God ledelse i Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

God ledelse i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri

GOD LEDELSE

i Region Hovedstadens Psykiatri


FORORD

Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede

medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

om at være førende i forskning og behandling af psykisk sygdom.

Vi har høje forventninger til vores indsats, og det samme har de brugere,

patienter og pårørende, som er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

For at yde vores bedste for dem, skal vi være en effektivt samarbejdende

organisation og en attraktiv arbejdsplads, hvor den faglige udvikling af

medarbejderne understøtter kerneopgaven.

Skal dét lykkes, kræves ikke blot fagligt dygtige medarbejdere, men i høj

grad også kompetent ledelse. Vi kan kun leve op til forventningerne, hvis

vi formår at udøve ledelse lige så engageret og professionelt, som vi løser

vores kerneopgave.

Det konkrete indhold i lederjobbet afhænger selvfølgelig af ledelsesniveau

og ledelsesfunktion. Vi er forskellige som mennesker, og udfordringerne

på ét afsnit kan være meget anderledes end naboafsnittets. Det

er derfor ikke meningen, at alle ledere skal lede på præcis samme måde.

Men der er alligevel en række grundprincipper for ledelse, der bør være

fælles for alle ledere i Region Hovedstadens Psykiatri. Dem har vi samlet

i dette ledelsesgrundlag.

4


Formålet med ledelsesgrundlaget er at gøre det tydeligt for både ledere

og medarbejdere, hvad der forventes af Psykiatriens ledere – herunder

hvilken støtte de bør have i lederjobbet. Dermed kan grundlaget være

et fælles sprog til dialogen om god ledelse, der altid bliver til i et samspil

mellem ledere og medarbejdere.

Ledelsesgrundlaget er ikke skrevet for at stå og pynte på en hylde. Det

skal diskuteres livligt og løbende blandt ledere og medarbejdere. Og det

skal bruges som afsæt i indsatsen for at løfte ledelse i Psykiatrien op på

det høje niveau, der kræves for, at vi kan nå vores mål.

GOD LÆSE- OG LEDELSESLYST

Martin Lund

Psykiatridirektør

5


OVERBLIK

Ledelsesgrundlaget er bygget op i fem afsnit:

1. VIRKSOMHEDSGRUNDLAGET: Vores kerneopgave, ambition og

værdier er fundamentet for opgaveløsningen.

2. LEDELSESOPGAVEN: De generelle krav til ledelse og det særlige

ved psykiatriledelse.

3. LEDELSESUDFORDRINGERNE: De strategiske udfordringer

Region Hovedstadens Psykiatri står over for.

4. LEDELSESPRINCIPPERNE: De fællestræk der bør være ved

ledelse i Psykiatrien – beskrevet som god ledelsespraksis.

5. LEDELSESSTØTTEN: De vilkår og den støtte Psykiatrien giver sine

ledere på vejen mod god ledelse.

7


1. VIRKSOMHEDSGRUNDLAGET

Vores kerneopgave er at yde behandling og støtte til mennesker med

psykiske lidelser og deres pårørende.

Vores ambition er at være førende i forskning og behandling af psykiske

sygdomme. Det indebærer, at:

· ydelserne er af højeste faglige kvalitet,

· vi respekterer brugernes individuelle behov,

· patientforløbet hænger godt sammen fra første til sidste kontakt,

· vi forsker, kvalitetsudvikler og uddanner.

8


Ambitionen er udmøntet i følgende fire grundlæggende værdier:

· FAGLIGHED: Patienter, brugere og pårørende skal have den bedst

mulige behandling og pleje. Det kræver, at vi er eksperter på det psykiatriske

felt.

· ANSVAR: Det skal være let at være patient, bruger og pårørende.

Derfor tager vi ansvar for et sammenhængende forløb.

· RESPEKT: Patienter, brugere og pårørende skal behandles individuelt.

Derfor foregår udredning, behandling og støtte i en atmosfære af

respekt, lydhørhed og vilje til samarbejde.

· UDVIKLING: Vi vil gå forrest i udviklingen af Psykiatrien til gavn for

patienter, brugere og pårørende – derfor prioriteres ledelse, innovation

og dokumenterbare resultater højt.

9


2. LEDELSESOPGAVEN

Ledelsesopgaven består af:

· FAGLIG LEDELSE: at sikre høj faglig kvalitet og stræbe efter fortsat

faglig udvikling.

· PERSONALELEDELSE: at fremme arbejdsglæde, samarbejde og

kompetencer samt stræbe efter at udvikle de menneskelige ressourcer.

· ADMINISTRATIV LEDELSE: at styre Psykiatriens kompleksitet og

stræbe efter stadig mere effektiv drift.

· STRATEGISK LEDELSE: at foregribe og forme fremtiden samt stræbe

efter Psykiatriens langsigtede målsætninger.

· PERSONLIGT LEDERSKAB: at investere personlighed i ledelsesopgaven

og stræbe efter at fylde rollen ud på en reflekteret og troværdig

måde.

10


Disse generelle opgaver får en særlig toning af de vilkår, der gælder for

ledelse på det psykiatriske felt. Det gælder bl.a. følgende fire forhold:

· ET FAGPROFESSIONELT MILJØ: Psykiatrien er en stærk fagprofessionel

kultur, hvor ledelse traditionelt ikke har været betragtet som

selvstændigt fag. Det betyder, at man som leder skal være med til at

opbygge sprog, traditioner og respekt for ledelse.

· IMAGE: Der gælder særlige vilkår for lederne i relation til Psykiatriens

omdømme. Det er en lederopgave at bidrage til afstigmatisering til

gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

· HØJ BEVÅGENHED OG MANGE INTERESSENTER: Psykiatrien er

et område, der nyder stor offentlig opmærksomhed, og som mange

har en holdning til. Som leder må man kunne manøvrere i et komplekst

felt af ofte modsatrettede ønsker og krav.

· EN STÆRK DEMOKRATISK TRADITION: I Psykiatrien er der opbygget

en stærk og positiv tradition for medindflydelse. Det kræver, at

lederen involverer forskellige grupper på en relevant måde – uden at

sætte sin egen ret og pligt til at træffe beslutninger over styr.

11


3. LEDELSESUDFORDRINGERNE

Oven i ledelsesopgaven kommer så de aktuelle krav og strategiske udfordringer,

Psykiatrien står over for. Det gælder især følgende syv punkter:

AT SIKRE ET ENSARTET HØJT FAGLIGT NIVEAU

Som landets største psykiatriske virksomhed skal Region Hovedstadens

Psykiatri være førende inden for faglig udvikling og forskning. Psykiatrien

skal intensivere forskning, innovation og kvaliteten af behandlinger, så

diagnostik og behandling sker på et ensartet og evidensbaseret grundlag

i hele regionen. Patienter, brugere og pårørende skal opleve behandling og

pleje på samme høje niveau, uanset hvor de møder Psykiatrien, og ledere

skal motivere til faglig udvikling til gavn for patienterne.

AT KOMME BRUGERNES BEHOV I MØDE

Ethvert fagprofessionelt miljø har tendens til at gøre faget til omdrejningspunkt

for sit virke. Derfor er det lederens ansvar at sikre, at omdrejningspunktet

altid er patienters, brugeres og pårørendes behov. Det er en

lederopgave at motivere medarbejderne til en serviceorienteret, systematisk

udvikling og tilrettelæggelse af gode patientforløb.

12


AT SKABE BEDRE SAMMENHÆNG I PATIENTFORLØBENE

Med opbygningen af én fælles organisation og realiseringen af psykiatriplanen

er der skabt gode rammer for en sammenhængende Psykiatri.

Arbejdet med specialeplanerne vil i højere grad betyde, at patienter, brugere

og pårørende vil bevæge sig mellem centrene. En vigtig vej til at gøre

behandling, pleje og støtte bedre er at sikre en naturlig sammenhæng i

de enkelte patientforløb mellem Psykiatriens forskellige behandlingsmuligheder

samt i forhold til andre relevante parter.

AT OPBYGGE EN STÆRK SAMLET ORGANISATION

Region Hovedstadens Psykiatri er en fusion af parter med forskellige erfaringer,

viden, metoder og kultur. Selv om de formelle strukturer er på

plads, er der fortsat brug for at fastholde ledelsesfokus på at opbygge

en stærk og samlet organisation.

Der ligger derfor en stor ledelsesudfordring i relation til kulturudviklingen.

Kulturen har en betydning i forhold til den måde, opgaven løses på, og

hvordan vi bliver oplevet. Derfor vil kulturen understøtte udviklingen i retning

af et større fokus på vores omverden og de krav og forventninger,

der stilles til os.

13


AT UNDERSTØTTE EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Det kræver en flerstrenget indsats at skabe og sikre sunde, trygge og attraktive

arbejdspladser, der kan fastholde nuværende og rekruttere nye

medarbejdere. Her er faglige udfordringer, meningsfulde opgaver og ordnede

arbejdsforhold blot et nødvendigt fundament. Vi skal også arbejde

systematisk med områder som indflydelse, fleksibilitet, personlig udvikling,

dialog og sparring. Områder der stiller betydelige krav til god ledelse.

AT UDVIKLE KOMMUNIKATIONEN I EN UNG, STOR OG KOMPLEKS

ORGANISATION

Kommunikation er en helt central ledelsesopgave. Region Hovedstadens

Psykiatri er en ung og kompleks organisation med stor bevågenhed i

omgivelserne. Lederens opgave er derfor at være synlig og bidrage til at

profilere Psykiatrien udadtil samt udvikle kommunikationen med patienter

og pårørende. Derudover skal lederen sikre kommunikation internt i

organisationen. Lederen fungerer som oversætter af budskaber mellem

medarbejdere og topledelse og formidler Psykiatriens vilkår, visioner og

strategier, så medarbejderne får indsigt i rammer og mål for opgaveløsningen.

Samtidig skal lederen oversætte ønsker og idéer fra den kliniske

hverdag til topledelsen.

14


AT DOKUMENTERE OG SYNLIGGØRE VORES RESULTATER

Som offentlig institution skal Psykiatrien til enhver tid kunne redegøre for,

at samfundet får bedst mulig Psykiatri for de penge, politikerne bevilger.

Derfor skal vi være gode til at styre ressourcerne, så de bruges til at nå

de fastlagte mål. Der ligger også en opgave i aktivt og åbent at fortælle

omverdenen om resultaterne af vores indsatser.

15


4. LEDELSESPRINCIPPERNE

God ledelse kan i praksis se meget forskellig ud. Men på tværs af lederjob

er der en række principper, der bør præge alle former for ledelse i Psykiatrien.

Disse principper beskriver vores ideal om god ledelsespraksis og

skal ses som en konkretisering af Psykiatriens fire værdier: faglighed, ansvar,

respekt og udvikling.

FAGLIGHED I LEDELSE BETYDER:

· Lederne skaber et højt fagligt niveau.

· Lederne sikrer en sammenhængende Psykiatri og fokuserer på

patienten og patientsikkerhed.

· Ledelse har en central plads.

· Lederne sætter høje mål og sammenligner præstationer med andre.

· Lederne understøtter, at medarbejderne har ressourcer og motivation

til at løse kerneopgaven.

16


ANSVAR I LEDELSE BETYDER:

· Lederne delegerer og viser, at medarbejderne også er ansvarlige for

resultatet.

· Lederne tager ansvar for eget og medarbejdernes velbefindende.

· Lederne motiverer og engagerer medarbejderne gennem involvering i

mål og indsatser.

· Lederne oversætter, i samarbejde med medarbejderne, Psykiatriens

mål, så de opleves som nærværende og meningsfulde og tager

ansvar for, at de nås.

· Lederne har fokus på at opnå de aftalte mål og understøtter en

optimal udnyttelse af ressourcerne.

17


RESPEKT I LEDELSE BETYDER:

· Ledelse er kendetegnet ved klare mål, oprigtighed, åbenhed

og sparring.

· Lederne lytter, anerkender og inddrager andres idéer og forslag og

sikrer, at samarbejdet foregår i en tillidsfuld atmosfære.

· Lederne giver og søger feedback.

· Lederne inddrager forskellige fagkompetencer i løsningen af opgaver.

· Lederne er bevidste om deres funktion som rollemodel.

18


UDVIKLING I LEDELSE BETYDER:

· Lederne er visionære, ”tænker ud af boksen” og udfordrer faste

antagelser.

· Lederne er ambitiøse, viser mod og tager kalkulerede risici.

· Lederne viser ”drive”, energi og får tingene gjort.

· Lederne er direkte og stiller krav.

· Lederne er innovative og skaber udvikling og vækst.

19


5. STØTTE TIL GOD LEDELSE

Psykiatrien stiller høje krav til sine ledere. Krav, der modsvarer vores ambition

og værdier, og som skærpes yderligere af de særlige kendetegn ved

ledelsesopgaven og de udfordringer, vi står over for.

Derfor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe og understøtte lederne i deres

gerning. Denne støtte har bl.a. følgende udtryk:

· Det fælles ledelsesgrundlag er med til at præcisere de fælles forventninger

til god ledelse og dermed også til den enkelte leders ledelsesrum.

· Lederudviklingssamtalen er omdrejningspunktet for den enkelte leders

mål, indsatser og personlige udvikling – fagligt såvel som ledelsesmæssigt.

· Som støtte til den enkelte leders fortsatte udvikling, gennemfører Region

Hovedstaden en såkaldt 360-graders lederevaluering.

20


· Ledere skal have adgang til nyttige og tidssvarende ledelsesværktøjer.

Det gælder tjeklister og skemaer til brug i forskellige situationer,

relevante målinger som APV, informationssystemer som LIS, aktuelle

personalejuridiske regler samt relevante HR- og løndata.

· Alle ledere deltager i et lederudviklingsprogram. Målet er at styrke en

fælles ledelseskultur, tydeliggøre forventninger til ledelse og understøtte

det personlige lederskab. Programmerne er samtidig med til at

opbygge netværk, hvor lederne kan udveksle erfaringer og søge sparring

i ledelsesspørgsmål.

· Seminarer, hvor der er fokus på ledelse, strategi og handlingsplaner.

21


Region Hovedstadens Psykiatri

Kristineberg 3

2100 København Ø

Tlf: 4511 2000

www. psykiatri-regionh.dk

Grafisk design: Anne Bundgaard og Rikke Bransner

Koncern Kommunikation, Grafik & TV

Foto: Phillip Drago Jørgensen og Lars Gundersen

Marts 2010

Billederne med patienter og medarbejdere viser situationer

fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Ordre nr: 14583

More magazines by this user
Similar magazines