17.11.2012 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tema: Ferie

www.dhf-net.dk

April 2007 2 www.dhf-net.dk

Handicap·nyt


hvid te

topskud. håndplukket. mild.

Alle kender de skønne øjeblikke,

der bare skulle vare ved

og ved og ved. Som når det

første snefnug rammer næsen.

Eller tonerne fra en smuk sang

sætter verden på standby.

Hvid velvære her og nu.

Et intenst øjeblik midt i larmen.

Sådan er det også at nyde

en velbrygget kop hvid te.

Sanserne åbner sig og verden

strømmer ind.

www.pickwick.dk


Indhold

Mange museer kan ikke besøges

i en kørestol

s. 8

Lige Muligheder for Alle .................................................................... 6

Medlemmer af Dansk Handicap Forbund fejrede Dansk Handicap Dag den 17. marts.

Sådan var det også for 34 år siden .................................................... 8

Det er besværligt at være museumsgæst i Danmark, når man sidder i kørestol.

Sommer på Sct. Knudsborg ..............................................................13

Kanotur med Dansk Handicap Forbund ............................................13

Nyt på reolen ....................................................................................14

Hjulspind ..........................................................................................16

Kort nyt .............................................................................................18

Midt i bladet .....................................................................................21

Læserne skriver ............................................................................... 30

Tema: Ferie

Akropolis for alle ............................................................................. 32

En gruppe københavnske medlemmer har besteget Akropolis i kørestol

Handicaprejser skal fungere ............................................................ 37

Alt bliver tjekket i nyt bureau med handicaprejser

Tur til Thailand ................................................................................. 39

Direktøren bruger egne erfaringer til at sende gæster til Thailand

Tips til ferien .....................................................................................41

Rejsetips til det nære og fjerne udland

Det planlagte er for kedeligt ............................................................ 45

En gruppe venner fra Esbjerg – med og uden handicap - drager til Frankrig

og klarer besværlighederne, når de dukker op

www.dhf-net.dk

hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

F O T O : T E A M H A N D I T O U R

Ferietema

Kort nyt

3

s.32

”Jeg vil aldrig

mere sende

min kørestol

som bagage”

s.30

s.18


Send WEB PDF til solveig i 3. korrektur


Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

Leder

Ferie + handicap =

en dårlig cocktail

hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

Feriekatalogerne studeres i øjeblikket flittigt. Sommerferien planlægges, men for mennesker

med handicap er denne fornøjelse ikke helt så ligetil.

Vi lever i et land med flotte handicappolitiske principper, for eksempel kompensationsprincippet,

der betyder, at borgere med handicap skal have mulighed for at leve et liv på lige

vilkår med andre mennesker i en tilsvarende alder og livssituation.

En logisk følge af princippet må være, at mennesker med handicap også kan holde ferie i

udlandet med den kompensation, som er nødvendig.

Men her skiller vandene. Godt nok har vi vores flotte kompensationsprincip, men vi har

også en udlandsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. september 2006.

Ifølge den har man ret til at rejse til udlandet og medtage den hjælp, man har fået bevilget.

Det betyder, at man kan tage sine hjælpere, ledsagere og hjælpemidler med på rejsen. Der er

ingen restriktioner om hvilket formål, rejsen skal have – så langt så godt!

Men problemerne opstår, når man kigger nærmere på, hvad en udlandsrejse medfører. Rejsen

bliver hurtigt meget dyrere, end for alle andre, fordi der er et væld af merudgifter til rejse

til hjælpere, transport af hjælpemidler osv. Når dertil kommer, at mange mennesker med

handicap ofte har en lav indkomst, er resultatet, at ferierejser til udlandet bliver en sjælden

luksus for mange af vores medlemmer.

Udlandsbekendtgørelsen indeholder dog en ”gummiparagraf”, som lader det være frivilligt

for den enkelte kommune at dække særlige merudgifter. Og vi kan konstatere himmelvid forskel

fra kommune til kommune på, om man kan få dækket merudgifter til rejser eller ej.

Efter min bedste vurdering lever vores udlandsbekendtgørelse ikke op til kompensationsprincippet.

Det finder jeg dybt problematisk og undrer mig over, at der ikke hersker lige rettigheder/muligheder

for alle borgere. Da den eksisterende bekendtgørelse blev udarbejdet,

blev der arbejdet intensivt både af De Samvirkende Invalideorganisationer og Det Centrale

Handicapråd for at forbedre indholdet i bekendtgørelsen – desværre uden synderligt held.

For nylig har jeg pr. brev bedt socialministeren svare på, om hun mener, at udlandsbekendtgørelsen

lever op til kompensationsprincippet, og om vi kan forvente, at reglerne bliver

justeret i fremtiden.

Susanne Olsen

Landsformand

5

Kontroleret oplag i perioden

1. juli 2005 - 30. juni 2006: 9.426

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLS Grafisk Hus. Oplag: 10.250.

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55

for bestilling. ISSN: 0904-8081. 81. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Susanne Olsen.

Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 16. juni 2007. Deadline: 10. maj 2007.


Dansk Handicap Dag

www.dhf-net.dk

Efter oplæg fra paneldeltagerne var der en god debat med mange spørgsmål. Knud Mikkelsen og Claus Bjarne Christensen.

Lige mulighe

A F S O LV E I G A N D E R S E N

Med sloganet Lige Muligheder for Alle markerede

Dansk Handicap Forbund (DHF) den årlige festdag,

Dansk Handicap Dag, lørdag den 17. marts. Sloganet

er valgt fordi EU i 2007 sætter fokus på lige muligheder

for alle uanset køn, alder, etnicitet, handicap, tro

og seksuel orientering.

Ved Midtjyllandskredsens arrangement på Paarup

Kro i Engesvang have arrangørerne samlet et panel til

debat om emnet. Panelet bestod af lokale politikere,

regionsmedlem Conni Jensen (S), regionsmedlem

6

Kate Runge (V), byrådsmedlem i Herning, Henning

Peter Villadsen (SF) samt hovedkasserer i DHF, Erna

Christensen.

Efter oplæg fra panelet var debatten fri, og spørgelysten

var stor. Spørgsmålene berørte mange emner,

men samlede sig især om tre, tilgængelighed, transport

og rettigheder.

”Tilgængelighed er en forudsætning for at vi kan

deltage i samfundslivet – herunder også i arbejdslivet,”

lød det fra en af deltagerne. Andre frygtede

Egon Nielsen havde spørgsmål til panelet, som bestod af (f.v.) Erna Christensen, Kate Runge, Henning Peter Villadsen og Connie Jensen.


hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

Michael Pedersen, regionsrepræsentant og en af arrangørerne.

der for alle

at besparelser i kommunerne betyder forringede

forhold for mennesker med handicap – for eksempel

med hensyn til individuel kørsel.

Bagefter samledes de ca. 70 deltagere om en god

middag, underholdning, sang og musik.

Dansk Handicap Dag er DHFs årlige festdag og ligger

fast den 3. lørdag i marts. Dagen er på samme tid

en traditionel fest og en markering af aktuelle synspunkter

forholdene for mennesker med handicap i

Danmark.

Godt 70 deltagere fejrede Dansk Handicap Dag i Engesvang i Midtjylland med paneldebat og festmiddag.

Freddie Førster.

7


F O T O : M I K A E L B O R R E

A F S O LV E I G A N D E R S E N

Adgang til museer

Lugten er ram. Temperaturen nær 30 ° får skraldesække

til at sende bølger af ildelugt forbi Anders J. Andersen,

hans kone Ella og papsøn, Kristian, der opholder sig i et

rum for enden af en ret stejl rampe. Døren, de skal ind

ad for at komme på det planlagte museumsbesøg, er

låst. Stemningen er irritabel. Nogle 6-7årige børn standser

nysgerrigt. Spørgsmål som: Hvorfor sidder I i kørestol,

kan I slet ikke gå? flyver mod Anders og Christian. Stemningen

letter en smule, men skjuler ikke, at ventetiden

bliver længere og længere. Personalet har glemt dem,

og Ella må af sted for at minde dem om opgaven.

www.dhf-net.dk

Hertil og ikke længere! Anders J. Andersen kan kun se en del af samlingerne på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Såvel han som museumsdirektør Tinna Damgaard-Søren-

sen mener, at forholdene for kørestolsbrugere kunne og burde forbedres.

Sådan var det også

for 34 år siden

Mange museumssamlinger er næsten umulige at komme til, når man sidder i kørestol.

Som enkeltperson kan man være med til at gøre problemet synligt, men det er en kamp

op ad bakke

8

Ingen forbedringer i 34 år

Stedet er indgangen for kørestolsbrugere på Vikingeskibsmuseet

i Roskilde den 6. juli 2006, og familien

kom efter ventetiden ind i museet kun for at opdage,

at store og væsentlige dele er utilgængelige for kørestolsbrugere.

Præcis som for 34 år siden, da Anders J.

Andersen som tiårig besøgte museet med sine forældre.

Dengang blev han båret rundt af dem, nu kører

han lidt frem og tilbage foran de tre skibe, han kan se,

og forlader frustreret museet.

Han er vred: Det kan ikke være meningen, at der på


34 år ikke kan skabes bedre tilgængelighed, og at museer,

der får statsstøtte, ikke skal gøre noget for at sikre,

at alle mennesker kan komme ind og se deres samlinger.

Og det er ikke første gang, han oplever det!

Han beslutter at gøre noget, og sætter sin enmandshær

i bevægelse.

Museerne bør gøre noget nu

Mange af Danmarks museer er mere eller mindre lukket

land for kørestolsbrugere. De er ofte etablerede i

gamle bygninger, hvoraf nogle er fredede og fra en tid,

hvor man ikke tænkte på adgang for alle. Det gælder

også for Vikingeskibshallen i Roskilde, selvom den kun

er fra 1969.

Nu er tiden en anden. En hjørnesten i dansk handicappolitk

er at give mennesker med handicap samme

muligheder som alle andre. Danmark stemte i december

2006 for en ny FN-konvention om rettigheder for

mennesker med handicap, som regeringen ventes at

ratificere her i foråret, og debatten om dansk lovgivning

imod diskrimination er i fuld gang.

Så det burde være muligt at vinde forståelse for, at

museerne skal byde alle medlemmer af samfundet

indenfor. Museerne burde stille op med handleplan

og budget for, hvordan de vil løse problemet, ligesom

staten burde presse de statsanerkendte museer til at

komme i gang med arbejdet. Når museet er statsanerkendt

og dermed får penge til driften fra staten, skal

det i følge Museumslovens §14 pkt. 13 ”tilstræbe størst

mulig tilgængelighed for personer med handicap.”

Vikingeskibsmuseet vil gerne

Anders J. Andersen sidder hjemme i gulstenshuset i

Vordingborg. Computeren er tændt. Enmandshæren

mobiliseret. Han forfatter en klage til direktøren for Vikingeskibsmuseet

og fortæller om sine oplevelser.

Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen er

egentlig ’glad’ for klagen. Mange gæster har haft

lignende dårlige oplevelser, og det er godt, at nogen

rejser sagen. Samtidig ærgrer hun sig. Museet har

længe lidt af pladsmangel og ved også, at adgangsforholdene

for mennesker i kørestol er dårlige Der er

også problemer med bevaring af skibene på grund af

lysforholdene og med vedligeholdelse af betonen. De

ting kan løses i et hug. Den gamle vikingeskibshal kan

fornyes med en bygning udenpå, der giver mere plads,

et andet lys og plads til en elevator. Arkitekt Erik Christian

Sørensen, der i sin tid tegnede hallen, har sammen

med arkitekt Henrik Terkelsen tegnet et forslag,

og museet har ansøgt Kulturarvstyrelsen om tilladelse

til at starte bygningsarbejdet. Men Kulturarvstyrelsen

gav afslag på ansøgningen efter at have indhentet en

hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

bedømmelse fra Det Særlige Bygningssyn.

Tinna Damgaard-Sørensen er forundret, især da den

oprindelige arkitekt står bag det nye forslag. Hun savner

større mulighed for rådgivning fra Kulturarvstyrelsen

undervejs i projektfasen, så man ikke skal investere

i forslag, der måske ikke bliver godkendt. Det er økonomien

heller ikke til. Det har kostet et par mio. kroner at

udarbejde det forslag, der faldt.

Der skal dog findes en løsning inden for de næste år.

De to arkitekter er igen i gang, men på grund af kommunalreformen

ligger projektet stille lige nu. Museets

nye bestyrelse, der trådte sammen første gang i marts,

skal lige have mulighed for at sætte sig ind i sagen.

I Kulturarvstyrelsen siger Mogens Morgen, der har

behandlet sagen, at Kulturarvstyrelsen jo ikke har sagt

nej til at skabe tilgængelighed for mennesker med

handicap, men til helheden i ansøgningen. Hvis museet

kom med et forslag til at skabe egnede adgangsforhold

for kørestolsbrugere, vil der blive set positivt

på det.

”I 99 af 100 tilfælde kan man godt skabe tilgængelighed

til fredede bygninger,” siger Mogens Morgen,

men understreger, at det kommer an på en konkret

vurdering af det enkelte tilfælde.

Om rådgivning siger han, at Kulturarvstyrelsen godt

kan rådgive, men jo ikke kan vide, hvad Det særlige

Bygningssyn vil sige i sidste ende.

Flere klagebreve

Anders J. Andersen retter igen fingrene an ved tastaturet.

Han klager til kulturministeren, der svarer, at han

ved, Vikingeskibsmuseet er opmærksom på spørgsmålet

og blandt andet i gang med at udvikle digital formidling,

dvs. at man kan se samlingerne på nettet. Men

F O T O : M I K A E L B O R R E

Kulturarven er ikke for alle, og Anders J. Andersen opfordrer alle til at klage, når de

møder forhindringer.

9


Adgang til museer

det bringer jo ikke Anders J. Andersen ind på museet!

Derefter klager han til Folketingets Ombudsmand,

der ikke kan gå ind i sagen, fordi museet ikke er en del

af den offentlige forvaltning. Han beder også om aktindsigt,

men heller ikke det bringer nyt for dagen.

Nu er klagemulighederne udtømte. Politikerne må

på banen.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg

Nattemørket har endnu ikke forladt Sydsjælland, da

Anders J. Andersen sætter sig bag rattet. Han er på vej

til et foretræde for Folketingets Kulturudvalg. Han har

søgt og fået 15 minutters foretræde for at fremlægge

sagen for politikerne.

I udvalgsværelset på Christiansborg forelægger han

problemstillingen og fortæller om sine oplevelser.

Politikerne er lydhøre og stiller mange spørgsmål. Især

historien om, at Vikingeskibsmuseet var præcist lige

så utilgængeligt for 34 år siden, vækker undren og beskæmmelse.

I forbindelse med besøget har kulturminister Brian

Mikkelsen også leveret en kommentar. Han skriver

blandt andet: ”Jeg er ikke tvivl om, at den fysiske tilgængelighed

på flere kulturinstitutioner kan blive bedre,

men jeg er overbevist om, at museerne er bevidste

om deres ansvar og arbejder på at løse problemerne.”

Den sætning rummer ikke mange konkrete løfter

om forbedringer.

Kulturministeren melder pas

Tiden er opbrugt. Betjenten i uniform åbner høfligt døren,

og Anders triller gennem den brede dør.

På gangen udenfor kommer kulturminister Brian

Mikkelsen på vej til samråd i kulturudvalget. Anders J.

Andersen ville være en dårlig kriger hvis han ikke benyttede

sig af lejligheden. ”Vi har skrevet sammen”, siger

han og skynder sig at spørge: ”Hvorfor kan du ikke

gøre noget, når museerne får statsstøtte? ”Fordi de

ikke er statsinstitutioner”, svarer Brian Mikkelsen. ”Men

hvis du kommer med en pose penge, de kan få, hvis de

laver museet tilgængeligt?” svarer Anders J. Andersen.

Kulturministeren ryster på hovedet; det hverken kan

eller må han.

”Som minister har du da en mulighed, ellers er der

da noget helt galt,” siger Anders J. Andersen og tænker:

”Den mand vil bare ikke hjælpe”.

www.dhf-net.dk

10

Faaborg

Mange museer har til huse i gamle utilgængelige bygninger

Vikingeskibshallen er ikke det eneste problematiske

museum, og på Faaborg Museum kender de også

Anders J. Andersen. Museet er indrettet i et gammelt,

specielt hus og rummer en fin samling af fynske kunstneres

værker. Et pinsebesøg i 2005 blev langt fra den

oplevelse Anders J. Andersen og hans kone Ella havde

håbet på. Den centrale del af samlingen er utilgængelig,

og hjælpen til at se resten var heller ikke optimal.

Også her klager Anders J. Andersen til museets

direktør, der ventede længe med at svare, til bestyrelsesformand,

Faaborg kommune, kulturminister og

ombudsmand.

Bestyrelsesformanden skriver blandt andet til Anders

J. Andersen, at han: ”regner med at De er enig i,

at det er bedre med en lang åbningstid til glæde for

de mange og lidt mindre kvalitet i den service, der kan

ydes den enkelte gæst.”.

Den holdning overrasker Anders J. Andersen, for den

er sjælden at møde i dag. Holdningen er tværtimod

oftest imødekommende, fordi man godt ved, at med en

god arkitekt og en pose penge kan det meste lykkes.

Der kom noget positivt ud af det

Anders J. Andersen vælger at gå til pressen for at fortælle

om de dårlige forhold og de lange svartider på

klagebrevene. Fyens Stiftstidende bringer henover

sommer og efterår flere artikler om forholdene. Omtale

som de på Faaborg Museum i sagens natur ikke er

glade for - i hvert fald ikke på daværende tidspunkt.

I dag siger museumsdirektør Susanne Thestrup

Truelsen til Handicap-nyt. ”Der er kommet noget positivt

ud af at få sat fokus på problematikken gennem

medierne. Der er også en indstilling at ændre hos politikerne,

og de er i hvert fald blevet opmærksomme på

problemerne gennem presseomtalen.”

”Museet er virkelig opmærksom på problemet, og

vi gør, hvad vi kan”, siger Susanne Thestrup Truelsen.

”Nogle gange må man stille sig tilfreds med det, der

kan lade sig gøre. Vi har at gøre med et stykke kulturarv

– en unik bygning, hvor det ikke kan lade sig gøre

at skabe fuld tilgængelighed. Den store malerisal er

utilgængelig for kørestolsbrugere, det kan der ikke

ændres ved.”

Hun mener i øvrigt, at Anders J. Andersens oplevelse


Museum

i høj grad byggede på et dårligt møde, der gik skævt

fra starten. ”Når man kommer i kørestol, må man regne

med, at der skal en vis dialog til for at besøget lykkes.

Vi har mange besøgende med rollator og i kørestol og

har altid haft gode erfaringer med det. Anders Andersens

klage var nummer to på 25 år.”

Ændrede procedurer

Efter Anders J. Andersens besøg har museet ændret

procedurer. Nu står der på forsiden af hjemmesiden,

at man kan kontakte museet på forhånd for at høre

om tilgængelighed, ligesom nøglen til toilettet vil blive

udleveret i billetkontoret til alle kørestolsbrugere, der

måtte ønske det.

”Det er ikke en lukket sag for os. Vi vil løbende arbejde

for forbedrede forhold, og på vores ønskeliste er

en elevator, så kørestolsbrugere også kan komme til

udstillingslokaler på 1. sal.”

hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

Efterspil • Efterspil • Efterspil

Anders J. Andersen mødte Folketingets Kulturudvalg.

Politikerne var lydhøre og hvad så?

Handicap-nyt har spurgt medlemmerne af Folketingets

Kulturudvalg, og tre af dem har valgt at

svare.

Per Clausen, Enhedslisten: ”Jeg mener, det er på tide,

at staten påtager sig et ansvar for at sikre tilgængelighed

til de statsanerkendte museer.” Per Clausen har

derfor stillet dette (§20) spørgsmål til kulturministeren:

Vil ministeren tage initiativ til at gennemføre en samlet

undersøgelse af tilgængeligheden på statsanerkendte

museer med henblik på at vedtage og gennemføre en

handlingsplan, der inden for en kortere årrække kan sikre,

at alle statsanerkendte museer har sikret tilgængelighed

for handicappede mennesker, sådan at de reelt overholder

museumslovens § 14, stk. 1, pkt. 13?

Kulturministeren svarede den.16 marts blandt andet:

"Der arbejdes således løbende med at udvikle museernes

tilgængelighed, hvorfor jeg ikke aktuelt finder, at der er

behov for en samlet undersøgelse af området."

Mogens Jensen, Socialdemokraterne: ”I den kommentar

Brian Mikkelsen gav til Anders J. Andersens

henvendelse er der nogle klare hensigtserklæringer,

som Socialdemokraterne vil følge til dørs, blandt andet

med udgangspunkt i vores eget handicappolitiske

udspil.”

I dette skriver Socialdemokraterne bl.a. ”Alle kulturinstitutioner

skal give adgang og oplevelser på lige fod»

11

Et kig ind en af malerisalene. Her kan Anders J. Andersen godt komme ind med

lidt hjælp, mens den centrale store malerisal er lukket land.

F O T O : A N D E R S A N D E R S E N


Adgang til museer

med alle” og foreslår at ”Der arbejdes for øget tilgængelighed

til kulturtilbud.”

Ellen Trane Nørby, Venstre: ”Sagen er af kulturudvalget

blevet bragt op for Kulturministeren. Kulturudvalget

har bl.a. bedt om en oversigt over problemerne på

området.

Kulturministeren har, som det også blev fremført i

forbindelse med foretrædet, ingen formelle kompetencer

til at sikre, at de statsanerkendte museer lever op til

det statslige regelsæt om tilgængelighed. Ministeren

har dog løbende opfordret til, at de statsanerkendte

museer lever op til det.

I forhold til de statslige museer har der over en årrække

været arbejdet aktivt for at sikre bedre tilgængelighed,

og her er der fast afsat 5 mio. årligt til forbedringer.

Det er midler, som vi i Venstre hvert år er med

til at finde, og det er penge, som konkret er med til at

forbedre situationen. Derudover tænker vi løbende

kulturområdet ind i tilgængelighedsforhandlingerne

på socialområdet, da kulturområdet ikke bør være et

særområde, men en del af en overordnet strategi for at

sikre bedre tilgængelighed.”.

www.dhf-net.dk

Send en klage

12

Drivkraften for Anders J. Andersen var udover at

skabe opmærksomhed om problemet og i sidste

ende bedre tilgængelighed også at se ”Hvad kan

man egentlig gøre som enkeltperson?

”Jeg vidste godt i begge sager, at jeg ikke ville få

medhold i klagen til museerne - men hvis jeg kørte

videre med klagerne op i systemet, kunne jeg måske

få rystet træet, og måske vil nogen vågne op, når det

lander i Folketinget. Det var mit mål,” siger Anders J.

Andersen.

”Vi bliver nødt til også at gøre noget som enkeltpersoner.

Vi kan ikke udelukkende forlade os på organisationerne.

Vi skal klage og protestere, og politikere

og presse kan godt lide historier om enkeltsager,

så man kan komme i dialog med dem på den

baggrund.”.

”Fra institutionernes side hører man altid argumentet:

’Her kommer ingen handicappede.’ Det kan

godt være, men nu kommer jeg altså. Bagefter siger

de ’Vi har aldrig haft en klage før’. Ikke? Jamen så skal

de få en nu,” siger Anders J. Andersen og opfordrer

andre til også at klage og evt. gå til pressen, når de

støder ind i problemstillingen. Men det er vigtigt at

huske, når man klager at være præcis, venlig, saglig,

observerende og foreslå evt. konkrete forbedringer.


hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

Sommer på Sct. Knudsborg

Dansk Handicap Forbund tilbyder i år

følgende ferieophold på kursus- og

feriecentret Sct. Knudsborg på Nordfyn:

1. hold: 18. juni – 2.juli.

2. hold: 2. - 16. juli (ungdomshold).

3. hold: 16. - 30. juli.

4. hold: 30. juli - 13. august.

5. hold: 13. - 27. august.

For feriegæster, der bor på Sjælland, er der mulighed

for afhentning på Hans Knudsens Plads 1A, København.

Der er ikke afhentning på bopælen.

Pris: kr. 6.000 + transport kr. 750.

Vi vil så vidt muligt placere dig/jer på det ønskede hold.

I løbet af ferieopholdet arrangeres underholdning og

udflugter. Der er praktisk hjælp under ferieopholdet.

Feriecentret Sct. Knudsborg ligger i naturskønne

omgivelser tæt ved skov på en 20.000 m2 stor grund

direkte ud til havet.

Sct. Knudsborg har velindrettede værelser for kørestolsbrugere

og tilbyder et afvekslende og inspirerende

miljø, funktionel indretning, et godt køkken og

en venlig betjening.

Sct. Knudsborg har tillige udendørs, opvarmet swimmingpool,

sauna og billard.

Ansøgningsblanketter kan fås på hovedkontoret hos

Lea Dernov på tlf. 39 29 35 55.

Kanotur i ny forklædning

Ta’ på familietur i kano på Gudenåen 1. til 7. juli

Få en familieoplevelse i et af Danmarks smukkeste områder, oplev Gudenådalen i kano og bo i telte på campingpladser,

der er handicapegnede.

Dansk Handicap Forbund tilbyder i år handicappede voksne med børn og handicappede børn med far og mor

og søskende at komme med på denne fantastiske tur, hvor det er familieaktiviteter, der danner rammen om turen.

Der er hjælpere med til at tage sig af de praktiske ting, endvidere vil eventuelle hjælpemidler blive transporteret

fra campingplads til campingplads. Vi har også allieret os med alle tiders kok, der vil sørge for kulinariske oplevelser,

når vi spiser.

Turen finder sted fra søndag den 1. juli til lørdag den 7. juli. Pris kun kr. 500,00 pr person, uanset om man er barn

eller voksen.

Er du det mindste interesseret i denne tur, er intet endnu fastlagt. Så ønsker du som enlig handicappet at deltage,

eller lider din mor af vandskræk og vil derfor ikke med, er du meget velkommen til at kontakte os alligevel.

Eneste betingelse er, at du er i stand til selv at kunne sidde i kanoen med redningsvest.

Endelig tilmelding er 15. maj til DHF Himmerland afdeling v/ Jan Jørgensen, tlf. 21 73 85 52.

13


A F H A N N E K L I T G A A R D L A R S E N

Nyt på reolen

I efteråret 1952 havde Danmark en stor polioepidemi,

hvor især mennesker på Sjælland blev ramt. På 29 uger fik

over 2.700, hovedsagelig børn og unge, polio. Hvad polioepidemien

afstedkom af frygt, pionerånd og vilje til at

løfte opgaven med at få de ramte til dels at overleve dels

restitueret er et stykke dramatisk medicinsk historie, som

læge Paul Warwicker har skrevet en bog om.

Dramatisk og levende

Det epidemiske hospital Blegdammen var stedet,

hvor den barske historie fandt sted, og læseren får et

indblik i begivenhederne på en så dramatisk måde, at

man oplever selv at være til stede.

De mange små personlige bidrag fra navngivne

læger og patienter, der stod midt i orkanens øje, gør

bogen levende og vedkommende:

Ann Isbjerg, patient i 1952, fortæller om professor

Lassen: ”Han var omsorgsfuld og hengiven og ønskede

altid det bedste for sine patienter. Men vi vidste

alle sammen, hvem der havde ledelsen, og vi var ikke

ulydige mod ham”.

En medicinstuderende, Jørgen Bay, beretter om sine

oplevelser: ”Oplevelserne på Blegdammen vil altid

stå printet i erindringen især på grund af den tætte

patientkontakt, som opstod, fordi patienterne var så

dybt afhængige af os i deres dybe krise.”

Lægen Gunnar Heslyk fortæller: ”Selvfølgelig var

det mange gange traumatisk at arbejde så tæt på

dødssyge mennesker og opleve utilstrækkeligheden

og håbløsheden i lægens arbejde. De ofte svære og

tragiske situationer lærte mig ydmyghed for livet og

døden og gav mig modet og viljen til arbejde videre

trods alt”.

Går mod autoriteten

I bogen stifter vi bekendtskab med 50’ernes hierarki

og autoritetstro blandt læger og personale på Blegdammen.

Her styrer professor Henry Lassen sine undersåtter

med hård og myndig ledelse.

Vi læser om narkoselægen Bjørn Ibsens kamp for at

få professoren med på at indføre en kanyle i halsen

(tracheostomi) på de patienter, der havde voldsomt

vejrtrækningsbesvær. Bjørn Ibsen mente, at patienterne

døde af mangel på luft og ophobning af kuldioxid

www.dhf-net.dk

Polioepidemien 1952

Ny bog om polioepidemien 1952

i blodet og ikke af polio på hjernen,

som professor Lassen hævdede.

Professoren bøjede sig ikke uden

sværdslag, men Bjørn Ibsen får endelig

lov til at prøve eksperimentet.

Læseren konfronteres nu med de

dramatiske timer, hvor den døende

Vivi Eberet bliver tracheostomeret.

Det er voldsom og barsk læsning,

som heldigvis ender godt.

14

At stå med andres liv i hænderne

Polioepidemien i 50’erne huskes også på de mange

ventilatører, som skulle håndventilere de patienter,

der blev trachestomeret. Hospitalspersonalet med

professor Lassen i spidsen gik i gang med at finde

ventilatører blandt de medicinstuderende og senere

også tandlægestuderende.

Det beskrives meget levende, hvordan det foregik,

og i følge nogle af ventilatørerne var det ingen let

opgave. Især ikke, når den patient, de havde ventileret,

alligevel døde. Eller når de måtte blive ved med

at pumpe luft ind i en patient, selvom de var trætte,

fordi det ikke altid var muligt at finde en frisk afløser.

I starten gjorde de studerende arbejdet gratis, og for

nogle studerendes vedkommende betød det, at de

kom bagud med studierne og ikke fik deres eksamen

til forventet tid. Uden datidens vilje, optimisme og pionerånd

var det ikke lykkedes at få reddet så mange

alvorligt lammede menneskers liv.

En indsats, der har glædet mange

Bogen går tæt på de centrale fagfolk og fortæller om

deres videre liv og færden. Den beskriver, hvordan de

konkurrerer indbyrdes og er misundelige på hinandens

kunnen.

Narkoselæger i 50’erne havde ikke havde særlig høj

status, men i dag må vi være glade for at Bjørn Ibsen

havde mod til at tracheostomere den første patient

med vejrtrækningsproblemer.

Uden den store både faglige og menneskelige

indsats, der blev gjort på Blegdammens epidemiske

hospital under den store polioepidemi, havde mange

af os med poliofølger ikke levet i dag. Desuden havde

hjælpemidler til at afhjælpe respirationsbesvær heller

ikke været så udviklede i dag, hvor de forlænger livet


også for andre mennesker, end dem med følger af et

polioangreb.

Paul Warwickers bog leverer endnu et bevis på, at

uden kamp, næstekærlighed og en stærk vilje til at gå

nye veje, når svære problemer opstår, vil mennesket

På eget ansvar

Der mangler personer til at tage ansvar og tage over,

når en patient med alvorlig sygdom udskrives fra en

hospitalsbehandling. Alt for meget bliver overladt til

den syge og til de pårørende, og al for megen viden

og information går tabt, fordi forskellige dele af behandlings-

og plejesystemet ikke kommunikerer.

Det er hovedpointen i den lille bog ”På eget ansvar”,

som tidligere forbundsformand Hans Jørgen Jensen

i samarbejde med kommunikationsrådgiver Nick Dalum

udgav sidste år.

Hans Jørgen Jensen beretter om sin kone Grethes

sidste år, hvor den alvorlige lungesygdom KOL sendte

hende ud og ind af hospitalerne og rundt i behandlingssystemet.

Hans Jørgen Jensen kæmpede for at

sikre Grethe Jensen en værdig afslutning på livet. Det

lykkedes ikke, for selvom de i forløbet stødte på mange

kompetente, omsorgsfulde og ordentlige personer,

mødte de ingen som påtog sig ansvaret for helheden.

”På eget ansvar” leverer en velunderbygget, vægtig

kritik af det danske sundhedsvæsen – systemet, ikke

personerne, som han gentagne gange fremhæver.

Formålet er at vise, at nogen

må påtage sig det overordnede

ansvar for behandling og

koordinering for meget syge

personer.

Anledningen er der nu, hvor

så meget alligevel brydes op i

forbindelse med kommunalreformen,

og sidst i bogen

giver han derfor forslag, til

hvordan det kunne gøres

bedre.

Hans Jørgen Jensen døde

selv i begyndelsen af 2007.

Hans Jørgen Jensen: På eget

ansvar, 61 sider. Frydenlund

2006. Pris kr. 99.

Solveig Andersen

hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

bukke under, når det rammes af tilværelsens sværdslag.

Paul Warwicker: Polio. Historien om den store polioepidemi

i København i 1952. Gyldendal 2006. Pris kr. 198,00.

Jonas i kamp

med dragen

”Jonas kan ikke gå. Sådan er han født.

Hans ben vil ikke. Men Jonas har en kørekørestol.” Så enkelt siges det i denne letlæsningsbog,

hvor Jonas på 7-8 år er

hovedperson. Og selvom man ikke

kan gå, kan man godt kæmpe mod en

drage, bare man har de rigtige midler.

Jonas har udover en kørestol også

en god fantasi og glæde ved at læse

bøger, så da farmor og farfar en dag

skal sove til middag, drager Jonas

på eventyr. Han bliver trukket ind i

historien om prinsesse Nor, der har

brug for en ”virkelig dreng” til at hente drageblod.

Prinsessen kan heller ikke gå, men hvis hun får en dråbe

drageblod om dagen, kan hun. Og Jonas tager af

sted for at fylde en flaske med drageblod. Selvfølgelig

er dragen farlig, og Jonas må have hjælp fra forskellige

skabninger, han møder på sin vej.

En historie om det gode og det onde og om mod

og styrke. Den tiltalende pointe er, at man kan være

stærk på mange måder, og at man skal være den, man

er.

Fortællingen henvender sig til alle børn i aldersgruppen

6-9 år - ikke specielt til børn med handicap,

men selvfølgelig er det dejligt for de børn at kunne

spejle sig i hovedpersoner med handicap og helte, der

sidder i kørestol. Dem findes der ikke så mange af i

børnelitteraturen, selvom de er i fremmarch.

Bogen er en letlæsningsbog, udsendt i Gyldendals

Dingo-serie. Denne er til begynderlæserne i 1.-2.

klasse. Den hører dog til i den sværere ende ifølge forlaget.

Flotte illustrationer af Orla Clausen.

Martin Vinther Madsen: Jonas og dragens blod, 72 sider.

Gyldendal, Grøn Dingo. Pris kr. 123,75.

Solveig Andersen

15


Hjulspind

Tid til at betale kontingent

Er dit girokort blevet væk eller har du bare glemt at

få det betalt?

I januar udsendte Dansk Handicap Forbund opkrævninger

på kontingentet for 2007. Langt de fleste

medlemmer har betalt, men en del har stadig ikke.

Hører du til dem, der har glemt at betale, kan du

stadig nå det. Skynd dig på posthuset eller gå ind

på din netbank og få betalt kontingentet, så undgår

du også, at Handicap-nyt ikke længere kommer i

din brevsprække.

Med venlig hilsen, Medlemsregistreringen

Litografisk tryk af billedkunstneren Peter Carlsen

sælges af Dansk Handicap Idrætsforbund.

Paralympiske Lege i Beijing 2008

For nylig præsenterede Dansk Handicap Idræts Forbund

(DHIF) et litografisk tryk udført af billedkunstneren

Peter Carlsen, udgivet til støtte for den danske

deltagelse i De Paralympiske Lege 2008. Du kan købe

et nummereret og signeret eksemplar, pris kr. 800 plus

moms, ved henvendelse til DHIF, tlf. 43 26 26 26. DHIF

vil gøre sit til at medaljehøsten i 2008 bliver større

end sidste gang ved at satse mere på eliteudøvere

end tidligere.

Et forsinket tillykke

Michael Pedersen fyldte 26. februar 40 år. Han

er mangeårigt medlem af hovedbestyrelsen,

formand for Århus afdeling og myreflittig leverandør

af artikler til Handicap-nyt.

Han er tillige ansat på Egmont Højskolen

som højskolelærer og informationsmedarbejder,

og i den egenskab skrev han for nylig en

af jubilæumsbøgerne for Egmont Højskolen.

Michael Pedersen er uddannet cand.theol.

fra Århus Universitet og har siden videreuddannet

sig på Journalisthøjskolen i Århus.

www.dhf-net.dk

Sommerhusferie

Der er ledige uger i Ålborg afdelings fire sommerhuse ved Bisnap Strand ved Hals. Husene er handicapegnede. Få flere oplysninger i

Handicap-nyt nr. 1, på www.dhf-net.dk eller hos Ulla Ussing Houmann, Poul Buås Vej 10, 9000 Aalborg, tlf. 98 11 17 01/ 25 30 08 57.

E-mail: ulla_ussing@hotmail.com.

Også i fire dejlige sommerhuse i Loddenhøj, Sønderjylland er der ledige uger. Få flere oplysninger i Handicap-nyt nr. 1, på www.dhf-net.dk eller

ved henvendelse til Ove Enggaard Nielsen, Møllevej 13, Hjordkær, 6230 Rødekro, tlf. 74 66 64 19.

16

Michael Pedersen, hovedbestyrelses-

medlem i Dansk Handicap Forbund er

for nylig blevet 40 år.

Praktikanter laver brugerundersøgelse

Louise Lindberg Poulsen er 22 år og studerer dansk på Københavns Universitet.

Marie Krogh Frederiksen er 25 år og bachelor i dansk og filosofi fra Roskilde Universitet.

Lige nu er de praktikanter i Dansk Handicap Forbund og i gang med en brugerundersøgelse.

I dag findes der en hjælpeordning, som

kun de færreste kan få tildelt, og en ledsageordning på

15 timer om måneden som supplement til personlig eller

praktisk hjælp i hjemmet. DHFs tese er, at der findes

en stor mellemgruppe, som ikke kan få deres behov for

hjælp og ledsagelse dækket, fordi tilbudene er for ufleksible.

Louise og Marie er derfor i færd med at interviewe

nogle medlemmer i mellemgruppen om deres ønsker og

behov for hjælp. Rapporten skal ligge færdig midt i juni

måned.

F O T O : S O L V E I G A N D E R S E N

Hvis du mener, at du tilhører mellemgruppen, er du

velkommen til at kontakte dem på hovedkontoret. Flertallet,

der har meldt sig til undersøgelsen, er kvinder i

Københavnsområdet, så de vil gerne tale med mænd og

med personer uden for København.

Når rapporten er færdig, går turen tilbage til universitetet

for yderligere studier. At arbejde sammen med

mennesker med handicap er dem i øvrigt ikke fremmed,

da de begge har arbejdet med børn med handicap på

institutioner og som hjemmehjælpere.

Louise Lindberg Poulsen og Marie Krogh Frederiksen er praktikanter i Dansk Handicap

Forbund og laver en brugerundersøgelse om hjælpe – og ledsageordninger.


A F B E N T E R Ø D S G A A R D

Foråret er over os

Foråret er her ifølge almanakken, og derfor er der

netop taget hul på en ny sæson på campingpladsen

”Græsmarken” i Ugerløse og på Stranden i

Charlottenlund. Det kræver medlemskab at benytte

stederne, og på Stranden skal der tillige købes

et strandkort til kr. 150, som gælder hele sæsonen.

I år byder forbundet en ny forpagter velkommen

på Stranden. Lone Clausen, som mange

medlemmer kender som hjælper for landsformand

Susanne Olsen, har sideløbende uddannet sig, og

skal sammen med sin mand Kenn bestyre og drive

en café.

Helle og Thomas er efter en pause atter tilbage

på campingpladsen som bestyrerpar og parate til

at udleje hytter og ferielejligheder. Flere oplysninger

og priser på tlf. 59 50 43 23.

Handicap-jul gav overskud

Handicap-jul har atter været en salgssucces, og da tallene

blev gjort op, viste det sig, at overskuddet var lidt større end

sidste år på trods af, at salget i afdelingerne er faldet noget.

Overskuddet skyldes blandt andet, at annonceindtægterne

er steget og omkostningerne faldet lidt.

Lige før juleaften stod der nogle kasser med julehæfter på

hovedkontoret, der ikke var solgt. Det gode hjerte og den

almindelige julestemning løb af med både direktør Helge

Barnewitz og landsformand Susanne Olsen, og så blev der

kørt gratis julehæfter ud på plejehjemmene på Østerbro i

København som en julehilsen fra forbundet til beboerne.

F O T O : S O L V E I G A N D E R S E N

Så er det ud af huse og biler. En ny udendørssæson

står for døren.

hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

Minicrosserklub har fået en

hjemmeside

Et af Dansk Handicap Forbunds

medlemmer Kirsten Schou fra

Køge er formand for en lokal minicrosserklub,

som har eksisteret i

tre år. Klubben har ca. 30 medlemmer,

som alle har det til fælles, at

de er glade for at køre på minicrossere.

Som noget helt nyt har

klubben fået en hjemmeside, hvor

man ud over at læse om arrangementer

kan downloade mange

I Køge er der oprettet en minicrosserklub.

forskellige manualer til minicrossere,

Når vejret tillader det, tager de på udflugter sammen.

som er gode at have, hvis der skulle

opstå problemer, eller hvis man er i tvivl om en funktion. www.minicrosserklubben.dk

17

Vidste du, at ...

50 millioner mennesker med handicap

i EU vil ligestilles med alle andre bor-

gere. Derfor har European Disability

Forum startet en underskriftskampag-

ne. Målet er at overrække en million

underskrifter til EU til oktober. Hvis du

vil underskrive og læse mere gå ind på

http://www.edf-feph.org/en/welcome.

htm.

Fra 1. marts 2007 udvides mulighederne

for at anvende BroBizz’en til Storebælts-

broen, så den også kan benyttes til beta-

ling af bompenge, for parkering og fær-

geoverfarter rundt omkring i Danmark,

Norge og Sverige. Din Storebælt BroBizz

vil også automatisk kunne anvendes på

Øresundsbron. Læs mere på under Bro-

bizz og Easygo på www.storebaelt.dk.

Ny pjece fra Center for Ligebehandling

af Handicappede ved navn ”Job med

løntilskud” giver svar på de spørgsmål,

der rejser sig med hensyn til job med

løntilskud. Du kan downloade den gra-

tis på www.clh.dk eller bestille den på

tlf. 33 11 10 44.

En hel ny publikation henvender sig

til både kommende, nye og erfarne

terapeuter, som skal være med til at

vælge kørestole. Men brugerne kan

også have gavn af bogen, der også

indeholder lovgivning og tekniske

krav til manuelle kørestole. Den hed-

der Manuelle kørestole - Vejledning

& Checkliste. Du kan downloade den

gratis på www.hmi.dk.

Lokale – og Anlægsfonden har indført

nye retningslinier for udeling af pulje-

midler. Det betyder, at fonden nu giver

støtte til etablering af handicaptoilet-

ter og ramper, for at mennesker med

handicap ikke bliver forhindret i at

komme i idrætsforeninger og spejder-

hytter. Se www.loa-fonden.dk.

Du kan se satellitbilleder fra mange

steder på jorden, fx Eiffeltårnet, Las

Vegas og Den Forbudte By på www.

googlearth.com - du skal blot instal-

lere programmet, som er gratis. Du

kan også lede efter hoteller, adresser,

museer og andet inden en rejse og se

stederne fra luften. Man kan desuden

zoome både ind og ud.


Kort nyt

Glyptoteket er stadig ikke godt – trods

ombygning

Glyptoteket i København har fået nye publikumsfaciliteter

i kælderen, og der er kommet en ny adgang for

kørestolsbrugere, men alt er ikke vellykket. En ny lift

på venstre side af bygningen fører ned til billetsalg og

garderobe, men man kan ikke selv betjene den, så man

skal tilkalde nogen, og samtaleanlægget er placeret ret

højt. Skiltning fra gadeplan til liften er mangelfuld.

I den nyrenoverede kælder er der et handicaptoilet,

hvor man ikke kan køre kørestolen ind under vasken

på grund af et skab. Bag renoveringen står det prisbelønnede

arkitektfirma Dissing og Weiltling i samarbejde

med MT Højgaard.

Som en forbedring kan man nu komme til cafeen,

men til vinterhaven er det stadigt besværligt at komme.

Antiksamlingen er fortsat utilgængelig på grund

af trin, men der kan lægges løse ramper ud for de modige.

Malerisamlingen og den nye fløj med særudstillinger

samt rummene med Middelhavshorisonten er

tilgængelige. I specialkredsen RYKs blad hævdede museet,

at det havde søgt Kulturarvstyrelsen om tilladelse

til en lift til Vinterhaven, men da Handicap-nyt bad om

aktindsigt, viste det sig, at museet ikke havde søgt.

Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg i Dansk Handicap

Forbund har nu henvendt sig til museet og foreslået, at

det gennemgås sammen med en uddannet tilgængelighedskonsulent.

Du kan læse reportagen i RYKs magasin på www.ryk.dk.

Bente Rødsgaard

www.dhf-net.dk

Kort nyt • Kort nyt

Dansk Handicap Forbunds arbejde har båret frugt

I 2003 tog Dansk Handicap Forbund (DHF) kontakt med Kirkeministeriet for at få sat tilgænge-

lighed til kirker, kirkegårde og menighedshuse på dagsordenen. Daværende kirkeminister Tove

Fergo nedsatte en gruppe, som arbejdede med tilgængelighed. DHF deltog også.

Det er der kommet gode resultater ud af. Ministeriet har udarbejdet en folder om tilgængelighed,

som er sendt til samtlige menighedsråd, og som også findes på http://www.tilgaengelighed.km.dk/fileadmin/user_upload/tekster/Tilgaengelighedsfolder.pdf

I folderen præsenteres blandt andet ministeriets egen side om tilgængelighed (tilgaengelighed.km.dk/),

hvor man for eksempel kan finde en checkliste, som ministeriet har udarbejdet

i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBI).

Listen kan hjælpe menighedsråd, bygningskyndige og andre med at få overblik over,

hvad de skal tænke på angående tilgængelighed. Der er også en anvisning, som beskriver

de forskellige handicapgrupper og deres behov samt regler og vejledninger.

Bente Rødsgaard

18

Det er stadig besværligt at komme til Vinterhaven i Glyptoteket.

F O T O : P O L F O T O


Flyt dig din idiot!

Det regner i tove. Kirsten Nygaard, som har været

bilist i 40 år, kommer plaskvåd ind i sin bil med

indkøb og glæder sig til at komme hjem. Kørestolen

er på plads på taget, og hun kører, men ikke

langt. I et lyskryds i Helsingør sidder hun pludselig

fast i drejebanen. Motoren kører, men bilen rykker

sig ikke ud af stedet. Hun tænder alarmblinket, og

så går en dyttekoncert i gang med tilråb som idiot

og skøre kælling. Ingen forlader deres bil for at

finde ud af, hvad der er galt. Mobiltelefonen virker

heller ikke, den er ikke opladt. Skældsordene fyger.

Kirsten Nygaard vifter desperat med sit invalideparkeringskilt

ud ad vinduet. Efter ca. ti minutter

reagerer to bilister og forlader deres biler. De skubber

hendes bil ind til siden og kontakter Falck.

Meget grim oplevelse

Da Falck kommer, får personalet bilen til at køre

ca. 50 meter, så stopper den igen. Lige inden har

de ringet efter en taxa, da de ikke må køre hende

hjem.

”Da taxaen kommer, får jeg skæld ud igen. Jeg

har aldrig oplevet noget lignende. Chaufføren er

rasende over, at jeg var kørt 50 m, fordi jeg så ikke

var der, hvor han var kaldt hen! Selvom han kunne

se Falck bakse med min bil. Han ville ikke have min

kørestol med eller mine varer, fordi alt var vådt! Så

brød Falckmændene ind og sagde, at de tog kørestol

og varer. Det endte med, at jeg måtte sidde

i taxaen foran mit hjem, indtil Falck kom med min

kørestol”.

”Jeg har aldrig før været i sådan en situation, og

jeg havde det rigtigt dårligt med at blive overfuset

i så lang tid. Det var en meget ubehagelig oplevelse.

Jeg tror ikke, at nogen ville have reageret sådan

for 10 år siden. Folk er blevet mere egoistiske,

det er mig, mig, og mig. Der gik lang tid, før nogen

undersøgte, hvorfor jeg ikke rykkede mig”.

Kirsten Nygaard har nu købt et hjælpskilt i

Dansk Handicap Forbund, hun håber skiltet gør, at

hun hurtigere får hjælp en anden gang.

Når bilen stopper, kan et hjælpskilt være godt at

have. Skiltet fra Dansk Handicap Forbund koster kr.

140 plus forsendelse og kan købes på hovedkontoret,

tlf. 39 29 35 55.

Bente Rødsgaard

hAndIC AP • nYt · nUMMeR 2 · APRIL 2007

Protester over handicapkørsel

Den 22. februar, da halvdelen af landet var begravet i

sne, kæmpede to personer fra Århus afdeling i Dansk

Handicap Forbund (DHF) sig frem til rådhuset og

afleverede fem beskrivelser og et brev til rådmand

Dorthe Lausten. Beskrivelserne og brevet forklarede de

konsekvenser, som besparelser på handicapkørsel, har

haft for borgerne og blev samtidigt sendt til samtlige

byrådsmedlemmer.

Borgere med handicap i Århus Kommune har siden

årsskiftet levet med en forringet handicapkørsel, og

Århus afdeling har fået flere henvendelser fra medlemmerne,

som beskriver, hvordan de færre ture forringer

deres livskvalitet.

Lone Jakobsen er en af dem, der føler sig hårdt ramt

af byrådets beslutning om at reducere antallet af ture

med handicapkørsel.

”Jeg er nødt til at skære ned på nogle af mine aktiviteter.

Jeg har bl.a. måttet vælge danskundervisning

fra. Muligvis må turene til ungdomsklubben og til byen

også skæres fra.” siger hun, der er spastiker og afhængig

af handicapkørslen.

Handicapkørslen gives til fritidskørsel. I budgetforliget

for 2007-2010 reducerede Århus Byråd antallet

af ture, som borgerne har til rådighed fra 365 til 200

enkeltture om året.

”Jeg mener ikke, at det er en ligestilling af mennesker

med handicap, for andre kan tage bybussen, så

tit de ønsker det”, siger Michael Pedersen, formand for

Århus afdeling, og fortsætter:

”Rådmanden lovede, at hun vil være med til at gøre

opmærksom på at de færre ture med handicapkørslen

har uheldige konsekvenser. Desværre kan hun først

gøre noget i forbindelse med næste års budgetforhandlinger.

Der vil vi selvfølgelig følge sagen op”.

Se også pressemeddelelse, og de fem beskrivelser

på www.dhf-net.dk. Søg på ”Århusprotester mod forringelser

i handicapkørsel”.

Bente Rødsgaard

19


PERSONSKADE

- har du brug for hjælp?

DINE-advokater er specialister i personskadesager,

og har allerede igennem rigtig rådgivning hjulpet

mange skadelidte til at få den erstatning, som de

havde krav på.

Vi har truffet den beslutning, at vi ikke tager

nogen betaling fra dig, når der er et forsikringsselskab,

der dækker dine advokat-omkostninger,

hvilket der er i rigtig mange tilfælde.

Ring og hør om det også er tilfældet i din sag

– eller hvad vi skal have for at hjælpe dig.

tlf. 70 200 848

mandag-fredag 08.00-22.00

Første møde er altid gratis.

www.DINE-ADVOKATER.dk

DSB Handicapservice

Er du handicappet og har legitimationskort til

DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp til

dine togrejser.

Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på

telefon 70 13 14 15 (tast 6). Starter eller slutter

din rejse med bus, skal du kontakte din egen

region.

I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere

om ordningen - brochuren får du på stationen.


midt i bladet

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nyt fra afdelingerne

Rejser

Arrangementer

Annoncer

DUKH

Regionskontor

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Skattefrit bidrag

Indmeldelseskupon

D H F p å n e t t e t

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.dhf-net.dk

Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Socialrådgiver: social@dhf-net.dk

Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dfh.net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

n Y t F R A A F D e l I n g e R n e

April · 2007

Assens

tirsdag den 17. april kl. 19.00: Sociallovgivning. Hvad

er der sket i sociallovgivningen siden sidst, og hvilke

konsekvenser har det for os som handicappede?

tirsdag den 1. maj kl. 18.00: Fælles spisning og banko.

Bindende tilmelding. pris kr. 70.

lørdag den 12. maj kl. 11.00: Udflugt til Madsbyparken

i Fredericia, hvor der er mange ting at se på, samt

rige muligheder for at hygge sig i den fri natur med

vores medbragte mad og drikkevarer, som skal bestilles

hos preben. Vi mødes derovre kl. 11.00 og tager

hjem, når vi selv synes. Bindende tilmelding til preben

tlf. 64 47 24 53.

tirsdag den 29. maj kl. 18.00: Sommerafslutning med

spisning og banko. Bindende tilmelding. pris kr. 70.

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne

på Stadionvej 10 og tilmeldinger skal ske til Bitten, tlf.

62 63 23 25 eller lis, tlf. 64 79 15 19.

Bornholm

lørdag den 14. april kl. 13.30 - 16.30 i Sagahuset i

Rønne: generalforsamling. Derefter bankospil om

medbragte pakker til en værdi af kr. 25. Foreningen er

vært med kaffe, hjemmebag og lagkage. tilmeldinger

til Rigmor pedersen, tlf. 56 95 36 55 eller Inger Speht

Hansen, tlf. 56 48 08 20.

Esbjerg

torsdag den 19. april kl. 19.00. Aftenens indhold ikke

planlagt.

Yderligere oplysninger hos lilian lykou, tlf. 31 71 02

15 eller 24 90 30 71.

Frederiksberg

Onsdag den 25. april: Bankoaften.

Søndag den 17. juni: Sommertur til Cirkusmuseet i

Avedøre og spisning i Kastrup Strandpark. pris kr. 200

plus entre til museet. tilmelding senest den 3. 6.

Søndag den 15. juli: Udflugt til Birkegårdens haver.

Frokost i det grønne. pris kr. 200. tilmelding senest

den 1.7.

tilmeldinger til Connie pedersen, tlf. 35 35 67 21 eller

ved personlig henvendelse til hende i Dagcenter norden

tirsdage og fredage.

2


Midt i bladet

Frederikshavn/Sæby

Onsdag den 16. maj: Banko.

torsdage den 19. april, 3. og 31. maj og den 7. juni: Banko.

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne på

Dagcentret Ingeborgvej, Frederikshavn.

tilmeldinger til Orla, tlf. 98 43 91 31 eller Christian, tlf. 98 48

18 46.

Frederikssund/Frederiksværk

Onsdag den 9. maj kl. 18.00 – 22.00 i Fritidscentret, Jernbanegade

2: Afslutning. Afdelingen byder på sildebord, hvis du

vil have mere end sild, skal du selv sørge for det. Underholdning

v/Ole Spillemand. lotteri – husk en gave. gæster er velkomne.

Husk ved tilmelding at oplyse om, du er diabetiker.

tilmeldinger for medlemmer i Jægerspris, Skibby, Slangerup,

Ølstykke eller Frederikssund til Knud Knudsen, tlf. 47 50

35 30 eller 21 90 58 53. tilmelding for medlemmer i Hundested,

Frederiksværk, Helsinge, græsted eller gilleleje til Birgit

Jacobsen, tlf. 47 94 00 28.

Helsingør

Onsdag den 18. april kl. 19.00 – 22.00 på Hamlet: panelmøde.

Vi har inviteret socialudvalget for at høre om kommunalreformens

betydning i kommunen, nu da vi er blevet en del af

en stor region. Hvad betyder det for vores hverdag?

lørdag den 12. maj kl. 9. 30 – 18.30: Forårsudflugt til Midtsjælland.

Frokost, kaffe osv. Arrangementet er en overraskelse!

pris kr. 200 plus evt. kørsel kr. 25. Ikke-medlemmer pris kr.

413,50. Bindende tilmelding senest den 3.5.

Fra den 4. – 9. juni. tombola i Stengade. gevinster modtages

hver torsdag på afdelingens kontor kl. 10-12. Vi henter

også gerne gevinster på bopælen inden 1. juni.

tilmeldinger på tlf. 49 21 82 21 eller til afdelingens kontor i

lundegade torsdage kl. 10.00 – 12.00, tlf. 50 99 58 72.

Herning

torsdag den 19. april kl. 18.00 i Big Bowl Ikast: Bowling og

spisning. pris kr. 100 for medlemmer inkl. transport, bowling

og spisning. Bus afgår fra Kollektivcentret Bytoften kl. 17.15.

torsdag den 24.maj kl. 18.00 på Møltrup Optagelseshjem:

Rundvisning på Møltrup Optagelseshjem – et helt almindeligt

hjem (næsten).Bus afgår fra Kollektivcentret Bytoften kl.

18.00. pris kr. 60 for medlemmer inkl. transport og kaffe.

lørdag den 9. juni: tur ud i det blå. Vi besøger Randers

Regnskov mere herom i næste lokalblad. Vi kører fra Kollektivcentret

kl. 10.00. tilmelding til gurli, tlf. 97 19 12 17 eller

Birgit, tlf. 97 21 51 39 senest 1.6.

Hillerød

lørdag den 12. maj kl. 9.00: Udflugt til gavnø blomsterpark.

pris kr. 200 for medlemmer, ikke medlemmer kr. 420.

tilmelding til arrangement og kørsel til Bente Meling, tlf. 48

26 24 85 eller 28 34 44 26 senest fem dage før.

22

Hørsholm, Birkerød, Allerød, Karlebo

og Farum

torsdage den 19. og 26. april kl. 18.45 i festsalen på toftevangsskolen

(røgfrit område): Bankospil.

Mandag den 23. april kl. 18.00 – 21.00 i Rådhusets store sal,

Stationsvej 36, Birkerød: generalforsamling. Birkerød og Søllerød

lægges sammen til en kommune, og der skal derfor

skabes en Rudersdal afdeling. Dagsorden udsendes sammen

med de nye vedtægter. Kl. 18.00 smørrebrød, kl. 19.00: generalforsamling.

Medlemmer i Rudersdal Kommune har stemmeret.

tilmelding af hensyn til maden senest 14 dage før til

Børge Rasmussen, tlf. 26 21 48 65.

Møn

lørdag den 21. april på Ulvsund: 33 års fødselsdag, spisning,

kaffe m.m. pris kr. 100. Bindende tilmelding senest den 14. 4.

Alle tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16.

Nykøbing Falster

lørdag den 14. april kl. 13.00 – 17.00: Bankospil. pris kr. 50.

lørdag den 12. maj. Blå tur. Afgang fra banen kl. 11.00.

tilmelding til Anna lise, tlf. 54 85 86 29 eller Jørn, tlf. 28 64

00 13.

Næstved

Mandag den 21. maj kl. 10.00 –19.00: Udflugt, middagsmad

på restaurant Sevilla ved Køge. Dernæst Zoologisk Have i København.

pris kr. 250. tilmelding senest den 14. 5.

lørdag den 23. juni kl. 17.00 –23.00 i Bårse Forsamlingshus:

Sct. Hans Aften. to retters menu, kaffe, musik og dans. tilmelding

senest den 18.6.

tilmeldinger til Marianne, tlf. 55 73 08 69.

Odsherred

Onsdag den 25. april kl. 19.00 i Vig aktivitetscenter: generalforsamling.

Dagsorden i flg. lovene, forslag skal være formanden

i hænde senest 14 dage før.

lørdag den 19. maj: Forårsudflugt.

tilmelding af hensyn til traktement til Frede på tlf. 59 66 02

10.

Odense

torsdage den 3. maj og 7. juni kl. 18.00 – 21.45: Hobby og

porcelænsmaling.

Søndag den 27. maj kl. 9-18: pinsetur til givskud. pris kr. 485.

tilmelding senest 1.5. til Annette.

lørdag den 30. juni kl. 13. 00 – 18.00: Afslutning m/grillfest

med salatbar. pris kr. 125. tilmelding nødvendig. Mulighed

for kørsel.

Arrangementerne foregår på tarup gl. præstegård, hvor

andet ikke er nævnt.

tilmeldinger til Susanne og Jørn, tlf. 24 25 87 42 eller 24 24

59 86 eller Annette, tlf. 30 25 22 71.


Roskilde

Mandag den 23. april kl. 19.30 i Vor Frue Sognegård: Banko.

Der serveres kaffe og brød. pris kr. 60. Sidste tilmelding den

16. 4. Opsamling begynder kl. 18.15.

lørdag den 26. maj kl. 18.00 i Vor Frue Sognegård: pinsefest.

Middag, kaffe, lotteri. Underholdning v/ Dan petersen. pris

kr. 170. tilmelding senest den 20.5. Opsamling begynder kl.

16.30.

lørdag den 16. juni ca. 14.30: Udflugt på Sjælland. Kaffe på

Skuldelev Kro. pris kr. 90. tilmelding senest den 8.6. Opsamling

begynder kl. 12.45.

tilmeldinger til Ragnhild, tlf. 46 35 69 02. Husk at give besked,

om du er diabetiker.

Rødovre

Fredag den 11. maj kl. 16. 00 – 20. 00 i Oasen på Ørbygård:

Forårsfest. tilmelding til Jane, tlf. 36 41 36 05.

Fredag den 7. juni kl. 10.00 – 19.00: Skovtur. turen går til

Fyn, hvor vi skal spise på en kro. pris for Rødovre borgere kr.

100. gæster kr. 200.

Rudersdal

Se 23. april under Hørsholm, Birkerød, Allerød, Karlebo og

Farum.

Silkeborg

Onsdag den 9. maj: Aftentur ud i det blå. Kaffe på hyggelig

kro. pris kr. 125. Vi kører fra normans Super kl. 18.00. Kørestolsbrugere

hentes fra kl. 17.00. tilmelding senest den 2.5.

til Inga Salling, tlf. 86 82 37 76.

Skagen

Mandage den 16., 23. og 30. april samt 7., 14. og 21. maj kl.

14.00 – 16.30: Mandagsklub.

Mandag den 3. maj kl. 19. 00 – 22.00: Bankospil.

Mandag den 21. maj kl. 18. 00 – 22.30: Sommerafslutning

m/ spisning. pris kr. 60. Ikke medlemmer kr. 125.

torsdag den 31. maj kl. 14. 00 – 16.30: Damernes Butik viser

tøjkollektion. Kaffe og kage kr. 25.

Søndag den 1. juli: Sommerudflugt. pris kr. 150.

Mandagsklub starter igen den 20. august og banko den 23.

august.

Hvis arrangementet er med spisning, er tilmelding senest

fem dage før.

tilmeldinger til Kaj Hansen, tlf. 98 44 45 54 eller Chelly Rasmussen,

tlf. 98 44 63 37.

Skive

8. –10. maj: Udflugt til Skagen og omegn. Vi skal bo på Hjørring

Vandrehjem. Afgang fra Skive Banegård kl. 8.30 den 8.

maj. pris pr. person kr. 900 for medlemmer og kr. 1100 for

ikke medlemmer. tillæg kr. 250 for enkeltværelse. Bindende

tilmelding senest 10. 4. Medbring madpakke til frokost den

8. maj samt håndklæder. Forventet hjemkomst sidst på efter

middagen 10. maj. Minimum 25 deltagere ellers aflyses turen.

Samtlige tilmeldinger til Hanne Skipper, tlf. 97 52 78 56.

HANDIC AP • Nyt · Nummer 2 · APrIL 2007

23

12.,13. og 14. juli på torvet i Skive: tombola. torsdag og fredag

sælges der lodder fra tombolavognen på torvet i Skive

kl. 10-17. lørdag sælges fra kl. 9.30 – 12.00.

Slagelse/Sorø

Mandag den 16. april kl. 18.00 – 21.30. Medlemsaften, banko

og smørrebrød. tilmelding senest den 15.4.

Mandag den 7. maj: Underholdning v/ to spillemænd. Se

mere i lokalblad.

lørdag den 9. juni: Heldagsudflugt. Se mere i lokalblad.

Der er ledige pladser til rejsen til Bornholm den 13. –16.

maj.

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne i Kongehavecentret

i Slagelse.

Svendborg

Onsdag den 25. april kl. 14.00 i SH Hallen. Samvirket. Foredrag

v/ sognepræst Anders Bonde fra Hadsten ”er der noget

at grine af, når vi bliver ældre?” efter kaffen kommer Birthe

Kjær og synger nogle af sine kendte slagere. pris inkl. kaffe

og kringle oplyses ved tilmelding.

torsdag den 10. maj kl. 19.00: når dine hænder er mine?

Michael pedersen fortæller om, hvordan det er at være afhængig

af andres hjælp hele døgnet. Mulighed for at se film

om hjælperordningen. tilmelding senest den 1.5.

torsdag den 24. maj i Christiansminde: Minigolf. Fællesspisning

i lysthusene. Bindende tilmelding senest den 12. 5.

7. – 10. juni: Miniferie til Slette Strand. Mulighed for en tur i

hestevogn og heldagstur til Skagen. pris kr. 1.875 inkl. halvpension,

tillæg for enkeltværelse kr. 500 kr. Ved stort hjælpebehov

skal du selv have hjælper med, derudover stiller

afdelingen også hjælpere til rådighed. Mulighed for at låne

hjælpemidler på stedet. Bindende tilmelding senest den 1.4.

tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend erik, tlf. 62

22 65 51. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne

i Skallen, Møllergade 99 i Svendborg.

Vestegnen

tirsdag den 8. maj: Udflugt til Zoologisk Have for at sige

godnat til dyrene. Bindende tilmelding senest 30.4.

Onsdag den. 20. juni: Udflugt til Bakken med spisning.

Bindende tilmelding senest 31.5.

tilmeldinger til Kirsten, tlf. 23 84 01 49 mellem 19-20.

S K At t e F R I t B I D R A g

Træk det fra på selvangivelsen

Bidrag og gaver til Dansk Handicap Forbund kan trækkes fra på

selvangivelsen.

Beløb over 500 kroner er fradragsberettiget, dog maksimalt

13.600 kroner pr. år. Begge ægtefæller kan opnå fradraget.

Ved oprettelsen af gavebrev er der ingen bundgrænse.

Dansk Handicap Forbund kan hjælpe dig med at oprette gavebrev,

hvor du forpligter dig til at give bidrag i mindst 10 år.

Har du spørgsmål kan du ringe til edith Aussenthal på telefon 39

29 35 55.


Midt i bladet

A R R A n g e M e n t e R

Forkælelsesdag

er du også træt af vinteren, så kom til forkælelsesdag og bliv inspireret, frisket op og forkælet lørdag den 21. april kl.12-16 i

teatersalen, Valby Medborgerhus.

Kvinder med Handicap inviterer til messe, hvor du kan se tidens trends i farver, hårpleje, manicure, tøj, sko, smykker. Vi har

samlet en række spændende fagfolk, der vil vise deres produkter og demonstrere deres kunnen.

Du kan få gode råd og frisureforslag af gunBritt, kendt frisør blandt andet fra morgen tV. Design tøj syet efter mål af norring

design, Rostgaard og Handy Wear. endvidere vil Arcopedico sko være at finde på messen sammen med lido sjaler og

ponchoer. Det vil være muligt at købe gunBritts hårprodukter, få skulder/nakkemassage af en uddannet fysioterapeut og

købe Ir-Internationals hudpleje/kosmetik produkter. Vi arbejder også på, at der kommer en farvekonsulent og en kosmetolog.

en super lørdag særligt tilrettelagt for kvinder med handicap. Det vil være muligt, at købe noget drikkeligt og spiseligt.

Vi har desværre ikke mulighed for at yde nogen form for personlig assistance, du skal derfor være selvhjulpen eller have

din egen hjælper med.

Alle er velkomne - ta' gerne din veninde med! Deltagelse i „forkælelsesdagen“ er gratis.

Sommerfest i Hornbæk

torsdag den 7. juni fra kl. 17 – 23 arrangerer Hornbækgruppen den sædvanlige sommerfest og skal hermed invitere alle

tidligere og nuværende ”kunder” til festen på Klinik for Rygmarvsskader, Havnevej 25, 3100 Hornbæk.

pris: 100 kr. pr. person for mad, musik og underholdning. Øl, vand og vin sælges til rimelige priser. Du må medbringe én

ledsager, og der er ikke mulighed for overnatning på hospitalet.

tilmeldingen er bindende, når du har sendt en check på beløbet til Helena Aagaard i ergoterapien senest den 1.juni.

Folkeoplysning i 50 år

I dagene den 18.-19. april fejrer Invalideredes Oplysningsforbund sit 50 års jubilæum ved et stort arrangement ”Folkeoplysning

i 50 år” på Københavns Rådhus.

IOF har inviteret skuespillerne og debattørerne Flemming Jensen, Annemarie Helger, Det Røde Kapel og lægen peter

Qvortrup gislinge til at give oplæg og deltage i debatter. .

Begge dage byder på musikalske indslag og boder med informationsmaterialer - bl.a. IOFs Jubilæumsskrift – samt produkter

af skolens elever. en række handicaporganisationer, skoler og firmaer har sluttet sig til festlighederne og vil også

være at finde blandt boderne i rådhussalen. Dansk Handicap Forbund har også en stand.

Alle er velkomne ved IOFs jubilæumsarrangement, som begge dage er åbent kl.10.00-18.00 Der er officiel åbning onsdag

den 18. april kl.11:00.

A n n O n C e R

Efterlysning

gamle efterskoleelever fra HOlSAtIA anno 1957/58 – er der nogle, der vil kontaktes fra dengang?

Der er 50 år siden, vi var på skolen, så vi har jubilæum her i 2007. Selve dagen afholdes den 4. – 5. november på skolen til

elevforeningens årlige fest.

Hvis du har gået der, så kontakt Kurt Stig nielsen, tlf. 86 28 97 13 eller Aage Stig Christensen, tlf. 51 25 40 60.

Bofællesskab

Kunne du tænke dig at bo sammen med andre mennesker? Så er her et tilbud til dig!

Boliggruppen i Spastikerforeningen søger med lys og lygte efter flere bofæller med fysisk handicap. Vi er i gang med at

undersøge mulighederne for at oprette et bofællesskab for fysisk handicappede som et alternativ til at bo alene eller på

institution. Beliggenheden skal være i København.

Vi ønsker at skabe et trygt netværk. et bosted, hvor man både har mulighed for fællesskab og privatliv. Det skal være brugerstyret

og ikke kommunalt. Det vil sige, at vi selv bestemmer, hvem vi ønsker at bo sammen med.

Vi mødes i Spastikerforeningens Hus en gang hver måned fra kl. 19:00 – 21.30 samt hos hinanden privat. Aktiviteterne består

både af foredragsholdere, brev- og mailskriverier samt ikke mindst hyggeligt samvær.

Vi vil også gerne høre fra dig. er du interesseret så kontakt nina Frydshou, Oliemøllegade 10, 1.sal, lejl.3, 2100 København

Ø, tlf.nr. 39 20 26 99, e-mail: nina.krea@get2net.dk

24


t I l M e l D D I g B e tA l I n g S S e R V I C e ( p B S )

HANDIC AP • Nyt · Nummer 2 · APrIL 2007

Mange medlemmer af Dansk Handicap Forbund har netop været på posthuset for at betale kontingent for 2007. Ønsker

du i stedet, at dit kontingent næste år bliver overført automatisk via Betalingsservice (pBS), kan du allerede nu henvende

dig i din bank og bede dem overføre pengene til: Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens plads 1A, 1, 2100 København

Ø. pBS-nummer: 008 24 429. Har du spørgsmål kan du ringe til edith Aussenthal på hovedkontoret 39 29 35 55.

F lY t t e R D U , e l l e R e R D U F lY t t e t ?

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan sende

dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser om adresseændring fra post Danmark.

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens plads 1A, 2100 København Ø, ringe på tlf. 39 29 35

55 eller sende en mail til js@dhf-net.dk.

R e J S e R

Bodrum / Tyrkiet

2.- 9. juni

Vestegnens afdeling arrangerer ferierejse til tyrkiet. Vi skal bo på Hotel Diamond, som er et femstjernet hotel.

pris 5.200 kr. alt inklusiv, også udflugter og ud -og hjemkørsel for Vestegnens medlemmer. tillæg for enkeltværelse kr.

1500 kr. Spørgsmål kan stilles til Kirsten, tlf. 23 84 01 49 mellem kl.19.00-20.00.

Rügen/Stralsund

10. – 14. juni

Rødovre afdeling arrangerer liftbusrejse til Rügen/Stralsund i tyskland. Vi skal bo på Hotel Best Vest med halvpension.

pris kr. 3.395. enkeltværelsestillæg kr. 665. til prisen skal lægges rejse- og afbestillingsforsikring. Henvendelse til Bitten

Madsen, tlf. 36 70 25 05.

Kalmar

9. – 13. august

næstved afdeling arrangerer ferierejse til Kalmar i Sverige på et hotel med handicapegnede værelser. Udflugter i Småland.

Der vil være hjælpere med.

pris kr. 3.265 inkl. helpension. tillæg for enkeltværelse kr. 625. Afbestillingsforsikring er frivillig pris kr. 130 pr. person. program

for rejsen oplyses ved tilmelding, som skal ske til turleder Helmer Hansen, tlf. 55 99 24 12 eller den øvrige bestyrelse.

Der er stadig ledige pladser.

Cypern

16. - 23. august

thisted afdeling arrangerer rejse til Cypern. Rejsen inkluderer: Bus thisted-Billund retur, flybillet, transport lufthavn-hotel

retur, ophold på hotel „tsokkos garden“ med 1/2 pension. på hotellet findes restaurant/poolbar, hvor frokost kan købes. er

man meget plejekrævende, er egen hjælper nødvendig. Ring for nærmere oplysninger.

tilmelding senest 1.5. til Ib Bergh-Hansen, tlf. 97 99 61 41, e-mail: Bergh@os.dk

Berlin

25. – 31. august

Frederiksberg afdeling arrangerer syv dages liftbusrejse med halvpension og udflugter. Vi skal bo på Hotel Ascot-Bristol.

pris kr. 6.050. tillæg for enkeltværelse kr. 1.000. tilmelding til Connie, tlf. 46 19 25 95.

Mallorca

31. August - 7. September.

Herning afdeling arrangerer flyrejse til Alcudia, Mallorca. Vi skal bo på hotel Viva Sunrise 4*.

pris kr. 7.200. inkl. afbestillingsforsikring, rejseforsikring, mad på flyet, transport fra lufthavn til hotellet, halvpension og en

udflugt. Der er hjælpere med på rejsen. Yderligere oplysning og tilmelding senest 1.5. til gurli, tlf. 97 19 12 17.

Tenerife

23. – 30. oktober

Vestfyns Ferieklub arrangerer en uges flyrejse til tenerife. Vi skal bo på et hotel med handicapvenlige lejligheder. Vi har fælles

hjælpere med, så de som har brug for hjælp også kan komme med.

pris. kr. 7.500 inkl. afbestillingsforsikring, skatter, afgifter og halvpension. Sidste tilmelding den 15. 5. Ved tilmelding som er

bindende betales depositum kr. 2.000. Spørgsmål og tilmelding til lis lund, tlf. 64 79 15 19 eller preben Hansen, tlf. 64 47 24 53.

25


241551_annoncer_89x127 19/08/04 11:32 Side 1

DARO

Klæder dig på til

nye oplevelser…

Ring

75 88 16 22

DARO · SØSKOVVEJ 7 · 7182 BREDSTEN

Allerede når du sætter dig

ind i den nye VW fornemmer

du, at det er din bil.

Den personlige indretning,

de ergonomiske hensyn og

rummeligheden gør det

nemt og bekvemt at bevæge

sig rundt. Her er taget

hensyn til det hele.

• Busser

• Personbiler

Christian

Rosendahl

Per

Zoëga

Vi leverer overalt i Danmark

Villy Veirup as

RESPEKT …

Udvikler hele mennesker!

Besøg Danmarks mest

rummelige højskole på:

www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25,

Hou, 8300 Odder

Telefon 87 81 79 00

mail@egmont-hs.dk

Komfort + VW

- den perfekte løsning...

I VW busserne er der tænkt på alt,

som gør såvel kørslen som opholdet i

bilen attraktiv.

Optimale pladsforhold, fleksibilitet

og righoldigt udstyr gør køreturen til

en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstilles

i højde og længde, integreret joystickgearstang

gør den nem at nå

og letter gearskiftet. Sådan kunne vi

blive ved....

VW busserne fås i 3 udstyrsversioner.

Vi er specialister i opbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger

udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov.

Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.

Industrivej 1 • 6760 Ribe • 7542 0600

www.vw-ribe.dk • ribe@volkswagen.dk


Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


R e g I O n S KO n tO R e R

Dansk Handicap Forbunds

regionskontorer tilbyder

information og vejledning.

Regionskontor Fyn

Østre Stationsvej 27, 2.

5000 Odense

tlf. 66 19 34 55/fax 66 13

19 61

e-mail:

dhf-region-fyn@mail.tele.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2007

enlige 230 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

Samboende 345 kr.

Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

navn:

Adresse:

postnr./By

Fødselsdato: (dag) (måned) (år)

Kommune:

telefon:

e-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. Ønsker man derudover

at abonnere på et blad fra en specialkreds, man ikke er medlem af, koster det

175 kr. årligt pr. blad.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)

Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK (rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Regionskontor

Aabenraa

Anna Marie nielsen

Bjerggade 4Q

6200 Aabenraa

tlf./fax: 74 62 05 71

email: aabenraa@dhf-net.dk

Kontortid: tirsdag og torsdag

kl. 9-12

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og

projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

Videnscenter for Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal.

p.p. Ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76

e-mail: vb@.vfb.aaa.dk Hjemmeside: http://www.vfb.dk

Brev

HANDIC AP • Nyt · Nummer 2 · APrIL 2007

Ufrankeret svarforsendelse

Dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1A, 1.

2100 København Ø

28

Den Uvildige Konsulentordning

Handicapområdet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

Skrivetlf.: 76 30 19 39

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne:

Mandag og fredag

9.00-15.00

tirsdag 9.00-21.00

Onsdag 9.00-13.00

torsdag 9.00-17.00

Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen

onsdag.

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.

DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende,

handicaporganisationer og sagsbehandlere

i amt og kommune.

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)


Individuelt tilpasset

Ford T kunne som bekendt leveres i alle farver – når bare den var sort!

Men alle vore kunder er ikke ens. Og det er løsningerne heller ikke.

Hvor der ikke findes færdige produkter på markedet, udvikler vi dem

selv.

TJ Karrosseri A/S er specialist i indretning af individuelt tilpassede

handicapbiler og –busser, både til fører og passager.

Kontakt os for yderligere information.

BROENGE 6 · 2635 ISHØJ · TLF. 43 54 17 00

www.tjkarrosseri.dk


Læserne skriver

Rehab Scandinavia 2007

Rehab foregår i Fredericia den 8. - 10. maj. Messens åbningstid er kl. 9.00 - 17.00, men som

noget nyt i år udvides åbningstiden onsdag til kl. 20.00.

Det er gratis at komme ind til messen, og du kan selv printe billetter eller bestille dem hos

Dansk Handicap Forbund, tlf. 39 29 35 55 . Det vrimler med alverdens hjælpemidler, som du ved

selvsyn kan se og afprøve. Så det er en god ide at afsætte en del timer på at besøge messen. I år

sætter Rehab Scandinavia fokus på ”Kommunikation, alarm- og demensudstyr”, ”ældre”, ”Sygehuse

og sundhedscentre” og "Nye veje til arbejdet"

Besøg Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbund er også med. Du finder os på A1386.

Læs mere og se udstillerliste på www.rehab-scandinavia.com/index.asp.

Læserne

skriver...

God Symaskine

En læser har købt en symaskine, som er meget handicapegnet, fordi den kan bruges med kun en hånd og uden brug af fødder.

Jeg har købt en symaskine med 189 forskellige mønstre, og som kan brodere og skrive bogstaver. Maskinen kan bruges

uden speederpedal, man trykker på en knap og så starter maskinen med at sy. Den er ikke engang dyr. Hvis nogen er interesseret

i at høre mere om den, pris osv., kan I ringe til mig ,tlf. 55 73 55 15 eller sende en e mail majak@mail1.stofanet.dk.

Maja Kofoed, Helgenæsvej 77, 4700 Næstved

Send aldrig kørestolen som bagage...!

Vedlagte skæbnefortællingen viser, hvor galt det kan gå, når man - meget mod sin vilje - siger ja til at sende sin kørestol som

bagage. Stolen er ikke set siden 1. februar kl. 9.30. Er den i Timbuktu - eller er den i Beijing, hvor jeg skal på ferie om 2 uger...?

Jeg har som kørestolsbruger i 18 år rejst verden rundt som led i mit arbejde som vin-indkøber for Erik Sørensen Vin. Jeg

rejser 4 eller flere gange om året i forbindelse med mit arbejde. Når jeg rejser med fly, afleverer jeg normalt min kørestol ved

døren, med ‘doortag’, og går med stokke til min plads i flyet. ‘Doortag’ betyder at min kørestol efter landing bliver bragt direkte

op til flyets dør, så jeg kan suse videre. I oktober 2006 havde jeg 10 flyafgange på 3 uger i USA - hver gang med ‘doortag’. “No

problem, it’s routine!” fik jeg at vide. og efter hver landing kom kørestolen til flydøren.

Alligevel er bl.a. Air France begyndt at insistere på, at kørestolen skal sendes som bagage. Som regel er begrundelsen ‘sikkerhedshensyn’.

Normalt bliver jeg ved med at insistere, men jeg gav mig torsdag den 1. februar 2007. Efter en hektisk vinmesse

orkede jeg simpelthen ikke at diskutere.

Ved landingen i København havde de ikke bragt en kørestol op til flyet, og jeg imødekom personalets begyndende stress

ved på stokke at vakle op til enden af gaten, hvor en eldrevet bil kørte mig ned til bagagebåndet. Der kom imidlertid ingen

kørestol til mig.

Jeg venter stadig her 14 dage efter. på den ene side er jeg glad for, det skete på turen hjem. på den anden side frygter jeg,

den ikke når at komme, før jeg rejser til Beijing om en måned. Jeg har ingen klager over personalet – de var så søde, som man

kan håbe på, og forstod udmærket, at det er tåbelige regler, der gør, at min kørestol i dag er væk. Men jeg vil aldrig mere sende

min kørestol som bagage.

Hvis det er reglerne, der forhindrer min kørestol i at få ‘doortag’, så er de uigennemtænkte og misforståede. Det viser mine

erfaringer jo tydeligt!

For mig er en menneskeret at køre i min egen kørestol. Den er altafgørende for mine aktiviteter, min rejseglæde og mit selvværd.

Med mine 1,95 m. er jeg ikke så let at flytte rundt på. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor jeg skal nedværdiges som menneske

og personalet skal slide deres rygge på at hjælpe mig, når jeg ikke engang er handicappet… med min kørestol!

Jeg har gudskelov en ekstra kørestol hjemme, men den kan langtfra erstatte den anden.

(Forkortet af red,) Med venlig hilsen, Jan Sørensen, Vallensbæk

(NB! Indlægget er skrevet midt i februar. Den 9. marts, da Jan Sørensen var på ferie i Bejing, ringede Københavns Lufthavn og fortalte,

at stolen nu var dukket op. En måned og 9 dage efter den forsvandt. Red.)

30


Wolturnus bygger skræddersyede kørestole,

der passer nøjagtigt til dig

Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte, vægt fra 6,8 kg.

Fås også med justerbar bagaksel og folderyg.

W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader,

justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg.

W w o l t u r n u s

W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg.

Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg.

Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter,

justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn.

De viste modeller kan leveres med anti-tip, sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm.

Wolturnus A/S • Halkærvej 24B • 9240 Nibe • Tel: 96 71 71 70 • info@wolturnus.dk • www.wolturnus.dk


T E K S T A F B E N T E R ø D S G A A R D . F o T o : E VA K N U D S E N

Tema: Ferie

Akropolis

En lift bringer kørestolsbrugere op til templerne på Akropolis i Athen, hvor

den vestlige civilisations vugge stod. Herfra udgik tanker om demokrati og

humanisme. Medlemmer fra københavnsområdet har besøgt byen

Da olympiaden 2004 blev afholdt i Athen, blev bjerget

Akropolis med de berømte tempelruiner gjort tilgængelig

for alle. Det måtte Ulla Trøjmer, som er en garvet

rejsearrangør i Dansk Handicap Forbund, og Sven A.

Knudsen fra Københavns afdeling bare se, hvordan

fungerede.

Meget at huske på

Ulla Trøjmer kontaktede profilrejser, som satte sin

agent i Athen på lidt af en opgave med at finde et

handicapegnet hotel. Det lykkedes, men det var egnet

efter græske standarder. Det betød, at der var badekar

med brusebadssæder, wc’er med toiletforhøjere, og at

der skulle møbleres om for at få mere plads på værelserne.

Den danske agent var med i Kastrup Lufthavn for at

se selskabet komme af sted. og der er meget at huske

på.

”Det er vigtigt at oplyse til flyselskabet, hvem der

Sven A. Knudsen på den første lift inden han tager turen helt op.

32

skal sidde sammen med hvem og bestille fuld assistance

– også selvom nogle måske kan gå lidt - for

ikke at komme til at forsinke et fly. Denne gang blev vi

checket ind ved en specialskranke og havde det hele

for os selv, det gav mindre stress”, fortæller Ulla Trøjmer.

Hallo, der er problemer med hydraulikken

Men ingen roser uden torne. Da Sven A. Knudsen,

som aldrig havde været ude at flyve før, kom til Athen,

duede hans elstol ikke. Hydraulikken var gået i tu af

den hårdhændede behandling ved transporten. Men

heldigvis blev den repareret dagen efter, da en af de

fingernemme hjælpere ringede hjem til kørestolsfirmaet

i Danmark og blev guidet.” Det er jeg bare så taknemmelig

for lod sig gøre, ellers havde min ferie været

ødelagt”, siger Sven A. Knudsen.

Rejsens højdepunkt

En af de første udflugter var turen til Akropolis. Forventningerne

var høje, men allerede

ved indgangen blev liftbussen

stoppet af blå blink og en

bevæbnet politieskorte. postyret

skyldtes, at landets præsident

kom på lynvisit for at overvære,

at en tå blev sat på en statue.

Selskabet tog ventetiden

med ophøjet ro: ”Da vi stod ud

af bussen, var duften fantastisk,

det havde lige regnet, og der

var en kraftig duft af pinjer, som

var dejlig og frisk. Man kører fra

parkeringspladsen og videre

op ad en bakke til en speciel

handicapindgang, hvor ingen

andre kommer, og som man ikke

umiddelbart kan se. Vejen er lidt


Indhold HANDIC AP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2007 33

for alle

På grund af en lift er Akropolis blevet tilgængelig for alle.

stejl og er på siden af klippevæggen. Noget af vejen

skal man bruge en trappelift, hvor der kun kan være

en kørestol ad gangen, men en evt. hjælper kan gå

ved siden af” siger Ulla Trøjmer.

Hvor der er vilje, er der vej!

Selve elevatorliften kører ikke, hvis det blæser eller

regner, men vejret var heldigvis med selskabet.

En enkelt deltager turde ikke tage derop, da personen

så liften, men alle andre kom op. Liften kan

rumme en kørestol, en hjælper og så elevatorføreren.

Vel oppe var alt tilgængeligt undtaget museet.

”Jeg havde været i Athen for 30 år siden og forgæves

kigget op på Akropolis. Det var bevægende endelig

at komme derop, man mærkede virkelig antikkens

vingesus. og det beviser, at intet er umuligt. Hvis man

ikke gør andre steder tilgængelige, så er det altså viljen,

der mangler ” siger Ulla Trøjmer.

”Vi blev flittigt fotograferet af de andre turister især

amerikanere og japanere, der ikke kunne begribe,

hvordan vi var kommet derop. De anede ikke, at der

var en lift, så de roste os for vores store anstrengelser”,

griner Sven A. Knudsen.

Tæt trafik og flinke grækerne

Athen har smalle gader, men alligevel syntes mange,

at den virkede mere tilgængelig end København, fordi

der var nedsænkede kantsten. Bilerne stopper, når kørestolsbrugere

skal passere vejen, og butikspersonalet

kommer ud og spørger, om de kan hjælpe med noget.

”Det var svært at finde offentlige handicaptoiletter,

men vi fandt dog tre. Vores guide vidste ikke, hvor de

var, men havde til gengæld gjort et stort arbejde med

at finde en restaurant med handicaptoilet, da vi var på

guidet bytur, så den restaurant brugte vi, når vi var på

egen hånd”, siger Sven A. Knudsen. »

Gode tips til andre afdelinger fra Ulla Trøjmer

Sørg for at fælles hjælpemidler er med for sig, fx badestole

en ekstra manuel kørestol, toiletforhøjere osv. Så

sparer den enkelte deltager vægt.

Tegn en afbestillingsforsikring. Enkelte tilmeldte var så

uheldige at blive syge inden afrejsen. De fik rejsens pris

tilbagebetalt minus 180 kr.

Hold formøder med deltagerne og med hjælperne, så

hjælperbehovet kan klarlægges.

Besvar alle spørgsmål der evt. er måtte være. Kontakt

agenten, hvis du som rejsearrangør er i tvivl om noget.

• Få alle deltagere til at udfylde lister om deres behov.


Tema: Ferie

Akropolis for alle

”Vi kan godt anbefale Athen til andre afdelinger.

Den kollektive transport er nogenlunde. Metroerne er

tilgængelige, og nogle busser har ramper. Men der er

meget trafik i Athen, og cyklister cykler på fortovene,

og knallerter og motorcykler kører også på fortovene

- og bilerne er om aftenen parkeret, så det er svært at

komme til de nedsænkede overgange”, siger Ulla Trøjmer.

Epidaurus

Den anden fællesudflugt gik til Epidaurus med lægeguden

Asklepios’ helligdom. I dag er der tempelruiner,

men teateret er velbevaret og nænsomt restaureret.

Der er plads til 14.000 tilskuere, og akustikken er fantastisk.

”Når man står nede på teaterscenen, og river et

stykke papir over, så kan man høre det på de bagerste

rækker”, fortæller Sven A. Knudsen.

Da gruppen var der, var det international healerdag,

og healere fra hele kloden var valfartet til Epidaurus,

og de gav selskabet gratis healing og zoneterapi.

Bagefter gik turen til Mykene med Agamemnons

grav og løveporten, her var der forholdsvist tilgængeligt,

men noget stejlt for manuelle kørestole.

”I udflugtsbussen var der i øvrigt noget, vi aldrig havde

set før. Der var et liftsæde, der kunne køre gennem

bussen og helt hen til handicaptoilettet, det var smart”,

indskyder Sven A. Knudsen.

Udflugter på egen hånd

”For første gang skete det, jeg altid har drømt om, når

jeg arrangerer rejser, og det er, at folk oplevede det

som deres egen ferie, hvor vi stillede hjælpere til rådighed.

Deltagerne tog selv af sted på ture, nogle tog

det nye og meget tilgængelige letbanetog til havnen

piræus. Toget, som vi døbte ”Ferraritoget” efter fabrikanten,

har betydet en del for byen, man kan komme

fra centrum til havnen på 20 minutter – i bil tager det

halvanden time, ”fortæller Ulla Trøjmer.

Andre valgte at se det antikke museum i Athen og

begav sig derefter på egen hånd rundt i byen. Nogle

besøgte kongepaladset for at se vagtskifte og vagternes

særprægede gangarter. om aftenen samledes

34

Ulla Trøjmer og hjælper havde ingen problemer med at komme ind og du af

det nye tog til Piræus havn.

man på hotellets tagterrasse, hvor der var en fantastisk

udsigt. Vejret var varmt uden at være uudholdeligt. Da

rejsen var i slutningen af september, mærkede man

ikke den smog, byen er plaget af i sommermånederne.

Bagefter har der kun være lovord om turen, og Sven

A. Knudsen og Ulla Trøjmer planlægger en ny. Hvorhen

ved de ikke rigtigt, men Ulla er varm på at tage til

Dublin.

Faktaboks:

21 personer var af sted inkl. seks hjælpere.

12 deltagere sad i kørestole.

Rejsen kostede 6256 kr. pr. person inkl. ¼ pension

og liftbus til og fra hotel plus kr.1300 til

udflugter.

Rejseselskab: profilrejser, som tilbyder individuelle

grupperejser.

Gruppen havde fem hele dage i Athen, da to

dage næsten udelukkende går med transport

og andre praktiske ting.


Følgende hjælpemidler er velkomne i X bussen

Hos X bus gør vi en ekstra indsats for vores handicappede passagerer.

Er der plads i X bussen, tager vi kørestolen med helt gratis. I køreplanerne er

det anført, hvilke busser der normalt har lift eller rampe. Det er en god idé

at reservere plads til kørestolen et par dage før afrejsen på 98 900 900.

Husk at nu kan din medhjælper også rejse på reduceret takst.

Se afgangstider, ruter, priser og handicapinfo på www.xbus.dk

Få stop – hurtigt frem

www.xbus.dk


Varer der er værd at

løbe langt efter

Hilsen Jeppe. fakta-medarbejder

www.fakta.dk Nærmeste fakta oplyses på 76 41 43 43, fakta-kundeservice 76 41 43 00.


Efter i mange år at have oplevet skuffelser

med dårlig tilgængelighed på rejser star-

tede Christel Clausen sit eget firma, Handi-

Tours

Tema: Ferie

Handicaprejser

SKAL fungere!

Handi Tours har rejser til blandt andet Holland.

Christel Clausen er selv ude med målebånd, falkeøjne

og erfaringens visdom, når hun inspicerer de hoteller,

hun anbefaler til kørestolsbrugere. Hun har alt for ofte

været med på rejser med bofællesskaber, hvor de er

blevet lovet alverden, som ikke holdt, når de kom frem.

”Jeg bruger de lister, Ryk bruger på Tilgængelighedsbasen

(database over tilgængelige seværdigheder,

hoteller mv., som findes på www.ryk.dk, red), og de lister,

der er på Godadgang.dk, og ellers bruger jeg mine erfaringer.

Jeg kigger ikke kun på hotellet, men også på

omgivelserne, hvor kan man komme hen? Ingen gider

at sidde på et hotel en hel ferie. Er der restauranter

med handicaptoiletter, og hvordan er muligheder for

transport?

Den største opgave er at finde firmaer, der kan levere

hjælpemidler, så man ikke skal have sine egne med.

Men jeg synes, det går fremad, og det er snart muligt

på samtlige destinationer”, siger hun.

Kommet godt fra start

Handitours er et ”enmandsfirma”, for Christel Clausen

HANDIC AP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2007

har endnu ikke råd til at have ansatte, men hun vil

gerne, og hun har lidt hjælp fra nogle få på frivillig basis.

Firmaet startede den 1. november 2006, og allerede

her i starten af marts har hun aftaler om at sende 100

personer på ferie.

Hun er uddannet social- og sundhedshjælper samt

akademi-merkonom og har været afdelingsleder på en

stor institution for mennesker med fysiske og psykiske

handicap. Hun har altid været lidt bidt af rejseverdenen

og arbejdet i et rejsefirma, indtil hun tog springet

og blev selvstændig.

”Jeg har mange dårlige erfaringer fra beboerrejserne.

Det var svært at få informationer hos rejsearrangørerne,

man skulle ofte vente længe på svar, og når man

så endelig nåede frem, var der trapper og alt muligt

i vejen med tilgængeligheden alligevel. Det ærgrede

mig altid, fordi det er dyrt at rejse, så tingene skal bare

være i orden, når man kommer frem”, siger hun.

Rejserne i 2007 går både med fly og bus til blandt

andet Barcelona, Costa del Sol, Kreta, Holland, Italien,

Danmark, Norge og Tyskland. Endvidere er der mulighed

for Safari i Afrika.

Du kan ringe på tlf. 70 22 72 52 eller læse mere på

www.handitours.dk - hvor der er flere generelle råd om

kørestole i fly, rejseforberedelse, parkering i lufthavne

osv. Firmaet er også med på Rehabmessen i Fredericia.

F o T o : S C A N p I x

37

A F B E N T E R ø D S G A A R D


Ferieoplevelser

I Dronningens Ferieby kan

I året rundt holde en indholdsrig

og ubesværet

ferie sammen – også selv

om en af jer er bevægelseshæmmet.

Feriebyen er kåret som et af Danmarks

bedste ferietilbud for bevægelseshæmmede.

Alt er indrettet, så det letter opholdet og I føler jer

godt tilpas i trygge omgivelser. Her er god plads til

5 personer i et hus.

Feriehusene danner de perfekte rammer for ferien

med mange aktivitetsmuligheder for børn og voksne,

både ude og inde. I bor centralt ved skov og by

– lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i

et charmerende område med masser af oplevelser

og aktivitetstilbud inden for behagelig afstand.

Pris pr. hus pr. uge fra kr. 2.390,-

Pris miniferie* pr. hus fra kr. 1.590,-

*i udvalgte perioder.

Se mere på

dronningensferieby.dk

eller ring til os på

tlf. 87 58 36 50.

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa

Tlf. 87 58 36 50 · post@dronningensferieby.dk

www.dronningensferieby.dk

- uden forhindringer!

Ferie uden forhindringer…

Få 500 danske virksomheder til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj, musik, film, pizza, bøger, rejser, taletid og meget mere på

internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund. Det er nemt

og helt gratis for dig.

Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt

og download Det gode program, så støtter du os automatisk. Vi

har brug for din hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten

aldrig er lige meget - alting gør en forskel!

OBS! Fortæl venner og bekendte om muligheden for at støtte Dansk

Handicap Forbund ganske gratis.

Ellebjergvej 52 1. A.H. Winges Vej 1-3

2450 København SV 8200 Århus N

3634 7900 8621 2703

bhf@formidlingen.dk

www.formidlingen.dk


Tema: Ferie

En tur til

Rejser skal være i et tempo, så alle kan være

med og alt skal være afprøvet og fungere

”Jeg har selv rejst en del i Thailand og set de hoteller,

jeg anbefaler. Til mine vurderinger har jeg brugt

Dansk Handicap Forbunds huskelister om tilgængelighed.

Jeg har også undersøgt seværdigheder, restauranter

og handicaptoiletter. Jeg har fundet et sted,

man kan få repareret hjælpemidler og sørget for liftbusser

til udflugter”, siger Gert Kongensgaard fra Silkeborg,

som har stiftet sit eget firma Handi-rejs-Thai.

Gert Kongensgaard er ikke nogen novice, når det

gælder handicap. Han fik som 10 årig konstateret en

hjernesvulst. I mange år gav den ham ingen problemer

på grund af behandling med en indopereret ventil,

men en dag fik han problemer med balancen og

kom til at sidde i kørestol. En hjerneoperation for to

år siden har atter gjort ham gående. Før problemerne

med balancen opstod rejste han sammen med rejsebogsforfattere

til eksotiske rejsemål, og arbejdede

som handicaphjælper. I den egenskab har han været

med som hjælper på mange rejser for mennesker

med handicap.

Det skal være roligt

”Mine bedste venner er et ægtepar med handicap,

og de er tit kommet hjem fra rejser, hvor de er blevet

lovet meget, men har været skuffede, fordi alt er foregået

i et tempo, hvor de ikke kunne følge med. på de

rejser, jeg arrangerer, er der taget hensyn til tempoet”,

siger Gert Kongensgaard.

Thailand

HANDIC AP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2007

Han kan også anbefale et ressort i Thailand for dem,

som vil være væk hjemmefra i lang tid og bare slappe

helt af.

Firmaet har eksisteret siden sidste år, syv personer

har været af sted til Thailand, og ti tager af sted her i

marts, hvor Gert selv tager med.

Gert Kongensgaard har tillige indledt et samarbejde

med Christel Clausen fra Handi Tours om et projekt

henvendt til ældre på plejehjem, som gerne vil på

Danmarksferie, og hvor der er sørget for hjælpere.

Læs mere på www.handi-rejs-thai.dk/index.htm -

tlf. 86 81 58 16. Firmaet er også med på Rehab Scandinavia

den 8. – 10 maj i Fredericia,

Flere rejsearrangører

Firmaet Jyttes Handy Rejs arrangerer rejser med hjælpere,

tlf. 66 18 03 40 eller www.jytteshandyrejs.dk.

Chris Travel, tlf. 44 48 21 19 eller www.christravel.dk

arrangerer flyrejser til tilgængelige rejsemål i Norge,

Malta, Tenerife og Kreta.

Tigerbus arrangerer liftbusrejser til Tyskland, Slovenien

og Holland. www.tigerbus.dk eller tlf. 70 22 22 56.

Firmaet Liftbusrejser arrangerer rejser til Tyskland og

Belgien se mere på www.liftbusrejser.dk/index.htm

39

F o T o : S C A N p I x

A F B E N T E R ø D S G A A R D


Danmarks største

Minibus Center

Vi tilbyder gratis afprøvning med

specialindrettede Fiat Busser

overalt i Danmark.

Altid mere end 80 nye Fiat Busser

på lager. Leveringstid 2 - 4 uger.

Husk! Vi har

også gode brugte

busser på lager.

aut. Fiat forhandler

www.motorbyen.dk Jylland: 86 24 84 23 Sjælland/Fyn: 63 15 20 00


Tema: Ferie

Tips til

ferien

Japan

Er din store drøm en rejse til Japan, er der gode muligheder

for at planlægge rejsen via meget informationsrige

hjemmesider, hvor mange byer er repræsenteret, www.

wakakoma.org/aj/.

Tokyo har sin egen tilgængelighedsguide. accessible.

jp.org/tokyo/en/....html.

Sydafrika

www.epic-enabled.com/index.html - her kan du læse om

at tage på safari.

Safariture kan også aftales via www.handicap-portalen.

dk, som samarbejder med to danskere, Majbritt Thorning

og Michael Skougaard, om at arrangere safariture. Man

rejser 4- 6 personer sammen, hvoraf højst to kan være i kørestole.

Kontakt portalen på nettet eller på tlf. 39 20 64 64.

Handi Tours arrangerer også safari. Ring på tlf. 70 22 72 52.

Australien

på dette link til et australsk biludlejningsbureau www.

wheelabout.com/ findes mange andre links til destinationer

og overnatningsmuligheder.

USA

I orlanda tæt på Disneyland kan du bo i handicapegnede

villaer www.access-villas.co.uk/index.html.

Rejseerfaringer fra hele verdenen

Andres private, gode såvel som dårlige, rejseerfaringer når

man fx rejser rundt med kørestol, kan du læse på www.

access-able.com/tales/.

Kreta

på Kreta i Grækenland findes et handicapvenligt hotel

ved navn Eria Ressort. Alle hotellets faciliteter er handicapegnede

fx restaurant, swimmingpool, bar og jazuzzibad.

Der er trænings- og gymnastikrum, og man kan få fysioterapi

og massage. Man kan leje hjælpemidler. Hotellets

personale henter gæsterne i Chania lufthavn og fragter

dem med liftbus til hotellet. Under opholdet er der mulighed

for udflugter. Gå ind på www.eria-resort.gr, få flere

oplysninger og se billeder. Kan også bookes via Chris Travel,

tlf. 44 48 21 19 eller Handi Tours, tlf. 70 22 72 52.

HANDIC AP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2007

Det kræver omhyggelig planlægning hjemmefra når man skal ud at rejse med kørestol.

Handicap-nyt har samlet nogle tips, du selv kan gå videre med

Island

Rejsen til Island forbereder du bedst på www.visiticeland.com,

hvor du også kan downloade brochurer. Du

kan også kontakte Islands Turistråd i København, tlf. 32

83 37 41. I Reykjavik kan kørestolsbrugere eksempelvis

bo på Hotel Cabin www.hotelcabin.is,

tlf. (+ 354) 511 60 30 og park Inn Island www.parkinn.is,

tlf. (+354) 595 70 00. Flytransport kan klares via www.

icelandair.dk/. Tlf. for det danske agentur er 33 70 22 00.

Islands handicaporganisation har også nogle værelser

og lejligheder til udlejning. på dens hjemmeside er

de fleste informationer på islandsk, men enkelte på

engelsk bl.a. om udlejning af boliger. www.sjalfsbjorg.is

eller tlf. (+354) 550 03 00.

England

I St. Annes on the Sea. Lancashire syd for Blackpool ligger

St. Annes Hotel, som både tilbyder Bed & Breakfast

og lejligheder. Se mere på www.st-annes-hotel.com.

på www.goodaccessguide.co.uk kan man finde både

Bed and Breakfast steder, hoteller og campingpladser.

Vil du leje sommerhus i England er det en god

ide at gå ind på www.johngrooms.org.uk/holidays,

som tilbyder handicapegnede sommerhuse i hele

England. De er inddelt efter følgende tre kategorier,

selvhjulpne kørestolsbrugere, handicappede med

hjælper og ældre mennesker med nedsat mobilitet,

som højst kan forcere tre trin.

Hytter i England: www.disabledholiday.net/, www.

charkcountryholidays.co...esyow, www.blagdonfarm.co.uk.

Hytter i Scotland: www.forestcottages.com, www.

aboutscotland.co.uk/eil....html.

Frankrig

Her findes tips til rejsen til paris: www.parisonwheels.

com/.

Hvis du er på bilferie i Frankrig, kan du bo på Hotel

de pen Bron i nærheden af Nantes, kun fire timers kørsel

fra paris. Hotellet er handicapegnet og ligger ved

kysten omkranset af både park og strand. området

er egnet til udflugter til små charmerende byer ved

kysten. De handicapegnede værelser har automatisk

41

A F B E N T E R ø D S G A A R D

F o T o S : S C A N p I x


F o T o S : S C A N p I x

Tema: Ferie

Tips til

ferien

døråbner, fjernbetjent lys og skodder samt specielt

indrettede badeværelser. Se mere på www.hotels-aptitudes.com

eller kontakt den danske agent for hotellet,

tlf. 20 91 36 24.

Ca. 30 km fra Cahor kan man leje en handicapegnet feriebolig.

Se mere på www.pechvigne.com/disabled.html

Se andre muligheder i Frankrig på www.les-cerises.

co.uk, www.gitesRus.com, www.lescentchenes.com

(dansk ejer).

Spanien

Byen Barcelona har i flere år sat tilgængelighed meget

højt på dagsordenen, og det har betydet væsentlige forbedringer

og ændringer til glæde for både byens borgere

og for turister. Start dine rejseforberedelser på www.

accessiblebarcelona.com...x.htm. på denne tyske side er

der også gode tips www.barcelona.de/de/859.php.

Handicapegnede ferielejligheder ved Costa Brava finder

du på www.fundacio60.org/fundacio60/.

Tenerife

Firmaet Chris Travel, er skandinavisk agent for Mar Y Sol

i byen Los Christianos på den sydvestlige del af Tenerife

blot 300 m fra havet. på hotellet ligger rehabiliteringscentret

TeraLava, som ledes af en tysk læge. Centret

Skal du have ny bil?

Lad Handi Mobil være din samarbejdspartner

når du ansøger

om ny invalidebil. Med baggrund

i vores lange ekspertise kan vi

rådgive og hjælpe dig sikkert

igennem hele ansøgningsforløbet,

så du får præcis den

løsning du har brug for.

Ved at vælge Handi Mobil som

din samarbejdspartner har du

aldrig langt til den nærmeste

afdeling, hvor vores konsulenter

står til din rådighed.

Handi Mobil Herning

Industriparken 34b

7400 Herning

Tlf.: 9712 9622

herning@handi-mobil.dk

www.handi-mobil.dk

Handi Mobil Aalborg

Vidalsvej 4a

9230 Svenstrup J

Tlf.: 9696 1522

aalborg@handi-mobil.dk

42

tilbyder et bredt spektrum af behandlingsformer. Kurhotellet

består af 2- 4 værelses lejligheder, som er egnede til

kørestolsbrugere. Hotellet har en meget stor swimmingpool

og adskillige mindre og opvarmede. Kan bookes via

Chris Travel, tlf. 44 48 21 19 eller Handi Tours, tlf. 70 22 72

52. Du kan læse mere om Mar Y Sol i tilgængelighedsbasen

på ryk.dk/tbase/dk.

Tyskland

I hjertet af Slesvig Holsten findes hotel Heidehof, som har

handicapegnede værelser. Se mere på www.heidehof.de.

Den lille tyske ø Usedom arbejder på at blive tilgængelig

for alle. Hvis du vil vide mere så gå ind på www.usedom.de.

Ca. 50 km fra Berlin ligger nogle særdeles handicapegnede

huse til feriebrug. Se selv på www.landhaus-seebeck.de.

I Berlin kan man bo på Hotel Augustinenhof, www.hotelaugustinenhof.de/

eller på Hotel Mondial - et meget handicapegnet

hotel, som ligger centralt, www.hotel-mondial.

com/pages/uns.htm.

Går rejsen til Frankfurt, kan du se tilgængelige hoteller

her: www.cebeef.com/hotel98.html.

Heidelberg har en tilgængelighedsguide, der omfatter

hele byen - herunder hoteller, men den er på tysk www.

stadtfuehrer-fuer-behin....html.

Handi Mobil København

Fabriksparken 4-6

2600 Glostrup

Tlf.: 4320 5700

kobenhavn@handi-mobil.dk


Løsninger

forude

Rehab Scandinavia 2007

Fredericia Messecenter

8. – 10. maj

www.rehab-scandinavia.com

8. – 10. maj 2007 åbner vi dørene til årets udstilling, hvor danske og udenlandske producenter

og leverandører præsenterer løsninger, produkter og serviceydelser til mennesker

med funktionsnedsættelser og deres hjælpere. Sæt X i kalenderen allerede nu!


Tema: Ferie

Team Handi Tour på rejse i 2005. Fra venstre ses Jan Sjøgreen, John Sloth Hansen, Mette Tønder og Mogens Jensen. I forgrunden

ses Keld Wulff Jensen.

En privat gruppe af mennesker med og

uden handicap rejser for tredje gang mod

Frankrig og Tour de France

”Min kammerat Keld har muskelsvind og er kørestolsbruger.

En dag i 2005 sidder vi og ser Tour de France

i TV, og så siger Keld: ”Det kunne være sjovt at være

dernede.” otte dage efter var vi af sted”, fortæller Jan

Sjøgreen.

Der var ikke meget tid til forberedelse, så de kastede

sig bare ud i det. De var i alt fire, der kørte derned i en

minibus og boede på campingpladser, der hverken var

luksusagtige eller handicapegnede.

”Vores ferierejser skal ikke være luksus. Alle kender det

planlagte, det er kedeligt. Kelds bad foregik i en billig

pavillon, som vi havde købt og dækket af med tæppe,

og så blev han overbruset med en almindelige vandkande”,

griner Jan Sjøgreen, som aldrig har arbejdet

med eller for mennesker med handicap.

Kørte Tour de France-strækning

Den første rejse varede kun en uge og var noget hektisk,

for da de ankom til pyrenæerne, skulle de næsten

med det samme hjem igen. Den erfaring rigere tog

de af sted i tre uger året efter. Denne gang var de fem.

Kelds kammerat, John, som er spastiker, ville også

med, og så tre kammerater uden handicap. opskriften

HANDIC AP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2007

Det planlagte er for kedeligt

var den samme: have det sjovt og ingen luksus. Nogle

boede i bilen, andre i traileren eller i et telt.

”TV2 besøgte os i Frankrig, og Keld, som var i kørestol,

og John på minicrosser kørte noget af Tour de

France-strækningen og blev hyldet af folkemængden,

Det blev til et lille indslag i fjernsynet, og på den måde

kom mange til at kende os.” siger Jan Sjøgreen.

Team Handi Tour

”Da det er dyrt at rejse, har vi stiftet en lille forening

Team Handi Tour, og vi har nogle lokale sponsorer, så vi

får hjælp blandt andet til en trailer med hjælpemidler. Vi

søger også fonde og legater for at få omkostningerne

ned. Det er et privat fællesskab, vi er venner, og der er

ikke noget humanitært eller godgørende i det. Vi er

sammen, fordi vi vil, og vi bruger alle vores private ferier

på at rejse sammen”.

I år skal 12 af sted, heraf seks med handicap, og med

lidt flere ønsker på programmet end bare Tour de

France. De skal se Normandiet og krigsmindesmærkerne

fra ”D-dag” i Anden Verdenskrig, derefter til pyrenæerne

og se Tour de France, og inden det går hjemad, skal de

til paris og se Disneyland.

Gruppen mødes en gang imellem for at afstemme

forventningerne. De glæder sig, og de har lavet deres

egen hjemmeside, www.t-hot.dk, hvor du kan se billeder,

dagbog fra rejser og andre ting, de har lavet sammen.

F o T o : T E A M H A N D I T o U R .

45

A F B E N T E R ø D S G A A R D


Oplev verden! Annonce

Danmarks største udvalg af

rejser tilpasset funktionshæmmede

HandiTours arrangerer uforglemmelige og grænseoverskridende

rejseoplevelser med højeste sikkerhed og trygge

rammer.

Så har du fået mod på at opleve verden, er vores

spændende rejser helt sikkert noget for dig, uanset om

du sidder i kørestol eller er dårligt gående.

Vi arrangerer rejser for alle!

Vi flyver til bl.a. Sydafrika, Tenerife, Costa del Sol,

Italien, Grækenland og Barcelona. Vi kører med bus til

Holland, Østrig, Tyskland og sejler i de smukkeste dele af

Middelhavet og Caribien.

Kontakt os på tlf. 7022 7252 eller skriv til os på

e-mail: info@handitours.dk

Læs mere på www.handitours.dk

Der kan lejes hjælpemidler på flere af vores destinationer og alle har liftbus.

HandiTours er medlem af rejsegarantifonden og rejseankenævnet

H A N D I T O U R S A P S | R Ø D T J Ø R N E V E J 2 0 | D K - 2 7 2 0 V A N L Ø S E | D E N M A R K

TLF: +45 7022 7252 | FA X: +45 7022 7262 | I N F O @ H ANDITO URS.DK | W WW. HANDITO URS.DK


Annonce

241551_annoncer_89x127 19/08/04 11:34 Side 2

DARO

Klæder dig på til

nye oplevelser…

Ring

75 88 16 22

Deres tredje tænder:

I dag sidder de endnu

- hvad med i morgen?

Ekstra-stærk

Fastholdelses Creme

Klæber på våd protese. Virker

omgående og i lang tid. Klinisk testet.

Nem at bruge og uundværlig hvis

man vil være sikker...

Fås også som:

Protefix Pulver ekstra stærk i 20 og

50 grams æsker. Protefix Protese Puder

- gode ved ømme gummer.

Brug altid Protefix aktive

rense tabletter.

Fås på Apoteket og hos Matas.

Protefix holder fast...

DARO · SØSKOVVEJ Info: Tlf. 86 7 29 · 29 7182 55 · www.maxipharma.dk BREDSTEN

CERVICO

aflang form

13 x 55 cm

en

hjertevarmende

lille pude

En lille pude fyldt med

kirsebærsten, der holder

godt på varmen.

Kirsepude opvarmes

i mikrobølgeovnen

og i løbet af

få minutter

har du en sikker

og behagelig

varmepude

der afgiver en

herlig varme, der

trænger dybt ind i

kroppen.

Afslappende

nydelse

der luner

og hygger!

Brug den velgørende

varme til fødder, ryg,

nakke, mave, at lune

den kolde seng eller

på 117 andre

nyttige måder.

Kirsepude

er slidstærk

og vaskbar.

Kan bruges

igen og igen og

vil føles ganske

uundværlig!

CLASSIC

traditionel pudeform

27 x 27 cm

Fås på apoteket!

MaxiPharma A/S, tlf. 86 29 29 55 oplyser nærmeste forhandler.

Læs mere om Kirsepude på www.maxipharma.dk


Maskinel Magasinpost

ID nr. 42111

Al henvendelse til:

Dansk Handicap Forbund

Tlf: 39293555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!