KIRKEBLADET - Velkommen til Nørre Nissum kirke

noerrenissumkirke.dk

KIRKEBLADET - Velkommen til Nørre Nissum kirke

KIRKEBLADET

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2012/13

Præstens spalte

Nyt fra menighedsrådet

Sognearrangementer

Nyt alterparti

Aktiviteter i sognet

NØRRE NISSUM KIRKE


2

Præstens sPalte

lad julesorgen slukkes

I Naur kirke har kunstneren Sven Havsteen

Mikkelsen malet et alterbillede, hvis motiv

er Kristi fødsel i stalden i Bethlehem. Over

den lille familie, som udgør et lysende centrum,

aner man, at staldens bjælker danner

et kors. Meningen er klar nok. Vi som

betragtere af alterbilledet skal have vores

tanker ledt hen på det, at det lille barn, der

blev svøbt og lagt i en krybbe, er verdens

frelser og forsoner.

Julen, som vi nærmer os, handler om en lille

familie, der på kejserens befaling må rejse

fra Nazareth til Betlehem, hvor der fødes

et barn. Den rejse har ikke været nogen udflugt,

og fødslen i stalden er et udtryk for,

at der ikke var plads til barnet andre steder.

Julen er budskabet om, at vi mennesker

ikke er alene med vores liv, for Gud er gået

ind i det. Allerede fra allerførste stund, hvor

barnet bliver født i en stald og svøbt i klude,

ser vi, at Jesus ikke bliver sparet for noget.

Han blev født for at dele vilkår med ethvert

menneske. Den måde, Lukas skildrer

Jesu fødsel på, er et billede på det liv, som

Jesus senere kom til at leve. Han blev forladt

og udstødt af alle, og det blev han, fordi

vi aldrig skal tro os forladt af Gud.

Det er den virkelige juleglæde, den glæde

som går ind sorgen, og som godt kan

være til stede, selvom vi er tynget af sorg

og savn. Det er ikke sådan, at Jesus Kristus

tager nøden fra os, men han oplever selv

en angst og en forladthed, som gør, at vi

tør tro på, at lige meget hvilket mørke, vi

kommer ud i, så har Gud i Kristus selv været

der.

Men julen handler vel om glæde! Det er

rigtigt, at julen handler om glæde, men

julen bringer os altid tæt på savnet af de

mennesker, som vi engang delte juleglæden

med. På den måde er julen både en

glædelig og en svær tid. Sådan er det for

os alle, men for nogen var tabet så smerteligt,

at de ikke kunne lade være at tænke:

Fordi jeg skulle miste det menneske, som

var selve livet for mig; så er Gud ikke værd

at tro på!

Den eller det inde i hver enkelt af os, som

tænker sådan om Gud, har mere end nogen

anden brug for at høre juleevangeliet.

Lukas ønsker at forkynde for os, at på et bestemt

tidspunkt i menneskehedens lange

historie, for to tusind år siden, da Kvirinius

var statholder i Syrien, brød Guds virkelighed

ind i menneskers virkelighed. De to virkeligheder

skærer hinanden i et ganske bestemt

punkt, og det punkt er Jesusbarnet.

Himlens budskab er, at det barn, der ikke

engang ser ud til at kunne frelse sig selv,

ikke desto mindre er vores Herre og frelser.

Det er den glæde, som skal være for hele

folket. For her er ingen lukket ude, og ingen

er afskåret fra at kunne glæde sig over det.

Der er ingen jordisk magt, der kan tage den

fred og det livsgrundlag fra os, som er at

finde i troen på Jesus Kristus som verdens

frelser og forsoner.

Leo Toftgaard


Fra MenIGHeDsrÅDet

Høstoffer

Høstofferet, som indkom ved høstgudstjenesten

søndag 23. september, var i alt på

6.579 kr.

Beløbet blev fordelt ligeligt mellem nedenstående

formål:

• KFUM’s sociale Arbejde

• KFUK’s sociale Arbejde

• Optagelseshjemmet Møltrup

• Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro

• Sct. Nikolai tjenesten, - lokalt

• Mission blandt Hjemløse

• Holstebro Soldaterhjem

• Tværkulturelt Center

• Kristelig Handicapforening

Nyt menighedsråd

Der blev kun indleveret én liste ved menighedsrådsvalget

i Nørre Nissum, og det betyder

at følgende personer udgør det nye

menighedsråd:

Bjarne Knudsen

Grete Tidemann Dahl

Inga Houkjær

Thea H. Meldgaard

Jens Ø. Lynge

Bodil Mikkelsen

Suppleanter er:

Solveig M. Støvring

Christian S. Nielsen

Per Harslund

Det nye menighedsråd har påbegyndt sit

arbejde 1. søndag i advent, og der vil være

en nærmere præsentation af de nye medlemmer

i næste nummer af bladet.

På menighedsrådets budget for 2012 har

der været afsat penge til fastmonteret video-projektor

i kirken med tilhørende lærred.

Det er nu blevet installeret af firmaet

Midtjysk AV-Teknik, og vi glæder os over

de muligheder, der nu er for at vise billeder,

filmklip og powerpoint-præsentationer

i kirken i en virkelig god kvalitet.

Kirkens hjemmeside www.noerrenissumkirke.dk er nu i fuld drift. Vi håber at mange

vil bruge siden.

3


4

sOGnearranGeMenter

Adventsmøde

Tirsdag 11. december kl. 14.30

Adventsmøde i Kirkehuset fælles med

Ældres Venner.

Adventshygge med fortællinger og julemusik.

Musikken leveres af Onsdagsorkesteret

med bl.a. Ove Ellebæk.

Den ortodokse Kirke

Onsdag 23. januar 2013 kl. 19.30

v. Lektor Peter Lodberg, Århus

Den ortodokse Kirke har en lang og spændende

historie, der fortsat sætter sit præg

på folk og nationer i Syd-og Østeuropa. Ikoner,

røgelse og ortodoks teologi indeholder

spændende overvejelser om forholdet mellem

menneske og Gud.

Den græsk ortodokse Kirke er en del af denne

tradition og spiller en helt central rolle i

Grækenlands daglige liv. Peter Lodberg vil

belyse, hvad der kendetegner Den græsk

ortodokse Kirke i fortid og nutid. Han er lektor,

dr.theol. på teologi, Aarhus Universitet.

Antikkens religion & filosofi

Onsdag 27. februar 2013 kl. 19.30

v. Lektor Finn Lyngholm Christensen,

Holstebro

Den antikke verden er enestående. Vores

kultur er i vid udstrækning baseret på den

antikke kultur. Videnskab, filosofi, politik og

menneskesyn er gode eksempler på den

antikke kulturs betydning for senere perioder.

Flere taler således om lyset fra Akropolis.

Men hvordan tænkte grækeren og

romeren?

Gennem eksempler fra arkæologien (det

græske tempel, kultområderne i Delfi,

Olympia og Akropolis i Athen) og litteraturen

vil vi forsøge at nå en forståelse af religionens

rolle og betydning i den antikke

verden. Desuden vil fokus ligge på filosofien,

som i antikken får et markant gennembrud.

Kristendommen påvirkes i høj grad af denne

filosofi, og det er her Paulus har sit virke.

Kommende arrangementer

Sogneaften, onsdag 20. marts

”Den nye Paulus”

v/ lektor Anders Klostergaard

Koncert, onsdag 24. april

Zenobel

Sogneaften, onsdag 22. maj

”Hvad sker der, når vi dør?”

v/ sognepræst Johannes Værge


NYT ALTERPARTI

nyt alterparti til kirken - et velkomment initiativ

Det var en meget positiv oplevelse af få

præsenteret forslaget til nyt alterparti efter

gudstjenesten den 7. oktober. Menighedsrådet

har valgt at samarbejde med Peter

Brandes - en af Danmarks mest anerkendte

kunstnere. I tilgift har Peter Brandes’ hustru,

Maja Lisa Engelhardt, meget generøst

lovet at hjælpe med en ny farvesætning

af bl.a. kirkens bænke og loft. Maja Lisa er

som Peter Brandes en af vores helt store og

anerkendte nulevende kunstnere.

Jeg må indrømme, jeg i de mere end 30

år, jeg er kommet i Nørre Nissum Kirke,

altid har syntes, kirken virkede mørk med

sin tunge farvesætning, og at det prægtige

rum kunne fortjene bedre.

Nu er der så et meget spændende forslag

fra Peter Brandes, hvor han simpelthen

foreslår, at den gamle (og i øvrigt ikke

bevaringsværdige) altertavle fjernes. For

at understrege den smukke romanske korbue

opføres der en fritstående væg som

foroven afsluttes med en bue, der passer

til korbuen. På denne mur placerer Peter

Brandes en forgyldt altertavle ligeledes afsluttet

med en bue. Altertavlen bygger han

op som et relief med kristne symboler og

fortællinger, hvorefter tavlen forgyldes. Sidelyset

vil på den måde komme til at spille

smukt på det gyldne alter – et på alle

måder fornemt, gennemtænkt og meget

smukt forslag, der vil give det smukke middelalderkirkerum

et unikt og vigtigt løft.

Også det nuværende alterbord foreslår Peter

Brandes udskiftet med et nyt, støbt i

bronze og udformet som et selvstændigt

kunstværk i en ret spinkel konstruktion på

ben. Det vil dog medføre, der også vil skulle

tages stilling til udformning af et nyt knæfald

for at tingene kan gå op i en højere enhed.

Det mangler vi endnu nogle bud på.

Så der er nok at tage fat på for det nye menighedsråd,

og der skal sendes mange ansøgninger

til fonde for at finde finansiering.

Men valget af kunstnerægteparret vil uden

tvivl åbne mange døre og lokalt er det vigtigt

at støtte op om projektet.

Merete Nørby

5


6

aKtIVItetsKalenDer

MENIgHEDSRÅDET

Menighedsrådmøder

De kommende møder er endnu ikke

fastlagt, datoerne lægges ud på

www.noerrenissumkirke.dk

SOgNEAFTNER

Menighedsrådets Aktivitetsudvalg

Kontakt: Inga Houkjær,

9789 1755, ih@nissum.dk.

Tirsdag 11. december kl. 14.30

Adventsmøde fælles med ”Ældres Venner”.

Onsdag 23. januar 2012 kl. 19.30

”Den ortodokse Kirke”

v/ Lektor Peter Lodberg, Århus Universitet.

Onsdag 27. februar 2012 kl. 19.30

”Antikkens religion og filosofi”

v/ Lektor Finn Lyngholm Christensen,

Holstebro.

KFUM Og KFUK

Kontakt: Bjarne Knudsen, T: 9789 1662,

E: elin-bjarne@altiboxmail.dk.

Fredagsfamilien - med og uden børn.

Kontakt: Lene Buchhave, T: 2534 1803,

E: lb@nissum.dk

Arrangementer for hele familien fredag.

aftner KFUM-SPEJDERNE

eller søndage. Spørg efter program.

Kontakt: Jette Vejlby, T: 9789 1997.

Ulve- og spejdermøder, tirsd. kl. 18-19.30

i spejderhuset ”Knuden”, Hovedgaden 66b.

SENIORKREDSEN

Tirsdag 8. januar kl. 19.30

Bibeltime v/ Per Harslund.

Hvor ikke andet er nævnt foregår møderne i kirkehuset

se også www.kalenderøst.dk

Tirsdag 5. februar kl. 17.30

Kyndelmissegudstjeneste og fakkeltog.

Tirsdag 5. marts kl. 19.30

Foredrag v/ sognepræst Leo Toftgaard.

Kontakt: Grete og Verner Dahl, T: 9789 1496.

INDRE MISSION

Kontakt: Bodil Nielsen,

T: 9789 1117 - M: 4151 3428

E: christianbodil@mvb.net.

Bibelkredse ca. 1 gang om måneden.

Ældre kreds: Bodil Nielsen, 9789 1117.

Yngre kreds: Elsi Christiansen, 2947 5725.

Åbent Hus hver mandag i Missionshuset

Kl. 15 – 16.30 for voksne

Kl. 17 – 18.30 for børn og unge.

Mandag 3. december kl. 18.00

Fællesspisning og juleklip i missionshuset.

Torsdag 13. december kl. 19.30

Adventshygge hos Mary og Rudolf Olesen,

Nygårdsvej 5.

Fredag 28. december kl. 14.00

Julefest fælles med Fredagsfamilien

Tale v/ sognemedhjælper Kirsten Vindum,

Nørre Nissum.

Mandag 7. – torsdag 10. januar 2013

Evangelisk Alliance Bedeuge.

Hver aften i Missionshuset.

Tirsdag 15. – onsdag 16. januar

Mandsstævne v. fritidsforkynder Henning

Hollesen, Aulum.

Torsdag 17. januar kl. 19.30

Bibeltime hos Frank Larsen, Kirkebyen 30.

Torsdag 24. januar kl. 19.30

Pakkefest: Tale v/ Halda Dalbø, Nørre Nissum.

Torsdag 7. februar, kl. 19.30

Møde: ”Den forfulgte Kirke”

v. generalsekretær Jørn Blohm Knudsen.

Missionsuge 18.-22. februar:

Hver aften i Missionshuset.

Mandag 18. februar kl. 19.30

v/ Pastor emeritus Erik Lunde, Struer,

Sang v/ Limfjordsgruppen.

Tirsdag 19. februar kl. 19.30

v/. Missionær Martin Christoffersen.

Onsdag 20. februar kl. 19.00

v/ sognepræst Thorkil Lundberg, Struer

T: 9785 1112.

Torsdag 21. februar kl. 19.30

v/ sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen,

Lomborg, T: 9788 9011.

Fredag 22. februar kl. 18.00

Familieaften m. fællesspisning

v/ Elsi Christiansen og Bodil Nielsen.INFORMATION��������������������������

��������������������������

���������������������������

������������

���������������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

������������

�������������

������


�����������


���������

�������������������


�������������


���������


������� ��������������������

���������������������������������

������������������������������

�������������������������������


���������


�������

��������������������������

����������������

�����������

�������������

Sognepræst

Leo Toftgaard

Ringvej 79, Nørre Nissum

7620 Lemvig

T: 9789 1201

E: lto@km.dk

Sognepræsten har fri om mandagen.

Præstens telefonsvarer

vil henvise til vagthavende

præst i Provstiet.

I sognepræstens ferie og

friweekends passes embedet af

Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg.

Organist

Britta Kristensen

T: 9786 5263

E: britta-kristensen@live.dk

Kirkesangere

Kirsten Kristensen

T: 9785 0820

E: khk@mail.telenor.dk

Jens Bo Kristiansen

T: 9789 1060

E: jensbo@mvbmail.dk

Graver og kirketjener

Linda Flyvholm

Gravermedhjælper

Frank S. Larsen

Døbte

23.09.12 Liv Høj Vinther Korslund,

Vinderup

14.10.12 Eea Holst, Nørre Nissum

Viede og kirkeligt velsignede

21.07.12 Rikke Grønkjær Højgaard og Thomas

Højgaard, Aalborg

04.08.12 Karina Kloster Søgaard og Jesper

Visholm Søgaard, Struer

18.08.12 Gitte Grønborg Pedersen og Lars

Anton Pedersen, Nørre Nissum

13.10. 12 Janni Hedegaard og Thomas Ørum,

Nørre Nissum

Døde og begravede

23.08.12 Sigrid Kallesøe, Nørre Nissum

14.09.12 Inge Walther, Nørre Nissum

Sognepræstens ferie

I perioderne on. 2. januar – sø. 6. januar og

ma. 11. februar – sø. 17. februar (begge

dage inklusiv) holder sognepræsten ferie.

I disse perioder er Ebbe Sunesen, Gudum,

tlf. 9786 3008, esu@km.dk, fungerende

sognepræst i Nørre Nissum.

Kirkegårdens personale

T: 9789 1738

E: kirkenoggraveren@pc.dk

Menighedsrådets formand

Karsten Vinther

Kirkebyen 9

T: 9789 1261

E: kavinther@email.dk

Menighedsrådets kasserer

Grete Tidemann Dahl

Remmerstrandvej 42

T: 9789 1496

E: gvdahl@os.dk

Kirkeværge

Poul Trelborg

Seminarievej 88

T: 9789 1043

E: pt@nissum.dk

HVAD gØR MAN VED

Fødsel?

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis

der ikke har medvirket en jordemoder ved

fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen afleveres

eller sendes til sognepræsten, så den

er fremme senest 14 dage efter fødslen.

Dåb?

Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14 dage

før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af

dåb aftales tid for en samtale om dåben.

Vielse?

Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid.

I den kommune, hvor man bor, henvender

man sig højst 4 måneder før vielsen på borgmesterkontoret

og anmoder om en prøvelsesattest.

Denne samt dåbsattester medbringes

til præsten til bryllupssamtalen.

Dødsfald?

Man henvender sig til sognepræsten, der skal

foretage begravelsen og aftaler begravelsestidspunktet

samt tidspunkt for en samtale

forud for begravelsen.

Ønske om samtale med præsten?

Enhver kan henvende sig til sognepræsten og

anmode om en samtale. Præsten modtager

også gerne henvendelse om besøg i hjemmet

eller på sygehuset og angående hjemmealtergang,

hvis man er ude af stand til at

komme i kirke. Præsten har tavshedspligt.

Kirkebladets redaktion

Bjarne Knudsen (ansv.)

Inga Houkjær, Leo Toftgaard

Design: Complot.

Foto: Complot, Bjarne Knudsen, Per Harslund.

Stof til næste nummer bedes indleveret

senest mandag 21. januar 2013 til:

Bjarne Knudsen, T: 9789 1662

E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

Kirkebladet udgives af Nørre Nissum Menighedsråd

4 gange årligt: 1. juni, 1. september,

1. december og 1. marts

Kirkens hjemmeside

www.noerrenissumkirke.dk

7


GUDstJenster

DECEMBER

Tirsdag 4. december kl. 19.30

Julekoncert med Troubadur

Onsdag 5. december

Kl. 10. 15 Leo Toftgaard

Børnejulegudstjeneste for dagpleje og

daginstitutioner

Søndag 9. december - 2.s. i advent

Kl. 9.00 Ebbe Sunesen

Luk. 21,25-36

Søndag 16. december - 3.s. i advent

Kl. 10.00 Leo Toftgaard

Matt. 11,2-10

Søndag 23. december - 4.s.i advent

Kl.10.00 Leo Toftgaard

Joh. 1,19-28

Mandag 24. december - Juleaften

Kl. 14.00 og kl. 15.30 Leo Toftgaard

Luk. 2,1-14 el. Matt. 1,18-25

Kollekt: Børnesagens Fællesråd

Tirsdag 25. december – Juledag

Kl. 10.00 Leo Toftgaard

Luk. 2,1-14

Onsdag 26. december - Anden juledag

Kl. 10.00 Leo Toftgaard

Matt. 23,34-39

Søndag 30. december – Julesøndag

Kl. 9.00 Ebbe Sunesen

Luk. 2,25-40. Kollekt: KFUKs sociale arbejde

JANUAR 2013

Tirsdag 1. januar - Nytårsdag

Kl. 14.00 Leo Toftgaard

Luk. 2,21. Kollekt: Det danske Bibelselskab

Søndag 6. januar -

Helligtrekongers søndag

Kl. 9.00 Ebbe Sunesen

Matt. 2, 1 – 12

Søndag 13. januar -

1. s.e. Helligtrekonger

Kl. 10.00 Leo Toftgaard

Luk. 2, 41 – 52 eller Mark. 10, 13 – 16

Søndag 20. januar -

Sidste søndag e. Helligtrekonger

Kl.10.00 Leo Toftgaard

Matt. 17, 1 - 9

Kirkekaffe

Søndag 27. januar – Septuagesima

Kl. 10.00 Leo Toftgaard

Matt. 20, 1 -16

FEBRUAR

Søndag 3. februar – Seksagesima

Kl. 10.00 Ebbe Sunesen

Mark. 4, 1 -20

Tirsdag 5. februar

Kl. 17.30 Leo Toftgaard

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag 10. februar – Fastelavn

Kl. 10.00 Leo Toftgaard

Familiegudstjeneste

Matt. 3, 13 – 17

Kollekt: Danmarks folkekirkelige

Søndagsskoler

Søndag 17. februar - 1. s. i fasten

Kl. 9.00 Ebbe Sunesen

Matt. 4, 1 – 11

Søndag 24. februar - 2. s. i fasten

Kl. 10.00 Leo Toftgaard

Matt. 15, 21 – 28

MARTS

Søndag 3. marts - 3. s. i fasten

Kl. 10.00 Leo Toftgaard

Luk. 11, 14 – 28

Kirkekaffe

KIRKEBIL: Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra

Nørre Nissum Turist, telefon 9789 1145. Man skal senest lørdag kl. 18 have tilmeldt sig til kørsel. Taxaen afhenter

20-30 min. før gudstjenestens start. Man skal være klar på dette tidspunkt, idet flere måske skal med samme taxa.

Børnejulegudstjeneste for dagpleje

og daginstitutioner

Onsdag 5. december kl. 10.15

Julegudstjeneste for Degneparken og dagplejen.

Alle er velkommen til at deltage.

Kyndelmissegudstjeneste

Tirsdag 5. februar kl. 17.30

Kyndelmisse er ifølge kalenderen 2. februar.

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske

candalarum misa, der betyder lysenes messe.

Vi fejrer det tirsdag 5. februar kl. 17.30.

Der begyndes med gudstjeneste i kirken.

Efter gudstjenesten vil vi gå i fakkeloptog

til spejderhuset ”Knuden”. Her serveres der

suppe.

Velkommen til en hyggelig og lysfyldt aften

midt i vinterens kulde og mørke.

Fastelavns- & familiegudstjenste

Søndag 10. februar kl. 10.00

Fastelavnsgudstjeneste i Nørre Nissum kirke.

Børnene må meget gerne møde udklædte til

gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og tøndeslagning

på Kongensgård Efterskole.

Alle - både børn og ældre - er velkomne.

gudstjenester på Østcentret:

Torsdag 13. december kl. 10.00 Leo Toftgaard

Torsdag 10. januar kl. 10.00 Leo Toftgaard

Torsdag 14. februar kl. 10.00 Ebbe Sunesen

More magazines by this user
Similar magazines