Længst muligt i eget liv politik workshop Myndighed og ... - ucf.dk

ucf.dk

Længst muligt i eget liv politik workshop Myndighed og ... - ucf.dk

Temadag om

Længst mulig i eget liv

Myndighed og økonomi

4. november 2


Præsentation og program

Økonomisk konsulent:

• Anne Grethe Eriksen

Pleje- og sundhedschef:

• Lone V. Rasmussen

Program:

• Oplæg

• Spørgerunde – myndighed

• Spørgerunde - økonomi

4. november 2


Udgangspunkt

• BUM model siden 2003 på praktisk- og personlig

hjælp, træning og Hjemmesygepleje.

– Visitationens rolle fra 2003 – 2008

– Højt fokus på retssikkerhed og korrekte afgørelser

– Øget brug af midlertidig hjemmehjælp

– Hver borger har flere ”planer”

• Visitation i vejledende pakker efter borgerens

funktionsniveau

– Ydelseskatalog

– Kvalitetsstandarder

• 6-7 private leverandører til praktisk hjælp

• 2 leverandører til personlig hjælp.

4. november 2


Hverdagsrehabilitering

• Alle nye borgere og borgere med

rehabiliteringspotentiale opstartes med hjælp efter

§86, hvis det er muligt.

– Ingen frit valg.

– Borgeren får en rehabiliteringsplan.

– Flere faggrupper formelt inde over sagen før der

bevilliges ( øget samarbejde og øget

forståelse/respekt for andre fag )

– Det længste forløb, der har været indtil nu er 26

uger.(resultat : lettere hjælp)

• Når hverdagsrehabilitering er færdigt bevilliges

personlig eller praktisk hjælp .

– Frit valg igen. Leverandørerne skal vedligeholde det

opnåede funktionsniveau. ( monitorering)

• Samarbejde med leverandørerne er vigtigt

• ”Gulerod” for leverandørerne = kompetenceudvikling af

personalet.

4. november 2


Oprindelige forudsætninger

økonomi:

• Erfaringer fra Östersund i Sverige: effekten

var investeringen + 70 %

• Overført til Fredericia kommune:

Investering = 1,5 mio.

Sparet Hjemmehjælp: 2,5 mio.

• Forudsætningerne for beregning i Fredericia

kommune:

– 2,5 mio i sparet hjemmehjælp svarer til at 18

personer over 67 år udskyder deres behov for

hjemmehjælp i 4 år.

– Realistisk når 100-150 personer tilbydes forløb

– Tilbagefald er beregnet til 25 % pr. år

4. november 2


• Gevinst i perioden:

Mio. kr pr. år

Gevinst

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-0,8 0,9 2,7 4,1 5,1 5,9 6,4 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9

• Gevinsten fremkommer på baggrund af den udgift kommunen ellers ville

have til hjemmehjælp ud fra den fremskrevne befolkningsprognose og

det nuværende serviceniveau.

4. november 2


150

Forventet Befolkningsudvikling opdelt på

aldersgrupper

(index 2008 = 100)

140

130

120

110

'67-79 år NY'

67-69 årige GL

80+ årige NY

80+ årige GL

100

90

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4. november 2


4. november 2


Præsentation af

hverdagsrehabilitering

• 15 hjemmetrænere – finansieret af

fritvalgsrammen

• 3 terapeuter – 2 fra projektbevilling og

1 ved omlægning af genoptræning

• 1 sygeplejerske – fra projektbevilling

• 1 leder – ved omlægning af drift

• 1 visitatorstilling – ved omlægning af

drift

4. november 2


Foreløbige resultater

• Gennemsnitlige besparelse på de

første 131 afsluttede borgere i

projektet : 3 timer sparet

hjemmehjælp pr. uge pr. borger

• Faldende udgifter til

sygeplejeydelser

4. november 2


Eksempel 1

• Hr. Jensen ansøger om hjælp til rengøring

• Får træning i 3 uger – i alt 15 timer.

• Ville normalt have været visiteret til

rengøring 25 min./uge, men bliver

selvhjulpen.

• Besparelse 25 min./uge =21,7 time/år

• Investeringen er tjent hjem efter ca. ¾ år.

• Årlig besparelse : 6.500 kr. (v. timeløn på 300 kr.)

4. november 2


Eksempel 2

• Fru Hansen ansøger om personlig og

praktisk hjælp + sårpleje

• Får intensiv træning i 31 dage – i alt 72,3

timer

• Ville normalt have været visiteret til 9,3

timer/uge, men bliver selvhjulpen

• Besparelse 9,3 timer/uge = 485 t./år

• Investeringen er tjent hjem efter ca. 2

måneder.

• Årlig besparelse:145.500 kr. (v. timeløn på 300 kr. )

4. november 2


Hvor mange borgere ?

• Enten ca. 850 Hr. Jensen

• Eller ca. 24 Fru Hansen

• Eller et passende mix

Besparelsen opnås !

4. november 2


Status efter 11 måneder

• Alle nye borgere er med i projektet, der har kørt i 11

måneder.

• 131 borgere er afsluttede

• 55 borgere er blevet selvhjulpne

• 51 borgere modtager lettere hjælp end de har bedt

om

• 25 modtager samme hjælp som de har bedt om

Succes: 42% fuldt selv klarer sig selv og 39% ønsker

mindre hjælp

4. november 2


Besparelser på hjemmehjælp

- efter deltagelse i projektet

Hjemmehjælp Efter Før Forskel Pris/uge Besparelse pr uge

A-pakker 99 97 -2 104 kr. -208 kr.

B-pakker 28 42 14 42 kr. 588 kr.

C1-pakker 2 6 4 76 kr. 304 kr.

C2-pakker 12 47 35 755 kr. 26.425 kr.

C3-pakker 5 19 14 2.494 kr. 34.916 kr.

C4-pakker 5 17 12 3.533 kr. 42.396 kr.

C6-pakker 22 47 25 662 kr. 16.550 kr.

C7-pakker 5 16 11 662 kr. 7.282 kr.

I alt

128.253 kr.

4. november 2


Effekt: beregnet på de første 131

borgere

Besparelse v 25% frafald*

Investering **

Besparelse i alt første år

5.001.867 kr.

4.344.406 kr.

657.461 kr.

* Ikke medregnet : besparelser på sygeplejeudgifter + udgifter til træning på

GenoptræningsCentret

* Frafaldsprocenten kendes ikke endnu. Oprindelig forudsætning : 25% årlig

** Konkret udgift til træningspakker + 1,5 mio. kr. til projektledelse mv.

4. november 2


Mio. kr.

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Samlet besparelse på tilgang

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Årgang 6

Årgang 5

Årgang 4

Årgang 3

Årgang 2

Årgang 1

4. november 2


Usikkerheder

• Tidsperspektiv : holder effekten i 4

år ?

• Er et frafald på 25 % realistisk ?

• Er der borgere nok i målgruppen?

Investeringen justeres løbende

4. november 2


Forebyggelse (1)

• Den forebyggende indsats udvidet

med 10 årgange indenfor den

samme økonomiske ramme.

• I alt ny målgruppe : extra 4.711

personer pr. 1. januar 2009

• Antal fuldtidsstillinger : 5,5

4. november 2


Forebyggelse (2)

• Omlægning af de forebyggende

besøg.

– Automatik og samme metodik de sidste

5 år.

– Mange lange besøg.

• Forebyggende besøg for o. 75 årige

– 1 besøg årligt, hvor 2. besøg aftales.

– Altid mulighed for at bede om besøg

– Risikobesøg og kobling til opfølgende

hjemmebesøg.

4. november 2


Seniorkurser

Forebyggelse (3)

• Forebyggelse for de o. 65 årige:

– Besøg efter behov ( kronisk sygdom,

netværksproblemer)

– Øget sundheds- og socialoplysning:

• Seniorkurser

• Empowerment.

– For ca. 400.000 om året kan vi give 1000 borgere et

tilbud, de mener er relevant for deres hverdag og

som de udtrykker nytte af:

• Seniorkurserne er evalueret med 500 deltager, hvor 94%

siger de kan bruge det lærte i hverdagen.

• Samarbejde med hele den øvrige kommune.

Sundhed for ældre er ikke kun Pleje- og sundheds

resortområde.

4. november 2


Forebyggelse (4)

Opfølgende hjemmebesøg

• §2 aftale med praktiserende læge

• Omlægning indenfor ramme af

hjemmesygepleje

• Status : 34 borgere.

• Svært at starte op og krav om meget koordinering

4. november 2


Forebyggelse (5)

Tidlig opsporing af sygdom

• Internt finansieret

4. november 2


Kobling mellem ydelser og

økonomi

• Vi følger udviklingen:

– Falder de visiterede ydelser efter §83?

– Hvor mange Rehab pakker får borgeren set i

forhold til det de ellers skulle have modtaget?

– Hvordan går det med forbruget af

sygeplejeydelser.

• Forudsætning for Monitorering:

– Afregning til alle leverandører

– Datagrundlag for ydelsesomfang og

sammensætning

• Både fritvalgsområdet og hjemmesygepleje

• Et LIS system, som kan give data rimeligt stabilt.

4. november 2


Udvikling visiterede timer

35.000

30.000

25.000

Antal

20.000

15.000

2007

2008

2.009

10.000

5.000

0

Mdr.

4. november 2


50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

Resursebehov som følge af demografi

før projekt "Længst muligt i eget liv"

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Resursebehov som følge af demografi

4. november 2


Resursebehov som følge af demografi

efter projekt "Længst muligt i eget liv"

50.000.000

40.000.000

Kr.

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Foreløbig besparelse på tilgang til plejen

Foreløbigt mål for besparelse på bestand v udbredelse i hele plejen

Foreløbigt mål for andre tiltag : seniorkurser, kommunikation mv.

Resterende resursebehov som følge af demografi

4. november 2

More magazines by this user
Similar magazines