Længst muligt i eget liv – delprojekt 5 - ucf.dk

ucf.dk

Længst muligt i eget liv – delprojekt 5 - ucf.dk

Længst muligt i eget liv delprojekt 5

Fremrykket forebyggelse:

•Seniorkursus

•Projekt: Opsporing af funktionsnedsættelser

blandt ældre


Program 13.15 14.15

Signe Pedersen Forebyggende konsulent i

Rehabiliteringsafdelingen

Seniorkurser

Tidlig opsporing af funktionsnedsættelse blandt ældre

Spørgsmål & debat

19. september 2011


Organisationsdiagram

Længst muligt i eget liv

Hjælpemiddelafsnittet

Rehabiliterings

afdelingen

Den Forebyggende

Afdeling

Pleje og Sundhed

Visitation

GenoptræningsCentret

Plejen

19. september 2011


Strategi - Længst Muligt I Eget Liv

•Forebyggende hjemmebesøg 75+

•Tillid opsporing af funktionsnedsættelser

•Seniorkurset (Sundhedsformidling)

Forebyggelse

Sundhedsfrem

me

Rehabilitering

Træning

Kompensation

Hjælpemidler

Pleje

Socialområdet

Sygehus

”Klient”

Borgerrettet

forebyggelse

Primær og

sekundær

forebyggelse

Patientrettet

forebyggelse

Tertiær

forebyggelse

19. september 2011


Formål med seniorkurset

Forsinke entreen til plejen

Forblive uafhængig

Bevare ældre borgeres livskvalitet

Sundhedsformidling - en tidlig indsats i forhold til

strategicirklen

19. september 2011


Mål og delmål

Mål

Reflektere, planlægge og mestre alderdomme

Delmål

Redskaber, viden og handlekompetencer

Kendskab til aktivitetstilbud og muligheder i privat, frivilligt

og kommunalt regi

19. september 2011


Målgruppe

Borgere 65+ (første udkast)

Nuværende og kommende pensionister

Biologisk alder er uinteressant

Uhomogen gruppe

Forskellige behov og problemstillinger

19. september 2011


Fokusområder

Styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed

(funktionsevne). Eks:

Håndtering af kriser/tab

Livsmod

Netværksdannelse

Fysisk aktivitet

Kroniske sygdomme (pionerindsats)

KOL, Type 2 diabetes og hjertekarsygdomme

Forebyggelse, opsporing, egenomsorg, tilbud

19. september 2011


Ideer og inspiration

Borgerinvolveringsgruppen

Problemer og udfordringer i forbindelse med de

forebyggende hjemmebesøg

Evaluering af tidligere seniorkurser

Folkesygdomme (sundhed og kronikerprofiler)

Kommunens Sundhedspolitik

Kommunale udgifter

Tilbud og aktiviteter i Fredericia

19. september 2011


Aktiviteter - Sådan gør vi

Forårs- og efterårssæson

Hver sæson indeholder fem - otte kurser

Fra to timers- til dagsprogram

Folder og informationsmateriale

Tilmelding

Fri entré

Ingen kørsel

Planlægning og samarbejde med frivillige

Evaluering

19. september 2011


Aktivitet

Foredrag / debat

Teater

cafémetode

Tidlig opsporing / testdage

Fysiske funktionsevne

KOL

Type 2 diabetes

Hjertekarsygdomme

Samarbejdspartnere

19. september 2011


Program

Forår 2010 Efterår 2010 Forår 2011

Et livs udfordringer (125)

Sådan bliver vi 100 med

hjernen i behold (220)

Humor og helbred (140)

Smertehåndtering (140)

Kan sund mad smage godt

(40)

Aktiv hele livet (88)

Hvorfor lever mænd

kortere (103)

Bevæg dig glad (89)

Skal man være

sundhedsfreak for at

bevare et godt helbred -

Hjerteforeningen (30)

Fra regnorm til anakonda

(50)

Oplev fremtidens

muligheder (34)

Det handler om mennesker

- Foredrag (257)

Diabetes og fedme

(teaterforestilling) (110)

Kommunikation på tværs

af generationer (76)

Nyt livsmod (selvhjælp)(38)

At leve med KOL -

Foredrag og opsporing

(58)

Hvordan vil du bo og med

hvem Debat (85)

19. september 2011


Resultater

Deltagere forår 09 729

Aldersfordelingen 64-85 år

Gns. alder 72,3

Yngre end 75 år 62 %

Deltagere efterår 09 365

Aldersfordelingen 45-86 år

Gns. alder 72,8

Yngre end 75 år 62,5 %

Deltagere forår 10 740

Aldersfordelingen 20-90 år

Gns. alder 70,6

Yngre end 75 år 60 %

Deltagere efterår 10 322

Aldersfordelingen 41-91 år

Gns. alder 70,9

Yngre end 75 år 68 %

Deltagere forår 11 616

Aldersfordelingen 16-96

Gns. alder 62,9

Yngre end 75 år 63,1 %

19. september 2011


Evaluering

Tilfredshedsundersøgelse

Fokusgruppeinterview

Det gode liv

Udfordringer

Seniorkurset

19. september 2011


Fokusgruppeinterview

Symbolværdi - Positivt ældre billede

”Jeg synes, at det er et godt tiltag…..fordi….. Fordi mange

ældre føler sig sådan lidt udstødte. Nu er der ikke brug for os

mere. Der er ikke meget interesse for de gamle” (Kvinde, 62

år).

Emnet og fagligviden

Professionelle oplægsholdere

Testdage går til lægen

Information om aktiviteter og tilbud

19. september 2011


Erfaringer

Fysiske rammer

Samarbejdspartnere

Frivillige, Aktivitetscentre, Uddannelsescentre, Foreninger, Organisationer

Formidling

Folder, hjemmeside, mails til foreninger, lokale medier

Tidsforbrug

Ejerskab

Internt og eksternt

Faglighed

19. september 2011


Udviklingspotentiale

Borgerinvolvering

Samarbejde med lokale foreninger & frivillige

Presse og formidling

Cafémetode

19. september 2011


Opsporing af fysiske funktionsnedsættelser

blandt ældre -

Et partnerskabsprojekt med University College

Lillebælt


Tidlig opsporing af fysiske

funktionsnedsættelser blandt ældre

Partnerskabsprojekt: University College Lillebælt (UCL) og

Fredericia Kommune

Forebyggende Afdeling

Forebyggende hjemmebesøg (75+)

Seniorkurset

UCL

Undervisning af studerende

Deltager på seniorkurserne

19. september 2011


Formål og mål

At UCL og Fredericia Kommune i samarbejde fremmer

sundhed og livskvalitet blandt ældre borgere i Fredericia

Kommune

Model, metode og testpakke til tidlig opsporing af

funktionsnedsættelser blandt ældre

19. september 2011


Delmål

At opspore ældre borgere i Fredericia Kommune, der er i risiko for

fysiske funktionssvækkelser

At motivere borgerne gennem en sundhedssamtale til at fremme:

• Fysisk aktivitet

• Hverdagsaktiviteter

At henvise borgere, der er i risiko for funktionssvækkelser til kommunale,

frivillige eller private indsatser / aktiviteter (genoptræning,

vedligeholdelsestræning, stolemotion, gymnastik osv.)

19. september 2011


Forebyggende hjemmebesøg

”Et forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke

uanmeldt, besøg i eget hjem.

Formålet er, at drøfte den pågældende borgers aktuelle

livssituation så borgeren bedre udnytter egne ressourcer

og bevarer funktionsniveauet længst muligt”.

Socialministeriet, 2010

19. september 2011


Fysisk funktionsevne

Funktionsevne er et udtryk for vores muligheder for at

opretholde og deltage i det daglige liv (Ugeskrift for

læger, 2006)

Samspil mellem helbredstilstand, omgivelserne og

personlige faktorer

19. september 2011


Fysisk funktionsevne

En 60-årig mand vil i gennemsnit opleve

funktionsproblemer i de sidste 4,3 år af sit liv, mens det

for en 60-årig kvinde er 7,4 år (Ekholm et. al, 2007)

Ældre med nedsat funktionsevne har en øget risiko for at

komme på plejehjem og en højere dødelighed end

jævnaldrende med et bedre funktionsniveau (Avlund,

Davidsen & Schultz-Larsen, 1995)

Immobilitet har konsekvenser på individ.- familie- og

samfundsniveau

19. september 2011


Fysisk funktionsevne

Lis Puggard, 2008

19. september 2011


Sundhedsmæssig gevinst ved fysisk aktivitet

Gevinst

Gevinst

A

B

A

B

19. september 2011


Interessenter

De studerende ved UCL

UCL ledelse

Undervisere ved fysioterapeutuddannelsen

De forebyggende medarbejdere

Borgere i Fredericia Kommune

Rehabiliteringsafdelingen

Private, frivillige og kommunale foreninger/motionshold

Div. ældreråd og Ældre Organisationer

19. september 2011


Redskaber

In- og eksklusionskriterier

Testredskaber

Testmanual

Resultatark

Sundhedssamtale og aftaler

Hæfte med motionstilbud i Fredericia Kommune

Dokumentation i CARE omsorsgssystem

19. september 2011


Tidlig opsporing og forebyggelse af

funktionsnedsættelser


Inklusionskriterier
Selvstændig gangfunktion (uden gangredskab indendørs)

Hjemmeboende og over 60 år/75 år

Mundtligt accepteret projektets formål og vilkår

• Mundtligt accepteret evt. senere at blive kontaktet mhp. forskning


Eksklusionskriterier


Frarådet at motionere af helbredsmæssige årsager

Går til træning på kommunale genoptrænings- eller vedligeholdelseshold

Modtager kommunal hjælp til pleje

Udredning for kræft eller anden alvorlig sygdom

Akut psykisk eller social krise

19. september 2011


Testredskab

Rejse sætte sig testen (senior fitness test)

2,45 m op og gå (senior fitness test)

Avlunds træthedstest

19. september 2011


Rejse-sætte sig

19. september 2011


Rejse-sætte sig testen

Kategori 1Over normalområdet

Fortsæt

Kategori 2Normalområdet

Tilbud om motion

Kategori 3Risikogruppe

Tilbud om motion / stolemotion

Kategori 4
Høj risikogruppe

Tilbud om et genoptræningsforløb

Stolemotion

19. september 2011


Avlunds træthedstest

Træthed under mobilitet

Ja

1 point

Ja - men bliver træt

0 point

Nej

0 point

1. Kan du komme omkring i boligen?

2. Kan du komme udendørs?

3. Kan du rejse dig fra stol/seng?

4. Kan du gå udendørs i godt vejr i 1/2 - 1

time?

5. Kan du gå udendørs i dårligt vejr i 1/2 - 1

time?

6. Kan du gå på trapper til 2. sal.?

19. september 2011


Resultater fra de forebyggende

hjemmebesøg

6.apr 13.dec 2010

757 forebyggende hjemmebesøg varighed > 60 min


564 borgere der accepterer formålet

357 funktionstests

19. september 2011


Resultater


Forebyggende hjemmebesøg

78 (21,8%) borgere i høj risiko (tilhørende kategori 4) i en eller begge funktionstests

28 (7,8 %) borgere er i høj risiko i begge funktionstests

81 (22,8%) borgere svarer ja men bliver træt til et eller flere spørgsmål i Avlunds

træthedstest

55 borgere henvist til genoptræning (kategori 4)


Seniorkurset

39 borgere i nov. 2010

• 2 borgere i kategori 3

• 1 borger i kategori 4

80 borgere i juni 2010

• 25 (32,5 %) deltagere blev opsporet (høj risiko) i en eller flere tests

24 borgere nov. 2009

• 7 borgere i kategori 3 eller 4

19. september 2011


2.45 m up and go

19. september 2011


Case

Annie 75 år, gift

Stolemotion og henvises til GC

11.03.2010 17.03.2010 09.07.2010

Rejse-sætte sig 4½ gange (4) 6 gange 10 gange (på

grænsen til 2)

Træthed

2,45 m op og


5 point

24.18 sek. (4) 15.88 sek. 9.16 sek. (3)

Knæløft 33 66

19. september 2011


Case - retest

11.03.2010 17.03.2010 09.07.2010 20.10.2010

Rejse-sætte sig 4½ gange (4) 6 gange 10 gange (på

grænsen til 2)

7 (4)

Træthed 5 point 3 point

2,45 m op og gå 24.18 sek. (4) 15.88 sek. 9.16 sek. (3) 15,5 (4)

Knæløft 33 66

19. september 2011


Funktionstests !

Kan ikke stå alene

Fysiske, sociale og mentale faktorer påvirker resultatet

Samtaleredskab i forbindelse med de forebyggende

hjemmebesøg

19. september 2011


Opsamling

Borgere


Bedre funktionsevne

Den forebyggende afdeling


Viden

Opsporingsredskab

Dokumentationsværktøj

• Følge borgerne fremadrettet

Systematik

Fælleskultur

• Fællessprog

• Positiv forandringsproces

Ressourcer i forbindelse med seniorkurset

Samarbejde mellem Kommune og frivillige tilbud

19. september 2011

More magazines by this user
Similar magazines