DOL Grundmodul: Det personlige lederskab - ucf.dk

ucf.dk

DOL Grundmodul: Det personlige lederskab - ucf.dk

DOL Grundmodul: Det personlige lederskab

Fredericia Kommune

Formål

Du udvikler din egen ledelsesmæssige praksis ud fra kendskab til samt

anvendelse og udvikling af forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter.

Sted

Uddannelsescentret

Fredericia

Vi vil i arbejdet tage afsæt i Fredericia Kommunes beskrivelse af ”fremtidens

lederkompetencer” i Kompetenceudviklingsstrategien samt lederroller i forhold til

de 3 områder, Udvikling, kultur og resultater. Kommunens Ledelsesgrundlag,

herunder arbejdet med Fredericia Kommunes visioner og værdier, vil ligeledes

indgå.

Hovedtemaer

I modulet arbejder vi med tre hovedtemaer:

1. Det personlige Lederskab som fortælling og fortolkning.

Vi arbejder med at udvikle din indsigt i dit eget lederskab ud fra forskellige

ledelsesperspektiver og deres samfunds- og videnskabsteoretiske grundlag.

Vi sætter særligt fokus på betydningen af dit lederskab set i forhold til

kompetenceprofilen og kompetencetræet i Fredericia Kommunes beskrivelse af

lederkompetencer, der sættes i forhold til din egen virkelighed og praksis.

Herunder arbejder vi med, hvordan fortælling og fortolkninger af dine egne

ressourcer, værdier og etik konstituerer dit lederskab. Hvem er jeg, når jeg er

leder i det kommunale ledelsesfællesskab i Fredericia? Hvilke ressourcer og

udfordringer har jeg som leder?

2. Roller, positioner og relationer.

Vil udvikler din forståelse af et dynamisk refleksivt ledelsesbegreb, ved at arbejde

med forskellige ledelsesroller og sammenhænge set i forhold til Fredericia

Kommunes politikker. Herunder arbejder vi med rollebegrebet og lederen som

rollemodel.

Vi vil arbejde med identifikation og håndtering af det organisatoriske krydspres,

herunder det krydspres der ligger i, at ”tage upopulære standpunkter”, samt

”ansvar for egne opgaver samt for helheden”, herunder dilemmaer som knytter sig

forskellige fagprofessioners forventninger til ledelse og lederen. Begreberne magt,

legitimitet, autenticitet og loyalitet sættes i spil og herigennem belyser vi forskellige

ledelsesidentiteter og –stilarter.

3. Ledelsesrummet

Vi arbejder med hvordan du kan iagttage og medskabe sit eget ledelsesrum i teori

og praksis. Gennem arbejdet med ”egne styrker og udviklingsbehov som leder” vil

dit behov for egen kompetenceudvikling blive sat i spil i forhold til ledelse nedad,

opad, udad og indad for at du fra din position også kan ”skabe sammenhæng

mellem egen udvikling og organisationens mål”.

Vi undersøger ressourcer i de store lederfællesskaber, og hvordan du anvender

netværk og sparring, så de/det kan understøtte og inspirere til håndtering af

ledelsesmæssige udfordringer.

Gennem de 3 temaer udvikler du din evne til at sætte personlige ressourcer i spil

uden at sætte dig selv over styr.

Omfang

Modulet tilrettelægges med

internat samt 2

efterfølgende

undervisningsdage. Se

særskilt datoplan.

Du skal være indstillet på

forberedelse i forbindelse

med undervisningen

herunder arbejde i

netværksgrupper.

Endvidere skal du regne

med at bruge tid på det

skriftlige arbejde i forbindelse

med eksamen.

Undervisningsform

Cases fra hverdagen

sættes i spil på holdet og i

læringsteam, og der kobles

teori og metoder på.

Hvordan forskellige teorier

kan give forklaringskraft,

andre perspektiver og

valgmuligheder i praksis

Litteratur

Vil bestå af grundbøger,

samt af kopierede uddrag

af bøger, artikler og

materialer fra internettet.

Eksamen

Aflevering af Portfolio på 6

sider som bedømmes

under medvirken af ekstern

censor

Du inddrager

ledelsesmæssige

problemstillinger fra egen

ledelsespraksis i forhold til

modulets indhold.

Censur

Ekstern censur

ECTS point 5

1


Tilrettelæggelse

Modulet opbygges med et indledende internat samt efterfølgende undervisning på

2 dage á 6 lektioner. Ud over det faglige indhold på internatet vil Fredericia

Kommune understøtte arbejdet med netværksgrupper som læringsteam.

Internat – dag 1-2

Introduktion til modulets indhold

Det personlige lederskab som fortælling og fortolkning

• Arbejde med teori som mulige briller at se praksis på

• Forståelse og vurdering af din egen professionelle kompetence,

ledelseskapacitet og adfærd

• Dine ledelsesmæssige udfordringer i din egen organisation.

Roller, positioner og relationer

• Iagttagelse, refleksion og forståelse valg og fravalg af de positioner og

perspektiver, man iagttager fra.

• Hvordan valg af perspektiv tilfører ledelsesopgaver mening og udvikling.

• Egne ledelsesudfordringer og veje til at udvide personlig kompetence og

sociale færdigheder og skabe egne læringspointer.

Dag 3-4

Roller, positioner og relationer, fortsat

Ledelsesrummet

• Skabelse af dit eget ledelsesrum

• Dine styrker og udviklingsmuligheder som leder

• Dit behov for kompetenceudvikling i forhold til ledelse nedad, opad, udad

og indad

• Ledelse og sammenhæng til en hensigtsmæssig organisatorisk udvikling i

samspil med de eksisterende relationer og strukturer i organisationen.

Cases fra hverdagen sættes i spil på holdet og i læringsteam, og der kobles teori

og metoder på. Hvordan forskellige teorier kan give forklaringskraft, andre

perspektiver og valgmuligheder i praksis

Der arbejdes gennem hele modulet med de nedsatte netværksgrupper ligesom

hele holdet inddrages i refleksioner og dialoger. Den reflekterende og

anerkendende praksis vil i høj grad være en del af læringsrummet og træning i at

indtage og lytte til forskelle vil være indbygget som centralt for læringstænkningen

og kompetenceudviklingen. Forskellene og fællestræk på holdet inddrages som

potentiale til inspiration, sparring og muligheder for at skifte perspektiver – ”låne

hinandens øjne”.

TILMELDING:

TILMELDING:

Til Uddannelsescentret Fredericia, Lisbeth Kock Hansen, via linket:

Til http://ucf.dk/tilmelding/diplomuddannelse-i-ledelse/

Uddannelsescentret Fredericia, Lisbeth Kock Hansen, via linket:

https://ucf.centic.dk/course_offerings/3/registrations/new

2

More magazines by this user
Similar magazines