ServiceCard-ansøgningsformular til nye kunder - Mercedes-Benz ...

www2.mercedes.benz.dk

ServiceCard-ansøgningsformular til nye kunder - Mercedes-Benz ...

ServiceCard-ansøgningsformular til nye kunder

Tlf.: +49 (0) 60 27/50 95 67 · Fax: +49 (0) 60 27/50 97 75 67

E-mail: information.msc@mercedesservicecard.com

MercedesService Card GmbH & Co. KG

Zentrale Kundenbearbeitung

Mainparkstrasse 2-4

63801 Kleinostheim

GERMANY

MercedesService Card GmbH & Co. KG er et koncernselskab i

Daimler AG og dets serviceydende afdeling. Dets kontraktpartner

er UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (efterfølgende UTA),

Mainparkstrasse 2-4, 63801 Kleinostheim, Germany. UTA er blevet

udnævnt som kortudgiver af ServiceCard.

ServiceCard giver dig ret til at modtage serviceydelser i det

europæiske Mercedes-Benz-værkstedsnetværk, især inden for

omfanget af Mercedes-Benz Service24h. Det inkluderede omfang

af serviceydelser kan eventuelt udvides med Full Service-pakken

(dieselservice, vejafgiftsservice osv.).

Gebyrer for betalingsoverførslen påfalder kunden. Der fremsendes

ingen PIN-kode, eftersom der ikke er behov for en sådan til

transaktioner.

Mandat og bemyndigelse til automatisk bankoverførsel:

1. Vi giver herved vores genkaldelige samtykke til, at UTA kan

hæve de forfaldne fakturerede beløb fra vores konto ved

automatisk bankoverførsel. Jeg/vi er opmærksom(me) på, at

der ikke kan gennemføres delvise betalinger via den

bemyndigede bank.

2. Vi bemyndiger endvidere vores firmabank til at udlevere

oplysninger begæret af UTA’s firmabank, så længe vi har et

forretningsforhold til UTA.

Afsenderoplysninger (bedes udfyldt komplet):

Firma:

Kontaktperson:

Gade:

Postnr./by:

Tlf.:

Fax:

E-mail:

Mobil:

Selskabsregisternr.:

Registreringsby:

CVR-nr.:

Grundlæggelsesår:

Bank:

IBAN:

BIC/SWIFT-kode:

q Vi er også interesserede i Full Service-pakken

Forhandler:

Firma:

Gade:

Postnr./By:

Mercedes-Benz-forhandlernummer:

Tlf.:

Fax:

Vi søger om ServiceCards til følgende køretøjer:

Licens Land Lastbil Lastbil Lastbil Erhvkøretøj Busser Køretøjsidentifikationsnummer (VIN)

≥ 12t 7,5t-11,99t 3,5t-7,49t < 3,5t

Totalt antal køretøjer

i vognpark

Brug af firmatankstation:

Dieselforsyningsbehov:

q Ja q Nei

l/måned

Generelle vilkår og betingelser:

UTA’s generelle vilkår og betingelser (se bagsiden) gælder.

Kontakt os via tlf., fax eller e-mail vedrørende bestilling af

yderligere kort. Der følger en bestillingsformular med hvert

leveret kort.

Dine data: Dine data gemmes og anvendes af UTA med henblik på kontraktopfyldelse.

Med din underskrift giver du også dit samtykke til, at UTA og Mercedes-

Service Card GmbH & Co. KG fremsender oplysninger – om transport i almindelighed

og produkter og serviceydelser af interesse, som udbydes af UTA og Mercedes-

Service Card GmbH & Co. KG – via e-mail og fax til dit firma via kontaktpersonen.

Du accepterer, at dine data anvendes af UTA og udveksles med MercedesService

Card med dette formål. Hvis du ikke ønsker, at dit firma modtager oplysninger via

kontaktpersonen på denne måde eller ved hjælp af ovennævnte medier, så overstreg

de relevante passager. Dette samtykke kan tilbagekaldes på et hvilket som helst

efterfølgende tidspunkt, uden at det medfører udgifter for dig ud over basistaksterne

for overførsel af tilbagekaldelsen. Du kan når som helst gøre indsigelse mod

anvendelsen af dataene til de ovennævnte formål. Du kan komme i forbindelse

med os ved brug af de viste kontaktdata. Med din underskrift bekræfter du, at

den angivne kontaktperson er ansvarlig for oplysninger og forespørgsler fra UTA

og MercedesService Card GmbH & Co. KG og er blevet oplyst om formidlingen af

kontaktdataene og samtykket.

By/dato:

Underskrift/firmastempel:

DA_DNK_MSC_10.2009_KA


Generelle forretningsbetingelser fra UTA

.

1. Forretningsbetingelsens begrundelse

Kundens kortansøgning gælder som modtaget hos ansøgeren fra modtagelsen af kortet eller en skriftlig

bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen fra UTA.

.

2. Servicekort

.

Generelt skelner UTA mellem to forskellige typer servicekort:

. a) Full-Service-Cards og Service-Cards, hvortil der kræves en PIN-kode til autorisering af ydelser.

. b) Service-Cards, hvortil der ikke kræves nogen PIN-kode til autorisering af ydelser.

. Førnævnte servicekort (efterfølgende kaldt SK) berettiger kunden og dennes repræsentanter til køb af

forskellige køretøjsrelaterede varer og tjenesteydelser i ind- og udland alt efter servicekortets ydelsestrin.

Deres servicekorts ydelsestrin fremgår af bekræftelsen på modtagelse af servicekortet.

.

3. Kortforpligtelse

SK gælder kun for de i kortet anførte kunder og køretøjer (køretøjsrelateret SK) hhv. de i kortet anførte firmaer

(firmarelateret SK) og – efter forudgående aftale - deres underleverandører til udløbet af den på servicekortet

.

anførte forfaldsmåned.

.

4. Leveringer og ydelser

Leveringer og ydelser sker grundlæggende i UTA´s navn og for UTA´s regning på grundlag af tilsvarende

kontrakter med UTA-servicepartnerne.

. I enkelte undtagelsestilfælde, hvor dette ikke eller kun delvist er muligt med en UTA-servicepartner, formidler

UTA dennes ydelse og udfører modydelsen i UTA-kundens navn, der så er forpligtet til at erstatte UTA de

herved opståede udgifter.

. Ved udligning af opkrævede vejafgiftsgebyrer som f.eks. i forbundsrepublikken Tyskland, anmoder

UTA-kunden UTA om i hans navn og for hans regning at betale de af ham skyldige gebyrer til

vejafgiftsselskabet. UTA har krav på straks at få godtgjort ethvert forskud eller udlæg, som UTA har foretaget

for kunden i henhold til nærværende aftale.

.

5. Afregning, godtgørelser

Basis for beregningen er principielt de på transaktionsdagene gældende tankstationspriser, listepriserne fra

de pågældende mærkevareselskaber hhv. de landsdækkende listepriser, servicefirmaernes priser og det

fastsatte vejgebyr. UTA afregner principielt i euro, men kan dog også forlange betaling i andre valutaer.

. UTA opkræver servicetillæg og gebyrer iht. den herfor i hvert tilfælde gældende liste. Listen med servicetillæg

og gebyrer tilsendes kunden ved indgåelse af forretningsforbindelsen samt til enhver tid efter anmodning.

.

6. Kort og PIN-kode

Kunden får et SK. Separat til servicekortet modtager kunden en PIN-kode (=personlig identifikationsnummer)

iht. § 2a.

. Kunden er forpligtet til at hemmeligholde PIN-koden, til ikke at opbevare den sammen med SK, til kun at

meddele den til de af ham til benyttelse af SK autoriserede personer og til også at pålægge disse personer

forpligtelse til hemmelighedsholdelse. PIN-koden må i særdeleshed ikke noteres på SK.

. SK forbliver UTA´s ejendom, kan ikke overdrages, skal opbevares omhyggeligt og skal beskyttes mod

uvedkommende. I særdeleshed er opbevaring af et SK i et ubevogtet køretøj ikke tilladt.

.

7. Kortspærring, opsigelse og udlevering

. a) UTA kan til enhver tid forbyde brugen af et SK, afslutte forretningsforbindelsen eller spærre et SK hos

servicepartnerne.

Kunden bliver informeret med en passende frist inden fuldbyrdelse af et af disse tiltag.

Kunden kan til enhver tid afslutte forretningsforbindelsen og levere SK tilbage.

. b) Efter forbud mod benyttelse, afslutning af forretningsforbindelsen og/eller spærring skal SK omgående

leveres tilbage til UTA.

Kunden skal ligeledes aflevere SK, hvis køretøjets registreringsnummer ændrer sig hhv. hvis køretøjet

bliver afmeldt eller er blevet solgt, eller hvis kundens firmanavn ændrer sig.

. c) Foreligger der en vigtig grund, kan tiltagene iht. a) og b) også ske uden forudgående meddelelse.

En vigtig grund i denne forbindelse er i særdeleshed,

- hvis fakturaer på trods af forfald og første betalingspåmindelse ikke bliver betalt,

- hvis PBS-ordningen bliver tilbagekaldt,

- hvis der indledes en insolvenssag mod kunden,

- hvis kundens formueforhold bliver væsentligt dårligere eller truer med at bliver væsentligt dårligere.

.

8. Kortkontrol

Det er kunden bekendt, at servicepartnernes personale er berettiget til at kontrollere SK-indehaverens

legitimation, til at nægte leveringer og til at inddrage et SK, hvis det køretøjsrelaterede SK ikke stemmer

overens med køretøjets indregistreringsnummer, eller hvis det firmarelaterede SK er spærret eller udløbet.

.

9. Tab af kortet og kundens ansvar

. a) Tyveri, tab eller anden bortkomst.

Tyveri, tab eller anden bortkomst af et SK skal, uafhængig af en forudgående telefonisk meddelelse,

omgående pr. telefax eller på eksklusivadgangen via www.UTA.com/block.htm meldes til UTA med

oplysning om kunde- og SK-nummer, køretøjets registreringsnummer, land, by, tid og hvordan kortet er

bortkommet. Dette gælder også, hvis uvedkommende har fået kendskab til PIN-koden eller der foreligger

en begrundet mistanke herom. I dette tilfælde udleveres et nyt SK med en ny PIN-kode, når kunden har

returneret det til den afslørede PIN-kode tilhørende SK. Hvis kunden genfinder et spærret SK skal han

omgående indsende dette til UTA.

. b) Ansvar

Kundens ansvar ophører efter indgang af den telefoniske meddelelse, såfremt kunden omgående

bekræfter denne meddelelse. Meddelelsen skal ske til UTA´s hovedforvaltning eller til en UTA-filial på den

i punkt a) nævnte måde.

Kunden hæfter også ud over tidspunktet for indgangen af meddelelsen, hvis tabet hhv. misbruget af SK

stammer fra hans ansvarsområde. Især hvis han misligholder sin forpligtelse i henhold til punkt 6 stk. 2

eller ikke opbevarer SK omhyggeligt eller som følge af forsætlig eller grov uagtsom misligholdelse af hans

forpligtelser fra nærværende aftale har bidraget til misbruget af SK. Som misbrug i ovenstående

henseende forstås også transaktioner, der er foretaget med et falsk servicekort.

10. Kundens betalingspligt, ejendomsforbehold og sikkerheder

Kundens betalingspligt opstår ved køb af varer, tjenesteydelser og ved afgiftspligtig brug af en vej. Dette

gælder også, hvis der bliver købt andre varer/tjenesteydelser med UTA Diesel Card. Indtil den fuldstændige

betaling forbliver de leverede varer UTA´s ejendom. Restance foreligger uden yderligere påmindelse efter

udløb af den aftalte betalingsfrist. Ved restancer, ikke-indløsning af debiteringsbilag, check- eller

vekselprotester forfalder det samlede krav og bliver for restanceperioden forrentet med 8 % over

basisrentesatsen. Det udelukkes ikke, at der gøres yderligere krav gældende. Kunden har ret til at fremlægge

dokumentation for at tabet har et mindre omfang. UTA er berettiget til at forlange passende sikkerheder af

kunden.

11. Fakturakontrol og reklamation

De på følgesedler kvitterede, ligesom på SK elektronisk registrerede tankninger/serviceydelser (også

vejgebyrer/varekøb) gælder som modtaget. Kunden skal omgående kontrollere UTA-fakturaerne og senest

indenfor to måneder fra fakturadato sende sin indsigelse skriftligt eller pr. telefax med oplysning om alle på

fakturaen påtalte data samt en fuldstændig begrundelse for hans indsigelse, ellers udelukkes enhver

indsigelse, og fakturasaldoen gælder som accepteret, undtagen, hvis fakturakontrollen var umulig af årsager,

som ikke skyldes kunden.

. Hertil henviser UTA separat på sine fakturaer. Betalingspligt og frist ændres ikke, som følge af en sådan

anmeldelse.

.

12. Garanti, ansvarsomfang og skadeserstatning

. a) Reklamationer på grund af kvalitet og/eller kvantitet af varer/serviceydelser skal anmeldes skriftligt eller pr.

telefax til UTA-servicepartneren inden for et døgn efter modtagelse af varerne/serviceydelserne ved

synlige mangler, ved ikke-synlige mangler indenfor et døgn efter konstatering af manglen og samtidigt skal

UTA informeres. I modsat fald gælder varerne/serviceydelserne som accepteret.

. b) En leveringstvang fra UTA´s side eksisterer ikke. UTA-servicepartnere er berettiget, dog ikke forpligtet til

at yde service. Ved force majeure, leveringssvigt fra underleverandører, andre uforudsigelige hændelser

og ændringer af UTA´s net af servicepartnere, der gør leverancen umulig eller vanskeliggør denne, kan

UTA ikke drages til ansvar.

. c) UTA er kun forpligtet til at svare skadeserstatning ved forsætlig eller grov uagtsomhed. Ansvaret omfatter

ikke alene fysiske skader.

.

13. Meddelelser

Kunden er forpligtet til omgående at meddele ændringer vedrørende hans adresse og juridiske forhold til UTA.

. Overtræder kunden forretningsbetingelserne på trods af advarsel herom, eller kommer han i særdeleshed, på

trods af rykkerskrivelse, i restance med betalinger, og spærrer UTA derpå SK, kan UTA informere alle

servicepartnere herom på kundens regning.

.

14. Personrelaterede data

Til kontraktafviklings- og kunderådgivningsformål gemmes personrelaterede data vedrørende køberen af UTA

og deres leverandører

.

15. Modregning og tilbageholdelse

Kunden kan kun modregne evt. krav med krav fra UTA, hvis hans modkrav er ubestridt eller retsgyldigt påvist;

Kunden kann ikke udøve tilbageholdelsesret i aktiver tilhørende UTA.

.

16. Biaftaler

Mundtlige aftaler er ikke gyldige mellem kunden og UTA, men skal udfærdiges skriftligt.

.

17. Ændringer af forretningsbetingelserne

Kunden bliver skriftligt informeret om ændringer af UTA´s AGB (forretningsbetingelser). Ved brug af SK efter

modtagelse af meddelingen om ændringer accepterer kunden den nye udgave af AGB. UTA vil henvise til

dette i ændringsmeddelelserne.

.

18. Overdragelse af rettigheder og pligter

UTA er berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter fra nærværende kontrakt til Mercedes Service

Card GmbH & Co. KG, Mainparkstr. 2, D-63801 Kleinostheim.

.

19. Valg af ret

Der anvendes den stats lovgivning, hvor retssagen finder sted. Gyldigheden af CISG og den internationale

købelov er udelukket.

.

20. Værneting

Værneting for alle stridigheder mellem parterne – også efter nærværende aftales udløb – for begge parter er

Aschaffenburg/Tyskland. For danske kunder er UTA berettiget til at vælge Kolding som værneting i stedet for

Aschaffenburg.

.

21. Forbeholdsklausul

Skulle en bestemmelse i nærværende forretningsbetingelser være eller blive ugyldig, forbliver de øvrige

bestemmelser uberørt heraf.

Selskabet er et kommanditselskab med hovedsæde i D-63801 Kleinostheim, register Aschaffenburg HRA 835.

Personlig ansvarlig deltager er UNION TANK Eckstein GmbH med hovedsæde i D-63801 Kleinostheim, register Aschaffenburg HRB 129.

Forretningsfører: Helmut Lanfermann, Frits baron van Dedem

Kleinostheim, den 01.09.2009

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

AGB-DNK-da

DA_DNK_MSC_10.2009_AGB

More magazines by this user
Similar magazines