Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Pro ... - EVA

eva.dk

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Pro ... - EVA

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

University College Syddanmark i Aabenraa

Akkreditering af eksisterende udbudssted

Indstilling til Akkrediteringsrådet

April 2013

Sagsnummer: 2012-535

DANMARKS

EVALUERINGSINSTITUT


Uddannelsen til professionsbachelor

som pædagog ved Professionshøjskolen

University College Syddanmark i

Aabenraa

© 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Citat med kildeangivelse er tilladt

Publikationer er kun udgivet i elektronisk

form på: www.eva.dk


Indhold

1 Indstilling 4

2 Indledning 6

3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10

4 Vurdering af de enkelte kriterier 13


1 Indstilling

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført

en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Syddanmarks udbud af uddannelsen

til professionsbachelor som pædagog i Aabenraa.

EVA indstiller udbudsstedet til:

Positiv akkreditering

EVA’s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og

kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering

af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af

antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen

har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne.

Ekspertpanelet vurderer, at pædagoguddannelsen ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Aabenraa har en tæt kontakt til praktikstederne og en systematisk kontakt og dialog

med et bredt og dækkende felt af aftagere og dimittender, som er med til at sikre

uddannelsens relevans. Udbudsstedet har et lille frafald, og dimittenderne har tilfredsstillende

beskæftigelsestal. Uddannelsens videngrundlag er baseret på ny viden fra professionens beskæftigelsesområder

og fra relevante forskningsfelter. Eksempelvis deltager udbudsstedets undervisere

i en række lokalt forankrede faglige netværk med ekstern deltagelse fra aftagerfeltet, eksempelvis

Dagtilbudsnetværket og Specialpædagogisk netværk, ligesom udbudsstedets undervisere eksempelvis

gennem deltagelse i to ph.d.-projekter og gennem forskningsprojektet VIDA indhenter

relevant forskningsviden. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets indhold og tilrettelæggelse

sikrer, at uddannelsen på udbudsstedet er på det rette niveau, jf. den danske kvalifikationsramme

for videregående uddannelse, og gør det muligt for de studerende at nå målene for læringsudbytte.

Praktikkens tilrettelæggelse og gennemførelse er hensigtsmæssig og understøtter de studerendes

opnåelse af læringsmålene, og praktikken er integreret i den teoretiske undervisning, så

de studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Endelig vurderer ekspertpanelet,

at udbudsstedets kvalitetsarbejde på de fleste områder er dækkende og systematisk, idet der

gennemføres undervisningsevaluering, tilfredshedsundersøgelser blandt de studerende, kvalitetssikring

af pensum og censorindberetninger, og idet viden fra kvalitetsarbejdet anvendes til at forbedre

udbudsstedets aktiviteter, fx undervisningen på udbudsstedet.

Ekspertpanelet har dog også identificeret to problemer med uddannelsen på udbudsstedet. Det

første problem angår udbudsstedets arbejde med at holde videngrundlaget opdateret med ny viden

fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Tre af udbuddets undervisere deltager i udviklingsprojektet

TODDLER, og seks af udbudsstedets undervisere har deltaget i konferencer, der formidlede viden

fra forsøgs- og udviklingsarbejde i professionen. Ekspertpanelet vurderer, at der er tale om gode

og relevante aktiviteter, men at der er tale om få aktiviteter i forhold til undervisergruppens størrelse.

Herudover har ekspertpanelet identificeret et problem i forhold til udbudsstedets kvalitetssikring

af praktikken, hvor de studerende primært evaluerer opnåelse af læring i praktikken, men ikke

evaluerer selve praktikstedet efter endt praktik.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

4


Ekspertpanelet vurderer, at dette ikke bør have betydning for den samlede indstilling til positiv

akkreditering, da problemerne har et begrænset omfang og er af en karakter som gør, at institutionen

med relativt få og målrettede tiltag vil kunne rette op på dem. Her vægter det positivt, at

der allerede foregår aktiviteter i forhold til udbudsstedets udviklingsbasering, som vil kunne udvides,

og at der allerede på nuværende tidspunkt eksisterer et velfungerende system til kvalitetssikring

af praktikken, som vil kunne suppleres med evaluering af praktikophold og praktiksted. Derfor

indstilles udbudsstedet til positiv akkreditering.

Opfyldte kriterier

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om:

• Beskæftigelse (kriterium 1)

• Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2)

• Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3)

• Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5)

• Læringsudbytte (kriterium 6)

• Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7)

• Undervisere (kriterium 8)

• Praktik (kriterium 9)

• Faciliteter og ressourcer (kriterium 11)

• Internationalisering (kriterium 12)

• Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13)

• Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14)

• Gennemførelse (kriterium 15)

• Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16)

• Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17).

Delvist opfyldte kriterier

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet delvist opfylder kriterierne om:

• Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4), fordi der kun i mindre grad

tilgår udbudsstedet viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for uddannelsens beskæftigelsesområder.

• Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10), fordi udbudsstedet ikke systematisk evaluerer, hvordan

de studerende oplever afviklingen af praktikken.

Mere information

Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4.

I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige

vurderingsproces.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

5


2 Indledning

Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA’s) akkrediteringsvurdering

af Professionshøjskolen University College Syddanmarks eksisterende udbud af uddannelsen

til professionsbachelor som pædagog i Aabenraa.

Rapportens formål i akkrediteringsprocessen

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering,

betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette

afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette.

Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren

træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en

institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning

af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af

Akkrediteringsrådet.

Den faglige vurdering

En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede

kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier

for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse.

EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet.

Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder

(se afsnittet om organisering nedenfor).

Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale.

Det består dels af institutionens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger,

som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet.

I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier

fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen.

De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens

på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen

udbydes.

Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen

haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse

på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i

ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen

af det enkelte kriterium i kapitel 4.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

6


Mål for læringsudbytte

Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt

gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om

uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012.

Organisering

Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har:

• Fagspecifik viden og erfaring

• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring

• Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv

• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder.

Se www.eva.dk for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer.

Medlemmerne af ekspertpanelet er:

• Vibeke Schrøder, ph.d. i pædagogik og retorik, cand.mag. i dansk og pædagogik. Forskningsprogramleder

ved Professionshøjskolen UCC. Tidligere lektor ved Professionshøjskolen UCC,

tidligere videncenterkonsulent i Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion og tidligere

lektor ved Ballerup-Seminariet og Læreruddannelsen Zahle. Erfaring fra en lang række udviklings-

og forskningsprojekter om inklusion og evalueringer inden for det pædagogiske fagområde.

Forfatter til en række publikationer om pædagogik og inklusion i daginstitutioner.

• Monica Hansen Orwehag, ph.d. i pædagogik, fil. kand. i engelsk, litteraturhistorie og nordiske

sprog, fritidspædagog. Universitetslektor i pædagogik ved Högskolan Väst. Tidligere uddannelsesleder

på læreruddannelsen på Högskolan Väst; har bl.a. bidraget til implementeringen

af en ny lærer- og pædagoguddannelse i Sverige, og tidligere underviser. Erfaring fra en række

forskningsprojekter med fokus på læring. Medlem af det internationale forskningsnetværk

Pedagogy, Education and Praxis samt det nationale og nordiske netværk for fritidspædagogik.

Forfatter til en lang række publikationer om pædagogik og læring.

• Kathrine Bødker Tegllund, studerende ved Pædagoguddannelsen Frøbel, Professionshøjskoen

UCC, linjefaget sundhed, krop og bevægelse. Aktiv i de studerendes råd på Pædagoguddannelsen

Frøbel, lokalafdelingsmedlem af og faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

Tidligere medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Pædagogstuderendes

Landssammenslutning.

• Jette Kyhl Hansen, pædagog, diplomuddannelse med speciale i pædagogiske læreplaner, diplomuddannelse

i ledelse. Pædagogisk konsulent i Fredensborg Kommune med ansvar for 0-

14-årsinstitutionerne samt uddannelsesansvarlig for kommunens PAU-elever og for kommunens

praktikpladser til pædagoguddannelsen. Arbejder med systematisk kvalitetsudvikling og

har erfaring med flere udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet. Censor for PAU-elever og

pædagogpraktikanter. Tidligere leder af Børnehuset Elverhøjen i Helsingør Kommune og har

desuden erfaring som pædagog.

Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters

habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt.

Evalueringskonsulent Jon Alix Olsen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen.

Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar,

bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA’s øvrige akkrediteringsvurderinger

af eksisterende uddannelsesudbud.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

7


Metode og proces

Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og

på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse.

Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor:

• Selvevaluering (redegørelse og bilag)

• Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel

• Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA

• Offentliggørelse af en rapport.

EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe

et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på

baggrund af.

Processen er forløbet sådan:

• Institutionen har været inviteret til EVA’s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven.

• Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA’s skriftlige

vejledning fra april 2012, som findes på www.eva.dk.

• Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende

oplysninger ved tvivlsspørgsmål.

• Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet.

EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger.

Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet.

• Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i

øvrigt kommentere akkrediteringen.

EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort

rapporten på www.eva.dk.

Det siger bekendtgørelsen

I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser

og professionsbacheloruddannelser mv. står der:

§ 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte

udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af

de kriterier, der fremgår af bilag 3.

§ 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets

afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår

et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering.

Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel

vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er

opfyldt.

Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne

ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet

set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder,

jf. § 15, stk. 1.

§ 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og

træffer afgørelse om akkreditering efter § 1.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

8


§ 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter § 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter

kapitel 3.

§ 14. Rådet kvalitetssikrer EVA’s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder

særligt med hensyn til:

1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af

uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og

2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans

og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

9


3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet

Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet

Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens

redegørelse.

Adresse

Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse:

UC Syddanmark, Campus Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 11-13

6200 Aabenraa

Studiets struktur

Der har været pædagoguddannelse i Aabenraa siden 1953, hvor man oprettede en toårig børnehavelærerindeuddannelse.

I 1970 blev uddannelsen ændret til en treårig børnehave- og fritidshjemsuddannelse,

i 1992 til en pædagoguddannelse og i 2007 til den nuværende uddannelse.

I 2005 blev Seminariet i Aabenraa lagt sammen med CVU Sønderjylland, og Pædagoguddannelsen

i Haderslev blev flyttet til Aabenraa. Der bliver således udbudt to pædagoguddannelser i

Aabenraa: en uddannelse tilrettelagt på almindelig vis som daguddannelse og en delvis netbaseret

uddannelse, som allerede havde været udbudt siden 2003 i Haderslev. Sidstnævnte udbydes

for at give studerende en meget fleksibel mulighed for at tage en pædagoguddannelse. I det følgende

omtales de to typer som ”daguddannelsen” og ”netuddannelsen”, og kun hvor der er

forskel, vil der blive skelnet mellem dem.

Der er tale om to forskellige måder at undervise på, men hvad angår krav, indhold og struktur på

uddannelsen er der ingen forskel. Mængden af undervisning er ens for dag- og netuddannelsen,

men på netuddannelsen er konfrontationsundervisningen reduceret til 25 % i obligatoriske fag

og 40 % i linjefag i forhold til daguddannelsen. For at have den samme undervisningsmængde

på begge uddannelser tilrettelægges den resterende undervisning på netuddannelsen som undervisning

via UC Syddanmarks e-læringssystem Blackboard.

Begge uddannelser indeholder 210 ECTS-point, som er fordelt, som det fremgår af tabellen.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

10


De centrale fagområder

De obligatoriske fag er sammen med linjefagene de centrale fagområder. Alle tre linjefag udbydes

på daguddannelsen, men på netuddannelsen har vi pga. deltagerantallet været nødt til alene

at tilbyde værksted, natur og teknik.

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske fagområder:

• Pædagogik (PÆD)

• Dansk, kultur og kommunikation (DKK)

• Individ, institution og samfund (IIS).

Uddannelsen har tre linjefag, hvoraf den studerende skal vælge et:

• Sundhed, krop og bevægelse (SKB)

• Udtryk, musik og drama (UMD)

• Værksted, natur og teknik (VNT).

Uddannelsen har endvidere tre specialiseringsområder, hvoraf den studerende skal vælge et:

• Børn og unge (BU)

• Mennesker med sociale problemer (SP)

• Mennesker med nedsat funktionsevne (NF).

Derudover består udbuddet af et tværprofessionelt element og et bachelorprojekt samt tre praktikperioder:

1. Den pædagogiske relation (14 ECTS-point – SU-finansieret)

2. Den pædagogiske institution (30 ECTS-point – lønnet)

3. Den pædagogiske profession (30 ECTS-point – lønnet).

Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet

Antal indskrevne studerende aktuelt: 638 (553 på daguddannelsen og 85 på netuddannelsen).

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

11


Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år

Dato og årstal

Antal optagne studerende,

Antal optagne studeren-

daguddannelsen de, netuddannelsen

1/3 2009 64 18

1/10 2009 126 27

1/3 2010 67 20

1/10 2010 144 24

1/3 2011 104 10

1/10 2011 251 29

1/3 2012 99 18

Antal undervisere og årsværk

Antal undervisere 29

Antal årsværk 23,8

De centrale praktiksteder

Pædagoguddannelsen i Aabenraa benytter praktiksteder stillet til rådighed af de fire sønderjyske

kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samt Region Syddanmark og enkelte private

institutioner. Desuden benyttes praktiksteder andre steder i landet til netstuderende, så de

kan komme i praktik tættere på deres bopæl.

De typiske typer af praktiksteder er:

• Dagtilbud – herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og SFO’er

• Bosteder, arbejdstilbud og dagcentre for voksne med funktionsnedsættelser.

Og i mindre grad:

• Børnehaveklasser (primært 1. praktik)

• Skole-, dag- og døgntilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser

• Dagtilbud med basisgrupper og støttetilbud for børn med sociale problemer

• Skole- og behandlingstilbud for børn og unge med sociale problemer

• Døgntilbud for børn og unge med sociale problemer

• Bocentre og aktivitetstilbud indenfor socialpsykiatrien

• Bosteder, ambulatorier, rådgivningscentre og dagcentre for voksne med misbrug og andre sociale

problemer

• Sikrede afdelinger for unge med dom til anbringelse

• Krisecentre og familieinstitutioner.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

12


4 Vurdering af de enkelte kriterier

Kriterium 1: Beskæftigelse

”Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de

deltager i videre uddannelse.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant

beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for

det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer, at 3 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens

er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med

denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse

gælder for alle udbud af uddannelsen.

Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans,

hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen.

Dokumentation:

Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til

pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik,

Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

2010.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

13


Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt

”Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere

og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte

udbuddets fortsatte relevans.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har kontakt med et felt af aftagere, som er dækkende

for de aftagere, uddannelsen retter sig imod. Udbudsstedet henvender sig til et bredt aftagerfelt,

der er dækkende for uddannelsens tre specialiseringer: børn og unge, mennesker med nedsat

funktionsevne og mennesker med sociale problemer. Udbudsstedets dimittender er beskæftigede

på en lang række forskellige arbejdspladser, bl.a. børnehjem, fritidshjem, vuggestuer, børnehaver,

og institutioner for fysisk og psykiskhandicappede samt som pædagogiske konsulenter.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet på tilfredsstillende vis indhenter viden fra aftagere gennem

disses kontakt til UC Syddanmarks bestyrelse og uddannelsesudvalg. Bestyrelsen er fælles for

hele UC Syddanmark og tæller bl.a. repræsentanter for aftagerfeltet. Bestyrelsen har nedsat et

uddannelsesudvalg, der rådgiver bestyrelsen og udbudsstedets ledelse om bl.a. uddannelsens

kvalitet og relevans. Herudover har udbudsstedets ledelse løbende kontakt til ansatte i kommunerne,

der er ansvarlige for fordeling af praktikpladser til udbudsstedets studerende. Endelig har

udbudsstedets ledelse kontakt til aftagerfeltet i form af ad hoc-prægede aktiviteter, hvor fx eksterne

undervisere inviteres til at gennemføre undervisning på udbudsstedet.

Udbudsstedet får også viden fra aftagerne via kontakten til praktikstederne, bl.a. ved at studiechefen

selv varetager opgaven som praktikansvarlig. Underviserne besøger de studerende i løbet

af praktikken og samarbejder med praktikstederne gennem forberedelsen til praktikforløbene.

Alle udbudsstedets undervisere deltager i dette samarbejde og anvender det som en kilde til at

indhente viden om praksisfeltet. Under interviewet med underviserne under institutionsbesøget

gjorde underviserne desuden rede for, at de har kontakt til aftagerfeltet gennem andre aktiviteter.

Her er tale om bl.a. udviklingsprojekter, afholdelse af kurser for aftagerfeltet og etablering af

et netværk for specialområdet.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har kontakt med et felt af dimittender, der er dækkende

for udbuddet. Siden 2009 har udbudsstedet foretaget en dimittendundersøgelse for alle årgange.

Dimittendundersøgelsen foretages som en spørgeskemaundersøgelse med åbne og lukkede

svarkategorier og er i overvejende grad fokuseret på spørgsmål vedrørende de studerendes

oplevelser med at være studerende på udbudsstedet og vedrørende deres nuværende beskæftigelsessituation

samt spørgsmål om uddannelsens relevans, videngrundlag, kobling mellem praktik

og studie etc. Ekspertpanelet bemærker, at udbudsstedet har vanskeligt ved at forholde sig til kritik,

der er rejst i forbindelse med spørgeskemaets åbne svarkategorier. Svarprocenten for dimittendundersøgelsen

er over 70, hvilket anses for særdeles positivt.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

14


Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet gennem ovenstående aktiviteter indhenter viden, som

kan bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet, og at ledelsen anvender

den indhentede viden.

Viden fra aftagere og dimittender bliver samlet hos studiechefen, dels ved at studiechefen selv

deltager i de fleste aktiviteter, dels ved at den indsamlede viden drøftes på møder eksempelvis i

pædagogiske råd, uddannelsesudvalget og bestyrelsen. Studiechefen bærer ansvaret for, at den

indsamlede viden formidles gennem interne drøftelser, hvor underviserne og studiechefen deltager

og her beslutter at tage fat på områder, der kræver handling. Institutionen giver en række

eksempler på, hvordan aftagerkontakten har ført til konkrete ændringer på studiet. Fx arbejder

udbudsstedet nu med inklusion i forbindelse med afholdelse af studiedage i tredje praktik, og

Autismecenter Syd bliver inddraget i undervisningen af studerende på specialiseringen mennesker

med nedsat funktionsevne på studiedagene i den tredje praktik.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag:

Bilag 2.1 Medlemmer af UC Syddanmarks bestyrelse

Bilag 2.2 Uddannelsesudvalg

Bilag 2.3 Medlemmer af Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelserne ved

Syddanmark

Bilag 2.4 Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelserne ved

UC Syddanmark d. 14. juni 2011

Bilag 2.5 Referat af møde med kommunale repræsentanter 120911

Bilag 2.6 Invitation til praktikmøde

Bilag 2.7 Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse, juli 2012

Bilag 2.8 Uddannelsesudvalg referat 040209

Bilag 2.9 Referat af møde med kommunale kontaktpersoner 250808

Bilag 2.10 Evaluering af specialisering i praktik 3 130110

Bilag 2.11 Referat af Pædagogisk Råd 121011.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

15


Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder,

udbuddet retter sig mod.

Uddybning:

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de

relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er

tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde

og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med

eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i

netværk mv.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig relevant viden om

centrale tendenser inden for de beskæftigelsesområder, som uddannelsen er rettet mod. Institutionen

redegør for, at udbudsstedets undervisere tilegner sig viden om centrale tendenser inden

for den pædagogiske profession, som kan kvalificere det faglige miljø og undervisningen. Denne

viden indhenter udbudsstedets undervisere gennem fx samarbejde med praksis om projekter i

undervisningen, gennem besøg på institutioner og på Legeteket i Aabenraa, gennem samarbejde

med litteraturfestivalen i Aabenraa hvert andet år og gennem mindre ad hoc-aktiviteter som deltagelse

i mindre projekter på institutioner. Udbudsstedet indhenter endvidere viden gennem inddragelse

af praktikere som timelærere eller foredragsholdere – eksempelvis inddrages praktikere

med viden om specialområdet på studiedagene. Institutionen redegør ligeledes for, at udbudsstedets

undervisere deltager i efter- og videreuddannelse, hvor de bl.a. er med til at udbyde efterog

videreuddannelse til regionens pædagoger. Underviserne har her fungeret som oplægsholdere,

workshopledere og undervisere. Endelig redegør institutionen for, at udbudsstedets undervisere

deltager i kurser og konferencer og løbende holder sig ajour med udvikling og tendenser i

praksisfeltet gennem deres egne kontakter der.

Underviserne deltager desuden i både landsdækkende faglige netværk, uformelle netværk forankret

i UC Syddanmark samt lokale netværk. Det gælder fx de landsdækkende netværk inden for

fagene, eksempelvis DKK-netværket, der typisk mødes en gang om året. De lokale faglige netværk

omfatter Dagtilbudsnetværket og Specialpædagogisk netværk, som udbudsstedet er medstifter

af, og som har repræsentanter fra nøglepersoner i praksisfeltet som pædagoger og institutionsledere,

repræsentanter fra kommunens forvaltninger samt undervisere fra pædagoguddannelsen

i Aabenraa. Gennem disse lokale netværk har udbudsstedet skabt en tæt forbindelse til

det lokale aftagerfelt. Her drøftes aktuelle udfordringer i kommunerne og beskæftigelsesområdets

forventninger og behov i forhold til pædagoguddannelsen.

Udover at den enkelte underviser får viden fra de aktiviteter, vedkommende selv deltager i, får

underviserne også del i den viden, kollegerne indhenter. Det sker gennem de fag- og semesterteams,

som underviserne indgår i. Alle undervisere indgår i fagteams om de fag, de underviser i, og

i semesterteams, hvor underviserne fra forskellige fagelementer samarbejder om undervisningen

på det pågældende semester. På møder i disse teams deler underviserne ny viden om beskæftigelsesområderne

fra deres kontakt med praksis og fra fagbøger, artikler og undersøgelser.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

16


Ekspertpanelet bemærker dog, at socialområdet er svagt repræsenteret i undervisernes videnindsamling.

I forbindelse med institutionsbesøget redegjorde underviserne og ledelsen for, at videnindsamling

om socialområdet primært finder sted gennem undervisernes praktikpladsbesøg, samt

at der i øjeblikket arbejdes med at etablere et socialpædagogisk netværk med henblik på at revitalisere

området. Ekspertpanelet vurderer således overordnet, at kriteriet er opfyldt.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 3 og supplerende oplysninger samt følgende bilag:

Bilag 2.10 Evaluering af specialisering i praktik 3 130110

Bilag 8.2: Rammeaftale for UC Syddanmark, side 2

Bilag 8.3: Kurser og konferencer 2011.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

17


Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant

for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater

fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som

kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og

udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for

og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede.”

Vurdering:

Kriteriet er delvist opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Samlet set

Ekspertpanelet vurderer, at der i mindre grad tilgår udbudsstedet viden om forsøgs- og udviklingsarbejdet

inden for uddannelsens beskæftigelsesområder, hvorfor kriteriet kun er delvist opfyldt.

Uddybning

Ekspertpanelet vurderer dog, at der på udbudsstedet har været eller er aktiviteter, som i nogen

grad er med til at sikre, at uddannelsen på udbudsstedet baserer sig på ny viden fra forsøgs- og

udviklingsarbejde. Tre af udbudsstedets undervisere deltager i et internationalt udviklingsprojekt,

TODDLER, der fokuserer på udvikling af retningslinjer for arbejdet med udsatte småbørn og undersøger

forskellige tilgange til at fremme læring i et barnecentreret perspektiv. Fire af udbuddets

undervisere har deltaget i en konference om børn og unges mediebrug og læring, afholdt af det

landsdækkende DKK-netværk, en af udbuddets undervisere har deltaget i en konference om

sprogvurdering af børn i treårsalderen afholdt af Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet,

og en har deltaget i en konference om interaktiv teknologi og læring. Samlet set har otte undervisere

deltaget i aktiviteter, der giver viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde. Ekspertpanelet

vurderer, at der er tale om få undervisere, og at der er tale om aktiviteter, der foregår inden

for et smalt spektrum af fagområder.

Ekspertpanelet vurderer, at der overordnet set er tale om relevante aktiviteter, men at det samlet

set ikke er tilstrækkeligt til at sikre, at uddannelsen på udbudsstedet er baseret på viden fra forsøgs-

og udviklingsarbejde.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med ledelsen, underviserne, de studerende

og de praktik- og internationaliseringsansvarlige under institutionsbesøg, supplerende oplysninger

og følgende bilag:

Bilag 4.1 Konference om Sprogvurdering 2011

Bilag 4.2 Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring

Bilag 4.3 TODDLER-projektet

Bilag 4.4 Referat af Pædagogisk Råd 161111.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

18


Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets

fagområder.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden,

som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette

kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg

for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med

forskningsinstitutioner tilgår udbuddet.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere på tilfredsstillende vis tilegner sig ny viden

fra forskningsfelter, der er relevante for pædagoguddannelsens fagområder.

Udbuddets undervisere tilegner sig ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets

fagområder, gennem deltagelse i forskningsprojekter (primært gennem UC Syddanmarks videncentre),

forskningsnetværk, konferencer, seminarer, samt gennem deltagelse i ph.d.-forløb.

Udbudsstedet deltager med to undervisere i VIDA, der er et forskningsprojekt ledet af Aarhus

Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), som beskæftiger sig med videnbaseret

indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Herudover er to af udbudsstedets undervisere i gang

med en ph.d.-uddannelse; således er en underviser engageret i ph.d.-projektet Samarbejde på

tværs af systemer, der undersøger fag, system og kulturgrænser i arbejdet med børne-, unge- og

familiesager, og Kritik af den rene forskel – konstruktion af en pædagogisk vidensøkonomi, der

ser på pædagogens anvendelse af viden i fagligt funderede analyser.

Endelig er udbudsstedets undervisere engagerede i tre forskningsnetværk: Interdisciplinary Evolution

Studies ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Forum for Grundtvigstudier

ved Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet, samt Forskningsmiljøet på Pædagogisk Antropologi,

Aarhus Universitet (DPU).

Underviserne deler løbende den viden, de får fra relevante forskningsfelter, med deres kollegaer.

Det sker, bl.a. ved at underviserne afholder præsentationer for hinanden og deltager i drøftelser i

udbudsstedets pædagogiske råd og forskellige fag- og semesterteams samt gennem ad hocdiskussioner,

workshops på interne seminarer og konferencer etc.

Herudover deltager udbudsstedets undervisere i konferencer og seminarer. Således har udbuddets

undervisere deltaget i to konferencer i 2010, to i 2011 og en i 2012.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 5, supplerende oplysninger og følgende bilag:

Bilag 5.1 VIDA-projektet

Bilag 5.2 Ph.D.-forløb Bo M Rasmussen

Bilag 5.3 Ph.D.-forløb André B Danielsen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

19


Bilag 5.4 Verdenskonference om positiv psykologi

Bilag 5.5 Norsk forskning om funktionshemning

Bilag 5.6 Fællesdag med undervisere og Dagtilbudsnetværk

Bilag 5.7 Seminariets festdag 23. februar 2012.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

20


Kriterium 6: Læringsudbytte

”Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med

den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse,

og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte

og læringsmålene for udbuddets elementer.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet,

2 at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer

og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes

læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen

skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som

den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at de overordnede mål for læringsudbytte, der gælder for uddannelsen

på udbudsstedet, er på professionsbachelorniveau. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af

de overordnede mål for læringsudbytte for pædagoguddannelsen, som pr. 1. juni 2012 er fastlagt

i bilag 10 til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, sammenholdt

med gradstypebeskrivelsen for professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme

for videregående uddannelse.

Ekspertpanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål

for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens fag og faglige elementer. I pædagoguddannelsens

bekendtgørelse og i den lokale studieordning er der for alle fag og faglige elementer

beskrevet faglige kompetencemål, som beskriver målet for det, den færdiguddannede kan. De

faglige kompetencemål er ikke opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, som mål for læringsudbytte

er. Ekspertpanelet vurderer dog, at sammenhængen er tilfredsstillende. Ud over faglige

kompetencemål er der også en beskrivelse af hvert enkelt fags og faglige elements signalement

og centrale kundskabs- og færdighedsområder, ligesom vægtningen er beskrevet gennem

ECTS-fordelingen. Ifølge pædagoguddannelsens bekendtgørelse består de tre obligatoriske fag af

pædagogik med et omfang af 43 ECTS-point, dansk, kultur og kommunikation (DKK) med et

omfang af 28 ECTS-point og individ, institution og samfund (IIS) med et omfang af 18 ECTSpoint.

Derudover indeholder uddannelsen linjefag med et omfang af 30 ECTS-point, praktikuddannelse

med et omfang af 74 ECTS-point, bachelorprojekt med et omfang af 12 ECTS-point og

specialisering med et omfang af 35 ECTS-point, hvoraf 30 ECTS-point er fra hhv. pædagogik (10

ECTS-point), linjefaget (5 ECTS-point) og praktikuddannelsen (15 ECTS-point). Der indgår også et

tværprofessionelt element i uddannelsen med et omfang af 8 ECTS-point, som indgår i ECTSpointene

for uddannelsens fag og faglige elementer.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag:

Bilag 6.1 Studieordning.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

21


Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse

”Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings-

og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i

forhold til læringsmålene,

2 at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan

realiseres,

3 at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold i uddannelsens fag har en passende bredde, dybde

og relevans i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for de enkelte fag. Institutionen redegør

tilfredsstillende vis for det faglige indhold i fire udvalgte fag på udbudsstedet og viser herunder,

hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer.

Institutionen har redegjort for følgende fire fag: pædagogik; dansk, kultur og kommunikation

(DKK); individ, institution og samfund (IIS) samt sundhed, krop og bevægelse (SKB).

Ekspertpanelet vurderer, at underviserne anvender hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer,

som understøtter, at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Institutionen har redegjort

for de undervisnings- og arbejdsformer, der anvendes i de fire fag, herunder holdundervisning,

gruppearbejde og praktiske øvelser med vejledning fra undervisning.

Under interviewet med ledelsen under institutionsbesøget fremgik det, at tilrettelæggelsen af undervisningen

er blevet ændret fra august 2012, så der nu arbejdes projektorienteret i alle fag.

Denne omlægning er bl.a. sket for at skabe større engagement blandt de studerende. Under interviewene

med undervisere og studerende blev der givet udtryk for, at overgangen til projektorienteret

undervisning har bidraget til positive forandringer i undervisningen. Ekspertpanelet finder

det positivt, at ledelsen har ændret tilrettelæggelsen af uddannelsen.

Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde, som understøtter

de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Af uddannelsesbekendtgørelsen for

pædagoguddannelsen fremgår det, hvilke fag der skal indgå i uddannelsen, og på hvilke semestre

fagene skal udprøves, ligesom krav til sammenhæng mellem forskellige dele af uddannelsen

fremgår. Uddannelsen er tilrettelagt, så de tre obligatoriske fag har indbyrdes sammenhæng og

sammenhæng med uddannelsens øvrige fag og faglige elementer. Det valgte linjefag har sammenhæng

med uddannelsens obligatoriske fag, med specialiseringen og med praktikuddannelsen,

og specialiseringen indgår som en del af faget pædagogik, linjefaget og praktikuddannelsen.

Uddannelsen er desuden tilrettelagt med et tværprofessionelt element, som sammensættes med

elementer fra de grundlæggende fag og faglige elementer, hvor den studerende skal opnå forudsætninger

for at kunne deltage i samarbejde med personer fra andre professioner i forbindelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

22


med løsning af konkrete opgaver.

Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på hensigtsmæssig vis er tilrettelagt, så den teoretiske

og praktiske uddannelse kombineres i en vekselvirkning med stigende sværhedsgrad og kompleksitet

gennem uddannelsesforløbet. Uddannelsens tre praktikperioder er tilrettelagt med en progression,

så der løbende inddrages flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet,

og så den studerende gradvist går fra at deltage og reflektere over institutionens praksis til at være

udøvende, igangsættende og reflektere over egen pædagogiske praksis. I den første praktikperiode

er der fokus på den konkrete pædagogiske relation, den anden praktikperiode omfatter institutionelle

perspektiver, og den tredje praktikperiode skal sætte den pædagogiske opgave i relation

til samfundsmæssige forandringsprocesser.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med ledelsen under institutionsbesøg, supplerende

oplysninger og følgende bilag:

Bilag 6.1 Studieordning 2007

Bilag 7.1 Forløbsbeskrivelse 1. sem. PA10-V

Bilag 7.2 Forløbsbeskrivelse 2. sem. PA10-V

Bilag 7.3 Forløbsbeskrivelse 4.1. PA10-V

Bilag 7.4 Forløbsbeskrivelse 5.2. PA10-V

Bilag 7.5 Pædagogik 1. sem. PA10-V

Bilag 7.6 Pædagogik 2. sem. PA10-V HUSC

Bilag 7.7 Pædagogik 2. sem. PA10-V PEFE

Bilag 7.8 Pædagogik 4.1. PA10-V LBCA

Bilag 7.9 Pædagogik 4.1. PA10-V PHBR

Bilag 7.10 Pædagogik 5.2. BU PA10-V

Bilag 7.11 Pædagogik 5.2. NF PA10-V

Bilag 7.12 Pædagogik 5.2. SP PA10-V

Bilag 7.13 Pædagogik 2. sem. Feltstudie PA10-V

Bilag 7.14 Pædagogik 5.2. Praksisstudie PA10-V

Bilag 7.15 DKK 1. sem. PA10-V

Bilag 7.16 DKK 2. sem. PA10-V AHAR

Bilag 7.17 DKK 2. sem. PA10-V RFIN

Bilag 7.18 DKK 4.1. PA10-V LKDA

Bilag 7.19 DKK 4.1. PA10-V TETZ

Bilag 7.20 DKK 4.2. PA10-V AHAR

Bilag 7.21 DKK 4.2. PA10-V LKDA

Bilag 7.22 DKK 5.1. PA10-V AHAR

Bilag 7.23 DKK 5.1. PA10-V LKDA

Bilag 7.24 DKK 5.1. PA10-V MHBR

Bilag 7.25 DKK-prøveforløb 5.1. PA10-V

Bilag 7.26 IIS 1. sem. PA10-V

Bilag 7.27 IIS 2. sem. PA10-V HUSC

Bilag 7.28 IIS 2. sem PA10-V LLI

Bilag 7.29 IIS 2. sem. PA10-V SBT

Bilag 7.30 IIS 4.1. PA10-V

Bilag 7.31 SKB 2. sem. PA10-V

Bilag 7.32 SKB-UV 4.2. PA10-V

Bilag 7.33 SKB-projekt 4.2. PA10-V

Bilag 7.34 SKB-UV 5.1. PA10-V

Bilag 7.35 SKB-projekt 5.1. PA10-V

Bilag 7.36 SKB-UV 5.2. PA10-V

Bilag 7.37 SKB-projekt 5.2. PA10-V.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

23


Kriterium 8: Undervisere

”Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets

niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med

den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs-

eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for

uddannelsen,

2 at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført

med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen opfylder kravene til teoretiske, faglige, pædagogiske

og professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, som følger af reglerne for uddannelsen,

og at undervisernes faglige og teoretiske baggrund samlet set dækker de fagområder, der

indgår i uddannelsen.

Undervisergruppen består af 29 undervisere, hvoraf 27 er fast ansat på udbudsstedet, og 2 er timerlæreransatte.

25 undervisere er uddannet på kandidat- eller masterniveau, eksempelvis

cand.mag. i idehistorie, master i social integration, cand.pæd., cand.scient.pol. og cand.mag. i

nordisk sprog og litteratur. 4 er uddannet på professionsbachelorniveau. To af udbuddets undervisere

har erhvervet ph.d.-graden. 26 undervisere underviser i et fag, der direkte modsvarer underviserens

uddannelse, eksempelvis underviser en cand.mag. I nordisk sprog og litteratur i faget

DKK, en MSc i socialantropologi underviser i IIS, og en tekstildesigner underviser i VNT. 21 undervisere

har pædagogisk uddannelse og kompetence, heraf har 8 en videregående pædagogisk

uddannelse som cand.pæd.pæd., cand.pæd. i generel pædagogik og cand.pæd. i psykologi. 15

af udbuddets undervisere er lektorkvalificerede eller er i gang med at blive det Her ud over vurderer

ekspertpanelet, at allokeringen af undervisere med professionskompetence indenfor de centrale

fag er hensigtsmæssig i forhold til at nå målene for læringsudbytte, og at lidt over halvdelen

af udbuddets undervisere har relevant praksiserfaring.

Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen gennem kompetenceudvikling og andre aktiviteter

løbende holdes ajour med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv og profession samt

relevant forskning. Der er således eksempler på, at undervisere tager kandidatuddannelse, masteruddannelse

og fagspecifikke kurser samt deltager i konferencer, som giver denne viden.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 8, interview med ledelsen under institutionsbesøg, supplerende

oplysninger og følgende bilag:

Bilag 8.1 Bilag 3til rammeaftale for UC Syd

Bilag 8.2 RAMMEAFTALE for UC Syddanmark

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

24


Bilag 8.3 Personalepolitik for UC Syddanmark

Bilag 8.4 Kurser og konferencer 2011

Bilag 8.5 Dannelse af faglige sociale netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

25


Kriterium 9: Praktik

”Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil

mellem teori og praksis.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt,

2 at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse,

erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at praktikkens længde og placering i studieforløbet understøtter, at de

studerende kan nå de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Uddannelsens praktikdel har et

omfang på 74 ECTS-point. Der er tre praktikperioder. Den første praktik ligger på uddannelsens

første semester og udgør 14 ECTS-point. De to andre praktikperioder ligger på hhv. tredje og

sjette semester. Anden og tredje praktikperiode udgør hver 30 ECTS-point. Den første praktikperiode

er ulønnet, mens anden og tredje praktikperiode er lønnede.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet følger de krav, der stilles til praktikken i bekendtgørelsen,

og dermed er med til at understøtte, at de studerende realiserer læringsmålene. Udbudsstedet

følger de krav til praktikken, som er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen

stiller bl.a. krav til praktikperiodernes indhold og længde, de studerendes forberedelse, vejledningen

af de studerende og samspillet mellem uddannelsens teoretiske dele og praktikken.

Bekendtgørelsen indeholder fx en beskrivelse af læringsmål for hver af de tre praktikperioder.

Derudover formulerer de studerende selv læringsmål for hver praktikperiode. Bekendtgørelsen

beskriver fokus for de tre praktikperioder, hvori der indgår en progression. Den første praktikperiode

har fokus på den pædagogiske relation, i den anden praktikperiode udvides fokus til også

at omfatte den pædagogiske institution, og i den tredje praktikperiode er der fokus på hele den

pædagogiske profession.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet integrerer praktikken i den samlede uddannelse, så den

studerendes læring styrkes i samspil mellem teori og praksis. De studerende forbereder sig fagligt

på praktikken ved at udarbejde læringsmål for praktikken. Til det bruger de bl.a. de praktikstedsbeskrivelser,

hvor praktikstederne bl.a. skal beskrive deres formål, brugergruppe og arbejdsmetoder.

Derudover besøger de studerende praktikstedet med det formål at lære mere om stedet. I

den første praktikperiode tildeles praktikpladsen tidligt i forløbet, således at den studerende har

mulighed for at forholde sig til den kommende praktik gennem undervisningsforløbende, der ligger

op til praktikperioden. De studerende udarbejder et praktikdokument, hvor de kan beskrive

deres forventninger til praktikken og dokumentere erfaringer fra praktikken.

Praktikdokumentet fungerer som et redskab til at koble eksempler fra praktikken med teori, i

kraft af at de studerende dokumenterer deres erfaringer fra praktikken i praktikdokumentet. I

hver af de tre praktikperioder er der desuden studiedage, hvor de studerende er på udbudsstedet.

I den første praktikperiode er der fem studiedage og i anden og tredje praktikperiode er der

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

26


ti studiedage. På studiedagene arbejder de studerende med at koble teori og praksis. Den viden,

de studerende tilegner sig under praktikken, anvendes eksempelvis i undervisningen efter tredje

praktikperiode, hvor den studerende udarbejder en specialiseringsrapport, der forventes at inddrage

og reflektere over erfaringer fra praktikken.

Ekspertpanelet vurderer, at det er positivt, at de studerende før, under og efter praktikperioderne

inddeles i praktikgrupper med medstuderende, der har samme interesser som dem selv og måske

er på lignende praktiksteder, fordi det giver de studerende mulighed for at forberede sig til praktikken

og vende evt. problemstillinger i praktikgrupperne. De studerende mødes også i disse

grupper på studiedagene.

Studerende på en række udbudssteder har udtrykt kritik af, at praktikken er lønnet. Det betyder,

at den studerende indgår i normeringen på praktikstedet, hvilket kan risikere at føre til, at den

studerende ikke får tilstrækkelig tid og plads til refleksion og læring. Ekspertpanelet anerkender

de studerendes oplevelser af denne problematik, men vurderer, at praktikken generelt fungerer

som en integreret del af det samlede uddannelsesforløb, og at der ikke er konstateret graverende

problemer med at opnå et tilstrækkeligt udbytte af praktikken. Da udfordringen med den lønnede

praktik endvidere relaterer sig til pædagoguddannelsen som helhed, har den ikke haft betydning

for vurderingen af kriteriet på det enkelte udbudssted.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 9 og følgende bilag:

Bilag 2.6 Invitation til praktikmøde

Bilag 6.1 Studieordning 2007

Bilag 7.4 Forløbsbeskrivelse 5.2. PA10-V

Bilag 9.1 Læringsmål 1. praktik

Bilag 9.2 Læringsmål 2. praktik

Bilag 9.3 Læringsmål 3. praktik

Bilag 9.4 Praktikønskeorientering Bilag 9.5 Tidsplan for praktikfordeling

Bilag 9.6 Skabelon til praktikdokument

Bilag 9.7 Skabelon til Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Bilag 9.8 Introduktion til 2. praktik

Bilag 9.9 Introduktion til 3. praktik

Bilag 9.10 Udtalelse til praktiksamtale

Bilag 9.11 Uddannelsesaftale

Bilag 9.12 Iagttagelsesøvelse 1. praktik

Bilag 9.13 Didaktikopgave 2. praktik.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

27


Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik

”Praktikken kvalitetssikres løbende.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende,

fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side

og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik.”

Vurdering:

Kriteriet er delvist opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Samlet set

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet overordnet stiller tilstrækkelige krav og sikrer, at kravene

opfyldes, ligesom der er en tilstrækkelig kontakt mellem udbudssted og praktiksted, der sikrer,

at der er klarhed om varetagelsen af opgaver i forbindelse med praktikken. Ekspertpanelet vurderer,

at det på tilfredsstillende vis evalueres, om de studerende opnår læringsmålene for praktikken,

men peger på, at der mangler en systematisk evaluering af, hvordan de studerende oplever

afviklingen af praktikken, og derfor er kriteriet samlet set delvist opfyldt.

Uddybning

Ekspertpanelet vurderer, at kravene til praktikstederne er tilstrækkelige og hensigtsmæssige. Udbudsstedet

stiller de krav til, at praktikstedet skal udarbejde en praktikstedsbeskrivelse, at praktikstedet

har ansvar for, at den studerende får vejledning i overensstemmelse med læringsmålene

for praktikperioden, og, at praktikstedet skal udarbejde en udtalelse om, hvordan den studerende

kan opfylde læringsmålene senest når to tredjedele af hver af de tre praktikperioder er forløbet. I

den første praktikperiode drøftes udtalelsen telefonisk med udbudsstedet og den studerende,

mens der i anden og tredje praktikperiode skal afholdes et møde.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet løbende sikrer, at kravene til praktikstederne overholdes.

Udbudsstedet har kontinuerlig kontakt med praktikstederne for at sikre, at praktikstederne

kender og forstår de krav, der stilles til dem. Alle nye praktiksteder tilbydes besøg af studiechefen

for en drøftelse af retningslinjer og procedurer fra bekendtgørelsen. Herudover indgår udbudsstedet

uddannelsesaftaler med praktikstederne om, hvordan de kan løfte deres ansvar i forbindelse

med praktikuddannelsen. Og ved totredjedelssamtaler på praktikstederne drøftes, ud over den

enkelte studerendes uddannelsesforløb, hvordan praktikstedet lever op til de fastsatte bestemmelser.

På halvårlige møder med repræsentanter for kommunen behandler studiechefen problemer

af mere generel karakter, eller hvis der er opstået problemer med praktiksteder, der ikke lever

op til aftalerne. I sådanne tilfælde udarbejder studiechefen endvidere en skriftlig begrundelse

for, hvorfor praktikstedet ikke lever op til kravene, og begrundelsen sendes til kommunen, hvor

den behandles.

Ekspertpanelet vurderer, at der er en kontakt mellem udbudsstedet og praktikstedet, der sikrer,

at der er klarhed omkring, hvordan opgaver i forbindelse med praktikken skal varetages, og at

udbudsstedet og praktikstedet er opdateret med relevant viden om hinanden. Kontakten mellem

udbudsstedet og praktikstedet holdes gennem møder mellem udbudsstedet og praktikvejlederne

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

28


samt uddannelsen af disse. Herudover holder udbuddet to årlige møder med kontaktpersoner fra

de sønderjyske kommuner, der er kontakt gennem Praktikbasen, hvor praktikstederne lægger

praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplaner ind. Derudover har praktikstederne mulighed for at

søge relevant information på UC Syddanmarks hjemmeside, og der holdes praktikmøde forud for

hver praktikperiode.

Institutionen gør rede for, at praktikstederne inddrages i evaluering af praktikken gennem løbende

drøftelser af praktikdokumentet, deltagelse i praktikmøder og udarbejdelse af praktikindstilling,

hvor praktikstedet evaluerer den studerendes praktik i forhold til opfyldelsen af læringsmålene.

De studerende evaluerer opnåelse af læringsmål i praktikken gennem praktikdokumentet.

Dette foregår primært som en individuel aktivitet undervejs i praktikken og suppleres i praktikefterbehandlingen

af udarbejdelse af et individuelt lærings-/refleksionsnotat, som den studerende

drøfter med praktikgruppen og praktiklæreren.

Praktiklæreren foretager i øvrigt selv en evaluering med sin praktikgruppe om de studerendes læring,

deres syn på praktikvejledningen og deres praktikforløb. Sidstnævnte sammenholdes med

praktikindstillingen fra praktikstedet og giver dermed praktiklæreren et grundigt indblik i den

studerendes læring. Ekspertpanelet vurderer, at der foregår en tilfredsstillende evaluering af, om

de studerende når læringsmålene for praktikken. Ekspertpanelet peger dog samtidig på, at det er

en svaghed, at udbudsstedet ikke har en systematisk evalueringspraksis, som sikrer viden om,

hvordan de studerende vurderer afviklingen af praktikken på de enkelte praktiksteder, og at resultaterne

af en sådan evaluering ikke dokumenteres. Det betyder, at udbudsstedet har sværere

ved at identificere praktiksteder med særlige kvalitetsudfordringer eller overser små problemer på

et praktiksted, selvom de kan være de samme år efter år. I forbindelse med institutionsbesøget

fremhævede de studerende dette som problematisk. På denne baggrund vurderes kriteriet delvist

opfyldt.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 10, interview med studerende under institutionsbesøg og

følgende bilag:

Bilag 2.5 Referat af møde med kommunale kontaktpersoner 120911

Bilag 2.6 Invitation til praktikmøde

Bilag 2.10 Evaluering af specialisering i praktik 3 130110

Bilag 6.1 Studieordning 2007, kapitel 5

Bilag 9.1 Læringsmål 1. praktik

Bilag 9.4 Praktikønskeorientering

Bilag 9.5 Tidsplan for praktikfordeling

Bilag 9.6 Skabelon til praktikdokument

Bilag 9.7 Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Bilag 9.8 Introduktion til 2. praktik

Bilag 9.11 Uddannelsesaftale

Bilag 10.1 Brev til nyt praktiksted

Bilag 10.2 Referat af møde med kommunale kontaktpersoner 060910

Bilag 10.3 Indstillingsmøde

Bilag 10.4 Referat af Pædagogisk Råd 050111.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

29


Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer

”De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der

er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at

det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer

er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for

uddannelsens studerende og underviserne på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at de studerende

kan opnå læringsudbyttet, og at forholdet mellem antallet af studerende og de fysiske faciliteter

og materielle ressourcer er passende.

Der er et gode rammer på udbudsstedet. Udbudsstedet har et bibliotek, der er en del af det

overordnede bibliotek på UC Syddanmark, ligesom udbuddets it-faciliteter vurderes som tilfredsstillende.

Ekspertpanelet vurderer ligeledes, at behovet for lokaler, grupperum og faglokaler er

dækket. Ekspertpanelet finder i særlig grad faglokalerne til fagene udtryk, musik og drama og

værksted, natur og teknik gode. Under interviewet med de studerende bekræftedes dette billede.

Blandt de studerende var der dog en opfattelse af, at der forekommer situationer, hvor der ikke

er undervisningslokaler nok, og at der i disse situationer anvendes lokaler i kælder og på loftet,

hvor de studerende oplever, at indeklimaet er dårligt. Ekspertpanelet vurderer, at dette er en

mindre svaghed for udbuddet, men dog ikke i en sådan grad, at det forhindrer de studerende i at

nå målene for læringsudbytte.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med studerende under institutionsbesøg,

rundvisning under institutionsbesøget og følgende bilag:

Bilag 11.1 Krav om PC og internetforbindelse.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

30


Kriterium 12: Internationalisering

”Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele

af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre

en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at det er muligt for de studerende at gennemføre studieophold i udlandet

inden for den normerede studietid. Således kan studerende gennemføre den ene af de to

lønnede praktikker i udlandet, ligesom der kan gennemføres studieophold i udlandet på uddannelsens

fjerde og femte semester. Dog kan højst to af uddannelsens semestre gennemføres i udlandet.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet på hensigtsmæssig vis understøtter og fremmer, at de

studerende gennemfører en del af uddannelsen i udlandet. Institutionen redegør for, at internationaliseringsområdet

er et særligt indsatsområde med det mål at øge studentermobiliteten frem

mod 2014. Grundet sin særlige geografiske placering har uddannelsesstedet et godt netværk i

Nordtyskland. Under besøget fremgik det af interviewet med de praktikansvarlige, at en del af

udbuddets studerende bor i Tyskland, ligesom den største del af de studerende, der vælger at tage

studieophold eller praktik i udlandet, gør det i Tyskland.

For at understøtte, at de studerende vælger et ophold i udlandet, har udbudsstedet indgået aftaler

med Rise Above Foundation Cebu, Inc. & Channel of Hope, der arbejder med gadebørn, børnehaver

og mennesker med sociale problemer på Filippinerne, med Kurrambee School i Australien,

ScanZa i Sydafrika, og Freemans Bay Kindergarten i New Zealand. Desuden har udbudsstedet

bindende aftaler med Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Udbuddets indsatser omfatter bl.a. afholdelse af informationsmøder, international cafe, information

på intranetplatformen Blackboard, opdatering af den internationale opslagstavle, distribution

af rejsebreve bl.a. gennem sociale medier, individuel rådgivning samt uddeling af et legat til studie

og praktikophold i udlandet. I UC Syddanmark ligger det overordnede ansvar for internationaliseringsindsatsen

og indgåelsen af bilaterale aftaler hos International Relations Office (IRO), mens

der på udbudsstedet er fastansat en underviser med ansvar for det internationale arbejde på udbudsstedet.

Denne tager sig bl.a. af ansøgninger inden for Erasmus- og Nordplus-stipendier.

Fra 2009 til 2012 har Aabenraa haft 128 studerende i udenlandsk praktik og 2 studerende på

studieophold i udlandet.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 12 og følgende bilag:

Bilag 12.1 University College Syddanmarks mission, vision og strategi for det

internationale arbejde 2010 - 2012

Bilag 12.2 Hvervsbeskrivelse: International koordinator ved Campus Aabenraa

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

31


Bilag 12.3 Erasmuspartnere 021211

Bilag 12.4 Folder om Studie- og praktikophold i udlandet

Bilag 12.5 Rejsebrev fra Changzhou, Kina

Bilag 12.6 Udlandspraktikanter forår 2012

Bilag 12.7 Legat til internationale ophold, efteråret 2012.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

32


Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen

”Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager

til opnåelsen af det samlede læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende

kan vælge at gennemføre i udlandet,

2 at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution

forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende

kan tage,

3 at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt

udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen

på den udenlandske uddannelsesinstitution.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at der stilles relevante og tilstrækkelige krav, som sikrer kvaliteten af

praktik- og studieophold i udlandet, så de studerendes muligheder for at nå læringsmålene ikke

forringes, sammenlignet med at hele uddannelsen gennemføres i Danmark.

Til praktiksteder og uddannelsesinstitutioner i udlandet stilles der de sammen krav som til danske

praktiksteder. Det udenlandske praktiksted godkendes på baggrund af krav om, at den studerende

modtager vejledning på fællessprog, at den studerende opnår en gennemsnitlig arbejdsuge

på 32,5 timer om ugen, og at praktikstedet erklærer sig indforstået med retningslinjerne for

praktik som beskrevet i ”Information Letter about practice placement”. Det forekommer meget

sjældent, at studerende ønsker at gennemføre studieophold i udlandet. Når det sker, stiller institutionen

krav om, at det foregår i regi af uddannelser, der er godkendt på universitets- eller university

college-niveau.

Pædagoguddannelsen i Aabenraa har udarbejdet en engelsk og en tysk skabelon til udarbejdelse

af læringsmål for praktikken, og den studerende udvikler sine læringsmål i samarbejde med praktikstedet

og uddannelsesstedet. Senest tre uger efter praktikkens påbegyndelse skal læringsmålene

være godkendt af vejlederen på praktikstedet og af praktiklæreren. Den studerende og vejlederen

afholder totredjedelssamtaler, og praktikstedet udarbejder en praktikudtalelse om den studerendes

udbytte af opholdet. Ekspertpanelet finder, at det kan være risikabelt at vente tre uger

med at godkende læringsmål, når der er tale om udlandsophold, da den nødvendige dialog og

evt. praktiske foranstaltninger, hvis der opstår problemer, kan være noget vanskeligere, end hvis

praktikken foregår i Danmark. Ekspertpanelet vurderer dog, at dette er en mindre svaghed, som

ikke skal have indflydelse på vurderingen af kriteriet, fordi kvalitetssikringen af udlandsopholdet i

øvrigt er tilfredsstillende.

Hvis den studerende ønsker at gennemføre et studieophold i udlandet, vurderer den internationale

koordinator de relevante studieelementer. Ved hjemkomsten afleverer den studerende en studierapport,

hvor vedkommende redegør for studieelementets faglige indhold.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

33


Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet i tilstrækkelig grad kvalitetssikrer og evaluerer praktikog

studieophold i udlandet. Den studerende kontaktes af den internationale koordinator under

sit udlandsophold. For studerende i udenlandsk praktikophold foretages debriefing i form af samtale

mellem den studerende og den internationale koordinator. Herudover udarbejder den studerende

en slutrapport, der afleveres til international koordinator. Studerende, som rejser ud via et

Erasmus-program udfylder endvidere et særskilt Erasmus-skema, der indsendes til den internationale

koordinator. Ekspertpanelet bemærker, at der ikke er en fast praksis for, hvordan det udenlandske

praktiksted inddrages i evalueringen, men institutionen redegør for, at der afholdes møder

med praktikstederne, når muligheden foreligger. Således redegøres der for, at der har været

holdt to sådanne møder i 2010 og to i 2012. Ekspertpanelet vurderer det som en mindre svaghed

for udbuddet, at der ikke foreligger en fast praksis, men dette har dog ikke indflydelse på den

overordnede vurdering, eftersom der i praksis foregår en evaluering med inddragelse af de udenlandske

praktiksteder.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 13 og følgende bilag:

Bilag 12.8 Kommunikation mellem seminariet og studerende i udlandspraktik

Bilag 13.1 Informational letter about practice placement

Bilag 13.2 Uddannelsesaftale Nikolaj Hansen

Bilag 13.3 Eksempel på læringsmål

Bilag 13.4 Eksempel på meritaftale

Bilag 13.5 Eksempel på midtvejsevaluering

Bilag 13.6 Eksempel på praktikindstilling

Bilag 13.7 Meritgodkendelse

Bilag 13.8 Slutrapport.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

34


Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde

”Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter

og resultater.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet,

2 at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk

sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet,

3 at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og -

udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets kvalitetsarbejde foregår systematisk og dækker de forhold,

som er centrale for kvaliteten af uddannelsen på udbudsstedet, bl.a. læringsudbytte, tilrettelæggelse,

indhold, pensum og undervisning. På tidspunktet for besøget var Pædagoguddannelsen

i Aabenraa i gang med at implementere et nyt kvalitetssikringssystem, der følger det overordnede

årshjul for UC Syddanmarks kvalitetssikringssystem. Indtil videre har uddannelsesstedet

effektueret en del af den nye praksis omkring kvalitetssikring, herunder halvårlige frafaldsregistreringer

og dimittendundersøgelser, årlige beskæftigelsesundersøgelser, undervisningsevalueringer

og aftagerevalueringer samt studentertilfredshedsundersøgelser hvert andet år.

Det er ekspertpanelets vurdering, på baggrund af interview med ledelsen og underviserne under

besøget, at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende, selvom det endnu ikke er fuldt implementeret.

Ekspertpanelet vurderer, at kvalitetssikringssystemet inddrager de relevante interne interessenter,

herunder studerende og undervisere. Desuden inddrages der også eksterne interessenter som

censorer, uddannelsesudvalg, praktiksteder og dimittender i kvalitetsarbejdet.

Ekspertpanelet vurderer, at resultaterne af kvalitetsarbejdet tilgår de relevante personer, og at der

følges op, så den indsamlede viden anvendes til kvalitetsforbedringer. Således indsamles resultater

af undervisningsevalueringerne af underviserne, der tager dem med til møder, eksempelvis

pædagogisk rådsmøde, hvor de behandles. Som eksempel på, at evalueringer har ført til ændringer

af uddannelsen, nævnes projektarbejdet på faget SKB, der indtil for ca. to år siden forløb over

fem uger. Evalueringer viste, at de studerende havde svært ved at se det som et sammenhængende

forløb, og underviserne vurderede, at de studerende i højere grad så det som en pause fra

studierne, og derfor gennemføres det nu som et intensivt forløb over 14 dage.

Ekspertpanelet bemærker, at de studerende i forbindelse med interviewet gav udtryk for, at de

ikke kendte til resultaterne af evalueringerne, men finder, at dette er en mindre svaghed, som ikke

skal have indflydelse på vurderingen af kriteriet.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

35


Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 10, 13 og 14, interview med studerende under institutionsbesøget

og følgende bilag:

Bilag 2.7 Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse juli 2012

Bilag 6.1 Studieordning 2007, kapitel 5.6

Bilag 7.1 Forløbsbeskrivelse 1. sem. PA10-V

Bilag 7.2 Forløbsbeskrivelse 2. sem. PA10-V

Bilag 7.3 Forløbsbeskrivelse 4.1. PA10-V

Bilag 7.4 Forløbsbeskrivelse 5.2. PA10-V

Bilag 14.1 Koordinatorfunktioner i pædagoguddannelsen

Bilag 14.2 Kvalitetssikringsoversigten, UC Syddanmark

Bilag 14.3 Nøgletal Udviklingskontrakt 2011

Bilag 14.4 Kvalitetssikringssystem, Aabenraa 2012

Bilag 14.5 Referat af Pædagogisk Råd 061010

Bilag 15.1 Ændringer i bestand forår 2012

Bilag 15.4 Undervisningsmiljøundersøgelse 2008.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

36


Kriterium 15: Gennemførelse

”Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering

af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald,

2 at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens

set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer, at 18 % af udbudsstedets studerende på pædagoguddannelsen, som

er startet på årgang 2008, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for uddannelsen på udbudsstedet

er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 30 %, som er fastsat i forbindelse

med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse

gælder for alle eksisterende udbud af pædagoguddannelsen. Udbudsstedets nøgletal

er beregnet ud fra opgørelser af de nyoptagne studerende, der enten gennemførte uddannelsen

på normeret tid eller fortsat var indskrevet på udbudsstedet efter normeret varighed.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har et tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til frafald.

Udbudsstedet registrerer frafald i forhold til frafaldsårsag. De, der ophører med studiet, angiver

oftest personlige årsager, mangel på studieaktivitet, ikke godkendt praktik eller valg af anden

studieretning som årsag. Ligeledes nævnes det som årsag til frafald, at de studerende er yngre og

mere uerfarne nu, end det tidligere var tilfældet, samt at engagementet blandt de studerende

generelt er dalende.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets indsatser for at øge antallet af studerende, der gennemfører

uddannelsen, er relevante og tilstrækkelige. For at mindske problemet med de studerendes

brug af sociale medier i undervisningen har udbudsstedet iværksat en omlægning af undervisningen

for i højere grad at inddrage de studerende. Således er al undervisning nu projektorienteret,

og dette har ifølge interviewene med både ledelsen, underviserne og de studerende

under besøget været med til at styrke de studerendes engagement. Herudover foretager udbudsstedet

en række andre aktiviteter for at mindske frafaldet. Udover den almindelige studievejledning

får de studerende, der har problemer med at gennemføre studiet, tilbud om psykologsamtaler

som en del af et forsøgsprojekt, hvor et antal studerende kan henvises til et forløb med op til

10 samtaler. Der gennemføres også samtaler med studerende, der har for højt fravær, eller som

ikke lever op til deltagelsespligt, der er tilbud om særlig praktikplads til studerende med særlige

behov, og endelig har uddannelsesstedet påbegyndt et samarbejde med hf for at hjælpe de studerende

i overgangen fra hf til seminariet.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 15, nøgletal for kriterium 15 udarbejdet af EVA på baggrund

af en opgørelse fra UNI-C og følgende bilag:

Bilag 6.1 Studieordning 2007, kapitel 14.1.1

Bilag 15.1 Ændringer i bestand forår 2012

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

37


Bilag 15.2 NetOpNu

Bilag 15.3 Videre efter HF

Bilag 15.4 Referat af Pædagogisk Råd 210911

Bilag 15.5 Undervisningsmiljøundersøgelse 2008.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

38


Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte

”Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende

har realiseret mål for læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål,

der skal vurderes ved prøven/eksamenen,

2 at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en

studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Rammerne for pædagoguddannelsens prøver og eksaminer er fastlagt i bekendtgørelse om uddannelsen

til professionsbachelor som pædagog (BEK nr. 1122 af 27.9.2010 og BEK nr. 881 af

27.8.2012), og de nærmere regler er beskrevet i udbudsstedets studieordning.

Ekspertpanelet vurderer, at de prøver og eksaminer, der gennemføres på udbudsstedet, er velegnede

til at belyse, om de studerende når fagenes læringsmål. Udbuddet anvender både mundtlige

og skriftlige eksaminer.

Eksempelvis gennemføres førsteårsprøven som en intern, individuel mundtlig prøve på grundlag

af en skriftlig opgave, der kan udarbejdes i en gruppe på højst fire studerende. Prøven i DKK afvikles

som en individuel skriftlig prøve på 74 timer og kan afvikles med både intern og ekstern

censur, mens prøven i pædagogik afvikles som en ekstern individuel mundtlig prøve på grundlag

af en skriftlig opgave, der kan udarbejdes i en gruppe på højst fire studerende.

Ekspertpanelet vurderer, at de beskrevne prøver og eksamensformer samlet set giver et tilstrækkeligt

dækkende billede af, om den studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer,

der svarer til målene for læringsudbytte efter endt studieforløb. Ekspertpanelet bygger sin vurdering

på, at de valgte prøver samlet set dækker uddannelsens mål for læringsudbytte, og at der er

prøver ved afslutningen af hvert fag.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 16.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

39


Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte

”Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode

karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller

i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer, at 2 % af karaktererne, som fremgår af eksamensbeviserne for udbudsstedets

dimittender fra pædagoguddannelsen, er på karakterskalaens niveau 02. Nøgletallet

for uddannelsen på udbudsstedet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 7 %,

som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den

vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen.

Nøgletal for kriterium 17 er udarbejdet af EVA på baggrund af en opgørelse fra UNI-C. Opgørelsen

omfatter de karakterer, der fremgår af eksamensbeviser fra de dimittender, der havde studiestart

i efteråret 2008.

Dokumentation:

Nøgletal for kriterium 17 er udarbejdet af EVA på baggrund af opgørelser fra UNI-C. Opgørelsen

omfatter de karakterer, der fremgår af eksamensbeviser fra de dimittender, der havde studiestart

i efteråret 2008.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark

i Aabenraa

40

More magazines by this user
Similar magazines