DOL Grundmodul: Det personlige lederskab - ucf.dk

ucf.dk

DOL Grundmodul: Det personlige lederskab - ucf.dk

DOL Grundmodul: Organisation og styring

Fredericia Kommune

Formål

Du får indsigt i og forståelse for sammenhængen i og betydningen af

organisations- og styringsforståelser i forbindelse med ledelse og styring i

offentlige organisationer. Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes

Ledelsesgrundlag samt Kompetenceudviklingsstrategien udvikler du din

kompetence til at analysere og begrunde strategiske organisatoriske og

styringsmæssige tiltag i egen organisation.

Vi tager udgangspunkt i at Fredericia Kommunes ledere

- ”Forstår hvordan Kommunen indgår i en større sammenhæng og tilpasser

sig denne virkelighed”

- Udvikler afdelingens kultur og struktur i overensstemmelse med

Ledelsesgrundlaget og Kompetencestrategien

- ”Skaber resultater og er handlekraftige og opstiller tydelige målsætninger

for organisationens arbejde”

Hovedtemaer

I modulet arbejder vi med tre hovedtemaer:

1. Organisationens placering i en politisk styret kontekst.

Vi vil arbejde med, hvordan organisationen kan iagttages, forstås og

analyseres i den dynamiske og komplekse sammenhæng der karakteriserer

den offentlige organisation i det danske velfærdssamfund, herunder

relationerne mellem kommunen, borgere, erhvervsliv, organisationer og

uddannelsesinstitutioner i Kommunen.

Vi arbejder med den enkelte afdelings samspil med den øvrige del af

forvaltningen og det politiske system.

2. Organisationsstruktur, -kultur og -processer.

Her vil vi fokusere på, hvordan ledelse kan forstås i forhold til organisationens

karakteristika. Vi vil arbejde med forskellige tilgange til organisationens kultur

og struktur og processer.

Vi vil med afsæt i forskellige tilgange til kulturbegrebet arbejde med at skabe

en positiv sammenhæng og rød tråd mellem Fredericia Kommunes værdier og

hverdagen i den enkelte afdeling i kommunen.

3. Styring i den offentlige organisation.

Her vil vi arbejde med, hvilke styringsbetingelser der karakteriserer den politisk

styrede organisation, og hvilke ledelsesudfordringer det rejser i Fredericia

Kommune.

Vi vil her arbejde med at omsætte arbejdet i tema 1 og 2 til formulering og

implementering af strategiske tiltag og virksomhedsplaner samt at kunne

praktisere strategisk ledelse, herunder håndtere strategier for ændringer af den

enkelte afdeling i Kommunen i organisatorisk krydspres.

Sted

Uddannelsescentret

Fredericia

Omfang

Modulet tilrettelægges med

4 undervisnings-dage fra kl

9.00-14.30. Se særskilt

datoplan.

Du skal være indstillet på

forberedelse i forbindelse

med undervisningen

herunder arbejde i

netværksgrupper.

Endvidere skal du regne

med at bruge tid på det

skriftlige arbejde i forbindelse

med eksamen.

Undervisningsform

Cases fra hverdagen

sættes i spil på holdet og i

læringsteam, og der kobles

teori og metoder på.

Hvordan forskellige teorier

kan give forklaringskraft,

andre perspektiver og

valgmuligheder i praksis

Litteratur

Vil bestå af grundbøger,

samt af kopierede uddrag

af bøger, artikler og

materialer fra internettet.

Eksamen

Synopsis (max 7200 tegn

svarende til 3 normalsider)

indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget

Du analyserer udvalgte

aspekter og arbejder med

ansatser til strategier for

organisationsændringer og

forslag til processer.

Censur

Ekstern censur

ECTS point 5

1


Tilrettelæggelse

Dag 1 Introduktion til modulets indhold.

Organisationens placering i en politisk styret kontekst.

• Organisations- og samfundsforståelser, herunder ledelse i krydspresset

mellem forvaltning, marked og civilsamfund.

• Ledelsesdiskurser og betydningen af valg og fravalg af forskellige

perspektiver i forhold til lederens egen virkelighed og cases.

• Skelnen mellem forskellige organisationsteorier, analysestrategier og

praksis.

Dag 2 Organisationsstruktur og -kultur

• Analyse af organisationens kultur og struktur med udgangspunkt i

indsamlingen af relevant empiri.

• Organisationers opbygning, struktur og processer, herunder intern

koordinering, samarbejde og videndeling. Ud over klassiske

organiseringsformer lægges der i relation til Ledelsesgrundlaget vægt på

teamstruktur, skabelse af læringsmiljøer samt netværksledelse.

• Kultur, Fredericia Kommunes værdier og sammenhængen til

opgaveløsningen i relation til forskellige tilgange til organisationskultur,

herunder medarbejdernes forskellige syn på organisationen.

Dag 3-4 Styring i den offentlige organisation

• Her arbejdes der såvel med styring som overordnet begreb

• Konkrete styringstilgange og –værktøjer.

• Formulering og implementering af strategier og styringsmæssige tiltag i

overensstemmelse med strategisk analyse

• Strategisk ledelse, herunder håndtering af strategier for

organisationsændringer i organisatorisk krydspres. De fokuseres der både

på linjeorganisationens og netværkssamarbejdets komplekse styrings- og

beslutningsprocesser.

• Organisatoriske samarbejds- og forandringsprojekter set i sammenhæng

med sideløbende centrale styringslogikker.

I arbejdet med de tre hovedtemaer integreres teori og praksis, hvor gennemgang

af centrale teoretiske elementer perspektiveres gennem inddragelse af egen

praksis. Dette sker både på holdet betragtet som en helhed og i mindre grupper

som kan være ad-hoc etableret eller være med udgangspunkt i fastere

læringsteam.

2

More magazines by this user
Similar magazines