referat 29 august 2011

bakkegaard.gentofte.skoler.dk

referat 29 august 2011

Skolebestyrelsesmøde

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde nr. 11

29/8-2011

17.00 – 20.00

I mødelokalet

Ordstyrer:

Referent:

Gæster:

Formanden

Skoleledelsen

Christina

Afbud Heidi, Ruth, Tine, Peter – Carsten kommer ca. kl. 18.00

Dagsorden Fremstilling Beslutning

1. Godkendelse af

referat

(Bilag)

17.00-17.05

Det indstilles, at referatet fra 20/6-11

godkendes af mødedeltagerne.

Godkendes på næste møde

2. Meddelelser

17.05 – 17.10

3. Nyt fra GFO

17.10 – 17.25

4. Idrætsskolen

17.25 – 17.45

Formand

- Skoleleder

- Elevråd

- Medarbejdere

v/Christina

- Samarbejde med klubber

- Udskoling

o hvordan skal det fungere

- Resten af skolen

Formand: Har sendt vision 2020 rundt til

SB, visionen er ikke godkendt endnu.

Skoleleder: Skoleåret er startet med en del

kommunikation med forældrene i 1. og 5.

klasse pga møblerne.

Ekstra 2 timers idræt i indskolingen,

samarbejde mellem skole og GFO.

GFO står nu for svømmeundervisningen

sammen med svømmeklubberne.

GFOledelsen starter en proces med

medarbejderne om, hvordan normeringen

bedst bruges, og hvilken struktur der

ønskes.

Indskolingsrådet holder første møde, når

kontaktforældrene er valgt.

Samarbejdet og kommunikationen med

klubberne er ikke god nok. Det kan

optimeres.

PT fungerer ordningen i udskolingen,

eleverne trives.

Kommende 7.klasser er store, måske skal

vi oprette fire 7. klasser. Det vil betyde, at

vi skal tænke og planlægge anderledes.

Forsøg startet i indskolingen med 2 ekstra

idrætstimer i 1., 2. og 3. klasse.

5. Kommunikation - Hjemmesiden status SB er tilfreds med det arbejde, der er udført


17.45 – 18.00

o Hvad mangler

indtil nu, en klar forbedring.

Skolebestyrelsesmøde

29/8-2011

17.00 – 20.00

I mødelokalet

Referater fra sidste skoleår mangler.

Ønsker at dagsordener også bliver lagt på

hjemmesiden.

Forslag fra SB om oprettelse af en side med

tips og ideer forældre imellem.

Lærerne startede skoleåret med en

pædagogisk dag om kommunikation.

Indeholdet var både om den personlige

fremtoning og skriftlig kommunikation.


5.

Forældrebestyrelsens

deltagelse i de første

forældremøder

- Status fra de møder som er holdt.

- Fordeling af de resterende forældremøder.

Positivt at møde forældrene til møderne.

SB opfordrer ledelsen til også at deltage i

møderne.

18.00 – 18.15

6. Første møde med

kontaktforældrene

Dato den 28. september kl. 19.00

Hvad skal indholdet være

Kommunikation

18.15 – 18.30

4. Budget og

indsatsområder

18.30 – 18.50

8. Trafikudvalget

v/Morten

Status

Ledelsens forslag er, at bruge de resterende

inventarmidler til møbler til mellemtrinnet,

her mangler vi møbler i den rette størrelse.

SB ser velvilligt på forslaget, tages op på

næste møde.

Ledelsen undersøger muligheden for

virksomhedsoverdragelse af rengøringen,

dette skal ske for at spare penge.

Intet nyt.

18.50 – 19.00

9. Renovering

19.00 – 19.15

Renovering af vinduer, hal m.m. Hallen forventes færdig til uge 45.

Vinduesudskiftningen på vestsiden af

hovedbygningen forventes færdig til jul.

10. Næste skoleår

19.15 – 19.45

11. Lærernes dag den

5. oktober

Prioritering af emner for dette skoleår

samt tidsplan for, hvornår emnerne skal

behandles på bestyrelsesmøderne

Hvordan skal vi markere det på

Bakkegårdskolen?

Gennemgået.

19.45 – 19.55

12. Evt.

19.55 – 20.00

More magazines by this user
Similar magazines