DOL Grundmodul: Det personlige lederskab - ucf.dk

ucf.dk

DOL Grundmodul: Det personlige lederskab - ucf.dk

DOL grundmodul: Kommunikation

Fredericia Kommune

Formål

Du udvikler og forbedrer din evne som kommunikator i forhold til såvel interne som

eksterne interessenter, for med for med afsæt i Fredericia Kommunes

personalepolitiske initiativer at styrke åbenhed og saglighed i dialogen med

borgere og kolleger for at:

- ”skabe den bedst mulige service overfor borgerne

- medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø

- fremme samarbejdet på tværs og højne kvaliteten i arbejdet”

Endvidere vil vi i modulet tage afsæt i beskrivelsen af Fremtidens

lederkompetencer i Kompetenceprofilen, Fredericia Kommunes

Kompetenceudviklingsstrategi, samt Ledelsesgrundlaget.

Hovedtemaer

Vi arbejder med evnen til at kommunikere respektfuldt og venligt med

brugere/borgere samt med øvrige eksterne parter. Herunder arbejder vi med at

styrke din evne til at forklare og formidle komplicerede budskaber kompetent, klart

og enkelt, så de væsentlige budskaber bliver modtaget og forstået. Du styrker din

evne til at:

- kunne indgå aktivt i en dialog med brugerne og øvrige interessenter om

betydningen af politiske visioner og mål

- indgå i en konstruktiv og respektfuld dialog med medarbejderne

- kommunikere og formidle faglige forhold, resultater og effekt til den politiske

ledelse

- bruge kommunikation strategisk til at sikre organisationens omdømme

Det sker gennem 4 temaer:

1. Kommunikation og sprog som aktivt ledelsesredskab,

lederen som fortolker og formidler

Vi inddrager forskellige teorier om sprog og kommunikation. Både kommunikation

som information og som formation og med fokus på både indholds- og

metakommunikation. Vi belyser, hvordan din egen identitet og iagttagelser af den

helhed du er en del af, får forskellig betydning afhængigt af valg af

kommunikationstilgang.

2. Kommunikation og sprog som meningsskabelse og retningsgivende –

ledelse af udvikling og forandringsprocesser,

Ud fra Fredericia Kommunes Kompetenceudviklingsstrategi arbejder du med at:

- ”Lederne kommunikerer klart og tydeligt den ønskede situation

- De sikrer klar, tydelig og tilpas kommunikation om forandringerne

- De tager synligt lederskab for forandringerne og anviser retning og vej”

3. Kommunikation og sprog som scener for kompetenceudvikling,

dialog og refleksion – ledelse af processer – ledelse af selvledelse

Via sprog og kommunikation arbejder du med at øge medarbejdernes selv- og

medledelseskompetencer for at bidrage til, at alle aktivt inddrages i

organisationens ledelsesproces. Der vil være fokus på sproglige kompetencer til

coachende ledelse.

4. Kommunikation og sprog som strategi.

Temaet fokuserer på de mange forskellige typer af samtaler og

kommunikationsformer i organisationen

Sted

Uddannelsescentret

Fredericia

Omfang

Modulet tilrettelægges med

undervisning på i alt 4 dage

á 6 lektioner, kl 9.00-14.30.

Se særskilt datoplan.

Du skal være indstillet på

forberedelse i forbindelse

med undervisningen

herunder arbejdet i

netværksgrupperne.

Endvidere skal du regne

med at bruge tid på det

skriftlige arbejde i

forbindelse med eksamen.

Undervisningsform

Vi perspektiverer

gennemgangen af

teoretiske elementer

gennem inddragelse af din

egen praksis. Du arbejder

med at fokusere dine egne

læringsmål og nærmeste

udviklingszone (NUZO).

Litteratur

Vil bestå af grundbøger,

samt af kopierede uddrag

af bøger, artikler og

materialer.

Eksamen

Skriftlig opgave på 8-10

sider som grundlag for en

efterfølgende mundtlig

prøve. Du inddrager

ledelsesmæssige

problemstillinger fra egen

ledelsespraksis.

Censur

Ekstern censur

ECTS point 5

1


Tilrettelæggelse

Dag 1 Introduktion til modulets indhold

Kommunikation og sprog som ledelsesredskab

Dit eget sprog og egne kommunikationskompetencer, og hvordan det

lykkes at fortolke og formidle opgaver, mål og visioner.

Hvordan forskellige målgrupper og forskellige mål for kommunikationen

kræver valg af forskellige kommunikationsformer.

Dit valg af kommunikation med eksterne samarbejdspartnere og

omverdenen i øvrigt. Hvad vil vi gerne fortælle og hvordan gøres det

bedst?

Dag 2 Kommunikation og sprog som meningsskabelse og retningsgivende

Kommunikation som en treleddet størrelse: budskabet, meddelelsens

form og forståelsen. Begreber som kontekst, diskurser og sprogspil

introduceres og omsættes til ledelseskompetencer.

Anerkendende kommunikation og modeller til at arbejde med visioner,

værdier og mål.

Dag 3 Kommunikation og sprog som scener for kompetenceudviklinger

Kommunikation af og i medledelse og selvledelse.

Din position i kommunikationen og scenen for udvikling af

medarbejdernes selvstyringskapacitet.

De sproglige kompetencer til coachende ledelse og processtyring, så

medarbejderne kan skabe hensigtsmæssige opgaveløsninger og

innovation inden for lovgivningens rammer og de politiske visioner og mål.

Dag 4 Kommunikation og sprog som strategi

Dine muligheder for at vælge og klargøre hvilke typer af samtale, der kan

bruges til hvad og hvornår,

Hvordan forskellige samtaler giver forskellige roller og positioner til

deltagerne i samtalerne.

I arbejdet med de 4 hovedtemaer integreres teori og praksis. Vi perspektiverer

gennemgangen af centrale teoretiske elementer gennem inddragelse af din egen

praksis. Du arbejder med at fokusere dine egne læringsmål og nærmeste

udviklingszone (NUZO).

Arbejdet med netværksgrupper fra Det Personlige Lederskab fortsættes.

Forskellige kommunikationsformer iagttages og trænes. Den reflekterende og

anerkendende praksis vil i høj grad være en del af læringsrummet og træning i at

indtage forskellige roller og positioner, og lytte til forskelle vil være indbygget som

centralt for læringstænkningen og kompetenceudviklingen.

TILMELDING:

Til Uddannelsescentret Fredericia, Lisbeth Kock Hansen, via linket:

http://ucf.dk/tilmelding/diplomuddannelse-i-ledelse/

2

More magazines by this user
Similar magazines