Byg bro til DOL-Den Offentlige Lederuddannelse - ucf.dk

ucf.dk

Byg bro til DOL-Den Offentlige Lederuddannelse - ucf.dk

Byg bro til DOL-Den Offentlige Lederuddannelse

- få pudset din form af og kom godt fra start!!

At begynde på en lederuddannelse og samtidig være leder giver mange muligheder, og det giver også

store udfordringer. Måske er det længe siden, du tog din uddannelse, eller måske er din uddannelse mere

baseret på praksis end på teori. Måske er din uddannelsesbaggrund ikke umiddelbart adgangsgivende

til DOL.

DOL er en uddannelse, hvor der tiden hele arbejdes med at koble din praksis til teorier om ledelse, kommunikation

osv. Det stiller krav til dig om læsning, opgaveskrivning og andre stu-diemæssige færdigheder.

Som et tilbud til ledere, der gerne vil have pudset studieformen af inden de starter på selve DOL, eller

hvis uddannelsesbaggrund ikke giver direkte adgang til DOL, har vi tilrettelagt et studieforberedende

forløb særligt målrettet studiemæssige forhold som er relevante for DOL-Den offentlige lederuddannelse.

Det handler om studieteknik, men hele tiden med udgangspunkt i tekster og øvelser i relation til ledelsesf

faglig litteratur og viden.

Du slår dermed tre fluer med et smæk:

1. Du får afklaret om det studiemæssige niveau svarer til dine ambitioner.

2. Du får værktøjer til det videre studieforløb.

3. Du kommer i gang med at dygtiggøre dig i ledelse. Uanset om du fortsætter på DOL eller du

vælger en anden uddannelsesvej, får du en introduktion til ledelsesteori med på vejen.

OMFANG OG FORM

Brobygningsforløbet tilrettelægges som 5 hele studiedage (30 lektioner). Du skal være indstillet på at

forberede dig til hver af undervisningsdagene og forberede mindre opgaver i forbindelse med undervis

ningen. Der veksles mellem oplæg, gruppedrøftelser, øvelser mm. Vi tager størst muligt udgangspunkt i

dine behov, og hvor du oplever, de største udfordringer ligger.

TID OG STED

Studiedagene afvikles på Fredericia Uddannelsescenter kl. 9.00-14.30

tirsdag 3. maj, fredag 6. maj, tirsdag 10. maj, fredag 13. maj, onsdag 18. maj

Eksamensopgave afleveres tirsdag 31. maj.

BROBYGNINGSMODULET ER BYGGET OP OVER FØLGENDE HOVEDTEMAER:

1. Tilrettelæggelse af studieprocessen

Vi arbejder med selve studieprocessen, herunder hvordan du kan få hjælp af en struktureret studieplanlægning.

2. Læsning af tekster på en diplomuddannelse

Omfanget af litteratur på et DOL-modul er ca. 500 sider. Vi vil arbejde med forskellige måder at

prioritere og tilegne sig tekstmængden på modulerne. Der vil i forbindelse med læsning blive arbejdet

med den litteratur, der indgår i uddannelsen, herunder særligt det første modul. Du får således et godt

forspring til at komme i gang på selve uddannelsen.

3. Prioritering af notater i forbindelse med studiet -herunder resume/referat

Vi vil arbejde med måder at tage notater samt resumé/referat i forbindelse med undervis-ning, læsning

og ved planlægning af skriftlige arbejder. Hvordan kan du bruge notater som et ”tænkeredskab”?

Du kender måske mindmaps, som kan være et eksempel på dette. Hvis ikke, bliver du introduceret til

den metode.

1


4. Skrivning og mundtlig præsentation

Et vigtigt element i uddannelsen er at træne den skriftlige formuleringsevne. Det har du brug for på

uddannelsen, når du skal skrive eksamensopgaver, men ikke mindst kan du have gavn af det i dit

ledelsesarbe jde. Vi vil arbejde med skriveteknikker; hvordan din praksis analyseres ved inddragelse af

teori, og hvordan teori og praksis kobles sammen og skrives i en tekst på en læsevenlig måde.

Endvidere vil vi præsentere opbygningen af de forskellige former for skriftlige arbejder, herunder op

gave, synopsis, case, essay og portfolio og vi arbejder med centrale elementer i opgavetyperne som

indledning, problemformulering samt disposition/metodevalg.

Desuden taler vi om den mundtlige eksamen. Hvordan kan du forberede dig bedst muligt på eksamen og

bruge eksamen som en afrunding på modulets læring.

5. Vidensøgning

Der introduceres til vidensøgning, dvs. supplerende artikler, internet-ressourcer osv., som du kan have glæde

af i såvel studie- som arbejdssituation. Vidensøgning er også hvordan du kan indsamle systematisk vi

den om relevante forhold på din arbejdsplads. Hvordan op-lever dine medarbejdere eksempelvis MUSsamtalerne?

Hvordan oplever brugerne jeres ændrede arbejdsform? Den type vidensøgning kaldes empiriindsamling

og endnu et eksempel på en arbejdsfacon, du kan have glæde af både på studiet og i din

ledelseshverdag.

6. Videnskabsteori

Videnskabsteori og videnskabsteoretiske tilgange er fundamentale for uddannelsen. Det er store

spørgsmål som fx: Er der én og kun én sandhed? Er noget viden ”bedre” end andet? Hvorfor kan der være

så stor uenighed om faglige indsatser?

Der introduceres kort til de videnskabsteoretiske perspektiver og begreber, der vil blive arbejdet med i de

enkelte moduler.

PENSUM

Der vil blive arbejdet med uddrag af litteratur fra grundmodulerne på DOL. Hertil kommer forskellige

uddrag af bøger, artikler og web-ressourcer om studieteknik mm.

ADGANG TIL DOL

Gennemførelse af Brobygningsmodulet kan efter en realkompetencevurdering være med til at give dig

adgang til DOL, hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen.

SVU

Finansieringen af Brobygningsmodulet er baseret på, at du modtager Statens Voksenuddannelsesstøtte,

SVU. Ansøgning mm får du mere at vide om fra UCL, Susanne Larsen, sula@ucl.dk, tlf. 63 18 30 11.

TILMELDING

Til Uddannelsescentret Fredericia, Lisbeth Kock Hansen, via linket:

http://ucf.dk/tilmelding/diplomuddannelse-i-ledelse/

2


MERE INFORMATION

Du kan få mere at vide om Brobygningsmodulet hos Karen Delfs, tlf. 7210 5661, mail kd@ucf.dk

TILRETTELÆGGELSE

Modulet opbygges med undervisning i 5 dage á 6 lektioner. Hertil kommer forberedelse.

Arbejdet vil forme sig som progression, hvor vi hele tiden samler op og bygger videre på arbejdet de

foregående dage.

Dag 1 Indledende arbejde med studieteknik – overblik over studieprocessen

Vi arbejder med det at være studerende og studieplanlægning. Herunder arbejder vi med elementer i

studeplanlægningen -forberedelse til undervisningsdagene, -arbejdet i lektionerne -notater, -efterarbejde

efter lektionerne, brug af litteratur til skrivning af tekster, -informationsindsamling, -eksamen samt prioritering

af studieprocessen.

Introduktion til læsning – studier af udleverede tekster

Planlægning af strategier for læsningen – ”hvad går vi efter?”

Herunder arbejder vi med overblik i indholdsfortegnelser, prioritering af stoffet gennem inddeling i centrale

dele og supplerende dele, litteraturlister.

Vi berører i indholdet bredt temaer inden for uddannelsens øvrige moduler, herunder berøres ledelsesstile,

kommunikationstilgange og organisationsforståelser. Arbejdet med videnskabsteoretiske begreber indgår i

forståelsen af forskellige syn og tilgange.

Processen udformer sig dels som oplæg, dels drøftelser på holdet som helhed, dels som arbejde i mindre

studiegrupper.

DAG 2 INTRODUKTION TIL NOTATTEKNIK, RESUMÉ OG REFERAT

De forskellige former og teknikker præsenteres. Efterfølgende arbejder vi med at tage notater i undervisningsforløbet

og i forhold til læsestoffet i modulet. Notater og forståelse drøftes i teams.

Læsning – studier af udleverede tekster, fortsat..

Vi fortsætter arbejdet fra dag 1 med læsning af tekster og arbejde med centralt ind-hold i stoffet. Videnskabsteoretiske

begreber indgår som ramme for forskellige forståelser af ledelsesbegrebet og organisationstilgange.

Efter dag 2 arbejdes med et resumé/referat af 1-2 tekster fra dag 1-2. Resuméet afleveres dag 3 og der

gives supervision i forbindelse med resuméet.

Dag 3 Studier af udleverede tekster og resumé/referat, fortsat..

SKRIVNING - SKRIVEVÆRKSTED

Som videreførelse af læsningen dag 1-3 fokuserer vi på skriftlige arbejder. Vi ser på processen at lave en

indledning, problemformulering og disposition. Med baggrund i dispositionen arbejder vi med at analysere

egen praksis ud fra litteratur dag 1-3.

Processen vil udforme sig som skriveværksted, hvor vi arbejder med skriveteknikker og skrivning af tekster.

Alle medbringer PC og skriver på deres egen tekst samtidig med, at der er supervision/drøftelser i arbejdsgrupper

og individuel supervision fra in-struktøren. Efter dag 3 arbejdes der videre med teksten hjemme.

Dag 4 Studier af udleverede tekster samt skriveværksted - fortsat

Arbejdet med skrivning af tekst fortsætter under supervision i grupper samt individuel supervision. Samtidigt

suppleres med læsning af yderligere tekster.

3


FORBEREDELSE/GENNEMFØRELSE AF OPLÆG

Bl.a. som træning til mundtlig eksamen forbereder vi et oplæg. Der vil have været lejlighed til at arbejde

med oplægget frem til dag 4. Alle kommer til at holde et kort oplæg for deres medstuderende over

en ledelsesopgave fra egen praksis belyst ved teori. Rammen er den tekst, der er blevet arbejdet med i

skriveværkstedet. Oplægget følges op af kommentering og supervision fra såvel medstuderende som

instruktøren.

Dag 5 Vidensøgning og indsamling af empiri

Vi introducerer til og arbejder med til vidensøgning, herunder søgning af information via internettet, brug af

bibliotek.dk mm.

Endvidere arbejder vi med indsamling af empiri, herunder brug af informationskilder, arbejdet med kvalitative

og kvantitative metoder, opbygning af interviewguide mm. Alle får til opgave at lave en mindre interviewguide

med baggrund i begreber fra modulets litteratur.

Opsamling af modulet, læsning, skrivning præsentation mm.

Afslutningsvis samler vi op på temaerne i modulet og drøfter spørgsmål i forbindelse med temaerne.

Aflevering af eksamensopgave

Modulet afsluttes med eksamen. Det skriftlige arbejde, der er arbejdet med i modulet, foreslås afleveret som

eksamensopgave. Omfanget i modulet udgør 5 ECTS point.

4

More magazines by this user
Similar magazines