Holstein, har

bidraget til en enorm stigning i

bl.a. det genetiske potentiale for

mælkeydelse. Samtidig har forbedret

management været en

medvirkende årsag til en enorm

produktionsstigning. Det er al

mulig grund til dyb respekt for

de resultater, der er opnået, og

som har bidraget til, at forbrugerne

kan købe kvalitetsfødevarer

til en lav pris, samt at der

stadig kan drives rentabel mælkeproduktion

i Danmark. Succeshistorierne,

som der er mange

af når det gælder SDM-Dansk

Holstein, bør dog ikke få landmænd,

konsulenter og forskere

til at lukke øjnene for nogle af

de nye udfordringer, der skal

overvindes, for at denne race

også på sigt vil overleve nationalt

og internationalt. Succesen

med at ændre racen rent genetisk

er ikke opnået uden negative

følgevirkninger. Indavl, som

er behandlet indgående i dette

blad tidligere, er et stigende problem

indenfor racen (et problem

som nu tages alvorligt, og

som nye statistiske metoder kan

være med til at kontrollere).

Samtidig har højere produk tion

i en række tilfælde vist sig, at

medføre flere sygdoms-, adfærds-

og reproduktionsproblemer.

Dette er et stort økonomisk

såvel som etisk problem,

og i Skandinavien tillægges forbedringer

hvad disse problemer

angår allerede stor vægt i

avlsarbejdet.

De problemer, som ovenfor er

skitseret, har skabt en interesse

for et forskningsområde, der

med en bred fællesbetegnelse

kan kaldes stressforskning. Stress

er mange ting, men i relation til

mit ph.d. projekt knytter det sig

til genetisk stress og miljøstress.

Genetisk stress kan skyldes ind -

avl, skadelige mutationer, ugun -

stige koblinger mellem gener

(det at fordelagtige gener i forhold

til en egenskab nedarves

sammen med gener, der indvirker

uhensigtsmæssigt på andre

egenskaber) eller negativ pleiotropi

(et givent gen indvirker

positivt på en karakter, men

påvirker samtidig en anden karakter

negativt). Miljøstress er

bl.a. relateret til management,

f.eks. klimaforhold og fodring.

Til trods for forbedrede opstaldningsforhold,

fodring og

sygdomsbehandling tyder det

på, at moderne malkekøer har

en ringere modstandskraft over -

for miljøforandringer. Den store

stigning i ydelse der er foregået,

stiller enorme krav til en

lang række stofskifteprocesser i

kroppen. Det er derfor intuitivt

forståeligt, at selv små forandringer

i f.eks. klima, generel

pasning eller foder kan få »læsset

til at vælte«.

»Molekylære Chaperoner«

En gruppe stressproteiner, som

betegnes »molekylære chaperoner«,

opreguleres, når levende

organismer bliver udsat for så -

vel ydre (f.eks. en bakterie- eller

virusinfektion, mangelfuld fod -

ring eller ekstrem varme) som

indre (f.eks. indavl, skadelige

mu tationer eller ældning) stress -

påvirkninger. Disse proteiner

bidrager til, at der holdes orden

i cellen ved at medvirke til, at

andre proteiner foldes på den

helt bestemte måde, der gør, at

proteinet er i stand til at udføre

dets funktion i cellen. Samtidig

udgør de en form for »skraldemænd«

i cellerne, der medvirker

til at nedbryde proteiner,

som ikke fungerer, så disse ikke

indvirker negativt på andre bio -

kemiske processer i cellen (figur

1). Uden dette »proteinkvalitetskontrolsystem«

ville kroppens

byggestene, proteinerne

ikke fungere, og organismen

derfor dø.

Der er nye undersøgelser, der viser,

at der findes variation i dette

kontrolsystem, og at effektiviteten

er afgørende for organismers

evne til at modstå

stresspåvirkninger af så vidt forskellig

karakter som sygdomme,

varmestress og ældning. Derfor

kan et effektivt proteinkvalitetskontrolsystem

være afgø -

ren de for, om husdyr kan opretholde

orden i cellerne i forbindelse

med genetisk såvel

som miljømæssig stresseksponering.

Det er med baggrund i

sådanne resultater, at vi og an-

4 2003

More magazines by this user
Similar magazines