Download PDF

viewer.webproof.com

Download PDF

#5 :: Maj 2012 :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør”

fødevaremagasinet

nyt fra specialfødevarehandelen – detail · producenter · leverandører

Et godt stykke kød kræver indsigt

:: SE SIDE 12 ::


Fedtafgiftssagen

Argumenterne var og er fortsat mange mod den forhadte

og såkaldte fedtafgift. Læs bl.a. i dette nummer om Danske

Slagtermestres kamp mod staten, samt den stigende opmærksomhed

på dens skadelige effekt på både forbrugernes

sundhed og statskassens ditto.

Stort grilltema

Læs i dette nummer om, hvordan kunderne får den bedste

smags- og grilloplevelse, men også om årets grillpølse,

grillnyheder og meget mere. Læs også om en slagter, der

åbner butik nr. 3, et portræt af en driftig ostehandler, en ny

mærkevaregris, om uddannelsen som fisk- og vildthandler,

en succesfuld forbrugeraften, for og i mod firmabil og meget

mere.

Køl og ventilation

Læs bl.a. i næste nummer, der udkommer 20. juni, om indeklima,

køl og ventilation.

Synlighed

Med en annonce i Fødevaremagasinet, når du ud til hele

branchen. Kontakt annonceformidler Karin Svensson på

telefon 2325 3424 eller på mail annonceafdelingen@youmail.dk

og få 5 gode grunde til at annoncere i Fødevaremagasinet.

God læselyst

Redaktionen

2 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

:: synspunKt

::

Sådan lyder en gammel talemåde;

og for dem, som ikke måtte vide

det, kan jeg oplyse, at horsemor er

et føl, nærmere bestemt et hoppeføl.

Pointen er selvfølgelig, at man

ikke kan leve af noget, som er på

vej. Det er vilkårene her og nu, der

er livsgrundlaget. Så når regeringen

nu retter blikket mod 2020

og forjætter en masse reformer

og trepartsforhandlinger, der skal

forbedre erhvervslivets vilkår og

få flere i arbejde i den private sektor

og få Danmark ”ud af krisen”,

er det – for nu at bruge en anden

talemåde – ”fugle på taget”, som

ingen kan leve af, før de kommer

ned derfra, hvis de da gør det. I

mellemtiden gør regeringen, hvad

den kan, for at bevæge udviklingen

i den modsatte retning – med nye

og højere afgifter og andre fordyrelser

for det erhvervsliv, som man

erklærer at ville lette vilkårene for.

Senest har regeringen med nærmest

overstadig stolthed præsenteret

et energiforlig, hvis eneste

sikre virkning er, at det bliver dyrere

at drive virksomhed, og at kunderne

får færre penge at købe for.

De arbejdspladser, som skabes under

opførelsen af en hel masse nye

vindmøller, bliver efter al sandsynlighed

sat til som følge af voksende

elregninger og det fald i købekraften,

som jo bliver konsekvensen.

Forliget virker altså lige stik imod,

hvad regeringen hele tiden siger, at

den arbejder for. Sådan gjorde den

forrige regering som bekendt også,

da den f.eks. indførte en fedtafgift,

Torsten Buhl

Direktør, Danske Slagtermestre

”Mens græsset

gror, dør horsemor”

der nu er et dagligt, håndgribeligt

udtryk for, hvad regeringen angiveligt

var imod. Den opererede med

budskaber om et skattestop og

færre administrative byrder og en

bedre konkurrenceevne og førte så

i øvrigt en politik, der virkede lige

modsat.

Og sådan er det altså også med

den nuværende regering. Prøv f.eks.

at holde energiforligets fordyrende

effekt op imod disse pluk i statsministerens

1. maj-tale:

”Vi må og skal skabe flere private

arbejdspladser i Danmark. Vi må

og skal have væksten tilbage. Vi

må og skal sikre, at vi bliver flere,

der arbejder, og færre der holdes

udenfor.”

”Vi vil skrue på hver eneste skrue,

der gør vejen fra forsørgelse til arbejde

kortere. Vi vil vende hver en

sten, der kan styrke virksomhedernes

mulighed for at konkurrere.”

”Vi skal slås for at få nye arbejdspladser.

Vi skal knokle for at betale

vores fælles regning. Gør vi det, er

jeg overbevist om, at hjulene begynder

at dreje hurtigere rundt. At

virksomhederne igen vil hyre i stedet

for at fyre.”

”Vi må”, og ”vi skal”, og ”vi vil”,

og meget bedre kan det ikke siges.

Græsset er sået, og nu skal det bare

gro, så horsemor får noget at leve

af. Men når man så ser, hvad regeringen

faktisk gør for at fremme

væksten og skabe nye arbejdspladser,

virker det ærligt talt, som

om man forveksler gødning med

round-up. Og det er ikke godt for

horsemor!


Redaktionen / annoncer /

produktion:

Grafisk Produktion Odense ApS

Peder Skrams Vej 4

5220 Odense SØ

Tlf. 66 14 08 52

Fax 66 14 85 52

post@foedevaremagasinet.dk

www.foedevaremagasinet.dk

Ansvarshavende:

Per Aaskov Karlsen

Journalist:

Eivind Sønderborg Johansen

Annoncer:

Karin Svensson

Rugvænget 8

5492 Vissenbjerg

Tlf. 2325 3424

annonceafdelingen@youmail.dk

Annoncer og redaktionelt stof skal

være redaktionen i hænde senest den

første hverdag i udgivelsesmåneden.

Abonnement:

Indland kr. 610,00 + moms årligt

Udland kr. 650,00 + moms årligt

Abonnementet kan opsiges med en

måneds skriftlig varsel til udgangen

af et kalenderår.

Fødevaremagasinet udkommer 11

gange årligt – ikke i juli måned.

Mediainformation kan rekvireres.

Læsere:

Fødevaremagasinet er det førende

magasin for specialfødevarehandelen.

Magasinet henvender sig til beslutningstagere,

såvel som selvstændige

forretningsdrivende som disponenter,

ansat i fødevarehandelen. Politiske

organer, større fødevarevirksomheder,

organisationer m.m. er ligeledes læsere

af Fødevaremagasinet. Stof med

tilknytning til fagene slagter, bager,

fisk, ost, grønt og vin m.m. bliver

behandlet journalistisk objektivt i

årets udgaver.

Fejl og reklamationer:

Eventuelle reklamationer rettes

skriftligt senest 5 dage efter udgivelsen.

Evt. dekort kan ikke overstige

annoncens aftalte pris.

Det må accepteres, at mindre farveafvigelser

fra modtaget farve-print

kan forekomme. Erstatningskrav på

grund af fejl vedr. annoncer kan på

ingen måde gøres gældende.

Forsidefoto:

Arkivbillede: Et godt stykke kød

kræver indsigt.

ISSN 1902-4509

4 Danske Slagtermestre

versus staten:

- Jeg tror på juraen

i sagen om fedtafgiften

Kammeradvokaten er om sider kommet

med et svarskrift i retssagen om

fedtafgiften, og nu er Danske Slagter­

mestre på vej med en replik.

8 Brødrene Theilgaard har åbnet

slagterbutik nummer tre

Slagter Theilgaard A/S i Esbjerg slog

lige før påske dørene op for kunderne

i en ny detailforretning i Blåvand.

10 De spiser andet

end danbo i Otterup

Da Merete og Bjarne Kofod

etablerede Ostehuset for 34 år siden,

fandt byens borgere ud af, at udenlandske

oste også kan smage godt.

14 Danmarks bedste grillpølse:

Tre pølser i finalen

Dyrskuepublikum i Roskilde og Odense

skal afgøre, om det er Slagterpigerne

fra Sydfyn, Kvalitetslagteren

i Næstved eller Slagteren i Rødovre

Centrum, der leverer årets bedste

grillpølse.

:: indhold ::

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 3


:: aKtuelt ::

Danske Slagtermestre

versus staten:

- Jeg tror på

juraen i sagen

om fedtafgiften

Kammeradvokaten er omsider kommet med et svarskrift,

der opfordrer os til at underbygge stævningen yderligere,

så det vil gøre, siger Torsten Buhl.

Eivind Sønderborg Johansen

Kammeradvokaten har i et svarskrift

opfordret Danske Slagterme-

4 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

- Vi har frist til den 28. maj til

at komme med en replik, hvor

vi uddyber vore synspunkter og

argumenter, siger direktør Torsten

Buhl, Danske Slagtermestre.

stre til yderligere uddybninger og

dokumentation i den sag, som slagterne

har rejst mod den danske stat.

Foreningen udtog stævning mod

Allerede inden fedtafgiften trådte i kraft, blev den undsagt af daværende

sundhedsminister Bertel Haarder. I et interview i Politiken i juli 2011 erkendte

han, at hævede afgifter på fedt næppe ville få danskerne til at putte flere sunde

fødevarer i indkøbskurven og lade de usunde stå på hylderne.

staten og Skatteministeriet den 21.

december 2011 med påstand om,

at fedtafgiften er konkurrenceforvridende

og strider mod EU-retten.

- Vi har frist til den 28. maj til at

komme med en replik, hvor vi uddyber

vore synspunkter og argumenter,

siger direktør Torsten Buhl,

Danske Slagtermestre.

Han oplyser videre, at han regner

med, at sagen tidligst vil blive berammet

til domsforhandling efter

sommerferien, når kammeradvokaten

har haft mulighed for at

komme med en uddybende duplik.

Torsten Buhl vurderer, at Danske

Slagtermestre er i stand til at løfte

bevisbyrden, selv om han erkender,

at det kan være vanskeligt at vinde

et juridisk slagsmål med staten.

- Jeg tror imidlertid på juraen, og

at vi fortsat har en god sag, understreger

han.

Det handler

om kroner og øre

Københavns Byret afsagde i marts

en kendelse om, at Danske Slagter-

mestres retssag mod staten skulle

overføres til Østre Landsret som

første instans. Det blev begrundet

med, at sagen er af principiel karakter.

Danske Slagtermestres formand,

Leif Wilson Laustsen, sagde den-


gang i en kommentar til kendelsen:

- Det kan godt være, at sagen er af

principiel, juridisk karakter. Men for

os handler den om kroner og øre og

om konkurrenceforvridning og et indre

marked, som er sat ud af kraft. Vi

har medlemmer, der hver dag bruger

en masse energi på denne afgift til

ingen verdens nytte. Og der er virksomheder

i udlandet, som gerne vil

handle med vore medlemmer, men

som afgiften gør det ekstremt bøvlet

for vore medlemmer at handle med,

fordi virksomhederne ikke er danske.

Så det er ikke bare et spørgsmål om

principper. Det er et spørgsmål om

helt urimelige og – mener vi – ulovlige

realiteter i det daglige.

Fedtafgift kan skade

folkesundheden

Fedtafgiften blev vedtaget efter

forslag fra den nu tidligere VK-regering

og trådte i kraft den 1. oktober

2011. Siden da har Venstres

skatteordfører Torsten Schack

Pedersen erkendt, at det var ”en

uklog beslutning”, og senest har

tidligere erhvervsminister og nuværende

skatteordfører for de

konservative, Brian Mikkelsen, lagt

afstand til fedtafgiften ved bl.a. at

kalde den ”bureaukratisk og kompliceret.”

Fedtafgiften blev ellers ifølge kammeradvokaten

af den daværende

VK-regering lanceret til fremme af

folkesundheden.

Den påstand har ikke mindst ernæringsforskere

sat kraftigt spørgsmålstegn

ved; blandt andre lektor ved Det

Biovidenskabelige Fakultet på Københavns

Universitet, Tine Tholstrup,

der har forsket i fedt i 20 år.

I Kost & Ernæringsforbundets

blad Kost, Ernæring & Sundhed nr.

2/2012 siger hun:

- Hvis forbruget flytter sig fra

mættet fedt i retning af flere kulhydrater

– der jo ikke er afgiftsbelagt

– risikerer Danmark virkelig at

stå med et sundhedsproblem. Hurtige

kulhydrater øger risikoen for

overvægt og type 2-diabetes, der

er blandt de store årsager til hjertekarsygdomme

i disse år.

- Som det ser ud i dag, understreger

Tine Tholstrup, er fedtafgiften

rigtig dårlig timing i sundhedsmæssig

sammenhæng.

Hun påpeger dog samtidig, at der

er uendelig meget, som forskerne

endnu ikke ved om fedt.

Sundhedsministeren

var uenig med sin

regering

Allerede inden fedtafgiften trådte

i kraft, blev den undsagt af davæ-

rende sundhedsminister Bertel Haarder

(V). I et interview i Politiken

i juli 2011 erkendte han, stik imod

sin egen regerings argumentation,

at hævede afgifter på fedt næppe

ville få danskerne til at putte flere

sunde fødevarer i indkøbskurven og

lade de usunde stå på hylderne.

Fedtafgift kan blive

en dårlig forretning

for staten

Det ser heller ikke ud til, at fedtafgiften

tilfører statskassen så mange

afgiftskroner som beregnet.

:: aKtuelt ::

Fedtafgiften blev vedtaget efter forslag fra den nu tidligere VK-regering og

trådte i kraft den 1. oktober 2011. Siden da har Venstres skatteordfører Torsten

Schack Pedersen erkendt, at det var ”en uklog beslutning”

FAKTA

Afgifter koster arbejdspladser

- Grænsehandelen er eksploderet

og ser ud til at ryge op på 20 mia.

kr. i år. Jeg tror, at fedtafgiften er en

stærkt medvirkende årsag til stigningen.

Vi ser, at butikkerne syd for

grænsen direkte bruger den danske

fedtafgift i markedsføringen for at

lokke kunder til, så det kan i sidste

ende vise sig, at fedtafgiften netto

betyder flere penge uden om statskassen,

end der kommer ind, konstaterer

direktør Torsten Buhl.

Afgifterne på fedt og sukker koster 23 ansatte jobbet hos Bisca, som ikke

længere kan udelukke en flytning til udlandet.

Bisca afskedigede den 30. april 23 ansatte fra produktionen, og det gør

ondt på Michael Budtz Berthelsen, som siden starten af året har beklædt

posten som direktør.

- Det skyldes udelukkende, at vi er ramt på salget grundet de stigende afgifter

på fedt og chokolade. Vi ser os derfor nødsaget til at sige farvel til 23

dygtige og loyale medarbejdere, siger han til Food Supply.

Kilde: Food Supply

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 5


:: aKtuelt ::

Mesterslagteren

har

indgået en

indkøbsaftale

med Dansk

Cater

Slagtermester Tom Munkholm i Vejle har regnet sig frem til,

at han sparer 20.000 kr. på aftalen sammenlignet med den

tidligere aftale med Inco Danmark.

Eivind Sønderborg Johansen

Mesterslagteren har netop indgået

en indkøbsaftale med Dansk Cater.

Den nye aftale erstatter kædens

aftale med Inco Danmark som en

konsekvens af Dansk Cater’s og

Inco’s sammenlægning.

Omlægning af

bonus og rabatter

I den nye aftale er der ændret på

størrelsen af den bonus, mesterslagterens

medlemmer kan opnå.

– Bonussen er blevet halveret, men

til gengæld kan medlemmerne af

6 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

Mesterslagteren hver især efter eget

valg lægge 20 varenumre ind hos

Dansk Cater på de produkter, de køber

mest ind af. På den måde opnår

de ekstra store rabatter på de 20 udvalgte

varenumre, forklarer formanden

for Mesterslagteren, slagtermester

Lars Stjernholm, og tilføjer:

- På trods af halveringen af bonussen

er jeg sikker på, at den nye

aftale med Dansk Cater er mindst

lige så lukrativ for Mesterslagterens

medlemmer, som den gamle aftale

med Inco var. På de 20 varenumre

kan der i gennemsnit hentes omkring

15 procent i rabat, og det er

- På trods af halveringen af bonussen er jeg sikker på, at den nye aftale med

Dansk Cater er mindst lige så lukrativ for Mesterslagterens medlemmer,

som den gamle aftale med Inco var, vurderer Lars Stjernholm.

med til at gøre aftalen virkelig fordelagtig

for vores medlemmer.

20.000 sparet årligt

Det kan slagtermester Tom Munkholm,

der driver Grønvalls Eftf. i

Vejle, bekræfte.

- Jeg var en stor modstander af den

nye aftale med Dansk Cater til at

begynde med, men så satte jeg mig

ned og regnede på tallene. Det har

vist sig, at jeg løst anslået kommer

til at spare 20.000 kr. om året på

aftalen med Dansk Cater sammenlignet

med den gamle aftale mellem

Mesterslagteren og Inco Danmark,

siger Tom Munkholm.

Fleksibel aftale

Lars Stjernholm oplyser videre, at

ordningen er meget fleksibel, idet

det enkelte medlem af Mesterslagteren

løbende kan ændre de

20 varenumre alt efter, hvad der er

behov og sæson for.

- Der er næppe grund til at satse på

rabat på ænder i januar og februar,

da det primært er op til jul, at

slagteren køber stort ind af ænder,

mens det i sommerhalvåret måske

kan betale sig at have produkter

til grillen blandt de 20 varenumre,

der trækker de største rabatter

hos Dansk Cater, konstaterer Lars

Stjernholm.

Mesterslagterens aftale med Dansk

Cater trådte i kraft den 1. maj i år.


Ungarnsk uldgris – Landrace-Yorkshire. Iberisk Sortfod – Duroc. Ungarsk uldgris – Duroc.

:: aKtuelt ::

Hvad kan Iberisk sortfodsvin

og ungarnsk uldsvin tilføre

dansk svinekød?

Et forskningsprojekt har undersøgt om brugen af krydsninger med alternative svineracer

kan producere svinekød med ekstra god spisekvalitet.

Der er i dag en stigende efterspørgsel

på gourmetprodukter indenfor

fødevarer generelt skriver Dansk

Meal Research Institute (DMRI).

Det giver nogle muligheder for

nicheproduktioner også indenfor

kød. Svinekød i dag bærer præg af

at være af en ensartet høj kvalitet

bl.a. med lavt fedtindhold, der især

er velegnet til videre forarbejdning.

Der er derfor et potentiale for nicheproduktioner,

der fokuserer på

høj spisekvalitet af det ferske kød.

DMRI har derfor i samarbejde med

VSP og AU undersøgt, om det er

muligt at producere svinekød under

danske forhold med ekstra høj

spisekvalitet ved at bruge alternative

svineracer krydset med danske

søer.

Kød og kødprodukter fra de forskellige

krydsninger er blevet sammenlignet

i en række detaljerede

kemiske og fysiske analyser, og

smagsvurderinger af produkterne.

Resultaterne var spændende og

viste, at kødet fra krydsningerne

med de alternative racer er mere

mørt og saftigt end fra den tra-

ditionelle DLY, mens smagen ikke

adskiller sig markant, når de fodres

ens. De kemiske undersøgelser

viste også, at de grise med Iberisk

sortfodsvin som orne havde en

lidt anderledes profil af stofskifteprodukter

ligesom fedtindholdet

generelt var lavere i DLY end de

de andre fire krydsninger. Spørges

forbrugerne foretrækker de kødet

fra de alternative krydsninger, som

de finder mere lækkert og restaurantegnet.

Som afslutning på projektet vil resultaterne

blive præsenteret på et

seminar d. 31. maj 2012 på Aarhus

Universitets forskningscenter i Årslev

på Fyn. Program og tilmelding

findes på www.food.au.dk. Og på

www.teknologisk.dk. På workshoppen

vil der også blive serveret

smagsprøver. Desuden omhandler

workshoppen mulighederne for at

bruge nye typer svinekød til gourmetprodukter

– både med og uden

højtryksbehandling. Alle er velkomne.

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde, tlf. 4634 6200

Slagter

uddannelser

ucr.dk - Vi bringer dig videre...

ucr.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 7


:: :: aKtuelt XXXX :: ::

Bag disken ses Nicolaj, som er udlært slagter og nyansat til butikken i Blåvand.

Brødrene Theilgaard har åbnet

Slagter Theilgaard A/S i Esbjerg slog lige før påske dørene for kunderne op i en ny detailforretning i Blåvand.

Eivind Sønderborg Johansen

Slagtermestrene Poul og Viggo

Theilgaard åbnede en slagterforretning

i Blåvand den 2. april. I forvejen

driver de to brødre firmaet

Slagter Theilgaard A/S, der tæller

to slagterbutikker og en forarbejdningsvirksomhed

i Esbjerg.

- Vi åbnede forretningen lige op til

påske. Det gav os et godt salg fra

starten af i Blåvand, hvor lokalbefolkningen

og sommerhusejerne har

taget rigtig godt imod os, fortæller

slagtermester Poul Theilgaard.

Få fastboende, men

mange ferieboliger

8 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

Han er opmærksom på, at forretningen

ikke kan leve af de

700-800 indbygger, der bor fast i

Blåvand, men er alligevel fortrøstningsfuld.

- Blåvand er et at de helt store

sommerhusområder ved den jyske

vestkyst, og der er efterhånden

mange, der bruger deres ferieboliger

det meste af året. Dertil kommer

et stort opland rundt om Blåvand,

forklarer Poul Theilgaard, der

forventer, at butikken kan holde

åbent hele året, selv om kundeunderlaget

skrumper noget ind i vinterhalvåret.

- Der er stadig er mange kunder,

der sætter pris på den personlige

service hos den selvstændige slagter

- så længe priserne er fornuftige,

tilføjer han.

Selvforsynende

- Vores tre butikker bliver forsynet

med produkter fra vores egen forarbejdningsvirksomhed

i Esbjerg.

Det er en medvirkende årsag til,

at vi kan holde et fornuftigt prisni-

veau i butikkerne, hvor de ansatte

kan koncentrere sig om at servicere

kunderne og skære en god bøf ud

til dem, siger Poul Theilgaard.

På spørgsmålet, om Theilgaard A/S

har planer om at åbne flere detailbutikker

i kølvandet på forretningen

i Blåvand, tager Poul Theilgaard

som vestjyde ikke munden for fuld:

- Vi tager et skridt ad gangen og ser,

hvordan det spænder af, siger han

og uddyber:

- Vi synes detailbranchen er spændende

og rummer mange muligheder;

i hvert fald så længe vi kan


:: aKtuelt ::

Lokalbefolkningen og sommerhusejerne har taget godt imod den flotte og indbydende slagterforretning, som brødrene Theilgaard har åbnet i Blåvand. Ovenfor

ses Kasper, som er detailslagterlærling. Han hjælper til i Blåvand, når der er behov, men er ellers tilknyttet Slagter Theilgaards butik på Oddesundvej i Esbjerg.

slagterbutik nummer tre

tiltrække de rigtige medarbejdere,

der sætter os i stand til at yde en

god service kombineret med et

realistisk prisniveau.

Eksport af

nicheprodukter

Halvdelen af omsætningen i Slagter

Theilgaard A/S stammer fra eksport,

mest til Grønland og Færøerne

og i mindre målestok syd for

grænsen.

- Vi har specialiseret os i at lave

nicheprodukter. Det kan for ek-

sempel være forskellige typer pålæg.

Hvis en kunde efterspørger en

pølse som mormor lavede den, ja,

så sætter vi sådan en pølse i produktion.

Det er vores fordel som

en mindre forarbejdningsvirksomhed,

at vi har en stor fleksibilitet.

Det får de store slagterier mindre

og mindre af i takt med, at de bliver

større og mere strømlinede i

deres produktion, konstaterer Poul

Theilgaard.

FAKTA

Slagter Theilgaard A/S – den korte udgave

Slagter Theilgaard A/S har mere end 50 år på bagen og blev etableret i

Esbjerg af slagtermester Erhardt Theilgaard. I dag er det brødrene Poul og

Viggo Theilgaard, der driver virksomheden efter et generationsskifte i 1996.

Slagter Theilgaard A/S forarbejder kød og har godt 40 medarbejdere. Produkterne

afsættes til bl.a. hoteller, restauranter, cateringvirksomheder og

offentlige institutioner. Virksomheden har også en eksportafdeling, som

tegner sig for ca. 50 procent af firmaets omsætning. Derudover driver Slagter

Theilgaard tre detailforretninger, hvor butikken i Blåvand er det seneste

skud på stammen.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 9


:: portræt ::

Bjarne Kofod begyndte at arbejde med ost i 1964

og gør det stadig 48 år efter i en alder af 69 år.

De spiser andet

end danbo i Otterup

Da Merete og Bjarne Kofod etablerede Ostehuset for 34 år siden,

fandt byens borgere ud af, at udenlandske oste også kan smage godt.

Eivind Sønderborg Johansen

Umiddelbart ligger det ikke i kortene,

at en osteforretning skulle have

mange chancer for at overleve i en

lille fynsk by som Otterup, der til

sammenligning ikke længere har en

selvstændig slagterforretning.

Byen har 4800 indbyggere og er

placeret på landkortet kun 15 kilometer

fra en stor handelsby som

Odense. Otterup har stort set også

alle supermarkedskæder inden for

bygrænsen. For eksempel Rema

1000, Kvickly, Fakta og Netto.

Alligevel synes ægteparret Merete

og Bjarne Kofod ikke, at de har

grund til at klage, for de har formået

at drive en god osteforretning i

den lille by i mere end 34 år.

Det hjælper selvfølgelig på kundetilstrømningen,

at Otterup ligger

klos op ad et stort sommerhus-

område, Hasmark Strand, med ikke

færre end 2000 sommerhuse. En

stor del af sommerhusene ejes af

odenseanere, som gerne bor der

det meste af sommerhalvåret på

grund af den korte afstand ind til

Odense og jobbet.

Kanonsalg i påsken

- Selv om påsken ikke har været

den bedste i år, havde vi butikken

fuld af kunder i det meste af åbningstiden

onsdagen før skærtorsdag.

På én dag havde vi en omsætning,

der svarer til, hvad vi normalt

har på en hel uge. Og det gentog

sig igen om lørdagen op til påskedagene,

fortæller Merete Kofod.

Parret har haft osteforretning i Otterup

siden 1978; de sidste 21 år

på den nuværende adresse i Bredgade

midt i byen i en ejendom, der

tidligere har rummet byens mejeri.

10 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

Merete og Bjarne Kofod har vist borgerne i Otterup, at ost kan være andet end danbo,

bl.a. ved at sælge franske oste som camembert og brie.

Bjarne Kofod havde, inden han blev

selvstændig, siden 1964 solgt ost

for bl.a. P. M. Frøhlich Ost og Me-

jeriselskabet Danmark kun afbrudt

et par år af en afstikker til vinbranchen.

2000 sommerhuse tæt på at den nye aftale med Dansk Cater er mindst salget.


I 1977 fandt han via sit salgsjob ud

af, at der var en osteforretning til

salg i Otterup, hvor Merete Kofod

i øvrigt er barnefødt og vokset op.

Fyldte hullet ud

efter fru Jensen

- Jeg kom i 1977 ind til den daværende

ostehandler i Otterup, fru

Jensen. Hun spurgte om jeg ville

købe butikken, da hun gerne ville

stoppe på grund af alder. Jeg legede

med tanken et stykke tid. Men

det blev nu ikke fru Jensens butik,

vi overtog, da den var for lille og

utidssvarende. I stedet lejede vi os

ind i en nedlagt tæppeforretning i

Otterup, fortæller Bjarne Kofod.

Tæppeforretningen blev på rekordtid

ombygget totalt og indrettet

som osteforretning i 1978.

- Vi ville godt vise borgerne i Otterup,

at ost kunne være andet

end danbo. Vi introducerede derfor

franske oste som brie og camembert

– og også italienske. Efter et

par år forsøgte vi os med gedeost,

og indimellem brændte vi da inde

med ost, som vi ikke kunne sælge,

husker Bjarne Kofod.

Storytelling

før alle andre

Parret tog gerne utraditionelle metoder

i brug for at få fodfæste med

salget af andet end danbo i den lille

by. De introducerede ”storytelling”

i Otterup næsten 20 år før, begrebet

blev opfundet og vandt indpas i

salg og marketing herhjemme.

- Når vi fik bestillinger på osteborde

til receptioner, nøjedes vi ikke

med at levere osten og tilbehøret,

men tog selv med ud og fortalte

om ostene og deres historie, som

et led i markedsføringen af vores

forretning, fortæller Merete Kofod.

Traditionel skæreost

er stadig et hit

Ostehuset holdt fast i det brede

udbud af både danske og udenlandske

oste, og det har kunnet

betale sig. Danskerne har med tiden

lært at spise oste fra udlandet

- også i en lille nordfynsk by som

Ost, vin og specialiteter har været en fast del af butikken siden 1978.

Otterup - selv om det, ifølge Bjarne

Kofod, stadig er de traditionelle

skæreoste, forretningen sælger

flest af.

- I dag kan vi sælge mange gange

flere æsker camembert på en lørdag

formiddag, end vi kunne sælge

på en hel uge i 1978, husker han

og tilføjer:

- Det sidste par år er det især hollandske

oste af den mere faste type

som for eksempel primadonna, der

har nydt stor salgsfremgang.

For nylig blev sortimentet udvidet

med en lakridsost, som Merete Kofod

selv laver.

Tidligt ude med vinsalg

Ostehuset i Otterup har siden begyndelsen

i 1978 solgt vin, selv

om det ikke var almindeligt at se

i osteforretninger. Men på det felt

kunne Bjarne Kofod trække på sine

erfaringer fra vinbranchen og tilbyde

kvalitetsvin som alternativ

til det lokale supermarkeds billige

vine, der typisk var Liebfraumilch

og Pierre Medard i 70’erne, hvor

nydelse af vin var en ret ny og ikke

så udbredt disciplin i Danmark, sådan

som det er tilfældet i dag.

- Vinsalget har dog ikke haft samme

vækst og udvikling som salget

af ost. I dag er det mest vin til gaver,

vi sælger, oplyser Bjarne Kofod.

Foruden vin, ost og tilbehør har

FAKTA

Ostesalg med humor

Ost kan også serveres med humor

og på rim. Det er i hvert fald, hvad

ostehandler Bjarne Kofod gør på

dette skilt uden for butikken i Otterup:

”Hvis du har droppet ostemad,

og du har osten nullet,

så gør mig dog en smule glad,

Ja, spis da lidt af hullet.”

:: portræt ::

Ostehuset et pænt udvalg af skinke

og pølse samt delikatesser. Som en

særlig specialitet marinerer Merete

Kofod selv røde og hvide sild, der

fås med bl.a. hjemmelavet remoulade

og karrysalat som tilbehør.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 11


:: teMa :: :: Krydderier, marinader, grill & tilbehør ::

Et godt stykke kød

kræver indsigt

Danish Meat Research Institute (DMRI) har testet forskellige forhold i forbindelse med grillning

og giver i denne artikel en række gode tip til et sikkert og godt resultat.

Af Lene Meinert, konsulent, ph.d.,

DMRI, Teknologisk Institut

Et lækkert stykke kød kræver fokus

på hele kæden fra primærproducenten

til servering. Tilberedningen

er væsentlig for en god og sikker

smagsoplevelse, men avl, fodring,

håndtering af dyrene, slagte- og

køleprocesser samt pakning er

også vigtige faktorer.

Kød på grill

- sikkert og saftigt

Vend bøffen eller koteletten hvert

andet minut under grillning, og tag

kødet af grillen, når kernetemperaturen

er 65 °C - så får du saftigt

kød, uanset hvilken grill du benytter.

Det vurderede DMRI's smagspanel.

Panelet fandt også, at kød

(især steg) tilberedt ved indirekte

varme havde bevaret mere saftighed,

selv når kødet blev gennemstegt

(72 °C), sammenlignet med

tilsvarende tilberedning ved direkte

varme (kul eller gasflamme).

Grillet kød bliver desværre ofte

mistænkt for at bidrage væsentligt

til danskernes indtag af kræftfremkaldende

stoffer, de såkaldte stege-

og røgmutagener. Disse uønskede

stoffer kunne imidlertid ikke påvises

i svine- og oksekød tilberedt

ved indirekte varme. Det indikerer,

at denne grillmetode er skånsom

og samtidig også bevarer kødets

saftighed.

Marinade

- ikke kun smag

Marinade giver ikke kun smag

til kødet. Krydderier, urter, frugter

(f.eks. vindruer) og grøntsager

(f.eks. hvidløg), indeholder nemlig

antioxidanter, der kan hæmme

dannelsen af de uønskede stegemutagener.

DMRI tilberedte krebinetter

på pande ved forskellige

pandetemperaturer. Nogle krebinetter

var tilsat enten hvidløgsmarinade

eller æblepuré, og der var en

tydelig reduktion af indholdet af

stegemutagener i disse krebinet-

12 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

ter sammenlignet med krebinetter

uden hvidløg og æblepuré. Hvilken

grøntsag eller hvilket krydderi der

tilsættes marinaden, må afhænge

af de personlige smagsløg.

Den gode

stegte kødsmag

Danske forbrugere kan godt lide

stegt kødsmag. Pande- og ovntemperatur

har stor betydning for

dannelsen af den stegte kødsmag,

jo højere temperatur, desto mere

intens kødsmag. Men det er vigtigt

at stoppe i tide for ikke at få dannet

branket smag og de uønskede

stegemutagener. Start med at brune

kødet hurtigt ved god varme, og

steg så færdigt ved middel varme.

Saftigt og mørt kød

med gourmetsaltning

Ernæringsrådene siger, at vi alle

skal spare på saltet, men mange

kan godt lide smagen af salt. Ved

at tilsætte en knivspids fint salt til

din kotelet (på begge sider) ca. 15

min. før tilberedning, så tilfører du

ikke alene saltsmag, men gør også

koteletten mere saftig og mør. På

denne måde opnår du en god spisekvalitet

ved brug af mindre salt,

end hvis saltet blev tilsat under eller

efter tilberedning.

Lene Meinert.


:: Krydderier, marinader, grill & tilbehør ::

Genetik og fodring

En del af de faktorer, der påvirker

spisekvaliteten, grundlægges allerede

i det levende dyr. Genetik

og fodring er blandt nøgleordene.

Intramuskulært fedt, også kaldet

fedtmarmorering, er delvist bestemt

af generne og har stor betydning

for mørhed, saftighed og

smagen af stegt kød. Ud over at

forbedre spisekvaliteten gør fedtmarmoreringen

også kødet mere

robust under tilberedning. Væksthastigheden

i perioden op til slagtning

påvirker også mørheden af

kødet. En intensiv fodring og hurtig

vækst vil typisk medføre mere

mørt kød, når dyret er slagtet.

Modning eller

trinvis køling

På slagteriet er det særligt nedkølingen

af slagtekroppen og den

efterfølgende modning, der påvir-

ker kødets kvalitet. Kølingen af den

varme slagtekrop skal ske så tilpas

hurtig, at kølesvindet er minimalt.

Hvis nedkølingen bliver for hård,

kan der dog opstå et fænomen,

der kaldes ”kuldekontraktion”,

hvilket betyder, at kødet trækker

sig kraftigt sammen og bliver sejt.

Musklerne bliver gradvist nedbrudt,

efter dyret er slagtet, og denne

proces kaldes ”modning” - kødet

bliver mere mørt. Typisk skal svinekød

modne i mindst 3 dage og

FAKTA

Optimal spisekvalitet - sådan!

:: teMa ::

Rådgivning der peger fremad

• Optimering af spisekvalitet

• Løsning af kvalitetsproblemer

• Sensorik til kvalitetskontrol og produktudvikling

DMRI har løsningen

på dine udfordringer

Kontakt Lars Kristensen på tlf. +45 7220 2670

oksekød i mindst 10 dage, før en

optimal mørhed er udviklet. Ved at

designe køleprocessen i trin er det

dog muligt at fremme mørhedsudviklingen.

DMRI har derfor udviklet

en trinvis køleproces til grise, som

giver samme modningseffekt på

kødet som 2 - 3 dages modning.

Dvs. både nedkøling og modning

kan fortages i samme proces, samtidig

med at der tages hensyn til

kødets mørningsproces.

• Gourmetsalt kødet inden tilberedning

• Vend koteletten eller bøffen hvert andet minut

(pande og grill)

• Stop tilberedningen, når kødets kernetemperatur er 65 °C

(pande, grill, ovn)

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 13


:: teMa :: :: Krydderier, marinader, grill & tilbehør ::

Danmarks bedste grillpølse:

Tre pølser i finalen

Dyrskuepublikum i Roskilde og Odense skal afgøre, om det er Slagterpigerne fra Sydfyn,

Kvalitetslagteren i Næstved eller Slagteren i Rødovre Centrum, der leverer årets bedste grillpølse.

Eivind sønderborg Johansen

Igen i år skal det spisende folks

smagsløg afgøre, hvem der leverer

årets bedste grillpølse. Valget i

2012 står mellem Slagterpigerne

fra Sydfyn, Kvalitetsslagteren fra

Næstved og Slagteren i Rødovre

Centrum.

Det er Danske Slagtermestre

(DSM), der i samarbejde med dyrskuerne

i Roskilde og i Odense, står

bag konkurrencen, som skal afgøre,

hvordan en grillpølse skal smage,

når den er bedst.

Og interessen for at deltage i konkurrencen

er stor. Ikke færre end 69

bidrag er der strømmet ind til bedømmelse

hos det dommerpanel,

der har udvalgt de tre finalepølser

på baggrund af bl.a. smag, struktur

og udsende.

Dommerpanelet bestod af slagtermestre

fra hele landet. Peter Lund,

Middelfart, var konkurrencens overdommer,

mens de øvrige dommere

var: Claus Axelsen, Løgstør, Henrik

Jørgensen, Dianalund, Henrik Christiansen,

Fanø, og Dennis Karlsen,

Odense.

Slagterpigerne fra Sydfyn har leveret en finalepølse med bid i. Her er Hanne

Jacobsen ved at pakke grillpølser. I baggrunden slagtersvenden Jon.

14 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

Kvalitetsslagteren i Næstved, alias slagtermester Kim Søndergaard, lever op

til sit navn ved at hente den ene medalje hjem efter den anden for sit gode

håndværk.

De to dyrskuer, hvor Danmarks

bedste grillpølse skal kåres af publikum,

er i juni. Roskilde Dyrskue

finder sted i perioden 8.-10. juni,

mens Det Fynske Dyrskue i Odense

afvikles i dagene 15.-17. juni.

Pølse med bid i

fra Slagterpigerne

Slagtermester Hannne Jacobsen,

der driver forretningen Slagterpi-

gerne med butikker i Rudkøbing og

Stenstrup, siger om den sydfynske

finalepølse:

- Det er en grillpølse af svinekød

smagt til med blandt andet chili,

cayennepeber og sennep. Der er bid

i den, uden at den på nogen måde

er så stærk, at krydderierne får lov

til at dominere smagen i pølsen.

Hanne Jacobsen fortæller videre, at

Slagterpigerne i nogle år har brugt


:: Krydderier, marinader, grill & tilbehør ::

opskriften i en wienerpølse, men at

finalepølse er gjort tykkere og længere,

så den egner bedre sig til en

tur på grillen.

- Jeg er utrolig spændt på, hvordan

vores grillpølse bliver modtaget

af publikum på dyrskuerne.

Det, at vi er blevet udvalgt til finalen,

ser jeg som en anerkendelse

af vores faglighed. Den lægger

vi meget stor vægt på. For hele

tiden at videreudvikle og levere

slagter- og pølsemagerhåndværk

på højt niveau, forklarer Hanne

Jacobsen.

Slagterpigerne fra Sydfyn har da

også tidligere bevist, at de kan deres

håndværk.

I marts i år hentede de en sølvmedalje

for deres skæreleverpølse

på landets største fødevaremesse,

Foodexpo i Herning. I 2008 blev

det på samme messe til en guldmedalje

for en rullepølse og bronze

for en smøreleverpølse. Tilbage i

2006 gav en kartoffelpølse og en

hvidløgspegepølse Slagterpigerne

to bronzemedaljer.

Kvalitetsslagteren

lever op til sit navn

Slagtermester Kim Søndergaard

driver Kvalitetsslagteren i Næstved

og er en af de tre finalister i konkurrencen

om Danmarks bedste

grillpølse.

- Vores grillpølse er en kalvepølse

med blandt andet purløg som

krydderi, fortæller Kim Søndergaard

og uddyber.

- Kalvekødet er tilsat en lille smule

svinekød for at undgå, at pølsen

bliver for kompakt. Den er håndæltet

og grov i strukturen, så folk

kan se og smage, at pølsen kun

består af rene råvarer uden sener

og brusk.

Kim Søndergaards finalepølse har

været i handelen i hans butik i

Næstved i nogle måneder, og den

er blevet godt modtaget af publikum,

trods et forår, der ikke har

budt på store mængder grillvejr.

Kvalitetsslagterens finalepølse er

ikke det eneste bevis på, at Kim

Søndergaard kan sit håndværk.

Han har hentet mange medaljer

gennem årene for sine produkter.

Senest for en trøffelsalami, som

gav Næstved-slagteren en guldmedalje

ved første bedømmelse

i en fagkonkurrence, som Danske

Slagtermestre afviklede den 5. februar

i år.

I alt 75 spegepølser var indsendt til

bedømmelse. Trøffelsalamien opnåede

udover guldmedaljen også

at blive udvalgt som den ene af

fem finalister, der gik videre til finalen

om årets bedste spegepølse på

Foodexpo i Herning i marts måned.

Ved bedømmelsen hos slagtermestrene

i februar fik Kim Søndergaard

ligeledes en sølvmedalje for en

rullepølse med dild og citron og en

bronzemedalje for en cremet leverpølse.

- Hvis vi skal skille os ud i konkurrencen

med supermarkederne, er vi

nødt til at levere den højeste håndværksmæssige

kvalitet. Det gør

vi med hjemmelavede produkter

fremstillet i vores eget pølsemageri,

siger Kim Søndergaard.

Slagteren i Rødovre

Centrum i finalen om

årets bedste grillpølse

Den kun 23-årige slagtersvend

Morten Jørgensen hos Slagteren

I Rødovre Centrum ved alt om,

hvordan en god grillpølse skal sammensættes,

og det har kvalificeret

forretningen til at deltage i finalen

om, hvem der fremstiller Danmarks

bedste grillpølse.

- Vores grillpølse er en grov pølse af

svinekød med jalapeneos. Det gør

den krydret, uden at pølsen er for

stærk, fortæller Morten Jørgensen.

Når den unge slagter har klaret sig

så godt i konkurrencen om årets

grillpølse, er det ikke en tilfældighed.

Han er søn af en slagtermester

og kommer fra Løgumkloster i Sønderjylland,

hvor han har brugt det

meste af sin elevtid på at lære det

stolte og traditionsrige sønderjyske

pølsemagerhåndværk.

Indehaveren af Slagteren i Rødovre

Centrum, slagtermester Bent Lilholm,

har da også hentet Morten

:: teMa ::

Indehaveren af Slagteren i Rødovre Centrum, Bent Lilholm, (billedet) har ansat

den 23-årige slagtersvend Morten Jørgensen fra Sønderjylland til at videreudvikle

forretningens sortiment af hjemmelavede pølser og røgvarer. Foreløbig

er det blev til en finaleplads i kampen om at levere Danmarks bedste grillpølse

2012.

Jørgensen fra Sønderjylland til forretningen

i Rødovre for at videreudvikle

sortimentet af hjemmelavede

pølser og røgvarer.

- Alle kan fremstille en pølse, men

det skal gøres med kærlighed og

godt håndværk, hvis man for alvor

skal have kvaliteten frem i den, si-

FAKTA

Roskilde-pølsen

ger Morten Jørgensen, som forklaring

på, at han på trods af sin unge

alder er havnet i finalen om Danmarks

bedste grillpølse.

Danske Slagtermestre samarbejder med Roskilde Dyrskue og Madkulturen

under Fødevareministeriet om at give dyrskuet et lokalt islæt.

- Vi har opfordret en række lokale slagtermestre til at fremstille en grillpølse,

Roskilde-pølsen, der skal indgå i konkurrencen om årets grillpølse,

oplyser marketingchef Ulrik Olesen, Danske Slagtermestre.

Kåringen af den lokale pølse, som skal overlades til publikums endelige

dom på dyrskuet i Roskilde, fandt sted den 16. maj i København, mens

dette nummer af Fødevaremagasinet var i trykken.

Danske Slagtermestre vil være repræsenteret på dyrskuerne i både Roskilde

og Odense.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 15


:: teMa :: :: Krydderier, marinader, grill & tilbehør ::

Mad til alle sanser

Til den forestående grillsæson har

Indasia sammensat et nyt spændende

sortiment ud fra navne,

genkendelighed og historien bag

produktet, skriver virksomheden i

en pressemeddelelse. For at samle

inspirationen til en god og spændende

grillsæson har Indasia som

vanligt udarbejdet en grillbrochure.

Temaet i brochuren er mad til sanserne

med speciel fokus på Umami

og Ny Nordisk. Indasia har haft et

særligt fokus på umami i produktudviklingen,

hedder det videre i

pressemeddelelsen. Alle de nye

marinader til årets grillsæson indeholder

nemlig tang. Tang spiller en

central rolle i umamiens historie,

da det har et højt indhold af basis

umami. Dette gælder såvel frisk

som tørret tang. Desuden fremhæver/afrunder

det andre smagsgivere

i marinaderne.

Ny Nordisk

– enkel og frisk

Ånden i det nordiske køkken bygger

på råvarer med en klar nordisk

identitet. Måltiderne afspejler de

skiftende årstider, og der er stor

fokus på bær, kål, rodfrugter, bælgfrugter,

kartofler, svampe og kryd-

derurter. Autencitet er også en

vigtig del af konceptet. Hos forbrugerne

står autencitet for alt, hvad

der er naturligt, lokalt og fra de

gode gamle dage. Man skal kunne

fortælle historien bag produktet.

Det er ikke kun restaurant Noma,

der kan lave ny nordisk mad; det

kan slagteren også ved hjælp af

de nye marinader Dekora Marilet

Krondild og Dekora Marilet Tomat/

purløg. Det kan for eksempel være

Portobello med krondildscreme.

Nye glansmarinader

fra Indasia

Blandt nyhederne er bla. Dekora

Marilet i smagsvarianterne Tandoori,

Tomat/purløg, Chili/tang, Krondild,

Akropolis med tang.

Kryddermarinader

og Kryddersaucer

til selvmarinering

Indasia har udvalgt tre marinader

fra top 10 listen og pakket dem i

en praktisk, brugervenlig emballage

i 220 ml poser, så forbrugerne kan

tage de velkendte smage med hjem

og selv lave spændende retter.

Kryddermarinaderne kan bruges til

alt fra marinering af kød og lækre

16 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

tilbehørsretter til rå måltidsløsninger.

Til at supplere marinaderne har

Indasia også udviklet tre smagfulde

kryddersaucer, som er velegnet til

grillet kød, fondue, fisk, grøntsager,

pasta, kartofler og salat.

Indasia udviklet som praktiske forbrugerpakninger blandt de 10 bedst

sælgende marinader.

FAKTA

Umami – den femte smag

Produktudviklerne fra Indasia har haft travlt

forud for årets grillsæson.

Alle kan tale med, når der bliver talt om grundsmagene sødt, salt, surt og

bittert. Den knap så kendte femte grundsmag kaldes umami, som er et japansk

ord, der lidt forenklet kan oversættes til velsmag. Umami kan skabes

kemisk, men umami findes også naturligt i en lang række fødevarer som

eks. tang, tomat, parmesanost, svampe, fisk, kød og fjerkræ.


:: Krydderier, marinader, grill & tilbehør ::

:: teMa ::

Blandt leverandørerne var Royal Greenland, Lactalis, Nordisk Bake Off, Care food, Danika, Debic, Svansø, Agrova, Rose Poultry, Multi Line, Rask vin, Fur Bryghus

og Udannelsescentret Holstebro.

Grill og inspirationsaften

Af Palle Christensen

Igen i år inviterede Midt Vest Slagtermesterforening

medlemmer

samt personale til grillaften. Denne

gang hos AB Catering i Holstebro.

Efter ankomsten samledes deltagerne

til en kop kaffe i kantinen.

Omkring 75 personer var mødt op.

Deltagerne blev budt velkomne af

salgschef Finn Olesen fra AB Catering,

og derefter var der mulighed

for en velkomne på lageret, hvor leverandører

stod klar ved deres små

boder med masser af gode tilbud

til årets grillsæson.

Aftenen sluttede i kantinen med

en kæmpe buffet, hvor Indasia

havde grillet pølser og lækkert kød

med tilbehør, sammensat og leveret

af forskellige leverandører og

Stoholm Slagteren. Stor tak til AB

Catering og alle leverandører for en

rigtig god aften.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 17


:: TEMA :: :: Krydderier, marinader, grill & tilbehør ::

Svinekød i særklasse

Af Per Aaskov Karlsen

Inden længe kan forbrugerne gå

til slagteren og få kød fra store,

stærke grise med en kødprocent på

minimum 60 og en vægt på 80-90

kilo. Agustus Dansk Gourmetgris er

grise med saftigt kød og den helt

rigtige fedtmarmorering til at give

den gode spiseoplevelse. Kort sagt

en gris, der kan tilbyde alt det, man

kan forvente af et godt stykke kød.

Det er naturligvis 100 pct. dansk.

Kød fra Agustus svinder mindre, når

det tilberedes og er derfor mere

økonomisk for forbrugeren.

Agustus Dansk Gourmetgris kommer

fra et af landets små slagterier,

DanePork, der har specialiseret sig i

at forædle de bedste produkter til

de selvstændige slagtermestre. Det

jyske slagteri DanePork ligger ude

på landet ikke langt fra Randbøl

Hede, hvor slagteriet forarbejder

6000 svin om ugen primært fra

nærliggende gårde. - Virksomheden

har udviklet særlige metoder

til at fremme kvalitet, smag og

Keld Bundsgaard fra DanePork fremviser stolt en svineryg fra Agustus Gourmetgris.

18 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

fylde. Det er håndværk, når det er

allerbedst, fortæller slagtermester

Keld Bundsgaard fra Danepork.

Langsom og

skånsom nedkøling

- Dyrene leveres fra de omkringliggende,

jyske gårde med kortest

mulige transport, så dyrene ikke

bliver stressede, fortsætter Keld

Bundsgaard. Det hele foregår stille

og roligt. Vi har en ekstra kritisk

udvælgelse af grisene, så kun de

bedste dyr, der opfylder alle vore

strenge krav, bliver udvalgt som

Agustus Gourmetgrise. For at få

den ekstra gode kvalitet frem svides

grisene ekstra hårdt, så de bliver

mere tørre på overfladen. Det

lukker saft og kraft inde i kødet. I

stedet for at lynfryse kødet, ofrer

vi bagefter den nødvendige tid på

FAKTA

Svineryg fra Agustusgrisen hænger og modner.

at køle det langsomt og skånsomt

ned. Kødet får lov til at dryppe helt

af, så det svinder mere hos os, men

slagtermesteren og forbrugeren får

til gengæld mere kød og mindre

vand. Når forbrugerne tilbereder

kødet hjemme i køkkenet, vil han

eller hun opdage, at kødet svinder

mindre end normalt. Resultatet er

mere mørt kød med en ekstra intens

og fyldig smag.

God, gammeldags

hamburgerryg

Den meget reelle og kødfulde ryg

fra DanePorks specialproduktion af

Dansk Gourmetgris vejer omkring

7 kilo. Af den kan slagteren f.eks.

tilberede en fantastisk, naturligt

saltet hamburgerryg, en saftig og

velhængt kamsteg eller solide, kødfulde,

møre koteletter med ben.

DanePork er certificeret til at eksportere til verdens mest krævende markeder

USA og Japan. En skånsom behandling af dyrene, en meget kritisk

udvælgelse og ekstra intens forædling af kødet sikrer en usædvanlig høj

kvalitet.


Mad til sanserne

Umami

Ny Nordisk

Smagsoplevelser

FRI FOR

ALLERGENER,

HVP OG

GÆREKSTRAKT

Mad til sanserne

Umami

Ny Nordisk

Smagsoplevelser

Mad til sanserne

Umami

Ny Nordisk

Smagsoplevelser

InspIratIon

grill 2012

InspIratIon

grill 2012

InspIratIon

grill 2012

PRØV ALLE

NYHEDERNE

TIL SOMMER-

GRILL

NYHEDER

UMAMI INSPIREREDE

l Krondild

l Chili/tang

l Tomat/purløg

l Tandoori

l Akropolis med tang

FÅ INSPIRATION I VORES GRILLBROCHURE

GRILLNYHEDER

BESTIL VARER LIGE NÅR DET PASSER DIG!

NYHED

WEBSHOP

Direkte bestilling

af varer

RING 86 42 96 66 OG FÅ DIT LOGIN TIL http://webshop.indasia.dk


:: trend ::

Debatindlæg sendt til lokale aviser:

Tænk på butikkerne!

Af slagtermester Leif Wilson Laustsen,

formand for Danske Slagtermestre

Hvad tænker du, når du går forbi

slagteren i din by? Eller bageren eller

ostehandleren? Eller fiskehandleren?

Tænker du, at du burde gå

derind, men at du ikke lige har tid?

Karina & Jonna’s klumme

Feriekort

Feriekortene fra Slagtermestrenes

Ferieordning sendes direkte ud til

medarbejderne, og de skal i forbindelse

med afholdelse af ferie

underskrives af mester, så medarbejderen

kan få sine feriepenge

udbetalt. Vær her opmærksom på

at hvis I underskriver en anmodning

om alle 25 dage på én gang,

kan I måske komme i en situation

senere i ferieåret (ex. i januar eller

februar), hvor I ønsker at holde butikken

lukket i en uge, så har den

pågældende medarbejder ikke flere

feriepenge tilbage.

Såfremt en medarbejder ønsker at

få alle feriepenge udbetalt på én

Eller tænker du, at det sikkert er

lækkert, men nok også meget dyrt

derinde? Uanset hvad du tænker,

er jeg ret sikker på, at du er glad

for, at den butik, du går forbi, er der.

At den ligger der som en mulighed,

som du kan bruge en dag, når du

skal have noget ekstra lækkert.

Men den ligger der

kun, hvis du handler

i den.

Jeg skriver ikke dette for at beklage

mig på butikkernes vegne. Men måske

kan det være, at du også gerne

vil vide, hvad slagteren og de andre

butiksejere tænker? Nu tænker vi

selvfølgelig ikke ens alle sammen,

så enhver må svare for sig. Men

generelt kan jeg i hvert fald sige,

at det ikke er nogen guldgrube at

drive disse små fødevarebutikker.

Regningerne vælter ned over os fra

politikerne på Christiansborg, som

gang, anbefaler vi, at der føres et

separat regnskab over afholdt ferie,

således at medarbejderen under

alle omstændigheder får afholdt

25 dages ferie. Som udgangspunkt

anbefaler vi dog, at feriekortene

kun underskrives, når der rent faktisk

afholdes ferie.

Afholdelse af ferie

Vi får mange spørgsmål angående

afholdelse af ferie, når en medarbejder

har varierende timeantal pr.

uge. Hvis det er et problem af få

opgjort dagene, så kan man i stedet

lave udregningen i timer. En

dag svarer til 7,4 timer, hvilket vil

sige, at en medarbejder har 185 ti-

20 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

kommer med fedtafgifter, så kødet

bliver dyrere, højere vandafgifter,

så det bliver dyrere at gøre rent,

højere el-afgifter, så det bliver dyrere

at køle, osv., osv.

I min lille butik i Assens betaler jeg

20.000 kr. for el om måneden, hvoraf

kun de 5.000 er for selve strømmen.

Dertil kommer alle de skatter

og afgifter, som vi betaler i lighed

med andre borgere og erhvervsdrivende.

Vi hører politikerne sige, at

de vil hjælpe små og mellemstore

virksomheder, men vi oplever lige

det modsatte – med det resultat, at

danskere fra snart sagt hele landet

valfarter til Tyskland eller Sverige

for at købe ind. Jeg vil gerne vædde

om, at grænsehandelen sætter rekord

i år – måske oppe i nærheden

af 20 mia. kr. Tilbage i de danske

byer bliver der flere og flere tomme

butikker. Og så bliver det mindre

spændende at bo i disse byer, og

mer til rådighed til ferieafholdelse.

Det kan være lettere at udregne på

timebasis, hvis timeantallet pr. uge

ikke er det samme. Det samme gør

sig gældende ved afholdelse af feriefridage,

hvor én feriefridag er 7,4

timer, hvilket betyder, at 6 feriefridage

er 44,4 timer. Her kan der

nemlig være stor forskel på, om en

medarbejder holder en feriefridag

på en kort eller lang arbejdsdag.

Hovedferie/restferie

Hovedferien lægges i perioden 1.

maj til 30. september – det er ligeledes

inden for denne periode, at

en medarbejder har krav på 3 ugers

sammenhængende ferie. Hovedfe-

så flytter de mennesker, der gerne

vil have lidt mere byliv. Og så bliver

der endnu færre butikker.

Denne onde cirkel må ikke mindst

interessere lokalpolitikerne. Men

hvor er de henne i debatten om butikkernes

svære vilkår? Er det ikke

på tide, at de fortæller deres partifæller

på Christiansborg, at den

dødbringende skatte- og erhvervspolitik,

de fører i Folketinget, gør

det meget svært for de erhvervsdrivende

ude i kommunerne at

holde liv i byerne? Jeg tror, at kommunalpolitikkerne

generelt gerne

vil fremme borgernes følelse af

nærhed, men nærhed er også nærmiljø,

og dette nærmiljø hænger

tæt sammen med det liv, som butikkerne

bidrager med i byerne.

Dette bidrag er under pres. Så

hvis kommunalpolitikkerne gerne

vil udvise rettidig omhu, er

det nu, de skal på banen!

rien kan varsles overfor en medarbejder

med 3 måneder. Restferien

er de resterende 2 uger, og disse 2

uger kan varsles afholdt med 1 måneds

varsel. Nogle medarbejdere vil

typisk have noget restferie sidste i

ferieåret, og det kan være en fordel,

hvis en virksomhed bliver bedre

til at få restferie afviklet i de stille

perioder, i stedet for at det skal afvikles

i april måned. Tænk over det

– og få planlagt medarbejdernes

restferie i god tid!


Jeg elsker fisk, siger Sejer Pedersen (til højre) fra Strib Fisk.

Flere unge vil sælge

den skønne fisk

Politiske tiltag som præmie- og

bonusordning samt mulighed for

at komme i ny mesterlære har betydet

ny tilgang af elever til fisk

og vildt-uddannelsen på Syddansk

Erhvervsskole, hedder det i en pressemeddelelse.

Efter at det i flere

år har været svært at skaffe elever

og praktikpladser til fisk- og vildtuddannelsen,

ser det nu ud til, at

strømmen er vendt, og udviklingen

går i positiv retning. Pr. 1. marts

2012 er der indgået ikke mindre

end 20 uddannelsesaftaler mellem

fiskeforretninger - både private og

supermarkeder - og elever. Elevpladserne

er jævnt fordelt over

hele landet med tre lærepladser i

Storkøbenhavn, syv på Sjælland,

fem på Fyn og fem i Jylland.

En af de nye elever er den 21-årige

fiskehandlerelev, Sejer Pedersen, fra

Strib Fisk i Middelfart. Han er begyndt

i Ny mesterlære-ordningen

og er meget begejstret for faget.

- Jeg elsker at beskæftige mig med

fisk. Efter en arbejdsdag hos Strib

Fisk kan jeg godt finde på at tage

min lille båd og sejle ud på Lillebælt

for at fiske. Når jeg er færdig med

min uddannelse som fiskehandler,

er min fremtidsdrøm at drage til

Alaska for blandt andet at fange de

store Alaskakrabber, fortæller Sejer

Pedersen. Som elev er Sejer glad

for at have valgt Ny mesterlæreordningen,

da han havde en del erfaring

med fisk, blandt andet fra sin

hobby som fisker og fra ophold på

Fiskeriskolen i Thyborøn. Sejer glæder

sig til at komme på hovedforløbene

på Syddansk Erhvervsskole

i Vejle.

Kvalitet, kvalitet

og kundeservice!

Kvalitet, kvalitet og kundeservice.

Det er nogle af de vigtigste parametre,

man bliver målt på, når man

driver en fiskeforretning som Strib

Fisk, forklarer Sejer Pedersens mester,

fiskehandler Kurt Larsen. Gennem

de sidste 12 år har Kurt Larsen,

sammen med sin kone Gitte,

drevet fiskeforretningen på Middelfart

havn frem til en spændende

og succesfuld forretning. Gitte og

Kurt Larsen har i øjeblikket ansat

to lærlinge, en uddannet fisk- og

vildthandler, en fisker, der står for

røgningen af fisk, to damer til butik

og køkken, samt en vaks person til

alt forfaldent arbejde. Kurt Larsen

opfatter det som en vigtig del af

sit job at have og oplære lærlinge,

og selv har han god gavn af de nye

input, som lærlingene bringer med

sig ind i butikken: - Lærlinge giver

udfordringer og inspiration såvel

:: trend ::

Lærlinge giver udfordringer og inspiration, siger fiskehandler Kurt Larsen fra

Strib Fisk.

her i forretningens dagligdag, som

når de kommer tilbage fyldt med

idéer fra et skoleophold i Vejle, siger

han. Og når nu de unge tilsyneladende

er begyndt at få øjnene

op for fiskens mange kvaliteter og

gerne vil være med til at udbrede

kendskabet til den lækre spise, ser

den opadgående kurve i tilgangen

af elever på fisk- og vildtuddannelsen

ud til at være ren win-win

for både elever og butikker. Og ikke

mindst for den skønne fisk.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 21


:: trend ::

Kan man være elev

i egen virksomhed?

Ministeriet for Børn og Undervisning

har gjort opmærksom på,

at Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

har truffet en

afgørelse, som indebærer, at en

arbejdsgiver ikke kan indgå en uddannelsesaftale

med sig selv, som

elev i en erhvervsuddannelse, heller

ikke selv om, der er ansat personale,

som kan forestå den faglige del

af elevens (ejerens) praktikuddannelse.

Det hedder i afgørelsen endvidere:

- Ingen kan i retlig forstand

indgå en gyldig aftale med sig

selv, og ejeren af en virksomhed,

eller, hvis virksomheden er et sel-

22 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

skab, en person, som efter bemyndigelse

optræder i ejerens sted, kan

derfor ikke indgå en uddannelses-

aftaleaftale med sig selv som elev.

Og vedr. skoleperioden hedder det

i afgørelsen: - En skole kan ikke

optage en elev på grundlag af en

ugyldig aftale, jf. § 5, stk. 4 i lov om

erhvervsuddannelser, og skolen kan

ikke registrere en ugyldig aftale efter

reglerne i kapitel 14 i bekendtgørelse

nr. 1514 af 15. december

2010 om erhvervsuddannelser.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning /

Slagterfagets Fællesudvalg

DSM har indgået

aftale med Swedbank

Af Per Aaskov Karlsen

Der er flere og flere danskere, der

fravælger eller supplerer Dankortet

med eksempelvis et Mastercard,

Maestro Visa Electron eller

Eurocard, udtaler Torben Stylsvig

Pedersen, DSM. Det giver nye udfordringer

for små og mellemstore

detailvirksomheder. Det er nemlig

en bekostelig affære at tage imod

betaling fra alle de internationale

betalingskort, når man skal vente

28 bankdage. Men nu har Danske

Slagtermestre (DSM) indgået en

kortindløsningsaftale med svenske

Swedbank Card Services i Danmark.

En aftale, som alle DSM’s

medlemmer kan drage nytte af.

Aftalen betyder nemlig, at virksomheden

får udbetalt kortomsætningen

allerede efter 2 bankdage

i modsætning til de normale

28 bankdage hos Teller/NETS (det

tidligere PBS). Det betyder noget

for virksomhedens likviditet, når

pengene kommer ind på kontoen

næsten 1½ måned hurtigere, si-

ger Torben Stylsvig Pedersen, DSM.

Han ser frem til at høre fra rigtig

mange af foreningens medlemmer

og give dem et indblik i den gode

aftale, DSM har indgået med en af

Sveriges største banker.

Yderligere fordele

Aftalen med Swedbank har yderligere

en række fordele:

• Bruttoafregning af den samlede

kortomsætning uden fradrag af

omkostninger, som først faktureres

måneden efter salget.

FAKTA

Korttyper og pris pr. korttype

• Ingen årsafgift.

• Intet etableringsgebyr.

• Ingen minimumsafgift.

• Dankort kan fortsat modtages via

eksisterende indløsningsaftale.

• Eksisterende terminaludstyr genanvendes,

så det ikke kræver teknikerbesøg

eller nyinvestering at

tilslutte sig ordningen.

Ved aftalens indgåelse vil den enkelte

slagtermester samtidig selv

få mulighed for at beslutte, om

kreditkortomkostningerne (i det

omfang loven tillader det) skal sendes

videre til kunden i forbindelse

med betalingen. Som supplement

til ovenstående aftale for kortindløsning

via terminaler i butikken,

er der tillige indgået en aftale for

kortindløsning for salg via internettet,

også på favorable vilkår.

Har du spørgsmål til ovenstående,

er du velkommen til at kontakte

Torben Stylsvig Pedersen, DSM, tlf.

23297920, mail: tsp@danskeslagtermestre.dk

Danske VISA og MasterCard - Debetkort 0,30% af købesummen, dog maks. 4,00 DKK

Danske VISA og MasterCard - Kreditkort 0,75% af købesummen

Udenlandske VISA og MasterCard - Debetkort 1,95% af købesummen (mod normalt 3,75%)

Udenlandske VISA og MasterCard - Kreditkort 1,95% af købesummen (mod normalt 3,75%)

Factoringafgift - 0,30% af købesummen (mod normalt 1% for 7 bankdage)

Antal afregningsdage - 2 bankdage


Forbrugeraften

blev en kæmpe succes

mad med mere butikkens dygtige

personale sørgede for, at kunderne

også kunne købe de gode grillpølser

(bockwurst, hvidløg og chili) med

hjem.

Af Per Aaskov Karlsen

Mad med mere i Assens havde inviteret

til forbrugeraften tirsdag den

17. april med deltagelse af kokken

Claus Holm fra Sans og Samling.

Her fik den ikke for lidt. 150 kunder

og potentielle kunder havde valgt

at give kr. 75,- for at deltage i arrangementet,

og de fik noget for

pengene. Med telt og borde bød

mad med mere i Assens ved Leif

Wilson Laustsen på smagsprøver af

de 3 nye grillpølser, der alle havde

vundet guld i landskonkurrencen

om årets grillpølse. Der var selvfølgelig

tændt op i grillen til de mange

sultne gæster, hvor der også var

smagsprøver af velhængt og krogmodnet

kød fra Himmerlands Kød

(”Himmeriget”), men også den lokale

butik Dinesen præsenterede

sine spændende specialøl fra et

lokalt bryggeri i Ebberup, italienske

vine, rigtig javakaffe og meget

mere. Og til desserten diskede Lactalis

op med ostespecialiteter ud

Claus Holm omtalte slagterne

som fremtidens helte.

over det sædvanlige

og alle med deres

egen historie.

”Speedsnakkeren”

og TV-kokken Claus

Holm gav den på

alle tangenter, og

bekræftede publikum

i, at slagterne,

bagerne,

fiskehandlerne og

ostehandlerne er

fremtidens helte.

Claus Holm var

fysisk både bag

slagterdisken,

ved grillen og

blandt publikum

og fik

stemningen op

i gear. Forbrugerne

vil gerne

købe kvalitet.

Det gør de

bare ikke i en

udstrækning, der er

stor nok, men holdningerne til at

vælge kvalitet er til stede. Konklusionen

på hans mange indspark var

klar: - Forbrugere, vælg nu kvalitet,

:: Kort nyt ::

Forbrugeraften

Sæt i kalenderen tirsdag den 17. april 2012

Denne aften vil vi sætter fokus på kvalitet.

Der vil være smagsprøver på sommerens nye grillpølser (Guldvinder).

Vi får besøg af butik Dinesen, som præsenterer fra

vinens og øllets verden.

Dansk oksekød fra Himmerland (Himmerriget).

Nye tilbehørsretter samt nye lækre grønne salater.

Dette og meget mere vil blive præsenteret af

kokken Claus Holm fra Sans og Samling (Kendt fra

GO MORGEN TV). Alle smagssanser vil få en god

oplevelse denne aften. Vi nyder maden og vinen i

teltet bag ved butikken!

Vi glæder os til at se dig

Slagter Laustsen, Assens

Leif Wilson Laustsen bød de mange gæster velkomne til forbrugeraftenen. Det opstillede telt var proppet til randen med kunder.

Tilmelding

dig i butikken.

75,-

Pr. person

Begrænset antal

og gerne produkter med en god historie

- det er ikke spor dyrere, det

smager bare bedre!

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 23


:: Kort nyt ::

Regnskabskonsulentens klumme:

Skal jeg købe min næste bil

som firmabil eller privat

Svaret er ikke entydigt, men afhænger af de konkrete omstændigheder.

Du står over for at skulle investere

i en ny bil. Du skal bruge den både

til privat- og til firmakørsel. Du kan

vælge at købe den som firmabil

eller privat. Men det har betydning

for dig i kroner og øre, om du

vælger at gøre det på den ene eller

anden måde.

Lad os med det samme få slået

fast: Der er ikke noget generelt og

entydigt svar på, hvilken måde der

er bedst ud fra en umiddelbar økonomisk

betragtning - det afhænger

af en række konkrete omstændigheder

i hvert enkelt tilfælde.

Men man kan godt opstille en meget

forsigtig tommelfingerregel,

der siger: Skal bilen overvejende

bruges til privat kørsel og i mindre

grad i firmaet, ja, så kan det ofte

bedst betale sig at købe den som

firmabil med de afskrivninger og

fradragsmuligheder, det giver.

Der kan dog ikke gives et entydigt

svar uden igen at se konkret på flere

forskellige forhold. Hvis du køber

en bil til 250.000, og du samtidig

trækker så høj en løn ud af virksomheden

til dig selv, at du betaler

topskat, vil den fri firmabil blive

beskattet med 56 procent, mens

det kun er 41 procent, hvis årslønnen

er under topskattegrænsen.

Det betyder, at det skattemæssigt

umiddelbart ser mest fordelagtigt

ud at investere i fri firmabil, hvis

den løn du hæver til dig selv, ikke

er stor nok til at udløse topskat.

Hvis du kører et stort antal kilometer

i firmaøjemed, kan det i

mange tilfælde betale sig, at bilen

er privat. Forklaringen er, at de før-

SÆT X i kalenderen

Af Annette Roer Højgaard

DSM’s fødevareafdeling får mange

spørgsmål om mærkning. Det gælder

både om salg over disk og færdigpakkede

fødevarer i egen butik

samt salg til andre detailbutikker.

For at ruste detailbutikkerne bedre

til korrekt mærkning og de kommende

kontrolkampagner, holder

vi 3 temamøder om mærkning den

4., 11. og 12. juni 2012 i hhv. Kolding,

Roskilde og Holstebro. Der er

undervisning fra 19 – 21, og der vil

være en sandwich inden start.

Tilmelding efter først til mølle princippet.

Slagtehusmøder

Der er også planlagt tre slagtehusmøder

rundt i landet i starten af

juni

Emnerne på mødet vil være:

1. Status på branchekode om dyrevelfærd.

2. Afholdelse af kursus dyrevelfærd.

3. Ny struktur i kødkontrollen.

4. Elektronisk Fødevarekædeoplysninger.

5. Opdateringer i Branchekode for

slagterier.

6. Ny Zoonoseregister.

Generel orientering om nye tiltag

i branchen.

24 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

ste 20.000 km udløser en kørselsgodtgørelse

efter statens takster

på 3,80 kr. pr. kørt kilometer, og

2,10 kr. pr. efterfølgende kilometer.

20.000 kilometer udløser således

en godtgørelse på 76.000 kr. Til

gengæld kan du ikke afskrive bilen

eller trække omkostninger til drift

og vedligeholdelse fra.

Hvis du vælger den private ordning

med kørselsgodtgørelse for de

kørte kilometer i forbindelse med

jobbet, skal du være opmærksom

på, at det kræver dokumentation i

form af kørselsbilag, hvor det bl.a.

skal fremgå, hvad turens formål er,

ligesom kørselsdatoer og kilometerantal

også stå i bilaget. Ellers er

der risiko for, at Skat beskatter kørselsgodtgørelsen

som en indtægt.

Det er også et krav, at den private

En egentlig indbydelse med tilmelding

udsendes senere – men sæt

allerede nu kryds i kalenderen. Mødet

den 6. juni starter med en let

anretning kl. 17.30. Årsagen er at

FAKTA

Møderne afholdes følgende steder:

Onsdag d. 6. juni

Torsdag d. 7. juni

Torsdag d. 14. juni

bil, du bruger i firmaet, skal være

indregistreret i dit eget eller din

ægtefælles navn.

Claus Vestermark, regnskabskonsulent,

Danske Slagtermestre

der afholdes et ”spegepølsekursus”

med DTU og Teknologisk Institut i

Århus samme dag. De andre møder

starter kl. 16 og forventes afsluttet

kl. 18 med lidt at spise.

Nr. Onsild Slagterhus, Rævebakken 2,

9500 Hobro

Scandic Kolding, Kokholm 2,

6000 Kolding

Uddannelsescentret i Roskilde,

Octavia Maglegårdsvej 10,

4000 Roskilde


Slagteri-nyt

Honorarlønnede

dyrlæger

Fødevarestyrelsen er nået frem til

en aftale med Den Danske Dyrlægeforening

om vilkårene for

de honorarlønnede dyrlæger ved

slagtehusene. Aftalen indebærer,

at prisen for en honorarlønnet dyrlæge

stiger, men da slagtehusene

i de sidste 7 år har været fritaget

for den almindelige pris- og lønudvikling,

mener Fødevarestyrelsen

at det er en rimelig aftale, hvor de

mindre slagtehuse på trods af deres

produktionsforhold får en dyrlæge

til ca. samme timepris som

den, de store slagterier må betale.

Aftalen skal nu godkendes af Moderniseringsstyrelsen

og Den Danske

Dyrlægeforenings kompetente

forsamling, inden den træder i

kraft. Danske Slagtermestre er ikke

tilfreds med aftalen og drøfter den

p.t. med Fødevarestyrelsen.

Vidste du at…

Arla åbner

gourmetbutik i

Torvehallerne

Arlas gourmetoste har hidtil været

forbeholdt gæsterne på de fineste

restauranter i Danmark, men nu

kan de også købes i Torvehallerne

i København. Blandt ostene er den

helt nye Råmælksost Lykkebjerg,

som det har taget Arla seks år at

udvikle. Torvehallerne kunne i marts

prale med at have 100.000 besøgende

om ugen og dermed dobbelt

så mange, som Torvehalschef Niels

Lønborg Brandt forventede. Den tilstrømning

bliver Arla nu en del af,

idet de i morgen, den 21. april kl. 10

åbner for et helt nyt stade i Torvehallerne,

der ligger på Israels Plads i

København. Navnet på butikken bliver

Arla Unika. Tanken er, at der fra

butikken vil blive solgt 12 oste fra

Arla Unika-serien og hertil en stribe

fra det sydtyske mejeri Allgäuland,

som Arla opkøbte sidste år, samt fra

Kvibille i Sverige. Derudover kommer

Arlas nye råmælksost fra Lykkebjerg.

Flere butikker

går konkurs

Antallet af konkurser i dansk detailhandel

er steget med 41 pct. på

et år. Det viser en ny opgørelse fra

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Danske Revisorer og E-statistik

opgør udviklingen i samlede

antal konkurser i dansk erhvervsliv

i årets første tre måneder. - Det er

en meget alvorlig udvikling i netop

detailhandlen. I 2010 satte det

samlede antal konkurser i Danmark

rekord, men da var detailhandlen

ikke så hårdt ramt som det øvrige

erhvervsliv, siger erhvervspolitisk

direktør Tom Vile Jensen fra FSR. I

brancheorganisationen Dansk Detail

peger direktør Jens Birkeholm på, at

konkurstallene er en konsekvens af,

at detailhandel bliver mere og mere

koncentreret i de større byer.

Kilde: Jyllands-Posten

Slagtermesteren

gabte over for

meget

Senest 1. august er lokalerne i

Hjørring rømmet, og Allan Krabbe

Kursus – HACCP/

egenkontrol

Uddannelsescenter Holstebro

udbyder et HACCP-kursus i uge

21. Kurset henvender sig til dem,

der i dagligdagen har et medansvar

for, at medarbejdere kender

til og kan overholde eksterne

såvel som interne retningslinjer

inden for fødevaresikkerhed. Få

mere information ved henvendelse

til DSM.

vil herefter udelukkende koncentrere

sig om sin slagterforretning

i Brønderslev. - Det har været en

stor mundfuld, selv om forretningen

i Hjørring faktisk har givet et

positivt resultat. Men det har ikke

stået mål med, hvor meget jeg har

arbejdet. Jeg har faktisk ikke haft

ferie eller fridage siden åbningen i

Hjørring, siger Allan Krabbe.

Superbrugsen

skærer ned på

tilbudsaviser

Superbrugsen vil udgive færre og

tyndere tilbudsaviser, skriver business.dk

– Jeg vil gøre mit til, at tilbudsaviserne

får mindre indflydelse

i fremtiden, siger Michael Løve,

kædedirektør i Superbrugsen, der

består af 250 forretninger fordelt

over hele landet.

Kilde: Berlingske Tidende

Mange millioner

til mad-site

Smørrebrød, pizza, sandwiches og

pommes frites ligger alt sammen

bare et klik væk med den populære

mad-bestillingsside Just-Eat.

Konceptet har nydt stor succes i

Danmark, siden det blev grundlagt

:: Kort nyt ::

Få 100.000 kr.

til udvikling af

din virksomhed

Med en videnkupon i hånden kan

du købe ny viden uden at skulle

have penge op af lommen. Den

populære ordning er igen åben og

nærmest skræddersyet til medlemmerne

af Danske Slagtermestre.

Hør mere om videnkuponerne

hos DSM.

i 2000. Hovedkontoret er siden hen

flyttet til London, og nu har den

europæiske kapitalfond, Vitruvian

Partners, skudt så mange penge i

Just-Eat, at online-imperiet burde

kunne udvides yderligere. 360 mio.

kroner har den danske virksomhed

fået i det, der er årets største kapitalindsprøjtning

til et e-handelsselskab,

det skriver Financial Times

ifølge Business.dk.

– Det er flere muligheder for at

konsolidere os i fremtiden, og det

er dejligt at vide, at man har midlerne

til at lukke en aftale, hvis det

bliver nødvendigt, siger Klaus Nyengaard,

der er administrerende

direktør i Just-Eat.

Kilde: Markedsføring

Coop angriber stor

købmands-fusion

I en lynaktion forsøger Coop at

snuppe købmandsbutikker for næsen

af ny stor udenlandsk konkurrent.

Administrerende direktør i

Spar Danmark, Michael Østergård,

er ikke begejstret for at Coop Danmark

har henvendt sig til flere af

kædens købmænd med tilbud om

en overtagelse.

Mens den norske dagligvaregigant

NorgesGruppen er tæt på et opkøb

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 25


:: Kort nyt ::

i Danmarks tredjestørste dagligvarevirksomhed

Dagrofa, går Coop

efter at sikre sig så mange butikker

som muligt fra Dagrofa-tilknyttede

kæder som SuperBest og Spar i

en målrettet aktion, før handelen

falder helt på plads. I slutningen

af påsken har Coop udsendt en

direkte opfordring til omkring 300

selvstændige købmænd i Spar og

SuperBest om at sælge deres butikker.

Dansk Handelsblad er kommet

i besiddelse af en mail fra Coop

Danmark, hvor købmændene bliver

indbudt til en ”drøftelse om netop

din købmandsbutik”.

Kilde: Dansk Handelsblad

Fynsk overskud

på ost og øl

Gundestrup Mejeri og Bryghus

kommer ud med plus for andet

regnskabsår i træk. Den fynske

virksomhed Gundestrup Mejeri og

Bryghus kommer ud af regnskabsåret

2010/2011 med et lille plus

på 30.000 kr. - Det viser, at øl og

ost tilsammen udgør et godt koncept.

Og når vi tænker på, at omkring

70-80 procent af landets små

bryggerier kører med minus, så kan

vi kun være tilfredse, siger ejeren

Jørgen Hoff, som købte mejeriet i

2007 og havde plus på bundlinjen

allerede i andet regnskabsår. - Jeg

har altid sagt, at vi ikke kan leve af

omsætningen, men af indtjeningen.

Derfor er vores produkter ikke

i supermarkeder, og de kommer

heller aldrig til at være det. De er

gode nok til at koste det, de koster,

siger han. I stedet er fokus lagt på

specialforretninger og restauranter

samt virksomhedens egen butik,

som har åbent tre dage om ugen.

Det må pølsen

ikke hedde …

Navne som Basil, Tykke, Valnød og

Øffe er ikke velegnede til spegepølser.

Det mener Fødevarestyrelsen,

som – med henvisning til den

gældende EU-lovgivning – har bedt

den økologiske pølsemager Eirik

Vinsand fra Mindeslund.dk om at

ændre navnene på sine produkter.

- Jeg synes, det er langt ude, og der

bør være en nedre grænse for, hvor

rigidt man bør tolke de her regler.

Alle og enhver kan jo se, at det

her er en pølse, siger Eirik Vinsand

til TV2 Øst. Trods den principielle

modstand har Eirik Vinsand overgivet

sig, så Øffe nu eksempelvis

hedder ”Spegepølse med svinekød”.

- Det er da så gråt i gråt. Det

er da meget sjovere, hvis lille Peter

må sige: Mor, jeg vil gerne have et

stykke med Øffe. Men det må vi

ikke, og så følger vi reglerne. Sådan

er det, siger pølsemageren. Det er

fortsat tilladt at kalde produktet

ved et andet navn. Blot skal det

også fremgå af etiketten, hvad produktet

reelt består af.

Solgte 1.000

pølser på fire timer

Slagtermester Thomas Byskov var

en træt, men meget glad mand, en

lørdag eftermiddag i april. I løbet

af fire timer havde han og hans far

grillet og solgt omkring 1.000 pølser

med brød, 30 kilo barbecueben

og en hulens masse kartoffelsalat.

- Vi har haft meget travlt. Det har

været en kæmpe succes, fortæller

Thomas Byskov. De første pølser

blev langet over disken ved 11-tiden,

og klokken 15. var der ikke

flere pølser tilbage at grille. - Det

har været næsten ligesom kræmmermarked

i gamle dage. Jeg har

ikke selv nået at få noget at spise,

grinte den tidligere slagtermester,

Ejvind Byskov.

Kilde: Lokalvisen Skanderborg

26 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

Slagtere blander

stadig kødet

Mindst 20 slagtere er for nylig taget

i at blande kødtyper. Både fødevareministre,forbrugerorganisationer

og fødevarekontrollen har i

flere år skældt ud på slagtere, der

bryder loven, når de blander billigt

svinekød i okse- eller lammekødet.

Men trods den massive kritik fortsætter

nogle slagtere med denne

praksis. Det skriver avisen 24timer.

Ifølge avisen er mindst 20 danske

slagterier og supermarkedsslagtere

for nylig blevet afsløret i det, som

fødevareekspert Orla Zinck betegner

som regulært kødfusk. Enhver

ved, at svinekød er billigere end

oksekød. Derfor svindler de. Jeg har

svært ved at forestille mig, at det

skyldes, at slagterne stadig ikke kan

finde ud af at rengøre kødhakkerne,

for det er meget let gjort, siger han.

Svindlen er kommet frem, efter at

Fødevarestyrelsen gennemførte en

kontrolkampagne, der viste, at især

supermarkedsslagtere men også

mindre slagterier og cateringvirksomheder

bevidst eller ved en fejl

har blandet forskellige kødtyper.

I foreningen Muslimer i Dialog

frygter politisk næstformand Nihad

Hodzic, at muslimer og jøder

mister tilliden til slagterne. - Når

der kommer svinekød i oksekødet,

mister forbrugerne - ikke mindst

jøder og muslimer, som jo ikke

spiser svinekød - tilliden til slagterne,

siger han. Formanden for de

Danske Slagtermestre, Leif Wilson

Laustsen, slår fast, at ingen slagtere

bør gå på kompromis med forbrugernes

tillid.

-Den fagligt kompetente slagtermester

ved, at kødtyper skal holdes

adskilt. Og der skal ikke være svinekød

i oksekødet, for det er udtryk

for en lemfældig omgang med råvarerne,

siger han.

Bagere er populære

i København

Antallet af bagere falder på landsplan,

men København har dog oplevet

en stigning de senere år.

Antallet af bagere stiger i København,

som i dag har 82 bagerier

mod 58 i 2008. Det viser en opgørelse,

som brancheorganisationen

Bager og konditormestre i Danmark

har lavet for Politiken. I undersøgelsen

er der ikke taget højde

for bagerkæder som Emmerys og

Lagkagehuset. - Man kan sige vi

ikke er brødflove i København, da

det er den eneste by i Danmark

hvor vi ser den udvikling, siger

presseansvarlig for Bager og Konditormestrene,

Anders Grabow, til

avisen. Undersøgelsens resultater

står dog i skarp kontrast til udviklingen

set på en større målestok.

Således var der i København omkring

300 bagerier for bare 50 år siden.

Der findes i alt cirka 600 bagerier

i Danmark, men det ventes, at

2-300 af disse står foran at lukke.

R2 Group præsterer

rekordoverskud

Et overskud på 24,4 mio. kr. før skat

giver kontant afregning til firmaets

ansatte, som kan se frem til 1,5

mio. kr. til deling. R2 Group kom ud

af 2011 med det bedste resultat i

virksomhedens 128-årige historie.

Helt konkret tjente Hedenstedvirksomheden

24,4 mio. kr. før skat,

hvilket er en stigning på 5,6 mio. kr.

i forhold til det forgangne år. Omsætningen

steg samtidig med 69

mio. kr. til 646 mio. kr. i 2011. - Vi

er naturligvis stolte af at kunne

præsentere et sådan årsresultat

og samtidig manifestere, at vi fortsætter

den positive udvikling, som

vi har haft de senere år; ikke mindst

fordi det er lykkedes for os på et

presset og meget konkurrencepræget

marked, siger administrerende

direktør Peter Skou. De 75 ansatte

i R2 Group har dobbelt grund til at

glæde sig over det flotte resultat.

Ledelsen har nemlig besluttet, at

en del af overskuddet skal tilfalde

de ansatte i form af en bonus på

1,5 mio. kr.


:: naVnenyt

::

Nye ansigter i DSM

DSM har modtaget Camilla Sønderup Hoplen i 4 ugers jobtræning. Hun er uddannet delikatesseassistent.

Camilla afløser Lone Rasmussen i receptionen, da Lone er gået på efterløn.

Den 1. juni tiltræder Lene Fisker en ny stilling som regnskabsassistent i økonomiafdelingen,

hvor hun dels afløser Birthe Rasmussen, som fratræder med udgangen af juni, dels skal

assistere Claus Vestermark med regnskabsassistance for medlemmerne. Lene har tidligere

arbejdet som revisorassistent og er handelsskole- og merkonomuddannet. DSM byder Lene

velkommen og ser frem til at modtage Lene som ny kollega.

Landbrug & Fødevarer har fået

ny administrerende direktør

Tidligere forsvarsminister Søren Gade er pr. 9. maj ansat som ny administrerende direktør i

erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Carl Aage Dahl er samtidig fratrådt sin stilling

som administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer. Formand for Landbrug & Fødevarer,

Niels Jørgen Pedersen udtaler: - Ud over Søren Gades stærke personlighed og gode

kommunikationsevner har han den rette baggrund til jobbet. Søren Gade er cand. oecon.,

hans tidligere civile job har næsten alle haft en krog ind til vores erhverv, han har indgående

kendskab til politiske processer samt et godt netværk både i erhvervslivet og i den politiske

verden – og på den ledelsesmæssige front har han igennem en årrække stået i spidsen for

Forsvarsministeriet der, ligesom Landbrug & Fødevarer, er en stor og vidtforgrenet organisation.

Søren Gade udtaler: - At skabe de bedste rammevilkår for landbrug- og fødevareerhvervet

og dermed bidrage til væksten i det danske samfund er selvfølgelig det, det hele handler om.

Og når det er sagt, så er det mit klare mål at videreføre og intensivere arbejdet med at føre

landbrugs- og fødevareerhvervet helt ind i danskernes bevidsthed.

Uddannelsesforløb

til slagtermestre

Til dig, der lige er blevet selvstændig slagtermester eller overvejer at blive det

Indhold: Strategi og koncept 3 dage

Ledelse og samarbejde 3 dage

Styring af butikkens nøgletal 2 dage

Gennemførelse af personalesamtaler

Pris: 1.646,00kr. for deltagere med en erhvervsuddannelse.

Start 28. august 2012

3 dage

Lederuddannelser til dig, der har haft virksomhed et stykke tid

Indhold: Ledelse og samarbejde 3 dage

Resultatbudgettering 2 dage

Gennemførelse af personalesamtaler

Pris: 1.410,00kr for deltagere med en erhvervsuddannelse.

Start 14. august 2012

3 dage

Uddannelse for salgsmedarbejderen

Indhold: Kundeservice i detailhandlen 2 dage

Rytmer og rutiner til salgsklar butik

Pris: 472,00kr. for deltagere med en erhvervsuddannelse

Start 5. september 2012

2 dage

For yderligere informationer kontakt:

kursussekretær Marianne Aalykke på tlf.: 65 45 25 09,

e-mail: maaa@tietgen.dk.

Læs mere på www.tietgen.dk

TIETGEN KOMPETENCECENTER

:: Messer ::

Messeoversigt

2012 - 2013

2012

Fachpack, Nürnberg

25. - 27. september, 2012

Emballage og

etiketteringsmesse.

www.fachpack.de

Iba, Düsseldorf

28. september

- 3. oktober 2012

International bagerimesse

www.iba.de

Sial, Paris

21. - 25. oktober 2012

International

fødevaremesse

www.sialparis.fr

Scanpack, Göteborg

23. - 26. oktober 2012

Skandinavisk

emballagemesse.

www.scanpack.se

Foodtech, Herning

13. - 15. november 2012

Maskiner i

fødevarebranchen

www.foodpharmatech.dk

2013

Internationale Grüne

Woche, Berlin

20. - 27. januar 2013

Udstilling for fødevarehandelen,

landbrug m.m.

www.gruenewoche.de

TIETGEN KOMPETENCECENTER

ISM, Internationale

Süsswarenmesse, Køln

27. januar - 30. januar

2013

International messe for

konfekture, kager m.m.

www.ism-cologne.com

Biofach, Nürnberg

13. - 16. februar 2013

Messe for økologiske

produkter.

www.biofach.de

IFFA, Frankfurt Am

Main

4. - 9. maj 2013

International messe

for kødindustrien

www.iffa.com

Anuga, Køln

5. - 9. oktober 2013

International

fødevaremesse

www.anuga.de

2014

Intergastra, Stuttgart

1. - 5. februar 2014

International messe for

restauranter, hoteller,

catering, konditori og

cafeer.

www.messe-stuttgart.

de/intergastra

FoodExpo, Herning

Marts 2014

Messe for specialfødevarehandelen(slagterforretninger,

bageri og

konditori, fiskehandlere,

frugt & grønt m.fl.),

restauranter, hoteller,

foodservice og fødevarebranchen

i det hele

taget.

www.foodexpo.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 27


oversigt

· BEKlæDNING

· BElySNING

· BUTIKSINDRETNING

· CATERING

· DANKORTTERMINAlER

· DRIKKEVARER

· EMBAllAGE

· GAFFElTRUCK

· GROSSISTER

· HyGIEJNE

· INVENTAR

· ISENKRAM

· KNIVE/SlIBERIER

· KUNSTTARME

· KRyDDERIER

· KØD ENGROS

· KØlEBIlER/UDSTyR

· MASKINER

· MEJERIVARER

· RØGSMUlD

· RåDGIVNING

· SKIlTE OG REKlAME

· SlAGTEAFFAlD

· SPECIAlITETER

· VæGTE

· ØKOlOGI

BEKLæDNING

Erhvervsbeklædning

der bare holder!

Industrivej 24-26, 8800 Viborg

Tlf 87 27 30 00 • www.nybo.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

28 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

:: leVerandørliste

::

BUtIKSINDrEtNING

TOTALINDRETNINGER:

• Køl og frost

• Importør af ”SMEVA”

disksystemer

• Butiksinventar

• Belysning

Salg: Hans Berg Andersen

mobil: 51 33 94 34

BAGO-LINE

Johs. Lassen Fjellebroen A/S

Industrivej 7, Vester Åby

5600 Faaborg

Tel.: 62 61 66 66.

E-mail mail@bago-line.dk

DanLine Butiksinventar ApS

• Diske og inventar designet

til din butik

• Dansk produceret

• Alt i køle- og frostmoduler,

vægsystemer og belysning

• Varmediske

• Eneforhandler af

Olis Storkøkkenudstyr

• Koge og stegeudstyr

• Ovne og Bake off

• Køle og frostrum

• Opvask

• Besøg vores showroom eller

hjemmeside: www.danline-b.dk

Birkholmvej 2, Osted • 4320 Lejre • 70 23 13 00

cAtErING

Pot & Pande

Importør af:

Plexiline

eksklusiv diskindretning m. fade og

skåle i G/N standard størrelser

www.plexiline.dk

EUROLUX

fedtfrie pander/gryder m. CARBON

-nu også til INDUKTION

www.potogpande.com

Pot & Pande

Madsdige 4 · 8970 Havndal

Tlf. 86 47 11 33 · Fax 86 47 11 34

e-mail: info@potogpande.com

EMBALLAGE

EmBallagE

kantine & catering

aFTØRRINg

rengØring

HOTElVaRER

it-PrODUkter

KONTOR

nordsjælland / københavn

Jan E. Jepsen · mobil 21 41 75 31

Email: jaj@cc-co.dk

Midtsjælland / københavn

Jens Holmes · mobil 40 76 68 39

Email: jho@cc-co.dk

Sydsjælland / københavn

Kim Christiansen · mobil 21 41 75 29

Email: kic@cc-co.dk

Jylland, nord

Jens Nielsen · mobil 21 41 75 24

Email: jen@cc-co.dk

Jylland, midt

Ivan løkke · mobil 21 27 12 77

Email: ivl@cc-co.dk

Jylland, syd/Fyn

Claus madsen · mobil 21 41 75 21

Email: ckm@cc-co.dk

Bastrupgaardvej 8-10

7500 Holstebro

Tlf. 70 10 33 66

Fax. 96 10 57 02

www.cc-co.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

1026037 Annonce til fødevaremagasinet.indd 1 26-01-2012 09:18:29

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

GroSSIStEr

Bredt sortiment med

dag til dag levering

· Oksekød

· Kalvekød

· Fjerkræ

· Lam

· Vildt

· Svinekød

· Fisk og skaldyr

· Kartoffelprodukter

Tlf. 98 94 42 77 · info@intergros.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

Leverandør Leverandør til slagtere,

delikatesser og storkøkkener

Aalborg Ribe

Kystvejen 80 Ole Rømers RømersVej Vej 6

9400 Nørresundby 6760 Ribe

Tel. 96 32 41 00 Tel. 75 42 18 33

Holstebro Slagelse

Nybo Høje Korsørvej 91

7500 Holstebro 4200 Slagelse

Tel. 97 42 52 00 Tel. 58 52 59 65

Aarhus København

Beta 1, Søften Park Allé 362

8382 Hinnerup 2605 Brøndby

Tel. 72 22 42 24 Tel. 72 302 402

www.abcatering.dk

Annonce 2011.indd 1 26-04-2011 09:33:2


… et varehus til restaurationsbranchen

inco København Cash & Carry

Flæsketorvet 84A

1711 København V

Tlf.: +45 3321 1421

CVR : 3232 2654

Åbningstider:

Mandag – fredag :

6.00 – 15.00

Lørdag :

6.00 – 13.00

www.inco.dk

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

KNIvE/SLIBErIEr

• KNIVE: “Professional Line”

• SEYDELMANN: Hurtighakkere

og hakkere

• KNECHT: Hurtighakkerknive

og slibemaskiner

• REA: Vogne/Reoler - plast

• TITANUIM: Gryder/Pander

• PYNTEPLANKER: I eg/nøddetræ

PL•agentur

Vyffsvej 18 · 6000 Kolding

Tlf. 75 56 77 00 · Fax 75 56 77 30

Bil 40 27 75 18

pl@pl-agentur · www.pl-agentur.dk

Leverandør af:

Raadvad slagteriknive

Niroflex stålhandsker

Whizard skærehandsker

Fiskars Danmark A/S

Vestre Ringvej 45 • DK-8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 11 00 • Fax 86 81 59 68

www.fiskars.dk

:: leVerandørliste

::

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

Leverandør af:

• GIESSER knive t/slagtere, kokke

• ISLER strygestål, ribbenssnører

• EUROFLEX sikkerhedshandsker

Se www.giesser.dk

for vores store produktsortiment

GIESSER Danmark A/S

Kærvej 2 • 6731 Tjæreborg

Tlf. 75 17 55 00 • Fax 75 17 55 38

info@giesser.dk

KryDDErIEr

Steffen Olsens eftf.

V/ Lone og Brian Eriksen

SALG AF:

Slagterartikler • Krydderier

Emballage • Knive • Wakumposer

Krympeposer • Naturtarme

Kunsttarme og Skumemballage

LUMBY-TÅRUPVEJ 55

5270 ODENSE N

TELEFON 65 95 50 84

L.A. Slagterartikler

· Krydderier/marinader

· Tarme – natur/kunst

· Emballage

· Rengøring

· Maskiner/inventar

· Knive/håndværktøj

· Vacum/poly-poser

Ydinggade 4, Yding · 8757 Østbirk

Tlf/Fax : 8788 5078 · Mobil: 2371 0078

Email : LA-slagterartikler@sol.dk • Krydderier • Net

• Dressing • Kunst- & Naturtarme

• Marinader • Stegefolie

• Tilsætningsstoffer • Opskrifter

HI-Park 491 | 7400 Herning

Tlf. 97 21 60 59 | Fax 97 21 70 59 | www.avo.dk

Bedre til det andre er gode til…

Garanti for god smag

Krydderier/-blandinger • Marinader

Emballage • Natur- & Kunsttarme

Tlf. 86 29 11 00 • www.otz.dk

TARME, KRYDDERIER &

MASKINER

· Kunsttarme og Net

· Kunsttarme med eget tryk

· Naturtarme

· Krydderier og Marinader

· Tilsætningsstoffer

· Vacumposer

· Knive og Håndværktøj

· Nye Maskiner og Røganlæg

· Brugte maskiner

Nr. Hostrupvej 22 · 6230 Rødekro

Tlf: 74 69 43 30 · Fax: 74 69 46 99

www.takryma.dk

takryma@takryma.dk

Lad os

dig...

Leverandør af krydderier,

færdigblandinger,

marinader og kunsttarme

Tlf. 86 42 96 66 • www.indasia.dk

Forhandling af

Navervej 32, 4000 Roskilde

Tlf.: 46 75 60 01

Fax: 46 75 70 05

www.kryta.dk

KUNSttArME

Charles Christiansen aps

Nr. Hostrupvej 22

6230 Rødekro

Alt i kunsttarme, med

og uden tryk.

Også i små mængder.

Ring til Susanne for

nærmere oplysninger

og priser.

Tlf. 38 19 36 33

Mobil. 40 17 92 34

E-mail:

susanne@charleschristiansen.dk

KØD ENGroS

Kødkvalitet i alle led

TLF: 98 57 44 01

www.kildegaarden.com

SVENDBORG

SLAGTEHUS

TLF: 62 21 32 78

FAX: 62 22 32 78

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 29


Smarter Thinking - Smarter Solutions

KØD ENGroS

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

St. Lihme Møllevej 13

St. Lihme · 7183 Randbøl

Tlf. 75 88 38 66 · Fax 75 88 39 20

info@danepork.dk

MASKINEr

Grovopvasker

Servicevasker

Kassevasker

Tunnelmaskiner

Bordsystemer

JEROS A/S www.jeros.com

Nyborgvej 5 . jeros@jeros.dk

Tlf: 63623913 . 5750 Ringe

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

30 :: fødevaremagasinet :: #5 :: Maj 2012 ::

4x6.dk.indd 1 21/01/08 10:03:25

:: leVerandørliste

::

KRYMPEPAKKEMASKINER

DYBTRÆKMASKINER

VAKUUMPAKKEMASKINER

VAKUUMPAKKEMASKINER

FLOWPAKKEMASKINER

POSEPAKKEMASKINER

VAKUUMPUMPER

FLOWPAKKEMASKINER

DYBTRÆKMASKINER

KRYMPEPAKKEMASKINER

VEJESYSTEMER

VAKUUMPOSER

TRAYSEALERE

VAKUUMPOSER

TRAYSEALERE

KRYMPEPOSER

SOUS-VIDE POSER

SOUS-VIDE POSER

FLEXIBLE FOLIER

PM Pack Service A/S

Sverigesvej 12 8700 Horsens

Tlf. 7560 2000 Fax: 7560 1660

mail@pmpack.dk · www.pmpack.dk

handtmann

VF608

Clipsemaskiner

Røgeovne

SALG & SERVICE:

A/S Conserves-Teknik

Vibevej 6 • 5540 Ullerslev

Telefon 65 35 30 31

ct@conserves-teknik.dk

Specialister i maskiner til fødevareindustrien!


� Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner

� Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner

� Traysealer posepakkemaskiner


Gør det let for dine

� Dybtrækmaskiner


Traysealer

� � Kombinationsvægte

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


kunder at finde dig !

� Sliceudstyr � Dybtrækmaskiner� Robotter Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


� � Folie Kombinationsvægte

og emballage


� �

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


Vær med i

� Service og reparation

Sliceudstyr

www.scanpackaging.dk

� Sliceudstyr


� �


fødevaremagasinets

ScanPackaging A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Robotter

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


Mail. Salg@scanpackaging.dk

� Folie Robotter og emballage

leverandørliste !

Tlf. 76 90 50 60


� �Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


� Service Folie og og emballage reparation


� �
Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tlf: 23 25 34 24

� Service og reparation


� � �
Folie

Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner

www.scanpackaging.dk

og emballage

annonceafdelingen@youmail.dk

ScanPackaging www.scanpackaging.dk

A/S


� �

� �Service

Folie Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

og

Linnerupvej og

emballage

3 reparation

– 7160 Tørring

ScanPackaging A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Mail. Salg@scanpackaging.dkService

Folie

Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

og

og

emballage

reparation

www.scanpackaging.dk

Tlf. 76 90 Mail. 50 60 Salg@scanpackaging.dk
� �

Service

Folie

Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

og

ScanPackaging og

emballage

reparation

www.scanpackaging.dk

A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Tlf. 76 90 50 60

Service

Folie

Robotter

Sliceudstyr

og

ScanPackaging og

emballage

reparation

Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring

Service

Folie

Robotter

og

ScanPackaging og

emballage

reparation

Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring
Service

Folie og

ScanPackaging og

emballage

reparation

Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


� Service Annoncer til

ScanPackaging og reparation

Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


fødevaremagasinet

ScanPackaging Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


ScanPackaging Mail. Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

MEjErIvArEr

OSTESPECIALITETER

FRA

OSTEHANDLERENS

GROSSIST-LAGER

Ølstedbrovej 15 · Ølstedbro · 8723 Løsning

75 65 26 46

fax. 75 65 26 47 · email: om.olsted@mail.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

Mail. Salg@scanpackaging.dk

Tlf. 76 90 50 60

Tlf. 76 90 50 60

annonceafdelingen@youmail.dk


Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

rØGSMULD

1. KL. RØGESMULD

FREMSTILLET AF

REN BØG

Varmebehandlet

Lavt bakterieindhold

Totalt støvrenset

Uden lim og kemikalier

Miljøvenligt

Levering fra dag til dag

Endvidere forhandles

forskellige flis typer

Gl. Lifstrupvej 3

Forum · 6715 Esbjerg N

Tlf. 75 16 80 37 · Fax 75 16 82 55

På Sjælland henvises til:

Takryma v/ Jørgen Olsen

Tlf. 57 61 21 43 · Mob. 20 45 43 13

På Fyn henvises til:

Steffen Olsen eftf. Tlf. 65 95 50 84åDGIvNING

Lønservice!

ProLøn-DSM

Nemmere og billigere

lønbehandling

Lønadministration med

udgangspunkt i DSM’s

overenskomster

Tronholmen 3 ∙ 8960 Randers SØ

Tlf.: 87 10 19 30 Fax.: 86 42 37 95

proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Direktør Torsten Buhl

Poppelvej 83

5230 Odense M

Telefon 66 12 87 30

Telefax 66 12 87 94

Formand Leif Wilson Laustsen

Telefon 64 71 10 58

Marketingchef Ulrik Olesen

Telefon 21 45 53 35

Konsulent Nikolaj Jæger

Telefon 21 25 02 66

Slagterkonsulent Julian Boock

Telefon 24 42 11 71

Poppelvej 83

5230 Odense M

Telefon 66 12 87 30

Telefax 66 12 87 94

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

:: leVerandørliste

::

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

SLAGTER

REVISORERNE

KØBENHAVN

Tlf: 70 26 06 30 • Fax: 70 26 06 80

SJÆLLAND

Tlf: 58 58 18 00 • Fax: 58 53 22 09

FYN

Tlf: 66 13 07 30 • Fax: 66 11 18 65

JYLLAND SYD

Tlf: 76 11 44 00 • Fax: 76 11 44 01

JYLLAND NORD

Tlf: 96 14 40 60 • Fax: 97 52 84 23

SKILTE I

STORFORMAT

DIGITALPRINT

GRAFISKE MATERIALER

AF ENHVER ART

Kontakt:

Grafi sk Produktion Odense

- et koncept for grafi sk information

og kommunikation.

Næsbyvej 20, Byg. U3 · Postboks 316

Kreative løsninger til yderst rimelige priser

5100 Ode

GPO

PEDER SKRAMS VEJ 4

5220 ODENSE SØ

TLF. 66 14 08 52 · FAX 66 14 85 52

POST@GPO.DK · WWW.GPO.DK

SKILtE oG rEKLAME

Smedejernsskilte

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

væGtE

Vægte

Pakkemaskiner

Prismærkningsanlæg

Softwareprogrammer

Etiketter

Pålægsslicere

Kontanthåndteringsanlæg

Verifikation og service

Scanvægt Nordic A/S

Johann Gutenbergs Vej 5-9, 8200 Århus N

Tlf. 86785500 - Fax 86785210

info@scanvaegt.dk - www.scanvaegt.dk

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

Vægte

Prismærkning

Pålægsmaskiner

Etiketter & bonruller

Landsdækkende

salg & service

72 444 409

info@libradan.dk · www.libradan.dk

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

ØKoLoGI

SURROW I/S,

GUNNERUPMOSE

SURROW I/S, ASSENTOFT, TE

GUNNERUPMOSEVEJ 8960 RANDERS 3, TE S

ASSENTOFT,

SU

8960 RANDERS SØ W

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Krydderier, marinader, grill & tilbehør” :: 31


G RAFISK

P RODUKTION

O DENSE

Egen

markedsføring

Hjemmesider

m.m.

1½ kg hakket

Okse småkød

99,-

5-8% fedt - Se kødet blive hakket i butikken

5 stk.

Koteletter

ca. 750 g

59,-

5 stk.

Kontakt os for

et godt tilbud!

Skinkesnitzler

ca. 750 g

Plakater

eller

foldere

59,-

Grafisk Produktion Odense • Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

Tel. 66 14 08 52 • www.gpo.dk

Returneres ved varig adresseændring

Afs: Fødevaremagasinet

Peder Skrams Vej 4

5220 Odense SØ

More magazines by this user
Similar magazines