Marts 2009 - Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

dta.taxi.dk

Marts 2009 - Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Medlemsblad

Marts

2009

Christian Winther holdt som formand 1. marts.

Han ses her på talerstolen ved seminaret i oktober.

Læs mere inde i bladet om formandsskiftet

og generalforsamlingen den 15. april.

Foto: Erling Jensen.

www.dta.taxi.dk


Ublu overenskomst-krav Danske Taxivognmænds

Af Niels Venge Olesen

Da Chr. Winther den 1. marts

valgte at trække sig som formand

for DTA, falder det i mit

lod som konstitueret formand

at skrive denne DTA-blads leder.

Chr. Winther skriver andet sted

i bladet om baggrunden for

hans beslutning om at trække

sig fra formandsposten.

Flere steder i landet er HK overenskomsterne

for taxaselskabernes

centralpersonale blevet

opsagt, hvorfor de naturligvis

skal genforhandles. Indtil videre

er DTA orienteret om, at der to

steder er fremsendt krav fra HK

– nemlig til henholdsvis Ålborg

Taxa og Herning Taxa.

Ålborg Taxa modtog som det

første selskab overenskomstkrav

fra HK Ålborg, og dette krav

er helt og aldeles ublu! Samlet

set svarer kravet fra HK til en

lønfremgang på ikke mindre end

ca. 9 % pr. år. Når man ellers

tænker på, hvordan arbejdsmarkedet

reagerer i øjeblikket, fornemmer

man, at HK Ålborg må

leve i en anden virkelighed, end

den vi andre lever i.

Vores virkelighed er jo den, at

medarbejdere rundt omkring i

landet accepterer yderst ringe

lønstigning – ja, visse steder

oplever man endda, at medarbejderne

accepterer decideret

lønnedgang for at fastholde

arbejdspladserne. Det er nemlig

også vores virkelighed, at taxacentraler

rundt omkring i landet

rask væk er begyndt at afskedige

medarbejdere, p.g.a. nedgang

i antallet af kunder som

ønsker at telefonbestille en

taxa.

For at vende tilbage til sagen om

indgåelse af overenskomst mellem

Ålborg Taxa og HK Ålborg,

har DTA’s bestyrelse anbefalet

Ålborg Taxa, at tilbyde en lønfremgang

på 2½ % pr. år. Vi

synes faktisk, det vil være en

ganske pæn lønfremgang i den

nuværende økonomiske situa-

Arbejdsgiverforening

Rosenlunds Allé 8

2720 Vanløse

Tlf. 38 71 80 00

Fax 38 71 83 00

Bestyrelse

Formand

Niels Venge Olesen

Vilhelmsro 150

3480 Fredensborg

Tlf.: 48 48 22 60

Mobil: 22 93 30 13

Fax.: 45 76 79 79

E-mail: tno@olesen.mail.dk

Næstformand

Hans-Henrik Petersen

Ringstedgade 48

4700 Næstved

E-mail: formanden@naestvedtaxa.dk

Torben Kirketerp

Vægtens Kvarter 39

6710 Esbjerg

Tlf.: 75 14 33 44

Mobil: 22 22 19 30

E.mail: torbenkirketerp@webspeed.dk

Søren Madsen

Rantzausmindevej 141

5700 Svendborg

Tlf.: 62 20 89 23

Mobil: 40 45 79 23

E-mail: sma@taxafyn.dk

Finn L. Jensen

Skolevej 43

2630 Taastrup

Administration:

Knud Erik Knudsen

dta@taxi.dk

Kurt Søgaard Nielsen

E-mail: ksn@taxi.dk

Annoncer

Knud Erik Knudsen

dta@taxi.dk

Redigering og layout

Erling Jensen, journalist, DJ

www.blaesbjerghus.dk

www.dta.taxi.dk

Email: dta@taxi.dk

Oplag

2500

Officielt medlemsblad for

Danske Taxivognmænds

Arbejdsgiverforening

ISSN: 1901-0346

Niels Venge Olesen er konstitueret formand, efter Christian Winther

holdt som formand 1. marts. Foto: Erling Jensen.

2 Marts 2009


tion. Ålborg Taxa’s bestyrelse er

fuldstændig enig med DTA’s bestyrelse

i, at lønfremgangen skal

være på det anbefalede niveau.

Da Ålborg Taxa er først med ny

overenskomst, er det samtidig

uhyre vigtigt, at den ikke bliver

for dyr, da det jo i givet fald let vil

få afsmittende virkning ved indgåelse

af overenskomster i resten

af landet.

Det bliver ganske spændende at

følge de videre forhandlinger. Et

eventuelt sammenbrud helt til

Forligsinstitutionen er ikke utænkeligt

– og sker det, er der jo

pludselig åbnet op for en

mulig konfl ikt. Men lad os i

mellemtiden håbe, at HK kommer

til fornuft – at de vil åbne øjnene,

så vil de nemlig få øje på

den virkelighed, som vi

andre lever i !

Søren Madsen stiller på generalforsamlingen den 15. april op som ny formand.

Han ses her i snak med Gert Mark, Aalborg Taxa ved seminaret i oktober.

Foto: Erling Jensen.

Marts 2009 3


Christian Winther´s tilbagetræden

fra DTA-bestyrelsen

Af Christian Winther

Da jeg i sin tid lod mig opstille

som kandidat til formand for

DTA, redegjorde jeg for min hidtidige

tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som man måske erindrer

det, har jeg i langt størstedelen

af tiden været tilknyttet hyrevognsbranchen,

hvilket har været

en utrolig spændende periode

– ikke blot i tiden bag rattet i

selve hyrevognene, men i lige

så stort et omfang, når jeg tænker

tilbage i tiden på mit bestyrelsesarbejde.

På sidstnævnte område tog jeg

de første skridt i bestyrelsesarbejdet

i Aalborg Taxa, hvor jeg

selv mener at have indhøstet så

stor erfaring, at jeg som ovenfor

anført, kandiderede som formand

for DTA, hvor jeg opnåede

valg til formand.

Dét at være formand for en

landsdækkende faglig organisation

har bibragt mig mange nye

bekendtskaber på landsplan,

men tillidshvervet har ligeledes

indført mig i mange nye aspekter

udi organisationsarbejde,

hvilket har været utroligt spændende

faktorer at beskæftige sig

med.

4 Marts 2009

Jeg har således været involveret

i f.eks. overenskomstforhandlinger

for chaufførerne, hvilket

forløb vil gentage sig i foråret

2010, hvilket efter vedtægtens

forskrift er det sammenfaldende

tidspunkt for det ordinære valg

af formand. Jeg tror, at de forestående

overenskomstforhandlinger

bliver endnu mere omfangsgribende

end nogensinde

tidligere, hvilket kræver, at bestyrelsen

med formanden i spidsen

og sammen med administrationens

medarbejdere er så

godt rustede som vel muligt til

disse arbejdsopgaver.

Jeg har tidligere bebudet, at jeg

ved det seneste valg indtrådte i

min sidste valgperiode. Sammenholdt

med førnævnte valgtidspunkt

og de forestående

overenskomstforhandlinger, har

jeg tænkt meget over, om ikke

det ville være bedre for helhedens

skyld, at jeg nedlagde mit

formandshverv på nuværende

tidspunkt, hvorved den nyvalgte

formand herved fi k et års tid til

at sætte sig grundigt ind de

mange facetter, der er forbundet

med overenskomstforhandlingerne.

Andre faktorer har herudover

præget mine fremtidsovervejelser.

I denne forbindelse bliver

jeg nødsaget til at erkende, at

jeg gennem det sidste års-tid

har været ramt af sygdom med

ledsagende hospitalsindlæggelser.

De signaler, som kroppen

har sendt mig, indgik ligeledes

som væsentlige faktorer i min

beslutning, der er, at jeg nedlagde

mit tillidshverv som DTAformand

pr. 1.marts 2009, hvilket

jeg meddelte den øvrige

DTA-bestyrelse den 13.2.2009.

For en ordens skyld vil jeg meddele,

at bestyrelsen på et møde

den 3.2.2009 drøftede mine

overvejelser, hvor jeg indstillede

for den øvrige bestyrelse at

pege på Søren Madsen fra

Svendborg Taxa som min efterfølger

som formand for DTA,

hvilket blev taget til efterretning.

Naturligvis har andre vognmænd

udenfor bestyrelsen mulighed

for at kandidere til formand,

hvilken afgørelse

påregnes at kunne ske på en

ekstraordinær generalforsamling,

der passende tidsmæssigt

kan ske på den sammenfaldende

dato for afholdelsen af DTA´s

ordinære generalforsamling.

Jeg vil afslutningsvis meddele en

stor tak for den tid, som jeg beklædte

formandshvervet, hvilken

tak skal rettes til de mange

vognmand og samarbejdspartnere

i øvrigt, som jeg gennem

årene har haft den glæde at

være sammen med. Ligeledes

en tak for samarbejdet i bestyrelsen

og til administrationens

medarbejdere. Det er mit inderligste

håb, at et konstruktivt videre

samarbejde med DTA som

spydspids, må fortsætte til gavn

for hele taxibranchen.

Christian Winther


Søren Madsen kandiderer til ny DTA-formand

Af Søren Madsen

Som medlem af DTA-bestyrelsen

kommer det ikke just som nogen

helt stor overraskelse, at Christian

Winther har valgt at nedlægge

sit tillidshverv som formand for

vores arbejdsgiverforening. Årsagen

hertil skyldes, at vi forud

for mandatnedlæggelsen har

drøftet dette i bestyrelsen, og

når man læser Christian´s ”farvel”

i et andet indlæg i nærværende

blad, tror jeg, at mange

udmærket forstår tilbagetrækningen

og årsagerne hertil.

Gennem mange-mange år har

jeg kendt Christian som en god

ven og kammerat, men særligt er

jeg kommet tæt på Christian gennem

mit nu 4-årige medlemskab

af DTA-bestyrelsen. Ved nærværende

vil jeg nøjes med at udtrykke

en stor tak til Christian for

din indsats i DTA; vort venskab

vil selvsagt fortsætte udenfor bestyrelsesrækkerne

i tiden fremover.

Men når dette er sagt, skal jeg

meddele, at de mange spændende

forhold, som vi bliver

præsenteret og involveret i som

medlemmer af DTA-bestyrelsen,

har gjort, at jeg gerne ønsker ”at

komme endnu tættere på”, hvilket

kan ske ved et endnu tættere

samarbejde til/med administrationen,

hvor jeg ved, at formandshvervet

åbner en stor mulighed

herfor.

Som nævnt er jeg i DTA-bestyrelsen,

og har derfor allerede nu

lejlighed til at præsentere mig

selv og samtidig meddele mine

visioner for at beklæde et formandshverv:

Som ung mand på blot 21 år

startede jeg i taxibranchen som

chauffør-afl øser, hvor jeg efter

ca. 5 år blev selvstændig vognmand

i 1979. Skønt min nu

”fremskredne” alder på 56 år, er

jeg ikke vokset særligt meget i

højden, hvorimod min indsigt i

de mange forskellige aspekter i

taxibranchen er tårnhøje. Disse

erfaringer har jeg indhøstet via

mine mange forskellige tidligere

tillidsposter via diverse bestyrelsesarbejder,

hvor jeg som nævnt

fortsat er medlem af DTA-bestyrelsen

såvel som bestyrelsesmedlem

i DTR´s ”Region Syd-

Danmark”.

Via min egen taxi-forretning og

arbejdsgiver overfor fl ere chauffører,

er jeg helt på bølgelængde

med de mange arbejdsretlige

forhold, som en vognmand nødvendigvis

skal forholde sig til i

dagligdagen. Jeg skal i denne forbindelse

vedkende, at jeg som

arbejdsgiver også har været godt

på vej gennem ”3F´s vridemaskine”,

og derved konstateret, at

dydens smalle vej nøje skal respekteres,

og skønt dette efterkommes,

er man som arbejdsgiver

i branchen endda ikke sikker

på sin vej.

Med denne erfaring i rygsækken,

vil jeg ved et evt. valg som formand

for DTA derfor – med bestyrelsen

og administrationen

som samarbejdspartnere, derfor

arbejde målrettet for, at DTA får/

viderefører gennemskuelige

overenskomster, der tjener såvel

chauffører såvel som vognmænd

til gensidig forståelse og enighed.

Samme intention har jeg

naturligvis f.s.v. angår personalet

på bestillingskontorerne. Herudover

vil jeg arbejde målrettet for,

at vi i DTA bliver endnu fl ere

medlemmer, for kun ved forstærket

styrke får vi den politiske

indfl ydelse, som landets største

arbejdsgiverforening berettiger

os til, hvilket bl.a. andet kan ske

ved en forstærket oplysningsvirksomhed

for medlemmerne,

som f.eks det afholdte seminar i

Fredericia i oktober 2008. Jeg vil

være initiativtager for, at sådanne

arrangementer gentages, ligesom

jeg ved valg som formand,

vil være at se rundt omkring i

landet, når der arrangeres aktiviteter

med DTA´s deltagelse. Jeg

er således også fortaler for, at

DTA´s nuværende nære kontakt

til/med hvert enkelt medlem videreføres,

med den individuelle

sagsbehandling.

Jeg vil afslutte mit indlæg med:

Jeg håber, at vi ses den

15.4.2009 i de skønne naturomgivelser

rundt omkring Hotel

Munkebjerg i Vejle. På gensyn.

Søren Madsen

Marts 2009 5


Dagsorden til ordinær generalforsamling

den 15.4.2009

I DTA-medlemsbladet for december

2008 blev der tilkendegivet

et varsel om DTA´s generalforsamling,

der fi nder sted:

Onsdag den 15. april 2009

kl. 11.00.

Sted. Hotel Munkebjerg, Vejle,

hvor der ved nærværende kan

meddeles medlemmerne er noget

fyldigere oplysning til dagsordenens

enkelte punkter, end

ved førnævnte indkaldelse

(DTA´s vedtægt § 9, stk. 3).

Dagsordenen foreslås afviklet i

den rækkefølge, som den fremstår

jfr. vedtægtens § 9, stk. 4,

nemlig:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens

beretning til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede

regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af to regnskabskontrollanter

og to suppleanter for

disse

8: Eventuelt

Ad. 1: Bestyrelsen foreslås advokat

Kurt Søgaard Nielsen

Ad. 2: Beretningen præsenteres af

konstitueret formand Niels

Olesen. Se i øvrigt bestyrelsens

skriftlige beretning andet sted i

nærværende blad.

Ad. 3: Driftregnskab/status kommenteres

af Knud E. Knudsen;

regnskabstallene ses andet sted

i nærværende blad.

Ad. 4: Bestyrelsen foreslår nedenstående

vedtægtsændringer.

Ad. 5: Hans-Henrik Petersen og Søren

Madsen er på valg. Begge er

villige til genvalg.

Ad. 6: De tidligere to valgte to

bestyrelsessuppleanter er nu

begge indtrådt i bestyrelsen; der

påregnes opstillet kandidater på

selve generalforsamlingen.

Nuværende vedtægtsformulering:

Ny formulering:

§ 4, stk. 3, andet afsnit:

Bliver kontingentet ikke erlagt inden denne frists udløb, ophører Afsnittet udelades.

medlemskabet, men uanset dette er DTA berettiget til at lade

kontingentet inddrive hos det pågældende medlem, som ikke kan

optages igen uden betaling af det skyldige beløb.

§ 8, stk. 1, sidste afsnit:

Såfremt der i de nævnte tilfælde optages forhandling med løn- Såfremt der i de nævnte tilfælde optages forhandling

modtagerens hovedorganisation, skal det pågældende medlem med lønmodtagerens hovedorganisation, inviteres

være repræsenteret.

det pågældende medlem med til forhandlingen.

§ 9, stk. 5, 2.det afsnit:

Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år og er skiftevis på valg Bestyrelsessuppleanterne vælges på den ordinære

hvert andet år.

generalforsamling for en ét-årig periode.

§ 9, stk. 5, 3.die afsnit:

Regnskabskontrollanter og suppleanter vælges

Regnskabskontrollanter og suppleanter vælligeledes

for 2 år og er skiftevis på valg hvert

ges ligeledes på den ordinære generalforandet

år.

samling for en ét-årig periode. Valg til de

Valg til de enkelte poster sker særskilt.

enkelte poster sker særskilt.

§ 10, stk. 2:

En ekstraordinær generalforsamling kan kun

En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle

behandle den dagsorden, hvorpå den er ind-

den dagsorden, hvorpå den er indkaldt. Indkaldelsen

kaldt. Indkaldelsen til den ekstraordinære

skal sammen med dagsordenen ske med et varsel

generalforsamling skal udsendes med mindst

på mindst 8 dage ved meddelelse i DTA´s medlems-

8 dages varsel og skal ledsages af dagsordenen. blad eller ved brev til hvert enkelt medlem.

§ 11, stk. 1:

På en generalforsamling ordinær/ekstraordinær

På en generalforsamling ordinær / ekstraordiskal

skriftlig afstemning afholdes, når dirigenten,

nær skal skriftlig afstemning afholdes, når

bestyrelsen eller mindst 25 fremmødte stemme-

dirigenten eller mindst 25 fremmødte stemberettigede

stiller krav herom.

meberettigede medlemmer stiller krav herom.

§ 11, stk. 5: Nyt afsnit: Medlemmer, der er i kontingentrestance på

generalforsamlingstidspunktet har ikke stemmeret.

6 Marts 2009


Marts 2009 7


Bestyrelsens skriftlige beretning

Af Niels Venge Olesen

Som nævnt andre steder i denne

udgave af DTA-medlemsbladet,

har Chr. Winther valgt at

trække sig fra formandsposten

den 1. marts, hvorfor jeg som

konstitueret formand her har

forfattet bestyrelsens skriftlige

beretning. Nu skal man ikke tro,

at bestyrelsesarbejdet af den

grund er gået i stå – jeg vil snarere

tillade mig at sige: Tværtimod.

I beretningen vil jeg tage udgangspunkt

i nogle af de overordnede

forhold, som vi har beskæftiget

os med siden sidste

generalforsamling. Flere af de

forhold som beskrives i denne

beretning, har været beskrevet

tidligere i DTA-bladene, så på

denne baggrund kan beretningen

i et vist omfang opfattes

som et resume af tidligere meddelte

oplysninger.

Nye lokaler

DTA har jo som bekendt fået ny

adresse – at få de nye lokaler

bygget om blev imidlertid en

betydeligt mere tidskrævende

opgave, end vi havde forestillet

os. Udlejer vil vi ikke klantre –

her var tingene i orden fra starten.

Nej, håndværkerne som

skulle ombygge lokalerne var

desværre betydelig længere tid

om at få arbejdet færdigt, end

det var nødvendigt. Men byggeri

og renoveringer af ejendomme

var jo på det tidspunkt stadig

i fulde omdrejninger i samfundet

som helhed.

Bestyrelsen er fuldt ud bekendt

med det store besvær, det engang

imellem har været blot at

komme i telefonisk kontakt med

administrationen. Vi ved, hvor

vigtigt det er, at være helt afklaret

i f.eks. opsigelsessager, og

for de fl este medlemmer er det

nemmeste og hurtigste at rette

telefonisk henvendelse til adminstrationen

herom. Bestyrelsen

håber, at medlemmerne har

haft forståelse for de problemer

vi havde, når kontoret ikke var

bemandet. Vi ved godt, at der

ind imellem stadig kan være

problemer med telefonisk kontakt,

men vi mener nu, at forholdet

er blevet forbedret betydeligt,

idet der foretages omstilling

af telefonerne, når kontoret ikke

er bemandet. Vores personalenormering

er jo tillige ganske

lille, og det kan jo også betyde,

at telefonen er optaget – så

skyldes det antagelig, at andre

medlemmer bliver serviceret.

Det kunne være en stor hjælp,

hvis medlemmerne i højere grad

ville benytte vor e-mail adresse

– dta@taxi.dk - så vil man nemlig

være sikker på, at få en hurtig

og præcis tilbagemelding om

sine spørgsmål.

Men ellers synes vi selv, at vi

har fået indrettet DTA i nogle

yderst velfungerende lokaler,

hvilket vi da også hørte fra fl ere

sider, da vi afholdte vores reception,

hvor medlemmer og

samarbejdspartnere kunne tage

lokalerne nærmere i øjesyn. Der

kom heldigvis rigtig mange

mennesker på besøg ved receptionen,

hvor der naturligvis også

blev fortalt mange ”taxi-røverhistorier”.

Der skal lyde en stor

tak for de mange fl otte gaver,

som vi modtog denne dag.

Overenskomster

I DTA’s vedtægt § 2 står, at ét af

vores formål er at bistå medlemmerne

ved forhandlinger omkring

kollektive overenskomster.

Bestyrelsen vil i den forbindelse

fremhæve, at der det seneste

år, er blevet underskrevet ikke

mindre end to selvstændige

chaufføroverenskomster i DTA

regi i hovedstadsområdet. Netop

i hovedstadsområdet har det

knebet gevaldigt med at få indgået

egentlige overenskomster.

3F vil imidlertid meget ofte forsøge

at henvise til den såkaldte

landsoverenskomst, men realiteten

er imidlertid, at denne

overenskomst kun har retsvirkning

i ganske få ansættelsesforhold.

Af de to indgåede overenskomster

i DTA regi er den ene overenskomst

indgået med 3F i Hovedstaden,

og den anden aftale

er indgået med en lokal chaufførklub.

I aftalen med 3F er aflønningen

aftalt som provision

plus pension, mens aftalen med

den lokale chaufførklub gives

provisionsløn uden pension.

Ved genforhandling af overenskomster

er kravene fra de faglige

organisationer med hensyn

til lønkrav ofte helt urealistiske.

8 Marts 2009


Vi så det senest ved de mange

sammenbrudte overenskomstforhandlinger

for chauffører i

2007, der så blev afsluttet via

Forligsmandens mellemkomst.

Da vi i bestyrelsen i starten af

marts måned i år, blev konfronteret

med kravene fra HK Ålborg

til Ålborg Taxa (overenskomst

for centralpersonalet), måtte vi

erkende, at HK bestemt heller

ikke holder sig tilbage. Deres

krav og taxas reaktion herpå kan

læses i dette blads leder.

Ansættelseskontrakter

På hvert bestyrelsesmøde orienterer

administrationen om de

sager, der er i gang eller under

forberedelse. Det er noget deprimerende

at konstatere, at det

altovervejende problem stadig

er krav om godtgørelse for mangelfuld

eller helt manglende ansættelseskontrakt.

Når nu loven

foreskriver at en ansættelseskontrakt

skal foreligge – hvorfor

så ikke udfylde den ved ansættelsen,

så glemmer man det

ikke! Manglende ansættelseskontrakt

kan medføre krav om

godtgørelse på helt op til kr.

50.000 – det virker som sløseri,

når en sådan banalitet ikke er

bragt i orden ! Bestyrelsen skal i

den forbindelse henvise til vor

hjemmeside – www.dta.taxi.dk -

hvor en standard ansættelseskontrakt

kan hentes.

Seminar

Den 21. oktober afholdte DTA

et seminar i Fredericia, hvor

taxibranchens fremtid og økonomiske

vilkår var på dagsordenen.

Dette vidtforgrenede emne

var måske i yderkanten af DTA’s

egentlige formålsparagraf – men

bestyrelsen mente, at med de

meldinger som bl.a. forelå fra

Konkurrencestyrelsen, så måtte

f.eks. dette emne være af stor

interesse for DTA’s medlemmer.

Andreas Kryger Jensen fra Konkurrencestyrelsen

fremførte i

velformulerede (og til tider også

provokerende) vendinger hans

opfattelse af fremtidens vilkår

for taxibranchen. Efter indlægget

opstod livlig debat, og Anders

Kryger Jensen afsluttede

med at række hånden frem til et

fremadrettet og positivt samarbejde.

Denne opfordring tager

vi naturligvis positivt imod fra

DTA’s side.

Kurser og møder

Den 21. april i år skal DTA –

sammen med andre dele af taxibranchen

og sammen med Færdelsstyrelsen

– drøfte revision

og eventuelt ændret kursusindhold

såvel for chauffører som

for vognmænd. Færdselstyrelsen

foreslår nedsat en arbejdsgruppe,

der skal være behjælpelig

med at gennemgå det

nuværende kursusindhold samt

vurdere de nuværende krav –

herunder kursuslængde samt

udarbejdelse af opgaver. DTA vil

naturligvis deltage aktivt i dette

fremadrettede arbejde, så vi kan

være med til at præge fremtiden.

Medlemmerne er naturligvis

velkomne til at komme med

deres besyv på generalforsamlingen.

DTA deltager gerne på vognmandsmøder

rundt om i landet,

såfremt en lokalsammenslutning

ønsker drøftelse af konkrete

emner. Husk at vi i bestyrelsen

alle er vognmænd der kender

dagligdagen, og derfor også de

arbejdsvilkår som vi alle er underlagt.

Sådanne møder vil også

give bestyrelsen inspiration og

energi til fortsat positivt arbejde

for medlemmerne.

Marts 2009 9


Administrationens beretning

Af Knud E. Knudsen

I forbindelse med at skrive en

årsberetning, tror jeg, at de arbejdsopgaver,

der netop er til

aktuel sagsbehandling trænger

sig mest på. I den bunke af sager,

som p.t. foreligger i administrationen

er så afgjort følgevirkningerne

af landets

nuværende økonomiske krise,

hvor vognmændene i endnu

større grad end nogensinde tidligere

forespørger til anvisninger

på de sprogmæssige vendinger

i forbindelser med opsigelser af

chauffører. Den langt overskyggende

årsag til opsigelserne er

svigtende indkørsel. Når der således

konstateres omsætningsnedgange

direkte hos vognmændene

har det den

følgevirkning, at der også på bestillingskontorerne

skal ske en

tilpasning i medarbejder-antallet.

Det er altid det rareste at sige

”go-daw og velkommen” til en

nyansat medarbejder, men administrationen

er desværre nu

involveret i mange sager, hvor

vi sammen med bestyrelserne

må tage afsked med medarbejdere,

som vi ofte gennem endda

mange år har haft et udmærket

samarbejde sammen med. Når

disse situationer opstår, føler vi

fra DTA´s side det som én af de

vigtigste opgaver, at ansættelsesafbrydelserne

sker på en så

moralsk anstændig måde, at vi

så vidt muligt tager et individuelt

hensyn og i denne forbindelse

giver råd/vejledning til medarbejderne

om, hvorledes de

bedst får en ny tilknytning til arbejdsmarkedet.

For den enkelte vognmand er

krisen dobbeltsidet. Ikke nok

med, at der sker personaleindskrænkning,

nej et andet problem

trænger sig på herudover.

Når hyrevognene er frikørte, er

det nærmest umuligt at få vognen

afhændet til blot en nogenlunde

fornuftig salgspris uden

alt for store driftsøkonomiske

tab. DTA er således bekendt

med, at mange vognmænd har

haft frikørte biler stående til salg

gennem endog fl ere måneder.

Udover at vi fra administrationens

side har en endog stor og

direkte medlemskontakt benytter

vi os derudover af at udfærdige

artikler til DTA-medlemsbladet.

I beretningen for ét år

siden anvendte vi ordet ”nødråb”

i en af overskrifterne, hvilket

kan gentages nu. DTA får

megen ros for vort medlemsblad

og opsætningen af samme,

men det kan måske nok virke

lidt ensformigt ved, at bladet

stort set virker som en én-vejskommunikation

fra administrationens

side til medlemmerne. I

DTA tror vi på, at medlemsbladet

kan gøres mere spændende,

hvis der – blot engang imellem

– bringes artikler fra medlemmernes

dagligdag, idet dét, der

rører sig hos den ene vognmand,

måske er samstemmende

med andre kollegaers forhold

i dagligdagen. I det forløbne

år, har kun en enkelt vognmand

– som i øvrigt ikke var medlem,

sendt DTA et par ord til en artikel;

denne berørte lønsystemerne

i taxibranchen, og var

opsat på en lidt provokerende

måde, men reaktioner fra andre

vognmænd udeblev – desværre.

Derfor gentagelsen om nødråbet:

Hjælp DTA og dermed Jer

selv – send DTA et par ord til artikler;

hvis du mener at have behov

for hjælp til den sprogmæssige

opsætning – så ring i stedet

for, så fi nder vi nok sammen en

løsning.

Medlemsblad

Marts

2009

www.dta.taxi.dk

Christian Winther holdt som formand 1. marts.

Han ses her på talerstolen ved seminaret i oktober.

Læs mere inde i bladet om formandsskiftet

og generalforsamlingen den 15. april.

Foto: Erling Jensen.

Hjælp DTA og dermed Jer selv – send

DTA et par ord til artikler

En beretning fra administrationens

side vil ikke være fyldestgørende,

hvis ikke der knyttes

et par ord til denne vedrørende

ansættelsesbeviser. Skønt lovens

§ 6, der omhandler en arbejdsgivers

betaling af godtgørelser

for manglende eller

10 Marts 2009


mangelfulde ansættelsesbeviser,

blev væsentligt strammet i

2008, må det desværre konstateres,

at knap halvdelen af de

chauffør-sager, som kommer til

sagsbehandling, krydres med

netop krav efter ansættelsesbevisloven.

I bestyrelsen har man

drøftet, om administrationen

burde afvise at indgå i sådanne

sager, fordi ethvert medlem ved

blot at læse medlemsbladet,

burde være bekendt med vigtigheden

af at få ansættelsesbeviserne

udfærdiget. Administrationen

bruger desuagtet en del

ressourcer på sagsbehandling

af sådanne sager, idet vort erfaringsgrundlag

siger os, at de rejste

sager i beløbsmæssig henseende,

ofte bliver kraftigt

reducerede i retssystemet efter

DTA´s sagsbearbejdelse. Alligevel:

Spar os for sagerne – få ansættelsesbeviserne

udfyldt, og

gerne på ansættelsestidspunktet,

når man alligevel drøfter

løn- og ansættelsesforholdene

med den nyansatte chauffør.

Som anført i dette blads leder,

er DTA med på sidelinjen i forbindelse

med HK´s krav til nye

overenskomster. De fra lønmodtagerorganisationen

rejste

krav er så ublu, at vi på arbejdsgiverpartens

side af forhandlingsbordet

har mest lyst til at

melde ”hus forbi”, idet de indtil

nu kendte krav, samlet er af en

størrelse, som indikerer, at HK

ikke har den store forståelse for

branchens økonomiske vilkår –

ej heller sammenlignet med det

øvrige private arbejdsmarked.

På landsplan er/bliver DTA inddraget

i omkring 10-12 overenskomstforhandlinger

i dette

forår.

Nok er overenskomstforhandlingerne

tidskrævende, men de

samlede krav mod vognmændene

rejses imidlertid fra 3F,

Den Kristelige Fagbevægelse

samt fra ”Det faglige hus”. Rene

banaliteter engang imellem,

men når sagerne rejses har DTA

sammen med den berørte vognmand

en forpligtelse til at søge

tvisterne afsluttet, gerne hurtigst

muligt, hvilket måske kan føles

forfl ygtende, når vi fra administrationens

side søger sagerne

løst udenretsligt ved indgåelse

af forlig med modparten. Dette

kan evt. ske, når en chauffør er

meddelt opsigelse på et måske

tyndt grundlag og lønmodtagerorganisationen

efterfølgende

rejser et givet krav, hvor vi da

ofte afslutter sagerne mod, at

der anvises hel/delvis løn i opsigelsesperioden.

Imidlertid forekommer

der også sager fra vor

side, hvor vi ikke er til at formå

indgåelse af et forlig, hvilket typisk

drejer sig om sager, hvor

vognmanden efter gentagne advarsler

til en medarbejder, fastholder

en ansættelsesafbrydelse.

Sagerne drejer sig typisk om

manglende afregning af indkørslerne,

samt hvor der er udvist

grove overtrædelser af påbudte

ansættelsesbetingelser, f.eks.

god kendeservice. På nuværende

tidspunkt er DTA involveret i

ca. 12-15 sager, der sagsbehandles

ved civilretten og/eller

Arbejdsretten; i denne forbindelse

skal man erindre sig, at

der forud herfor er udvekslet en

ofte stor korrespondance samt

afholdt adskillige forberedende

møder. Det samlede rejste krav i

de igangværende sager andrager

omkring 1½ mill. kroner, så

det er ikke ligefrem byttepenge,

vi søger at få reduceret på vognmændenes

vegne. DTA kan

selvsagt ikke ”gå ud af sagerne”

som vindere i samtlige af tvisterne,

men gør det dog i langt størstedelen

af sagerne – mere eller

mindre i hvert fald; der er ikke

tidligere skrevet synderligt meget

herom i medlemsbladet,

som man f.eks. gør et stort

nummer ud af i både HK´s -, og

3F´s medlemsbladene. Den

største ”ros” for DTA´s medlemsservicering

er meddelt os

fra 3F´s side, hvor én af de førende

sagsbehandlere i en konkret

sag udtalte: ”I forsvarer Jeres

medlemmer ud over alle

grænser, det ville for os være

lettere, hvis I indtog samme indstillinger

til sagsbehandlingen,

som udvises fra xx-organisationen”..

Den individuelle sagsbehandling

i arbejdsopgaverne, er imidlertid

ét af DTA´s højeste målsætninger.

Dette forhold kommer vi

i administrationen ud for hver

eneste arbejdsdag, hvor telefonerne

engang imellem kimer os

synder og sammen med medlemshenvendelser.

Henvendelserne

er som oftest forårsaget

af, at et medlem har fået et krav

fra en lønmodtagers faglige -,

juridiske bagland, og som for

vognmanden føles som værende

urimeligt – derfor henvendelserne

til DTA. Ofte resulterer

de telefoniske medlemshenvendelser

i, at DTA straks giver en

vejledning om, hvorledes den

konkrete sag bør kunne løses –

evt. med en kort skriftlig udtalelse,

men ikke den helt store

skriftlige udveksling. Vi har i administrationen

en følelse af, at

mange medlemmer er tilfredse

med denne personlige sagsekspedition.

Fortsætter på side 12

Marts 2009 11


Fortsættelse fra side 11

Afslutningsvis skal meddeles, at

vi som administrative medarbejdere

føler at have rigeligt at se

til i hver vor dagligdag, med ekspedition

af vidt forskellige sager.

Skønt der i en konkret sag måske

kan være sammenligningspunkter

til en forudliggende sag,

er sådanne ikke helt ens alligevel,

alene af den omstændighed,

at der bag tvisten er forskellige

synspunkter fra såvel

vognmanden som hos lønmodtageren.

Dét er disse aspekter,

der gør opgaverne forskellige. I

denne forbindelse bør det også

nævnes, at vi i administrationen

har mulighed for store ”armbevægelser”

udi sagsgangene fra

bestyrelsens side, hvor vi ved,

at når sagerne ekspederes på

en hurtig og seriøs måde til gavn

for medlemmerne, er alle tilfredse.

Det er administrationens

håb, at vi i samarbejdet med

medlemmerne og øvrige samarbejdspartnere

også fremover får

lejlighed til at videreføre nævnte

synspunkt.

Administrationens nærværende

beretning vil blive suppelret

med nogle mundtlige kommentarer

på selve generalforsamlingen

den 15.4.2009. På gensyn.

12 Marts 2009


Først den ene vej - så …

Af Knud E. Knudsen

Ja, som overskriften anfører det,

sådan lød det for adskillige år siden,

da jeg på række og geled

sammen med mange andre

tvungne danskeskole-elever

skulle svinge rundt med en partner.

Jeg genkaldte mig de givne

kommandoer, da jeg i fortsættelse

af artiklen i DTA-bladet fra

februar 2009 omhandlende

HK´s fravalg om at opretholde

fl est mulige arbejdspladser, ved

skrivelse fra HK-Forbundet den

4.3.2009 blev anmodet om et

organisationsmøde, grundet de

overfor en medarbejder med

korrekt varsel bebudede ændrede

arbejdstider.

Den lokale HK-afdeling havde

forinden meddelt ”Taxa-Vendsyssel”

at de varslede arbejdstidsændringer

blev betragtet

som værende usaglige, idet den

berørte medarbejder af helbredsmæssige

årsager ikke

kunne påtage sig aften-/natarbejde

i stedet for som nu, hvor

den pågældende medarbejder

udførte arbejde i dagtimerne.

Denne henvendelse besvarede

den lokale taxi-formand med en

fyldestgørende orientering til

HK om, hvorfor den pågældende

blev varslet ændrede arbejdstidsplaceringer;

indbygget

i denne besvarelse var endog

en ros for medarbejderens faglige

kundskaber samt håndtering

af disse overfor centralens

kunder og øvrige samarbejdspartnere.

Når jeg ser lidt tilbage i tiden,

erindrer jeg mig ganske tydeligt

forhandlingen hos den lokale

HK-afdeling, hvor den faglige

konsulent og tillidsrepræsentanten

samstemmende fastholdt

deres overenskomstmæssige

rettigheder, uden nogen som

helst hensyntagen til hverken

medarbejderne og/eller virksomheden.

Taxi-formandens

ovennævnte besvarelse beskriver

i et sobert sprogbrug årsagen

til den varslede arbejdstidsomlægning,

men alligevel

ønsker HK en forhandling vedrørende

et anbringende, der i

henhold til funktionærlovens

forskrifter giver arbejdsgiverparten

100% ret i de varslede

ændrede vilkår. Det er allerede

meddelt HK, at vi på arbejdsgiverpartens

side af forhandlingsbordet

med nøjagtig samme

indstilling, som den tidligere var

at fi nde hos HK, fastholde vore

givne meddelelser om arbejdstidsomlægningerne.

Sagen viser, at man – hverken

lønmodtager- eller arbejdsgiver,

i enhver henseende bør/skal

fastholde et synspunkt, blot fordi

en given forskrift giver ret

hertil. Havde HK vist imødekommenhed,

havde én medarbejder

fortsat kunne have haft en god

og indholdsrig arbejdsplads,

frem for som nu at være udstyret

med en opsigelse; arbejdstidsændringerne

kunne evt.

have været undgået for den

konkret berørte medarbejder –

hvor der nu verserer en fagretslig

sag, men en tilbagetrækning

på sidstnævnte område er desværre

uundgåelige. HK – og

dermed medarbejderen, ligger

som man selv har redt.

Marts 2009 13


Det er rart at være rimeligt forberedt

Af Knud E. Knudsen

Der har gennem en længere periode

hersket forlydender om,

at den i chaufføroverenskomsterne

fremherskende provisionsløn

rent lovgivningsmæssigt

ikke måtte videreføres. Dette

har alene været gisninger til

fremtidens lønsystem i taxibranchen,

for der foreligger ingen

lovtekst – end ikke lovforslag

om, at provisionslønnen er på

vej ”ud af bagdøren”.

Om provisionslønnen så er den

eneste sagliggørende skal være

usagt, men ét ligger dog fast –

hvilket særligt ses i de nuværende

krisetider, nemlig at den

samlede honorering til chaufførerne

af driftsøkonomiske årsager

ikke bør stige. Lønnen til

chaufførerne har gennem tiderne

skiftet en del, oprindeligt fra

den næsten eneste løn = 50 %

af indkørslerne + feriepenge, til

den fortsat gældende provisionsløn,

der dog ”er bevægelig”,

forstået på en sådan måde, at

provisionslønnen varierer alt efter

udviklingen i taksternes ændrede

størrelser sat i kombination

med de fra Danmarks

Statistik meddelte lønstigninger

i branchen.

3F og DTA har imidlertid drøftet,

hvilken ny løn, der evt. kunne

erstatte de nuværende anvisninger

– uden at vi dog er kommet

til enighed herom. Det tætteste

vi har været herom, fremgår af

et overenskomstudkast, som

DTA blev præsenteret for i forbindelse

med en overenskomstforhandling

i Nykøbing F., hvor

3F fremførte et skriftligt forslag

om, at timelønnen burde være

kr. 105,-, der skulle betales for

samtlige timer i vagten uanset

indkørslernes størrelser. Nævnte

faste timeløn skulle herudover

suppleres med 20% af det

indkørte beløb (storvogne dog

22%) og endelig skulle der anvises

et fast tillæg pr. time på kr.

20,- i perioden man- til fredag i

tidsperioden 18.00 til 06.00

samt i week-enden regnet fra

lørdag kl. 14.00 til søndag kl.

24.00.

I tilslutning til ovenstående anførte

3F i udkastet, at den ny løn

skulle vare i en forsøgsperiode,

hvorefter parterne evaluerer erfaringerne

på et møde med

henblik på at justere aftalen til

overenskomstforhandlingerne i

2010.

Ret skal være ret. Der er fuld

forståelse for, at 3F på organisationens

vegne søger at skabe et

lønsystem, som netop begunstiger

lønmodtagerne på den

bedst tænkelige måde. Overfor

dette synspunkt, må lønmodtagerorganisationen

have forståelse

for, at der af driftsøkonomiske

årsager er en højeste

grænse for, hvor meget en

vognmand kan anvise i løn til

medarbejderne. Hvis det nuværende

lønsystem – ren provision,

skal ændres i retning af det

af 3F foreslåede, skal vognmændene

rundt omkring i landet

nødvendigvis til i højere grad

end nu, til at forholde sig til

tvungne vagtordninger, idet der

højst skal være så mange hyrevogne

til disposition for kunderne,

at der er mulighed for blot

en rimelig betjening uden al for

megen ventetid. Som lønsystemet

d.d. er sammensat, skal det

indrømmes, at det er næsten

driftsøkonomisk uden risiko for

vognmanden, hvor mange hyrevogne,

der er på gaden og hvor

meget, der indkøres.

Mon ikke mangen en vognmand

vil ”overveje” at lade hyrevog-

Nuværende lønsystem

3F´s forslag

Indkørsel på en alm. dagvagt på

7,4 time kr. 1.500,-

47,0% i direkte løn kr. 705,- 7,4 x kr. 105,- ................ kr. 777,-

20%-tillæg .................... - 300,-

+ feriepenge - 88,- feriepenge .................... - 135,-

+ pension, arb.andel 6% - 48,- pension ........................ - 73,-

kr. 841,- kr. 1.285,-

Hvis samme indkørsel blev præsteret på tidspunkter, hvortil der efter

udkastet skulle tillægges tillægsbetaling skulle sammenligningsbeløbene

være kr. 841,- ctr. kr. 1.461,- jfr. nedenstående.

7,4 time à kr. 105,- ....... kr. 777,-

20%-tillæg .................... - 300,-

7,4 time à kr. 20,- ......... - 148,-

Feriepenge ................... - 153,-

Pension ......................... - 83,-

kr. 1.461,-

14 Marts 2009


nen forblive i garagen, for stort

set hele indkørslen skal overføres

til direkte løn, hvortil der i

øvrigt skal tillægges adskillige

andre indirekte lønomkostninger

samt de andre variable omkostninger

(brændstof, forsikringer

m.m.), for slet ikke at tale

om faste omkostninger, der bør

beregnes efter hyrevognens

kørselsmængde.

Se rammen på forrige side

Hvis indkørslen på en dagvagt

indtager en størrelse på kr.

3.000,- vil sammenligningstallene

andrage kr. 1.681,- (nuværende

lønsystem) ctr. kr. 1.642,-

(jfr. forslaget) – altså meget

sammenlignelige, men hvis

nævnte indkørsel præsteres i

aften-/nattetimerne indtager

3F-lønudkastet en størrelse på

kr. 1.819,-.

Som det fremgår, begunstiger

3F-udkastet den chauffør, der

alene præsterer en rimelig lav

indkørsel, og i knap så stor en

udstrækning, den chauffør, der

passer sit arbejde med en større

indkørsel. Uanset, hvilken

løn, der indgår i beregningerne,

er det fordyrende for vognmanden.

Hvis der derfor skal overvejes

en fast grundtimeløn + tillægsbetaling,

skal såvel

grundtimelønnen samt tillægsbetalingernes

størrelser reduceres

ganske betragteligt.

Inden DTA derfor vil spendere

al for megen tid for nævnte

aspekt, vil der blive afholdt møder

i bestyrelsen, som påregnes

suppleret med møder under

deltagelse af vognmænd fra lokalsammenslutningerne,

i hvert

fald de steder, hvor et 3F-forslg

som det nævnte måtte blive

præsenteret.

Prøver PensionDanmark

bevidst at chikanere

DTA-vognmændene ???

Af Knud E. Knudsen

I december-2008-bladet bragtes

en artikel, hvori anførtes, at

PensionDanmark grundet fejlagtigt

modtagne oplysninger fra

3F havde fremsendt mange

vognmænd opkrævninger til

forskellige HTS-fonde, hvilke

ikke forefi ndes i DTA-overenskomsterne.

Da PensionDanmark blev foreholdt

situationen, modtog DTA

og dermed vognmændene en

uforbeholden undskyldning;

hermed burde sagen være slut.

Man skulle tro, at en sådan

sagsbehandling ville formå en

konkret organisation til i fremtiden

at være mere påpasselig

med at udsende opkrævninger.

Men nej, i den seneste periode

har DTA modtaget fl ere henvendelser

fra vognmænd omkring

rundt i landet, der alle har modtaget

nye opkrævninger fra PensionDanmark

vedr. diverse betalinger

til fonde, som i samtlige

situationer er DTA-medlemmerne

uvedkommende.

DTA har anmodet om et møde

med PensionDanmark, hvor vi

vil rejse kraftig kritik over den

udviste sagsbehandling. DTA vil

i denne forbindelse gøre opmærksom

på, at end ikke givne

indeståelser om øjeblikkelige tilbagebetalinger

er respekteret.

DTA ser sig nødsaget til at meddele,

at såfremt lignende situationer

måtte gentage sig, at der

ved de næste overenskomstdrøftelser

ikke kan/må påregnes,

at 3F-overenskomsterne

videreføres f.s.v. angår pensionsselskab

= PensionDanmark,

hvortil bidragene skal overføres.

PensionDanmark undskyldte sig

i sin tid med, at pensionsselskabet

blot forholder sig til de oplysninger,

som meddeles dem

fra indberetningslister fra 3F; fra

sidstnævnte organisation er det

unødvendigt tidsforbrug at anmode

om en undskyldning –

den vil aldrig blive meddelt, hvilken

konstatering er gjort i

adskillige andre situationer.

Marts 2009 15


Hvem skal underskrive feriebeviser/feriekort ?

Af Knud E. Knudsen

Ved nærværende skal der lyde

en tak til ”Dansk Taxi Råd” for at

være DTA behjælpelig med at

henlede vore medlemmers opmærksomhed

på trufne nye

regler på arbejdsmarkedet. Dette

skete den 27.2.2009 da en

større lokalsammenslutning

modtog orientering om, ”Nyhedsbrev

om feriereglerne – nr.

1/2009”, hvoraf fremgår følgende:

Beskæftigelsesministeren afskaffer

kravet om arbejdsgiverunderskrift

på feriekontobeviser.

Fra 2.3.2009 skal

feriekontobeviser ikke længere

underskrives af arbejdsgiveren.

Det betyder, at lønmodtagere

og selvstændigt erhvervsdrivende

selv kan underskrive deres

feriekontobeviser, når de holder

ferie, eller når de har en feriehindring

efter ferielovens regler.

Når man underskriver sit feriekontobevis,

er det samtidig en

erklæring om, at man faktisk

holder sin ferie, og at man ikke

modtager overførselsindkomster

for samme periode. Hvis

man modtager en overførselsindkomst

på ferietidspunktet,

f.eks. kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge,

skal

man fortsat have en underskrift

fra sin kommune eller A-kasse.

Dette skyldes, at man ikke må

modtage en overførselsindkomst

og samtidig holde ferie

med feriepenge.”

Henvendelse til Feriekontoret

Med den tilsyneladende store

ændring om, hvilken person,

der er bemyndiget til at underskrive

feriekortene/-beviserne,

har DTA rettet henvendelse til

Feriekontoret v/Søren Balslev,

der ikke mener, at den citerede

ændring er særligt omfangsgribende

og henviste derfor til

virksomhedens hjemmeside

(www.adir.dk), hvor der bl.a. kan

læses:

1. Hvis du er i arbejde og modtager

et feriebevis, er det som

udgangspunkt kun dig selv,

der skal skrive dit feriebevis

under. Det samme gælder,

hvis du aftjener værnepligt eller

er selvstændig erhvervsdrivende

og modtager et feriebevis.

2. Hvis du modtager supplerende

arbejdsløshedsdagpenge,

mens du er i arbejde, skal

både du og din A-kasse skrive

dit feriebevis under, inden

du sender det til FerieKonto.

3. Reglen gælder kun de beviser,

som er udstedt af Ferie-

Konto i Hillerød (feriebeviser)

4. Hvis du er i arbejde og modtager

et feriekort, er det din

arbejdsgiver på ferietidspunktet,

der skal underskrive dit

feriekort.

Ovenstående citerede punkter

har Ferielovkontoret senest opdateret

den 11.3.2009, som

derfor fortsat må være gældende.

Grundet beskrivelserne i nyhedsbrevet

nr. 1/2009 har

mange personer allerede forespurgt

herom, og der er meddelt

besvarelser således:

Spørgsmål: Gælder reglerne

også, hvis jeg har et feriekort ?

Svar: Afskaffelse af arbejdsgiverunderskriften

gælder kun for

feriekontobeviserne. Reglerne

gælder ikke for feriekort.

Spørgsmål: Hvad er forskellen

på et feriekontobevis og et feriekort

?

Svar: Både et feriekontobevis

og et feriekort er et bevis på,

hvor mange feriepenge, du har

optjent til at holde ferie for i et

konkret ferieår. Forskellen er, at

et feriekontobevis kommer fra

FerieKonto, mens et feriekort er

en samlet betegnelse på de beviser,

som kommer fra andre

feriekort-ordninger end Ferie-

Konto. (Der kan søges en mere

fyldig orientering på førnævnte

mail-adresse).

Spørgsmål: Hvad med ledelsesretten

– kan arbejdsgiveren stadig

vælge at placere lønmodtagerens

ferie som tidligere ?

Svar: Arbejdsgiveren har stadig

ret til at fastsætte, hvornår lønmodtageren

skal holde sin ferie,

fordi afskaffelsen af arbejdsgiverens

underskrift på feriekontobeviser

ikke ændrer ved arbejdsgiverens

ledelsesret i

relation til placering af medarbejderens

ferie.

Spørgsmål: Er arbejdsgiveren

forpligtet til at indbetale feriepenge

til FerieKonto igen, hvis

det viser sig, at lønmodtageren

rent faktisk ikke har holdt ferie

for de udbetalte feriepenge ?

Svar: Nej. Det er kun løn-

16 Marts 2009


modtageren,som kan blive draget

til ansvar for uretmæssigt at

have hævet sine feriepenge,

fordi denne f.eks. har valgt at

arbejde i stedet for at holde ferie

for de udbetalte feriepenge.

Fredericia kommune

= langsom betaler

Af Knud E. Knudsen

Feriekontoret v/Søren Balslev

oplyste endvidere, at det påregnes,

at virksomhedens hjemmeside

i uge 12/2009 vil komme

til at fremstå med endnu fl ere

spørgsmål/svar omkring den

anførte ændring om korrekte og

behørige underskrifter på feriekontobeviserne.

DTA må desværre erkende ikke

at have ressourcer til at besvare

spørgsmål, der ikke hører hjemme

under vort ressort-område,

som f.eks. ændringer i taxiloven,

hvis sådanne måtte opstå

ind i fremtiden. Sådanne forespørgsler

og henvendelser vil i

givet tilfælde blive henvist til besvarelse

hos Dansk Taxi Råd.

Det er DTA´s håb, at vi - DTA og

DTR - fortsat kan videreføre

vort samarbejde, men at vi samtidig

respekterer hvert vort

sagsområde.

Mange af lokalsammenslutningerne

har i tidens løb beklaget

sig over, at landets kommuner

er endog meget ”langsomme

betalere”, når det drejer sig om

at opfylde bestillingskontorernes

udsendte fakturaer for udførte

kørselsopgaver. Enkelte

steder har mellemværendet

drejet sig om fl ere måneders

betalingsforsinkelser i forhold til

normale betalingsbetingelser.

Disse betalingsforsinkelser

medfører et enormt træk på

kassekreditten, med rentetilskrivning

og efterfølgende forhøjede

driftbidrags-betalinger

for den enkelte vognmand.

Anderledes ser det ud den anden

vej. Hvis en borger blot er

en enkelt dag for sent med afregningen

af ejendomsskat eller

betaling for institutionsophold,

ja så er man stort set sikker på,

at næste regning er påført et gebyr.

En vognmand fra Fredericia har

desværre oplevet at skulle fi -

nansiere kommunens langsomme

betalinger af sygedagpenge.

Vognmanden har tegnet forsikring

til imødegåelse af betalingsforpligtelsen

af sygedagpenge i

arbejdsgiverperioden, hvilket

blev særligt aktualiseret, da arbejdsgiverperioden

blev forlænget

til de nuværende 21 dage. I

forbindelse med medarbejdernes

uarbejdsdygtighed grundet

sygdom er de obligatoriske dpskemaer

blevet udfyldt og fremsendt

til Fredericia kommune til

betaling.

Vognmanden er ikke ligefrem

imponeret over Fredericia kommunes

vilje til at foretage blot

en rimelig hurtig ekspedition af

sådanne sager, for ofte må han

affi nde sig med at skulle rykke

for betalingerne fl ere gange, før

afregningerne fi nder sted måneder

efter dp-skemaerne er

fremsendt.

DTA kan desværre ikke hjælpe

vognmanden, blot udtrykke forargelse

over Fredericia kommunes

langsomme sagsbehandling.

Marts 2009 17


Favrskov kommune skævvrider lovgivningen

Af Knud E. Knudsen

Beskæftigelsesindsatslovens §

54 er efter DTA´s opfattelse rimelig

enkel og letforståelse.

Ordlyden er: ”Ved ansættelse

med løntilskud hos private arbejdsgivere

af personer, der er

omfattet af § 2, nr. 1-3, skal lønog

arbejdsvilkår være overenskomstmæsssige

eller de for tilsvarende

arbejde sædvanligt

gældende.”

I Hadsten Taxa har vognmanden

indgået en selvstændig overenskomst

med chaufførerne,

hvor der er aftalt en fast provisionsløn

på 50% af indkørslen,

men grundet den høje provision

er der til gengæld ikke formuleringer

vedrørende pension. Den

indgåede aftale er sket på en sådan

måde, at den er en retsgyldig

kollektiv overenskomst, og

er samtidig retningsgivende for

løn- og arbejdsvilkårene netop i

det konkrete geografi ske område.

Som bekendt har 3F indgået ”en

landsoverenskomst” med ATD

(DTA´s konkurrerende arbejdsgiverorganisation),

der som

navnet antyder det, også må

være gældende i Hadsten området.

At 3F-overenskomsten så

kun dækker et ganske lille antal

arbejdsforhold, er i den følgende

citerede situation en helt anden

sag.

Sagen er den, at Hadsten Taxa

gennem en periode har haft en

chauffør ansat i et fl exjob, hvor

parterne i ansættelsesforholdet

gensidigt har været ganske godt

tilfredse, og derfor gerne ville

opretholde og fortsætte samarbejdet.

Derfor blev der den

10.3.2009 afholdt et møde under

deltagelse af en medarbejder

fra Favrskov kommune, en

ekstern jobkonsulent og parterne

i ansættelsesforholdet. Man

var enige om, at der i forhold til

den lokale overenskomst skete

en fravigelse, nemlig derved, at

chaufføren fremover skulle lønnes

med en fast timeløn tilsvarende

2008-niveauet fra 3Flandsoverenskomsten,

hvilken

honorering skulle forøges med

et fast grundtimetillæg i henhold

til samme 2009-overenskomst.

Den lokale repræsentant fordrede

herudover, at chaufføren

skulle have pension tillagt lønnen

med den fordelingsnøgle,

som ligeledes er beskrevet i 3Flandsoverenskomsten,

hvilket

forlangende vognmanden imidlertid

afviste med henvisning til

den lokale egne overenskomst,

hvor de øvrige medarbejdere

havde afvist at skulle have pension

anvist som tillæg til selve

lønnen.

Med henvisning til selve lovteksten

(indledningsvist beskrevet i

artiklen) mener DTA, at der gøres

et kraftigt forsøg på en omgåelse

af lovens forskrift til fordel

for en åbenbart mere

”venligtsindet” overenskomst,

som falder i tråd med sagsbehandlerens

intentioner. DTA har

anmodet om et møde i sagen,

og såfremt vi ikke får medhold i

vor indstilling om, at den lokalt

indgåede overenskomst, der jo

netop er retningsvisende for

løn- og arbejdsvilkårene netop i

Hadsten-området, agter vi at videreføre

sagen , for herved at

få Rettens afgørelse på tvistigheden.

Taxameter med integreret navigation. Den optimale arbejdsplads.

Ingen besværlig indtastning - dit Frogne Navigationssystem

ved hvor du skal hen, næsten før du selv ved det!

Finn Frogne A/S

Ishøj Søndergade 19

2635 Ishøj

tlf. 43 32 77 33

fax 43 71 12 82

info@frogne.dk

http://www.frogne.dk

Innovative løsninger til taxabranchen.

18 Marts 2009


Marts 2009 19


20 Marts 2009


Marts 2009 21


22 Marts 2009


Marts 2009 23


Indkaldelse til

ekstraordinær generalforsamling

Som det står anført i andre artikler

i nærværende medlemsblad,

har Christian Winther

valgt at nedlægge DTA-formandshvervet,

hvilket skete

den 1. marts 2009. Ifl g. DTAvedtægten´s

§ 9, stk. 5 er det

ordinære valgtidspunkt af formanden

henlagt til lige årstal.

Som en konsekvens af

Christian´s beslutning, indkaldes

der derfor til en ekstraordinær

generalforsamling, der

afholdes

Tid: Onsdag den 15. april

2009 i umiddelbar forlængelse

af den ordinære generalforsamling.

Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af formand.

Ad. 1: Bestyrelsen foreslår

advokat Kurt Søgaard

Nielsen som dirigent.

Stemmetællere foreslås/vælges

på selve

generalforsamlingen.

Ad. 2: Nuværende bestyrelsesmedlem

Søren

Madsen har meddelt

bestyrelsen, at han

kandiderer til DTA-formand.

Andre kandidater

kan lade sig opstille

på selve

generalforsamlingen.

More magazines by this user
Similar magazines