Længst muligt i eget liv temadag - ucf.dk

ucf.dk

Længst muligt i eget liv temadag - ucf.dk

Længst muligt i eget liv


Et nyt møde mellem borger

og kommune

om rehabilitering

• Pleje og omsorg

• Træning

• Forebyggelse

• Flere tidlige indsatser

• Tidlig opsporing


Model - rehabilitering som strategi

Borger

Forebyggelse

Sundhedsfremme

Rehabilitering

Træning

Kompensation

Hjælpemidler

Pleje

Socialområdet

Sygehuse

”Klient”

Civilsamfund

Frivillige

Foreninger


Mål med projektet?

• At ældre borgere oplever en øget

livskvalitet

• At udskyde den aldersbetingede

svækkelse og dermed gøre det

muligt for den ældre borger at blive

længst muligt i eget liv

• At fastholde og styrke den ældre

borgers fysiske, kognitive og social

egen omsorgs evne

• At nedsætte forbruget af

kompenserende pleje og hjælp og

derved fastholde serviceniveauet

• At forebygge indlæggelser og

nedbringe sygehusforbrug for ældre

borgere.


Projekt ”Længst muligt i eget liv

Længst

muligt i eget liv

Tværfaglig

hverdagsrehabiliter

ing

Tidlig opsporing

og forebyggelse af

akut sygdom

Opfølgende

hjemmebesøg efter

udskrivelse

Ny teknologi

Forebyggelse og

sundhedsfremme

til + 65-årige

Delprojekt 1

Delprojekt 2

Delprojekt 3

Delprojekt 4

Delprojekt 5


Delprojekt 1: Hverdagsrehabilitering

• Alle nye borgere er med i projektet, der har kørt i 11 måneder.

• 142 borgere er afsluttede

• 63 borgere er blevet selvhjulpne

• 58 borgere modtager lettere hjælp end de har bedt om

• 21 modtager samme hjælp som de har bedt om

Succes: 42% fuldt selv klarer sig selv og 39% ønsker mindre hjælp


Eksempel 1

• Fru Hansen ansøger om

personlig og praktisk hjælp

+ sår-pleje

• Får intensiv træning i 31 dage

– i alt 72,3 timer

• Ville normalt have været visiteret til

9,3 timer/uge, - bliver selvhjulpen og meget glad!


Eksempel 2

• Hr. Jensen ansøger om hjælp til

rengøring

• Får træning i 3 uger

– i alt 15 timer

• Ville normalt have været

visiteret til rengøring 25 min./uge,

men bliver selvhjulpen (og glad?)


Et ord fra borgerne….

– ”Jeg var ikke nået så langt så hurtigt, hvis

jeg ikke var blevet koblet på kommunens

projekt. Det har været helt afgørende for

mig”

– ”Jeg har stort set fået mit eget liv tilbage,

og at det er gået så hurtigt skyldes, at jeg

kom med i projekt længst muligt i eget liv

– ”Nu kan jeg klare mig selv, og det er godt,

for det er jo det jeg helst vil”


Delprojekt 2:

Tidlig opsporing og forebyggelse af

akut sygdom

• Udvikle katalog over hverdagsindikatorer

• Udarbejde plan for opsporing og samarbejds- og

formidlingsstruktur og beskrive handlemuligheder

• Projektgruppe er gået i gang i juni 2009

• Intervention afprøves, justeres og evalueres i

pilotprojekt


Delprojekt 3:

Opfølgende hjemmebesøg efter

udskrivelse fra sygehus

• Intervention afprøves, justeres og evalueres

• Start feb. 2009 i distrikt 1, 2 og 3

• 20 besøg er gennemført

• Resultater medio 2010


Delprojekt 4: Ny teknologi

• Sensor-teknologi, der understøtter borgerens funktionsevne

med henblik på at øge borgernes aktivitetsniveau og undgå

besøg

• Samarbejde med andre kommuner , COK og teknologiske

”nørder”

• Fredericia Kommune fokus på medicinadministration og

dehydrering så borgeren bliver mere selvhjulpen og undgår

sygdom

• Puljeansøgning til ABT fonden august 2009

• Projektstart 2010


Delprojekt 5: Forebyggelse og

sundhedsfremme til + 65-årige

• Organiseringen af de forebyggende hjemmebesøg er ændret

og de forebyggende besøg målrettes borgere med kronisk

sygdom, svagt netværk mv.

• Seniorkursus - sundhedsoplysning – hvad kan jeg selv gøre?

tilbydes i 1. og 3. kvartal

• Ca. 1000 borgere deltager i et tilbud, som 94% af deltagerne

udtrykker, er relevant for deres hverdag og som de kan drage

nytte.

More magazines by this user
Similar magazines